Minister CALS zal niet „sneven voor onderwijf SPROETJE SPARKSW* Bouwproduktie voor handel afgeremd KVP-'er verwijt bewinds- SsïSSHsÉ man een beleidsfout SALARISMAATREGEL DESNOODS BIJ KB BEGROTING Z.H.S. AANVAARD Arrestatie in Eastbourne- moordzaak JOSEPHINE TEY Thans brengt Full Speed als nieuwe serie plaatjes r-A „De Auto in de moderne tijd" - llïMTI/iiBiï rjbv. UAi'irns n<m Donderdag 20deceijibei\195S /D het Engelse Hogerhuis heeft.de eerbiedwaardige Lord Tédrier ge zegd dat de Suez-kwestie in Enge land een verdeeldheid heelt teweeg gebracht, die dwars door alle par tijen, klassen cn families heen loopt. Hij kende zelfs mensen, die dm Suez niet samen kerstfeest kon den vieren, Toen ik dit in. de krani'gelezen had bedacht ik, dat het moderne kerstverhaal dus eigenlijk zou moeten gaan over zoon Peter, die of schoon Labourtijdeiw het beieren der klokken, toch bij cöns^füatieue pa en moe aanbelt om een kransje onder de boom mee te eten. Maar voor ik deze. plot verder had uitge dacht, zei mijn vrouw: „Zeg „Ja?" „Ik geloof toch maar. dat- ik nie mand vraag met oudejaar." „Waarom niet?" vroeg ik 'teleur gesteld. Want meestal maken we'er een opgeruimd partijtje vaii, waar peet vrienden- komen aanlopen en aansto- ten. Jk weet niet wie tfc vragen moei,'' zei ze hulpeloos„Er past niemand meer. bij niemand." „Vraag Kees en Anneke," opperde ik. „Die vinden Suez erger dan Boe dapest," zei ze somber. „Dus als je ze vraagt en Freek en Tine komen aanlopen, dan .is het meteen bonje. Want Freekstaat helemaal achter Eden, dat .weet je..." trDe Loomanneijés," stelde ik voor. ,ja, die vinden Boedapest héét, erg," peinsde ze. „En ze scheren het' niet over een kam met.'Suez, dat is,". zo. Maar ze zijn zo ethisch. Ze gaan natuurlijk zitten 'temen over de communisten die toch ook mensen zijn en daarom vooral niet uit de Penclub moffen..." „Karei en Fie? ,JDie laten alles blauw blauw," gaf ze toe. „Nou, dan zijn ze gevaarloos." m ik. ,Ja, 'maar ook erg vervelend" vond ze. Jilichel en Lize?" „Die heb ik in geen twee maanden gezien." aarzelde ze. „Ik weet dus eigenlijk niet precies wat ze denken. Maar ik kan het wel ,-zo'n beetje deducerenZe .waren altijd anti- Amerikaans. Dus ze zullen nu wel pro zijn geworden omdat ze anti- Suez zijn en het dus fijn vinden dat Amerika „nee" heeft gezegd." - „Freddie?" zei ik. „O nee,die hiet," riep te. „Die 'heb ik gesproken bij de groente- :man. Hij vindt Boedapest wel erg, maar hij zegtdat het allemaal de schuld is van Radio. Vrij Europa in Miinchen en komt via dat weer op de Duitsers, met. het oude verhaat Nou, denk je daarFreek ééns' naast Ze 'sloot de ogen bij de gedachte alléén. „Goed," zei ik murw. ,Jjaün we dan niks doen en niemand vragen." ,JLijkt me ook het beste," vond ze. Ze keek zq droevig, dat ik op ge- - zéllige toon riep „Laten we die avond lekker vroeg naar bed gaan. En een'hoop kranten. en tijdschriften, meenemen en ge- zellig lezéti..." „He ja," zei ze, >hA£s we ze dan allemaal uit hebben doen we .ten- minste geen oog dicht." Maar daarin had ze ongelijk. Want ik heb maar één ding ge hamsterd: slaappillen. -. kronkel (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. De begroting Tan Volkshuisvesting en Bouwnijverheid is z.fajs. aangenomen, met de beken de aantekening der communisten er tegen. In verband met het oplopen van de bouwtijd en de kritiek, die de socialist Bommer daarop had geuit, beloofde de minister met zijn col lega van. Sociale Zaken in overleg te zullen treden over de vraag naar evenwichtige arbeidsverhou dingen op de bouwmarkt. Te genover het ver wijt, dat de wo ningbouw niet voldoende prior i- test had verkregen, stelde de be windsman. dat het buitenland ver baasd was als het hoorde, dat meer. dan de helft van de capaciteit naar de woningproduktie ging. Hij wilde echter niet ontkennen, dat de pro- duktie voor. handel en verkeer „wat uit de hand" was gelopen. Inmid dels is deze echter al - afgeremd- In verband met het moeilijke vraagstuk van de financiering van de woningbouw sprak minister Witte zijn sympathie uit voor een denk beeld, geopperd door-de socialist Bommer en de X.V.P.-er Andriessen, n.ï. om de institutionele beleggers te stimuleren een zeker percentage in de woningbouw te' investeren. Van een gedwongen lening, als door de communist Gortzak gesuggereerd, verwachtte hy weinig goeds. Van het stelsel van massale wo ningproduktie, dat in Frankrijk wordt toegepast bleef deminister, het scepticisme van sommige Ka merleden ten spijt, iets verwachten, Full Speed - de sigaret die door lijn pure virginia-kwa- liieii steeds meei roker» tot zich freld komt nu mei een serie auloplaatjcj, die werke lijk alles slaat I Het album bij deze nieuwe serie verschijnt binnenkort. Het is nóg mooier uitgevoerd dan de beide vorige... Span nend geschreven! Pakkende beschrijvingen van races en rallyes! Experiment en avon tuurt Mei 4 grote gekleurde platen! (Prijs 1,85), Bestel het nieuwe album nü reeds bij Uw sigarenwinkelier. De2e heeft voor U ook de vorige albums „De Geschie denis van de Automobiel" l (Serie I)-en „Over Auto's en Auto-rensporf" (Serie II). i TWEEDE KAMER lef op.- de pioatjes von Series 1 cn II bfi'iyen vol op in omloop! Aon elk Fgll Specd-doosje ku.nl U zien voor welk olbum hei een pioorje geeft! **"7nC.tdiQO ,l90,e oU.oP'°^ VÏRC/.V/4 CftPj *>3 -j vakminister-een betere kijk op v-» y-vT,/, J belangen, welke speciaal aan s werkzaam ziin. Maar minister C CAdvertentjë' l-M.J TWEEDE KAMER PNOM PENH. De regering van Cambodja heeft bÖ koning Noro dom Surünarlt ontslag Ingediend wegens een motte van wantrouwen tegen twee ministers die door het parlement werd aanvaard. DATiiÜO.irc MO h00iT&lfcRib&Édt£6T.. ttAARDtMEMStM DIÉmöÊHOLPtri ntB HiUtrt nu HlfcTb ttttR KET nt Tt HAnfeM HE&Bfcn. Dat weet ik wei.Hji heef-i alzyn GELD WêGGECjEVêM AAf( rtEMSEN EKtB'J hem nwAntn ntA&t n pai ze het zd MOEiLIjri HADDEN =T DSEVtRBAAiTIU. p""*- Wat isERCAn r.t' al da: btlD GEBEURD da: )t ALS JOCKty HtMVERDlEnP ion IJBLU:,8AAV- H'JMttn WEBAAM «ARDnODIG!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1