Hl J. C. A. Schoof is veertig j; bij gemeentelijke belastingen Schiedammers spelen alleen buiten de stad w__i Schiedamse historie in straatnamen Chef van een zich steeds uitbreidende dienst \Een Haagse ooievaar in Schiedam gemaakt Uitbreiding van kade bij Tankercleaning levert meer op Koeriersters CONTROLEUR OP ECHTHEID VAN SCHIEDAMSE JENEVER Definitief Half miljoen Vreemde jobs VOETBAL VAN HET WEEKEINDE SVDPW komt tot winst, maar Schiedam moet 'n veer laten FILMAVOND CJVF MEISJESRING Wie heeft iets verloren Diefstallen Feestavond van MBGK Niet op eerste dag Mevr. C. A. AVilkens t 20 huizen in Vlaardingen onbewoonbaar Bescherming viaduct en brug Varkenoord wordt vernieuwd Subsidie gevraagd voor restauratie van kerkorgel SCHIEDAM Het Zwarte Paard Jeugd-concert Burgerlijke stand f AUTD-V RIJSCHOOL Ivke^ c xoff ro** i. eri T-" voor^.AO Crt» i -ïier DE heer J. C. A. Schoof, hoofdambtenaar van de ge meente Schiedam en chef van de afdeling belastingen her denkt morgen het feit dat hij veertig jaar geleden in dienst der gemeente Schiedam trad. Een feit dat onder andere ge vierd zal worden met een re ceptie ten' stadhuize op dins dagmiddag tussen half vyf en half zes. Toen de zeventienjarige J. C. A. Schoot tn 1916 een beslissing moest nemen wat hij voor dc toekomst zou doen. weifelde hij tussen een onderwijzersopleiding en een baan op de secretarie. De keus viel ten slotte op"het laatste hoewel hij zjjn onderwijzersaspiratie niet geheel is vergeten en zo m de oorlogsjaren nog wei eens voor een klas heeft ge staan. ALS volontair belandde de 'jeug dige Schoof in een klein hokje in- het oude. en toen reeds te kleine stadhuis, waar bij de ruimte moest delen met de heer Eckenhau- sen. de bekende deurwaarder en controleur der belastingen van die tijd, zijn onmiddellijke;chef. Daar is hij verder vergroeid mét de ge meentelijke belastingen eii finan ciën, hoewel, naar zijn eigen zeggen, zijn oogeruimde karakter niet best paste methet altijd ietwat zure be grip ..belastin gen". Hy kan zich dan ook volledig voorstellen dat het publiek er niet op gebrand is ora belasting i te betalen en daarom is hij be reid om de „slachtoffers" zo veel mogelijk met raad en daad ter zijde te staan. Bij een reorganisatie in 1925 toen de gemeentelijke belastingen van de financiën werden geseheiden en on dergebracht in éen afzonderlijke af deling, kwam de heer Schoof defi nitief bij. de belastingen. Zijn chef was toen de controleur der gemeen tebelastingen, de heer J. N. Post (niet te verwarren met mr. N. J. Post, de huidige gemeentesecreta ris); die hij in 1936 is opgevolgd. DE afdeling, was toen onderge- bracht in enkele hokjes in de i secretarie in de Nieuwstraat, i een veel te krappe behuizing - voor j de steeds groeiende afdeling. Daar- om werd in 1938 het houten optrek- I je betrokken aan het Oude Kerkhof. I Tijdelijk,„voor tien jaar. was heli parool. Wel, de dienst zit er nu nog. Wat krap, maar overigens niet on comfortabel. De heer Schoof is er dan ook niet zo op gebrand naar een nog: te bouwen nieuw stadhuis te moeten vertrekken. Met de stad Schiedam is ook de dienst van de gemeentelijke belas tingen gegroeid. Van een. „een-mans zaak" een halve eeuw geleden tot een dienst van zes man die volop werk. heeftl Een toevloed van onge veer een halfmiljoen gulden per jaar in de gemeentekas, is dan de vrucht van de arbeid. Ookde wijzevan werk is; sterk gewijzigd. .Veel systematischer en zelfs in enkele gevallen (bij de ver- ma kelijkheisbelasting) gemechani seerd. Nieuwe systemen voor archief en dergelijke zijn er ontworpen. ER zijn in de laatste tijd nogal- wat wijzigingen geweest in het werk. De inkomstenbelasting werd afgeschoven en ook het innen van -schoolgelden (een omvangrijke taak) is nu sterk gereduceerd. Iets nieuws daarentegen is. dat door de dienst de vergunningen uitgegeven worden voor diverse soorten verma kelijkheden, iets wat vroeger door de politie geschiedde.maar nu ge centraliseerd is bij de belasting dienst. Dit hoofde van zyn beroep zijn de heer Schoof enkele speciale ta ken toegevallen. Zo Is hij. „contro leur op de echtheid van Schiedamse jenever", een functie in 1918 Inge steld. Niet dat de heer Schoof nu „proef'-ondervïndelijk de jenever keurt, maar hij moet cr op toezien dat in de distilleerderijen die prijs stellen op een speciale, door ue bur gemeester getekende label, geen spi ritus verwerkt wordt In het gedistil leerd. Het ziio overigens maar twee distilleerderijen die dit speciale la bel voeren. Ook is de heer Schoof nog „schat ter van de dranklokaliteiten". Dit heeft dan iets te maken met de aan slag voor de café's en dergelijke ge legenheden. -Voor de C-J.V.F.-Meisjesring Schiedam heeft zaterdagavond in de grote zaal van Irene de film „William gaat naar de slad" ge draaid, die de lotgevallen behandelt van de Engelse familie Brown- De ze verfilmde familie Brown is een soort Engelse „familie Doorsnee", bekender nog dan de verschillende radio-famiLies in dit genre, die in Engeland opgang maken. Voor de aanwezigen was het aar dig om de verschillen te ontdekken tussen deze Engelse familie en onze familie Doorsnee, die voor een deel terug zijn te brengen op dc volks aard. Ook hier worden de tvpische eigenaardigheden van de familie leden op grappige wijze weergege ven, waarbij blijkt, dat pa Brown toch wel veel gemeen heelt met pa Doorsnee. In de sportfilm „Sneeuwduivels". die vooraf vertoond werd. kreeg men diverse soorten wintersport bijzonder aantrekkelijk voorgescho teld. De avond werd met een kort woord geopend door de vice-voor- zitster, mej. G. Mak. Builen ScJiiedam hebben twee Schiedamse voetbalclubs nog bespeelbare terreinen kun nen vinden. Alle overige wed strijden werden wegens de slechte conditie van'3e A'elden naar de inhaalprogramma's verwezen. Voor de bezetting van de ranglijst waren do wed strijden EDS—Schiedam en Full Speed—SVDPW van wei nig belang. Overeenkomstig de verwachtingen won SVDPW in Delft en kon Schiedam in Rot terdam geen voldoende beha len. De SVDPW-ers. wisten de smaad uit van de nederlaag tegen Full Speed op het eigen terrein: met deze revanche bewezen zij daadwerkelijk de meerderen te zijn van de Deif- tenaren. Schiedam haalde in een „goed kwartiertje" een achterstand van 40 in tot 4-—3, maar ook dit keer ontbrak weer voldoende" door zettingsvermogen om de balans ten voordele van Schiedam te doen om slaan. Op de ranglijst is Schiedam in de middenmoot van 4G -—nu een plaatsje gezakt en SVDPW klom naar de middenmoot van 4B. Deze winst is evenwel bedriegelijk. omdat SVDPW enkele wedstrijden meer heeft gespeeld dan dé concurrenten, die slechts één of twee punten ach terstand hebben. Het faleri van Schiedam heeft de room van de derby DHS-Sehïedam voor zóndag geschept omdat eon enerverende strijd waarin yoor bei de clubs belangen op het.spel staan, nu niet verwacht mag worden. Full SpeedSVDPW 2—3 In Delft is SVDPW er in geslaagd op overtuigende wijze revanche te nemen op Full Speed. Reeds voor de rust hadden de Schiedammers een ruime voorsprong kunnen behalen, maar er werden velé kanseri gerriist. Brand - maakte uit ecu vrije trap Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9—12,30 uur en 26 uur: Zwarte damestas m. inhoud; glacé handschoen. Te bevragen bij de vinders: Por temonnaie met inhoud, A. Frerjay, Hobbemastraat 6; portemonnaie met inhoud, Rorijs, Fabristraat 4Ga; por tefeuille met inhoud, v, d; Pas. G. Eeinderstraat 30c; portemonnaie m. inhoud, F. Eibers, Aleidastraat 42c; portemonnaie met inhoud, Hang- kruis, Ampèrcslraat 2b; damesporte- monnaie met inhoud. J. Rooyers. Gr. v. Prinstererlaan 7; plastic hand- tasje, A, Crama, L. Kerkstraat 3; plastic damesportemomurie met inh., v. Steenhoveiv Aleidastraat 114b;,-. j- aktetas met inhoud, M, Weber, Pot- I toegang verschaft tot h( gieterstraat' 27a;- grijze kinderhand- van fehips Radio Service schoen; (1:). J. Breed veld, v. Ruijs- i een bandrecorder en een radii daellaan 70b; glacé herenhandschoen weggehaald. De diefstal moet al eer- (r.), Kat, IJsselmondesestraat-8; 1 p. der. hebben plaatsgehad, maar is pas gebreide rode wanten, H. de Kort. gisteren ontdekt. Nwe. Maasstraat 37a: bruin gebreide _L}e. 12-jarige jongen R. H. L. handschoen (I.). J. v. d. Vlies, Oud-j Ult Schiedam .js m een kleedhokje dorpséstraat 2a: groene kinderwant, j v,an Sportfondsenbad een ver- J. Bressers, IJsselmondesestraat 51b; j cbroomd polshorloge kwijtgeraakt, wit kinderhandschoen tie, B, v. Dom- i dat daar had iaten liggen. melen. Prof. Aalberselaan 36: 2 p. I - "ft".?. """"JB- fEebr.: handschoenen, Marks. Boer-.! stolen. Uit do rijwielstalling bij Wil- havelaari 87; glacé herenhandschoen ton, verdwenen de bromfiets van de Ir.); Broekartz, Prof. Kamellingh elektromonteur J, D. uit Loosduinen Onneslaan 134b: sponsrubber zadel- en 'le*s va.1? de wachtsman G. J. dek, S. v. Dijk, j. Vermeelsstraat 6a: van der L. uit Vlaardingen. In de - P.K.C. laan is de Lets van de 13- jarige J. K. gestolen. Door verbreking van de sluiting van een raam op de bovenverdie- ping hebben onbekende personen het pand' 2 en daar een bandrecorder en een radiotoestel blauw jongenspakje, E. Hulshof, Snelliussingel 12b; grijs herenvest; Zjnkweg. Stadhouderslaan 41; wit mutsje,J. Vermeulen, Borgesiusstr. 93a; Rotterdam; gekleurde zijden hoofddoek, A. Tromp, Havendijk 30b; witte shawl, v. Santen, Hoge- bahweg 75b;; bedrag aan geld, G.v. vliet, Molenstraat 15d, Zoetermeer; bedrag aan geld, Bierhuizen, Prof. Kamerlingh Oneslaan 79b; halsket ting, G. v. d. Windt, Houtstraat 5; parel-halsketting, Vermeulen, Rot terdamse dijk 251b; oorhanger. B. v, Noort, Nieuwe Haven 71b; trouw ring, v. d. Geer, Walvisstraat 5; si garettenkoker, A. Frenay, Hobbema- straat 6; kettinkje, met sleutels, H. y* Tempel, L. Nieuwstraat 31b; 4-kieurenpotlood. M. Boele, "Jan Stcenstraat ii. het enige doelpunt in de vijftiende minuut. Hoewei SVDPW series aanvallen produceerde vlotte het met de fabricage van doelpunten niet. Na de rust ontstond daardoor zelfs tegen de verhouding in gevaar voor onze stadgenoten. In de tiende minuut, maakte de middenvoor van de thuisclub gelijk en vijf minuten daarna was het zijn clubmakker op de rechtervleugel,- die voor een voorsprong zórgde. Dat vonden de Schiedammers te erg. Met enthou siasme ging SVDPW in de tegen aanval en in de vijf en twintigste minuut slaagde Dé Kok er in de ge lijkmaker te scoren en even daarna met zijn tweede doelpunt SVDPW aan de overwinning te helpen. Een zevental hoekschoppen brachten wel wat spanning voor het Delftse doel, maai' geen Schiedamse goals. In de laatste tien minuten kwam Full Speed zowaar nog op de Schiedam se helft, maar SVDPW behield ver beten de winst. EDSSchiedam 53 Zoals te verwachten was heeft Schiedam een geïnspireerd EDS op haar pad ontmoet; Na het succes tegen aanvoerder DHS was de thuisclub voor het zwakkere Schie dam niet erg benauwd. Toch begon nen de Schiedammers niet onver dienstelijk. In het eerste half uur was. Schiedam overwegend sterker en doelpunten bleven uit door het zwakke schieten. Het laatste kwar tier van de eerste helft was voor de Rotterdammers. Vijf minuten voor het einde resulteerde hun offensief in een doelpunt toen Reynierse de bal terugspeelde en- de rechtsbuiten er eerder bij was dan Van der Poel. Vlak daarna werd Van der Poel voor de tweede maal gepasseerd, nu door de linksbuiten. Na de rust vertoonde deze wed strijd hetzelfde spelbeeld. Op' regel matige wijze werd na tien minuten door de rechtsbuiten., devoorsprong vergroot. In de twintigste minuut moest R." Vis zich laten vervangen door'J, van der Touw. Toen het tien minuten later 4—0 werd ging Schie dam zich roeren. Van af de midden stip ging dé bal van Reynierse naar Stolk en op overrompelende wijze VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: apotheek Nieuwland, Dr.' Wibauijplein 17 en apotheek Jansen, Swammer- damsingei 41. Bellen bü ongeval: G.G.. en GD. Tuinlaan 80,telefoon 69290. Polltie-alarmnummer: 64666. Gemeentelijke Openbare Xeeszaal en Bihliotheék, 'Lange Haven: Geopend iedere werkdag (be halve maandag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avdnd (be halve woensdags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. 'Zoodags ge sloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend iedere dag .(behalve maandag) van 2 lot'; 4 uur: iedere avond (behalve donder dag en zaterdags) van 7 tot 8,30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Dagelijks ge opend van 10 tot 5 uur; zonda gen van 2 tot 5 uur. Expositie eigen werken. Kerstlentoonstel- iing „Met meesterhand gete kend" t.m. 20 jan. 1957. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur; „Mars door de hel". Monopoie, 2. 7 en .9 uur: „Het helse commando". DIVERSEN Mus*s Sacrum. 7 uur. Kappersshow. Beu»s, 10 tot 24 uur- Vogeltentoon- stelling. Dc zaal van Musis Sacrum was zaterdagavond gevuld met de leden van dc afdelingen Schiedam en Rotterdam van de politiek onafhan kelijke Mctaalbewerkersbond M.B. G.K. De gezellige feestavond, ver zorgd door de cabaretgroep De Confetti's, werd ingeleid door de voorzitter van de afdeling Rotter dam, de heer A- G. de Cocq. die vertegenwoordigers van dc politiek onafhankelijke vakbeweging wel kom heette en met nadruk sprak over het onafhankelijke karakter van de bond. Ook d*> heer A. F. Spanbroek van de Nod. Vakcentrale (N.V.C.) legde in zijn toespraak hierop de nadruk, waarbij hij sprak over de vierde zuil in de vakbeweging en stellig ontkende, dat de bond ook maar iets met communisme te ma ken. heeft. Nadatvnog de heer W. Vught na mens de feestcommissie gesproken had, genoten de talrijke aanwezi gen van de muziek van de Confetti Stars, van schetsjes, van de zang van Joyce en Jane en van de grollen van conferencier Henk Rietveld. Het bal na afloop werd eveneens verzorgd door de Confetti Stars. 14/ IJ hebben reeds eerder geschreven dat het Schiedammers zijn die-„de kroon zeiten" op de gerestaureerde St. Jacobnstorën in Den Haag: Bo ven op de toren prijkt n.L een ui-vormige opengewerkte koepel, waarvan 't houten frame gemaakt is door de Kethelse molenbouwer Van der Loo, ter wijl het houtwerk met koper is beslagen door de mannen van de Schiedam- se firma Meijer en Stegman, koperslagerij. Boven op deze koepel echter zal nog bij wijze van windvaan het wapen van -'s-Gravenhage prijken, een ooievaar, geplaatst op een draaibaar vier zijdig kruis. Ook deze ooievaar is in Schiedam, vervaardigd, van uitgehol de koperen platen. Deze meer dan levensgrote ooievaar nu is zaterdagmorgen door de firma Meijer en Stegman verzonden naar Den Haag. Op de foto ziet men dan koe de maker, de koperslager Ros, een laatste bltfc werpt op zijn ooievaar, die met kruis mee gerekend ruim twee en eeu halve meter hoog is. Dit produkt van Schiedamse kunst-nijverheid zal. op 92,5 meter hoogtein Den Haag vertellen uit welke, hoek de wind waait. (Advertentie LM.) Het is begrijpelijk dat de grote stoffenwéverijen maanden vooruit moeten v/erken. Toen bij ons de Kerstboom nog in de kamer stond, had den zij hun voorjaarsstoffen 1957 al voor verzending ge reed liggen. Heei normaal, zult U zeg gen.... maar nu het abnor male.... onze inkoper kocht {terwijl het seizoen nog moet beginnen) een grote partij damesvoorjaars-en zomer stoffen 1957 als speciale aanbieding voor onze Balans- Opruiming. Ongekend in dé gehele stof- fenwereid, maar voor U een kans om nu de nieuwste stoffen te kopen voor een prijs „lager dan ooit te voren". Dinsdagmorgen om 9 uur begint (geen icfcf. best.) de ver koop van deze exclusieve partij stoffen, prachtige soe pele kwaliteiten, de nieuwste fant*Iedessins. de meest mo derne kleuren, voor een on gekende prijs, voor nog geen drie gulden. ck V). Bij de N.V. Tankercleaning [s in i tot de Raad te richten, mits dekking november J955 een regeling getrof fen waarbij de gemeente zich. ver bond de nodige werkzaamheden uit te voeren otn het aan de N.V, moge lijk te maken over een lengte van 600 meter drie schepen tegelijk bij haar bedrijf te ontvangen. ..Tankercleaning garandeerde daarbij vanaf de dag, waarop ook de derde ligplaats ter beschikking zou zijn ge steld, een jaaropbrengst van 60.000 aan havengeld voor tankschepen; wat per jaar minder zou worden ont vangen, zal door Tankercleaning wor den bijgepast. Wanneer de jaarop brengst meer dan 80.000 zal bedra gen, zal de gemeentede helft van het meerdere aan Tankercleaning af staan, In de loop van 1956 is gebleken, dat Tankercleaning een totale lengte aan ligplaatsen nodig heeft van 640 meter. Daar de tankschepen steeds groter worden, acht'zij deze lengte voor haar bedrijf een levensbelang, want alleen dan zal zij in staat zijn aan deze grotere schepen een even vlotte service te geven als voorheen aan de kleinere. B. en W. hebben rich bereid, ver klaard dienaangaande een voorstel gevonden zou worden voor de door deze wijziging nodig geworden kosten, welke op ca. 140.000 worden ge raamd; na onderhandeling zjjn B. en W. met Tankercleaning tot overeen stemming gekomen over eon wijzi ging van de garantieregeling in dier voege, dat het bovengenoemde be drag van 60.000 wordt verhoogd tot 65.000 en het bedrag van S 80,000 tot f 90.000. Op grond van de tot nu toe ont vangen havengelden hebben B. en "W. deverwachting, dat de opbrengst aan havengelden zodanig zal zijn, dat het nieuwe maximum van f 90.000 wel bereikt zal worden, zodat de ge- meentëjéteeds haar kosten gedekt zal Ze 'stellen de raad thans voor het reeds verleende krediet, groot 700,000, te verhogen tot 840.000. Kort geleden hebben wij gemeld dat bjj het werk. in een constructie- werkplaats in de Bakkerstraat' in Schiedam de' elektriseh-lasser M. J. Grocnhorst gedood werd door een wegspringend deksel' van een vat. Hierbij werd bericht, dat ait onge luk de lasser is overkomen op de eerste dag dat hy in het bedrijf werkzaam was. Van de zijde, van de familie vernemen wij evenwél, "dat het slachtoffer er reeds enkele maan den aanhet werk was. Hij laat vrouw en twee kinderen na. (Advertentie IJH.) 67570—69915 iOTTKKlMM ,,De Snelvliegers" Tentoonstelling van Postduiven De Postduivenvereniging „De Snelvliegers" aangesloten bjj de Bond van Zaterdagvliegers heeft v CTMcuue ecn tentoonstelling in verenigings- Zonneveld de achterstand tot 4—3 j verband gehouden. Ingezonden wer en het ging toen nog geducht span- "- nen. De laatste minuut kreeg voor Schiedam een noodlottige wending. want .de verwachtingen van de stad genoten werden weggeveegd door de rechtsbuiten van EDS, die in een flitsende aanval zijn club de zege bezorgde (53). werd het 4-1." Prompt daarop maakten de Schiedammers op bijna analoge wyze het volgende doelpunt. Vier minuten daarop \;eikleinde Daar. er in het Indns- gemeente reeds een Schiedam .en het trle-terrein ten noorden straat van de laatste district van Aleidis. en van dc Parcllelweg weer flattm bestaat, kunne» rij- die"-wonen, langs de een aantal straten ge- thans alleen de eerstge- Schiedijk tat de Laner- reed z^n gekomen, werd noemde t'wee namen „sloot, voor laan .zullen het tijd er ook namen öa» nieuwe straten "vallen onder de juris- voor te vinden. Daar de worden gegeven. dictie var: wegen in dit gebied al- De latere heren van Schiedam. Ie historische namen Mathenesse stammen in Een kaart van Mr. zullen krijgen Is de ge- rechte Hju uit het ge- Floris Balthazars (ge- meente-archivaris in slacht Bckel, dat hoofd- ziooren. landmeter, wër- Schiedams verleden ge- gafcelyk in Rotterdam kende be'pin 17e eeuw) doken om er inspiratie „gegoed** was. Diederik, voorstellende het z.w. voor namen te vinden, oudste zoon van Diede- deel van Delfland en het Zo zullen er dan direct rik Bokel, ontving op z.o. deel van Schieland of in de nabüe toe- 21 november 1339 van vermeldt tèn noorden komst straten komen graaf. Willem IV van van de polder Oud die de namen dragen: Holland de burg, ge- Mathenesse de polder De Nijverheidsstraat, naam Huis te Riuiere"„Hoge Hem". Deze Hó- De Hoopstraat, Bokel- met omliggende goede- ge Hem valt voor een weg, Fhilippusweg, Ho- ren in erf leen. groot deel samen met ge Hemweg, Slimme Betto kapelaan van het thans in aanleg zijn- Campstraat."Veeliist-'.gravin Aleidis). naar de industriegebied ms- straat en Halfwege- trie-reeds een straat is sen dë 'Ovërschieseweg straat;, genoemd, 'trad op 28 en de StrickUdeweg. Hel ztju zo op het april 1264 op als scheids- Op genoemde' kaart eerste gericht vrij rechter ih een geschil wordt voorts, als bena- vreemde namen, maar tussen Aleidis, als pa- :ming van een smalle de archivaris geeft er jrones der kerk van strook grond tussen Ho- de volgende toelichting Schiedam, én „Philip- ge Ilem en Oud-Mathe- bij:' pus", plebaan va» de nesse, vermeld de De «amen van een kerk van Overschie, „Slimme Camp". drietal werven n.L „De over de rechtsbevoegd heid van deze beide kerken. Bepaald werd. den ongeveer honderd duiven. De keurmeester C. v. d. Vlaardingen haalde ah van het geheel er uit. de vogel van de heer P. J. van Eijk- die bekroond werd. Met eerste prijzen in de ver schillende klassen gingen strijken de duivenhouders Chr. Zweistra, H. J. Tjaden, M. Broekhuizen. J. van Ros sen, A. J. Konings en P. J. van Eijk. Mevrouw C. A. WilkensHave- laar. bekend in Rotterdam door haar activiteiten op sociaal gebied, is op 88-jarige leeftijd overleden. Me vrouw Wilkens was in 1903 een der oprichtsters van de vereniging ..Huis zorg". Later vierde zij als presiden te het gouden jubileum van deze vereniging mee. Ook was de overledene penning- meesteresse van de Rotterdamse Ver eniging ter Behartiging van de Be langen van Zenuw- en Zielszieken. Op haar 80-ste verjaardag werd zij benoemd tót ridderin de orde van Oranje-Nassau, Ook droeg zij het kruis van verdienste van het Neder- Zaride ustJandsche Roode Kruis, beste duif (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN. Twintig hul zen aan de Parkweg moeten door de bewoners worden ontruimd. B. en W. hebben de betrokkenen meegedeeld, dat zij zich onmiddellijk in verbin ding moeten stellen met het bureau voor. volkshuisvesting. Dc twintig jaar oude midden- standswoningen verkeerden reeds lang in een slechte toestand. Er de den zich ernstige verzakkingen voor, waarschijnlijk een gevolg van de bij zonder slechte bodemgesteldheid ter plaatse. De woningen zijn niet on- derheid. De bewoners vragen zich thans af, wie de kosten van ontruiming en. verhuizing zal moeten dragen. Voor de vernieuwing van het gaas der beschcrmramen aan de Var_ kenoorasebrug en ho: viaduct Vnr- kenonrd is ecn bedrag van J 7.640 nodig. B. en w. steil en de raad voor dit krediet toe te staan. De teraardebestelling vindt as, dinsdag.om 12 uur plaats op de al gemene begraafplaats Crooswijk. Es per;: nto-aïcmio Jaudon. la 17an de januaro. Pro malsano de nia gastiganto kunveno ine povos okazl. Kin ne vizitas nian i .Esperaritujon;- ne komprenas -la.j mankon. por la regulaj vizitantoj;. i In de nacht van zondag op maan- dag heeft men ingebroken in de I woning van de familie K. aan de i Scbiedamsewcg. In. de kamers wer-, den alle kasten overhoop gehaald, 'De daders maakten een bedrag van f 500 buit De stichting Orgelfonds van de Nieuwe Zuiderkerk heeft de ge meente om een subsidie van 20.000 gevraagd. Dit bedrag zou worden bestemd voor de restauratie van het kerkorgel. B. en w. zullen een pre advies over het verzoek uitbrengen. Ter gelegenheid van de verjaar dag van prinses Margriet geeft Feike As ma a.s. zaterdagavond een f eest concert in de Wilhelminakerk. Tevens is er samenzang. Dit vrij- toegankelijke concert begint om 8.15 uur. Het Rotterdams Philharmónisch Orkest geeft onder leidingvan Eduard Flipse op dinsdagmorgen 15 januari om 10.30 uur in het Pas sage-theater %veer een pedagogisch jeugd-coricert vóór leerlingen van de Schiedamse scholen voor ulo en no. Medewerking als solist verlenen Annemarie Blom, harp. Piet Schen kels. hobo, Herman Wester, klarinet, en Ab Schiebaum, fagot. Uitgevoerd worden werken van Arcangelo Corelli (16531713); Han- j Nytterhéid"', „De Hoop' del (1685—1795), Henri Tomasi (1901 j en „Dé'Lelie" verdienen en Giacchino Rossini <1792—betoaaTd te Myyen.; ««»- dat de inwoners na» de 1868). 1 Bij de- schaakvereniging Het- dic'lii'van de kiri'lm I werden in de huis- houdelijke wmter-competiüe de j volgende partijen gespeeld: •Groep A: J. HenkeJmanH. Of- iferman 1—0: W„ Kerk hof M. v. d. Kraaa afgebr. Groep B: P_ v. d. KraanJ. j Zwart D^-I; A .H. v. d. Wal—J. j v. Toledo 0: C. v. Meevendtmk C. Groéneweg 1—0; A. v. .Bommel J. Groene weg li. Amateur: „Het Straatje" De Schlédamse toiieélvereniging „De Amateur", vertoont op zaterdag 19 januari in Arcade het blijspel van Hans Nesna „Het Straatje". De regie berust b(j de heer J, Nijs. Personeel aasgeb. „Veelttst" en- „Half- we ge" rij» de«amen j van in dit industrieter- i genen ecltier oiue eigenlijke nederzetting rein gelegen hofsteden. GEBOREN: Irmina R„ d- v. G- H. Prein en A. M. Mey; Jan A., r.. v. H.' v. d. Roemer en H. S. Hazewinkel. OVERLEDEN: P. Reijnder*. 69 j- Meisje. 16 jaar; zoekt bezig heden voor de middag, vanaf 2 uur. Geen kantoor. Brieven onder no; S 544 aan het bu reau van dit blad- Lessen B.E.A. Autorijschool „Cen trum". 10 autolessen f 55.—. Gratis theorie, halen en brengen. J. Scheper, Telef. 6435&--66601, Nieuwstraat 12. Permanent Wave Dameskapsalon ff. N. v. Erk, speciaal adres voor perma nent wave, compleet 6.—. Broersvest 115. teL 67237. Permanentwave „Tiëde'* 12.50. Natuurlijke golf, prettige behandel. Stroom- permanent 8.en 10.—. Oliepermanent 11.—/Kap salon -van der Kruit, Singel 195 ('nabij station), tel. 69841. a>ïversen Passplegels 120x30 geplaatst f 12.75, 120x36 14.75, SO rond 17.—, geslepen ruiten voor suitedeuren, schuifglas, autoruiten enz. levert u Loo- pik's glasindustrie. Boterstr. 30, Schiedam, telefoon 68345. Van Loeuen voor verf. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 41—43, te lefoon 66192. JJaindag 14 jauuari 1957 ■i.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 2