OM DE VOETBALPOOLS LEIDERSPRINCIPE Onschuld op schoolschoenen Redders bestegen te laat Mont Blanc Zaak-Da vis be wij s t tekort :enwet van onze ...■m doé. avé m fwé kommcfa /aM overheerst nog in delen van Indonesisch leger Potloodje F 8.664783 op 777 en 999 Protest tegen arrestatie van Mochtar Loebis 55 >groten opnieuw bijeen SER-advies inzake weduwen- en wezen- voorziening door JOSEPHINE TEY :/>aierda<« 5 Januari 1957 Ik HE6 EEfl GOEIE in DRUK VAN )£,ÏOM IK GELOOP DAT JE ÊERUJK Êtt OPRECHT BEKT IK KEK EEfi VAK OE REKBAArt. co nniö&AR 156 Efi .Hij heeft ME DE OfFICItLEf ILn GE6TUURD VAK OE RACE WAARBIJ JfcVAK DE BAAK BEKT GESTUURD.^ Maar ik deuk dat wé je- MAAM KUMKEK ZLHVEREM _AL& WE'GOED KIJKEK - ER is reden om aan te nemen dat de commissie uit de KLN.V.B., die de minister van Justitie Beeft benaderd over een toezegging of althans de bepaling van ccn standpunt ten opzichte van een cen- trale (gesloten) voetbalpool, voliedig nul op het rekest heeft ge kregen. D" bewindsman moet ongeveer hebben verklaard, dat de regering zich vea elke actieye bemoeiing met deze materie wenst te onthouden en - aan da rechter overlaat om uit te maken, in hoeverre de voetbal- „oterijen, die er zijn of zullen komen, in strijd zijn met de wet. Minister Samkalden kon moeilijk anders spreken dan hij deed Bij de onderhandelingen" ter oplossing van de kabinetscrisis hebben de witi-rcvo- luoonairen nu eenmaal dc formateur de toezegging afgedwongen, dat de regering de totstandkoming van een nationale voetbalpool niet zal bevor deren. Het beeft weinig zin hiervan nog veel te zeggen. De meerderheid van de regering zou vermoedelijk liever anders willen; en do minderheid, dje in de mening leeft, dat het „beginsel" heeft gezegevierd, zal wek niet tot andere gedachten komen door wat een dagblad onlangs onthulde, n.l. dat de staatsloterij is ingevoerd door het ministerie-Kuypcr met als doel beteugeling van de goklust. In elk geval zullen nog vier jaar lang clubs of combinaties van clubs enerzijds cn de justitie anderzijds de Loterijwet binnenste buiten keren om na te gaan wat mag en niet mag. Deze activiteit nabij de mazen van de wet houdt allerlei ongewenste mogelijkheden in. Ook degenen, die zich ©p het ogenblik belangeloos aan boDa fide pools wijden, zullen dit erken nen. Een ongecontroleerd en oncontroleerbaar loterij bedrijf biedt altijd gelegenheid voor minder gunstige praktijken. Het zijn minder de brave dan de weinig scrupuleuze mensen, die de gaten in de wet plegen te ontdekken. 'OORZOVEEL de activiteit van de K.N.V.B. beoogt, ongeregelde toestanden tegen te gaan, verdient ze uit de aard der zaak waar dering. Vergissen wij ons echter niet, dan zit er ook nog wel wat anders in. De opvatting, dat het toch eenmaal tot een nationale pool zal komen, is vrij algemeen. Welke positie zal de K.N.V.B. dan in nemen? Men ontkomt niet aan de gedachte, dat de grote Nederlandse voetbalorganisatie of althans zekere leden, die tot dusverre gerechtigd waren, uit haar naam op te treden, bezig zijn een positie te verwenen die in een later stadium als behorend tot de categorie der verkregen rechten zal kunnen gelden. Deze 'achtergrond van het bezoek aan minister Samkaldcn mag niet uit bet oog worden verloren; Vandaar, dat ook voorstanders van een nationale voetbalpool er zich over kunnen verheugen, dat de minister hoegenaamd niets heeft toegezegd. Intussen doet het K.N.V.B.-beetuur nu moeite, toch onder zijn auspiciën zoiets als een nationale pool te stichten. Het voorstel daartoe, waarover ons blad in staat is geweest, enige mededelingen te doen, maakt geen bijzonder gunstige indruk. Het is een pool voor leden, grotendeels dus actieve voetballers; en het is nu juist van belang, dat die er zoveel mogelijk worden buiten gehouden. Van hen immers wordt on bevangenheid vereist; zij mogen geen ander doel hebben dan een wedstrijd te winnen met de gunstigst mogelijke cijfers. Nu is het echter mogelijk, dat de K.N.V.B. iets geheel anders bedoelt dan op het eerste gezicht uit de berichten valt op te maken. Men zou zeggen,^ dat het gaat om een huiselijke onderlinge loterij, ontoegankelijk voor niet-cluhleden. Is dit juist? Of zou het kunnen zijn, dat de bond een nieuw gebruik denkt te maken van de mogelijkheid, die zijn regiement biedt, om er „ondersteunende leden" op na te houden tegen een uiterst geringe jaarlijkse contributie? In dat geval zou, als de justitie er tenmin ste niets tegen kon doen, de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond grote kans maken, binnen korte tijd een Koninklijke Nederlandse Loterijclub te worden. jpAARSCHIJNLIJK zal dit alles toch niet zo heel gemakkelijk zijn. Los van de onzekerheid over de rol, die de justitie gaat spelen in dit bedrijf, is er nog de onenigheid in de organisatie zelve; een onenigheid, welke zonder twijfel in de bondsvergade ring, die tegen 22 januari te Amsterdam is bijeengeroepen, duidelijk tot uiting zal komen. Er staan aanzienlijke belangen op bet spel, niet in de laatste plaats van de kleinere verenigingen, die nu deel uitmaken van de te Alkmaar gevestigde amateurspool. Het is trouwen» de vraag of ook die semi-profclubs, die nu hun eigen combinaties hebben, warm lopen voor de idee van het bondsbestuur. Er kunnen zich nog allerlei verrassingen voordoen; doch het zou ons al zeer verwonderen, wanneer de loop der dingen nog niet veel duidelijker en uitgesprokener- dan op dit ogenblik leidde tot de conclusie dat een werkelijk nationale pool de enige oplossing is, die deze vorm van goklust vermag te reglementeren en begrenzen. Het beheer van zo'n pool zou niet in handen moeten zijn van de K.N.V.B. maar van een met medewerking der regering te vormen of aan te wijzen instelling (b.v. het Nederlands Olympisch Comité)cn de opbrengst zou moeten worden aangewend ten gunste van sportdoeleinden in de meest algemene zin. Zo zou - over vier jaar - van wat velen een kwaal vinden, zoveel mogelijk een deugd kunnen worden gemaakt. CHAMONIX. De bekende alpi nist Lionel Terray, die de leiding bad van de eerste vergeefse poging om de twee studenten op de Mont Blanc te voet te bereiken, heeft In een interview niet een krant ver klaard, dat de slachtoffers badden kunnen worden gered als er tijdig een expeditie te voet was uitge zonden. Hijzelf was op de dag dat alarm werd geslagen, niet in Chamor.ix. Toen hij daar op 29 december aan kwam, was hij verbaasd dat er nog geen reddingsploeg was vertrokken, omdat men een hefschroefvliegtuig als de enige reddingsraogelijkheid beschouwde. Hij had diezelfde dag een reddingsploeg willen samenstel len, maar kreeg geen vergunning omdat het te gevaarlijk werd geacht. Terray is van mening dat de stu denten drie dagen voor zijn eigen (mislukte) reddingspoging zonder al te veel gevaar hadden kunnen wor den gered. De voorzitter van de Franse gid sen, Marcel Bozon, heeft verklaard, dat men niet eerder heeft getracht de verongelukten te bereiken, ómdat van hen eerst een poging werd ver wacht zelf naar beneden te komen. Terray heeft vrijdag bedankt voor het lidmaatschap van de gidsenver- enigïng van Charnonix. ZURICH. Het „Internationale Pers Instituut" heeft vrü'dag by de Indonesische regering geprotesteerd tegen de gevangenhouding zonder verhoor van de hoofdredacteur van het blad „Indonesia Raya", Mochtar Loebis. Het protest, gericht'aan president Soekarno_ en minister-president Ali Sastroamidjojo zegt over de aanhou ding van Loebis door het leger: „De ze vorm van vreesaanjaging is af schuwwekkend in een vrij land. Wij dringen er bij uwe excellentie op aan de persvrijheid en de yolledige bescherming van de rechten van hoofdredacteur Loebis te waarbor gen," j- Loebis, wiens blad schérpe, kritiek heeft geoefend op bepaalde elemen ten in het leger en de Indonesische regering van corruptie heeft be schuldigd, werd op 21 december door de militaire politie gearresteerd, en kele uren nadat er op Sumatra op standen, uitbraken. NICOSIA Vrijdag is in Nicosia een Engelse burger op straat* dood geschoten. (Advertentie 131.) (Van een onzer redacteuren) EEN der factoren, die hebben bij gedragen tot verheviging van de tegen Djakarta gerichte verzetsr uitbarsting op Sumatra, ïs de recente weigering van Soekamo en de In donesische. premier om gehoor te verlenen aan een deputatie van of ficieren der op Sumatra gelegerde troepen, die de belangen van hun gebied kwamen bepleiten. Naar. wes terse maatstaf oordelend, zal men ge neigd zijn te zeggen, dat die weige ring terecht werd gegeven: het leger of groepen militairen behoren zich, naar. de goede leer van de westerse democratie, strikt buiten de politiek te houden. Deze leer miskent echter het typisch karakter van het leger in Indonesië. Het is enerzijds de zwakke zijde in het Indonesische staatsbestel, dat daar het leger in sterke mate de neiging vertoont, mee tc doen In het spel der staatkundige belangen. Anderzijds i6 dit verschijnsel verklaarbaar, als menbedenkt, dat juist in het leger velen elkaar hebben gevonden, die zich terecht de actieve „dra gers der Indonesische revolutie" noemen en die zich derhalve mede yer- antwoordelUk gevoelen voor hetgeen er uit die revolutie is voortgekomen. willen naar een reële aanpak der problemen en concrete prestaties. Als er thans sprake is: van ^rebel lerende" hoofdofficieren, stelle men zich hierbij ook vooral geen bejaarde ijzervreters voor, doch jonge mannen tussen, de dertig en veertig, waarin de durf en eerlijke overtuiging der jeugd nog onbevangen front kunnen maken tegen wat" zij als schadelijk voor 't gemenebest veroordelen. De ontstaansgeschiedenis van In- donesië's leger, brengt tevens mee, dat hierin de verbondenheid met bepaalde leidersfiguren van hogere of lagere rang een. veel belangrijker factor vormt, dan de disciplinaire gehoorzaamheid aan een schimmig centraal opperbev.el. In vele gevallen Wil men de jongste activiteiten van de Sumatraanse regimenten en hun eis tot ruimere erkenning van de belangen der voormalige „buiten gewesten" op de juiste waarde schat ten, dan moet men daarbij ook de eigenaardige structuur van de Indo nesische weermacht in aanmerking nemen- Dit leger is uit onderscheiden groeperingen gegroeid, In de eerste plaats de troepen die zoals bij voorbeeld de bekende Siliwangidivi- sie in West-Java hebben behoord tot de originele strijdmacht van de „oude republiek", welke haar hoofd zetel in Djokjakarta had en die in 1945 de strijd aanbond tegen het Ne derlandse gezag. Daarnaast is er een betrekkelijk klein contingent Indonesische militairen, die voor de soevereiniteitsoverdracht deel uit maakten van het voormalige K.N.I.L. en na de rondetafelconferentie kozen voor overgang in dienst=,van Indone sië, Ten slotte en hun invloed is zowel numeriek als moreel niet te onderschatten zijn er talrijke ver zetsstrijders, die in de Jaren 1945— 1949 deel uitmaakten van de menig vuldige op Java.eh elders opereren de groepen guerillastrijders, die om streeks de soevereiniteitsovergang gelegenheid hebben gekregen indi vidueel of groepsgewijze, vaak met hun (veelal zelfgekozen) aanvoer ders, inhet leger van de Indonesi sche staat over te gaan. Vooral in. deze groepen leeft het bewustzijn dat zij die tijdens de verzetsstrijd zware offers brachten voor het nationale ideaal mede de verantwoordelijkheid dragen voor wat er nu vorder gebeurt, met ~at vaderland, dat zij hielpen vrijmaken, van vreemd gezag. Een gevaar Hierin schuilt uiteraard enerzijds het gevaar, dat men staatkundige inzichten met andere dan zuiver politieke middelen tracht door te zetten. Anderzijds schuilen juist on der deze jongeren dikwijls de krach ten waaraan Indonesië thans vooral behoefte heeft, omdat zü'uit de draaikolk van grote woorden weg blijven officieren van het Indonesi sche leger voortdurend met hun manschappen verbonden: worden zij overgeplaatst naar elders, dan nemen zij hun „eigen" troepen mee. Men kan deze situatie vergelijken mét de Duitse, en Zwitserse huurbenden, die in de vijftiende en zestiende eeuw in Europa van land tot land trokken, steeds hun aanvoerder vol gend, op wie zij voor de betaling van soldij en voor voeding aangewezen waren. Bent genootschappen Men zou kunnen zeggen maar dan beslist niet in afkeurende zin dat de'structuur van het Indone sische leger neerkomt op een bonte,; zeer losse samenhang van „bent genootschappen", die elk in eigen kring veel vaster door de-erkenning van een„léidersprincipe" jegens hun commandant verbonden zijn, dan door hetgevoel, dat zij deel uit-; maken van een nationale weer-; macht.'Hieruit kan men grotendeels verklaren, dat Indonesische leger groepen in sterke mate toegankelijk zijn voor de invloed van allerlei „locaal-" en „streek-patriottismen" en. dat de grens tussen de mili taire taak en de belangen van de burger gemakkelijk wordt uitgewist. Dé „oktober-staatsgreep" van 1950, de „rel" rond de benoeming van een nieuwe stafschef, waarbij kolonel Loebis de centrale rol vervulde, en nu weer de „rebellie" van Simbolon enAchmad Hoessein (zoals* zijn ware naam Hosen meestal wordt verbasterd): het zijn alle.: sympto men van het feit, dat Indonesië's leger nog niet tot een hechte eenheid gegroeid is. - Maar het zijn tevens tekenen, dat er in de gelederen varr de Indone sische „jonge garde" ccn proces van gisting en heroriëntering werkzaam Is, waaruit zich wellicht genezende krachten kunnen distilleren. MOSKOU Officiële woordvoer ders hebben meegedeeld, dat de Opperste Sowjet, het uit 1331 leden bestaande parlement, eind januari of begin februari opnieuw byeen zal komen. Op de agenda zal waarschijnlijk de goedkeuring van de nationale begroting voor 1957 staan alsmede het herziene vijfjarenplan, waartoe het centrale comité van de com munistische partij op zyn zitting van half december opdracht heeft gegeven. AMSTERDAM De gebeurte nissen rond Gary Davis, die nu reeds vier dagen zit opgesloten in het hoofdbureau van politie te Am sterdam, hebben eens te meerhet schrijnend tekort in de Nederlandse Vreemdelingenwet aangetoond. Deze overtuiging huldigen de twee Am sterdamse rechtsgeleerden, mr. R. J. C. Cornegoor en mr, N.'P- J. Gütay Veth, die zich met de zaak van de wereldburger bezig houden. De wet van 1849- bepaalt, dat een vreemdeling op mondelinge aanmel ding reeds een verblijf spas kan krlj. gen. De betrokken autoriteiten zijn echter vrij om deze bepaling al of niet toe te passen. In het geval van Gary Davis hebben zij deze bepaling» niet toegepast. De vaereld- burger is niet officieel geïnterneerd. Tegen; hem is geen aanklacht inge diend. Was dat, wel geschied, dan zou er een beroep op de rechter mogelijk zijn. Dit is nu uitgesloten- Voor Gary Davis, die ten aanzien van deze problemen geheel leeft vanuit de Angelsaksische rechts sfeer, is de gang van zaken in Ne derland onbegrijpelijk. Zijn raads lieden zijn van 'mening, dat nu blijkt, dat. de Vreemdelingenwet de figuur van .de, rechter, door wie een vreemdeling moet' worden gehoord, ernstig ontbeert. - De verantwoordelijke ambtenaren op het ministerie van Justitie zien de moeilijkheid wel degelijk in. Dit bleek gisteren bij een bezoek, dat de twee Amsterdamse juristen aan Den Haag brachten. Ten departe- mente is men bereid naar een op lossing te zoeken- Voorlopig con centreren zich echter alle bespre kingen rond de vraag of Amerika Garry Davis zal willen opnemen. Hij heeft destijds officieel afstand gedaan van zijn burgerrechten. .De Nederlandse regering probeert nu de autoriteiten in de Verenigde Staten er van te overtuigen, dat Davis aanspraak kan maken opde status van in Amerika wonende buitenlander,: Vooralsnog is niet ge bleken, dat men in Amerika iets voor deze opvatting voelt. Inmiddels is Gary Davis in het hoofdbureau van politie onder me disch toezicht gesteld van de Gem. Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Hij is nu bijna twee dagen in hon gerstaking en gedraagt zich zeer rustig. /APIE van uier, die de feestdagen bij ons doorbracht, moest zo nu en dan ee7is gelucht.worden, anders bleef hij statisch- cis hy is - zo'n hele week, met de handjes in de schoot, onder de al wat ruiende Kerstboom zitten' wachten op con sumpties. Ik nam hem dus mee op een mandeling, die eindigde op het atelier van mijn vriend Wim, de tekenaar. „Zo" zei hij,, bij wijze van wel kom. Het klonk niet jubelend, maar ik ken hem lang genoegom lé weten, dat dit nu eenmaal zijn trant is. Al jaren heeft hij elk majeur uit zijn conversatie gewied. Hij vindt het helemaal - met ongezellig dat je komt, als je het praten maar zelf voor je rekening neemt en genoe gen neemt met-de knorgeluiden die hij voor antwoorden laat doorgaan. De ingedampte soberheid van zijn reacties, maakt, het uoor leken wat moeilijk om ie becijferen, of een onderwerp hem interesseert, dan wel verveelt, maar ik heb in de loop van twintig jaar vriendschap ge noeg techniek opgedaan," om aan de klank van zijn kreunt,jes te kun nen .horen. Dit is Japle", zei ik, op introdu cerende toon. „Hij logeert bij óns, zie je. Dus ik heb hem maar thee- gebracht." Maar hij had juist het introverte kijken over zich gekregen, dat ik ook zo van hem ken. Het overvalt hem in een gesprek. Zijn ogen wor den doezelig, of er een «lies over komt en zijn handen beginnen ner veus .te bewegen, of hij er kamer gymnastiek mee doet. Midden in èen vaii je volzinnen loopt hij naar de tekentafel en begint je'te schet sen. „Je schieten", noemt hij dat Je moet dan vooral gewoon door praten, want als je dé poseerhou.- ding aanneemt, werpt hij 'het pot lood geërgerd neer en mompelt: „Verpest". „Wat doe jij?" vroeg Japie, diep geïnteresseerd. Hijstond, prim als een school opziener, naast mijn vriend emvalg- de de bezige hand. aandachtig. „Tekenen". jiïog een poosje bleef het jongetje kijken. Toen zei hij vastberaden: „Ik tuil óok tekenen." „Goed". Hij kreeg ook een vel. En ook een potlood. Even later tekenden ér twee in serene stilte, want mijn conversatie was drooggelopen. Mi nuten gingen voorbij. Toen. stelde het stemmetje van Japie% opeens vast: „Dit is een rotpotloodje". Geen reactie. De tekenaar tekende verzonken voort. Maar het jongetje hield vol: „Ik .wil een .ander, potloodje". Hij kwam naast mijn vriend staan en tikte hem op zijn arm. „Ja?" „Ik wil net zo'n potloodje als jij", zei hij,.: „Maar dat heb je al", sprak de tekenaar. Het kind schudde het hoofd. ,JViks van waar", zei hij.. „Jij hebt een potloodje, waar gezichten uitkomen. Maar .uit dat potloodje van mij,.komen alleen .maar streep jes. KRONKEL. DEN HAAG .De.Sociaal Econo mische Raad zal Vrijdag 25 januari, bp een extra-vergadering, het advies vaststellen, dat; de regering heeft gevraagd inzake .een wettelijke voorziening voor weduwen en we zen.'Aanvankelijk zou de raad dit advies vrijdag 11 januari behande len. Het. ontwerp-advies is echter niet tijdig gereed; gekomen. In de loop van februari zal de S.E.R.het advies - behandelen over een eventuele - onverenigbaar-ver- klaring van het lidmaatschap van de S.E.R. met dat van de Staten- Generaai. DEN HAAG, De speciale giro rekening voor de hulp aan Honga ren gaven vanochtend de volgende bedragen te zien: 777: 4.410.786.94 en 999: ƒ.4.253.995,92. En zo landde het kleine groepje.op het verlaten eiland. Stuurman De Vilder was in. zijn nopjes, dat alles zo vlot was verlopen, want hier zou niemand hem en zijn medeplichtigen zoeken. In de zeilaanwjjzingen stonden deze eilanden vermeld als zeer gevaarlijk en alle zee varenden werd, afgeraden hier een landingsplaats tc zoeken. In de verte zagen zij nog dc toppen van de masten van het schip, maar yah de; rub-- bervlotten was al niets meer te zien. De. marco nist Piet Born was ofschoon, hij zich grif had laten overhalen aan het' opzetje mee te doeri' nogal onder de indruk van de gebeurtenissen, maar De Vilder monterde hem spoedig-weer op; „De buit is voor ons, jongens," zei De Vilder, „We houden ons hier een iydje rustig en dan gaan we al die kostbaarheden naar boven halen. En dan zijn we rijker dan de rijkste miljonair." De tweede machinist, Chris Böonsma, zei rond uit, dat hij blij was weer vaste grond onder de voeten te hebben, want die tocht naar het eiland, .tussen de rotsen door, was toch maar gevaarlijk geweest. koekjes heeft gemaakt," zei Robert brutaal materialistisch. „Hoe vond u de film?" „Wel, lieve, ik kon niet vergeten, dat hij vijf vrouwen had." „Wie heeft dat?" „Had, jongen. Een tegelijk. Gene Darrow. Ik moet zeggen die program ma't jes die ze uitgeven zijn erg leer zaam, maar een beetje teleurstellend. Hij was een student zie je. In de film bedoel ik. Erg jong en roman tisch. Maar ik moest steeds aan die vijf vrouwen denken en het bedierf me mijn hele middag. En hij ziet er zo aardig uit! Ze zeggen dat hij zijn derde vrouw bij haar polsen uit de vijfde verdieping liet bengelen, maar dat. geloof ik niet. Om te beginnen ziet hij er daarvoor niet sterk ge noeg uit. Meer alsiemand die als kind last van zijn'borst heeft ge had zo'n ingevallen gezicht en zul- de hele ochtend psalmen gegalmd." ke magere polsen. Niet sterk genoeg „Maar dat doet ze altijd." om iemand aan te laten bengelen. ,,Niet die van „de gesel Gods." Zo- Zeker niet vanuit een vijfde verdie- lang ze zich houdt aan paarienkro- P'og." nen en straten van goud, weet ik dat De zachte alleenspraak ging door alles goed is. Maar zodra ze begint tot de pudding op was. Robert ont- aan de „gesel Gods" weet ik dat ik trok er zijn aandacht aan en dacht binnenkort zelf zal'moeten bakken." aan de Franchise. Hij kwam aan de V „Wel liefje, dat doe je net zo goed oppervlakte toen ze opstonden ;om m itelde iemand die 'in dezelfde straat als zij." de zitkamer koffie te gaan drinken, gewoond had in Londen'maar ik „O, nee, dat doet ze niet,"' heb het in elk geval uit de eerste Christina, binnenkomend met het band. Ik ben echt niet iemand om vlees. Een groot zacht schepsel met loze' praatjes.' verder te vertellen, zo- slordig steil haar en een vage oog- als je weet Is het eenaardig huis? opslag, „Er is maar één ding dat uw Ik ben altijd benieuwd geweest naar tante 'Lin beter klaar maakt dan# ik wat er achter dat hek was." en dat zijn warme saucijzenbroodjes. „Nee, nogal lelijk. Maar ze hebben Daar! En als ik hier in huis niet ge- een paar- mooie meubelstukken." .waardeerd word, dan ga ik wel weg.' „Vast niet zo goed onderhouden als .„Christina, mijn schat" zei Robert, !de onze,"' zei zé, met een blik op het„je weet heel goed dat niemand zich 15 Ik ben- vergeten wie het-me ver volmaakte buffet en de prachtige dit huis kan voorstellen zonder jou stoelen, die langs de muur stonden, 'en als je wegging zoö ik je volgen „De dominee zei gisteren nog,'dat; tot aan het einde van de wereld, als dit-huis niet zo echt een thuis Al was hel alleen maar om je boter- iwas, dat het dan een museum zou koekjes. Krijgen we morgén boter- ;,Het ïs toch zo'n aardig kleding sstuk, als de meisjes het maar wilden inzien", zei ze. „Wat?" „Een schortje. Ze was dienstmeisje in een paleis zie je en ze droeg een van; die. malle kleine dingen van mousseline zo schattig.. Hebben die mensen op de Franchise eigenlijk een meisje? »Nee? Dat verwondert me niets. Zö lieten de laatste haast 'zijn." Dc gedachte aan de dominee herinnerde' haar blijkbaar ergens aan. „Tussen haakjes, wil je extra ge duldig zijn met Christina de eerst- ikoekjes? „Boterkoekjes zijn niet bestemd voor onberouwvolle zondaren. En verder mijnheer Robert, onderzoekt pudding hoorde. Dwaze tante Lin had verhongeren weet je. Ze gaven haar. „Tante Lin!" „Ik verzeker je. Als ontbijt kreeg zc de korsten- die ze van de sand wiches gesneden hadden. En als ze pudding hadden Robert hoorde niet wat er bij de geen bezwaar in het herhalen - van zulke absurde verhalen en wat zou den de echte kletskousen van Mïl- ford dan niet weten te halen uiteen echt schandaal?. „En sprekend óver meisjes de uw ziel en werp-geen stenen naar volgende "dagen? Ik denk dat ze weer anderen gered zal-worden!" .Tante Lin zuchtte zacht, toen de „Och, arme tante Lin, wat'verve- deur achter haar dichtging. „Twin- 'lend voor u. Maar ik was er al bang tig jaar" zei ze nadenkend, „Jij. zult 'voor. Er lag een tekst op mijn je haar niet herinneren, toen ze voor schoteltje vanochtend: God, zie op her eerst hier kwam. regelrecht uit bruine suiker is op, je zult het van mij neer! met veel krullen en tegen het. weeshuis. Vijftien jaar was ze avond met een klontje moeten doen een achtergrond van narcissen. Ver- en zo mager, de arme ziel. Ze at een - over meisjes gesproken, het mcis- andërt ze wéér van kerk?" heel brood bij haar thee, en zei, dat ie van-Carlev heeft zichzelf in moei- „Ja, Ze heeft ondekt,. dat de Me- ze baar hele leven voor me zou bid- tijkheden gebracht," thodisten „gepleisterde graven'' zijn, den- En ik geloof dat ze dat ge- schijnt het,, cn dus gaat ze nu naar. daan heeft." die Bethel-mensen, van boven- Ben- Iets als een traan glmsterde in Tan- son's bakkerij en ze'kan nu elk té Lin's oog. „Ik. hoop dat ze haar ogenblik „gered" worden. Zeheeft redding uitstelt totdat ze die boter- „U bedoelt dat een andev haar in moeilijkheden heeft gebracht?" „Ja. Arthur Wallis, de glazenspoe- Ier in het Witte Hert." (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1