De V,S. in het Midden-Oosten Meer autonomie in Indonesië Resultaten met nieuwe Onschuld op schoolschoenen Uw Kunstgebit VINDING VAN UTRECHTSE ARTS ie Auteurs SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN GEVOLG VAN OPSTAND Journalist Loebis uit gevangenis met huisarrest Boekje over televisie Rheumatiek fiD. door JOSEPHINE TEY 17 Dinsdag 8 januari 1957 ^C"T7TAAK0M is president Eisenhower persoonlijk voor bet Congres verschenen met zijn wetsontwerp, waarin de mogelijkheid wordt VV voorzien vao ingrijpen van Amerikaanse troepen in het Midden- Oosten? Waarschijnlijk wel. omdat hij een eerlijk man is, die voelt, zeer r >|en van zijn kitiers teleur te stellen, en hun zijn motieven maar liever zelf uiteenzet dan bet aan anderen over te laten. Eisenhower weet wel, waarom hij met een zo grote meerderheid '19 herkozen. De -%ycr.kieringen_ werden gehouden onder de indruk van de gebeurt .nissen in Hongarije cn het Middeu-Oostenen het lijdt geen twijfel, dat aanzien lijke categorieën van weifelaars zich achter hem hebben geschaard in de hoop. dat hij Amerika buiten de nu»eii«ifc heden zou weten te houden. Men zou dit neo-isolatjonisme kunnen noemen, een term, die wij dan ook al eenmaal hebben crhezicd. Het verschijnsel is echter in genen dele verklaard met een lerugkcet ti>i de oude neiging, de test van de wereld en Europa hun eigen problemen maar te laten oplossen. E> zat nog iets énders achter, en wel een sttjk van emotie geladen struisvogelpolitiek van de Amerikaanse vrouwen. Vervuld van vrees, dal Stevenson de Ameri kaanse jongens weer overzee zon zenden, stemden zij Eisenhower; in de hoop. dat die hun dat leed zou besparen. Dit is natuurlijk zeer generaliserend gezegd. Maar er is in ieder geval goede recen om aan te nemen, dat bij honderdduizenden vrouwen, wier gezindheid anders eerder democratisch dan republikeins was. dit- motie! de doorslag heeft gegeven. Het is een feit. dat aanleiding zou kunnen geven tot een beschouwing omtrent de positie en de invloed der Vrouw in de Amerikaanse samenleving; doch dit stellen-wij graag tot later uit. Men begrijpt echter nu beter nog Eisenhower's behoefte, zelf zijn afwijking te verklaren van de weg van de minste weerstand, die de kiezers hem hadden op geduwd. ER bestaat hier en daar de neiging, de Amerikaanse houding in de ■Suez-crisis te zien al? een weloverwogen samenstel van daad en dadenloosheid. Ingewijden doen echter een heel ander verhaal. Zij vertellen van republikeinse ergernis over een doortastendheid, die niet paste bij bet lieflijke beeld van de vrede, dat van die kant in de verkiezingscampagne werd opgehangen; en zij vertellen eveneens van de inderdaad isolationistische gezindheid van Herhen Hoover jr., de man die op het beslissende ogenblik foster Dulles verving. Er was sprake van hoosheid,, ontsteltenis, ressentiment en 2ells radeloosheid over een ont wikkeling, die «Je regering van de Verenigde Staten niet gelegen kwam. Uit dit nü j'ui^i.nict zeer opbouwende complex is dan thans een beleid voortgekomen; een politiek, die voor een deel nog wel de tijdens de crisis betrokken stellingen handhaaft, maar voor een ander deel blijkt geeft, dat Amerika, zij het ongaarne, zijn verantwoordelijkheid beseft en bereid is, die te torsen ook. Amerika is nu eenmaal een grote mogendheid, en moet de gevolgen daarvan dragen. Wilson werd in 1916 president niet in de laatste plaats omdat hij geen oorlog wilde; maar het volgend jaar ■was de oorlog er toch. Roosevelt werd in 1940 herkozen mede, omdat hij "zei Amerika buiten de oorlug te wille» houden; maar een jaar later was de oorlog cr toch. En Eisenhower, wiens propagandisten voortdurend vrede, vrede, hebben geroepen, is gedwongen, machtiging voor het zenden van troepen naar het Midden-Oosten tc vragen nog voor hij voor tie tweede ihaal in zijn functie is bevestigd- IS hier sprake van een terugdraaien van de klok? Wie bet zo. zou willen stellen, vergeet een belangrijk feit, n.l., dat mede als gevolg van de Amerikaanse houding van de Britse macht in het Midden- Oosten intussen niet veel «s overgebleven. Uit is bitter voor Engeland; en men kan bijtende commentaren en felle cariraturen dan ook aantreffen tot in de ver link«gericbte bladen van dat land; dezelfde bladen, die kort tevoren nog zozeer de stal Imdden gebroken over Eden. f.ijkt het er niet op, dat de Amerikanen doen. wat ze de Britten hebben verweten en hun beleid in de crisis.alleen maar heeft gediend om de Britten uit het zadel en henzelf er in te helpen? Wie het zo stelt..ziet echter een belangrijk ding over bet hoofd. Het is, oat de Britten dsaiginds meer teerden op tradities dan dat 2ij konden togen op feitelijke macht en invloed. Het kost geen moeite, in bun politiek lal van waardevolle elementen te ontdekken; men moet er eebter rekening mee houden, dat voor de Arabische landen Engeland als toeverlaat en helpende macht had afgedaan. En al is het waar, dat de afwijzende hou ding sterk emotioneel bepaald U, er zit ook wel degelijk achter een inzicht 'inde feitelijke machtsverhoudingen. Zo nemen de gebeurtenissen hun onvermijdelijke loop, waarbij slechts jde hoop kan-worden uitgesproken, dat Amerika van zijn nieuwe positie zai -gebruik maken op een zódanige wijze dat het nu inderdaad toegaat op '~>en oplossing van de problcmen'van lier Midden-Oosten en een bezweren van de gevaren, die daar al geruime tijd dreigen. DJAKARTA, De journalist IVïochtar T.ocbis is vrijgelaten u*t de gevangenis en onder huisarrest ge- steld. Loebis, hoofdredacteur van het onafhankelijke blad Indonesia Raya Wprd drie weken geleden door het leger gearresteerd, en zonder bevel tot aanhouding cn zonder dat er een beschuldiging tegen bent was inge bracht, gedetineerd. Zijn blad heeft m het verleden ernstige aanvallen gedaan op de re gering van premier Ali Sastroamid- „jojo. Zijn blad verschijnt nog steeds -~en zet de scherpe kritiek pp de hui dige regering voort. Het internationaal Persinstituut ^protesteerde enkele dagen geleden te gen de gevangenhouding van Loebis. Van legerzijrie is dinsdag in Dja karta bekend gemaakt, dat Mochtar Loebis. de hoofdredacteur van het onafhankelijke dagblad ..Indonesia Raya', beschuldigd wordt van mc- (Advertentie LM.) de gehele dag onwrikbaar op zijn plaats! Als U wilt, dat Uw kunstgebit de ge hele dag door gemakkelijk, stevig en ■zeker zit, neem dan DENTOflX een nieuw, beproefd, antiseptisch poeder en strooi een weinig op de gebitsplaat. U.zult meer dan tevreden zijn en alle ongemakken van Uw kunstgebit ver geten, want U kunt lachen, spreken en eten zoals 13 wilt) DENTOFSX is daar bij verfrissend, voorkomt onaangename reuk uit de mond en is een weldaad voor Uw gehemelte. Wij garanderen, dat IJ tevreden zult zijn. Koopt nog heden in Uw apotheek of drogisterij een strooibas DENTOHX, prijs slechts l 2.3& deplichtigheid aan de mislukte staatsgreep, welke in november j.I. door de vroegere waarnemend chef-staf. kolonel Zoelkifli Loebis. werd ondernomen. (Advertentie LM.) usaii rr ELK DOOSJE SPENCER BEVAT 20 VAN DE BESTE SIGARETTEN TER WERELD DJAKARTA.De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken Soenarjo en zjjn ambtgenoot van Financiën Wibismo hebben gisteren bekend ge smaakt,'Gdat du regering bereid is in zéér vérgaande mate tegemoet te komen: aan de risen tot grotere zelfstandigheid van de provincies buiten Java. ..Het is een eerste stap op de weg naar gewestelijke autonomie m bestuiirs- en financiële aangelegenheden, die bij de voorstanders van een terugkeer tot de Verenigde Staten van Indonesië nieuwe hoop heeft ge wekt./ 1I. V -v untia. - ■- - tCB'CCO CÖM»*»«V Het' aantal provincies op Sumatra zal van vier op'zes worden gebracht. Borneo" zal'in drie nieuwe, zelfstan dige provincies worden onderver deeld. Dé gouverneur. Milono.: zou reeds opdracht"; hebben gekregen" zijn bevoegdheden aan-drie waarnemende gouverneurs over te dragen; Naar Mïdden-Sümatra zal een bedrag van 20 miljoen 'roepiah worden overge maakt. .Zuid-Sumatra mag zijn in komsten .uit belastingen en douane rechten .voorlopig voor eigen 'weder opbouw- en ontwikkelingsplannen gebruiken. Sumatra zal worden onderverdeeld in- de' provincies Zuid-Sumatra. Midden-Sum a tra, Djambi, Riomv. Noord-Sumatra én Atjeh. Of ook aan de wensen van een in Medan ge vormd comité, dat zelfstandigheid voor Medan eist, tegemoet zal wor den gekorneii, staat nog te bezien. UTRECHT. Dr. W. A. G. van Everdintien uit Bilthovcn die verbonden is als arts-specialist aan de Gemeentelijke Ge neeskundige en Gezondheidsdienst te Utrecht, heeft in de afgelopen jaren een;karikèrtherapie ontwikkeld, waarmee in de Medische "Universiteitskliniek in Keulen gunstige, resultaten zijn bereikt. Dit blijk tuit een puhlikatie in 'het medisch- wetenschappelijke tijdschrift „Medizinische Klinik". De nieuwe therapie werdjn Keu len eerst toegepast, bij patiënten, bij wie, een chirurgische of stralen the rapeutische behandeling /:géen zin meer had. De opvallende beïnvloe ding van het ziekteverloop met een duidelijke verbetering van de alge mene toestand die werd waargeno men, —in sommige - gevallen met: objectieve .verschijnselen van terug gaan van 't gezwel was aanleiding de behandeling uit te breiden tot patiënten die bij het klinische voor onderzoek nog voor operatiein aan merking schenen te komen.- Van de 62 in vijftien maanden be handelde patiënten vertoonden er 9 een objectieve verbetering; -.met te ruggang van- de klinische"'sympto men, terwijl bij 80 procent van de meestal in het ergstestadium; van kanker verkerende patiënten een duidelijke verbetering van "de alge mene toestand werd waargenomen, gedeeltelijk met gewichtstoename en vermindering van de subjectieve be zwaren- De door dr: Van Everdingen ont wikkelde preparaten zijn een ïnjec- tievloeistof van leverextractdialy- saten en een concentraat vanenzym- systewen,' waardoor het tot zich ne men van grote hoeveelheden tauw- kost door de patiënt overbodig wordt. Met het toepassen van enzymen bij de behandeling van kanker patiënten wordt, aldus-de werkgroep van de universiteit, een geheel nieu we weg ingeslagen. De theoretische basis van de therapie zal verder moeten worden uitgewerkt, maar de aanbeveling is gerechtvaardigd by de actualiteit van het probleem en de machteloosheid van de genees kunde ten opzichte van kanker de enzym-therapie in veel grotere om- vang dan tot nu toe het geval was. te gaan toepassen. De werkgroep wijst er ten over vloede op, dat met de preparaten geen „woridergenezingen" bwfct kunnen worden. - „Ik ben er mü vanbewust dat ik de' oplossing 'van het kan'kervraag- stuk. nog niet heb gevonden, maar het. staat voor mij vast, dat royn metbode verbetering in dé.toestan den van patiënten kan brengen, dat zij in een groot aantal gevallen hurt lijden kan verzachten §n dat zij - in een aantal gevallen een teruggang van het gezwel heeft veroorzaakt". Dit zei ons vanmorgen, de zestigja rige dr. W, A. G. van Evcrdingen toén 'wij hem spraken in zijn kamer op de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst te Utrecht, waaraan hij als hygiënist is verbonden., De vraag of' zijn methodeeen belangrijke stap in de richting van een definitieve oplossing van het kankervraagstuk betekent wilde dr. Van Everdingen liever niet beant woorden. Zéker is. -zei hij, dat. het van groot belang is dat het kwaad aardig gezwel zo vroeg mogelijk wordt geconstateerd. Onderzocht wordt momenteel' of: mijn methode ook bruikbaar is om tot een tijdige, diagnose te komen. Bij" proeven op dieren is de volledige verdwijning van kleine kwaadaardige gezwellen geconstateerd. Bij toepassing van- de methode op mensen zijn waarne mingen gedaan, die in dezelfde rich ting wijzen. Dr. Van Everdingen is in 1934 met zijn kankeronderzoek begon nen. Hij heeft op verscheidene la boratoria te Amsterdam én Utrecht gewerkt, van 1934 tot 1933 ó,a. als gast,in het Anthonie van Leeuwen- hoekhuis: te Amsterdam.' Sinds 1945 is hy aan de Geneeskundige Dienst te. Utrecht verbonden. In zijn eigen laboratorium te Biltboven ontwik kelde nij de preparaten, die bij zijn methode worden gebruikt, één om de patiënt te doen. innemen en één om hem mee in te spuiten. Beide behandelingen moeten gelijktijdig worden toegepast. De plaats waar het gezwel zich bevindt, speelt bij de toepassing van de methode geen rol. In 1952 heeft dr. 'Van Everdin gen zijn methode voor het eerst, in samenwerking met bevriende artsen, op mensen toegepast. Mo menteel worden talrijke patiënten io Nederland er mee behandeld. Dit geschiedt steeds door huisartsen, die daarbij door dr. Van Everdingen van. advies worden gediend. Het bloed- en urine-onderzoek-voor ie dere patiënt wordt in zijn labora torium in Bilthoven verricht en aan VAN EVERDINGEN de hand van het resultaat stelt dr. Van .Everdingen de doses van' het toe te dienen preparaat vast. De vervaardiging van deze preparaten heeft hij aaneeir farmaceutische fabriek overgedragen. De samenwerking in teamverband in Nederland heeft zich in 1955 tot enkele andere landen uitgebreid. Op universitair .niveau wordt de methode toegepast in Keulen en in Gent. terwijl er ook mee gewerkt wordt 111 een groot ziekenhuis te Parijs. De Duitse onderzoekers heb ben in de „Medizinische Klinik" van 21 december "j.I. hun ervaringen ge publiceerd en daaraan, zijn de bo venstaande gegevens voor eendeel ontleend. In Keulen heeft men een eigen meet-apparaat voor het bloed en urine-onderzpek, dat naar de ge gevens van' dr. Van Everdingen is vervaardigd. Gent en Parijs laten dit onderzoek echter in Blithoven ver richten^ Dr. Van Everdingen, die te Utrecht werd geboren, studeerde in Amster dam en promoveerde in 1928 te Utrecht op een onderwerp betref fende de tuberculose; Onderzoek omtrent de B.C.G.". r In veehkringen in Indonesië koes- j tert men op het ogenblik dé hoop, dat de constituerende vergadering, die in Bandoeng vergadert om. de .toekomstige grondwet samen te stel len, zal besluiten de 'verschillende delen van de Republiek, grotere zelf standigheid te verlenen. Zij 'wijzen er daarbij op. dat de opstanden op Su matra grote weerklank vonden in de andere delen' van de archipel, zoals Eorneo, Celebes en de Molukken. De mening is voorts wijd: verbreid,dat het Nederlandse plan voor de 'vor ming van Verenigde Staten door Soe- karrio en Hattadestijds alleen van de hand werd gewezen, omdat het Nederlands was :en bij oppervlak kige beoordeling leek op het „vèr- deel-en-heers-systeem'! der koloniale 'mogendheden. Om te verhinderen, dat buitenland, se vliegtuigen .wapens en munitie, vóór opstandige benden aanvoeren, is het luchtruim boven de Molukken, tussen Nederlands Nieuw-Guinea en Celebes tot vóór vliegtuigen verbo den gebied verklaard, LT ET. moest ervan kom-en: .een IJ boekje over de vaderlandse-te levisie. Mies Bonman, een van - de „oudste" omroepsters (KRO TV '55 AVRO) heeft het geschreven, onder de vriendelijke, titel „Goeden avond, dames héren".-Het is 'n in charmante babbelstijl geschreven werkje geiuarden, wet een badine- rend woordje vooraf van Willy van.. Hemeri. In dc 175 bletdzyden tekst kah dé kijker lezen, hoe het nu wel. toe gaat in dié Bitssumse studio's. Natuurlijk wordt hem ook iets ver teld, over enkele populaire figuren: cabaretières en cöbnretiers, om roepster#, regis seurs en anderen, Doeve heeft er. een niet zo móóie, maar wel pak kende omslagtekening voor gemaakt, die.'door uitgever C. deBoer Jr.- van een glimmende plasticlaag is voorzien. Het boek. is verlucht met niet minder dan veertig goede foto's. NU ik 't toch over onn'oepstera heb; zouden die lieftallige Bus- sumse dames niet eens willen pro beren, in hun afkondigingen iets meer soberheid te betrachten? En kele omroep5ters hebben steeds meer woorden nodig, om ons wett'rustén te wensen-. Ze-moeten; echt 'n tikje aan beur stembandengaan denken. DE Belgische quiz. dié we zon dagavond te zien kregen, was wei erg primitief van presentatie. De onderwerpen, die bet „paneel" (fraaie vertaling van het Britse „panel") moesten raden, waren niet al te gelukkig gekozen. Toch ben ik geneigd, aan „Hebt ge ze alle vijf", de voorkeur te geven boven" a.Ue probeersels, die de Nederlandse beeldradio ons in de loop der jaren als „spelletjes" heeft geoffreerd. Hier \verd ten minste een beroep op het actief mee denken' van de kijkers gedaan.- H. S. TEDEVIzrER'-. onderdeel van het AVRO-programma van donder dagavond, zal de kijkers een vooruitblik geven op de Brusselse We reldtentoonstelling. die volgend jaar wordt gehouden. Het Nederlandse tv- publiek krijgt de primeur van de ma quette van het ontwerp voor het 110 meter hoge „Atomium". ook die van het Nederlandse paviljoen wordt ge toond.- /N de gebruikelijke regen der «{eu-uyaarskaartjcs-ltecft -uitgever Ad. Donker te Rotterdam voor een aardige varrassitig gezorgd, door b\j zün goede wensen een klein boekje run Ernst Rowohlt te voegen,, dat geestige wenken -bevat betreffende de omgang met auteurs. Van deze nogal moeilijke mensensoort weet hij namelijk alles af. Want de by'- na zeventigjarige Roumhtt tuas, voor. dat Goebbels zijn hele fonds open baar liet verbranden, een der be langrijkste. Duitse «itgeuers, die scltrürers als Tucholxky, Fallaóa en iVfusil praktisch heeft gemaakt. Hij' week voor Hitier uit naar Brazilië, maar keerde na de ineenstorting te nia om 'met ongebroken energie en Onbeschadigde Humor zijn werk te hervatten. ,Jk Iets nooit de manuscripten ran mijn auteurs. Ik sla me er mea óp mijn achterhoofd, dan weet ik wat er in staaft heeft, hij eens ge legd. Waar zal hei wel niet zijn maar het, klinkt .aardig. Dat geldt troumens boor bijna alles toat deze uitbundige, in TC^nbadende man zegt of schrijft.- „Er zijn auteurs, die zich niet 'zonder hun urouió in je hol wagen", aldus Rowohlt. „Zet .alle .registers can je uriendeïijkheid open, dari -zal ze'misschieTÏTais je geluk hebt, Haar woordenvloed niet over je uitstar- I ten en zich rustig houden. Is, zy I 'echter bij de bespreking aan 'het woord, .dan ben je zo-goed als:-ver lóren. Alle moeite om zelf aan het ivöórd te komen is vergeefs. Geen auteur' is zo hebberig als-zjjnuromo, 0/ se hem voor een groot auteur houdt, of voor een idioot, in ieder geval zal zij proberenuit hem te halen wat er -uit hetn te halen is en' jij -bent de dupe." Over „het voorschot" heeft de ou de Rowohlt een interessante theorie Aan een nieuweauteur, die zijn boek wil -gaan schrijven of afmaken moet je geen duit afschuiven, meent hij. En waarom, niet? Als je hem je laatste cent gege ven hebt, zal hij je duidelijk ma ken, dat hij met het voorschot, niet uitgekomen is. Hijkan onmogelijk verder schrijven als :hij: niet. direkt j naar de RivieraT'.reizen kan. Hij i Fieejt de stemming pan de Riviera, I ter voltooiing can zijn werk, nodig, j vooral "wanneer ;vhy een. proletari sche roman schrijft.:.." I U merkt éat hij'.zijn Pappenhel- mers in de loop der jaren heeft, le- vreh-kénnen.\Zyn' centraaf ieuensbe- ginsei luidt: - ,,Ben je met je' attteur bevriend,- beveel-hetn dan een andere uitgever aan, xparti - 'de - beste manier am je «rie7td te verliezen ïs zijn werk uit geven," k' .- Desondanks heeft hij talloze vrien den in de schrijverswereld. Een' can hen, een jonge dichter zo vertelt Donker's boekje van wie Rowohlt een kleine bundel gedichten uitge geven had, kwam óp een dag by hem-op bezoek en zei dat hijniets meer had. Om hen?: een' plezier te doen gaf Rowohlthem'een horlo ge. Het was een .-aardig horloge, maar niet eerste klas, want het kostte indartwaalf mark vijftig. De dichter was niettemin gelukkig en ging er met zijn buit. can door. Maar drie dagen later keerde' hij terug. „Dat horloge van w", zei hy, „dat gaatniet". Waarop Rohwohlt zei: „Ja. dacht dan dat die" gedleh- Un van u -wèt gaan?" - KRONKEL, (Advertentie l-M.i V Wrtj'j uxu pijn wcg mcl Kloos- I terba hem, d ie diep ?h de httid j - dringt cn de j>ijn verjaagt. Kloosterbaisem "geen goud ao goed" J WATISJfcVERKLARinCj' k K a rir in 1 £f o e.Lö v en MAARlKZAG'TIfcLf! t HEBT 'T PAARD ItlGÈHOUOtn ■WAAR HAAL) lt An.enAAL.in ho nr. £>F2ÊTTE'n 2596 Langdurig werd er overlegd hoe men het •werk zou aanvallen. „We moeten er rekening mee houden." zei De Vilder, „dat het weer spoedig kan omslaan, want bet klimaat is hier erg v®r~ anderlijk-Voor we dus met het,bergen van de schatten beginnen moeten eerst de masttoppen worden verwijderd. Dat is-het werk vanjuwi De volgende cag voer de sloep dus opnieuw uit en Kiwi werd In het duikerpak gestoken. Hïj- kreeg een flinke hoeveelheid „plastics" mee en dook naar het wrak- De springladingen werden snel aangebracht met een-..tijdschokbuis.- zwom terug naar de oppervlakte, werd snel in de sloep'gehesen, die zich'daarna verwijderde van het- wrak; Na een kwartier hoorden zij twee doffe knallen onder water, gevolgd door twee hoge fonteinen' ter'plaatse van dé masten. Toen öe zee weer tot 'rust was gekomen was er van de. masttoppen niets meer te. zien: de „Hudson was schijnbaar verdwenen. Stuurman De_ Vilder was. tevreden'. „De rest komt wel," zei hy, „m elk geval kan "niemand „het wrak nu rnger vin den", „Maar in elk niéuwe moordzaak [wacht ik op de foto én als die komt [denk ik:, daar, wat heb ik je ge- [zegd?" „En als de foto komt en de ogen [blijken bijna wiskundig recht te [staan?" .1 „Danis -hetbijna altijd, wat je [zou kunnen noemen een moord bij [ongeluk het soort moord dat ieder- reen in. gegeven omstandigheden zou [kunnen,begaan." 1 „En als u een foto. ziét van de [dominee van Neder Dumblelón. die Jeeb geschenk krijgt van zijn dank- fbare parochianen ter 'gelegenheid [van het feit dat hij sedert vijftig [jaar zijn plicht op de meest be won- Jderenswaardige wijze vervult en u J merkt, dat zijn ogen bijzonder onre- Igelmatig. van stand zijn. tot welke [conclusie komt u dan?" „Dat zijn vvoüw hem voldoet, dat Jzijn kinderen hem gehoorzamen. Zijn [salaris voldoende is voor wat hij [hodig heeft, hij niét aan politiek doet, Jhij goed op. kan schieten met de [autoriteiten, ..en dathij het soort [dienstenmag houden, dat hij wil. [Kortom, dat hij nooit de minste nood- Izaak'heeft-gehad voor een moord." J „Dat lijkt mij we) een manier om [alles naar je hand te zetten". „Bah," zei Hallam afkerig. „Ik zit j<ïoedé: politië-öbservatie. te vérspil- [len san ëen advocatenbrein. Ik zou [gedacht hebben." vervolgde hij, „dat [een advocaatblij zou zijn met een [paar gratis adviezen óm volslagen [vreemden te beoordelen." „Alles wat u doet," zei Robert, „is bet omkopen van een onschuldige geest. Ik zal nooit meer in staat zijn een nieuwe cliënt te beschouwen. zonder in mijn onderbewustzijn de kleur van zijn ogen en de stand er- va 11. op te merken," „Nu, dat is dan al iets. Het wordt tijd .dat u een. paar feiten uit het leven leert'kennen.'' „Bedankt, dat.u me over de Fran-^ chisé-zaaK bent komen inlichten," zei Robert, terugkerend tot de ernst. „De telefoon hier," zei Hallom, Is ongeveer even privé als de ra dio."- - „In elk'geval bedankt. Ik moet het. de Sharpes direct laten \veten." Ter- wijl Hallam afscheid nam, greep Ro bert de telefoon. Hy kon niet, zoals Hallam zei, vrijuit spreken door de telefoon, maar het zou. tijd zijn voor mevrouw Sharpes middagdutje.'- zo dat hij-de hoop kon koesteren,'dat hij de oude draak kon vermijden. Hij hoopte ook op een tête a téte met Marion, natuurlijk; hoewel hij dat ongeformuleerd ergens in zijn achterhoofd hield/Maar zijn tele-, foontje Averd niet beantwoord. Met de verveelde en met tegenzin 'gege ven hulp van de telefoonjuffrouw beide hij het nummer volle vijfke ren >op, zonder resultaat. De Sharpes waren niet thuis.Terwijlhij', nog bezig was met dé telefoonjuffrouw, slenterde Nevil Bennet binnen, ge kleed in zijn gewone, opvallende pak, met een roze-achtig overhemd en een purperen das. Robert,' hem oyer .de hoorn aankijkend, vroeg zich' voor de honderdste kèer af wat er van Blair, Hayward en Bennet terecht moest komen als de firma eens van zijn vertrouwde handen zou over gaan in die van de laatste Bennet- nakomeling. Dat de jongen hersens had wist hij. maar met'hersens zou bij het in MiUord niet ver brengen. Milford verwachtte dat een man- niet langer onvolwassen zou blijven DE Rotterdamse PTT-telefoniste Greètje KauffeJd zai in februari Annie Plevier .opvolgen als zange- res bij de Skymasters Jef de Groot, t opgeleid aan de Bossche Academie voor. Beeldende Kunsten, en twee jaar werk* zaain geweest als tv-regisseur in Ca- i nadfl, is in dienst getreden bij de AVRO Jan Dassen zal bij.de VARA- televisie de jeugdprogramma's over ne- men van Jan Moraatf. die binnenkort da 1 beeidradio verlaat. als hij eenmaal volwassen was. Maar er Avar 'geen enkel teken dat Nevil zich stoorde aan iets Wat buiten zijn eigen coterietje omging: Hij .was nog steeds doende dié wereld hardnekkig zij het dan ook onbewust, te verba- zen. Zijn kleren, waren er 't getuige nis van. Het was niet, dat Robert de jongen'wilde zien. ih. een saai zwart pak. Zijn .eigen pak was. yan een rustig grijsden zijn clientele zou stadsklereo maar met scheve ogen bekijken. (Datnare mannetje met zijn gestreeptepakken, had Marion Sharpe gezegd in dat ene onbedacht zame moment doof de telefoon.) Maar er waren pakken en pakken en dat van Nevil was van de tweede soort. Keel duidelijk het tweede soort. „Robert," zei "Nevil, ;toén Robert het opgaf en de hoorn neerlegde. .;Ik heb die zaak van. Calthopé af gehandeld en als je niets anders voor me te doen hebt, wou ik vanmid dag wel naar Larborottgh." „Kun je haar niet opbellen?" vroeg Robert., Nevilwas op de moderne losserrianier verloofdmet de derde dochter van de bisschop van Larbo- rough. „Oh ik ga niet naar Rosemarie. Ze is-een week naar Londen." „Naar een pfotestvergaderlng in de Albert Hall vermoed ik." zei ze. „Nee, in de Guilhall," zei Nevil. "„Waar gaat het deze keer .over? Vivisectie?" „Je bent soms bijna middeleeuws, .Robert," zei Nevil met èen air van plechtig geduld," „Niemand heeft te genwoordig meer iels tegen vivisec tie. behalve, een paar oude taarten- Het protest, is tegen de weigering van dit land om een onderdak te bieden aan de patriot Kotovitch." „De genoemde patriot is in zijn 'land niet erg gewenst, heb ik begre pen." „Door zijn vijanden ja „Door de politie, voor twee moor- den." „Executies." „Ben jij een volgeling van John Knox. Nevil?" „Goede hemel, nes,-wat heeft dat ermee te.maken?".. „Hij geloofde in zijn eigen reebter- tje-spejen. Het idee is er. hiereen beetjeuit, geloof ik. In elk geval, als ik kiezen moet tussen de mening van Rosemarie en die van de In lichtingendienst, geef-mij dan de in lichtingendienst maar." „De inlichtingendienst dóet alleen maar wat ze van de geheime politie ongedragen krijgt, dat is algemeen bekend. Maar als ik je de omstan digheden van het geval Kotovich he lemaal moet uitleggen kom ik te laat voor de film." (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1