DE HOOP BLIJFT LEVEN i 'i Onschuld op schoolschoeuen „DIT IS UW LEVEN" geen sensatiemaar menselijkheid Kadar poogt links en rechts geld te lenen van volle zee on tploft asus m Haan Geef nóg uur loon voorHongarije SPROETJE S. 'ARKS g 81 door FRANK GODWIN Franse vrachtwagen ramt dieseltrein Boedapest zit in de kou longeman door trein Vrouw gedood bij autobotsing Tankervloot in vijftien jaar verdubbeld STICHTING VAN DE ARBEID VRAAGT- »£tW KAPtrèiN non door JOSEPHINE TEY Dit AVOW Dat Ggioof mriifcr, BAA£>.ni65CHl£f1 HA0HtJT£V££L6£6fcJ> v TEM. BOZÉ DROM£f1ö£TUK>£fl VAh Etn SLECHT 6ÊW£rfcn, ■n^zEOTnEn ^vrtf IKDURPHAAST Nl&T HAARBEDTt 6AAH Ulf Ah&SiT VOOR OIÊ J, -.ORoncnl'^jPfsJ D/t avow DATGÊLOONKrimr, BAA&.ni65CHl£f1 HAOHtJT£V££L6£6tJ> v TEM. >=3 BOZÉ DROM£flö£Tüt6£fl VAh E£h SLECHT 6ÊW£T£ri( -"IzEOTttEn ^vrtf hij WERKT HARP.nAA» HIJ SLAAPT SLÉCHT... flACMTMfcRRlES..^^ IKDURPHAAST Nl&T HAARBEOTt 6AAh Ulf AhSST VOOR OIÊ JÉ - ORonen" EEN gesloten cirkel is het jaar eigenlijk slechts voor de landbouw, die, Afhankelijk van de natuur, in de twaalf maanden zijn werk zaamheden aanvangt en voltooit, telkens en telkens weer. Het hierdoor bepaalde levensritme is op het platteland nog zeer waar neembaar, hoe zeer.het ook reeds is aangetast door de vordering der techniek. Voor de geschiedenis is de periode tussen nieuwjaar en nieuw jaar een tamelijk willekeurige eenheid. Misschien hebben de seizoenen invloed op "de: intensiteit van sommige verschijnselen, maar het tempo er van staat los van de door de omlooptijd van de aarde bepaalde tijdindeling. Zo heeft eem beschouwing aan de vooravond van het nieuwe jaar steeds een ietwat willekeurig karakter. Ex zijn geen ontwikkelingen geëindigd of begonnen, omdat het 1956 was. Er zullen het komende jaar geen ont wikkelingen ophouden of aanvangen omdat het dan 1957 is. Toch levert het gemis aan activiteit, waardoor het koele en donkere seizoen zich steeds in zekere mate onderscheidt, de goede sfeer om eens na te denken over het jongste verleden en de naaste toekomst. Gezegd kan dan worden, dat het jongste verleden bewogen genoeg is geweest. Een briefschrijver kenschetste onlangs de bekende opzienbarende gebeurtenissen buiten onze grenzen als ,.de apotheose van menselijke dwaasheid en menselijk onverstand." Ons lijkt dit een zeer hoogmoedig oordeel van iemand, die zichzelf waarschijnlijk beschouwt als een soort laatste «land van redelijkheid cn wijsheid. De mens zal altijd feilbaar blijven; het enige wat misschien bereikbaar is. is de verbreiding op grote schaal van bepaalde^ zedelijke normen, waaraan, in het besef van deze feilbaarheid, hij geneigd is zich te onderschikken. EEN blik op de gebeurtenissen in Oost-Europa laat van alles zien wat onder de rubriek dwaasheid en onverstand bezwaarlijk een plaats vindt. Natuurlijk kan men zeggen, dat de Hongaren beter hadden kunnen bandelen gelijk de Polen: revolteren, doch dan bin nen de voor de Russen aanvaardbare grenzen; maar een volksopstand is nu eenmaal geen ding, dat zijn spelregels ontvangt uit de ivoren toren der koele nuchterheid. Deze opstand is warmbloedig en spontaan voortgeko men uit gevoelens van onrecht en gekwetste mensenwaarde, en voortge- sprongen-ïs hij als een. keten van elektrische vonken. De onmiddellijke afloop is; niet goed geweekt. Maar in de geschiedenis, die immers werkt met langere perioden, dan maanden en jaren, gaat niets verloren, ook deze bevrijdingspoging van een geketend volk niet. Daarom ïs het goed om te herbalen'wat wij in andere woorden al eerder schreven: het jaar 1956 heeft niet de bevrijding der satellietianden gebracht, maar wel de afval. De gevolgen hiervan, zijn nog niet te over zien, maar dat ze. van verstrekkende aard zijn, kan geredelijk worden aangenomen.. En ook, wanneer het verdere emancipatieproces in 1957 niet zo verloopt, als velen hopen, hoeft dat toch geen afbreuk te doen aap de overtuiging, dat een ontstuitbare en bemoedigende ontwikkeling is aangevangen. Ook de gebeurtenissen in het midden-Oosten kunnen bezwaarlijk onder het hoedje van dwaasheid en onverstand worden gevangen. Zekwamen geenszins uit de lucht vallen en nog altijd is het niet uitgesloten, dat ze deze lucht hebben gezuiverd-In elk geval hebben ze de Verenigde Naties voor een crisis geplaatst,; die deze organisatie nodig had om zich bewust te worden van de taak, welke zij op zich heeft genomen. IN het eigen land hebben de verkiezingen en de daarop volgende moeizame kabinetsformatie wederom de aandacht gevestigd op de politieke veranderingen, welke zich bezig zijn te voltrekken. Het oude schema klopt niet meer en de kiezers aanvaarden het niet meer. Overigens'zijn de^ veranderingen in de samenstelling van het par lement nog niet zodanig geweest, dat een politieke constellatie mogelijk bleek welke de goede en noodzakelijke tegenstelling tussen een welom schreven regeringshlok en een welomschreven oppositie vermocht te doen herleven. De overgangstijd duurt derhalve voort, maar de accenten zijn reeds anders komen te liggen en richting der ontwikkeling tekent zich tamelijk duidelijk af. Aan de gezindheid jegens een verenigd Europa hebben de verkiezingen overigens weinig veranderd. Nederland blijft een stuwende kracht 5n.de richting van economische en militaire integratie alsook van de politieke vormen, die nodig zijn om het welslagen ervan te verzekeren. De gebeur tenissen van het laatste jaar hebben buiten de grenzen de bereidheid om aan de integratie moe te werken vergroot zodat het niet onredelijk is om te hopen, dat hef komendè jaar op dit gebied iets vruchtbaarder zal Wijken dan hèt\ vorige* Onze prinsessen genieten in het Oostenrijkse plaatsje Sankt Anton wen een ski-vakantie. Gedurende het- weekeind hebben zy al ver schillende tochtjes gemaakt. De foto toont Beatrix (links) en Irene in actie op eert berghelling. Ttf de Verenigde Staten en, sinds ■s enige tijd, ook in Engeland, is „This is your life" mcarschijntyk tvel het populairste televisie-pro gramma. Zaterdag ging de Neder landse versie „Dit Is uu; leven" voor het eerst de ether in. Dat de Ne derlandse beeldradio de tu-sectie ran de VARA ötfhan.v niet op het aanbod om dere radio-uitzen ding gelijktijdig over te nemen, heeft trillen ingaan, is jammer, hoe- irel de redenen respectabel zijn. De Britse pers heeft zich uitvoerig bezig gehouden'met de menselijke aspecten ven deze rubriek. Wordt hier geen inbreuk gedaan op de persoonlijke levenssfeer? Is het ver antwoord, ontroeringen, die tot deze sfeer beperkt zouden moeten blij ven, toi gemeengoed van rille kij kers, c.q. luisteraars te maken? Dit zijn vrager, waarover héél veel te zeggen valt. Het Iyktxne onjuist, hier een al te star stand punt in te ne men. Vee! hangt at van de tact en de kiesheid van de man. die de vra gen stelt. Vooralsnog ben ik ge neigd. de rubriek, zoals ze door de bekwame radio-man Bert Garthofl werd geleid, een aanwinst voor' de geluidscmroep te vinden. Garthoü wist sentimentaliteit te vermijden er. werkelijke ontroering te wek- BorriEES By Poitiers is gister avond een «ware vrachtwagen in aanrijding gekomen met een diesel- trein, die daarna in brand vloog. De vrachtauto vloog door de af sluiting van een overweg. Er zijn twee doden en dertig gewonden. Vele passagiers sprongen mefc bran dende kleren uit de in vlammen staande wagon. De voorkant van de vrachtwagen werd geheel vernield. (Advertentie IM.) "WENEN". Links en rechts onder handelt de Hongaarse regering over geldleningen. Rusland heeft onder meer al vijftig miljoen dollar ver strekt, die Hongarjfle in het Westen kan besteden. Ook in het Westen wil men pogen geld te lenen om de eco nomie weer op gang te krijgen. Het gemeentebestuur van. Boeda pest heeft meegedeeld, dat zich. bin nenkort weer een groot aantal klein handelaren in de hoofdstad zal kun nen vestigen. President Dobi heeft verklaard, dat er van. de 3930 collec tieve boerderijen, die op 23 oktober in Hongarije bestonden, er.nog maar 2000 over zijn. Alhoewel hierdoor ernstige schade aan. de Hongaarse landbouw is toegebracht, zou herstel van de collectieve bedrijven slechts -gebeuren op basis van vrijwilligheid. Volgens het blad „Nep Szabadsag" heeft men in het Westen en in India de verliescijfers van de opstand on juist weergegeven. Het aantal .ge dode Hongaren in Boedapest be- ZEVENBERGEN. Ia de nacht vaai zaterdag op zondag, enkele mi nuten voor twaalf, is op de overweg aan de Laageweg by Zevenbergen de 23-jarige Cornells Lodewüks uit het dorp Langeweg door een trein gegrepen. De jongeman wilde de overweg nog oversteken terwijl de halfauto- jnatische slagbomen reeds in wer king waren. De trein, die op het traject Roozenda&llage Zwaluwe reed. had een half uur vertraging. WENEN Een 22-jarige vluchte ling uit Joe^o-Slavië heeft in Oosten rijk: octrooi verkregen op een een mans-helikopter, die hy naar analo gie van de Volkswagen „Volkshef- schroefvliegtuig" heeft genoemd. Naar zijn. zeggen zal het vervoer middel, dat ongeveer 100 kg weegt, ongeveer evenveel kosten als een motorfiets. 55 ROTTERDAM Het 400 brfc me tende Nederlandse schip „Pegasus* seinde gistermiddag, dat de dek lading, bestaande uit vaten calcium, carbide en sodium, bezig was te ont ploffen en dat tengevolge daarvan brand aan boord was uitgebroken. Het Nederlandse gjk „Vindicat", de reddingsboot van Waymouth cn de Britse torpedojager „Tumult" be gaven zich naar het In nood ver kerende schip. Een vliegtuig van de RAJ". steeg op om te proberen, de positie van de „Pegasus" te bepalen. Tegen de avond wist het Neder landse schip de haven van Waymouth te bereiken, waar een boot van de brandweer langszij kwam en door schuim op de deklading te spuiten de brand wist te blussen. De grootste lijnboot van Frank rijk, de 5Q.ÖOO ton metende „Liberté", die drie dagen geleden naar New- York was vertrokken, moest eergis teren wegens stormschade naar Le Havre terugkeren. De storm had drie laadbomen van het schip vernield en een luik ingedrukt. Drie mensen werden gewond. De boot keerde terug omdat de schade op zee niet hersteld kon worden en de kapitein het niet verantwoord vond de reis voort te zetten. Als de reparaties langer dan 48 uur duren worden de passagiers op andere lijnboten over gebracht. Bij Delfzijl is het Griekse stoom schip „polyxeni". dat met een lading kolen onderweg was van Philadel- phia naar Delfzijl. gistermiddag door de lage waterstand aan de grond ge lopen. Twee sleepboten uit Delfzijl zijn naar het Griekse schip vertrok ken om te proberen het schip vlot te krijgen. Zaterdagmiddag geschiedde er op de Nieuwe Waterweg een aanvaring tussen het 2000 brt metende Zweedse s.s. „Svancf' en het onder Liberiaanse vlag varende s.s. „Geowilka". De „Swano", die zwaar geladen, was met kolen, liep bij Maassluis uit zyn roer en ging in de rivier voor anker. Even. later liep op dezelfde plaats het Liberiaanse schip uit zijn roer en raakte de „Swano" tegen de voor steven. De „Geowilka'' kan met be hulp van een sleepboot zijn reis naar zee voortzetten. De „Swano",is door sleepboten naar Botterdam terugge sleept De Zweedse tanker „Samba", die vrijdag op de rotsen van de Shet land eilanden gelopen was, is in de loop van vrijdagnacht gezonken. draagt volgens het blad 1800 tot 2000. Tussen 31 oktober en 1 december werden bijna 13,000 gewonden in de ziekenhuizen van de hoofdstad op genomen. In opdracht van de regering zullen van 1 januari af slechts lonen wor den uitbetaald over werkelijk ver richte arbeid. Duizenden arbeiders worden door deze maatregel ge heel of gedeeltelijk werkloos. De meeste flats en eengezinswo ningen in Boedapest hebben geen verwarming meer. Er zijn geen ko len te krijgen, ook niet in kleine hoeveelheden. De kolenproduküe is vorige week opnieuw gedaald, nl. tot 21.655 ton, ongeveer een kwart van Hongarije's dagelijkse behoefte. De Hongaarse schrijvers hebben een resolutie aangenomen, waarin, zij „met bitterheid in het hart" verkla ren, dat de Sowjet-regering een historische fout heeft gemaakt door de revolutie in bloed te smoren. BAARN. Zaterdagavond is op de Thlversumjestraatweg ter hoogte van kasteel de Hooge Vuursche de 24-jarige mevrouw y. d. H.-uit Hil versum dodelijk verongelukt Door de gladheid van een wegge deelte verloor de heer v. d. H. de macht over 2ijn wagen, die haaks op de weg kwam te staan. Een auto, bestuurd door de heer B. uit Hil versum. greep de wagen in de flank, waarbij mevrouw v. _d. H. om het leven kwam. De overige inzittenden van beide auto's, de hé.ex en me vrouw B, de heer v. d. H. en zijn schoonzuster met haar twee kinde ren werden naar het r.-k. zieken huis te Hilversum vervoerd. BONN. De Westduitse autori teiten hebben machtiging verleend tot invoer uit Nederland van groen ten en vruchtenconserven ter waar de van 750.000 dm. ken. Hij zorgde, in. samenwerking met de oudé vrienden van het echt paar De Ruyter, voor tal van humo ristische trekjes ook. Niets ging ten koste van de hoofdpersonen, die waarschijnlijk aan deze. uitzending een van de mooiste dagen in hun. leven te. danken hebben. Juist, omdat het visuele element zo belangrijk is bjj verrassende ont moetingen n had het gezicht van de heer De Ruyter moeten zien, toen h(i de stem van 'n doodge waande vriend hoorde, toen de vroegere leden _van het Nijmeegse koor één voor één kwamen opdra ven meen ik toch, dat televisie hier een kans heeft gemist. HULDE voor „Dit is uw leven" komt uiteraard allereerst toe aan de initiatiefnemer, Karei prior. In 'n gesprek dat wij met hem hadden, wilde hij het grootste deel van die lof graag afwentelen op twee anonieme medewerkers, die drie weken dag-in. dag-uit in touw zijn geweest om de levensgeschie denis van het echtpaar De Ruyter zonder dat dit er zelf Iets van mocht bespeuren te reconstru eren, Om contacten te leggen met de mensen, die vroeger in hun le ven een rol hadden gespeeld. De keuze van de De Ruyters was in derdaad een toevallige. Men heeft er niet de ledenlijst van de VABA. maar het Amsterdamse adresboek voor genomen, waarvan zomaar 'n bladzijde werd opgeslagen. \A ET „Dit is uw leven" hebben 1YJ- enkele jonge Nederlandse ra dio-medewerkers getoond, dat .zij op het stuk van vakkennis én organi satie-talent niét ten achter blijven bij. hun. Amerikaanse en Britse col lega's, die toch het voordeel heb ben over een aanzienlijk groter budget te beschikken. Dit was nu eens géén goedkope, zouteloze imita tie van een buitenlandse rubriefc maar een perfect in elkaar gezet programma, waarvan het idee op typisch Nederlandse wijze was uit gewerkt. De menselijkheid won bet van de sensatie! Natuurlijk leent een rubriek als „Dit is uw leven" zaterdagavond kwamen er ongeveer vijftien men sen aan te pas: dienstvrienden uit de eerste wereldoorlog, koorzangers met wie de heer De Ruyter twintig jaar geleden had gezongen, 'n sta tige grijze dame, die eens zijn éér ste meisje was,— zich niet voor wekelijkse uitzending. Karei Prior denkt aan vyf of zes keer per sei zoen. De volgende maal zufien we zeker wéér luisteren. ■H. S. tpEN klein «erhöaïtje, uanauond. f-' 't Is eigenlijk een. filmpje, mant het gaat over zo'n visueel gegeven, dat je er beter een camera dan een pen voor zou kunnen nemen. Stel u voor een collegezaal vol studenten. Op het podium staat een bejaarde professor, die algemeen ■wordt bemindomdat hij op een vertederende manier vaag, introvert en verstrooid door dit leven zweeft. Terwijl hij. met zachte, vriende lijke stem college geeft, rij ik de camera naar het penster, am u te laten zien dat zich buiten een bouw werk bevindt, waarin de proefdie ren zitten opgeslotenEr zijn kip pen bij en hanen. Een van die hanen krijgt opeens een pretentieuze, vol strekt zinloze inval. ,£k ga. eens kraaien," denkt hij, „wat let me?" En hij zendt een machtig „kuke leku" ten hemel. Zijn triomfantelijke kreet dringt door tot. in de collegezaal. En tot in, het bewustzijn Van de professor. Midden in een lange, gecompli ceerde volzin houdt hij plotseling stil Op zijn gezicht komt een uit drukking van pijnlijke onzekerheid, Alle' studenten, zuujpetid in de zaal gezeten, voelen wat er nu tn hem omgaat. ,J$td ik hier om zeven uur''s mor gens college te geven?" denkt hij ontsteld. Even maar. Dan pakt hij zijn bril, zet 'm op zijn neus, kijkt naar de klok die op kwart voor elf staat en mompelt met een enigszins verstoorde blik in de richting van het venster; irAch, wat een. onzin." KRONKEL NEW YORK Volgens „Wall- street Journal" meet de wereldtan- kervloot ruim veertig miljoen d.w, ton, tegen iets meer dan 2? miljoen in 1950 en ongeveer 19 miljoen In 1939. Niet alleen de Europese; maar ook de Amerikaanse werven zijn vrijwel - volledig bezet met de bouw van tan kers. deels tengevolge van de moei lijkheden in het Midden-Oosten, deels tengevolge van de sterk toe genomen vraag naar petroleumpro. dukten over de hele wereld. Volgens de laatste cijfers van de Raad van Scheepsbouwers stonden, op 1 december op Amerikaanse wer ven. 44 tankers met een gezamenlijk tonnage van 1.448.000 op stapel. De Trinity Tankers Corp. plaatste dezer dagen bij de Uddevallewerf in Zwe den een order opvijf tankers van 40.500 ton alk. Het eerste van deze schepen, die ruwe olie 2ullen vervoe ren van de Perzische Goh naar de Verenigde Staten, zal in 1958 worden te water gelaten. DEN HAAG. - Het bestuur v&n de Stichting van de Arbeid doet op nieuw een klemmende oproep, door middel van een dubbele uurloonactle In de bedrijven, hulp. te verlenen aan het Hongaarse volk; „Zeven waken nadat de communistische dictatuur in Hongarije toesloeg, is het, aantat vluchtelingen reeds zes maal zo'groot geworden als de 25.000, dié ih de week van 4 tot 10 november in Oostenrijk een, toevlucht zochten en dienovereenkomstig ia de nood -.sstegen. Met juist besef voor deze ellende hebben werknemers' en'werkgevers, in. enkele, ondernemingen reeds een tweede uurloonactie laten volgen. Uit vele brieven aldus de Stich ting spreekt zelfs de bereidheid een vol dagloon te offeren, zoals bij de stormramp in 1953. Een dergelijk, groot offer vragen wij niet. Wat wij wél vragen is, dat ondernemers en personeelsleden van een zeer groot aantal bedrijven, ook thans een bijdrage leveren. Het is een ereplicht van allen, dat er minstens 10 miljoen bijeenkomt om de hoogste nood te lenigen. Er is een. volk. in nood. Met de inzet van hun leven vechten duizenden tegen de lage' communistische heerschappij van hef geweld. Men beseffe, dat huw strijd voor de vrijheid ook een strijd is voor het behoud van onze vrij heid. Geef aan deze oproep spoedig gehoor. De nood is groot!", zo besluit deze oproep. Hot GAAT '7 MET DL niEUWtnAri' fnKiv jWh dsoti"'''* vraagt hij. Do man» die doods- de „Huoson Yes, sir..., ik aan boord benauwd ^gagevaren ben met de K5" Dat kan nl.t", zegt top. .we hadden rtuuïnwn, de marconist, d« tweede machinist, de Arabische supercargo en de drie vrouwen. Man, je kletst maar. wat! Jij bent nooit aan boord geweest." „Toch d5t dewaarheid zijn, sir", zegt de man met bevende stéra, „ikIk één van die vrouwen geweest zijn." Die onthulling klinkt Terwinde als een don derslag in de oren! Het meisje droeg haar schooljas |en kinderlijke, laaggehakte, plompe werk 'te doen en je met een zweep sloegen?" ze kloppen breng ik rapport, uit aan mijn chef en dan beslist hij wat er verder gedaan, moet "worden. „Juist. Een bewonderenswaardi ge voorzichtigheid, inspecteur."Zc stond langzaam op. „"Wel, als u mij wilt verontschuldigen, zal ik me weer gaan wijden aan mijn onder broken mstuurtje. „Maar wilt u er niet bij zijn. als miss Kane als ze stotterde Grant, voor eens 2ijn zekerheid kwijt. „O heden nee." Ze streek over haar zwarte japon, „Ze splitsen onzicht bare stomen," zei ze kribbig, maar ging verder: „Ik heb niet de ge- ringste twijfel dat ze de zolder her kennen zou. In feite 4<zou ik buiten alle geloof verrast zijn, als ze dat niet dee." Ze begon naar de deur toe te lo pen en dus ook naar hét meisje. En voor het eerst verscheen er enige „Een opmerkelijke leugenaarster," uitdrukking in de ogen van bet meis- zei de oude mevrouw Sharpe, op dé je. Een trek van paniek gleed over toon waarop men zegt „een opmer- haar gericht en de vrouwelijke agent kelijke gelijkenis." deed een beschermende stap naar „Je zegt dat we je meenamen naar voren. Mevrouw Sharpe liep rustig de keukta," zei Marion. door en bleef een meter of zo van „Ja." het meisje staan, zodat ze elkaar „Kun je die keuken beschrijven?" vlak in het gezicht keken. Volle vijf „Ik lette er niet erg op. Het was seconden was het stil terwijl ze het izwaxte schoolschoenen; en daardoor fien grote. Met een stenen vloer ge- gezicht van het kind met beiang- >zag ze er jonger uit dan Blair ver- loof ik en een rij pannen. stelling bekeek. 'wacht had Ze was niet erg groot „wat voor soort kachel: „voor mensen die een verstand en zeker niet knap Maar 2e had »Ik lette niet op de kachel, maar houding van „slaan" met elkaar heb- 1 —wat was bet woord? voorko- de Pan waarin de oude vrouw de. ben, kennen we elkaar bijzonder ■men. Haar ogen, van een donker koffie opwarmde was van Wauw slecht," 2el ze ten slotte. „Ik hoop blauw stonden ver van elkaar in emaille met een heleboel scherven je een stuk beter te kennen voor een gericht van het type dat meest- eraf aan de bodem. deze zaak is afgelopen, juffrouw Ka- Robert er 'voed inaeDlant Onder haar luk- zei Marion. ,,Wy hebben er wei.drie. boog. „Dag mijnheer Blair, »k hooi 'hinderen was een lichte holte, een het meisje nog maagd?" vroeg datV'on| simulerend zult blijve; .wonder van goede vormgeving. Het mevrouw Sharpe op de matjg ge- vinden." En de rest van het gezel 'gaf haar gezicht charme en aan- interesseerdetoon waarop iemand schap negerend liep ze door de deur doenlijkheid. Haar onderlip was vol, vraagt: „Is het lavendel?" die Hallam voor haar openhield. K -• In de verschrikte pauze die dit Het was als een duidelijke anti- teweeg bracht werd Robert zich be- climax nu ze er niet meer was en wust van het geschandaliseerde ge- Robert moest met tegenzin toegeven zicht van Hallam, van de kleur dat hij haar bewonderde, Het war die het meisje kreeg en van het geen kleine opgave de belangstel- ontbreken van een protesterend üng van een heldin te stelen, i - .Moeder," dat hij onbewust, maar „U hebt er geen bezwaar tegen - Si Ui erHn' Andere ideren beslist verwacht had. Hij vroeg zich juffrouw Kane de betreffende de- zich af hoe ze er in andere Kieren nf etiiio hü. i,„» 4,,#. 'maar haar mond was te klein. Haar oren ook. Te klein en te dicht tegen |haar hoofd. Een gewoon soort meisje niet 'het soort waar je op zou letten; ze ker niet het type om de heldin van j. af of haar zwijgen een stille by- ien van het huis te laten zien, juf- u" £OU f'*"- val was oi dat een leven met me- frouw Sharpe?" vroeg Grant De blik van het meisje rustte vrouw Sharpe haar schokproef had „Natuurlijk niet. Maar voor we eerst op de oude vrouw en ging aan gemaakt. verder gaan wil ik eerst zeggen wat naar Marion. De blik hield geen m- Grant zei in kil verwijt, dat dat jk aj -wilde zeggen voordat u juf- umf of verrassing in en niet eens er niets toe deed. frouw Kane ging halen. Ik ben blij veel belangstelling. „Dacht u dat?" zei de oude dame, hat juffrouw Kane aanwezig is om. „Ja, deze twee vrouwen Zijn het," „Als ik een maand van huis geweest het ook te horen, Dit is het: Ik zti ze. was, zou dat het eerste geweest zijn heb voor zover ik me herinner dit „Je twijfelt er niet aan?" vroeg wat mijn moeder van me had willen meisje nooit eerder gezien. Ik heb Grant en voegde eraan toe: „Het weten. Maar goed. Nu het 'meisje haar nergens een lift gegeven, nooit. Is een zware beschuldiging die je ons herkend heeft, wat gaat u nu ze werd niet in dit-huis gebracht,- uitspreekt, weet je." doen? Ons arresteren?" noch door mij. noch door mijn moe- i „Nee, ik twijfel niet Hoe zou ik nee." Daar zijnwe nog lang der, ze werd hier ook niet vast»e- Jkunnen?" niet aan toe. ïk wildé juffrouw Kane houden. Ik wil dat u dat goed be- f „Deze twee dames zijn de men- meenemen naar de keuken en de grijpt." fsen die je opsloten, je je kleren af- zolder, zodat haar beschrijving er- namen, je dwongen om verstel- van gecontroleerd, kan worden. Als (wordt vervolgd) V! Maandag 31 december 1956 2 :üt, lauwwunwriMniwmii»»!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1