Eerste Kamer moet - op de helling! „Tijl Uilenspiegel" definitief verboden Onschuld op schoolschoenen Bescheiden offer beter dan grote brokken SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN Davis voorwaardelijk toegelaten in VS na sit-downstaking Zelfmoord-moord Tegenstrijdige verklaringen van politie houdt Uw huid RADIO ektIv} Televisie over Brussel '68 Grote verduistering bij Middenstands- bank in Purincrcnd Australiërs willen geen Schotse rok Lager bankdisconLo in West-Dui tsland - film naar boek van De Coster - Portugezen laten hun baarcl staan ii'éViïfe K'aRAN;.-. xAPmctx Stolt door JOSEPHINE TEY U de Eerste Kamer zich weer kwijt van liaar jaarlijkse plicht tot het behandelen van de begroting en in haar vergaderzaal dc ge- X AJ brulkelijke politieke beschouwingen'worden gehouden; komt'bij vielen' ongetwijfeld opnieuw de} vraag op naar dc zin van deze herhaling van wat zich'aan de. andere kant van het Binnenhof reeds ge degen .en uitvoerig heeft atgespeeld. ingewijden in het parlementair ge beuren zullen-u zonder twijfel kunnen vcrlcllen dat in de Eerste Kamer dikwijls oorspronkelijke; ideeën} enonafhankelijke; geluiden worden ver nomen; maar het nuf hiervan niag twijfelachtig hvorden.'gcnoenul bij wets- ontwerpen, die op een oor na gevild en niet nieer vatbaar zijn voor wijzi ging- - Wél'zóu het uit een algemeen politiek oogpunt van; betekenis kunnen zijn, dat in een deel van bet parlement er. een-neiging bestaat, zich ietwat te distanciëren van partijbindiog en engere partijbelangendoch dit ver schijnsel verliest thane veeL van zijn waarde door dc .onzrkerheid. wie cn •wat deze Kamer eigenlijk vertegenwoordigt. Vertegenwoordigt ze bet volk Eigenlijk niet. want haar verkiezing gaal geheel huilen dc kiezers «nt. Vertegenwoordigt tc de provincies? Alleen maar in theorie. want de wet heeft. door. her.samenkoppelen van provincies en door wiskundige formules bij het berekenen van de uitslag .Vrijwel elke regionale strekking aan de keuze der leden door de provinciale staten ontnomen. De Eerste Kamer bestaat sinds'de totstandkoming van het koninkrijk, en de grondwet bevat een omschrijving van haar ra3k en bevoegdheden; maar het kan alles niet verhinderen, dat dit lichaam in feite in'de lucht (Advertentie LM.) MINISTER HOFSTRA TOT WERKGEVERS: (Van een onzer redacteuren) AMSTERDAM. „Wy staan voor een pijnlijk proces, omdat alle terug- gang pijnlijk is. Maar het brengen van bescheiden offers verdient dc voor keur boven dc grote brokken waarmee wjj zouden komen te zitten, indien w{J dc overbcsleding huar beloop zouden laten. Er is geen aanleiding ,„v,c,v... uo, u»». »tv,ud.du» tu leut n> ue mvm tot Pefisimisrae, maar de tijd. dringt thans. Ook de ondernemer wacht niet hang,. Het doer alle, w„ de Tweede Kamér al heef, verrieb,. „oe ee„, TJKZZTgl ffiSP&SrSStVSi dunnetjes over. met toepassing van dezelfde omslachtige procedure, zonder beuren, om het verstoorde evenwicht van onze nationale economie tc her- te kunnen handden in het bewustzijn, er andere verantwoordelijkheden of t "tellen. Dat zaJ gemakkelijker zfjn als het Nederlandse volk en het Neder- *-'• i landsc bedrijfsleven zlcli daar eendrachtig achter stellen." andere uitgangspunten op na tc houden. IT is natuurlijk geen yerwijt aan de Eer&te Kamer, die wel kan I klagen over gebrek aar deferentie van de kant van de Tweede Kamer en de regering, maar verder in het algemeen moet vol staan met aanvaardingof verwerping van. de haar voorgelegde wetsontwerpen, bij gebreke aan èn het-recht van. initiatief, en .dat van amendement. Het is wel een verwijt aan de opeenvolgende grondwets commissies en de opeenvolgende regeringen en zeer zeker ook aan de. politieke partijen, die geen van alle ernstige, moeite liebbén gedsan. een zinvolle plaats in ons staatsbestel tc vinden voor de Eerste Kamer. Zou het niet anders kunnen? Een blik buiten de grenzen leert ons. dat het Britse voorbeeld voor ons land niet in aanmerking komt. Door bet Hogerhuis heeft in Croot-Britlannic de adel als stand zijn'betekenis be houden, waarbij in aanmerking mag worden genomen, dat deze adel voort durend wordt verfrist door verlening van titels aan verdienstelijke per sonen (men denke b.v. aan de verheffing van Attlee tot graaf). In Neder- land kan men op dir punt de klok niet terugdraaien. Wel mogelijk echter is het systeem van die staten, die naast een echte volksvertegenwoordiging een lichaam bezitten, dat meer in het bijzonder de delen, waaruit ze zijn opgebouwd, vertegenwoordigt. Zo'n lichaam is ook in Nederland zeer goed denkbaar. Want al is ons land seder; de Franse tijd een eenheidsstaat, de delen hebben toch nog genoeg individua liteit behouden om in staat te zijn. afgevaardigden aan te wijzen, die een eigen' geluid kunnen laten horen. Door in alle provincies dc staten zes of zeven Eerste Kamer-leden te doen aauwij7.cn. zou deze manier van kiezen plotseling weer zin krijgen. E tegenwerpingen horen wij aJ. Het is niet democratisch, omdat met de verschillen in.;inwonertal geen rekening wórdt gehouden en het is een triomf van het particularisme, omdat de afgevaar digden der provincies alleen rekening zuilen honden met de lokale belangen. Het laatste bezwaar maakt op 'on9 niet veel indruk. De ervaring elders leert, dat mensen uit dc landsdelen wel heer leren kijken over de grenzen van hun gebied. En overigens kan een versterking van de regionale zin het land niet anders dan ten goede komen. Wel lijkt ons juist, dat dc eigenlijke volksvertegenwoordiging het laatste woord houdt. Het zou daarom overweging verdienen, een procedure te vinden, waardoor een Eerste Kamer, gelijk wij die ona voorstellen, haar feitelijk vetorecht verliest, maar tegelijkertijd de gelegenheid krijgt, wijzi gingen in dc wetsontwerpen aan te brengen, die dö Tweede Kamer kan aanvaarden of niet aanvaarden. -- Op deze wijze zou een gelijktijdige behandeling van wetsontwerpen in "de beide Kamers mogelijk zijn, met de noodzaak wel van een behandeling in tweede lezing in de Tweede Kamer, maar mét de mogelijkheid ook van werkverdeling en bel vervallen van een stuk voorbereidende arbeid. Het i3 een gedachte, die, dunkt ons, de moeite van een nader onderzoek zou verdienen in een tijd als deze,,.die; behoefte beeft aan. nieuwe impulsen om de gevaren van nivellering en; verval tot routinewerk te bezweren. NEW YORK. Garry Davis, aan wie de. Nederlandse en de Ameri kaanse autoriteiten de laatste dagen zo veel aandacht hebben xnpeten be steden is donderdagmorgen voor waardelijk in de Verenigde Staten toegelaten. Voordat bet zo ver was had Davis •geweigerd het KLM-toestel, dat ;hem naar New York had gebracht, te verlaten, zolang de Amerikanen weigerden zijn wereldpaspoort met het nummer 000001 te erkennen. De wereldburger zelf beschouwde zijn toelating als „de beste toepassing van de verklaring van de Verenigde Naties over de Rechten van de Mens}: waarin van paspoorten geen sprake is,"lmaar de directeur van de Immigratiedienst, die Davis ten slotte op erewoord toe liet, verklaar de nadrukkelijk, dat de voorwaarde lijke toelating niet de erkenning be tekent van Davis eigen paspoort. Tot deze. conclusie k warned e mi nister' van financiën, de .heep R; J. Hofsira, in zijn aan' een door de werkgevers in de Partij van dc Ar beid georganiseerde lunch/uitgespro ken rede. over „énige -aspecten van het financieel en economisch be leid". V; :;.Jy-- J\'- é-:-- ■y Wij - moéten ons/thans geza menlijk. afvragenwat -wij//kuopen doen om hét: verbroken evenwicht te herstellen,' en dan kunnen wij voorop stellen, dat een stringent cen tralisme, met een' regeling van alles van bbvenaf niet ónze' oplossing is, zo zei ministerHofstra. Het advies van de "^Sociaal-Econo mische Raad (SER) wijst ons'de weg die wjj moeten'gaan, maar men be denke wel dat dit nog slechts de eerste etappeis. De tweede etappe wordt gevormd door het incalcule ren van de op zichzelf gerechtvaar digde verlangens van de landbouw naar een redelijk aandeel'in. liet na- GOES.' Volgens de commandant van de Rijkspolitie in Zeeland kan „met aan zekerheid grenzende waar schijnlijkheid" worden aangenomen, dat de drieëndertigjarige weduwe S. Kodde-Rooze. die dinsdag dood In haar bed werd gevonden, niet is vermoord. Een paar uren. voordat de com mandant deze verklaring aflegde, zei de commandant van de plaatselijke politie in Nieuxvland nog, dat de politie de kans op zelfmoord 'niet groot achtte. Men zou.eerder geneigd zijn te veronderstellen,;dat.'demand, die. tot de kennissenkring van de vrouw zou. behoren, hét, huis zou. zijn binnengeslopen. Volgens' de plaatselijke politie zou de weduwe een paar weken" voor; haar dood een vrij groot- bedrag van haar bank rekening hebben gehaald, van welk bedrag echter In haar huis niets is gevonden. Tijdens .hét onderzoek, zo vertelde de plaatselijke politie ver der, heeft men zich ook afgevraagd, wat de oorzaak kan zijn geweest van hét plotselinge overlijden enkele maanden geleden van de vijfenveer tigjarige echtgenoot van de vrouw. Advertentie iM.) Alken NIVEA bevat Encerit het voedingsmiddelvoor de huid fionale inkomen; En tenslotte moet niet: worden vergeten, dat de SER- raming betreffende de omvang, van de .noodzakelijke bestedingsbeper king 700, miljoen) aan de optimis tische kant was. Zo. zal het tekort op de loperide rekening van de be talingsbalans aanzienlijk groter zijn dan de raming van ƒ.100 miljoen waarvan de SER is uitgegaan. ..Het zou mij verheugen", aldus minister Hofstra, „indien de overheid met eeri niet al te zware verster king'van de belastingdruk zóu kun nen volstaan, maar men moet er wel op rekenen 'dat dan een stuk ad ditionele belastingheffing noodzake- lijk zal zijn." V ff EN samensteller, 'een regisseur en een interviewer teerden met name genoemd als verantwoordelij ke figuren voor deaan de Brussel se Wereldtentoonstelling van 1958 gewijde rubriek' „Televizier"; Dit trio is 'er niet in geslaagd-, van dit fcicartier iets boeiends temaken. Ais een reporter „achja,heel in teressant"' -gaat zeggen, weten wé meestal wel, waar we aan toe zyrt. Bij alle reklamé vond ik het wat vréémd, dat de namen van de archi tecten;, van de Nederlandse pavil joens werden-verzwegenHet geluk, kige van één wereldtentoonstelling is juist,- dat., kunst en commercie er lcutinen samen gaan. Iets beter had gemaaktkunnen worden van de .documentaire „Proéf. opname" die nu 'een meer verwar rende. dan verhel derende indruk 'gaf van de" .gang ;van zaken; bij het .'tot /standkomen van een film. Het zal altijd moeilijk blijven,, dergelijke gecompliceerde onderwerpen, in een. directe repor tage te behandelen. hEN bijzonder aardig- televisie- experiment krijgen de kykers morgenavond té zien: onder het motto „De magische cirkel" spelen drie Nederlandse goochelaars (Ton- ny Van Dommelen, Fred Kaps en Marconick) een wedstrijd tegen drie vermaarde Britse magische broeders. De Nederlanders vertonen hun kun sten in het Amsterdamse „Udo", de Britten in Manchester, Het program ma komt tot stand via een cirkel van -zenders in Amsterdam. Brus sel en Manchester. In Brussel zetelt de internationale '-'■ jury, waarvan NIRtQ ui «paster Paul v. d. Velde voorzitter Is. :y,y>- SASKIA en JEROEN, de populaire NCRV-tweelingen, zullen maan-, dagmiddag voor de. honderdste maal Neerlands jeugd laten genieten van hun avonturen. Binnenkort verdwij nen Saskia en Jeroen uit de ether. Ze zijn nX sinds september op de „grote school" in Hilversum en ,ze staan daar zo in hét centrum van de belangstelling, dat hun vader en auteur Jaap ter Haar, hoofd- van Wereldomroeps Transcriptiedienst het verstandiger vindt ze voorlopig het leven van gewone, anoniemé Nederlandse, kinderente laten leiden.V PURMEREND X- Bij de kascon trole op het kantoor van de Ned. Middenstandsbank is een aanzienlijk tekort ontdekt. De politie heeft twee personeelsleden de 32-jarige boek houder J. G, B. en de 26-jarige H. W. B., beiden uit Amsterdam die reeds geruime tijd bijde bank /in dienst zijn, aangehouden. Zij hebben bekend verduistering te hebben ge pleegd. SYDNEY. Vijftien Australische militairen, die weigerden de Schotse rok te dragen, zfjn door het Bijzon der Gerechtshof veroordeeld tot 42 dagen gevangenisstraf. De militairen waren ingedeeld bij een bataljon van het „Black "Watch Regiment". Hun verzoek te worden ingedeeld bij - een eenheid waar de normale uniform wordt gedragen, werd niet; ingewilligd. FRANKFORT. De Bink Deut- scher L&nder heeft het bankdisconto met Ingang van vandaag verlaagd van 5 tot .4y2 procent. De bank hoopt door deze verlaging de Investerings activiteit, die de laatste tijd minder werd, te stimuleren. 1 Hoéwei dé. verlaging door velen met instemming wordt begroet, vraagt men zich in Westduitse kringen toch ook af. of het op het .ogenblik wel het juiste tijdstip.;, is het..geld goed- koper ..te maken- zwaren had. gemaakï'.- Waar hei om gaai is',de praag of jin. Nederland filths mogen ivorden 'géweer'd, die i een historische stof behandelen" op een wijze, welke bepaalde heden daagse groeperingen als mimicr prettig zouden kunnen ervaren. Ons lijkt, dat dezé uraag öntkén- nend moet worden, beantwoord en dat de filmkeuringscommissie mei haar beslissing inzake Tijl Uilen spiegel" op de verkeerde weg is. Het boek is mischxen-eenzijdig, maar het is, er niet minder een meesfer- wérk om.; en het is te divaas, dal aen punt als de, aflaathandel, die zo in het,middelpunt van de uiteenzet tingen en de, strijd der 16e eeuw stond, -nu niet volgens een bepaald literair procédé in een film zou mo gen worden behandeld.?,De conse quenties van de opvattingen der filmkeuringscommissie ztfn. «êrret- kend r en beangstigend, en -het -is voor de geestelijke ge zondheid j van het Nederlandse volk te hopen, dat zij niet op. deze weg zal voortgaan. v 1 •■'v.'; -• T fled.; LISSABONHet aantalgebaarde Portugezen neemt plotseling toe, sinds bekend geworden is. dat de Hertog van Edinburgh, die met ko ningin Elizahèth een bezoek aan. het land zal brengen,, met zorg ten baard aan Het kweken is. DEN HAAG. CDc film „TUI Uilenspiegel" die Gerard Phllipe en Joris Ivehs maakten naar het ver maarde boek van Charles de Coster is definitief voor openbare ver toning verboden door de Nederland se filmkeuring. Aanvankelijk' had de fiimkéurings.' commissie-/bezwaren vgeuit-tegen enkele scènes' eh Ve ertig-titels, die 2ij van anti-katholieke sttëkking achtté.' Die scènes en titels sloegen op de handel in aflaten ip de zestiende eeuxv. Als de importeur ze wilde schrappenwas de keuringscommissie bereid de film te doen vallen onder de zogenaamde „culturele keuring". De importeur xvas hiertoe niet zon- der ineer bereid; lxjj vroeg herkeu ring 'aan. /Veelal leidt deze tot een compromis, niaai- ten aanzien xran „Tijl Uilenspiegel" luidde het- uitein delijk oordeel: verbod voor open bare vertoning. De commissie voor. de Filmkeuring,waarvan de voor zitter der. Centrale commissie voor de Filmkeuring,, mr. D. Bjjdendijk, zelf de leiding hadacht de. film bewust beledigendvoor het Neder landse katholieke volksdeel. De ver filming van- ,,Tijl Uilenspiegel" werd gefinancierd met kapitaal uit Frank-, rijk en de Oostzone van Duitsland. (Degenen,, die deze film in. het .buitenland' hebben gezien, laten ér zich weinig geestdriftig over uit. Zij zeggen, dat er in artistiek op zicht lang 'niet is uitgehaald, wat er in zit. .Dit, punt is echter niet in het geding. Er zijn in Nederland tien tallen minder goedé verfilmingen (Advertentie LM.) de jonge Nederlandse vrouw spontaan de voorkeur geeft aan de gezellige Margriet' is „Margriet" reeds jarenlang het gróótste blad van Nederlandl '.IK W£Et rilET WftAtm hE±nnotT!ZEL.paTex MOET NU W£L ZIJM 1 s/tRTRouwerxirtME vERLORan HÊBBErt! A IS m E tri PA A RD STÈÈt KAniKheTKitretROÊR OER MAKEtl. o,oEn...onnEeR RÉDCri 2899. En toen kwam de ongeluksdag, ongeveer een maand geleden. De voedselvoorraden waren langzamerhand zó 'geslonken, dat De Vilder toe stemming had gegeven nu wat etenswaren in blik op te duiken. Maar juist die dag was de zee vry ruxv en er xvas slecht weer op komst. Het ge lukte dc duikers niettemin nog een behoorlijke voorraad voedsel tiaar boven te brengen en in de sloep te laden, maar bij de tocht naar het eiland ging het mis. De manoeuvre; die zij al zo vaék hadden gemaakt, mislukte. Er stond -eon sterkere stroom dan anders en De Vilder, die aan het roer- stond, maakte een verkeerde bëxveging. xvaardoor de sloep te pietter sloeg tegen de rotsen. Abdoel probeerde nóg :dé ramp te voorkomen, maar het was te laat en de-;boot. sloeg aan:splinters.Ue -in zittenden kwamen allen in zee terecht èn 'konden zich/mét moeite /redden, maar de boot hun enige communicatiemiddel! was verloren en nu dreigde bovendien de hongersnood. 20 „Ik weet, dat ze een onaangename ■oude vrouw is, maar je moet niet 'vergeten dat ze een.erg moeilijk leT }ven „Oud? Over wie praat je?" „Over de oude mevrouw Sharpe, Inatuurlijk," „Die heb ik helemaal niet' gezien. ■Ik heb het over Marion."' „Marion-Sharpe? En hoe wist je dat ze Marion heette?" „Dat vertelde ze me. Het past bij haar, vind je niet? Ze zou niet an ders kunnen heten." „JulUe schijnen merkwaardig in tiem te zijn geworden voor een ken nismaking aan de deur."- „Ik heb er thee gedronken." „Thee. Ik dacht dat je zó'n ver- ischrikkelfjke haast had omeenFran* ■se film te gaan zien."/ - „Ik heb nooit een vreselijke haast om iets te doen als !n vrouw als Ma rion Sharpe me voor de thee-invi teert. Heb je op haar ogen .gelet? Natuurlijk heb je dat. Jij bent haar ^advocaat.Die wonderlijke overgang van grijs naar bruin. En de/manier waarop haar wenkbrauwen erboven 'staan. Als de penseelstreek van een geniaal schilder.Tk heb er op de te- irugweg een vers op gemaakt. Wil je het horen?" /Nee," zei Robert fernu „Was: je !film aardig." „O, daar ben ik -niet geweest?" „Ben je er niet gewéést?" „Ik zei toch datik bij Marion thee gedronken had." „Bedoel je, dat je de hele middag 'op de Franchise bent gebleven?" „Ik veronderstelvvan wel," zei Ne- ,vil dromerig, „maar, heus, het leek niet langer dan zeven minuten." „En hoe zit het met je dorst naar Franse films?" „Maar Marion is een Franse film. Zelfs jij moet dat 'gemerkt hebben." Robert maakt een grimas bij het „zelfs jij". „Waarom zal ik me met de schaduw tevreden stellen als ik het echte beleven kan? Echtheid, Dat is haar voornaamste eigenschap. Ik heb nooit iemand ontmoet die zo echt xvas als Marion-" „Rosemarie? O, die is een schat en ik ga. met haar trouwen, maar dat is heel wat anders." „O, ja?" zei Robert met bedriege- üjke meegaandheid. „Ja natuurlijk. Mensen trouwen niet met vrouxven als Marion Sharpe, net zo min als ze trouwen met wol ken of winden. - Net- zo min als ze trouwen met Jeanne d'Arc. Het is gewoon heiligschennis om bij een vrouw als zij aan trouwen te den ken; Ze praatte tussen haakjes erg aardig over je.". Zijn toon was zo droog, dat zelfs 'Nevil het hoorde. 1 „Vind je haar niet aardig?" vroeg hij, Robert aankijkend met verrast ongeloof in zijn blik. Robert was op dat moment niet de vriendelijke, luie meegaande Robert Blair van anders. Hij was, niets dan een vermoeid man, die nog niet ge geten had en worstelde met. de 'herinnering van afgewimpeld te zijn. „Zover het mij betreft," zei hij „is Marion Blalr alleen; maar een benige vrouw van veertig jaar, die'samen-, woont met een onaangename oude moeder in een lelijk oud huis, die Van tijd tot tijd -rechtskundig advies ncdig heeft, net als iedereen," .Nee, misschien is het -jouw-slag niet," zet Nevil toegex'end. Jouw smaak ging~- meer naar het wat dom me en blonde, is-hetniet?" Hij zei het zonder venijn, als iemand die een 'feit;/vaststelt v//-- „Ik kan me niet voorstellen waar om je dat denkt." /Al/de vrouwen xvaar je bijna mee trouwde, waren van dat/type." ,Jk heb' nóóit ..iemand bijna ge trouwd," zei Robert stug. „Dat denk je; Je 2ult; nooit weten hoe dicht Molly Mandors, er aan toe was om je te pikken." „Molly Manners?" zei tante Lin. die, met een kleur van het koken het blad met de sherry binnen bracht, „Zo'n dwaas kind, 'Ze." dacht dat je een bakblik gebruikte om pannekoeken op te bakken.-'En zc zat zichzelf altijd te bekijken in een klein zakspiegeltje." „Ja, toen heeft tante. Lin je gered, is't niet tante-Lin?" „Ik weet niet waar je het over hebt, Nevii. Schop dat kleedje niet zo 'op en doe eens een blok op het vuur, Hoe vond je je Franse film?" „Ik ben er niet geweest. Ik heb in plaats daarx'an thee gedronken op de Franchise. Hij keek .van téi-zijde naar Robert, omdat hij" nu wel door had dat er iets anders achter Roberts reactie stak. „Met die vreemde mensen? Waar praatten jullie over?" „Over bergen, over De Maupassant en over kippen;" „Over kippen?" 1 Tante Lin keek vaag, Ze keerde zich tot Robert om weer vaste grond te krijgen. „Moet ik ze. opzoeken, als jij ze beter leert kennen? Of de dominees vrouw vragen ze eens op "te zoeken?" „Ik geloof niet dat ik dat de dcani- neesvrouxv zou willen aandoen,"; zei Robert droog. Ze keekeven twijfelachtig,- maar het huishoudeneiste haar aandacht weer óp. „Doen jullie niet te '.'lang over je sherry of mijn eten zal" ver pieteren. Gelukkig zalChristina morgen weer beneden zijn. Tenmin ste dat. hoop-: ik.. Ik heb -nooit-mee gemaakt dat een 'redding'van ;haer langer dan drié'dagen-duurt/En ik geloof dat' ik dieFranehise-mensen toch maar niet zal opzoeken,, als het jou hetzelfde is. Want. niet alleen dat ze; vreemd en onbekend zijn, maar ik ben gewoon bang voor ze." Ja, dat was een voorbeeldvan de reactie die hijkon verwachten als het de Sbarpes betrof. Ben Carley had alle' moeite -gedaan om hem: to laten weten, dat als de Sharpes moeilijkheden'met de politie kregen, hij niet' op eeri onbevoordeelde jury kon rekenen. Hij moest, maatregelen merjien voor de bescherming}.van de Sharpes. Als hij ze vrijdag zag. zou -hij voorstellen/een'privé-onderzoek door een betaalde, detective. De poli tie was overwerkt; r^'al1 meèr dan tien' "jaarV:lang ■:^:veri,/.er -^was. 'pen mooie kans dateen 'man. dié rustig op een spoor, kon/blij ven meer succes zou. hebben dan /.de orthodoxe/ en officiële óndérzóekingen gehad had den. (Wordt v«rxrolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1