Stakingen in Sleeswijk: film, cabaret, worstjes 1 ir-,,impresariovoert zenuwenooi Poolse leiders vrezen :sui Laffe moordaanslag in Zeeuws-Vlaanderen Nederlanders verrichten in Oost-Pakistan wonderen SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN f Kandidaten geschrapt radio-activiteit door Yoghurt? G. J. Lefevre wnd. chef van generale Bedrijfsleven schenkt T.H. half miljoen NTS krijgt grotere vrijheid inzake uitzending films Honderd arrestaties in Noord-Ierland Dader na enige uren gegrepen Polder groter dan Zuiderzee werken samen Ook Spierpijn l'Jil 8 ii-J R. Dreesmaim overleden Brug in Suez- kanaal.is nu opgeruimd Wapenhandel op Velüwe opgerold Auto van invalide in beslaggenomen Avotijtrftsm kamthx non JOSEPHINE TEY (Van een onzer redacteuren) Bondskanselier Konrad Adenauer van West-Duitsland za! deze week een bemiddelingspoging ondernemen om een einde te maken aan de langdurigste staking, die zijn land sinds het einde van de tweede wereldoorlog heelt getroffen, de lang durigste en de vreemdste. Zij werd uitgeroepen op 24 oktober door de „Industriegewerkschaft Metall" in Sleeswijk-Holstein. Sijna 35.000 metaal- èn werfarbeiders zijn er bij betrokken, ruim 25 bedrijven zijn er door stilgelegd. Zij heeft de vakbe weging tot dusver 23 miljoen en de patroons 30 miljoen mark gekost, terwijl do teruggang in de produktie op 230 miljoen mark wordt geraamd. Deze cijfers, hoe indrukwekkend ook, maken dit arbeidsconflict echter nog niet tot een vreemd gebeuren. Evenmin is dat het geval met de wijze, waarop het is ontstaan. De sta king brak namelyk uit naar aanlei ding van een eis vars de arbeiders om méér ziektegeld. langere vakantie en méér vakantietoeslag en zij wijkt in dit opzicht niet af van soortgelijke stakingen in het jongste verleden. Het vreemde bij deze staking is de, door de 56-jarige stakingsleider Her- bert Sühring ontworpen stakings tactiek. die hem de bijnaam bezorgd heeft van „de grootste impresario van Noord-Duitsland". Met behulp van bioscoop- en caba retvoorstellingen, met jazz-orkesten in Berlijn geëngageerd en met conferenciers, met thee, rum en warme worstjes, tracht hij het mo reel van de stakers hóóg te hopden en tot dusver met groot succes. Men moet zich van dat alles vooral niet een te geringe voorstelling maken. Niet minder dan vier grote theaters in Kiel, Lübeck, Rendsburg en Neu- raünster werden door 'stakingsgene- raal Sührig afgehuurd. Van 9.30 uur 's morgens af, worden daarin alléén voor de stakers en hun dames goede en minder goede films vertoond, al les kosteloos. En daarnaast trekken er dan nog een stuk of wat film auto's door kleinere dorpen, die daar speciale voorstellingen geven. Of dat alles nog niet voldoende was. organiseerde Sührig, die als Duitser in het organiseren zijn man netje staat, kransjes voor de stakers vrouwen met koffie en koek en een speciale dienst, die de vrije tijds besteding harer kinderen ter harte neemt en onafgebroken op stap is door de dorpen van Sleeswijk-Hol stein. Vraagt men. waar deze stakings tactiek zo opeens vandaan komt. dan luidt het antwoord, 'dat zij Sührig I als het ware werd opgedrongen door de situatie. Toen het conflict begon verklaarde Sührig vol vertrouwen tot de vakbondsleden; „Wij zullen staken tot onze eisen ingewilligd zijn". Op hetzelfde ogenblikver klaarden zelfbewust de patroons: „Zolang er gestaakt wordt kunnen er geen onderhandelingen worden ge voerd" en zij lieten 'hun tanden zien op een wijze, die sinds het einde van de oorlog nog niet vertoond was. Zij kopden dat heel gerust doen. want voor het eerst .beschikten ook zij, evenals de vakbonden, pver een greep evenzeer als de Kfeler vak bondsleider, dat het accent op de psychologie zou komen te vallen en. zij liet zich niet'onbetuigd. Hans Bil- stein, r voorzitter van het -Verbond van Werkgevers in. de Metaalnijver- heid,- werd de grote tegenspeler .'van stakings-impresario Sührig. .- -Van zijn-woonplaats Keulen: uit is hü in de elf weken dat het conflict nu ge duurd heeft, voortdurend op.'reis. Hij bezoekt alle ondernemingen,: die er bij betrokken zijn. deelt raad gevingen. en vermaningen uit, ver stevigt 'gemeenschappelijke afspra ken die oneerlijke concurrentie moe ten voorkomen en verkondigt'overal zijn geliefkoosde slagzin;„Men-moet: eindelijk ook eens „peen" tegen de vakbeweging zeggen Het gaat in één woord hard. tegen hard ln dit conflict, D por.de staking langzaam, volgens een geraffineerde strategie uitte breiden, hoopt Sührig de ondernemers murw te maken, zo dat ook herr Bilsteln -uit. Keulen voortdurend geplaagd.wordt door zorgen over het moreel En intussen spelen de Berlijnse jazzbands, -zwaait kapelmeister Koster dedirigeerstok en krijgen de arbeiderskindaren' zin- j volle gedichtjes. Woensdag a.s. hóópt Adenauer :zich in dit con cert, te mengen met het prestige, waarover hij als kanselier beschikt. Misschien zullen dan zowel ;Sührig als Bilstein„andere Tonen 'aastim.- men, und freudenvollere". .andere klanken laten horen en plezieriger. Een beeld uit de stakingsrevue. Links de cabaretière Ethel Resch- ke. Het thema van alle scènes; schimpscheuten op de onder- nemers.- V'V WARSCHAU. De Poolse lei ders zjju bevreesd voor het resul taat van de komende verkiezingen. Kandidaten, die de regering In moeilijkheden brengen door niet te vervullen beloften, zullen van de kiezerslijst worden geschrapt, zo heeft radio -Warschau bekend ge-, maakt; - De leiders van de drie partijen, die tezamen 'het nationale communisti sche front vormen, zeggen.",: in een oproep tot het volk, dat het:nieuwe Earlement alleen zijn taak kan vol- rengen, indien het een „overweldi- digende meerderheid" verkrijgt. Een kleine opkomst van kiezers kan een téken zijn, dat men het huidige re gime afkeurt. De kiezers kunnen weinig veran- Stakingsleider HERBERT SÜHRIG ....impresario.... „stakingskas", een fonds, tezamen met de' textielindustrie gesticht, een fonds dat, door bijdragen ook van de chemische industrie, zeer aan zienlijk was en in de miljoenen liep. tegenpartij de directies van ir'én -en metaalfabrieken - be- De werven TOKIO. Op de conferentie over atoomenergie, die gisteren in Tokio is begonnen; beeft men verklaard dat yoghurt een dpcltreffend hulp middel is ter voorkoming van ziek ten die door radio-actieve bestraling, kunnen ontstaan. 4 Een Japanse professor heeft hier over verslag uitgebracht. Hij had mensen en ratten een jaar lang aan radio-actieve bestraling blootgesteld. Zij vertoonden echter geen sympto men van de ziekten, die hiervan ge woonlijk-het gevolg zijn omdat zü eten kregen dat gebaseerd waa op yoghurt; Volgens de professor bevat yoghurt bestanddelen die het orga nisme beschermen tegen de gevolgen van radio-activiteit. --' DEN HAAG.In verpand met het optreden van generaal B. R. p. F. Hassèlman als voorzitter van het militaire comité van de 'Navo, zal generaal-majoorG. J. Lefèvre de ftfontïgny, onder gelijktijdige benoe ming tot luitenant-generaal, op 1 april a.s. worden benoemd tot plaats vervangend chef van de generale staf, bevelhebber der landstrijd krachten. Generaal Hasselpian zal op 1 no vember a.s, ontheven, worden, uit zijn- functie van cjief, van, de gene rale staf en dan door luitenant-ge neraal Lefèvre de Montigny worden opgevolgd. Dc nieuwe chef-staf is thans.55 jaar oud; en te Amsterdam geboren., Na zün- studi.é aan de K.M.A. werd hu in 1922 tweede luitenant bij de artillerie. Van 1932 tot 1935 wolgde hij de Hogere Krijgsschool. jn..'37. en '38 was hij adjudant-van- de .chef: van de generale staf. Van 1938: tot inde meidagen van 1940 was hij chef-staf van de vierde divisie-. To die functie maakte hij de. strijd, aan de Grphbe- berg.:mee. Na terugkeer uit Duitse krijgsgevangenschap w^s hü o,a, ver bonden aan,het militaire kabinet van de minister, van. Oorlog- Mei. ingang van I oktober 1953 werd hij verbon den -aan het .hoofdkwartier, van de DELFT. Het Nederlandse be drijfsleven heeft zaterdag aan de Technische Hogeschool te Delft een bedrag van een halfmiljoen gulden aangeboden, bestemd voor de inrich ting van de aula, welke te zijner tijd in de nieuwe'technische hogeschool- wük zal worden gebouwd. Het "geschenk, dat overhandigd werd door dr. L. Neher, voorzitter van het 'Koninklijkflnstituut van In genieurs; mede uit naarh van 'de ver eniging van Delftse ingenieurs is bijeengebracht door verscheidene bedrijven, instellingen en Delftse in genieurs, op initiatief o.a. van dr, ir. F. Q. den Hollander. De president-curator van de Tech nische Hogeschool, dr. C. L'; van der Leeuw zag in het geschenk een' syiri- boól :van de" verbondenheid tussen het bedrijfslevenen de T.H.. {Van onze radioredacteur) DEN HAAG, De verantwoorde lijkheid voor het uitzenden van films toegelaten voor vertoning aan per sonen van 14 jaar en ouder, zal in nog sterkere roate worden gelegd bü de N.T.S. en deomroeporganisaties. Dit is het resultaat van een bespre king tussen mr. Höppener, staatsse cretaris van 0„ K. en W., en eeri de legatie van de Nederlandse Televisie Stichting. De staatssecretaris zal tijdig.op de hoogte worden gesteld van films, die men voornemens is uit te zenden. De N.T.S. heeft toegezegd,, films die min der geschikt zijn voor vertoning aan. jeugdigekijkers, niet voor 9 uur 's avonds uit te zenden. Deze over eenkomst komt neer op een. voorlo pige algemene toestemming om. films op het beeldscherm te brengen, die niet voor alle. leeftijden.zijn toege laten. ULSTER De politie heeft zater dag in Nqord-Ierlarid ruim honderd personen ln hechtenis genomen, die ervan werden verdacht deel uit - te maken. van. het Ierse republikeinse leger. Dertig.van de aangehoudenen werden na een eerste onderzoek ge- i interneend.De V' anderenmochten naar. huis terugkeren.- (Van onze oorrespondent) VLÏSS1N GEN. In een boerderij bU Uzendijke is zaterdagavond om streeks acht uur een laaghartige moordaanslag gepleegd op de land bouwer C. Doens. Het slachtoffer werd ernstig maar niet levensge vaarlijk in het onderlichaam ge wond door eep revolverkogel. Enkele uren na de aanslag bon de vermoe delijke dader, de 25-jarige E, "C. uit worden gearres- ree cis Zaterdagavond maakte Doens zoals gewoonlijk tegen een rondgang door de stallei IJzendljke teerd. de heer achten '.en van zijn boerderij. In een nauwe door gang werd hij plotseling verblind door het felle licht van een zaklan taren. „Nu gaan w# afrekenen, Doens", zei een stem en onmiddel lijk daarop klonk een schot Ondanks de verwondingen stortte Doens zich op zijn belager. Tweemaal werd hij aan het hoofd getroffen door een zwaar voorwerp, doch spoedig moest hij het opgeven en kon de dader de benen nemen. De heer Doens sleepte zich naar een op enige afstand gelegen woning. De zwaargewonde 'man kon daar enkele malen de naam van de dader noemen. Doens. werd overgebracht naar het ziekenhuis, in Oostburg waar operatief Ingrijpen noodzake lijk bleek. De politie diéonmiddellijk alle Navo te Fontflinèblèaü. Sinds I no-j vember. 1955 is hij eerste sous-chef I trapl-Noord-Brabants-museum van dè 'generale staf. l Den Bosch: DEN BOSCH. „Een van de mo dernste wonderen, die. door vele, door de Verenigde Naties uitgezon den experts in Pakistan worden ver richt, is het grote „multi-purpose- plan" van de Nederlander prpf. dr. W,X van- BSommesteln, dat praktisch het gehele gebied van Oost-Pakistan omvat en dat de Irrigatieverbetering beoogt, van 11 miljoen acres land bouwgrond, evenals het verder In he vloeiing brengen van nog 3% mil joen acres land, dat nog nooit ln ontginning is gebracht". Dit verklaarde de ambassadeur van Pakistan te ons land, Begum Liaquat Ali Khan, zaterdagmiddag in een rede bij de opening van een Unesoo-tentoonstelling in bet Gen- in „Het totaal van14% miljoen acres door het plan-Blommestein te be vloeien landbouwgrond", zo vertel de „is zes maal het totaalaan landbouwgrond ,in Nederland, .Het plan i:omvat eveneens de bouw van een hydro-elelttrisch krachtslation, dat een capaciteit zal. hébben van 5QQ.QOO kilowatt gedurende zeven, maanden wan. het jaar en van 300.000 kilo\vatt "gedurende de' andere vijf maanden,,-'Voorts is in het plan inbe grepen het maken van een. polder met. één oppervlakte van 725.000 acres. Om te beseffen hoe; groot dat is, bedenke mem dat de vjer IJsel- meerpolders en de Wieringermeer tezamen.,ongeveer 550.000 acres be slaan. De,polder ligt, ln het Khulna- dlstrictin het zuidelijkste c'eel van het „Ganges-Kobadak-plan". Als ge volg-van deze werken.zal een vroe ger uitermate arm en onder-ontwik keld gebied worden veranderd in een waardevolle - graanschuur voor ge heel !zuidoost-Azië" De ambassadrice deelde voorts mee, dat twee Nederlandse onderne mingen, de: Ned. Heidemaatschappij en het ingenieursbureau Dwars, Hee- drtk en Verhey uit Amersfoort nog deze maand vijf deskundigen naar Oost-Pakistan. zullen sturen voor de voorbereiding van.- het aanleggen van polders; De Begum herinnerde er tenslotte aan, dat op allerlei-andere gebieden Nederlandse deskundigen in Pakis tan werkzaam zijn ren- zij zeide, dat haar land voor deze hulp zéér dank baar iSi? (Advertentie l.M.f en rheumatische pijnen wryft U weg met' v opsporingsmaatregelen nam, ontdek te na een paar uur.C., de vermoede lijke dader, in een café in Uzendijke. Hij werd gearresteerd en is gisteren naar Middelburg vervoerd. Tot nu toe heeft C. de aanslag ontkend, doch er zijn aanwijzingen dat hij inderdaad de dader was. Over het motief kon de politie ons niets meedelen maar ln Uzendijke vernamen wü, dat er reeds lang een geschil bestaat over land tussen de heer P. v. H., de stiefvader van C., en de heer Doens. C. is reeds eerder ln aanraking met de justitie- geweest. Enige maan den- geleden werd. hij- op vrije voeten gesteld na een veroordeling van drie jaar wegens auto-diefstal. De echtgenote van' de heer Doens was wel thuis, doch heeft door de radio en het lawaai van de bulde rende wind niets gehoord, -- stichter firma V. en D. - ZEIST, Zondag is op 85-jarige leeftijd overleden de heer K. Drees- mann, oprichter van Vroom en Dreesmann Utrecht N.V. en Jongste broer van de oprichter van hot. lan delijk concern. Hjj was de enige overlevende van de stichters der fir ma.. Tot op hoge leeftijd, heeft de heer R. Dreesmann zich nog enige uren ier dag gewijd aan het bedrijf, dat ilj door zijn.' grote werkkracht tot bloei had gebracht. Hij was ridder in de Orde van Oranje Nassau en be- 'iftigd met de. Orde vanGregorius ,e Grote, De begrafenis is vastge steld op a.s. donderdag kwart voor twaalf op de-r.k, begraafplaats in Utrecht deren aan de politiek van dé rege ring,-maar zü -zyn jvrij' in het kiezen van de personen-die'zij naar het parlement willen afvaardigen.De kiezer kan tegen elke kandidaat stemmen tegen wie hij gekant is. Hij is vrij elke naam op de lijst door te strepen. Op üezé'wijze kunnen dë kiezers verhinderen, dat zelfs" voor aanstaande partijleiders in het par lement komen. - De verkiezingscampagne „ligt on der het vuur van reactionaire en vijandelijke machten", schrijft het communistische partijorgaan „Try- buna Ludu". Het Poolse- hlad vbor jongeren Fro Prostu", heeft zondag gezegd, dat een kleine opkomst en het doorstrepen - van namen 'van kandidaten op de lijstleen sterk ar gument zou zün vpor .de noodzaak terug te keren tot' de vroegere re- geringsmethoden".- v De Chinese premier TsjoëEn4ai heeft ln een toespraak te Warschau verklaard, dat er in de betrekkingen tussen de socialistische landen soms „abnormale verhoudingen" kunnen ontstaan maar dat alle socialistische landen een gemeenschappelijk- doel hebben. Tsjoe zei verder, dat een "aantal weken geleden een „dwaze, onder mijnende beweging" in Hongarije was ontstaan maar datdeze een „volkomen nederlaag" had geleden Tsjoe, die na besprekingen in Mos kou Warschau bezoekt, zal. daarna weer naar Moskou terugkeren. TOBT SAID, Onder leiding van de Nederlandse gezagvoerder J. M. Lolkcs uit Botterdam hebben ber gers in dienst van de Verenigde Na ties, zaterdag het westelijke deel van de brag over het Snezkanaal by El Ferdan gelicht. V Met dit werk was men woensdag begonnen. Het oostelijke deel van de brug werd op vier januari uit de vaargeul verwijderd. Generaal Wheeler, die namens de WN. het bergingswerk- leidt,: was te genwoordig bij de laatste fase van het lichten van het Egyptische fre gat „Aboukir", dat nabij Suez in het kanaal tot zinken was gebracht EDE. De Edese poiltIe" heeft proces-verbaal opgemaakt tegen dé landbouwer S.. te .Louteren, wegens handel ln vuurwapens ei? -munitie. Twintig personen,die ..wapens van hem hadden gekocht, kregen even eens een, proces-verbaal. Het was d e politie opgevallen, dat er op de Wèst-Veluwe. vrij veel pis tolen eri revolvers zonder vergunning voorhanden waren. Toén, ér'voldoen de aanwijzingen waren, dat S. ér in handelde deed de poMtié een inval op zijn bedrijf,waarbij assistentie werd verleend door met-'mijndetec- tors Uitgeruste manschappen de mijnoprulmingsdienst. Dank zy de „detectors" vond men tenslotte 'on der in. een. hooiberg een pistool, een revolver en-een kist met patronen. Nog ongeveer twintig pistolen en revolvers, alsmede een party7 patro nen konden bij verscheidene perso nen op.:de Veluwe worden achter- haald in beslag worden genomen. Volgens S. kochfc hjj d&.wapens op van hier te lande ver blij vendef Ame rikaanse, Canadese en Engels e mili tairen, ^AMSTERDAM De politie heeft gistermiddag de auto van een oor logsinvalide in beslag genopien, om dat de man geen zondagsryvergun- ning had. De invalide verkeerde ln de mening dat hü ala oorlogsalachG offer geen rljvergumiing nodig had. Volgens .de politie mogen alleen invaliden met een. .motor-driewieler op zondag zonder vergunning rijden. jEnoeTjeveR&issEn,^ IK iAG 'TAAN Z1JH öt. ZICHT hij WAS VRfc&ÈUJK BAhO 0P.DATPAARD] Wacht tvan,Tex.5PR0£Tjt;: FifÉri JOn&ERE OLEH DAfl WIJ. MlS&CHIEn UEEFf HIJ TOCH lÈTÓ OEZjEn. - - - ZO lAMG'TOrt HIER N HEEFT HIJttlETOPEEH PAARD GEZETEn...&M IUJ HEEFT HACHT. WE/HOEfEn HEMOP6PO- Ptn EHHEfl HELPEh bCHIcHnctTE. PIAKfcrt ivijv S901. Sedert de dag van het ongeluk werd dc .verstandhouding tussen De Vilder en .Abdoel meer en meer geapannen. want beiden verwijten elkaar, dat zij met goed hebben opgelet. De Vil der houdt echter het gezag ln handen, zij bet dan -ook met moeite. En er moet hard gewerkt wor- dfen, want er zal een nieuwe boot moeten worden fsfeottwd. Van do restaa yaa da sloep slagen da door tig. in zijn slanke, kieskeurige hand, als iemand die voor- het eerst een heel vreemd voorwerp ziet. „Dit ls die publikatie, waarover we. in de laatste tijd zo vaakhoren spreken,"' zei hij en wijdde er zijn aandacht aan, zoals hij zou doen aan- ieder vreemd document. - „We zitten er allebei lelijk in, is 't niet?" zei Hallam, toen zij met elkaar verbonden waren; en putte zijn woordenschat uit in namen die toepasselijk waren op de Ack-Em- ma. Alsóf de politie: niet' 'genoeg te doen heeft, zonder dat vod aan haar staart," basloot hij, uiteraard uitgaande van het standpunt van de politie. 1 „Heb je al iets van de Yard ge hoord?" - - „Grant brandde vanochtend vroeg MCtinateaae,iwïitlndr0eg h"' d' n'Sf aïn kin dolS Ze.' p S'l Mtv kunnen het alleen maar nemen. De grietje in" Egypte, met leugens en al.' „Dus jij gelooft: niet wat ze ver- 22 telt?"- „"Wat dacht u nou?" zei Stanley De foto van het meisje was zon verachtelijk. hoofd-en-schouder geval, en scheen„Waar denk je dan dat dat kind .1 gelegenheidsportret te ziindKaar die hele tijd geweest is?" haar zag emit .alsof bet sjedaal. was .Als ,k me werMijk herinner wat ik me d e n k - te herinneren van' dat dat ze me deed denkan aan dat het Haar nu hm eaat" „Niets, zei Robert, „we genieten van een heerlijke persvrijheid" Hallam zeinog een paar dingen over de pers, „Weten uw cliënten'het al?" vroeg hij, gekapt, en ze droeg iets, dat leek op een "feestjurkjè. Zonder haar school kleding zag ze er anders uit niet minder onschuldig niet ouder; neen. Hij zocht naar het, woord;dat het kon uitdrukken. Ze zag eb minder Rode Zee-meisje, zou ik beslist maar dan ook heel beslist zeggen aen de rol"; zei Stanley en ging naar buiten om een klant te helpen. Zo, dus- die man-uit-het-publiek taboe, uit dat was'het. De schoolkle- ding weerhield je'ervan te denken t.^.e?.chiede^ï.s.ë1ïiet 2 mannen er in een nog goed bruikbaar, vaartuig te maken en bovendien bouwen Kimi en Abdoel een zeewaardige kano. Het zal echter niet moge lijk zjjn met, deze primitieve vaartuigjes de rest van de "lading uit de „Hudson" te-bergen.Maar dan ziet op zekere dag De Vilder een klein jacht in de buurt. Het blijkt de „Laura" te zijn. Na-: tuurlyk., weet hü niet, dat zün vroegere kapitein san boord van dit schip is, jnaaf hy wil proberen, dit jacht te overmeesteren om met behulp daar van de kostbaarheden, die nog in het. ruim van het wrak zitten,te bergen. .Kimi wordt er met de kano op uitgestuurd om te proberen de „Laura"- in handen te krijgBn. ding weerhield je'ervan te denken ma„ dat ze een vrouw. was,, zoala ook msa( dat scheen zowel, toe to schrlj- een nonnenkleed dat zou doen. Je zou een hele verhandeling kunnen 'schrijven, bedacht hij. over de be schermende. kwaliteiten van school kleding. Beschermend op twee ma nieren: wapenschild en camouflage. ven te zijn aan een oude herinnering als aan tegenwoordig cynisme., En hoewel Stanley de zaak blijk baar gelezen'had zonder de namen van de betrokken personen te lezen of zelfs maar de plaatsnamen: dat Nu dó schoolmantel er niet ïheer deed maar tien procent van de was, was ze een vrouw in plaats lezers (volgens de. beste rpassa-ob- van alleen maar vrouwelijk. servatie); de andere negentig pro- Maar het was toch. nog een 'aan- cent zou ieder woord in zich neb- grijpend jong gezicht, onrijp'en aan- ben opgenomen en zou nu bezig zijn lokkelijk. Het openhartige gezichtje; de zaak uit te pluizen in verschil de veruiteenstaande- ogen. de. ge- lende graden van sensatiezucht. ;krulde lip, die haar mond de uit- Op zijn eigen kantoor hoorde hij drukking gaf van een teleurgesteld dat Hallam geprobeerd had hem aan kind alles bij elkaar was het een de telefoon te krijgen. overtuigend geheel. Het zou niet «1- leen de bisschop van Larborough die een verhaal geloofde; dat door zo'n gezicht verteld wérd, „Mag ik deze kranf lenën?" vroeg hij Stanley. .„Neemt u hem maar mee,", zei Stanley; „Wij hadden heni gekocht voor óns koffiéuurtje, maar er staat niets in" - :V •- Robert was verrast. „Vond je* dit „Dpe de "deur. dicht en kom bin nen wil je?" zei hij tegen de oude mijnheer Heseltiné, die hem dat kwamvertellen en nu 'in de deur-, opening stond. „En .kijk hier eens naar." Hij pakte met een hand de hoorn meisje kan niet in de Franchise van de haak en legde met de andere weest zijn, op dié en'die dag, omdat de krant onder de neus van Hesel- ttne.- De oude man pakte hem voorzich- „Ik -denk het «jet. Ik weefc zeker, dat zij de Ack-Emma beslist miet. lezen en de tijd is nog te kort dat-, een of andere vriendelijke ziél ze er een kan toegestuurd hebben, Ik verwacht ze hier over, tien-minu-" ten en dan zal ik 't ze laten', zien," „Hoe komt de Ack-Emma aan dit verhaal?. Ik;;dacht dat de ouders.:— ik bedoel de voogden van het'meisje, sterk gekant wareh tegen pübIL-. citelt." „Grant zegt, dat haar broér. zich erg opgewonden heeft óvé.r het. feit,, dat de politie er-niets aan ge daan heeft en op zijn-eigen houtje naar de Ack-Emma is gestapt. Zé. zijn sterk-in hetverdedigen van verdrukte onschiilden. „De Ack-Ern-- ma zal er voor zorgendat er..recht- gedaan wordt." Ik. weet, dat ze éena. zo'n kruistocht drie dagen lang héb-, ben volgehouden," Toen hij ophing bedacht Robert,: dat als dit,een nare zaak was voor, beide kanten, de narigheid ten minste gelijk verdeeld was,. De.poJK tiezouzonder twijfel haar pogingen om bevestigend bewijs, te vinden verdubbelen; aan 'de andeje kant. .be tekende de publikatie van hét gé- zicht van "het meisje, een 'kleine hoop. voor de. Sharpes dat iemand ergens het zou herkennen en zeggen; „Dit. meisje kan niet in de Franchise gé" weest zijn,, op §ié en'die; dag, ze daar en daar was," (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1