van een Wheeler: „Nederlands e bergers EDEN: man van karakter. maar geen staatsman i ZSI mwmmwsm SPROETJE SPARKS door FRANK G OD WIN mooiste PHILIPS ric&s ZENUWRUST Luchtvaartverkeer op Wahn uitgebreid Nederlandse export van eieren nadert tweeënhalf miljard ZtllVERE lUCftï „Gijsbreght "op televisie rfTTFi JOSEPHINE TEY Advertentie I. M.) «BINNENHUISJE N9» 9 (Frits Flits:) „Op uw verjaardag# fieve Moe, - Treed ik verheugd naarvoren tos—* Hoe La es haar wensgedichtje zegf Wordt fotofilfsend vastgelegd Aan leuke kiekjes geeft* zo'n dag Een serie die er wezen mag? Dank zij het licht" in overvloed Van „Photoflux"i eik plaatje goed! (Afiemóól:) Wij nemen Phiïfps „Photoftux"! Bij ieder filmpje een paar stuksI H»t feilloze We i* flitslampje *5 Cf DLCENLN, die bij het heengaan van Winston Churchill verklaarden, dat inct deze grote man een tijdvak was afgesloten, hadden niet helemaal gelijk. Er is goede reden om vast te stellen, dat sir Antohny Eden veel moeitebeeft gedaan om de Britse grootheid waarvan de tweede wereldoorlog nog een zo schitterende manifestatie was geweest, te prolongeren. Het is hem niet gelukt. Vier artsen zeggen nu, dat de gezondheidstoestand van sir Anthony zo slechts is, dat hij niet kan aanblijven. Bij alle eerbied voor de waarheidsliefde van deze medici gaat men toch Jiiet te ver met to veronderstellen, dat die gezondheidstoestand niet ter éprake was gekomen, wanneer de politiek van de Britse regering geduren- de het laatste halfjaar een succes was geworden inplaats van een mis lukking. Eden treedt af, omdat de verschuiving der machtsverhoudingen sneller j$'gegaan, dan hij heeft kunnen bevatten, en de positie van Enge land een minder belangrijke is, dan waarvan hij is uitgegaan. Het tijdvak der Britse 'macht en glorie sluit nu pas definitief. De eerlijkheid-gebiedt om te zeggen, dat de periode van,-Britse'"over macht in een belangrijk "deel van de.wereld over het algemeen, geen beschamend hoofdstuk van de geschiedenis is geweest. Er kan wel een Verhaat samengesteld worden over Britse win- en roofzucht, doch de min der) fraaie kanten worden verre overtroffen door hei goede bestuur, dc eerlijke rechtspraak en in het algemeen de zin voor verantwoordelijkheid, die de Britten meebrachten overal ter wereld waar zij hun macht vestigden. Ben Nederlandse koopvaardijkapitein zei ons jaren geleden eens dat ever al, waar. een Duits oorlogsschip verscheen, men moeilijkheden kon verwachten en overal, waar een Brit# oorlogsschip zich vertoonde, men zéker kon zijn, dat moeilijkheden -zouden uitblijven. Eenzijdig waren de Britse .opvattingen zonder twijfel, maar in die eenzijdigheid toch door trokken van de geest van rechtvaardigheid en eerlijk spel. ZEER velen hebben de staf gebroken over het Brits-Franse gewapend optreden in Egypte, waarvoor sir Anthony Eden in zo sterke mate de verantwoordelijkheid droeg. Het kan niet xvorden ontkend, dat de motivering van deze actie in sterke mate de karakteristieke een zijdige Britse trekken vertoonde; ma3r zeer lange.tijd heeft een groot deel van de wereld aan deze eenzijdigheid de voorkeur gegeven boven c?e wille keur c« verwarring, die het enig alternatief waren. En wanneer nu betoogd zou w-orden, dat in het midden-Oosten een taak lag voor de Verenigde Naties en niet voor de Britten, dan kan daartegen aangevoerd worden, dat de wereldorganisatie tot dusver in dat deel der wereld meer zijn onmacht dan zijn macht had gedemonstreerd. De fout van Eden lag elders. Ze is te zoeken in zijn verkeerde beoor deling van de situatie, die het gevolg was. van een overschatting van de Britse macht. De Britten (en Fransen) hebben iets willen doen, wat zij niet meer konden volbrengen. Dit is het duidelijkst «an de dag getreden na het krasse dreigement van Boelganin, daarin bestaande, dat Rusland wellicht met moderne oorlogsmiddelen zou ingrijpen. Weinig uren later was de operatie halverwege stopgezet. De Britten beseften tamelijk mach teloos te staan, als de Russen intervenieerden. Nu is het heel goed mogelijk, dat Boeig.min's boodschap niet meer was dan angstaanjaging. Doch dit veranderde niets aan de les, die dc regering te Londen had gekregen: namelijk dat het voeren van grote politiek alleen maar mogelijk is als men opgewassen h tegen de risico's daarvan. Groot-Brittannië (en dit was de ontstellende ontdekking) was dat niet meer. En de Suez-actie heeft tot gevolg gehad, dat dc hele wereld dat nu ook weet. SIR Anthony Eden is opgegroeid en heeft bij voortduring geleefd in de kring dergenen, die Groot-Brittannië onveranderlijk zagen als het beste Jand van de wereld, bevolkt met de verstandigste mens. Wij hebben de indruk, dat er perioden in zijn leven zijn geweest, dat bij wei iets zag van de onhoudbaarheid en bet gevaar van deze opvatting. Maar zijn trouw en zijn tekort aan fantasie hebben, toen de conservatieven weer dc vrije hand kregen, hem weer geheel in het kamp van de manneu van de oude stempel gebracht. Een die-bard was hij niet, maar hij was wel zeer overtuigd, dat onder geen beding ver dere overzeese gebieden en rechten mochten worden prijsgegeven. Dit was niet goed voor Engeland en dus niet goed voor de wereld en trouwens evenmin voor de bewoners. Het is deze politiek, die beeft gefaald. Eden gaat. omdat de verhoudin gen Croot-Brittannië dwingen de bakens te verzetten. Er zal weer toe nadering moeteu komen tot de V.S., er zal houvast moeten worden gezocht in West-Europa, er zal veel moeten worden prijsgegeven, omdat bet anders toch maar verloren gaat. Croot-Brittannië zal zich dienen in te stellen op het vervullenvan een bescheidener functie dan tot dusver, a) zal zijn taak nog belangrijk genoeg kunnen zijn. Zal een gereconstru eerde conservatieve regering het inzicht en dc moed hebben, de vereiste koerswijziging tot stand te brengen? Wij voor ons geloven, dat het wel Labour-rcgcring zal üjn. die de pijnlijke, «.r tootokelijk» tfulmvwÉMtor. Is" gemoeid, wordt smg xan dc britse staat aan de nieuwe verhoudingen krijgt te voltrekken, op 117 miljoen gulden geschat. 55 Kapitein J. M. Lolkus uit Rot terdam. die het commando veert over de Nederlandse bergingsvloot, beschouwt het 'allemaal ais gewoon' routinewerk en de Nederlanders gaan onverstoorbaar hun gang. Het lichten van de ..Barque" ge schiedde onder toezicht van kapi tein Lolkus zelf. Zijn assistent G. Spruit, ook uit Rotterdam,gaf inr structies aan 'de bediener van de kranen. N. V. D. Doel uit Maas sluis. Generaal Whéeler zei, dat de „Condor" .en de „Arend" veel hoger, lichten dan de „Ausdauer*-en de „Energie".Hij deelde mee, :dat de Nederlandse kranen.-zullen,vastma ken aan de westelijke boog van de brug bij. Ferdan,; voordat, men hem met snijbranders van de'fundamen ten. losmaakt. Wanneer dit is ge beurd zullen de kranen de boog op de westelijke oever" van het kanaal hysen. BONN Het burgerlijk vliegver keer op het. vliegveld. Wahn van KeulenBonn zal in: de zomer wor den uitgebreid van 94 tot 182 vluch ten per week. Het verkeer was beperkt,"dóórdat het vliegveld ook voor militaire doe len wordt gebruikt als luchtsteun- punt voor de Noord-Atlantische-Ver- d r agsorganisati e. Van de" 182 vluchten (opstijgingen en landingen) ;per -week. waartoe de Britse luchtmacht toestemming heeft: verleend, "zal de KLM "er twaalf toe gewezen krijgen. Advertent ia l.M.) Ootsmetuwbuiamet de helder vloeibare 1D.D.D. De. jeuk be- kdaart, de ziektekie- /men worden gedood en de huid eenaest. VLOEISTOF 1.20 BALSEM 1.50 ZEEP 0.90 AMSTERDAM. Nederland heeft in 1956, volgens een opgave van-ihet produktschap voor pluimvee en eieren, in totaal 2:435.0Q0.000~etcreo uitgevoerd, ter waarde van- >-353 miljoen. Het bedrag, dat -met 'de 'uitvoer van de overige produkten uit de PORT SAID De Amerikaanse generaal Raymond Wheeler, die de leiding heeft over de bergings operaties in het Suez-kanaal, uitte woensdag de grootste lof voor de •wijze, waarop de Nederlandse bergers hun werk doen. „Het is geweldig", zei hy. Twee machtige drijvende kranen, dc „Condor" cn de „Arend", vor men het middelpunt van de Nedcr- Advertentie 1. landse bergingsvloot, die nu op weg is naar de vernielde brug bij Ferdan; om de westelijke boogte lichten;- - De oostelijke boog is vorige week verwijderd door de Duitse ber- gingsvaartulgen. „Energie" en .Aus dauer", die de grootste ter wereld zijn in hun sóórt. Generaal Wheeler - is enthousiast over het. feit, dat de Nederlanders In acht dagen zes.In de haven van Port Said tot zinken gebrachte sleepboten hebben geborgen.- De jongste prestatie van de „Condor" en de ,^rend" was het lichten van de Egyptische sleepboot Barque*'. Dit is. dinsdag geschied; de twee kranen hadden, er nog geen tien uur voor nodig. ANTHONY Eden stond als diplomaat tussen twee werelden in het Britse politieke beleid. Hij wasniet uit de oude school van John Bull, die, met een zeker gebrek aan geeste lijke bewegelijkheid, de wereld in de ogen. keek. Hij was een overlevende uit een „verloren generatie", de' generatie van. jonge, veelbelovende zonen uit aristocratische en intellectuele families, die bestemd waren om- de klassieke leiding van En geland in de binnen- en buitenlandse politiek te zijner tijd voort te zetten. Die generatie is verbloed, op de slagvelden van Vlaanderen en Noord-Frankrijk en aan de Dardanellen in de eerste we reldoorlog. toe vertrouwd als zij was geweest aan een ten dele. zeer traditionele, zeer stijfhoofdige: en voor een. moderne oorlog weinig be rekende legerlei ding. Hit deze puinhopen was Eden te voorschijn gekomen met een, door giftige gas sen voor goed aan getast ademha lingsstelsel. '-Eden. is /zeker niet de brilliantste van zijn generatic geweest, maar hij zette haar tradities met ere voort. Hij was intelligent, door '.en door fat soenlijk, liberaal, welgemanierd in d'e politieke, strijd, toegedaan aan de partij,- in wier tradities hij was op gevoed. Hij was allerminst een niets doener,, maar uiterlijk vertegen woordigde hij het volmaakte type van.-de elegante man van .de xvereld, en wei van de exclusieve Engelse wereld; - V Zijn kleding was steeds perfect, al.te,perfect.'Zijn uiterlijke verschij ning was -' ook 1 verder die vari" ceh adonis, welke in de politiek een na deel, was omdat zy de gedachten wekte, dat daarachter geen, ernst en bekwaamheid verscholen konden zijn. Daarvan was Churchill het te gendeel.' EEN echt „Engelse;, aristocratische eigenaardigheid, dieik.zelf herhaaldelijk bij hem heb kunnen waarnemen, moet aan deze; beschrij ving van. zijn uiterlijk .nog' worden toegevoegd. Soms, na een inspannen de dag in de Volkenbond, zag ik hem.uitblazend, in een restaurant te'Genève.met een of twee mede werkers etend; Lichamelijk liet hij zich dan geheel;gaan. Hij-zat, ineen gezakt over 'dé tafel;; met';zijnlange ^heribp'g'Óvbu wén ^ÖridëFrzij hy" stoel, f r i k<ïverV^twr Frisse, zuivere lucht is nood- rakelijk voor een goede gezondheid. Zorgt hiervoor,.in leantoo hui RAAMYENTIUTOREN N mat afsluitbare .tóchtklep Vcrkrij^biar' bij leder erkend electralvchn/fcA InHalUUebdreau. Alö lÊDEREEtt TOOK DENKT DAT IK E6M 5CKURK BEU KftH IK HET LQ GOED EÉN PAARD WE&nEttEn! t>AN KOM i« 5MEU.ÊR VERDER Bu tra/i. WAT ttn PECH! PAT nORTOftOOKriETDlfc RACEFIU1 TE PAKKEN MOEST KRIJGEN HAG IK Dfc PIL/1 NOG EENS DRAAIEN NEER. IK GELOOF DAT IK WAT ZAG 11 "Haar TlbHlKbVOOR ""Wn'JDÉtD ÏOMOri ifiTDOtiKeR MET WEG TE LOPEN slap. met op de tafel rustende elle boog, de vork hanterend.. Niemand, anders in het internationale, correcte publiek, zou zich zo hebben laten gaan. In deze dingen schuilt een tra ditionele, aristocratische Engelse ko ketterie. Dit zijn ..uiterlijkheden. Met dat al was Eden een hoogst sympathieke persoonlijkheid, en hij won nog met de jaren, toen veel van zijn uiterlijk van perfect geklede Adonis van-hem af viel. Politiek was hij gezond, al tijd aan de „goede kant.eerlijk, nooit fel ook tegenover tegenstan ders. Daarom .was hij. de geboren diplomaat en bemiddelaar. Dr M. v. Blankenstem Hij zou nooit, zoals Churchill in 1926. als minister; een catastrofale staking uit strijdlust provocerend hebben getrotseerd, of, weer zoals Churchill, tegen belegerde boeven artillerie in Londen hebben laten gebruiken, zelf als toeschouwer op het „slagveld" rondlopende. Hij was als partijman geen ij veraar, steeds hoffelijk in het debat, waarbij: wel sprekendheid ni'et. Smear wel rede lijke gevatheid een karaktertrek van hem was. i* K ARAKTER had hij. En helder oordeel. Hij voorzag de gevol gen .van de angstvallige politiek van dé: regeringen waarvan hij deel uit maakte, tegenover Hitler. Het is niet waar, dat hij uit protest daar tegen aftrad. Hij trad eerst, in grote en juiste verontwaardiging af,, toen Chamberlain, langs onwaardige om wegen, Mussolini door Grandi om een persoonlijk onderhoud liet vra gen, buiten Eden om, toen Grandi, de Italiaanse ambassadeur, juist op de grofste wijze een bespreking met de door Rome- gehate Eden had ge weigerd. Eden was een ervarert en bekwaam diplomaat. Hij .was alleen geen staatsman. "Was hij daarvoor te lang, reeds om zijn' uiterlijk, door de ho gere leden wat onserieus genomen „jonge man*' in regeringen geweest? Wat hy vooral niet gebleken is te zijn, was een premier, In de afge lopen zomer vond ik. bij mede- en tegenstanders van zijn kabinet in Londen, het' gemeenschappelijk oor deel. Dit is het zxvakste kabinet, dat" wij in. meer dan een eeuw" hebben gehad. Dit was juist voor het uit breken van de Egyptischei kwestie. Eden bleef innerlijk de minister, van Buitenlandse Zaken, - waartoe hij, in,,-de dagen, van MacMillan, geen gelegenheid kreeg. Zoveelte meer kon hij dat zijn" in. de dagen., van Selwyn Lloyd, Zonder krachtige,1, doordrijvende steun van zijn vriend Churchill, eens zijn bondgenoot onder alle omstandigheden in de grote, vi tale strijd tegen Hitier. zou hij dit allicht niet zijn geworden. Dc Suez-kwestie xvas voor hem een fatale proef. Daar zag hij. in- wat kleiner formaat, maar voor Enge land en de wereld gevaarlijk genoeg, een man, .die hij met Hitler moest vergelijken. Tegen Hitler had-hijgen optreden gewenst toen dit .nog-niet te laat was. Dit was uitgebleven en de gevolgen waren meer dan tra gisch geweest. Nu was Eden zelf. pre mier, er was geen" Baldwin en geen Chamberlain. Waar het "op uit zou lopen, vooral dank zij de volmaakt onbetrouwbare politiek van Washing ton, heeft mij nooit twijfelachtig ge leken. Nu bleek het bedenkelijke van Edens positie tussen de oude en de' nieuwe Britse schooL Hij greep.' waar, bijinstinctief naar moest grijpen.' naai"het -' uiterste middel, een .moderne .uitgave- van de-klas sieke Britse kanorineérboot-politiek; Te weinig bracht hy ;daarbij .de veranderingen- in. de openbare -me ning dn de wereld, aardrijkskundig; politiek en psychologisch, in reke ning. Churchill zou ditallicht ook hebben, gedaan, in zuiverder styl waarschijnlijk en met meer over tuigend staatsmanschap. In plaats van tussen twee stoelen, plaatste zich Eden tussen twee we relden maar met een overeenkom stig effect. Dit was het einde van zijn premierschap- En.", daardoorheen speelt misschien de onherstelbare lichamelijke scha de, in. de eerste wereldoorlog door het chloorgas in zijn longen aange richt D E VPRO wil van de toneeltradi tie der Gïjsbreght-opvoeringen ook een televisie-traditie maken. Niemand kan daar bezwaar tegen hebben, zeker niet zolang de repor tages uit de Amsterdamse Stads schouwburg pp het niveau staan van die van gisteren. De dramatiek, die Vondels Amsterdamse tragedie mist in de handeling, is in bepaalde met grote -spanning geladen tekst gedeelten wel. aanwezig.Hiervan had camera-regisseur' Jack -Dixon, die zich kennelijk met grote zorg had voorbereid op deze uitzending, een goed gebruik gemaakt. Hoogtepunten wa ren de closc-ups: van Paul Huf als bisschop Goze- wijn, van Johan Fiolet als de bo- de;. Dat Nicolas' decors een minder belangrijke rol speelden dan in de schouwburg voorstelling en op het scherm lang niet altijd zichtbaar waren, was geen gemis. Het decoratieve element in de toneelregie van De Meester heeft Dixon alle eer gegeven. Of de rei en in deze vorm met steeds de kop van de haar of hem, die ze zegt, in 't beeld ook bij volgende uitzendin gen. zullen voldoen, waag ik. met alle eerbied, voor het majestueuze hoofd van Louis van Gasteren, te betwij felen. De aangrijpende slotdialoog van Gijsbreght en Badeloch kwam aangrijpend op het scherm. H. S. (Advertentie LM.) {r Verlichting van' de KOU begint direct! VapoRub f?USSUM heejt meer zendtijd ge- Ukregen. „Dat zal me een zorg zijn", zegt v. Dan hebt u. geen televisie. Zn dat geval is u een beklagenswaardig mens, want u kunt niet mee kijken en niet mee praten. Ais u w ét tele visie hebt. is u ook een beklagens waardig mens, zij het op een an dere manier. Want als u zo'n doosh van Pandora bezit en vier avonden per week de drtistieke inspanningen, welke men zich in Bussum, met sorhs dui- delyk zichtbare zweetdroppels „ge troost, kunt. revancheren met uw blijde, loj of uw luide afkeer, staat een ding onwrikbaar vast; het mooi ste programma fcrygt u nooit onder open. Dat is nomclyJc gereserveerd voor de regisseur, die in zijn boven de studio gelegen heiligdom opwindend „Ik zie ik zie trat jij niet ziet", zit te spelen. Als ik nog eens Ier .Wereld kom, word ik het ook. Want het is een.' heerlijk" soort machtsuitoefening Want door 'n'rtf verlichte-pensief. tjes neemt zo'n regisseur^narnèlijk. niet alleen waarwat op .'tr'mó'mtnt wordt uitgezonden, doch tevens wat de andere camera's bezig:zijn-onder schot te 'nemen, voor straks~.Teru>ijl u in uw fauteuil..het aantrékkeliike hoofd van een zingende 'juffrouw met welgevallen bekijkt, denkt h#al aan het volgende beeld: -de handeh van. de pianist. ,..t..--y* Camera één houdt, do juffrouw in uw oog, maar de ómn van- camera twee is al naar die handen aan.het zoeken, geleid door dë stem vah:dc regisseur, die hem via^ de'^koptele foon bereikt. Dat: gaaf zo: „Nee Anton, nee, je bent te hoog, jongen, je geeft me die man hele maal, zakken een beetje, zakken ja- ja, mooi zó, zijn handen moet ik heb ben, die kop wil ik niet zien, ja, zó is het poed... blijf daar maar staan..) En als je-er- straks in komt, Anton, dan draai je langzaam, om die piano Iieen gesnapt?" Wat moet Anton nu doen? Tijdens de repetities kan hij roe pen: Ja". Want viada microfoons, komt dat ,Ja" dan wel bij de regisseur. Maar als hij het tijdens de uitzen ding deed, zou zijn „ja": via-die zelf de microfoons, bok bij ti in de htiis- kamer komen en dat is de bedoeling niet. Hij antwoordt dus visueeldoor log als een koe, rrtet zijn camera 'te knikken. Beeld twee in de regiekamer gaat een paar keer op en neer. Kijk, Anton snapt het... En wacht op, .zijn-, moment. Dat breekt aan als de' regisseur roept „Pats nou camera txbee er in. Goed;'zo. Arnold- Eerst op-ritte han den, jnaar.- Mooi... mooi'nou draai en, langzaam, rustig aan om die pia no heen en, nou een- heel klein eindje naar boven - prachtig... en vou..." Opeens komt er een nuin de regie kamer binnen eh' zegt 'dröbg: iJDc zender is uitgevallen," - „Hoe lang al?" bralt de regisseur'. ,Nou al een minuut of tcot", zegt de man rustig. 1 Beneden in de studio weten ze nog niks. Daar staan ze nog enorm hun best te doen. En het is aandoenlijk al die compressie ah een pudding in elkaar te zien siorten als de regisseur in de microfoon roept: „Hou maar op jongens. Zender uit gevallen." Want- al ziet hij vaak wat niet ziet deze keer zag u het eerder; dat mooie, duidelijke bordje „Sto ring", dat «u> scherm tot -in alle hoeken vult— KRONKEL (Advertentie l.M.) •- Zwaarmoedige gedachten, tobberij: en angstgevoel verdrijft U dooel MIJNHARDT'S ZENUWTABLETTEM; Versterken het zelfvertrouwen stemmen U weer moedig én rustig. I door „Min of meer." ,,Ik kan me geen enkel verplicht nog hartelijk bedankt voor uw hulp en steun." Ze belde resoluut af,.zonder al de kletspraatjes, die Robert van een vrouw verwachtte. „Zal ik hem buiten zetten?" vroeg Bill Brough toen hij in het schemer licht van de garage verscheen. „Wat? O, de wagen? Nee, 'ik heb hem niet nodig vandaag. Dank.je." Hij begon zijn gewone avondwan deling langs de hoofdstraat, trachtend zich niet afgeblaft te voelen." Hij was er de eerste keer niet happig op ge weest om naar de Franchise te gaan en had zijn tegenzin duidelijk laten blijken.. Natuurlijk vermeed zij een herhaling hiervan. Dat hij zich had geïdentificeerd met hun belangen was iets zakelijks, dat onpersoonlijk, bp een kantoor afgehandeld diende te worden. Ze zouden hem er niet ver der in betrekken. ,Wel," dacht hij toen hij in zijn ge- naaiwerk voorstellen, dat mijn ka- liefde stoel bij de haard ging zitten Takter. zou verbeteren." „Ze zouden en zijn avondblad openvouwde, „mis- waarschijnlijk iets voor u vinden schien kan ik er vrijdag iets aan wat meer passend was. Het is tegen doen. dat dc zaak wat persoonlijker de moderne geest om een gevangene xverd, om de herinnering aan die te dwingen tets te doen waar hij eerste ongelukkige weigering te niet geen zin in heeft." te doen." ..Dit is dc eerste keer dat lk u De rust van hct oude huis kal" meerde hem, Christina had zich-twee dagen lang in haar kamer opgesloten in gebed en. meditatie, en tante. Lin was in de keuken met het eten be^ zig. Er -was een vrolijke brief van zijn zuster Lettice, die in de bor- Kiwi en Abdoei. stellen voor om, nu het Elke avond, xvannèer zij vermoeid terugkeren in „nnrMorl in_ Vamn Ka'U-HlrPn ïli rto SfhaHpH Van rlfl Shpik •weer nog goed is, eerst een flinke voorraad in geblikt vcedsei te bergen, want de kleine kolome zal veel nodig hebben en het .voedsel zou door hat zeexvater bedorven kunnen worden. De Vilder en Omar willen daar echter niets van weten: eerst jnoetcn alle kostbaarheden geborgen zijn en pas daarna kunnen zij aan andere dingen denken. het kamp, bekijken zij de schatten van de sheik en zij staan verbaasd over de fantastische rijk dommen, diede „Hudson" moest vervoeren. De kisten bevatten gouden, antieke beelden en sie raden,-..Dat heeft de sheik allemaal gekocht, van het geld, dat hti metd«olie heeft verdiend," Er waren- veel -te veel - mensen in- de buurt en hij besloot op te bellen u-rangc di'neen L.0OT zeggen." in de garage op -de-Smlaan. Het kan- w toor zou nu al dicht zijn en dat-was lK bovendien, verder -weg. En als ivanuit de garage:'opbelde, zo- dacht J^u praatte ze al over drank. Mis- hii terwijl de straat overstak, zou sbFiicn zou ze mi voorstellen, dat hij 'hij zijn wagen bij de.- hand heb-..fen sherry zou komen druiKen j0gsjaren een legertruck had gere- !ben. ais ze hem vroegen even langs voo£ den, verliefd gexvorden was op een ■fe komen en de zaak;, nader te' be- «Tussen naakjes, wat hebt u een gro*e zwijgzame Canadees én nu vijf 'spreken. Natimrlijk 2ouden ze wijlen ■aardigemeei.. v. blonde bengels opvoedde in Saskat- 'bespreken xvat ze konden doen om „weet. chewan. „Kom gauw eens bij. ons. ,hef verhaak van het meisje te ont- „De jongen die uw bnefje bracht, beste Robert," eindigde ze, „voor de zenuwen, of er nu.werk-van gemaakt neeivanme. waar- kinderen groot, zijn en voor het mos zou! xv or dm of niet.; Hij was zo gpgé- otn hl°nk „b?!, Qf-, z? om je heen groeit. Je weet hoe slecht lucht geweest over Hallanis nieuws, ^00ïri wasuc. hen bly datu tante Lin voor je is." Hij kon het dat hij daar hog.niet over hagedacht aardig vortö. Dit ging zo met, j,aar zeggen. Zij en tante Lin had-yhij X°u de koe bij de horens moeten hadden', nooit .erg. 'góed .kunnen :op-- „Goedenavond,mijnheer Blair," zei- Fatten. „Ik;zou u-nog eens xviuen scbicten. Hij glimlachte, ontspannen .Bill Brough, zijn grote lijf door de spreken om te- overleggen_wat xx-e en nadenkend, toen zowel zijn rust ideiuv van het. kantoortje wringend, kunnen doen - om de zaak helemaal ajs 2jjn vrede verstoord werden door zijn rondé;. kalme gezicht stralend' Jh.orde te krijgem Om "Ct wat vex- de binnenkomst van Nevil. van een welkom. Wilt. u uw wagen :te maken_iHij ^wachtte.- „Waarom vertelde je me met, dat hebberi??',T> .Ja. na tuurlijk.. Misschien kunnen ze zó was?" vroeg Nevil. ,d^ee, ik'wil. even opbellen als het we een ochtend dat we boodschappen „Wie?" 'mag." doen bij -u;:opkantoor komen. Wat „Die vrouw van Sharpe. "Waarom ..Natuurlijk,'ga-uw gang. V zouden ^we_kunnen doen, denkt. U-' vertelde je me;dat niet?" Robert ging het:.xvarme vrolijke' _;"«Iets in oergeest van een particu- „Het" enige wat je te doen had, kantoortje binnen en nam de" hoorn lier onderzoek, misschien. Ik kan het was een brief in dé brievenbus te 'op.. Marion zelf gaf antwoord en haar »ie* (goed uitleggen door de tele- doen." 'L |stem klonk warm en blij. loon, „Er was geen brievenbus, dus ik „U kunt zich niet voorstellen: wat „Nee, natuurlijk niet. Schikt het belde en ze waren juist thuis'van- vertelt Omar ben Abas. „Die lading was ver- een opluchting .uw briefje, voor ons u als we dan vrijdag komen? Vrijdag waar ze, geweest waren.En zijdeed was. Moeder en ik hebben de hele is onze gewonewinkelochtend Of open." week in gedachten al zakjes zitten komt.u dat niet goed uit?" „Ik dacht dat ze 's middags sliep, plakken, Plakken ze nog' zakjes te- ;,Nee, vrlidag, is uitstekend. Rond „lk geloof niet, dat ze.'ooit slaapt; ;- genwoórdig?" txvaalf uur? zei Robert, zijn teleur- Ze hoort niet tot bét menselijke ras. „Ik geloof het niet. Het is iets meer stelling wegslikkend! Ze is 'een mengsel, van vuur en |opbouwends, geloof ik.1" „Ja. dat ia goed. Twaalf uur, over- staal.". „Arbeidsthérapie." morgen op uw kantoor. Goedendag en (Wordt vervólgd) zekerd," zegt De Vilder, „en die sheik van jou zal er niet armer cm worden. En hij zal ons achteraf toch. niet kwalijk nemen, dat wij een beetje in zijn rijkdom delen?1' In deze stemming verlopen de dagen: iedereen is opgetogen, dat het plan zo goed is verlopen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1