SPAAK'S NIEUWE TAAK D' AANVECHTBAAR BELEID de weinig prioriteit aan woningbouw gegeven Onschuld op schoolschoenen Liberaal waarschuwt voor te veel optimisme DUrOUH Chefarine4 SUIKERBIETENOORLOG IN GELDERMALSEN SPROETJE SPARKS door FRANK SOCIALIST BOMMER TOT MINISTER 33 3? Partijen willen vier ministers vervangen Eerste Kamerleden over hof-kwestie Zware boeten voor „lokionen" in de bouw Werk aan buis leiding door Israel begint Belangrijke vooruitgang bij bestrijding van pijnen Staalproduktie in Oost-Europa stijgt sneller Boeren kunnen twee miljoen kilo niet aan fabrieken kwijt Akkoord over hogere landarbeïderslonen nou door JOSEPHINE TEY Woensdag 19 december 1956 E benoeming van Paul Hewi Spaak tol secretaris-generaal van de I Noordat]antische Verdragsorganisatie betekent wel iets meer dan een verdiende onderscheiding van- een minister van buitenlandse taken van een klein Westeuropees land. De NAVO heeft rich met Spaak niet alleen een vlijtige en bekwame functionaris aangeschaft, zij beeft er ook een beleid mee aanvaard. Want Spaak' is een der meest vooraanstaande en gezaghebbende leiders der Europese beweging; en zijn stem, tot nu toe die van een staat met nog geen tien miljoen inwoners, krijgt nu veel meer dwingende kracht. Hier en daar is gezegd, dal ook redenen van intern-Belgische aard Spaak er toe hebben gebracht, de vrijkomende functie bij de NAVO te ambiëren. Daar zit natuurlijk wel wat in. Het niveau van de Belgische binnenlandse politiek is niet altijd even hoog. Doch dit is geen nieuw verschijnsel. Het kan daarom beter 20 worden gesteld, dat Spaak door zijn Europese activiteit geleidelik hoven Belgische verhoudingen is uit gegroeid. Het Macedonië aan Scl elde en Maas is te klein geworden voor deze Alexander. Daarmee wil niets onvriendelijks ziin gezegd. De zaak is dat, sinds België en Nederland bun neutrJheit hebben opgegeven, ook een einde is gekomen aan de huiselijkheid tn zelfgenoegzaamheid van weleer. De blik van de staatslieden gaat verder dan de grenzen van hun landen. En het kan gebeuren, dat sommigen zich in een groter geheel heter op hun plaats gaan gevoelen. Dan heeft een man als Spaak, toegerust met zoveel geestdrift en zovele kwaliteiten, het recht om te menen, dat hij in zijn nieuwe functie meer mogelijkheden heeft iets te bereiken, ook voor zijn eigen land. dan als Belgisch minister van buitenlandse zaken. SYMPTOMATISCH is de benoeming van spaak door de verandering der inzichten, welke er uit blijkt. Lord l*may, de huidige secretaris generaal, is een uiterst voorkomende n^- met zeer oorspronkelijke ideeën, maar toch tncer een hoge amb:- ar dan een leider. Mis schien had hij, wat zijn karaktereigenschappen betreft, een leider kunnen rijn; maar hij bezat daartoe noch het program, noch de persoonlijke over tuiging, noch de opdracht. Hij beeft door zijn persoonlijke charme en vindingrijkheid kans gezien, de NAVO bij elkaar te houden in een periode, waarin de middelpuntvliedende krachten de oyerbeersende waren. Spaak komt onder geheel andere omstandigheden. Hij verschijnt ten tonele, nadat de mislukking der zelfstandigheidspolitiek van de grote Wesi- europese landen op duidelijke wijze aan het licht is gekomen. De Suez- crisis «s een keerpunt. Te Londen cu Parijs beeft men het gevoeld en Spaak, ervaren politicus die hij is, heeft het meteen begrepen. Als parti culier en als Belgisch minister van buitenlandse zaken heeft hij met grote kracht en hardnekkigheid de Europese eenwording nagestreefd. Nu krijgt hij de kans het te doen als vertrouwensman van alie NAVO-landen. Een man. een program. De regering te Londen kent beide en de regering te Parijs kent beide en de regering tc Bonn kent beide. Zij heb ben de man gekozen en daarmee bewust het risico op zich genomen, dal bij zijn program zal trachten te verwezenlijken. Zonder twijfel zal hij pogen alsnog iets van een Europees leger te bedden; zonder twijfel zal hij trachten. Engeland verder in de Europese zaak te trekken, dan het toe dusver wenste. En hem vergezelt de hartelijke hoop van zper velen, dat het hem gelukt, HET regeringsplan. de hogere ambtenaren en hun alleen een flinke opslag te geven, staat bloot aan veel kritiek; en naar onze mening niet ten onrechte. Het is waar, dat het bedrijfsleven een aantal goede krachten uit de rijksdienst heeft weggekocht; maar dat betekent waarlijk niet. dat elke hogere rijksambtenaar, als hij dat zou willen, een fraaie particuliere baan zou kunnen krijgen. En wij •kunnen er aan toevoegeu: als de salarisverhoging er is. heeft het bedrijfs leven sommige hogere ambtenaren nog altijd wel wat te bicden. Schakelt men het argument van de vlucht uit de overheidsdienst uit, dan wordt deze hele zaak uitermate twijfelachtig. Er is wel gezegd, dat een denivellering zo billijk is; maar dan gaat men uit van het standpunt, dat de verhoudingen var» weleer de beste en redelijkste waren. Wie zal dat kunnen en willen volhouden? Er komt bij, dat er vele hogere ambtenaren xijn. maar dat de verhoging zal worden toegekend aan één duidelijk om schreven categorie. Wat zullen degenen er van zeggen, die naar hun mening ten onrechte buiten deze categorie vallen? Wel. de leraren hebben al ernstig bezwaar gemaakt. Inderdaad, waarom zouden zij niet mogen profiteren? Allerlei andere groepen zullen volgen. De Kamer moet de begrotingspost nog goedkeuren, en het staat wel vast. dat tal van leden er bijzonder veel voor voelen, maar tegen tc stem men. Wat is de opvatting van de regering? Is zij bereid, een afwijzing te aanvaarden, of wil zij er een krachtproef van maken door het onaanne melijk uit te spreken? Het feit, dat in enkele gevallen al roet de uitbe taling der verhoging bij wijze van voorschot was begonnen (iets waarvoor nu een stokje is gestoken) zou. kunnen wijzen op een vastberadenheid, een betere zaak waardig. Toch ware vermoedelijk een afwijzend kamer votum ook voor de regering nog wel de beste oplossing- aangezien zij het v ral is.die met de ongewenste en onoverzienbare gevolgen van deze oppoxtuniteitsverhoging krijgt te maken. ("Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Het aanblijven van minister Witte op zjjn oude departe ment met de nieuwe naam van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid heeft de instemming verworven van de meerderheid van de Tweede Kamer. Maar de vlot debuterende liberale advocaat Toxopeus verklaarde ronduit niet te kunnen jubelen. Naar zyn mening was het streven tot opvoering van de woningvoorraad tot dusver niet efficiënt verlopen, Zelfs bfj een streefcijfer van 75.000 woningen voor 1957 zal het Immers nog tien jaar duren eer de nood is opgeheven. En deze verwachting van de bewindsman vond de liberale woordvoerder bepaald nog aan de optimistische »k»nt. Do KVP-er Andriessen. wees er op, dat van socialistische zijde lang was betwijfeld of het cijfer van 75.000 wel gehaald zou kunnen wor den. Hij had daar anders over ge dacht en het deed hem kennelijk deugd, dat dit cijfer thans ook door Abdoelgani weer verhoord DJAKARTA. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken Roeslan Abdoelgani, is dinsdag voor de zesde maai na zijn terug keer uit New York door de pro cureur-generaal verhoord in ver band met beweerde corruptie. Het onderzoek tegen hen is nu geëncügd; de procureur-generaal Soepraptö zal spoedig aan de rege ring zfjn verslag uitbrengen. Politieke kringen hebben dinsdag verklaard, dat de regeringspartijen» welker leiders het afgelopen week einde besprekingen hebben- gevoerd de regering was overgenomen- De socialist Bommer verstoorde zijn voldaanheid door er aan te herinneren, dat het streeffcijfer van 65.000 woningen in 1955 niet was gehaald, en hij TWEEDE KAMER (Van een onzer redacteuren.) DEN HAAG. Enkele Eerste Ka merleden hebben de minister-presi dent gevraagd of gebleken is, dat bepaalde buitenlandse perspublika- ties over het Koninklijk huis van Nederland, uit zfjïi geinspïreerd- Zij' herinneren er de minister president aan, dat hij in "de Tweede Kamer heeft verklaard, dat als dat zou blijken maatregelen zouden wor den genomen, en rij vragen minis ter Drees of hij daarover thans na dere inlichtingen kan verstrekken. Betere schoenen zijn, voorzien DEN" HAAG. Dinsdag is in Den Haag een Nederlands-Israëlische uitle vfi r ingsovereenkomst getekend, namens beide regeringen respectie velijk door minister mr- J. M. A. H. Duns en dr. E. loran, de Israëlische gezant in ons land. koesterde de vroes. dat het dit jaar met het streefcijfer van 70.000 evenmin zou lukken. Als één van de be langrijkste oorzaken daarvan noem de hij de omstandigheid, dat de wo ningnood nog niet de grootste prio riteit heeft gekregen. ïn 1955 werd het bouwvolume van handel en ver keer met 34 en van de nijverheid met 64 overschreden dè wo ningbouw bleef echter 2 onder de raming. De KVP-er Andriessen en deC.H. afgevaardigde Beernink prezen de minister echter omdat hij het aan tal woningen in aanbouw zo hoog mogelijk poogt op te voeren. Op nieuw verstoorde de socialist Bom mer ditmaal gesteund door de antirevolutionair v. Eibergen de illusies. Hij rekende namelijk voor dat juist door 95.000 woningen in aanbouw te brengen, de bouwtijd van elf tot 13 h 14 maanden was verlengd, met als gevolg kosten stijgingen. r. De antirevolutionair v. Eibergen over de verwijdering tussen de coa- j zag daarom wel iets in de belang- litiepartijen en ever de algemene on- j stelling, welke de minister jn. zijn tevredenheid over het huidige ka- memorie van antwoord aan de dag binet, het vervangen van vier mi- had gelegd voor massale woning- nisters zouden overwegen» n.l. van minister Abdoelgani (van de natio- nalistische PNI), mr Mohammed Roem (de eerste vice-premier van de gematigde Masjoemit. Boerha- noeddin (minister van Economische Zaken, van de orthodoxe Nabdatoel O el a mat en Dahlan Ibrahim (van de IPKl, minister van staat voor ve teranen-aan gelegen heden (Van onze correspondent) AMSTERDAM,„We zitten tus sen twee vuren: aan de ene zijde de werknemers, die zo hoog mogelijke lonen willen verdienen aan de ande re kant de regering, die ons ge bonden heeft aan strenge voor schriften over de bedragen die wij mogen betalen." Aldus formuleerde een onderaan nemer gisteren zijn moeilijkheden voor de économische politierechter in de hoofdstad, waar hij met twee collega's terecht moest staan, omdat hij metselaars en opperlieden méér loon had betaald dan volgens de voorschriften geoorloofd was. De officier van justitie mr W. A. J. M. Smit. sprak bij twee van de drie verdachten, die tussen t 100.- i 125.- per week hadden gegeven, van „loktonen." De politierechter, mr J. A. Bletz veroordeelde de drie aannemers tot boeten variërend tus sen de driehonderd en achthonderd gulden. DEN HAAG Reizigers naar het buitenland zullen voortaan per per soon 2 tot 3 kg. gebrande koffie als reisbagage uit Nederland mogen uit- voeren. Deze uitvoer moet bij de j douane aangeeeven worden, per ge- j zin mag vijf o worden uitgevoerd- i worden verzonden. 1 bouwproduktie op basis van een Frans, systeem.' Doch. de heren An driessen en Beernink maanden tot voorzichtigheid. Zij wezen er op, dat de Franse opvattingen over wo ningbouw nogal afsteken by de goed-Hollandse degelijkheid. Over het huurvraagstuk gaf de socialist Bommer te verstaan, dat zijn fractie in beginsel geen be zwaar had tegen het huurcompro- mis, dat by de jongste kabinetsfor matie werd bereikt, maar hij stelde- wel enige voorwaarden. Er zullen een volledige compensatie en een hanteerbaar systeem van uitvoering moeten komen en de geblokkeerde tegoeden zullen ten behoeve van huisvesting dienen te worden be stemd. De KVP-er Van Vliet sprak voor al over de noodzaak tot compen satie,. 2Ulks in lijnrechte tegen spraak tot de liberaal Toxopeus, die een huurverhoging van 10 per jaar -zonder compensatie voor de huurders bepleitte. De antirevolutionair v. Eibergen distancieerde zich voorzichtig van het compromis, door belangstelling te vragen voor een plan van de Amsterdamse hoogleraar Koopmans. Deze beeft gepleit voor een stelsel, waarbij de eigenaar de huren van zijn oude huizen geleidelijk mag verhogen tot 't peil van de nieuw bouw, mits deze intussen zijn wo- ningberit dusdanig heeft gemoder niseerd, dat het de concurrentie kan doorstaan. PARUS. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Plneau, heeft gisteren In de Nationale Ver gadering bekendgemaakt, dat Israël binnen enkele weken zal beginnen met de aanleg van de buisleiding van de golf van Akaba naar de Middellandse Zee. De boisleidlng zal een lengte hebben van 256 kin en over Israëlisch gebied lopen. (Advertentie ÏJH.J Vtor war^olijk bebouwbare middehn halpen elkmai an.... doen wonderen De kennis van pijnbestrijding is in de loop der jaren regelmatig groter geworden. Ge- leerden Rebben vastgesteld waar en hoe pijn ontstaat en zij hebben geleetd pijn te mo/or;. Daarna hebben zijkans gezien de werking van één der oudste pijnhestiljders belangrijk te versterken door toevoeging van nieuw ontdekte mid- delen. 0«e combinatie werkt bij pijnen - en ook bij griep beter dan elk middel afzonderlijk. f/ Trgen pijnen en griep. Geschtfcl voor rit gevoelijile mnj, want dh weidl tujhermd door hel bestanddeel Ciwfiro», LUXEMBURG, In de komende vier jaar zal de kolen, en staalpro duktie van de landen van het Oos telijk blok zich veel sneller ont wikkelen dan die der Europese ge meenschap voor kolen en staal. De staalproduktie zal in het oostelijke blok over vier jaar die' va.a de EGKS met 21 k 33 procent over treffen, terwijl het Oostelijke blok ,op het gebied van de kolenproduk- tle binnen vier jaar een voorsprong van minstens 115 procent zal krij gen. Deze voorspelliugen zijn gedaan door de deskundigen der hoge au toriteit van de EGKS die hierbij zijn uitgegaan van de pyoduktie- doelen, die in de beidegroepen van landen worden nagestreefd. GELDERMALSEN. Op de los plaats bjj de voormalige suikerfa briek te Geldermalsen, waar de bie ten voor de Centrale Suikermaat- schappU voor vervoer per schip naar de suikerfabrieken worden geladen, Is gistermorgen een bietenoorlog ontbrand omdat de maatschappij de avond tevoren de in-ontvangstne- mlng had stopgezet. De eerste de beste tractor met aanhangwagen, die. bij de weegbrug verscheen, werd al geweigerd en alie volgende even eens. Tegen het middaguur stonden er dertig wagens. De maatschappij stelt, dat de by contract bepaalde leveringstermijn is overschreden, zodat zij niet meer tot in-ontvangstnemïng is verplicht. De bietenverbouwers menen echter, dat aan de gestelde datum 9 we ken na 8 oktober niet de hand kon worden gehouden, als gevolg van de door de maatschappij bepaal de stopdagen (waarop niét geleverd mocht worden). Bovendien konden, zij, vanwege het abnormaal ongun stige herfstweer,, niet regelmatig aanvoeren. De. directie had, zo me nen de verbouwers, een waarschu- Y-Ov Y- 'S -N YYY-i?; Op Mijn WOORD,nttttbflnORTOft m nt&fiObnooiTgeknoeid RACE 'iOflOfcHANJtvmcnprE.* rtÉE/nr m et vo o r of\ 0 n DArwb Dt bewijzen gelooft h ij daT)t veptrou Wttf ik mes groot vertrou. WEnin HET OORDEEL Lex,..n aar H'jitA&jczo &RAA6,pArHi;nih 5CHitruiier)uii>T OORDEELT Bemtrse boeren in druk pe_ sprek over het feit, dat zij geen bestemming hebben uoor twee miljoen kilo suikerbie ten, dte de Centrale Suiker- bietenmaatsehappü weigert in ontvangst te nemen wingstermija in acht horen te nemea en daaraan ruime bekendheid die nen te geven, en niet, zoals nu ge schiedde, nauwelijks een halve dag tevoren, door aanplakking van het stopzettmgsbesluit aan het terrein de toevoer moeten afsnijden. Op luidruchtige wijze gaven de boeren van hun ontevredenheid blijk. Samensprekingen, confereren en telefoneren met de directie lever de geen resultaat op. De fabrieken zouden niet meer in staat zijn de nog aanwezige restanten te verwer ken, Deze restanten, zo schatten de ontevreden boeren, belopen altijd nog 2 miljoen kg suikerbieten, waar voor zij geen bestemming hebben. De directie is van mening, dat de leveringstermijn ruim genoeg is ge weest. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. Werkgevers- en werknemersorganisaties in de land bouw hebben in principe overeen stemming bereikt over een verdere verhoging van de landarbeiders- lonen met drie procent en een ver hoging van de vakantietoeslag tot vier procent. Verschil van mening is er alleen nog ten aanzien van de datum waarop deze verhoging zal ingaan. Aanvankelijk hadden beide par tijen zichakkoord verklaard roet de datum van 1 januari. In. een li ter stadium hebben enkele werk geverskringen zich daartegen ver zet Zij willen, dat deze loonsver hoging pas op 1 mei ingaat, wan neer de huidige collectieve arbeids overeenkomst afloopt In de hoofd afdeling sociale zaken van het landbouwschap wordt over de da tum van ingang, nog overlegd. UAP1TMS 2E82 Het wemelt van kleine vissen la het wrak.'Maar Rob en Jaap storen zich daar niet aan. Terwijl de eerste «en kijkje gaat neme» u> de ruimen van het gebroken voorschip, gaat Jaap Terwinde naar zijn hut en ja, daar hgt nog aWJCj de brandkast, die hem destyd» verhinderde snel aan Het dek ié gaan. Aha, maar a mieren zijn hem voor geweest. Kijk, iemand heeft een Ijzeren lade tussen de deur van de brandkast ge2et om te vnnrkompn. dat deze dicht zou vallen. En het voorkomen, dat deze dicht slot moet bepaald met springsioi gciorvyvn Dan zal het geld dus wel verdwenen zijn. Jaap Terwinde wil zich toch overtuigen cn pro beert de deur te openen. De scharnieren zijn echter ontzet en hij krijgt de zware deur niet open. Dan zot h(j zich nog éénmaal flink schrap en langzaam wijkt de deur. met meestal een. kleurige shawl om v haar hals die haar zigeunerachtig ui terlijk accentueerde. Ze reed in een aftandse oude auto, waarmee ze 's morgens boodschappen deed, ter wijl haar oude grijze moeder achter in zat, rechtop en keurig en or niet "LEEUWARDEN r" Schiermon nikoog' is sinds gisteren het eerste Waddeneiland dat automatisch per telefoon bereikbaar is. onder het kengetal 05103. Schiermonnikoog dankt de automatisering van het te lefoonnet aan een storing in de af gelopen zomer. toen. de kabels naar Friesland en Groningen beschadigd werden. (Advertentie 1M.) Eet wat a wllt- Maar wees wel voarbereid al» ar ieta „verkeerd valt" Zorg voer Rennies! Met Digestif Rennies bij de hand geeh zelfs de hevigste zuurbrand u geen zor gen meer. Die blussen Rennies v»n de I ene minuut op de andere. *n Wonder die Renniesi En zo eenvoudig om in te nemen gewoon laten smelten, op de tong, zonder water of wat ook. j 't Tabletje opgelost - Zuurbrand geblust allemaal onze handtekening te laten zetten onder een getuigenis van goed gedrag van de Satan zelf"). „Als het om uw auto gaat -*■" „Auto?" zei ze vaag; alsof het m haar gedachtenwereld van het ogen- bli^moeilijk was te bedenken wat ook weer een auto was. „O, ik begrijp het. Nee. O nee daar gaat het hele maal niet om. Het is iets veel emeti- gers het is Scotland Yard." "Voor die zachtmoedige provincie- advocaat-en-heer Robert Blair was Scotland Yard net zo iets exotisch als Xanadu, Hollywood of parachuut- springen. Als een goed staatsburger stond hij op goede voet met de plaat- lelijke politie en dat was het eind* van zijn connectie met de misdaad. Het intiemste wat hij ooit met Scot land Yard te doen had gehad, be stond uit een spelletje golf met de plaatselijke inspecteur; een beste ke rel, die een redelijke partij speelde en die van tijd tot tijd. als het spel lang genoeg duurde wel e«n iets van zijn baan vertelde. ,dk heb niemand vermoord, ais u bij passend en op de een of andere dat soms denkt," ging de stem haas manier zwijgend protesterend. Van tig voort. Altijd daarna zou Robert zich af- opzij leek de oude mevrouw Sharpe op Whistiers moeder, van ,,De kwestie is; wordt u ervan ver- dacht iemand vermoord te hebben?" Waar ze ook van verdacht werd. dit was duidelijk een geval voor Car- wijzen. „Nee, 't is helemaal geen moord- Ik wordt ervan verdacht iemand ge- kidnapped te hebben. Öf ontvoerd, of vragen wat er zou zijn gebeurd als maakte ze onder invloed van haar konenmkuIS mïïniut"ter heiderJï R°Ude' ?eoUW#a' alt 'vas e™ ï«al voor «u S SSêzem^oïdmenl tno" haat Carley jim jas van de kapstok kant mij olet» gins de stem heoben, zijn hoold om de hoek van d001% heb u in Mllford ee_ tegenoverliggende1 deur gestoken >e en u zje)- er vriendelijk uit, en hebben om mijnheer Heseltme te zeg ,k hfb advoeaal nodlg. }k bedocl Kianappea ie neouen 01 omvoero. 01 gen dat hij wegging, en in het bleke lk 0 er nu hehhen direct 20iets- Th kan het door de telefoon zonlicht al een eind de straat op zyn y,e enij?e advocaat waar we ooit ni«t allemaal uitleggen. En, hoe dan geweest. Mijnheer Heseitine zou de lels mee te doen hebben gehad rit oo3t' heb iemand nodig, nu direct, telefoon beantwoord hebben en de |n L0ndop een Londense firma be- en vrouw verteld hebben dat hij al weg en daar zijn we niet eens was. En ze zou opgehangen hebben echte ciiënU»n van. Wc hebben ze ai- en een ander geprobeerd hebben- leen maar geërfd met een legaat. En alles dat volgde zou alleen maar Maar nu ben ik jn moeilijkheden cn een academisch belang voor h rechtskundige bijstand nodig, hebben gehad. Maar de telefovin bel - fin jk dacht aan u en jk dacht dat u wel. „Als het om uw auto gaat", begon Robert. „In moeilijkheden" beteken- me bijstaat en erop let, dat ik er niet de in Miford één van tweeën; óf een tussen genomen word. Ik bedoel, die „Maar, weet u. Ik geloof niet dat u mij i\odig hebt." zei Robert. „Ik weet vrijwel niets van strafrecht- Mijn firma is er niet op ingesteld om een zaak van die soort te behan delen. De man die u nodig hebt „Maar ik wil geen strafpleiter. Ik heb een vriend nodig. Iemand die de op tijd; en Robert stak zijn hand uit en nam de hoorn op, „Spreek ik mét Blalr?" vroeg een vrouwenstem een altstem die In 0 het gewone doen vertrouwelijk ge- bevel om voor een onecht kind te me zegt waarop ik moet antwoorden klonken zou hebben, dacht hij, maar zorgen, óf een zonde tegen de ver- en waarop niet. Daar hebt u geen die nu ademloos en gehaast klonk, keersregels. En aangezien deze zaak speciale strafreehlopleiding voor no- ..Oh, ik ben zo blij dat ik u te pakken öm Marton Sharpe ging zou het 't dig. is het wel?" kon krijgen Ik^was bang dat u al laatste wel zijn; maar het maakte Nee, maar uw belang zou vtel weg zou zijn. Mijnheer Blair, u kent geen verschil, omdat Blair, Hayward beter gediend worden door een fir— me niet. Ik heet Sharpe. Marion en Bennet in geen van beiden geïn- ma, die getraind is In potitiezaken» Sharpe, Ik woon met mijn moeder teresseerd was. Hij zou haar over- Een firma, die op de „Franchise" dat huis buiten dragen aan Carley. dat pientere jon- „U probeert me te verteilen, dat dit het dorp op de Larboroughweg, weet getje aan het andere eind van de geen zaakje voor u is, Is hetjiiet?" xx weL" straat, die dol was op rechtzaken cn „Nee. natuurlijk 1 „Ja. dat weet ik." zei Blair. Hij over het algemeen in staat werd gi kende Marion Sharpe van gericht, acht de Duivel vrij te pleiten, („vrij zoals hij iedereen in Milford en om geving kende; een lange, slanke, don kere vrouw van een jaar of veertig; pleiten." had iemand in de Roos en Kroon laatst gezegd. „Hij zou meer doen dan dat. Hij zou kans zien ons niet" zei flobert haastig," Ik ben er eerlijk var» over tuigd, dat u verstandiger zou doen, als u (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1