Verkeerd uitgangspunt °eg uête-commissie Onschuld op schoolschoenen contra over filmyerbod voor TV Kamer besluit (72-24): geen verhoren meer Waarschuwing Moed üoor FRANK GÖDWIN voor hen die meer eisen TELEVISIE van Duitsland straks in VN Raadsel rond schilderijen Kamer mist 't recht van kritiek Amerikaans krediet voor Engeland Nixon belooft meer Proces tegen Clauberg Luistergeld niet hoger, dan meer belasting m- y door JOSEPHINE TEY maathoudend vorm houdend - elastisch en soepel 3885. Even later staan beiden hijgend aan dek. „Dat was wel op het nippertje. Jaap.' zegt Rob. „Nou" zegt Jaap, „je had me wel eens mogen waarschuwen, dat je hier van die vreemde gasten kunt tegenkomen. De brandkast was overigens leef. Heb jij nog wat ontdekt? „Niets. Als je het Zaterdag 22,decemi>er 1956 Ir. MESU, de voormalige directeur van de Cultuurtechnische Dienst, heelt m een rede voor een coöperatieve landbouwvereniging te Am sterdam berekend, dal Nederland in de komende kwart eeuw door allerlei grote werken 250.000 hectare landwinst zal kunnen boeken. ,r 5taat echter tegenover, dat voor woningbouw, industrie cm wegen* J?.I?ïB.s.weer OQgeveer 100.000. hectare cultuurgrond verloren zal gaan. Er blij ft dus een. nett owinst van 150.000 hectare, wat niet veel is, in -aan merking genomen dat volgens statistische gegevens de bevolking van ons land met ongeveer 30 procent zal stijgen. Naturdijk- zijn honderdvijftig- duizend bunder met onbelangrijk en het ataat wel vast, dat de produktivi- teit van de Nederlandse bodem nog aanmerkelijk beter kan;niaar de situatie is toch wel zo, dat aan bosaanleg niet mag worderi'gedacht. Van'no deloze opoffering van cultuurgronden kan geen sprake zijn. Aldus ir.Mesu. Het is een redenering, die op.zichzelf wel klopt; alleen, bet uitgangs punt deugt onzes inziens niet. Is het noodzakelijk, dat Nederland op land bouwgebied zelfverzorgend is? Het antwoord op deze vréag moet'allereerst luiden, dat het dat op het ogenblik reeds niet meer is. Al een' reeks van jaren is de toestand zo, dat er vooral van zuivd- en tuinbouwartikelen een overschot is, maar dat dè graanverbouw hij lange na niet in de behoefte voorziet. Nu kan natuurlijk worden gesteld, dat uitvoer en invoer van landbouwartikelen ongeveer tegen elkaar opwegen en dat 'het een econo misch belang is van de eerste orde, dat dit zo blijft, alleen, het is :de vraag of het ir. Mesu daar om gaat. r- WU hebben voor deze. rede van de heer Mesu moeten afgaanop. de krantenverslagen, doch wij hebben heni voorheen een aantal malen zelf horen spreken. Daarbij heeft ons steeds weer ge- troffen de wijze, waarop hij zich identificeert met boeren en boerenopvattingen. Er kan daarin ongetwijfeld iets verdienstelijks zitten; en het is in elk geval geen feit, dat men hem kan kwalijk nemen.: Hét geeft echter wel een aanwijzing,.hoe men zijn redevoeringen dient te hé- oordelen. Men vindt bij hem iets van de gevoelen? die een. boer bezielt, wanneer zijn cultuurgrond niet verder kan worden uitgebreid doof iè' aanwezigheid van een natuurreservaat en het wild knaagt aan zijn gewas. De beer Mesu is een .ontgmner bij .uitnemendheid. Maagdelijke grond geschikt maken voor.de boer en slechte grond verbeteren, het is zijn lust en zijn leven. Ieder zal toegeven,, dat er veel verdienstelijks steekt in deze liefhebberijhet is echter wel gewenst, dat men ex de grenzen van in het oog houdt. Er zijn omstandigheden, waaronder gebruik', voor landbouw- .doeleinden niet de beste bestemming is, dte aan grónd kan worden ge geven. Men denke aan het Amsterdamse bosplan. Doch .wij moeten vrezen, dat voor deze opvatting de heer Mesu niet. zeer toegankelijk ia -En zo wordt dan zijn redevoering begrijpelijk, waartegen nog heel;wat meer valt aan te voeren, dan wij hierboven, reeds hebben gedaan, WANT ieder kan het met ir.. Mesu eens' zijn, dat de landbouw buitengewoon belangrijk is en dat het peil zo hoog. mogelijk dient, te worden opgevoerd en dat een uitbreiding van de cul tuurgrond zoveel mogelijk dient te worden bevorderd; maar. dat" alles is toch heeT iets anders dan ais :.een noodzakelijkheid te stellen, dat de Nederlandse landbouw over vijfentwintig jaar de Nederlandse bevolking op dezelfde wijze verzorgt als op dit; ogenblik. Nogmaals, dit uitgangspunt deugt niet. Wanneer -.wij dit vaststellen, geschiedt dat geenszins op grond van dè opvatting, dat Ket met Waf. min der ook wel toekan. Het lijkt ons helemaal niet uitgesloten, dat de land bouw de dertig procent meer in een kwart eeuw wel degelijk haalt; en hoe zouden wij de betekenis er van niet inzien! Waar bet om gaat ïs- echter hsel iets anders; D.l.rde vraag of 'over.een kwart eeuw de bodem overal in Nederland de meest geschikte bestemming bezit,.waarbij het. met het oog op de geestelijke gezondheid der bevolking'mogelijk is, dat die meest ge schikte bestemming, hier én daar bos of ander recreatiegebied is en niet land- of tuinbouwgrond. Voor het overige is de verbouw van de nodige voedingsmiddelen geen landelijk probleem meer; het reikt nu al ver over de grenzen van elk land afzonderlijk en.zal dat in de toekomst'steeds meer gaan doeri.. De „gesloten huishouding" behoort al lang tot het verleden en bet is alleen maar mis- verstandwekkend, wanneer .een man als ir. Mesu in een redevoering zo onbekommerd doet; alsof ze nog bestaat. ÏM.) PLAN VAN ADENAUER BONN Bondskanselier'AflenaUer beeft gisteren.in Bonn meegedeeld dat bil graag wil dat het vraagstuk van Duitslands hereniging op een gunstig tydstip' voor de Ver. Naties wordt ge bracht, - KJj verklaarde dat zijn regering en kele maanden geleden van plan ge weest is bevriende mogendheden te vragen dit vraagstuk in. de algeme ne vergadering van de V.N. ter spra ke te brengen.' ,,Wy zagen hier van af,, omdat het vraagstuk van het Midden-Oosten zo acuut werd dat wij ..geert gunstige sfeer meer. aantroffen voor behande ling van het probleem van Duits land® hereniging", aldus Adenauer. De Oostberbjnse radio heeft zich gisteravond gekeerd tegen het voor nemen van bondskanselier Adenauer. Volgens de radio is' deze zaak een interne aangelegenheid waarin de V.N. zich; niet mogen mengen. 55 55 (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. De Tweede Kamer is op haar eindstation aangeland. Tót 29 januari is zij met kerstreces ge gaan. Voorzitter Kortenhorstheeft haar vakantie ingeluid met het ge bruikelijke speechje, waarin het parlementair wel en wee van de af gelopen maanden onderde loep werd genomen. Er werd voor zijn woorden har telijk geapplaudisseerd, gelijk in vo rige jaren het geval was. Maar hoog tepunt van de laatste vergadering van het jaar. was het speechje dit maal toch niet In de loop van de raiddag had een ander evenement eigenlyk alle aandacht tot zich ge trokken. De Parlementaire Enquête commissie 1940—*45 was toen nh op. haar eindstation aangeland. Dit af-?, scheid had niet zonder bewogenheid COMO Politie en antiquairs In; Italië zijn op het ogenblik bezig met een uitgebreide speurtocht naar de. eigenaars en de echtheid van veer tien schilderyen, -v iaronder een Ru bens, die enkele dagen geleden bij. een kunstenaar 'in Como werden achtergelaten en die niet meer op geëist zyn. De schilderijen werden bij de kunsthandelaar gebracn t door een paar keurig geklede heren, die, ze te koop aanboden. Ze hadden talryke certificaten bij de schilderijen, waar mee byna zeker vast kwam te staan, dat ze alle veertien echt! waren, De handelaar die de zaak niet vertrouwde, vroeg of zij certificaten van de eigenaars konden tonen. Dat konden ze wel, maar dat moest even een paar 'dagen duren. Zy gingen weg en lieten de schilderijen achter. Als adres gaven zij een van de duur ste hotels op, maar sindsdien heeft niemand hen meer gezien. De politie onderzoekt thans, of de schilderijen echt zijn en of ze het land zijn'binnengesmokkeld,. (Advertentie l.M.J 25.000.(geheim geld) 1 vermist! Tussen 24 en'31 december worden 2.72Q.D0Q exemplaren van een krant getiteld: „Het geheim van de nieuw jaarsnacht" verspreid. De firma Vierhand, Haarlem, zal aan ieder buis..(voor ieder gezin) de kranten bezorgen. Enkele vooraanstaande firma's uit het'Nederlandse bedrijfs leven hebben uitgifte, die verband houdt met de 'financiële radio-actie „Sla ïïw Slag" (3) mogelijk ge maakt, Notaris S, J. Leuyckx. Hoorn N.H„. verleende medewerking. 150 Exemplaren zijn prijsbepalend met belastingvrijegeldprijzen die va riëren van 100.tot 1000. Lees en bewaar de krant positief droog en vorstvrij en experimenteer er niet mee. Luister tussen- 0.30—2.00 uur in de nieuwjaarsnacht naar de radio-uitzending (402 M> en dan zal blijken of ook u behoort tot een van, de 150 gelukkigen. De uitgifte heeft plaats onder ver- antwoordeliikheid van dhr. A. M. Bergers, bekend door het leiden, van verschillende financiële radio-acties. Achteloze bewaring of het wegwer pen van kranten zal betekenen: 25.000,—' of éen deel ervan vermist. (Advertentie UW TWEEDE KAMER (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Staatssecretaris Höppener.heeft gisteren in de Twee de Kamer zijn verbad van de tele visie-filmvoorstelling van' „Eindsta tion" verdedigd. Hij deed het sym pathiek en niet onhandig. Ruiterlijk gaf hjj namelijk te verstaan, dat men over het verbod in concreto na tuurlijk verschillend denken kon, doch dat in ieder geval de Kamer weinig recht van kritiek bad. Het is immers op; haar vrijwel unanieme aandrang geweest, dat in het Televisiebesluit de bepaling werd opgenomen, dat alleen films voor alle leeftijden zouden mogen worden ver toond. Minister Cals. had zo herinnerde hij de Kamer zich hier destijds te gen. verzet en hij had 'weten te be reiken, dat van dit verbod onthef fing zou worden verleend. „Mag de Kamer mij nu verwijten, dat eenmaal de ontheffing eens niet werd gegeven?" zo vroeg de staats secretaris. En hij ontkende krach tig, dat hij het beleid van minister Cals zou willen'ombuigen. Ja, hij kondigde zelfs aan. dat hij met het bestuur van de Nederl, Televisie Stichting in overleg zou treden om over een bevredigender regeling te spreken. Die belofte bracht zijn geestver want uit de K.V.P.-£ractie Peters naar het podium om te betogen, dat hijnog steeds zijn „bekrompen TWEEDE KAMER LJ standpunt" van weleer huldigde. Ja, hij bleek zelfs bereid om zich ten behoeve daarvan opnieuw gelijk in de vorige dagen, al menigmaal was geschied door de Kamer te laten uitlachen. Hij bewrde nl.. dat het verbod nodig was, omdat hij.1 als vader zelf ervaren had, hoe moeilijk het was de knop om te draaien, bij vertoningen, die hij voor zijn kinderen ongeschikt vond. „Dan heb je thuis ook niet veel te vertellen," riep de socialist- Goed hart onder daverend gelach! WASHINGTON De export-im port bank der Amerikaanse regering heeft een krediet van 500 miljoen dollar voor de Engelse regering ge opend. Het krediet is bestemd voor dr voorziening In de Engelse dollar behoeften voor de aanschaffing van Amerikaanse goederen en diensten, o.a. aardolie. Het krediet is verstrekt op on derpand van de Amerikaanse dollar effecten der Engelse regering.. Nieuwe kentekenbewijzen- regeling opgeschort tot 1 februari DEN HAAG. De invoering van bet nieuwe systeem voor afgifte van. kentekenbewijzen, waarbij men het in principe mogelijk hoopt te maken, dat de koper van een nieuw motorri'tuig het dan voortaan twee delige kentekenbewijs nog op de dag van aankoop in zijn bezit zal kunnen krijgen, zal niet, zoals de bedoeling lag, per 1 januari a.s. ge schieden. De regeling is voorlopig opgeschort tot T februari 1957. plaats gevonden. Allereerst kwam de hele Rykseenheid-ploeg van wel- .-..t.eer in het ge weer rnt de com missie ie bezwe ren „I. voort te zetten. Prof. Gerbrandy kwam er voor. op het spreekge stoelte, gevolgd door de oude K.NJ5.- leider Weiter, en diens medestander "it de Raad van State, dr. Meyer Kanneft, had een telegram gezonden. Allemaal vanwege het Indonesische beleid van het- kabinet-Schermer- horn. De heer' Welter betoogde, dat het voorstel in strijd was met een uit drukkelijk besluit der Kamer .uit 1947. Prof. Gerbrandy zei, dat' eèn be langrijk deel van het volk dé Indruk zou krijgen, dat de commissie ijverig was geweest toen. het om de „ver dachten Gerbrandy c.s." ging, doch dat zij Schermerhorn-Drees vrijuit wilde laten gaan. Natuurlijk zei prof. Gerbrandy niet uitdrukkelijk, dat hij er zelf ook zó over dacht, Hij heeft immers zelf bepaald niet te i klagen gehad over de beoordeling I door de commissie; Maar hy vond 1 het kennelijk dienstig om de sug gestie te verspreiden. Het was dan ook niet onbegrijpelijk, dat de voor zitter der commissie. Koersen, enigs zins verontwaardigd reageerde. Hy verweet de heren, de stukken, slecht te lezen, daar zij anders zouden heb ben geweten, dat de commissie wel degelijk al verschillende onderdelen van het beleid van hét kabinet- Schermerhorn-Drees had onderzocht. In feite ging het de heren Ger brandy c.s. er echter alleen, maar om, dat het Indonesisch beleid van het kabinet-Schermer horn, zó lang hun steen des aanstoots, niet tot op de bodem zou worden uitgezocht. Zij stelden vast, dat nu juist in de periode .tot .25 nov. 1945 ait kabinet van standpunt was veranderd. Het wilde eerst niet en daarna wel. met president Soekarno. praten. Wie dit voorbeeld hoorde, moest zich werke lijk afvragen of dit punt destijds- dan aan het oog van het parlement was ontkomen, gelijk met het Lon- dense regeringsbeleid het geval was. Dat was immers de grond der en quête. En hjj moest dan tot de con clusie komen, dat de parlementaire oppositie over dit punt eigenlijk de hele tijd, dat "het Indonesisch vraag stuk actueel was, heeft gepraat. Dit was intussen niet het argu ment der commissie. Haar voorzit ter stelde vast, dat zij unaniem tot de conclusie was gekomen, dat het moreel niet langer verantwoord was om getuigen onder ede te horen over zaken;! die elf tot' vijftien jaar geleden zijn gebeurd. Nu vond prof. Gerbrandy dat argument bepaald niet waardeloos. AUcen zo was zijn grief over dit bezwaar is de commissie tot dusver steeds heenge stapt. De heer Koersen had hier maar één antwoord op: „het bezwaar wordt stérker naarmate de jaren vorderen." Zijn voorstel won het met de rui me meerderheid van 72—-24 stem men, En dat was geen. wonder. Want het was afkomstig van een commis sie, waarin met uitzondering van de communisten alle partijen zitting haddeu. Toch kreeg prof. Gerbrandy nogheel wat medestanders. De K.V.F., A.R.P. en C.H.U. Stemden verdeeld, zelfs één socialist Ne- derhorst koos 2ijn zijde.' Ja, hij mocht zelfs het genoegen smaken, dat een lid van de Enquête-commis sie zich naast hém schaarde, nl. de S.G.P.-er Van Dis, die tegen het voorstel stemde, dat hij zelf mede had... ondertekend. Eer der vergadering Verder verliep alles heel plezie rig. Voorzitter Kortenuorst stelde de Kamer nl. voor niet alleen de com missie openlijk .te huldigen, maar om ook de oud-leden der commissie èn haar personeel tot. de vergadering toe te laten. Hij beriep zich daarbij op het. voorbeeld van de Nationale Vergadering der Bataafse Republiek uit .1796, welke soms buitenstaanders „de èer der vergadering" had ge- uwwK- guhd. En zo kvJamen éven later oud-- haar werk Ka.merleden als .de socialist Schilt- huis en de ex-communist Stokvis de Kamer binnen, waar zy, vooral op de socialistische bankjes, hartelijk werden verwelkomd. En nog waren toen de. verrassingen niet op. Want na een hartelijk dankwoord, waarin vooral wijlen mr. Donker werd .her dacht, deelde voorzitter Kortenhorst mede, dat het koningin Juliana ;had behaagd om de voorzitter en de oud- voorzitter der commissie de heren Koersen en Schilthuis te benoe men, tót commandeur in de orde van Öranjé Nassau. De'griffier Huy- ge.ns en ge administrateur 'Goossen werden resp. benoemd tot officier en ridder in deze orde. De versier sels werden inde. vergadering uit gereikt. WENEN De Amerikaanse, vice- president Nixon heeft in', een onder houd met Bondskanselier Raab ver klaard er zeker van te zyn, dat het Amerikaanse Congres een groter aantal Hongaarse vluchtelingen zai toelaten. Ook zullen er mèer Ame rikaanse geiden beschikbaar worden gesteld voor de hulpverlening. Nixon bracht gistermorgen vroeg een bezoek aan ae Hongaarse grens om zelf het binnenkomen van Hon gaarse vluchtelingen in Oostenrijk te kunnen waarnemen- Na zijn terugkomst noemde hij het de meest .opwindende belevenis die hij ooit had meegemaakt. Mor gen. arriveert Nixon in IJsland van waar, hij naar Amerika terug vliegt. KIEL Een vroegere S.S-arts, professor Carl Clauberg, Is gisteren in staat van beschuldiging gesteld wegens sterilisatie van ongeveer 170 gevangenen van het concentratie kamp Auschwitz. Zeker vier van deze gevangenen overleden tenge volge van de experimentenvan Clauberg. - Clauberg'is in oktober 1955 uit dè 'Sawjet-Unie, waar- hij krijgsge vangene' was; naar West-Duitsland gekomen. Een. datum - voor-het -pro-! ces .ïs nogmiet vastgesteld. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. ïn antwoord op het verzet der Tweede Kamer tegen de voorgenomen verhoging van de luisterbüdragen heeft staatssecreta ris Höppenèr meegedeeld, dat indien, hiervan zou moeten worden afge zien, een belastingverhoging van 15 miljoen noodzakelijk zou worden. Minister Cals deelde de Kamer mee. dat- het Collegé van Rijksbe middelaars dezer, dagen eèn salaris herziening voor orkestrn.usi.ci - had vastgesteld. /N een jeugdblaadje, zag ik opeens een toto van -Japie,. Cohen,- Hij lachte breed en daar was, blijkens het onderschrift,, alle reden toé, want hy had 'n opstelwedstrijd gewonnen, met een eigenhandig geschreven be schouwing over „Moed". Dat is een mooi ondervyerp: Voor een jongen van twaalf, moet u rekenen. Aart zyX ogen zag je dat hij «r, «it eigen, wetenschap, een hoop over verklaren kon. Lang. en aandachtig heb .ik naar .zijn foto gekeken. WantlkkenJapie Dat komt door een joodse vriendin van ons, die in de oorlog eéh dag boek bijhield, dat ze me onlangs heeft laten.lezen. Het was geen po ging' tot verliteratuurde vormgeving, maar .een nauwkeurig, feitenrelaas over vijf jaar onderduik, met alles wat daarbij hoorde. Het zwerven van het ene adres naar hei andere. De door angst en verdeling veroorzaak te '..irrifties in dc omgang met de lotgenoten. De niet të vernielen hu- 'mor ondanks alles. En het einde loze gedonderjaag over het etendie uit zelfbehoud voortkomende haat püür, waar aan 'gebrek de gemiddelde mens onmiddellijk ten offer doet vallen. Hoe gauwdat gaat, leerde ik onlangs nog van een journalist die een week Boedapest meemaakte in een slecht geproviandeerde legatie en vertelde1, hoe eeds na een paar dagen deze vernederende ellende werd geïntroduceerd, door een enke ling die, op het toilet, stitletjes een achtergehouden sigaret ging zitten roken... Het dagboek uan mijn vriendin staat vol misère van dit kaliber, compleet met alle tragi-komische de tails. De 'hele sfeer van de oorlog wordt weer voelbaar, als ju kei over een onderduiker die in een huis waar reeds 'n paar joden een schuil plaats hebben, gevonden, vershijnt met een riante, hamstervoorraad, waarvan' hij niet royaal genoeg mee wil delen. Dit maakt hem natuurlijk tot een vijand, vogelvrij genoeg om bestolen te worden. Als hij slaapt sluipen de anderen naar zijn opslagplaats en schrokken haastig grote happen vet naar bin nen, waarvan ze dan de hele verdere nacht doodmisselijk, maar toch vol daan liggen te kokhalzen. Maar er kwam een tijd, dat alles op was en alleen het vege, hongerige lijf zocht naar een plaats om zich te verschuilen voor de steeds toenemen de. terreur. ïn het rruiden ties lands werd mijn vriendin, ïn 2943, door een „illegale" afgeleverd in eèn villa, dié toebehoorde aan een even strerige als principiële oudé dame. De gastvrouw was uiterst conse quent in haar veiligheidsmaatrege len. Zij bracht haar naar de kelder en schoof een kastje op zij. Daarach ter bleek een luik te zijn, aat toegang verschafte tot een laag, donker hok, waarin reeds acht andere joodse on derduikers bijee'nlagen. In deze spelonkdie maandenlang hun duister verblijf was, begint Ja- pie's geschiedenis. Hij bestond toen nog niet, maar zijn ouders behoorden tot het zo grondig weggestopte gezelschap, dat alleen op etenstijd even boven mockt komen. Op een dag vroeg Japie's moeder de mevrouw te spreken en zei: „Ik moet u iets bekennen, ik ben in verwachting." Daar kan niets ven komen," zei de oude vrouw boos. ,;Dat kind mag niet geboren -worden." En'Zij vaardigde een uiterst merk- wdardige order uit:-Elke middag moest:de aanstaande moeder uit het hok komen en in de kelder, tiental len keren achtereen, r>an het kastje springen, want de mevrouw geloof de, dat dit-een probaat middel was om de zwangerschap te verstoren. Terwijl -de andere onderduikers uit het luik toekeken, deed Japie's moe der. braaf wat haar bevolen was, maar ze glimlachte er bij en zei bij elke sprong: „En ik krijg het tóch... En ik krijg het tóch „Moed," heette Japie's bekroonde opstel. Kunst.' Het zit gewoon in de fami lie. KRONKEL AMSTERDAM. By K.B. van 18 december is aan.' mr. Arn. J. d'Aïlly op zjjn verzoek met ingang vari'M januari 1957 eervol ontslag verleend als burgemeester van .Amsterdam met dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten als. zodanig be wezen.. iKZALlÊDeOFHCl&lfc H tf GAAT OVfcR KLÈlrtfcTOM iKWlLGRAA&WETbHOP HIJ lETi V£RKÊE:RD5 H EfcfT G EO AA nwHT-w Firn VAN rfACE 5TU hallo rechter,met MORTON.&ÊHT U NOG AL TIJD LID VAN DE REH&AAN C0mi5f>lfc"? f Dan REN nun ZELF OORDELEN Horton,wat kan ikvoorjedoen? ^PlfcZAAh l£>T£ INGE WIKKELD OM DOOR DE TELEFOON TE BESPREKEN,,.^ mü vraagt is het wrak leeggeroofd. Maar door •wie?" Beiden praten nog lang na, maar komen tot- de conclusie, dat het weinig zin. heeft hier nog langer te blijven. Ze zullen maar teruggaan naar Durban. Juist wanneer ze willen vertrekken, ziet Rob in de verte een primitieve kano naderen met één man er In. De kano komt naar moeilyk tegen de sterke stroom in naar hen toe. „We krijgen bezoek, Jaap," zegt Rob; „onze aankomst is toch niet'onopgemerkt gebleven." „Dan zijn die eilan den toch niet allemaal onbewoond," concludeert Jaap. Zijn eerste gevoel was. teleurstel- 'ling. Het was niet de vervallen aan blik van het huis hoewel die aan zienlijk was; het was de uitgespro- van" begon Grant, maar Marion onderbrak hem. „Ikwordverondersteld iemand Ut hebben gekidnapped en afgeranseld, „Afgeranseld?" zei Robert ontsteld. „Ja" 2ei ze, met. éen soort van plezier in, overdrijving, ,;Ik zou haar bont en blauw geslagen hebben."- „Haar?" „Een meisje. Ze zit buiten ln een wagen." „Ik geloof dat we. beter bij het begin heginnen kunnen," zei Robert die een normale gang. van. zaken prefereerd-"4, „Missch n kan ik het beter even uitleggen" zei Grant kalm, „Ja" zei juffrouw Sharpe, „doet u dat, per slot van rekening is het uw verhaal," Robert vroeg zich af of Grant d« ironie voelde. Hij was ook wat ver wonderd over de kalmte die ironie opbracht met Scotland Yard in een van haar beste stoelen. Ze was niet baarder, dan. ik kan. zeggen, dat u gekomen bent." Robert mompelde iets en merkte dat haar ogen, die hij zich helder kalm geweest, door de telefoon: zigeuner-bruin had voorgesteld, 'in had gejaagd geklonken en half-wan- werkelijkheid grijsbruin waren. Zé hopig. Misschien was het de aan bracht hem naar de vestibule en. hij wezigheid van een bondgenoot me zag, toen hij zijn hoed op de kap- haar versterkt had,: of misschien naa stok hing, dat het vloerkleéd daar ze zich intussen beheerst, tot op de draad versleten was. „Kort voor Pasen, begon Grant „De Wet zit hier" zei ze een deur óp een bondige politiernamer, ging opendoend en hem de salon binnen- een meisje, Elisabeth Kane, die bij latend. Robert had haar graag eerst baar.voogden in Aylesburg wqorn, - even willen spreken, om zich te voor een korte vacantie Jogcren bij ken lelijkheid ervan. Of het was te oriënteren, maar het was nu te laat een getrouwde tante in Mainshul» laat gebouwd om nog iets mee te om dat voor te steuen> Dit was een voorstadje van Larborough. Za krijgen van de charme van een char- blijkbaar de manier waarop zij het £ing per bus, omdat de bus van mante periode, of de bouwer had wenste. Londen-naar Larborough door Tyles- niets. van architect-uur geweten. Qp de rand van eèn stoel met bury gaat en verderop ook. door ;Hij had zich gehouden aan derstan- kralenwerk zat Hallam, met een Mainsl.ill komt voor hij Larborough daarden van zyn tyd, maar hij was schaapachtig' gezicht. En bijhet bereikt; zodat ze in MainslulJ kon er niet vertrouwd mee geweest. Al- j-aam, helemaal op zijn gemak op uitstappen op 3 minuten afstand van t les was net even verkeerd: De ra- een .prachtige Hepplewhïtestoel zat huis van haar' tante, inplaats van men hadden net de verkeerde maat Scotland Yard in de persoon van dat ze eerst-naar Larborough moest en waren ook net verkeerd ge- een j0hge schrale man in een keurig en dan van daar uit naar Mainshill, plaatst; de deur was met goed van wat ze had moeten doen als ze per i breedte en de stenen stoep was iets Terwijl zij opstonden knikten Ro- trein was gegaan. Aan het eind van 1 te hoog. Het resultaat was, dat lp bert - énHallam elkaar toe. de weck kregen- haar pleegouders plaats van de kalme tevredenheid „Dus u kent inspecteur Hallam." (de heer en mevr. Wynn) een brief- van zijn tijd, het huis een. harde aan- 2e} Marion Sharpe ;,en dit is: in- kaart van haar, waarop stond, dat blik bood. Een afstotend, vragend specteur Grant van het hoofdbureau, ze erg veel plezierhad en nog een. •gezicht Toen hij.de voortuin oyer- Robert hoorde het „Hoofdbureau" tijdje bleef. Ze maakten hieruit op, stak wist Robert ineens waaraan het en vroeg zich af of ze al eens eerder dat ze zou blijven zo lang haar hem herinnerde: een. hond, die door iets mct de pobtie te makenhad school vacantie duurde. Maar toen ze de komst, van een vreemde uit zijn gehad of dat ze het nogal seiisa- een dag voordat ze weer naar school slaap wordt geschrikt, en die een £oneie woord Scotland. Yard onaan- moest nog niet thuis was. dachten ogenblik niet weet wat hij moet genaam vond; ze dat ze wilde spijbelen on schreven doen: aanvallen of aHecn maar Grant gaf hem een hand én .zei: naar haar tante om haar naar huis 'blaffen. Het huis had diezelfde Wat- (Ik ben blij- dat" u er bent mijnheer te sturen. De tante, in plaats van doe-je-hier-uitdrukking. - Blair. Niet' alleen voor juffrouw een telegram te sturen of te telefo- Voor hij kon bellen werd de deur Sharpe maar ook voor mij," neren, vertelde de Wyns voorzichtig opengedaan niet door een dienst- „Hoezo?" in een brief, dat haar nichtje ai meisje maar door Marion Sharpe. „Ik kon deze zaak niet goed aan- veertien dagen geleden naar ntns Ik zag u aankomen" zei ze,, hem pakken zonder dat juffrouw Sharpe was vertrokken.- Die briefwisseling 'de" hand toestekend, „Ik wilde niet enige steun had;-vriendschappelijke had het. grootste deel van de voi- 'dat u belde, omdat mijn moeder of rechtskundige' bijstand, maar gende .week in beslag genomen, zo- llist te rusten en ik hoop dat we deze rechtskundige des te liever... dat. toen. haar pleegouders ermee zaak kunnen afdoen, voordat ze „Zo.En waarvan beschuldigt u naar de politie gmgen, het meisje, ai wakker wordt. Dan hoeft ze er nooit haar?" drie weken zoek was iets over te weten. Ik ben u dank- ,/V) e beschuldigen haar nergens (Wordt vervol ga;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1