Ml GROVE MANIEREN GEEN STAP VERDER 1 n Heerlijk, n slof ROXY voor wl Hoger luistergeld vindt weerstand Bewuste planning nodig om verkeer veiliger te maken Onschuld op schooïschoenen 9 Sun balm SPROETJE SPARKS door CRANK GODWIN SP IN TWEEDE KAMER: PW Ambtenarencentrum wil'meer verleg over salarissen In één Uw ha gaaf e M Belangwekkend proefschrift van psycholoog na a R nthttR Norton as niét voldaan 1own n/;.v nou Goed tv-cabaret besluit matig programma RADIO ENT.V. Jk v&tkki> l door JOSEPHINE TEY Vrijdag 21 december 195Ó EN kan over de bekende oproep van de Synode <*®r Nederlands Hervormde kerk over Nieuw-Gnme* denken zoals men wil; in elk geval is. bet een heel wat waardiger en bezonnener stuk dan de brief van bet zogebeten comité van bezwaarden; waaraan sommige christelijke bladen woensdag in nogal grote opmaak openbaarheid hebben gegeven. In het optreden der Synode bespeurt men al geruime tijd de duidelijke strekking, een eigen geluid te doen horen. De Synode dort uitkomen, dat de kerk een 'eigen taak heeft, welke maakt, dat ze in bepaalde vraag stukken-ook een eigen.standpunt inneemt; ongeacht de meningen of de bindingen van sommige lidmaten. De vraag of een standpunt juist of opportuun is. zal wel eens voor discussie vatbaar 2»jn. Dat neemt niet weg. dat een zeker gezag aan de daden en uitspraken van een langs democra tische Weg gekozen college als de Synode niet kan worden ontzegd. LEEST men de brief van de bezwaarden, dan krijgt men niet dc indruk, dat deze laatsten erg onder de indruk zijn van dit gezag. 2c zijn veel meer onder dc indruk van het feit, dat de Synode een mening heeft doen horen, die hen in politiek opzicht niet past. En daarom sommeren zij in feite dit college een ander standpunt in te nemen, dat hun voor hun politieke meningen .-n doeleinden de vrije hand geeft. Nu. aan deze sommatie heeft de Synode natuurlijk niet voldaan. Welke taak zij ook heeft, niet om mensen als mr, Schmat en mr. D© Lint een geestelijke dekking te geven voor hun optreden in de politieke arena. NVat deze heren doen of laten, moeten zij maar zien overeen te brengen met hun eigen consciëntie. Overigens was hun brief eigenlijk mosterd na de maaltijd; de zaak was organisatorisch behandeld en in feite afgedaan. Vandaar, dat het gcal ook veel minder belangrijk was, dan opmaak en lengte van de stukken ïn de christelijke (lees: a.r.) pers suggereerden. DE ophef, waarmee de Britse regering haar nieuwe Cyprusplan heeft gepubliceerd, vindt geen rechtvaardiging in de inhoud van dit plan. Wij geloven, dat het een slecht voorstel is, dat de Britten beter niel hadden kunnen doen. 2ij wisten of konden weten, dat de Grieken er geen moment aan zouden denken, het te aanvaarden. De regering in Athene heeft het dan ook prompt afgewezenen het is een voudig ondenkbaar, dat aartsbisschop Makarios er 2ijn zegen aan zou geven. Wacr het op aankomt is. dal de Britten op Cyprus wensen te blijven; en wat uit het plan blijkt is, dat ze verder hun heerschappij denken te voeren naar het beginsel van verdeel en heers. Verdeel het eiland in twee stukken, geef het ene aan de Grieken -»n het andere aan de Turken en houd de macht in handen door deze twee volksgroepen tegen elkaar uit te spelen. Misschien is deze omschrijving iets te grof, maar in wezen komt het daar toch wel zowat op neer. De aandacht mag er op worden gevestigd dat, hoewel er van oudsher na tuurlijk een tegenstelling bestaat tussen de Griekse en Turkse bewoners van het eiland (de verhouding is cogeveer 80 en 20 procent), in de latere tijd toch een vorm vsn samenleving is gevonden, waarin heide volksgroepen hun plaats hebben en elkaar verdragen. Het is niet duidelijk, waarom nu door een etnische scheiding de tegenstelling weer moet worden toegespitst. OP Cyprus staan de za'ken nu wel zo, dat een oplossing, waarbij de Britten blijven, niet goed meer mogelijk is. "Wel is iets anders mogelijk, n.L. dat de militaire bases ©p het eiland onder de NAVO komen te staan en zo hun betekenis voor de verdediging van het Westen behouden. Dit is, geloven wij, het meeste wat bereikbaar is; roaar men zoekt het tevergeefs in het Britse plan. In de verhoudingen, zoals ze door de Britse hardnekkigheid geleidelijk zijn gegroeid, kan een beroep op het zelfbeschikkingsrecht der bewoners niet meer wordeu afgewezen. Het is waar, dat cr een Turkse minderheid is; en het is redelijk, dat dc rechten van deze minderheid behoorlijk wor den gewaarborgd. Het valt echter volstrekt niet in te zien. waarom dit onmogelijk zou zijn zonder een verdeling, die allerlei noodlottige conse quenties moet hebben. Het maakt geen goede indruk, dat Engeland zich, ter prolongatie van zijn heerschappij, vastklampt aan de Turken. Als de regering te Londen werkelijk iets wil doen ter bevordering van de goede verhoudingen in het NVestclijke kamp, dan zou ze veel beter een statuut voor de Turken kun nen uitwerken en dan Ankara overreden, er in het belang van de gemeen schappelijke zaak genoegen mee te nemen. En wanneer dan de NAVO de militaire taak van de Britten overnam, zouden die eervol kunnen heen gaan. beseffend, dat er in Europa geen plaats meer is voor koloniaal gebied en dat er taken zijn. die zij aan een grotere gemeenschap moeten overlaten. fAduertentie ijtf.) DEN HAAG.' Omdat by het voortschrijden van de sociale ont wikkeling in het. algemeen en me de door de overspannen arbeids markt de overheidsdienst relatief sterk aan aantrekkingskracht heeft ingeboet, mede doordat de bezoldi- gingsmogelijkheden zün achterge bleven bij die ia het particuliere bedrijf, heeft het Ambtenarencen trum er in een adres aan de Twee de Kamer om verzocht er bij de re gering op aan té dringen het over leg te heropenen over de bezoldi ging der middelbare en lagere amb tenaren. Advertentie LM.) Advertentie 1M.J „BÉNT U EEN MOOf-WfERFOTOGRAAF 7~ I, V*t -oor U - brvWiiL m*» 'xvntn' "-*■ -"P* *♦««■-? Cu- S.M U d* J»W Nb» Ugt U L MB-twdlot'» bo* b Wn» 01 bvlUht dralith) - hif WiMlIlehL EEN PERÜ-rz-nUM HELSINKI De Finse premier, Fagerholm, zal 30 januari op uit nodiging van de Sowj et-regering naar Moskou gaan. Dit is gisteren officieel in Helsinki meegedeeld. „y i'. m R5ÖH (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Onverdroten »et,.de .Tw«de'Euner h«t debat over de' begroting van O., K. en W. voort. Donderdagmiddag werdvol moed begon nen aan de begrotingsafdelingen, welke over de kunst, de sport, de jeoffd- vormlng, radio cn televisie handelen. De socialist Stufkens zorgde al« eer ste voor een verrassing, door te laten biyken, dat hfl het vraagstuk van do voetbalpool ondanks de recente afwijzende verklaring der regering-^-" niet wilde laten rusten. H(j drong al than* aan op de-inetelUng van een e commissie ter bestudering van de bestaande-'toestand. TWEEDE KAMER Zo'n feestelijke voorraad ROXY hoort erbij; Geniet er dere dagen volop van en tracteer Uzelf en Uw gasten op die geurige milde Amerikanen! 3 Roxy Rook Redenen: t Dubbel gefermenteerd Dubbel gezuiverd StandvwBge melange (Van een onzer redacteuren) AMSTERDAM. „Laat ons toch eindelijk bedenken, dat het onuit- sp rekel Ij ke leed, dat door de ver keersongevallen veroorzaakt wordt, voor het allergrootste deel voor kómen behoort te worden. Het is onze innige hoop, dat deze studie hiertoe moge bijdragen". Zo eindigt bet proefschrift, -waar op aan de Vrije Universiteit te Am sterdam vandaag ir. H. J. Kolkman, psychologisch adviseur te Rotter dam. promoveerde tot doctor in de letteren en wijsbegeerte. De titel van dit proefschrift luidt „Psycho logische achtergronden van' de ver keersveiligheid". In zijn besluit citeert de 'schrijver een studie waarin de vraag wordt gesteld waar de reden van de ver keersongelukken ligt. „"Wil kun.en bij het publiek een op veiligheid gerichte mentaliteit ontwikkelen, als wij dat ernstig willen, tot nu toe hebben wij daarin slechts weinig bereikt, omdat wij daar niet met alle ernst naar hebben gestreefd." De schrijver acht deze uitspraak onverminderd van toepassing ook op ons land. Het is zijn stellige overtuiging, dat m zeer grote mate veilig verkeer mogelijk is. Het gaat niet om een beperking met. maar om een inperking tot enkele procen ten van het huidige aantal ongeval- len. De voorbeelden van de resul taten van geperfectioneerde opiel- dingsmethoden van chauffeurs, zo wel als van Weloverwogen en goed volgehouden veiligheidscampagnes leren ons dat. Naar zijn mening be hoeft de snelheid van het verkeer er in het algemeen niet of nauwe lijks onder te lijden, terwijl de in tensiteit nog kan toenemen en. de souplesse groter zal worden. Maar dit kan volgens de schrijver alleen verkregen worden door intensieve bewerking en. door blijvende activi teit. Veiligheid wordt niet alleen verkregen, het moet voortdurend behouden worden. Men zal hiertoe specialisten moeten aantrekken of kweken: psychologen, pedagogen, ingenieurs, politiedeskundigen en juristen zijn hiervoor nodip Er is in eerste instantie geen. be hoefte aan research, maar aan or- -* PAMKiy Tfcx: H»J Httff Dfc BAAD Tfc* 5CH'JMT WELGEUJK f£ flAARIKKAN het veRhaalvah Kieiiié fonöcrtRrtoö tCrtiCOTRO LtREfJ Hoe isT AP6ELOPtn 7 1/4 ii* HAI'IIIIA 5634. Terwijl de Inktvl* hom omstrengeld houdt 'slaagt Jaap er in aan dek te komen cn rich los te maken van het schip. HIJ wil naar de oppervlakte zwemmen, want dan kan hij zijn armen beter gebruiken. Hob, die onverrichterzake van het achterdek terug keert, ziet in welk een groot gevaar zijn vriend verkeert en zwemt snel naar hem toe. Maar gelukkig, nog Voor HIJ Jaap bereikt heeft, geeft de octopus de strijd op en ais een raket schiet het ondier weg. een donker inkt- spoor achterlatend. Rob haalt verlicht adem: hy heeft met de» monsters van de zee al meer malen een gevecht geleverd cn hii weet hoe ge vaarlijk ze kunnen zijn. Als Jaap er nu maar goed is' afgekomenMaar hij ziet hoe zijn vriend met krftchtige slagen naar de oppervlakte zwemt. Rob volgt hem. dening van de reeds beschikbare kennis en aan goed doordachte toe passing van die kennis. Maar epn principiële wending is volgens de schrijver noodzakelijk en onontkoombaar; Men zal het idee van de overigens goed bedoelde te hooi en te gras maatregelen en acties geheel moeten loslaten.. In de plaats daarvan dient men te stellen de bewuste planning. Zijn pleidooi wekte geen weer stand op. Maar dat wilde niet zeg gen' dat "er terzake geen menings verschil was. Toen hij,bijv. tevens; het pleit voerde voor de instelling- van een apart ministerie voor de jeugdvorming. was het ook zopder uitdrukkelijke tegenspraak van de antirevolutionaire dominee Fokkema wel duidelijk, dat deze daar anders over dacht. Deze sprak namelijk 'zijn afkeuring uit over het oplopen van de begrotingspos ten voor jeugd vorming cn volks ontwikkeling :tot lö miljoen. Ja, nlj liet zelfs dóór schemeren, dat hij in de toekomst wel eens met een amendement zou. kun nen komen om dit bedrag te verla gen. Afgezien van de „schande", welke de communist Gortzak uitsprak over het -besluit van het Nederlands Olympisch Comité om niet naar Australië te gaan, werd over de zaak sport, verder weinig' gezegd. Het radio-wezen stond ditmaal in: het centrum der belangstelling. De dames Wttewaall van Stoetwegen (C.H.U.) en. Fortanierde Wit. (V.V-D.) trokken zezustcrlijk op te gen het feit, dat naar partijen niet zo regelmatig toegang tot de ether hebben als de Pv.d/A, en K.V.P. De socialist Van Sleen repliceerde, dat hij de verontwaardiging van mevr. Fortanier beter begreep dan die daarvoor van- freule Wttewaall van Stoetwegen. De C.H.U. kan toch gevaardigde vond, dat ook het Bal let der Dage Landen wél wat meer subsidie had mogen krijgen. De so cialist drong aan op' een' spoedige herziening van de salarissen van or kest-musici. \A/lMÏBO's cabaretprogramma „Het r V oog wiï óote wat", heeft, gister 'n ■wat y teleurstellende televisie-avond, 'w onverwacht fleurige slotnoot ge geven. lbo gaf z'n cabaret een aller- ptei:ierigste, duidelijk op 'de huis-, kamer- gerichte presentatie. Zelf keuvelde Htf, flemafckélük; geïnstal leerd in 'n luie stoei, niet al te spi ritueel maar toch wet leuk de num mers aan elkaar, Annie Schmidt droeg, heel charmant, twee eigen liedjes 'voor. Albert (Mol bracht sa- mén met' Conny Stuart een geestige parodie op 'h afomme-/il7n-ktucht, door Cor Lemaire geheel in styl begeleid"op 'n gammele piano. Interessant was de documentaire over 'n 'Ameri kaanse atoomfa- •briek. Een tegen valler werd de ju biieum-receptie van de „Ramblers"; niet peet meer- ^.„„-5-- - dan een huisbakken shotc. 't Was. by de N.CJLV. terecht? en de V.V.D. aardig de oude nummers nog eens tAffh AI HAWill.ti. t. L.r J A \T D f-1 4 j 1. toch eigenlijk óók. bij de A.V.R.O.? Wat kan de V.A.RA. er aan doen, dat destijds de liberale pogingen om een eigen omroep in stand te houden, zijn mislukt? Toch wilde hij wel meewerken om haar ongenoegen zo mogelijk op te ruimen. De K.V.P.'er Peters reageerde n meer afwijzende zin. Hij wees er op, dat éls de regering zendtijd zou vorde ren ten behoeve van bepaalde poli tieke partijen, dit een. inbreuk zou betekenen op de vrijheid der om roeporganisaties. Meer eensgezindheid bestond in de Kamer- ten aanzien van de voorge nomen verhoging van de luisterbij drage. Bijna alle sprekers -wezen er op, dat deze alleen nodigzal zijn om de Wereldomroep uit dc brand te helpen. Daarvoor diende naar hun oordeel de regering te zorgen» De commerciële televisie kreeg een góed woordje van de liberale mevr. Fortanier, Maar de socialist Van Sleen en de antirevolutionaire ds. v, d. Zaal. betwistten, dat de in voering tot uitbreiding van het aan tal zenduren zou kunnen leiden, zonder dat het de schatkist iets kost- .-De. nieuwe staatssecretaris Höp- pener kreeg een standje Van freule Wttewaall van Stoetwegen voor het geruchtmakend filmverbod, dat hij aan de "VARA-televisie had opgelegd. Bij 'de afdeling kunst stond het subsidie-beleid in het middelpunt der discussie. De socialist Willems en de liberale mevr» Fortanier na men. „Puck" in bescherming en vroe gen waarom het niemve jeugdtoneel zo bevoordeeld werd. De liberale af- te horen, maar er had meer van ge maakt kunnen ivorden. Ergerlijk taas het, dat „De Spiegel der Kun sten" abrupt, werd af gebroken, juist toen het geanimeerde debat tussen Johan de Meester en de toneelcriti- ticus H. Gomperts over Vondels „Gijsbrecht" leek te beginnen. De verantwoordelijke man had kunnen weten, dat 'n dergelijk onderwerp zich niet in vijf minuten Iaat af doen. H:S. [N één maand zijn er in de Duit» se Bondsrepubliek meer dan 43.000 nieuwe tv-toestellen geregis treerd. Het totaal aantal bedraagt nu ruim 620.000. In Nederland zijn er mensen, die verwachten dat wij voor het einde van. het jaar de 100.000 halen.... *T OEVALLIG luisterdenwe deze a week in fn Hilversumse studio een gesprek af over de bezetting van een nieuw hoorspel. De auteur had in z.'n aanwijzingen gezegd, dat een: der acteurs „een stem metmedi sche intonatie" moest hebben. Wie zou dat wel. moeten worden? Na tuurlijk Louis de Bree, besliste de dramaturg zonder één minuut te aarzelen. T AAT-opblijvers onder r de mu- ziekliefhebbers kunnen van avond in de rubriek „Kunstenaars uit vroeger jaren" het fameuze vi oolspel van Jacques Thibaud nog eens te horen. Hij ia (23.3024.00, H. iiï solist in Mozarts Vioolcon cert no. 5. f Advertentie Of.j Mllford gezien. En toen waren Ma rion Sharpe en haar moeder be gonnen deel uit te maken van de winkelende gemeente die 's morgens door Mllford ging, en men nam aan dat zij het huis geërfd hadden, bij ds dood van de oude man. Hoe lang woonden ze er al? vroeg Robert zich af. Drie jaar? Of vier? Dat ze nooit omgang hadden gehad met de Milforders was van. geen be lang, De oude mevrouw Warren, die de eerste van de door iepen om geven villa's aan het einde \an de Hoofdstraat had gekocht, 2o'n vijf entwintig jaar geleden, in de hoop- dat de lucht, er beter voor haar reu matiek zou zijn dan de zeelucht, werd nog steeds beschouwd als „die dame uit Weymouth". (En ze kwam n.b. uit Swanage) De Sharpes zouden bovendien wel geen sociaal contact tijd tot tijd verbrak het zijn banden gezocht hebben. Ze maakten een in 'n atavistisch verlangen naar gras vreemde indruk aan 2ich2elf genoeg en aarde. Maar in de omgeving van te hebben. Hij had de dochter een Mllford was niets te vinden, dat paar keer op de golflinks gezien, aantrekkingskracht had voor een ras waar ze (kennelijk als gast) speelde dat bij zijn gras en aarde mooie met dokter Borthwick. Ze had een panorama's en uitspanningen ver- mannelijke slag en bewoog haar langde; als Larborough vakantie had, slanke ^ruine polsen als een be- 5 trok het als één man westwaarts roepsspeler. En dat was alles wal c naar de heuvels en de zee, en de Robert van haar wist. Toen hij zijn -i^L ni" u^®n' Ju5*r grote uitgestrektheid van land ten wag^n liet a*oppen voor de ijzeren moet ik even over denken zei ito- hoorden en oosten ervan bleef rustig hekken, zag hij dat er al twee ande* J haastig, terwijl hij ae starter en ont,cj;ocht als in de dagen van re wagens stonden. Het kostte niet indrukte; vroeger. Het was een „saai" land meer dan één blik op de dichtstbij- Hij wachtte terwijl drie vermoeide en aan die veroordeling had het zijn staande om hem zo onopvallend, rijpaarden twee dikke kinderen, en redding te danken. zo goed verzorgd, zo discreet een stalknecht terugbrachten van Een Kilometer of twee de Larbo- thuis te brengen. In welk ander land hun middagritje (begrijpt u wat ik roughweg op stond het huis, dat men ter wereld, dacht Robert,, toen hU bedoel? zei .Stanley op .de achter- kende als de Franchise. langs de uitstapte, zou de politie zoveel moei- grond) en draaide zijn wagen de Hoofdstraat in. Bij 't zuidelijk eind van de Hoofd straat gingen de winkels langzaam Over in woonhuizen met stoepen - gepoot met het gebrek" aan te doen om welgemanierd cn rustig logica van een telefooncel. In het te zijn? t gin van de vorige eeuw had ie- Zijn oog viel op de .andere wagon ji.a'nd het land gekocht dat de Fran- en hij zag dat het die van Hallam chise heette, had middenop een plat was. de inspecteur die zo'n göcc'. op hot trottoir, daarna in huilen die wit liuis gebouwd en toen het ge- spel golf speelde. t e Kaa Amrmffrt mot Kond cTibtt-itla Kr Talftrt nrtf1 TVtP' ,een eindje van de weg af stonden en luifels boven hun deuren hadden, dan in villa's met bomen in de tuin. en dan, heel plotseling in akkers en open landerijen. heel omringd met een hoge stevige Er zaten drie mensen in de politle stenen muur, met een brede dubbele wagen: de chauffeur en achterin een poort, net zo hoog als de muur. vrouw van middelbare leeftijd en in het midden, van het stuk dat wat een kind of een jong meisje langs do weg stond. Het had niets scheen. De chauffeur .bekeek hem Het was een boerenland: een land gemeen met iets van het land; met die nulde. vage. alleszicnde po- van eindeloze, omzoomde velden en geen boerderijen op de achtergrond; litiebhk en keek dan een andere weinig huizen; een rijk land, maar zelfs geen zijuitgangen naar de om- kant uit; maar de gezichten achterin eenzaam je kon kilometers lang liggende velden. Er waren wel stal- fco_n hu met zien. niemand tegenkomen. Rustig en ver- len gebouwd, overeenkomstig de trouwd en onveranderd sinds de etsen des Ujds, achter het huis, maar de ze waren binnen de muren. Het was open te hebben gezien, en het De hoge hekken waren dicht. Ro bert kon zich niet herinneren ze ooit Rozenoorloe, akker na akker en de ze waren binnen de muren. Het was open te neooen gezien, en nes was ene horizon die in de andere over- net zo ontoepasselijk, zo geïsoleerd met onverholen nieuwsgierigheid dat vloeide, zonder enige verandering in als een stukja kinderspeelgoed, dat hu de ene kant °l^duwde. Het het uitzicht. .Alleen, de telefoonpalen langs de weg was blijven liggen, ««ren1«n d* HViïSSSÏn- verrieden de eeuw.. Zolang als Robert zich kon hermne- lyke hekken was. in ecnVictoriaan Ver achter de horizon riag Larbo- ren was het bewoond geweest door se hang naar afzondering •rough. Larborough bestond voorna- een oude man. waarschijnlijk steeds van platte U«ren P^tcn en d melijk «(1 fabrieken var fleW dezelfde oude man- maar omdat de was te hOOg Jf* Ijta «de» om penen, ijzerwaren en boulllonblok- Franchise-mensen altijd hun booa- L «rhnni*tcen e«. en uit een miljoen mensen die schappen deden m Hamgreen. een verre ghmp van dak en schooii.teen mannetje aan mannetje woonden dorpje aan de Larboroughkant van hij de Franchise nooit gezien h tussen vuile, bruine muren; en van de Franchise, werden ze nooit m iworoi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1