JOHAN WZMJl:C|| li Pineau dreigt met bovcot van Onschuld op schoolschoenen de man die zijn eigen legende eerbiedigde Kanaal niet open voor Gaza vrij is Israel vraagt VN garanties SPROETJE SPARKS dmr FRANK GODWIN KAPirwx sunt na aanvaring Herinnering bij zijn 80e verjaardag door ALEX DE HAAS NASSER HOUDT VOL- Pracht handen Loonsverhoging in Belgische mijnen Nederlands schip gezonken op Rijn Jeugdige redder kreeg horloge Polen mogen in Amerika voedsel kopen Wereldburger no. 1 kan emigreren naar geboorteland V.S. Tito kruist degen met Chinezen Stoffelijk overschot vermiste matroos in Lübeck gevonden Koningin terug uit Oostenrijk ONENIGHEID IN FRANSE REGMlm" Franse wraak in Ierse regering keurt IRA-acties af vmm Twee knaapjes té water, een door militair gered Moordenaar Graham wordt vergast door JOSEPHINE TEY I tv en nimmer ruw of schrool Terwijl ièdêreeh oe^pahhdi haar OEPIL/1 MJKTSLUIPT££n NOUÜR D£ DOnntRt HAMER U/T rpA's^s HLtmtTon- oPnufiMÊP k.IEi' y 7 nAARHiJ%fc«2a MAALT in.WAT YTA^ï Tl' MOOJPAAPOy <HlJ RAA«T ACHTER BIJ DÉ START J 8895. Langs een moeilijk begaanbaar pad door da rotsen bereikte de groep het binnenland. Het eilandje was niet groter dan ongeveer negen vier kante kilometer, maar het werd beschermd door hoge rotsen en van. zee uit leek het bijzonder onherbergzaam. Hier. onder de palmen, werd het kemp ingericht, maar zo, dat ook.by eventuele j_ 1nuk van ta dus moeten verwijderen. J VTIPNTTV ?€c «f€i" J?c'* 'oe,u voor hct eersi dc naam Buziau tit mijn oren klonk. 1'nritfrS ,Ünfie?f Westcrka<Jt)e' het vermaarde Rotterdamse arfcierienstractje, woonde een s z? heett?< ™ari dlz alle mteriyke kentekenen van de toenmalige saion-saltim- Het oi» ioeB' en °r Yaaer cor slant met t,krasser" of „vioolbederver" aangesproken werd. Virnrfll arcan li0 kei nog ir.eende ook. In dal straatje stamde iedereen in de zoveelste- 1 vroe^e artiestengencraues af, zodat iedereen wel ergens familie van deze of gene ver- ni wjs. Zo hoorde ?k op een porie dag dat de bekende „etccentnquc" (uakferm voor een ~iC 77et 7!°G geen cto^n Professor Rikiriols-ie-goèd-nadacht, Oom Josepk tegen pJ^L moeten ;eo0C". Dat betekende héél wat voor het cachet van ons straatje, want fnni. i u %en }on& Hollands artiest, die het reeds tot een beduidende internationale ÏE georaent had. sZwners was hij meestal in het eigen land. Dan trad hij op in de grote variété- r,Z? e dagen of hij reisde onder ausniciën van Vleugels. Van Os, Strengholt, Faveur, of rP ')errn<mrde directeuren utt die dagen, de grotere kermissen af en schitterde daar temidden Maandag 7 januari 195 'i van vele andere beroemde „specialiteiten" T K zag hem voor het eerst toen hij in het Circus Pflaging aan het Stationsplein optrad. „Professor Ri- Ki-Ri. excentric comedian" stond er op het programma, met daaronder Jets van „als je niet lachen kan. huil dan!" 'Het was een nummer vol van vreemde attributen, dat hij bracht. Als het doek opging stond cr mid den op het verder geheel lege toneel een klein tuinhekje met eén ceur. Een heet; in zwart jacquet, met smet- teloos-witte slobkousen, een rode aardappelneus. een snor. een ring baard en een glimmend kale sche del. die gedekt was. door een hoge hoed waarop met grote cijfers de prijs vermeld stond, betrad het to- j-.__ ,;„u iJeel. veegde zorgvuldig zijn voeten veegde zorgvuldig zijn voeten aan de houten vloer, klopte aan het tuinhekje, opende de deur. stapte naar voren, nam zijn hoed af en brabbelde in een eigengemaakt-in ternationaal jargon: „Ik heb de eer *nij te presenteren: professor Ri kiri."' .Vervolgens floepte ergens op zijn borst een immense ridderorde te voorschijn, welke plotselinge ver schijning .werd toegelicht met een eindeloos, zelfverzekerd ,.M ij n me daille!!!" Dit laatste grapje werd na'ieder trucje of grapje herhaald. Het' gehele nummer was - ..ge bouwd','. en berustte op ingewikkel de mechanische vindingen. Als hij bijvoorbeeld met een komiek gebaar verduidelijkt had dat hij trek had in een rokertje, werden aan het pu bliek de twee zijden van een ge woon f-lijkend i schoolbord getoond, vanzelfsprekend onder de oude be zweringsformule ..Hier nix. daar nix!" Vervolgens tekende hij met krijt een sigarenkistje op het bord. waarna hij de getekende deksel op klapte. en aan het verbaasde pu bliek de inhoud van een volle siga renkist toonde een sigaar er uitnam, en. deze met een uitdrukking alsof het een Henri Clay was. in de brand stak. Op dezelfde wijze speelde hij de toeschouwers een schroeiende dorst voor. tekende een biervaatje, hamerde daar een tavkraantje in. en liet eeneveneens -eerst-getekend glas vollopen met schuimend bier. W ereldnummer |K weet niet hóe vaak cn in hoe- vele landen van de wereld het nummer var» Rikiri (want we spra ken thuis eigenlijk nog nooit dc naam Buziau tltJ is „gegaan". In elk geval zó dikwijls, .dat.h?.^uita$c- keb'bégón te raken en ér iets nie'uWs gevonden moest worden. Zo lees ik dan in het voor mij ligger.de num mer van Das Programm (het wereld- orgaan van de variété-artiesten) van 5 november 1911: THE ORIGINAL "WHILBY COMPANY Die mysterióse Tafel. Erfinder und Manager JOHN BUZIAU (früher Ri-Ki-Ri). De vroegere Rikiri had zich geas- socieerd met het duettistenpaar Boe- len. en van de tekengrapjes die in het Rikiri-nummer onbeduidende onderdeeltjes vormden, een speciale show gemaakt, waarbij al-tekenend, de zonderlingste voorwerpen uit het niet tevoorschijn getoverd werden. Ook dat nurr.mer ging de halve wereld door.... want juist toen] men aan de andere helft Zv.u be- ginnen wees de kalender 1 augustus 1914 en brak wereldoorlog nummer 1 één uit. die aan alle reis-aspiratics een einde maakte. Toen ls op een goede dag de revuekoning Henri ter Hall geko men. Deze engageerde Buziau écht uit wanhoop, omdat alle komieken van betekenis of te oud, of in mi litaire dienst waren. En tóen is. na- 1 dat première-zenuwen overwonnen en de nodige spéciale vakkennis en i routine waren verworven, die héél i grot», Buziau geboren, welke de ou- fans menen. Er moet behoorlijk wat revue. Er werden hem althans' would-be tragiek bijgesleept worden naar Nederlandse begrippen dul-, om de zaak vooral maar .„diep"-Xe, zelihgwèkkeride,salarissen geboden, maken, al geef ik graag toe dat Alle nieuw -opgekomenoriderné- Chaplin juist daarin van vaak groot mingsscharrelaars^. goochelden'hem formaat is-. cijfers-'voor. Maar Buztau zei: „Als De grote-Grock brengt nu.reèds, jullie dat aan mij alléén betaalt een halve eeuw px-écies dezelfde 'kan dat alleen maar ten koste van clowhs~ei.trée.;.Buziau: stond 26 jaar de rest gaan, en daar komen ze in de revue, en bracht ieder "jajar, óók -voort. Betaal me een normaal gemiddeld vier a vijf geheel nieuwe honorarium, doch breng me een complete downsnummers uit, waai> goede revue, met de bezetting die van altijd, minstensdrie van' uit- het publiek droomt-bij het begrip zonderlijk? klasse: En bovendien'be- „Buzlau",maar vooral: breng me hoort hij tot de zéér weinigen, die goede teksten!!!" Doch de .na-oor- gcen situatie-gags, nodig ...hebben, lógse directeuren badden (en heb- doch -alleen met eenaangeboren visben) meer begrip- voor kasboeken comica hetpubliek kunnéri laten dart- voor -tekstboeken.r lachen - (zoals in ópze dageneen En -zo gingen de jaren voorbij Danny Kaye dat doet!).De verme- en bleef Buziau.dé rustige rentenier waarover de jongeren zulke nigvuldiging van .mijn sommetje,, van dé Geestbrugweg in' Rijswijk, kleurrijke wonderverhalen hebben lieve lezers, laat ik aan u over. eh -liel zich nimmer ertoe verleiden gehoord, de man die tot een leven- ï'A'A !;Tzija:;-elgen 'standbeeld voor .-wat'zil- de legende werd. Jn 'dnrïnir niét ontreden'- v«irUngen te versjacheren. Hij is er Ais ik - vak-technïsth uiteen ,r"u &or,iOgalvl ypi reuen in oflze waardering ook als mens moeten zetten, hóe groot Buziau tv ...l ^JA mei 1940 is. Buziau niet meer groter door geworden, was. (en misschien nóg is,,maar hü I" op de; planken verschenen. En. Buziau is .vandaag tachtig jaar. laat ons nu al. zestien jaar daarnaar als u nu eindelijk v eens wilt. wéten Hijis een' gezande, oer-sterke kerel, raden), zou ik u het volgende som- waaróm, dan volgt hier het - ant- die vol humor, levenswijsheid en metje-opgeven!' Chaplin is het. we- woord: in de oorlog wilde, hij niet. hartelijkheid door de wereld gaat. reldidool voor de liefhebbers van Na de oorlog wilde hij wêL Maar Maar dat is'genoeg voor vandaag- cl-v.nerie. Chaplin komt ééns-in"de hij wilde alleen een come-back ma- Wat ik nog meer weet, verdeel ik zóveel jaar met een film uit, waar- ken als de Buziau die de legende over zijn aanstaande negentigste en in de werkelijke clown vondsten heel van hem had, gemaakt: de grote, honderdste verjaardagen, Als wij wat dunner gezaaid zijn dan zijn komiek uit de sprookjesachtig.mooie die tenminste méé beleven mogen!' CAIRO. President Nasser heeft verklaard, dat hy niet ral toestaan, dal Britse en Franse schepen het Suezkanaal passeren, zolang Israel zijn troepen niet uit de kuststrook van Gaza zal hebben teruggetrok ken. De président voegde hieraan toe, dat alle schepen, die het kanaal willen passeren, het doorvaartgeld voortaan direct aan het Egyptische beheersorgaan voor het kanaal zul len moeten betalen. Zeven van de dertien schepen, die in het kanaal zijn opgesloten, heb ben zondag negen mijl in de richting van Port Said afgelegd.' De overige zes schepen vertrekken maandag m noordelijke richting. Men verwacht, dat de schepen maandag of dinsdag het kanaal zullen verlaten, nadat twee bergingsvaartuigen nog enige obstakels uit de weg'zullen hebben geruimd. Het konvooi bestaat uit zeven tankboten twee- Italiaanse, een Russische, een Panamese, twee Noorse en een Liberiaanse boot eh.zes vrachtschepen,.nl. de 7230 ton metende „Lemsterkerk" van de N.V. Advertentie l.JW.j Tube e». Hef is de Hamamelis die het "m doet Nederlandse Scheepvaart Maat schappij, twee Liberiaanse. een Italiaanse, een Panamese en een Zweedse boot. Egypte heeft gevraagd om snelle re terugtrekking van de Israëlische troepen uit de Sinai. Het verluidt, dat de Egyptische regering krachtig oij de V.N. ge protesteerd heeft tegen de volgens haar, trage terugtrekking van de Israëliërs. - De Israëlische vertegenwoordiger bij dè V.N: j 'Ebart, heeft--' Zaterdag met secretaris-generaal Hammars- kjöld óyer de yerdere terugtrekking van de Israëlische troepen gespro ken. Eban bracht o.a. dekwestie yan garanties voor de Israëlische veilig- heid ter sprake. Israel wil een nieu we blokkade van zijn scheepvaart in de Golf van Akaba verhinderen, evenals herstel van de Egyptische militaire basis in de Sinai cn het optreden, van Egyptische comman do's vanuit de strook van Gaza Zolang -A die garanties' niet krijgt wil Israel zijn .troepen niet volledig terugtrekken. DUBLIN Premier JohnCostello van Ierland heeft gisteren in een radiorede verklaard, dat .z(jn rege ring vastbesloten is, verdere ge welddaden langs de grens met'N.- lerland te voorkomen. Hij deed een beroep op de'bevol king, dergelijke aanvallen niet te steunen, daar het de diepe overtui ging van zijn regering was, dat er nooit door geweld een einde aan de deling van: Ierland zal of kan wor den gemaakt. EMMERIK Zondagmiddag is het 500 ton metende motorschip „Maja" uit Brak el na een aanvaring met twee sleepboten op de Rijn gezonken. Het schip was met een lading ongebluste klak onderweg naar Nederland. Bij een dxaai-beweging voor de douane-haven kwam de „Maja" ib botsing met de 535-ton metende Ne derlandse sleepboot „Tonni" uit Rot terdam en de 1395-ton metende Duitse sleepboot „Germania".- De „Maja" werd lekgeslagen. Het bin nenstromende water kwam in aan raking met de ongebluste kalk, en deed het schip in enkele minuten 'veranderen in een borrelende, kokende; ketel schuim. Ondanks het gevaar wist de stuurman de „Maja" nog.: 500 meter stroomafwaarts te sturen' en',daar aan;dé grond te zet- teh. De bemamiing ging daarna met enige in allerijl geredde bezittingen met eén roeibootje aan land. •BEVER-WIJK De. dertienjarige Henk Klein, die op zondag 10 juni 1956 het leven redde van vier jon gens uit LangcndÜk, die op het Alk- maatdermeer dreigden te verdrin ken, heeft uit handen i'an de bur gemeester namens het Carnegie Heldenfonds een horloge met in scriptie gekregen. -: De jongen slaagde erin de vier drenkelingen uit het water te.halen en hen met zijn kleine boot naar de wal te brengen. Vier andere Langen- dijker jongens verdronken. AMSTERDAM Dinsdag treden de eerste vrouwelijke brievenbestel lers in dienst bij de posterijen. Zij worden in uniform gestoken en zul len een opleiding krijgen, nadat zij hun wijk hebben Ieren kennen en zich hebben bekwaamd inhet sor teren en behandelen van poststuk- ken. WASHINGTON. Dc Verenigde Staten zullen Polen toestaan Amerl- kaanso landbouwprodukteo uit de overschotvoorraden tegen wereld marktprijzen en tegen betaling in dollars te kopen. Dit is de eerste verzachting van de Amerikaanse beperkingen inzake de handel met O «t-Europa tvdert de regering van Gomoelka aan het be wind is gekomen. Later zal wellicht ook aan andere Oosteuropese landen toestemming worden gegeven voor het kopen van surplusprodukten. Tot dusver zijn. verkopen van sur plusprodukten aan communistische landen niet-toegestaan. i:; AMSTERDAM Het Amerikaan se ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Garry Davis geadviseerd bij de consul in Rotterdam, éeri. im- migrantenvisum aan te vi-agen. Voor een imrnigrantenvisum is geen paspoort nodig. Dayis zal het aan bod niet acceptéren heeft hij gezegd, Davis bleef dit 'weekend op het hoofdbureau van politie waar hij na een onderhoud met de chef van de vreemdelingenpolitie zijn hon gerstaking heeft geëindigd. Hij was enkele, dagen geleden tot het wei geren van eten overgegaan'als pro test tegen 'zijn arrestatie. BELGRADO Het officiële Joe goslavische blad „Borba" heeft de leiders van communistisch China er van beschuldigd, dat zy geen onder scheid maken tussen communisme en Stalinisme. Ook beschuldigde „Borba" de Chi nese communisten ervan, dat zij on juiste, ongerechtvaardigde en begin- selloze argumenten gébruikt hebben «om het onafhankelijke Joegoslavi sche communisme aan te vallen. De beschuldigingen van Borba" vormen het eerste commentaar van de Joegoslavische pers op een ar tikel van het Pekingse „Volksdag blad" waarin Tito beschuldigd werd van verdeling van. het' communis-, tische kamp. LÜBECK Het stoffelijk over schot van de bijna 18-jarige matroos Joh. M. Moerman uit Vlaardingen is tijdens het weekeinde gevonden in de rivier de Trave. Moerman werd vermist sinds 17 november, toen zijn schip,de zee-sleper „Gele Zee" de haven van Lübeck verliet, M. is vermoedelijk, toen hij 's nachts terugkwam van het passa gieren, in het water gevallen en ver dronken.. Zijn stoffelijk overschot zal voor de teraardebestelling naar Nederland worden vervoerd. DEN HAAG. Koningin Juliana is vanmorgen met de prinsessen Irené en Margriet van de winter sportvakantie in Sankt Anton in Nederland teruggekeerd. Prinses Beatrix blijft nog in Oos tenrijk, waar zij. in Zürs, een uni- versiteits-ski-cursus volgt. Prinses Marijke is van haar va kantie, die zij heeft doorgebracht in een kinderhuis in Zwitserland, zondagavond om acht uur per KX.M. op Schiphol teruggekeerd, waar zij door haar vader werd af gehaald. (Van onze correspondent) PARIJS De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Pineau, verklaarde zondag, dat de Franse delegatie evenals vorig jaar de Algemene Vergadering der V.N. zal verlaten,1 als zfj de. Franse poli tiek in Algerye wil bespreken. Pineau stond op het punt naar New York te vertrekken, waar hy het Franse standpunt in de V.N. zal toe lichten. Voorzijn vertrek kwam. hetih'dé boezem van de regering tot tamelijk, heftige discussies, vooral tussen Pi neau en dc minister voorAlgerije, Lacóste. Lacoste protesteerde heftig- tegen het" Eransevoorstel--., geen Frans-Marokkaanse commissie te vormen omeen régelirig te vindén' voor de geschillen, welke zich ha dearrestatie der vijf Algerijnse re-r bcllenleiders hadden voorgedaan. Lacoste- vreesde, dat; de: regering' het voornomen hadde vijfrrebellen leiders vrij te laten,Minister-pre sident Mollet stelde zijn opgeivonden minister voor Algerije echter gerust door te verklaren dat Frankrijk dit voornemen 'geenszins koestert.- Vast staat slechts, dat Mollet-en Pineau, die grote waarde hechten l aan goede betrekkingen met Marokko, voor lopig voor Lacoste hebben gecapi tuleerd. Eenstemmig tverd daarentegen door de regering besloten: af te zién van de- voor vandaag vastgestelde reis van staatssecretaris ..Maurice Faure naar. Tuniswaar hij met Bourguiba o.a. het Algerijnse' 'Pro bleem zou bespreken. De reden, hier van is, dat Bourguiba zaterdag, toén als behartiger eer belangen van c Europese bevolking in Algerije Zi heeft hij zaterdag de inbeslagne ming „van .alle, grote, Parijse avond bladen';: die naar Algerfje Verzonden wören'.bevolenV j'i De- reden - hiervan isT da! deze bladen geschreven hadden over een strafexpeditie, welke honderd Fran se valschermjagers in een-Arabische wijk van Algiers haddén onder nomen. De valschermjagers ransel den alle Arabieren,.die,zich op straat b'evoiiden; af en schótèn'op de me nigte;-Een zevenjarigmeisje werd hierbij gedood, ofschoon nog- jojet vaststaat of zij het slachtoffer werd van' het optreden" der 'valscherm, troepen. Uit..deze incidenten; blijkt weer eens, overduidelijk dat- Lacosle af- wijzénristaattégchover-'elke'libérale gezindheid -jegens..de.,Algerijnse kwestie, terwijl Mollet,Pineau én ahderè-thinisfers alléén "réi om rede nen van; internationale politiek ?wél tot een vergelijk., met de Algerijnse verzetsbeweging Willen'komen. La coste- bezit echter voorlopig de 'beste kaarten,, daarhij voortdurend, mét een opstand- van de_ Europese be volking iri Algerije lean :dreigéh. BRUSSEL De gemèngde-natio nale müncommissie van België heeft besloten jnet terugwerkende kracht tot 1 januari de loncii van de Tnfjn- werkers met tWee-en-tén-half pro cent te verhogen^-Deze «tap ls het gevolg yan dc stijging ^vap. het indexcijfer" der kleinhandelsprijzen, Aangezien na de mijnramp té Marcincllë ""de mtjnwerkerslórièri'-'al -or .--.-r- met tien procent': zijn verhoogd om: hij in Tunis de minister-president 'het weglopen, van mijnwerkers te van Libye ontving, een. heftige réde verhinderen, zijn in drié. maanden tegen Frankrijk hield, waarin hij verklaarde dat Tunesië.-geheel en 'al aan de zijde der Algerijnse rebellen staat. Terwijl de minister van Buiten landse. Zaken, zich er op voorbereidt de verschillende VN-delegaties uit een te zetten, dat Frankrijk een libe rale politiek in Algerije' voert, doet de minister voor Algerjje. Lacoste, alles.omdeze indruk weg te-.-nemen. Lacoste beschouwt zich uitsluitend OP de tentooustcilmp e« ruilbeurs, die die vereni ging ,JDe Verzamelaar" zon dag in Amsterdam hield, trok-, ken een Sjako van de Jagers en een ponjaard van de Adel borsten uit de vorige eeuw veel aandacht. lijds dè lonen in deze L.vooi* ï'e: industrie zo belangrijke" '-L- sector, met twaalf-en-een-half procent om hoog gegaan. Het gevolg hiervan is, dat in ok tober een. yerzoek bij' .de^KS.G. wei-dIngediend,, <ie prijs -vau de Belgische- kolen met 58 francs per ton te verhogen. -Nu - heeft.» rnen verzocht 4,opnieuw '.een' verhoging van vijftien, francs 'toe' 'te staan.;. (Van ome correspondent) GRONINGÉH Omstreeks zes uur zaterdagavond geraakten' de 8» jarige Fddie Boersma en de even eens 8-jarige Bram van Dijk b(J het spelen ain de Ilogé'.dcr A te Groningen te water. - Een Juist passerende militair hoor de inhet;- duister- een kreet -, en sprong te water, Hij -slaagde- erin Eddie op het droge'te-krijgen. Eerst toen het jongetje èon beetje -op zijn verhaal kwam vernam bij. dat er nog een knaapje, in het water was. Onmiddellijk keerde hij terug, maar inmiddels had een schipper het andere jongetje aan boord weten te krijgen.-Het tweede knaapje^.was echter reeds- bewusteloos -geraakt. In. het ziekenhuis is hij, zonder- bij kennis te zijn geweest, overleden- CANNON CITY. John Graham zal deze week in de gaskaïner ter dood worden gebracht wegens.nioord op 44 personen, onder wie zijn moe der, aan. boord van een vliegtuig. Graham liet het vliegtuig, een Douglas DC-6 van de „United Air lines", in november 1955- veronge lukken door middel van een tijdbom. ver van de afleiding van de bezoe- zijn volle verstand tbegeveh dat hij haar zelfs_ maar gezien heeft." „Ja," zei -Robert 'nadenkend; „Wat denkt u van dat meisje; Hallam?" „Het meisje?" Ik .weet 'bist. Ben aardig'ding.. Leek nogal 'oprecht. Kon er-een van mij zij opgeweest" Dit bedacht Blair .zich,was ééii goed voorbeeld van wat' zfeMè'wach ten stond'als het ooit tot een'recht zaak kwam. Voor -iedere man zou het meisje- in de getuigenbank als een van zijn dochters zijn. Niet om dat ze een; zwerfster .was, maar om dat ze-'dat1 niet was.'De bëscheiden schooljas; fiet muiskleurige'haar,'het onopgemaakte jonge gezichtje met zijn aantrekkelijke holten onder de jukbeenderen,, de wijduiteenstaan- .de, vriendelijke, ogen het was voor,'"da aanklager het ideaal van een slachtoffer. „Frecies als elk ander meisje van kers en de grapjes van. de kantoor- haar leeftijd," zei Hallam, pog steeds erop doorgaand, „niets tégen haar." jongens. Toen Heseltine de inspec teur ging halen, merkte Robert met verrassing op,dat hij gespannen was, zo als hij niet meer geweest .was sinds hij in de dagen van zijn jeugd een lijst bekeek waarop de resulta ten van de examens stonden.- Was zijn leven zo kalm, dat het dilemma van vreemden het in die graad kon verstoren? Of was het omdat', de Sharpes die hele week zo vaak in zijn gedachten waren geweest, dat ,oert iuxsierae niet. Jtii) was lerug m v,.p~rnrjpn mwr: vnnr hem «j„. de salon van de Franchise, waar hij SLSS1 vieemöeI1 meer V°<T ken .„Bovendien geneigd tot moord, vachtjes bespot-rverd. overjrijn af- "afstelde rich in op wat Hallam als <V doordenk - hoe- .ook te zeggen mocht hebben. Maar wat naar voren kwani uit Hallam's voorzichtige zinqen was dat- Scot land Yard had laten wéten, dat ze niets zouden doen op de aanwezige feiten. Blair lette op. dat „aanwezi ge feiten" cn legde de bedoeling ervan accuraat uit. Ze lijeten de zaak niet los. Liet Scotland Yard .ooft jijj ;.iè v-".:'— „Wat, alweer Wallis?"" „Ja, het is langzamerhand niet leuk iiheer, hè?Ik begrijp niet waarom hij niét trouwt. Dat zou toch veel [goedkoper voor hem zijn?." Maar Ro- Ibert luisterde niet. Hij was terug in de salon van de Franchise, waar hij zachtjes bespot .werd. over zijn af- [wijzen van generaliseren- Terug in 'de kale kamer met. de ongeboende meubelen, waar allerlei dingen zo maar, op stoeien lagen, zonder dat iemand ze opruimde. En waar,, nu hij. eraan dacht, nie mand achter hem aanliep met een asbakje. Het was niet meer. dan een week IUCU lus.A-utl|IILU ,UU1U later, dat mynheei - Heseltine zijn een zaak los? Ze wachtten alleen rus- kleine, grijze hoofd om.de deur stak jjg af, p)e gedachte dat Scotland Yard en zei dat de inspecteur Hallam in rustig afwachtte was onder de om- het kantoor was en Robert wilde standigheden niet bepaald geruststel- spieken. len(j Het kamertje tegenover die van ..Dus u beoordeelt de jpensen niet naar' de. kleur: van- hun .ogen?" zei Robert vaag, nog aan'hef kind den- kend. „O nee?" zei Hallam verrassend, „Gelóóf -me, er is een apart soort baby-blauw, dat eén stempel zet op het gericht; van .een -man voor:hij een mónd "tegen mé heeft openge daan. Leugenaars allemaal.? Hij zweegom aart zijn cigaret- te - trek- als ik er nader op wel ik niet veel moordenaars ben tegengekomen." .- '-.;U laat me'schrikken" zei "Robert, .-.In het vervolg zal ik qxtra op baby- blauwe ogen. letten." Hallam grinnikte. „Zo lang u uw chequeboek dicht laat' geeft het diet," zei hij. „Alle baby-blau\yen liegen om geld. Zé moorden' alléén als'ze te veel in hun leugens-verward 'ra ken. Het -kenmerk van- de echte raöordenaarsogen zit niet in de -kleur maar-, in hun stand-"--<- „Stand?" - - „Ja, ze staan verschillend.-De,twee Robert, "waar Heseltine baasde over neem aan dat ze verder bewijs .ogen [bedoel-ik. Ze zien eruit alsof zien zou zijn. De leiding van het lcamp zou be- j pagne^op .te atcllen Er zou s„ol-,noete,z worden SSMSÏ tTÏ-S?SSW» h« gebeSrt ze bij verschillende gezichten beho ren." V ft - „Ik. dacht dat u er niet veel tegen gekomen was?" „Nee. maar ik heb alle gevallen gelezen en de foto's-bestudeerd. Het bij" de cliënten van Blair Hayward ..Nee." stemde Hallam in. „geen heeft me altijd verbaasd, dof geen en Bennet nooit populair ceweest.Be- enkele chauffeur riskeert zijn ont- enkel bock over moord het neen, -> zo vaak.- De ongehjk- stand. bedoel ik." de klerks, heette in de wandeling missen, zei hij.- „het-kantoor" hoewel-zowel Robert's „Ze kunnen de vrachtwagenchauf- kamer en, die van Neyil Bennet, on- feur niet vinden, die haar een lift danks huri tapijten en mahonie, ook gaf." zei Hallam, typisch, kantoren waren. Er was een „Dat moest ze niet erg verwonde- officiële wachtkamer, maar die was ren" Dus. het- is- helemaal. éigen ÏÏS« ÖpelricM.''Sio.*beStVmdvoö; (SmÏm ÜJ* ÜpoediB'oon.oudeKock wordon inpeslcld naar eS k*«tte" theorie: -r. - vrouw., stond, vijftigm^ter^van,.de_andere_twee-- bet. wr.fj5^ 3"1d mastloppen Lwachtkamer" .was lang geleden in van een meisje, dat in moeilijkheden ..Het resultaat van-mdn eigen op- /.wachtkamer" was lang geleden" in van .een meisje, dat in moeilijkheden - Ibezit genomen door juffrouw Tuff, zit en dat het de. politie, is, die om -mevkmgsgave, ja. lom er Robert' brieven te schrijven, inlichtingen vraagt, zal geen man bij (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1