1 H DE BAN GEBROKEN Paus levert op VN scherpe kritiek Vele Nederlanders gaan witte kerstmis vieren n KONINKLIJK GEZIN VIERT KERST MET PERSONEEL BRIEF Onschuld op schoolschoenen Westerling laat van zich horen Achter Hongaars verzet Motorrijder reed tegen slagboom Amsterdamse raad nam afscheid van burgemeester „METEN MET TWEE MATEN" Drie skitreinen vertrokken naar de bergen Boortje en Izaiik tenia uit V.S. Vliegtuigongeluk in München; drie personen gedood door JOSEPHINE TEY o "°.iwe daTdari£hha«"amo?fbïas«id;s f; ove,:a^mmg': SSUSl M e h rair&ThaTeea v"hMl dat Maandag 24 decemlier 1956 OE dicht de wereld in begin no,ember bij een arote oorlog is ge feest, zal pas later met enige zekerheid kunnen worden beoor deeld. In reder geval komt het huidige Kerstfeest na een periode van grote spanning en intense beroering, zonder trouwens dere periode af te sluiten. Want op vele plaatsen gist en rommelt het nog onder de oppervlakte en de conflictstof ligt hoog opgestapeld. Het is geen rustig en vredig schouwspel, dat thans valt waar te nemen Zijn er geen lichtpunten? Wie het beeld in zich heeft opgenomen van de tanks, rijdend door het verwoeste Boedapest, of dat van de einde loze vluchtelmgenscharen uit het ongelukkige Hongarije, is misschien ook nu nog met zeer geneigd, veel licht te ontwaren. Toch ontbreekt dat licht in genen dele. Men dient er zich rekenschap van te geven, op het ogenblik zoiets mee te maken als de ontbinding van het Russische imperium. Het is wel zaak, niet te snel te zijn in rijn oordeel. Maar de verschijnselen wijzen toch wel duidelijk in eenzelfde richting. Men zou de vraag kunnen stellen, wat deze ontwikkeling van poliüeke aard met het Kerstfeest heeft te maken. Het antwoord moet lulden; meer dan men denkt, tenzij men van mening mocht zijn, dat de vrede op aarde, >-aarvan thans wordt gezongen, in het geheel niets heeft te maken met die vrede, waarvan sprake is, wanneer de wapenen zwegen. Wij zijn die mening niet toegedaan. Het is voor elke vorm van vrede van het hoogste belang dat geestelijke druk en onderdrukking zich niet kunnen hand haven. Iets van deze aard aanschouwt de wereld thans; een boeiend en inderdaad bemoedigend gebeuren- DE Russische tanks hebben het actieve verzet in Hongarije wel on derdrukt, maar daarmee zijn dc Moskouse machthebbers en hun handlangers nog geen overwinnaars. Het verzet op zo grote schaal alleen al was een nederlaag; de verbreking als het betekende j?ne^n nie^ a^e ^'ddelen der geperfectioneerde terreur gehandhaafde discipline zowel als de verstoring van het propagandaverhaal, waarop de communistische werfkracht overal ter wereld goeddeels berustte. Wie bad dit een jaar geleden nog mogelijk geacht? De vraag, hoe de door Rusland overheerste landen ooit vrij komen, ig ontelbare malen gesteld in de bit tere toon, die paste bïj de schijnbare hopeloosheid van de toestand. Het leek mogelijk tot in lengte van dagen, hele volken tot knechtschap te brengen niet alleen, nmar zc bovendien de onderdrukking als iets heerlijks en. schoons te laten verkondigen. Het leek mogelijk, hele volken blijvend tot verzamelingen van pionnen te maken, er mee schuivend zoals men wenste. Deze ontmoedigende schi,;i wijkt thans. De volken staan op. Het ver schijnsel heeft in de grote Hongaarse opstand een dramatisch hoogtepunt gevonden. De opstand zelf is onderdrukt door gemechaniseerd geweld, maar de legende is verscheurd; en waarlijk niet alleen in Hongarije. Over al waaien de flarden rond en overal ziet men dc leiders vergeefse pogin gen doen ze te grijpen en weer aaneen te voegen. De tijd der begoocheling is voorbij- Het is onmogelijk voort te gaan op de oude voet. In Hongarije heeft de opstand alle kentekenen vertoond van de politieke kettingreactie, nadat dc ban eentnaa] was gebroken. Jn Polen heeft een gewijzigd bewind hem tot «nu toe met moeite en pijn binnen de perken kunnen houden. Er is echter reden om aan te nemen, dat het proces van vrijmaking er ver is voortgeschreden. Ook elders in Oost-Europa zijn tekenen merkbaar van de storm, die opsteekt, nadat zo lange jaren wind gezaaid. I N in Rusland? Zelfs daar is iels gaande. Geen georganiseerde be weging stelt er scherp omschreven eisen, maar uit allerlei voor vallen blijkt een wijd verbreide onrust cn ontevredenheid. Stu denten en schrijvers roeren zich: de redacties der partijkranten ontvangen merkv aardig vrijmoedige brieven en nemen de moeite, er op in te gaan, inpl ,ata van ze te verzwijgen of zc voor ketters uit te krijten. Het trekt de aandacht, dat in en buiten de Sowjet-Unic het zwaartepunt van verzet en onrust bfj de jongeren ligt; dezelfde jongeren, van wie zozeer werd gevreesd, dat ze door bun eenzijdige opvoeding en hun gebrek aan kennis omtrent wat elders aan de orde was, verloren waren voor de vrijheid. Ze zijn niet verloren en er is reden om te hopen, dat zij zullen doen, wat jongeren altijd en overal hebben gedaan; dc handschoen opnemen tegen onderdrukking en onderdrukkers. Dit is het, wat gaande ia in deze tijd; en het heeft zin er op dit ogenblik de aandacht op te vestigen. De ervaring, dat de beweging niet verloopt zonder hevige tragiek en zonder duidelijke gevaren mag geen reden zijn, de moedgevende betekenis er van over het hoofd te zien. Dc geest eist zijn rechten op; de vrijheid van den ken en van consciëntie breekt zich duidelijker baan dan in jaren. Eo is het gesteld Kerstmis 1956; de vlam brandt hoger, en juist daarom is er s$den tot een vast gorden ook en vooral van de geestelijke wapenrus ting. -f (Van onze correspondent) MAASTRICHT De twee-en- twintigjarige Belg G. B, Briers uit Genck Js in de nacht van zaterdag op zondag met zijn motor in volle vaart tegen de Belgische slagboom bij de douanepost Bilserbaan gere den. Hij overleed kort na het on geluk. Zijn duopassagier, zijn twintigjari ge'plaatsgenoot J, N. Berx, die te gen de grond werd geslingerd, kreeg een zware hersenschudding. De mo tor schoof na de botsing enige tien tallen meters door. AMSTERDAM Burgemeester d'Ailly is zaterdag, toen hjj voor de laatste keer sinds zjjn Installatie in I94G de voorzittershamer hanteerde, onderscheiden met de gouden ere medaille van de stad Amsterdam. Tijdens de bijzondere raadsverga dering, die door tientallen autoritei ten werd bijgewoond, werden de scheidende burgemeester en zijn vrouw veel geschenken aangeboden. Loco-burgemeester mr. A. de Roos dankte burgemeester d'Ailly voor de „ongelooflijk grote toewijding." waarmee deze de stad meer dan tien jaar heeft gediend. ROME. Paus Pius XII heeft Sn zijn Kerstboodschap scherpe kritiek geleverd op de Verenigde Naties wegens hun meten met twee maten. Lan den (als Hongarije), die weigeren waarnemers toe te laten, dienen te wor den buitengesloten. De paus maakte duidelijk, dat naar het oordeel van de r,k. kerk de Hongaarse vrijheidsstrijders het recht hadden de Russische Interventie met geweld te weerstaan, Htf schaarde zich achter bet lucht- inspectieplan van Eisenhower maar leverde tegelijkertijd zijdelings kritiek op Amerïka> Zijn kersttoespraak wordt als de krachtigste uit zijn kerke lijk bestuur beschouwd. En ji /f x-kapitein Raymond Westerling Iaat binnenkort weer eens iets van zich horen. Pe man, die de aandacht van veel mensen wist te trekken met zijn acties in en om Indonesia, heeft een andere manier gevonden om m het middelpunt van de belangstelling te kunnen staan: sinds oktober heeft hu <|e pohtiek, waarin hü t°el1 met dat succes oogstte, dat hij zich misschien had voorgesteld, laten varen, om in Leidschendatn zanglessen te namen. Westerling wil namelijk operazanger worden, om daarmee de innigste wens van zjjn zeventigjarige Turkse moeder te vervullen. Mensen, die het weten kunnen beweren, dat Westerling ook op het ter rein van de zangkunst een sensatie za! worden Na twaalf lessen js de ex- kapjtein al in staat, zo zeggen ze, de hoge C, waarmee bekende tenors nog -moeilijkheden hebben, te halen, en met Pucemi's „Turandot" schijnt de zanglustige oud-struder al niet moer de mmste moeite te hebben. De grajnmofoonplatenfabrikanten schtfnen al om het hardst te lopen om als eerste met een plaatje van de voormalige KNIL-Kapitein op de markt te komen. Over een half jaar zal men zijn stem via de grammofoon kunnen horen, over twaalf maanden zal hu» als dramatisch tenor, op de planken verschijnen. „Wij hebben tot nu toe vermeden het christendom op te roepen tot een kruistocht", zei de paus. „Wij heb ben echter volledig begrip voor het feit, dat mensen een door hun vijand opgedrongen strijd beschouwen als een kruistocht". Wij zijn geen voor stander van verstarring der blokken, maar als wij zwegen, zouden wij het oordeel van God moeten vrezen. Do eenheid van de verbonden lan den kan echter niet sterk zijn als in het uur van gemeenschappelijk ge vaar kritiek op het optreden van een der landen ook al is zij gerecht vaardigd door de andere zo een zijdig geleverd wordt, dat de twijfel rijst of die landen nog wel met el kaar verbonden, zijn, zei de paus. Waarnemers zien hierin kritiek op de scherpe Amerikaanse reactie op da Brits-Franse actie in Egypte, Het zou een fatale fout zijn, als de jaren voor de tweede wereldoorlog zich herhalen. Toen trachtten, alle bedreigde landen hun veiligheid te bereiken.ten koste van andere. Daar. om is herstel van de Europese soli dariteit een vereiste als middel ter verzekering van de wereldvrede, die ook de volken van Azië, Afrika, het (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. Achttienhonderd Nederlanders zullen in ieder geval een witte Kerst vieron. Zij 7-Uvi aan het eind van de vorige week opge wekt, en voor het merendeel war mer aangekleed dan op dat moment nodig was, In de eBrlgxaendsreett nodig was, In de Berglandexpreaa gestapt en 'hebben hun land met zijn Oceaan-depressies "en donkere juchten. achter zich geidtcn. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. Koningin Juliana en de prinsessen Bea trix, Irene en Margriet hebben zaterdagmiddag in de konink lijke stallen in Den Haag vele koppen chocolademelk volge schonken voor de leden van haar personeel en hun gezin nen wit Den Haag en omge ving. Dit gebeurde na a/Zoop van de gemeenschappelijke kerstviering, welke in het koetshuis werd gehouden. Bij na vierhonderd mensen waren aanwezig in de met veel groen versierde ruimte waarin de kaarsjes van de kerstboom schimmig flakkerden. Nadat de prins de bijeenkomst ge opend had en de aanwezigen Nu da- ghet in het oosten hadden gezongen, las de koningin op warme toon het kerstverhaal uit het evangelie van Lucas, Pnns Bernhard sprak een kerstboodschap uit, waarvoor hij het verschijnen vari de engel aan de herders tot onderwerp had gekozen. „Ieder jaar ontroert zij jong en oud." zo zei de prins van de geschiedenis van de geboorte van Christus, ..om dat het voor ons het allerbelangrijk ste verhaal van ons gehele leven is, dat ons de poort opent voor het wa re licht en het ware geluk. De men sen uit alle tijden hebben in hun moeilijkheden verlangd naar de ver lossing daaruit, ze hebben altijd hoop gekoesterd op een bijzondere zegen. Al dergelijke gevoelens nu. die klein en heel weinig christelijk en daarom zo menselijk zijn, krijgen xeder jaar bij het vieren van Jezus geboorte een kans getoetst te worden aan het wonder van do kerstgeschiedenis met zijn blude boodschap." zo zei prins Bernhard, die er aan toevoeg de dat de kersttijd met de enige tijd ip waarop dit kan gebeuren. „Maar bij het vieren van het kerstfeest mdion dit inderdaad waarlijk wordt beleefd worden wij meer of min der gedwongen ons hart te openen. Dan wordt de juiste weg bijzonder sterk verlicht "Want de verkondi ging van de geboorte van Christus, die ons het evangelie brengt, is alias wat we nodig hebben." De prins achtte het doel van het kerstfeest pas dan verwezenlijkt als de bood schap van de engel ons zal troosten en steunen en „ons de kracht zal ge ven als ware christenen te leven door ons in dienst te stellen van on ze medemens en diens heil boven het onze te stellen." Met het lezen ven een gebed van Franciscus van Assissl besloot de prins zijn toe spraak. Het Kralingse Meisjeskoor, koper blazers van de Koninklijke Militaire Kapel en een strijkkwartet vei-leen- den muzikale medewerking aan het stemmige en huiselijke feest, dat werd besloten met een kerstspel, op gevoerd door leden van de Vereni ging Koninklijk Staldepartement. Er waren vier „skitreinen" voor nodig om alle gegadigden, dia het Kerstdiner en de oliebollen, temid den van de besneeuwde bergen wil len genieion, weg te voeren naar het charmante „dak van Europa", naar Oostenrijk en Zwitserland, waar omstreeks de jaarwisseling de zonnebril en de zonnebrandolie net zo in trek zijn als bü ons (mis schien) in augustus. Zaterdagmiddag werd het beeld op het Staatsspoor-station, in Den Haag beheerst door de fleurige ski kleding, door mensen in vakantie stemming, want nadat de eerste Berglandexpress van dit seizoen donderdag reeds de nodige winter sporters had weggevoerd volgden er zaterdagmiddag nog drie treinen. Twintig procent meer wintersport- beoefenaars zijn, er met Kerstvakan tie venrokken dan j vorige jaren, vertelde ons de heer "CL van Zwijn- dregt een der directeuren van de NRV. Dit is volgens hem, naast de steeds groter wordende animo voor de wintersport, toe te schrijven aan het feit, dal de Kerstdagen en Oud en Nieuw dit jaar zo gunstig vallen, zodat men slechts een gering aantal vakantiedagen behoeft op te nemen. De grootste voorkeur van de Ne derlanders gaat nog steads uit naar Tirol en het Arlberggebied in Oos tenrijk, Maar ook Zwitserland blijft K-J NEW YORK De onderwijzeres Doortje Jongsma uit Amsterdam en, de beambte van de stadsreiniging Izaak Geelhoed, die op uitnodiging van de Amerikaanse ulleger Harry Morgan uit Dreischor, een bezoek van twee weken aan Ohio kebben gebracht, zijn gisteren van het vlieg' veld JdteunW per KLM-vliegtuig naar Amsterdam teruggevlogen. Doortje zei dat het bezoek „over weldigend" was geweest. „Iedereen was zo vriendelijk voor ons en had zoveel belangstelling voor ons. Zo iets had ik echt niet verwacht." Morgan, had zijn gasten tijdens de watersnood van 1953 in Nederland leren kennen. WAAROM OOtThitilitJOff 10 VRE£M th.. tEflArtOtREAÊÊR SPROÉfje iKMOÊÏ ÊH. DIRECT IÉTSDO&n 1/DORTêX. öuutn ÜA6ËM6 OP „luwEbt iin&n.Kitiht Ton iKWILÊfctlfOTO VAMJEnAttfcM WAÏHEtfT Ton TOOM iO.OVfcRtEhPAARPAötn Hfc&lK DI& RACENlfl in HU15» in die typ kan witm Ton WELriltR BLijVÊfiweaKyi WAblflÊfirtOöEh KLAAR GEWÉÉST SfEf 2856. De kano komt langszij de „Laura". De inboorling heeft bananen in zijn bootje liggen, die hij kennelijk te koop wil aanbieden. In gebroken Engels praait de man de „Laura „Waar kom je vandaan? vraagt Rob. De man wijstnaar het dichtstbijzijnde eiland- Wonen daar nog meer mensen?" vraagt Rob. ..Yes. Sir," antwoordt de man grinnikend, „maar niet veel eiland slechts voedsel hebben voor zeer weinig mensen. Dit Zuidafrikaanse jacht zijn? •uSl€®' Engels," zegt Rob. „heb je bananen te koop. Kom maar aan boord." Grinnikend stapt de in boorling aan dek van de „Laura". De bananen zien er best uit en een beetje verse proviand kunnen Rob en Jaap best gebruiken. „Geef die hele tros maar zegt Rob. Dan vertrekt het ge zicht van de man opeens tot een boosaardige grijns, hij laat de bananen vallen en in trek. Daar komen de laatste tijd enige nieuwe wintersportplaatsen tot ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld Leysin boven Montreux. Dit is het gevolg van een verheugend feit, nl. dat de tbc steeds meer wordt terug gedrongen tengevolge waarvan sa natoria tot hotels kunnen worden omgebouwd. Wat de weerberichten op het ogenblik voor de wintersportstreken betreft: in de hogere gebieden kan men verzekerd zijn van sneeuw, in de lagere nog niet. maar aldus de heer Van Zwijndregt „omstreeks deze tijd kan men aankomen op gras en de volgende dag wegzakken in de sneeuw. Bovendien hebben de meeste wintersportplaatsen tegen woordig skiliften, zodat men zonder veel moeite de sneeuw kan opzoe ken." MuNCHEN- Tijdons een ver blindende sneeuwstorm is een Joe- goglftvisch vliegtuig, dat Van Belgra do naar Parijs onderweg was, giste ren bij München op een open veld neergestort. Twee bemanningsleden en een. Franse passagier kwamen om het leven, terwijl 30 anderen ge wond werden. Het ongeluk gebeurde vijf kilo meter van het MUnchense vliegveld Riem. Dc grote tweemotoriga Con- vair stortte neer op een met een dikke laag sneeuw bedekt veld. De vleugels werden van de romp ge rukt, maar er brak geen brand uit. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Nabije Oosten en Palestina' omvat. De paus voegde hieraan toe, dat een toestand kan ontstaan waarin een land, na alles gedaan te hebben om oorlog te vermijden, gerechtvaardigd ïs oorlog te voeren uit zelfverdedi ging. Een katholiek burger kan daar om met op geweiensgronden weige ren de wettelijke plichten uit te voe ren." Do paus leverde krachtige kritiek op de V.N., omdat zij bij de behan deling van het Sowj ct-optreden in Hongarije en de Brits-Frans-Israëli- sche actie in Egypte, verschillende maten hadden aangelegd bij de ver oordeling van agressie en „absolute waarden verdraaid" hadden. „Nie mand verwacht het onmogelijke, maar men heeft het recht te ver wachten, dat haar gezag, althans door middel van waarnemers, tot gelding komt op plaatsen, waar oe essentiële waarden van de mens zeer groot ge vaar lopen." Men moet wensen, dat aan staten die zelfs de toelating van waarnemers weigeren, de uitoefening van hun rechten als leden van de V.N. wordt onthouden. Hij verklaarde verder, dat de V.N. Ook het" recht en de macht moeten hebben om elke militaire interventie te verhinderen. Een voldoende grote politiemacht moet de handhaving van de orde op zich nemen. Hij zei, dat de V.N de enige in stelling vormen, die thans in staat is een algemene ontwapening tot stand te brengen en hij sprak zich uit voor een controlestelsel door waarneming uit de lucht. Een derge lijke methode zou een goede garantie zijn tegen militaire bewegingen. De paus eindigde zijn toespraak, die 45 minuten duurde, met een op roep tot gebed en hulp voor het Hongaarse volk. Hij gal tenslotte zijn zegen aan „allon die luisteren en speciaal degenen die lijden, aan de nederigen en armen en de mensen die voor de zaak van de rechtvaar digheid vervolgingen doorstaan." (Advertentie I.M.j droom IV/liJN neef Henry woont sinds IrA mensenheugenis in Londen. Bij deze op zichzelf onbetekenende mededeling voeg ik een tweede: hij is de enige zoon van mijn tame Sofie, een wat door het leven vër- uactgae weduwe, die zich te Amster dam in een net_ rusthuis bcuindt. Gisteren werd zij vijf en zeventig. V begrijpt nog allerminst waar ik eigenlijk heen wil en daarom zal ik haastig orde op zaken stellen. Het is gewoonte dat mijn tante Sofie haar verjaardag viert ons. „Vieren" is een misschien wat pom peuze benaming voor het altijd eendere verloop van zo'n dag. Zij arriveert des ochtends per taxi, neemt plaats in Ae leunstoel met de gelaatsuitdrukking van iemand, die wel degelijk begrijpt dat zij het middelpunt van een feestelijk ge beuren is en ontvangt de cadeautjes een uan ons en een van haar zoon, 't laatste door mijn uroutu gekocht, van 't geld dat hy tot dat doel aan ons overmaakt Het hoogtepunt van het feest ia, tijdens de koffie met ge bak, Henry's verjaarsbrief, die al tijd naar ons huis gezonden wordt om deze traditionele verrassing mo gelijk te maken, Maar zaterdag jongstleden zei mijn vrouw: „Zeg, morgen komt tante Sofie hier vieren, maar er is geen cadeau- geld en geen brief." Hier dreigde een duidelijke ramp. Zonder de gebruikelijke brief zou het oude vrouwtje de dag, na de koffie, ongetwijfeld versimmen aan de vreselijkste veronderstellingen over het droevig lot van haar Henry, die het waarschijnlijk alleen maar platweg vergeten uias. „Nou ja, je koopt gewoon een cadeautjebegon. ik. „Heb ik al gedaan," zei ze. „Maar die brie/,..?" „Die maken wi zelf" besliste ik. Want waarom een oude dame leed gedaan als het, in eigen beheer, zo gemakkelijk voorkonten kan wor den? Grafologlsche problemen wa ren er niet aangezien Henry altijd typt op dat dunne luchtpostpapier. Ook de stijl leverde geen moeilijk heden op, want zijn brieven zijn al jaren lang eender. Een kind kan de ■wa3 doen. ik zette dus een velletje in mijn machine en Ias hardop wat ik improviseerde: „Hallo moedertje! Een dikke zoen op deze blijde dag. Ik hoop van gan ser harte dat het cadeautje naar je zin is cn dat je vandaag een recht gezellige dag hebben zult. Hoe staat het er mee7 Goed zeker?" Want in deze fletse jolige toon steekt neef altijd van wal. Na dit onbeduidende begin gaat hij meest al onbeduidende fetten over zijn gezinsgeluk vertellen. Verder ty pend, zei ik: An was een beetje verhouwen, laatstelijk" (Henry is getrouwd met een Londens barmeisje, zoals veel vreemdelingendie een onhandige jeugd in het buitenland doorbrengen; hij is al zo lang op het Britse eiiand, dat zyn proza eronder begint te ly- den). ,Maa,r dat xs gelukkig weer voorbij. De jongens doen 't zeer goed op school. De rekels! Ook zij felicite ren je hartelijk, evenals An, trou wens- O ja, ik heb een hond ge kocht „Stop," zei mijn vrouw, „Dai is on zin „Waarom zou hij geen hond ko pen?" vroeg ik. ,Jfat is gewoon niks voer Henry," vond ze. ,Jk zou niet weten waarom niet," riep ik. We kregen er serieus ruzie over. Een tijd lang bekten we met elk ander en de hond bleef er in. Pas 's avonds laat, toen ik net aan het inslapen was, schudde zij mij wak ker. „Ga nu even naar beneden," zei ze. „En schrap die hond er uit. Dat gaat te ver," Nou ja, wat doet men niet voor een vrouw? Zelfs voor een tanteMet een sterke glimlach stonden toij gister morgen voor het raam en zagen de taxi arriveren. Tante stapte er uit. En achter haar aan: Henry persoon lijk... „Dat is nog eens een verrassing, he?" zei hij toen hij boven zat, bij de koffie met taart. „Nou," riepen we, „En hoe gaat het thuis?" „O, alles bij het oude," antwoord de hij. „Eh oh ja, ik heb een hond gekocht. Zeg, wat heb jij?* .jVtfcs," zei mijn vrouw. ,Jk ver slikte me." KRONKEL sprekend, zei dat het toevallig in hun richting was, en dat ze tijd ge noeg zou hebben om iets warms te drinken voor ze haar naar haar nieuwe bushalte brachten. Ze was daar niet zo zeker van, maar de jonge vrouw zei, dat het geen enkel nut had om twintig minuten in de regen te gaan ataan wachten als je voor hetzelfde geld warm en droog iets kon zitten eten, en ze gaf toe dat dit redelijk klonk. Na een poos je stapte de jonge vrouw uit. opende wat baar ïnrijhekken toescheen en de auto reed naar een huis. dat ze In het donker niet kon onderscheiden. Ze werd meegenomen naar een grota keuken „Een keuken-" herhaalde Robert." „Ja een keuken. De oude vrouw zette wat koude koffie op de kachel terwijl de jonge brood sneed- „Brood bracht niemand haar zonder korst," „Waarom weg?" „Haar oom werkte en haar tante moest peet zijn bij een doop-" "Weer hield hij even stil om Robert als hij dat wilde gelegenheid te gevep. voor verdere vragen. zei, dat ze op de "bus naar Londen tïnd L°f iT'wes wJ"Omdrt zei ze nio' wilde' Ze en omdat.haar horlom d.t ambitJde. Hun nttehten be- noemde het meisje het." „Sandwiches." „Ja. Terwijl ze aten en dronken, vertelde de jonge vrouw haar dat' ügenbli" Het mei9ie 20 °P Tiet ogenblik zonder meisje «ten vr6M haar ol n» zin had bij hen te komen werken. Ze ■maatregelen, maar voor ze nog goed gekomen was en omdat haar horloge *gï °ai lieerde Hun gezichten be- ;en wel aan het werk waren, kwam niet. erg nauwkeurig liep, geloofde a"? vtger en vaefr te wordeti het meisje thuis. Ze kwam thuis op ze het. Eigenlijk was ze voordat fn™QÊn zeV^ ?e ten minste eens mee naar boven zou een avond, laat, met niets anders aan ze bij het kruispunt was al bang dan een. jurk en schoenen en in weest dat zo de bus zou missen. ..Hoe oud is het meisie? vroeg vier uur was. rsovencuen was nei h hnnfri m „Hoe oud is het meisje?" vroeg -- Rohert. gaan regenen en begon het donker v,H„a wh te worden. Ze waren erg aardig en n nstelden voor dat ze haar een lift zou- w*ï,ïpfden geven naar een ander dorp 'rfnfV r^oaiVwaarvan ze de naam niet verstond, ir waar ze over een half uur oen ande- SvorJe Andcr-\,dat:3it. R?be,r'^uaaI: re bus naar Londen zou kunnen £e,f!n5L Kei^iahalen. Ze nam dit dankbaar aan en was ze te dof in haar hoofd om iets anders te doen, dan wat ze haar voorstelden. Ze herinnert zich een. trap op te zijn gegaan, waar een loper op lag, d3arna een trap met „iets hards" onder haar voeten an dat was alles wat ze nog wist. toen ze bh daglicht wakker werd op een. auto! diezo bescheiden" voor "het'hele 3rwa£en"SrdrSud2 kwmW„OP «kW» *«I« jtf- Jtond). „Ze vertelde dut ze BeWp- SKiw achterTN derkamer. Ze had nlJeon haar onder- vrouw achterin. napped^was in een autpmaar dat Roberl ln gedachten de oude nos nil mevrouw Sharp, rechtop en vrees- eerste twee dagen kon vertellen, ze aaniaCend „n hnar «-wnne nlaats in pon fnaH- hatf-bnwusteloze ««Magend, op naar gewone piaais goed nog aan en er was mets te zien van de rest van haar kleren, De deur was afgesloten en ze kon het vervtel in een soort half-bowusteloze J?' f p jfS keck naar ronde raampje niet open 'oastajd Tbm b.t.r w.» ong=- «gtgr in d» BUta. HU k?l*Mar krij In ell! ,.Ze?" „De regen maakte de raamn „De Wynns". De politie wilde het ondoorzichtig en terwijl ze reaen weten, maar ze werd hysterisch als praatte ze tegen de oude vrouw over „Een fond raam boven in het dak." ---j i«j-j-- -i-i««.<-»«• Omdat zijn laatste gedachte voor hij bij haar voordeur kwam, gewijd tweede hand. Ze zei, dat, toen ze Toen ze op het laatst op de omge- was geweest aan de slechte plaat- „Ronde raampje", zei Robert niet op zijn gemak. Maar het was Marion, die hem antivoord gaf. „Ja," zei ze puntig.' op de bus terug stond te wachten, ving begon te letton, was het buiten smg van een klem rond raam in het een auto bij haar stilhield, met twee [vrouwen erin. De jongste die reed ivroeg haar of ze op de bus wachtte ■en of ze haar een lift konden goven." „W35 het meisje alleen." „Ja.f pikdonker geworden pn het scheen dak, scheen er voor Robert geen ter- haar toe dat ze e\ een hele tijd zake doend antwoord te zijn onderweg waren. Ze zei, dat ze het bijzonder vriendelijk van hen vond, dat ze voor haar zo'n eind omreden, en de jonge vrouw, voor het eerst Grant hield even zijn kleine be- leefdhoids-pauze cn ging door. fWordt veraolfidj

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1