Anno 1600 dansten er heksen op Broersveld t Ongenaakbare DHS laat zich verrassen door EDS C D BIJ KETHEL WAS HET LANG NIET PLUIS! Wankele start van de zaterdag-clubs WMJD0-TAX! SVDPW niet opgewassen tegen stadgenoten DRZ Slechts SFC handhaaft zich en blijft aan kop ENZ0 GALLG WILLEM DE JONG Koeriersters U kunt het gelovenof niet, maar.... Spirit wint van van Kieviten VOETBAL IN SCHIEDAM Soiree-dansante bij Noordhoek VCJG viert vierde lustrum SCS-compeüUe j Gecompliceerde botsing Beeld Cor Ruys in schouwburg Brandalarm voor distilleerderij Jongen rijdt vrouw met fiets aan Teleurstellingen in afd. Rotterdam Burgerlijke stand Ex-emigrant keerde ziek terug 71 Hongaarse loodgieter Sleepbootkapitein redde schipper Contact-avond van D.R.Z. Met bromfietsen ge Maandag 7 januari 1957 3 Ükunt/het geloven of niet, maar omstreeks het jaar 1592 plachten er heksen te dansen op het Broersveld. de plaats waar u. mevrontv, thans eens in dé week op de markt kunt kopen. Maritje Arents, huisvrouw van de schoenmaker Jacob Adriaensz, móet zo'n helse vrouw geweest zyn, die in samen werking met de baarlijke duivel op donkere avonden de be-spookverschijningen zouden twee j t, vc 4 j stoere Ketlielaars in de late avond woners van onze goede stad de stuipen op het lijr joeg door boer een varkenshok, waarin een zeug met biggen was gehuisvest. Als het donker werd. hing de boer een lantaarn in het varkenshok: en zie, i het licht dat deze lantaarn verspreid- I de. deed de nacht» en avondreizigers, i die voorbij k vamen, niet de doods- angst in. hun lij* naar Kethel rennen, waar ze vertelden spooksels te heb- ben gezien. KALF ALS SPOOK FAIT verhaal heeft nog een lach» '—'wekkend staartje, dat uit andere bron .komt. Op het gerucht van de geheimzinnige dansen uit te voeren op het Broersveld, Helse vróuw, zeiden we, maar eigenlijk bedoelen we beklagens waardige vrouw. Want bijna,werd ook 2ij het slachtoffer van de verdwazing van haar tijd: de heksenprocessen. V kunt er in gelóven, of niet, maar zeker is dat rondom het jaar 1000 ver scheidene vrouwen voor de rechter werden geleid op beschul diging van toverij. De volgende wetenswaardigheden ontlenen we aan het boekje van A. Bijl Mz. „Van spoken en heksen in en om Vlaardingèn", dat weer Verwijst naar Hemelop's „Korte geschiedenis van Schiedam''. WAT' WAS - HET DAN WEL, dal He reeds genoemde Maritje Arents voor kwaads en verdachts uitspook te? De batuw van Schiedam en de procureuT-generdal van het Hóf ha len de, volgende beschuldigingen aan. Maritje Arents zou kinderen hebben betoverd, zij zou het water van dè Schiedatrtse haven met een rijstakje gangers om te griezelen en .te vertel- „Halfwege" op het hek staat) en de verder naar Kethel geleyen oude bouwmanswonin^. Daar In die krom ming van de weg lag dat hakbos (nu al sedert jaren verdwenen)." In dat bos stondeen vermolmde wilgebomen, een eigenaardig schijn sel vertoonde en ging glimmen of gloeien in. het pikkedonker. Meer dan voldoende voor bijgelovige tVoorbii- beroerd hebben, zodat ter plaatse een schip verongelukteen tenslotte zou sij met hog 'drie andere vrouwen en haar vrijers, de duivels, hand-'m-hand vp het Broersveld gedanst hebben. ÓP DE PIJNBANK DEZE dans was wel de grootste merkwaardigheid, want vreemd genoeg moesten de angstaanjagende dansers elkaar en de omgeving goed hebben kunnen waarnemen, terwijl zelf onzichtbaar bleven voor de gewone aardse mensen Hoe men dan wel in staat geweest is het feit van het dansen te consta teren, wórdt niet vermeld. Het zij zo. hn ieder geval zou Maritje vau de. satan zekere kruiden ontvangen heb ben, die de kracht bezaten mensen onzichtbaar te maken. Het Hof van Holland vond in de beschuldigingen voldoende aanleiding om Maritje Arents tot de pijnbank te veroordelenGelukkig voor de veroordeelde vrouw kon zij van dit dwaze énonverantwoorde vonnis in beroep .komen bij de Hoge Raad. Dit rechtscollege vernietigde: bet vonnis bij senten tievan 8 juli 1593 en de beklaagde werd vrijgesproken én uit haar gevangenschap ontslagen. Maritje Arents ontsprong dusde dans, maar andere vrouwen moéten hef slachtoffer geworden zijn van deze algemene verstandsverbijstering, die zelfs de meest verstandige men sen van die tijd op een noodlottig dwaalspoor bracht. Omstreeks 1610 moet. te Schiedam nog 'het laatste heksenproces gevoerd zijn. SPOORBOS KETHEL T")E heerBijJ haalt in zijn boekje ■'—'een officieel cn uitvoerig bewijs aani waaruit de onschuld mag blij ken vanEeuwitgen Lourisd, een Schiedamse weduwe, die er van be- i schuldigd werd een Engels meisje betoverd te hebben. De bewijsvoe ringis .van dLien aard, dal duidelijk blijkt hoe ernstig dergelijke gevallen van toverij en hekserij werden opge vat cn. dat de kwaal algemeen ver breid was. Hoe de zwarte kunst tot. het eind van de vorige eeuw nog veel opgeld deed in deze contreien mag blijken uit de geschiedenissen rondom ,.Het Spokenbosch te Kethel". die ten dele werden vernomen uit de mond van een oude Kethelse boer. De boer vertelt: nu gaan we maar direct op het doel af; allereerst maar over hèl Spokenbosch, dit bos nu was gelegen langs de Emausweg, tussen de laan van Dijkshoorn (waar len,: dat zij een spook gezien hadden. Maar nog iets verder naar Kethel, achter de oude woning en. dieper landinwaarts gelegen, was nóg zo'n verdacht bos. vertelt de cude boer. In de nabijheid van dit bos had de naar het spookbos zyn getrokken, ge wapend met knuppels. Advertentie LM.) A 67570—49915 j Hockey i j Nadat gedurende enige weken de I competitie voor Spirit had stiigele- gen, heeft, er gisteren weer enige ac- fciviteït geheerst op de Spirit-velden aan de Oudedijk. VOO?: HEDEN 1 Apothekers nachtdienst: Apotheek Van Westendorp, Singel 83. Bellen ny ongeval; (j.G. en G-D., Turn laan Eü.' telefoon 6923(1. Politie-alarmnummer: 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven. Geopend tecere werkdag ibe- h3Jy* maandag) van 9.30 lot j 43U uur en iedere avond tbe- haive woensdags en zaterdags» van 7 tot 8.30 uur. Zondags ge- sloten R.K. Leeszaal cn Bibliotheek, Dam: Geopeno iedere dag ibehaivt j maandag) van 2 tot 4 uur: iedere avond «behalve donosr- oags en zaterdags» van 7 tot 8-30 uur Zondags gesloten. De resultaten, die door de ver- Museum:Dagelijks ge. Inderdaad zagen ze bij het spook bos een witte gedaante bewegen, die steeds dichter bij kwam. De mannen wilden wel vluchten, maar de schrik \'an verlamde hun ledematen.: Ten einde raad hieven zé toen toch maar hun knuppels op en sloegen er zo hevig op los. dat de geestverschijning in elkaar zakte... Toen de oude boer de volgende morgen op zijn' land kwam. vond hij bij het hakboutbos een van zijn kalveren dood op de grond.' En dat is dan nog maar een klein deel van de vele griezelverhalen, die tegen het einde van de 19e eeuw nog in Kethel in omloop waren. De oude boer wist van betoveringen te vertel len/die zelfs een 'nicht van hem had den getroffen. Zo'n betoverd meisje, dat in een toeval geraakte, begon af schuwelijk te vloeken en te schelden en lichtte daarbij als het ware .de doopceel van de mensen, die uit nieuwsgierigheid eens kwamen kij ken, Koorts zou. men denken, maar er was bij de door de satan bezetene geen verhoging van temperatuur. U.i kunt het geloven, of niet. maar De Vlaar dinger Corhelis Vink, Valeriusstraat 72, uinp zaterdag deze réuzesnoek. Het dier had een lengte meter en z?ter centimeter. Schoon aan de haak woog de roof vis ruim twintig pond. De hengelaar haalde de snoek bo ven water in det Vlaardingse Vaart bij de Bonervliei. Hij kreeg beer. en slaagde erin de snoek binnen een kwartier op het droge té krij- gen. Waarschijnlijk haalde Comelis Vink de legendarische snoek tove.i water, .waarop- vele sportvissers reeds sinds jaren jagen. Het verbaasde de hengelaar, dat hij in zo korte tijd de via had over meesterd. Hij gebruikte een nylon- tuig,,Er kwam' zelfs geen net aait te pas om het dierop te scheppen. De heer Vink sleepte de snpefc zo op de kant. vreemd, en' merkwaardis wee. het! De !}eel' hld zeker. van de gelukkige visser verrijkt. schillende elftallen behaald werden, hielden elkaar, wat puntenoogsl be treft, precies in evenwicht.' j Twee elftallen wisten een over- i winning te bevechten, twee andere teams kregen een nederlaag te slik- J ken. Heren I smaakte het genoegen een overwinning te behalen op zijn sterk ste rivaal: Kieviten. In een uiterst snelle wedstrijd, waarin ook tech niek en tactiek op een zeer goed peil stonden, wist Spirit telkens Wéér het j initiatief aan zich te trekker. Door twee doelpunten, in de eerste helft een doorloopbal van K. Rodenrijs en j na rust een strak schot van A. ter Braak, kon men erin slagen beide, voor Spirit zo uiterst belangrijke, j punten in Schiedam te houden. j Overige uitslagen: Dames l—HBS 0—2 Dames IIIWilhelmus 0—4 Heren II—Ring Pass 43 In Musis Sacrum heeft de perso- |l neelsvereniging van Noordhoek voor I haar ruim HO leden zaterdagavond I een gevarieerde soiree-dansante ge houden. Het bekende dansorkest Thé r - -- ----- Sound Diggers zorgde dat tot ver na f de voorznter de twintig achter ons j twaalf op geanimeerde wijze kon i l'SBéhde jaren voorbijglijden, wat by j worden sedanst. do oud '•«-« ««er prettige har-; Stadgenoot Uitdeivilligen vulde de mMrmgen opriep Hierna werden in pauzes met een serie goocheltrucs. - f'1 tempo tot de pauze: een - - lekenspel, een J.G.-lorum, zangnum- mers en sketches gebracht. Na de pauze bad men een gezellig onderonsje, waar met de geweste lijke afgevaardigden en oud-leden vele herinneringen werden opge haald van pico's en weekenden. De H.L. sloot met een kort woord, j met wat men in J.G.-termen noemt, deze bar gezellige avond. opend van 10' tot 5 uur; zon da sen va li 2 tot 5 uur. Expositie j eigen werken. Kersttentoonstel- ling' ..Met meesterhand gete- j kend" um 20 jan. 1957. BIOSCOPEN Passage,' 2 en 8-15 uur: iiAlexander de Grote". - Monopoie, 2, 7 en 9 uur: „Slaven van de Nijl". DIVERSEN Irene, 8uur: Wijkgeineente 5, Tcmeel- avond. Met gezellige avond Samen met afgevaardigden van VCJG-afdelingen uit het gewest j Zuid-Holland, gewestelijk bestuur, J. G,-moderamen, N'PB en Jeugdraad heeft de Vrijzinnig Chr. Jeugd Ge meenschap afd. Schiedam, zaterdag avond in het Wijkcentrum Nieuw- land haar 29-jarlg bestaan gevierd. Tijdens de receptie 's middags in j het-Jeugdhuis aan de Lange Haven i zijn hei bestuur vele geschenken aangeboden vóór het nieuwe honk, dat in aanbouw is. In een geestig openingswoord liet waarbij hij in deze vloershow werd afgewisseld dooi* de bekende confe rencier Marius Mac Phail; het mu zikale duo The Willanty's en het dubbelmannenkwartet Preciosa. Hét welkomstwoord op deze gezellige bij eenkomst werd gesproken door de voorzitter van de personeelsvereni ging, de heer. H. G. Kuypers. Door de ongewoon zachte Decembermaand bleven er honderden Dames- en kin dershawls onverkocht in onxt magazijnen liggen. Pech gehadmaarom ze te bewaren hebben wij ze destijds heus niet ingekocht. En daarvoor is nu deze Op ruiming bedoeldt,ecp Opruiming met prijzen lager dan ooit!" Dinsdagmorgen om 9 uur begint dé verkoop, fgeen te/ef. var» al deze Dames- en kindershawls met tien tallen kleuren en dessins, door elkaar voor volgende uitslagen van^de huis-1 j rVé.rrassingoiizijn f niet ..uitgeblevenebv;eer bleken debezoekende rood- 10"hét-eerste vbbtbalweekéinde éah witten de stérkstèh: In' een gespan-- dit jaar. Aan de overvvinningenreeks nen sfeer behaalde DRZ een ver- van DHS wérd door het vinnigediende 30 overwinning. De eerste EDS een einde gebracht. Dé andere helft 1 oonde niet veel krachtsver KNVB-ers k wamen eveneens tot magere resultaten cn bij Excelsior '20 is. men naarstig' aan het zoeken naar schutters. HBSS bleek niet be stand tegen de overwintering, want de cdndijie van de Oranjehemden schil én slechts door een doelpunt van de rechtsbinnen;kwam, DRZ aan de eerste voorsprong. Daarna1 over vleugelden de Koode Zonners hun gastheren en door Zeeman werd het. 2—0 waarna een goed genomen was niet voldoende ..óm de goede j strafschop de beslissing bracht (03) stappen te vervolgen. Ook PPSC kon maar nauwelijks een wending ten goede brengen. Bij het afdelings- oètbal is het slechts SFC, dat on- •ervaard aan. de kop blijft gaan. TRHExcelsior 00 Weer is het Excelsior niet gelukt om de volle winst te behalen, hoe wel de Schiedammers er dit keer DHSEDS 2—4 De thuisclub had voor rust al een zekere voorsprong kunnen behalen, want DHS begon met een serie ver vaarlijke offensieven.. Het bleef ech ter bij 'slechts één doelpunt van rechtshalf Krommenhoek, die goed meegekomen met de voorhoede in de vijftiende minuut het enige doel- dichtbij zijn geweest. Vooral voor punt maakte. Door nonchalant spel rust speelde Excelsior een. goede \verden heel wat kansen verknoeid partij; doch een falende voorhoede en later zou blijken dat DHS de bracht het niet tot doelpunten. strijd, te gemakkelijk had genomen. Slechts een schot van Th. Bierhuizen j want na de rust kwam EDS, dat ze- tegen de lat had beter lot verdiend, i ker niet slecht speelde, met een ferm Na de thee kwam The Rising Hope tegenoffensief. Na drie minuten was er beter in, maar de achterhoede van het nog Van Leeuwen, die een voor de stadgenoten was paraat. Het bleef zet van links ineensinschoot maar Devt houdelïjke-competitie van SCS zij'n i te noteren: - Groep 1: J. de BoerG. Groen 1—0. Groep 2: A. v: Etten—-W. Nad els 1—0. -H. Planken—C. Roozenbeek 1-0, J. de'BoerJ. v, d. Ruit a.p. Groep 3: A. SchedeM. v. Dijk jr. '-i—'ï. J. .Tulling—H, Schoonman l0. H. GroenM. v. Dijk sr. 1—0, J. Marks—B. de Koning 1—0, W. - - - H. Na- Na de rust was er zelfs sprake van een behoorlijk overwicht van SSW. Bij één van de talrijke aanvallen moest G. Spronk rle bal met de hand uit het doel slaan. De penalty werd daarna ingeschoten.. <2—IJ. Het zou j „r hierbij blijven, hoewel Schiedam nog f' n heel wat.angstige momenten.te ver- dels H. L. Naaelb i—0. duren kreeg. Bijeen strafschop ~- doór' Réyriteree' genomen i-,slaagde dé. keeper van' SSW ^jjn :dóej 'schoon te houden, maar later moest hij:zich: laten vervangen wegens een blessu re aan de pols. Keeper .Van der Poel verwierf nog lauwereii voov zijn: dub want het Schiedamse - doel I*vier werd brandalann gemaakt voor kwam ónder, zware -druk tevstaan; l'de distilleerderij Coebergh en De Even nog wakkerde het verzet van Bruijn aan de West Frakelandse- de Schiedamse voorhoede, maar 'het: straat; Door de matglazen ramen ontbrak aan het nódige doorzettings-wareii de vlammen ie zien. De vermogen. Het slot was volkomenbrandweer, .die met een nevelblus- voor SSW eiv iri 'de laatste minut wagen uitrukte, sloeg een ruit in maakten de gasten nog een doelpunten vond een petroleumvèrgasser. dat door de scheidsrechter werd af* j die in brand was gevlogen. Er Averd gekeurd. gt*eii schade aangericht. Bij een gecorripliceérde slippartij Op de Rótterdamsedijk kwamen za terdagnacht twee bestelauto's en twee personenauto's met elkaar in botsing. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. maar de ma teriele. schade aan de auto's was aanzienlijk. omstreeks Zaterdagmiddag half Toen de 43-jarige mejuffrouw M. i G. K. uit Schiedam zondagmiddag de l Vlaardingerstraat overstak/ werd zij aangereden door de 15-jarige wiel-1, rijder. D, J. yah D. Met een lichte j hersenschudding en een hoofdwond werd zij overgebracht naar de Dr. Noletstichting. Gok de jongen, die i over pijn in zijn hoofd klaagde, werd in- de Dr. Noletstichting behandeld. I RICOKDATE Een borstbeeld van de toneelspe ler en -leider Cor Ruys krygt eén. plaats in de hal van de Rotterdamse Schouwburg. Donderdag 10 januari, de tiende verjaardag van de schouwburg, wordt dit. beeld, vervaardigd door J. G. Wértheim, overgedragen; Na mens het gemeentebestuurzal de burgemeester de buste, die door het ministerie van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen in bruikleen is afgestaan, aanvaarden. (Advertentie, l.M.) De twee eerste platen van een blanke stand. Deze goede wed strijd heeft de Schiedammers wel getoond dat er meer perspectieven mogelijk zijn wanneer de schutters zich zullen gaan ontplooien. SVDPWDRZ 0—3 Achter de Parallelweg speelde SVDPW de retiirnmatch tegen DRZ f I FST tom via een misvei'stand in de Schie- 11 ukJo i L Ljm. Ljkj .1. j damse achterhoede een voorsprong T/Aornn a j 7~t Je nemen. Voor PPSC staat er ev-en- ivUo.l iiA'-lK J UiS l {wel te veel op bet spel. De Schie- daarna werd het trotse record- van DHS van het veld gekegeld want EDS nam met veel enthousiasme het initiatief. In de achtste en de elfde minuut scoorden de bezoekers twee doelpunten. DHS probeerde nog de strijd te forceren maar dit werd de Schiedammers juist noodlottig want na twintig minuten kon de midden-, i voor van de Rotterdammers met i succe's doorbreken. Vijf minuten daarna maakte de linksbuiten de j Schiedammers duidelijk dat "t voct- j balpad niet altijd over rozen kan .gaan. DHS was 'een geslagen ploeg, j EDS stond de winst niet meer af. N'hoornMartinü 0I Met wind mee begon Martinil aan de belangrijke kamp tegen Nieuó wenhoom maar de eerste twintig minuten waren voor dé gastheren. De achterhoede van Martin it gaf echter geen krimp en daarna kon Martinit aan een vervaarlijk offen sief beginnen. De invaller-linksbuiten maakte hel i dammers probeerden daarom het heft i P€ .mvaiier-imiapuneii maaicte hel in handen te nemen en seleideliik 1ste doelpunt maar dit werd ondanks De verrassingen zijn liiet j 'n banden te nemen en geleidelijk iiifoolilBvan t, lukte dat ook. Tot doelpunten kwam gebleven ut het zaterua^,- j n]e(. mede door het stugge ver voetbal en hét zijn zowel i dedigen van de thuisclub. HBSS als ppsr dieór hiina i Twintig minuten voor het einde aAS a\c el echter verdween het verzet. Eén van fle dupe van werden, PrSClde verdedigers van RAS schoot te- slaagde er nog net in de S?n d. rug van een van de vijaode- c, f tjocc hfhe voorwaartsen en nogal onfor- Wuist te forceren, maar HBSS j tuiniijk. kwam de ba] in het eigen verloor een zeer kostbaar punt doel. PPSC werd door deze meeval- aa« alier geïnspireerd, terwijl RAS d< Ür-,- AIUUS. ermoe- moed Iiet gakken. Veenstra en Lie; uelyk is een geringe animo i beek kregen nog de kans om de sco- voor de training Gedurende de re 'op 3—1 te brenSen- waardoor iraining geuiirenat ae ppgc Qp fcet nippertje aan eea drei. wintermaanden de schuldige, t gende nederlaag ontkwam. HBSS-Semper AItiu.s 00 Rozenburg-GSS De rustperiode heeft de doelpun- tenmachine van HBSS wat stroef ge maakt want op het moeilijke veld in Kethel konden de Oranjehemden ntet ojy gang komen. In een matige wedstrijd.die momenten van goed sPsl te zien gaf, bleken, nu beide elf tallen aan elkaar gewaagd. De spanning ontbrak niet omdat beide teams heel wat kansen kregen. Paal en wind waren voldoende obstakels en ook de doelverdedigers waren goed op tirecf. Met een blanke stand fjndisde déze- wedstrijd op voor HBSS wel teleurstellende In Rozenburg moest GSS met een nederlaag genoegen nemen, maar het j strekt de Schiedammers tot eer dat zij leider Rozenburg zo lang goed partij hebben gegeven. Voor rust j ging de strijd zelfs gelijk op, nadat de thuisclub had gedoelpunt maakte Van Dijk in de 15e minuut,, gelijk. Daarna fabriceerde Rozenburg nog twee doelpunten in de tweede helft, doch GSS bleef aanvallen ert smaak te het genoegen tegen het eind nog een tegenpunt te kunnen scoren, verder kwam GSS echter niet. een meningsverschil tusseti scheids vechter en grensrechter geannuleerd. Doelpunten voor Schiedam konden evenwel niet uitblijven en by een gevaarlijke- aanval; van Martinit stopte de linksback de bal met de' hand en de aanvoerder van Martinit schoot de penalty, in. Dit zou een kostbare strafschop blijken te zijn ai_ want verdere doelpunten bleven uit. j Na de rust verlegde Martinit het ac- cent. de meeste stadgenoten bleven verdedigen en Nieuwenhoorn kreeg gelegenheid om aan te vallen. Met enkele uitvallen werkte Martinit zich dan weer onder de druk uit, maar de spanning was verdwenen. Martinit had in eon moeilijke uit wedstrijd twee kostbare punten be haald. Geboren: Maririus z. v. A. M. Filii cn M. C. Meijèrs. Overleden;. E. van Waisum, 63 na zijn succesvol optreden in het Holbeinhuls: APRITE LE FINISTRE MARCELLINO •1 Na een in het bijzonder voor hem zeer afmattende vliegreis is gister- Ook in de afdeling waren de re-die met een keurig schot de stand Rotterdammer F. A, L. sultaten niet schitterend. Slechts op 10 bracht. Na de rust maakten. «rïi V Australië op SFC kwam met de volle winst naar j de gastheren nog gelijk door uit een i huls. zodat de derby SFC—WF voor corner met een prachtige kopbal het; ,na~.f ïf' de voetballers van de Boshoek van net te treffen. SFC liet het hier niet ni» hli Hïf-irT* vïJmIJuuÏI bijzonder belang wordt. j bij en na 15 minuten werd een door- et zieJtenhu,!s 'braak van linksbinnen Bosman be- HelleVOet$luisWF l1 S tond a—ne :twee minuten later zorgde de middenvoor na een goede Het bezoek aan het eiland heeft j voorzet van rechts met een kopbal WF een kostbaar punt gekost. De voor 3—1. Twintig minuten^voor tijd LA PANSÈ MIA CARA CAROLINA Per stuk .ƒ3,50 Wij leveren Hit voorraadt Ons telefoonnummer is 1.17640 Verzending door geheel Nederland KORTE HOOGSTRAAT 16 ROTERDAM scheepsbouwers kregen geen gele genheid hun normale spel te ont plooien en in een spannende en har de kampmoest het technisch supe rieure WF tenslotte met een 1—l gelijkspel genoegen nemen. Nu con current DXB gewonnen heeft wordt liet moeilijk voor WF om de strijd om-de kop te kunnen volhouden. U rsnsSchiebroek 13 In de thuiswedstrijd heeft Ursus werd de linkshalf van SFC vervan gen wegens een. beenblessure. werd opgenomen. Men zal zich herinneren, dat zijn vrouw, zoontje en dochtertje reeds verleden jaai- terugkeerden. Hijzelf j bleef achter, om voor zijn overkomst j te sparen, inaar door ziekte moest hij het werken opgeven. Collega's heb- beu er toen voor gezorgd dat het geld voor de vliegreis toch bijeen i kwam. Er; komen steeds meer Hongaarse -t j vluchtelltigen naar Schiedam om bet hoofd moeten .buigen t-oor hel hler ke0 He| zUn echl,,r Bie, sterkere Schiebroes.Volkomen re- d mt bedrijven die de gelmatig behaalden de gasten reeds, intrekken als werk- voor de rust een 2 0 voorsprong., brachten, maar ook bij de kleine Daarna kon Ursus nog tot een aardig i b,d,yrjes kunBe„ terecht, verweer komen maar het-eindresut-7 7atprdaff ri- ?n-iariep Juhasz laat 3-1 geeft toch de verhoudingen j Györ^.. een j0|dsieter van beroep! 'vei weer. t uit .een. vluchtelingenkamp in Zee- land naar Schiedam verhuisd waar hy wérk heeft gevonden bij het lood- Zaterdagmiddagraakte de 65-ja- rige schipper' J.van Einden van i Rijnhaven lag daar te watér. De "i.23-jarige sleepbootkapitein P. West- Onder het motto „Vragen staat het binnenschip Dageraad dat in dé vrij" zal a.s. vrijdagavond in het dyk van de Prins Hendrikkade Carnissehuis de heer Meyer, de Vries sprong van zijn sleepboot „Rijnha- voor de bejaarden een inleiding ven" na. Na een duik wist hij het houden over het onderwerp „De wet slachtoffer, dat reeds gezonken was, op de ouderdomsvoorziening". Er J te grijpen en aan boord van- zijn zullen ook films wórden vertoond, [sleepboot te brengen, In versufte Deze avond wordt, georganiseerd [toestand werd de schipper ter ob- door de wijkraden van Oud- en servatie in het .- Zuiderziékonhui* Nieuw-Charlois. opgenomen.. ~Z~- ««ei KieunLciieiiuG WljZG. HBSS heeft er nu een puntje bij, Fcn^vn»Ttr».atr#»nrïn paar HVO kan -n de komende we-! EsperailtO-agenttO «en weer naast HBSS komen. Jaudom. la 10an de januaro. Bedau- pptyf Jrïnde ne okazos ia kanvano ce gek; Ook bij PPSC wilde het niet vlot- Nia kamerado estas malsana. Aten- ten. In het eerste kwartier had de tu al sciigo dum la sekvonta semaj- thuisclub het beste van het spel en no. eble la clrkonstancoj baldau.j sprong te vergroten en hiermee was de gastheren slaagden er aan ook in I sangigos. al het Schiedarr.se kruit verschoten. SchiedamSS IF 21 Het geluk was zondag bij Schie dam op bezoek, want op fortuinlijke wijze hebben de stadgenoten gewon nen van het in deze wedstrijd be slist sterkere SSW. Reeds bij de aanvang toonden de bezoekers meer enthousiasme dan Schiedam. Tegen de verhouding, m ontstond het eerste doelpunt evenwel voor Schiedam, omdat GerHt Stolk door energiek doorzetten een solorush goed af rondde. Dit werd voor de Schiedam mers aanleiding meer animo te to nen, er kwamen enkele goede aan vallen maar overtuigend was het spel allerminst Linksbuiten J.. van Gent kreeg nog de kans om de voor- N'kuartierSFC 13 In Rotterdam ontmoette SFC een fel Noorderkwartier zodat de Schie dammers-in het eerste half uur-In het defensief werden gedrongen. Sporadisch kwamen de SFC-ers voor de Rotterdamse veste. Bij één van d ie aanval! en zette derech t sbuiten goed voor naar middenvoor Meyster, SCHIEDAM De DRZ-familie is zaterdag in Marijke bijeen gekomen voor de j eerste contact-avond in het nieuwe i jaar. Voorzitter P. van Doorn wees op het doel, n.l. de versterking van i de band buiten het voetbalveld om. Hij wees ook op het grote plan dnl j DRZ koestert: de bouw. van een j nieuwe kantine.r Naast geldelijke bijdragen, is,hier- i voor ook..mankracht" nodig, zodat I hij de aanwezigen opriep om op gietersbedrijf en elektrotechnisch-: bureau van L. Jurgens aan de Hoofdstraat, Huisvesting heeft hij j gevonden bij. de fam. Maartenberg aan de Singel. Met behulp van een 'tolk hééft GyÖrgy besprekingen gevoerd met.; z'h niéuwe werkgever, welke be- vredigend zijn verlopen,'"zodat hij vandaag al met een Nederlandse col- Sega op karwei is geweest. György. die al enige Nederlandse volzinnen i aan zijn vocabulaire heeft toege- voegd. vond de.Jonen in -Nederland; I omgerekend in de Hongaarse munt- i eenheid, wat aan de lage kant. maar daar hij wel beseft dat de koop- kracht van de gulden ook veel gro- ter is. nam hij-wel genoegen met het hem geboden loon. j. RIJSCHOOL Te koop aaageh» Twee vrouwen, die elk op een Schrijfbureau. Opruiming, in biank voor 89.Zie toon zaal boven. Grote keus. Pla te, Markt 19-21, Schiedam; 1 maart present te zijn om 'n.handje! bromfiets reden,, kwamen zaterdag- te helpen hij de houw van de kan tine. Daarna kwamen de Hu-Ge-Co's aan het woord, terwijl de muziek tot een dansje uitnodigde. Er. werden voorts nog wat vrolijke spelletjes gedaan, zodat de stemming opperbest was en men eerst diep in. de nacht tevreden naar huis ging. avond omstreeks half negen te val- j Jen", op de. Joppelaan in Kethel, doordat ze in net losse zand langs •- de weg slipten. Mevrouw P. B. de B.-K. uit Kethel liep kneuzingen en een gebroken neusbeen op. Ook. j mevrouw T. dé B.-R. uit Vlaardln- "j gen werd bij "de valpartij gewond. Personeel gevr. Wegens emigratie der tegen woordige, zoek ik een net meisje voor hele of halve da gen. Tevens 1 dag per week een werkster. Mevr. dv Roos, Julianalaan 30, tel. 69918. Bas' van der Heijden, Zelfbe diening vraagt: nette -ver koopsters. Prettige werk kring, Hoogloon. Schrifte lijke of mondeling soil, te richten: Filiaal Bróersvest 16 Permanent Wave Dameskapsalon W. N. v. Erk, speciaal adres voor perma nent wave. compleet 6. Bróersvest 115. teL 67237. Permanentwave „Tiède" f 12.50. Natuurlijke golf. prettige behandel. Stroom- permanent 8.— en 10.—. Oliepermanent 11.—, Kap salon van der Kruit, Singel 105 (nabij station), tel. 69841. Divernen Van Loenen voor verf. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 41-^43, te lefoon r*"*" Passpiegeta 120x30 geplaatst 12.75. 120x36 14.75. 80 rond 17.—, geslepen ruiten voor suitedeuren, schulfgla*. autoruiten enz. levert u Loo- pik's glasindustrie. Boterrtr. 139, Schiedam, telefoon 68945,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 2