Spookdorpen in Frankrijk 1 Koude oorlog in nieuwe fase W van Jemen duurt voort 3 Onschuld op schoolschoenen Uw Kunstgebit m mm !T* WYBERT fiSfeï ïgj Aflossing staats leningen 19541 en 1954II "Le bron van grote zorg voor de regering De noodlottige cirkel V. N.-officier: In Gaza is rust Grotonderzoeker zat twaalf uur klem Olieboringen in het westen van Brabant SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN Inwoneraantal van Israël nadert thans de twee miljoen céêeoteg SANOSTOL door JOSEPHINE TEY 2 Dinsdag 15 januari 1957 Tj-v E gebeurtenissen van' de laatste tijd rechtvaard-'gen de opvatting, g g dat de wereld een nieuwe fase van de koude oorlog ia ingegaan. I J Ue eerste fase, die West-Europa in hetialgemeen en West-Duits- land in bet bijzender tot inzet had, liep af met de dood van Stalin, maar had overigens voordien haar scherpste kanten al verloren. Gesteund door de Verenigde Staten had Europa standgehouden en was het gelukt, de bondsrepubliek tot deelgenoot tc maken in de Westelijke samenwerking, met aiie risico's daarvan. Het stabiel blijven van de fron ten leidde tot een vermindering van de spanning; en toen. in de Sowjet- Unieeen reactie inzette tegen de strakke Staiin-koérs, was de tijd geko men voor de ontruiming van Oostenrijk door de bezettingstroepen. Het land werd militair neutraal, doch liet overigens geen twijfel bestaan aart zijn westelijke gezindheid. .Er kwam meer toenadering tussen Oost en West; uitwisseling op aan zienlijke schaal en veelvuldige blikken in de wederzijdse keukens. De atmosfeer in de communistische landen werd wat vrijer en frisser. Heel lang heeft het niet geduurdi enkele jaren slechts; een periode die nu al ■iveer het karakter lijkt te krijgenvan eensoort inter-glaciaal tijdperk. Het ijs, dat sommigen gebroken waanden, breidt zicb weer uit, en-opnieuw vangen kille winden aan te waaien: uit het'Oosten. Wanneer iets is gèbfeken, dan is het WeJ dat de landen achter Het ijze ren gordijn geen oefengrond zijn voor de vrijheid. Hongarije wordt met alle middelen der dictatuur gedwongen, het juk wèer op zich te nemen, dat het meende te hébben sfgeworpèn. In Polen zijn' de Russische macht- hebbers voorlopig gezwicht, maar men ziet op dit'ogenblik, dat zij alles doen wat zij kunnen om de tegen Gomulka gerichte krachten te •'steunen. Déze krachtenbouwen goeddeels op de Russische troepen, die hen inder daad in geval van. nood niet in de steek zullen laten. DEcommunistische machthebbers hebben ervaren, dat een vieren van de teugels alleen maar gevaren voor'hun systeem oproept. Geschrokken beginnen ze weer een strakkere, koers te varen. De reis-van Tjsoe En Lai naar .Moskou en enige andere Oost-Euro- pese steden bewijst, dat ook de Chinezen onder'de indruk zijn van de ernst der situatie. Enkele maanden geleden nog maar gaven zij blijk van hun sympathie voor de ontwikkelingen, in Pólèn en Hongarije. Nu ver vult Tsjoe de rol van verdediger.van een „monolitiscbe" communistische structuur. Ook China is bereid, de leiding van. Moskou te erkennen. Zo herleeft de koude oorlog: de propaganda, de dreiging, de activiteit jegens het Westen. Inzet is ditmaal, inzonderheidde Arabische gordel, maar in meer algemene zin dat deel van de wereld, waar mensen wonen, die zich door de Europeanen verdrukt, achtergesteld of tekortgedaan ge voelen. Het kan voor Europa een voldoening zijn, dat zijn eigen gebied ditm'aai niet in het geding is en dat de communistische „vijfde colonne" er in een toestand van afbraak verkeert. Maar een verlegging der accen ten betekent nog niet, dat de gevaren minder groot zijn. De rol, die dé Russen hebben gespeeld in de politiek van Nassér en die zij pogen te spelen'in Syrië, is welbekend. Thans gaan zij zich klaar blijkelijk ook bemoeien met het geschil tussen Engeland en Jemen. Het luide geschreeuw van Jemen over een strijd, die niet op zijn grondgebied wordt gevoerd, herinnert aan de noodkreten van Syrië over een Israëlisch aanvalsleger aan zijn grenzen, dat slechts bestond op het papier der protesten. Er zit inderdaad lijn in. f IE meent, het geval te kunnen afdoen, met de. materialistische; verklaring, dat het alleen maar om de olie gaat, vertelt slechts een klein gedeelte van bet verhaal. Het gaat de Russen veel minder om de olie dan om: het streven, bef Westen te schaden;, en bij bet Westen moet wel de. wens bestaan,- niet in de woestijn de ne derlaag te lijden, waarvóór het zich in Europa beeft weten te vrijwaren. Ongunstig ligt het Arabisch gebied voor rechtstreekse Russische inmen ging; doch de stemming der bevolking is voor de Russen aanmerkelijk veelbelovënder dan in Europa. Als in de eerste fasevan de koude oorlog heeft Amerika de leiding in de afweerorganisatie. Het is een geduchte tegenspeler omdat het geldt als niet koloniaal, omdat het over een sterke militaire macht beschikt en omdat het begeerlijke dingen heeft aan te bieden. Er is misschien enige reden om, te menen dat, nu de fronten zich door Eisenhower's jongste verklaringen duidelijker gaan aftekenen,het gevaar van een noodlottige kortsluiting sterk is verminderd. Men vergete echter niet, dat bet fanatieke nationalisme een onberekenbare factor blijft; eh men vergete bovenal niet, dat de huidige scherpere-Russische toon mede het gevolg is van inwendige zwakheid der communistische groep, een feit dat de zelfbeheersing onmogelijk kan vergroten. "In ieder geval kan de heropleving van de koude oorlog, een stérke versnelling: tengevolge hébben, van allerlei politieke ontwikkelingen in de Afro-Aziatische wereld. Mduertentle i M.i ,ltan niet meer loaziltcn S ol verschuiven! .DENTOFDC een „nieuw. verbeterd en antiseptisch poeder behoeft' slechts op de gebitsplaat'gestrooid te ■worden om het gebit de gehete dag rots- ,,yast op zijn plaats te houden, U voelt zichzeker en behaaglijk. DEMTOFIX ■voorkomt tevens onaangename reuk j-nit de mond. Probeert het nog heden. Prils per strooibus slechts I 2,35) bij apothekenen drogisterijen. Aantal luisteraars en kijkers in Nederland BEN HAAG, Op 1 januari 1957 tedroeg het aantal aangegeven ra dio-ontvangtoestellen in ons land 2.235.052 tegen 2.227,231 op 1 decem ber 1956. Op 1 januari 1957 waren er 543.710 'aangeslotenen op het draadomroep-" net tegen 542,084 op 1 december 1956. Het aantal aangegeven televisie- tóestellen steeg van 92.867 op 1 de cember 1956 tot S9.466.op 1 januari 1957. DEN HAAG. Van de 2Vt% Ne derlandse Staatslening 1954 en van de 3Nederlandse Staatslening 1954, 2e uitgifte, zal op 15 febr. 1957 ilosbaar worden gesteld 1/38 deel van de op die datum uitstaande be dragen dezer leningen, zijnde van de 314% lening 1954 7.437.000.—en van de 314% lening 1954, tweede uitgifte 3.750.000.of zoveel meer of min der als uit het systeem van uitloting op eindcijfers van de nummers der schuldbewijzen en afronding van de aflossing op de inschrijvingen in de schuldregisters zal voortvloeien. De uitloting van schuldbewijzen zal in het openbaar geschieden op vrijdag 25 januari 1957 (te 10 uur) in het ministerie, van Financiën. .Uit geloot worden 25. reeksen schuld bewijzen. SAS VAN GENT. Een woonhuis bij een ververij teSas vanGent is in de nacht van maandag op dinsdag totaal uitgebrand. De schade be draagt 40.G00 gulden. (Van een onzer rédacteuren) FRANKRIJK heeft.nietalléen. verlaten dorpen, het heeft óók verlaten streken. Niet In die volstrekte zin j waarin dit-woord van toepassing is op dorpen als' Aubignane, La Trlriité, Mègal.ópis of IMaladrerle. Maar. i toch streken, waar bet inwonertal voortdurend dalen- 1 de is en die door J, F^Gravier in een even scherpe als scherpzinnige aanklacht tót de Parüse.regering „Ie dé- ,sert frangais", „de Franse woestijn" genoemd zijn. i Het Zutdfranse departement Lot telde in 1860 300.000 1 inwoners;' In 190D warén het er 240-000,, in 1036 nog [maar 162.0.0D en bij de laatste volkstelling van 1954 bleek het inwonertal tot 147.000 te zijn teruggelopen, i tn achtdepartementen vanhet Massif Central "is de 1 bevolking in ongeveer een eeüw met circa de helft verminderd. In twee daarvan' in Lózère en Creuse bedraagt het bevolkingsyerlies van 1936 tot 1954 respectievelijk -17 en 14 procent. Alleen aluit de de- 'parlementen Gers", Haute-Garonne en Tarn aan de voet van de Pyreneeën zijn de laatste tientallen jaren meer dan 120.000 mensen .vertrokken. Vertrokken waarom? -- Afgaande op. het .feit, .dat. de bewoners, van deze streden al ruim honderd Jaren het land. hunner vade ren voor „terre maudité" „vervloekte aarde" uit krijten heeft het er op het 'eerste gezicht de schijn van dat zij ,op de kalkrijke, maar waterarme, slechts met een dun laagje goede grond bedekte, bodem geen be staansmogelijkheid meer zagen. In de allerjongste tijd echter hebben uit Noord-Afrika gekomen kolonisten het bewijs geleverd, dat-men op deze, zogenaamd „slechte" bodem nog uitstekend boeren kan, mits... dat maar geschiedt met''moderne', produktiemethoden en moderne landbouwmachines op bedrijven, die wat op pervlakte betreft ais rendabel kunnen worden toe- sehouwd. Natuurlijk: er zijn in Frankrijk vrucht bare, minder .vrucht bare en onvruchtbare streken. Maar het 'is niet althans niet. in de eerste plaats de armelijkheid van de grpnd. die in het zui den en het zuidwesten tot de landvlucht en 't verlaten der dorpen 'heeft gevoerd. Wie dat.meent,.staat 'voor de moeilijke taak te. verklaren,'. 'hoe of 't komt; .dat in de door moe- ider natuur goed bedeelde .Presen ce, met zijn. mild klimaat, eveneens de bewoners wegtrekken uit plaatsen, waar hun vaders énhun grootvaders én hun overgrootva ders gewoond én gewerkt, hadden en gelukkig waren geweest Het nog zeer jonge t- experi ment der Noordafrikaanse' kolonis ten bewijst, dat men het geheim van „le désert francais", niet m debodemgesteldheid moet zoeken. Het: Franse dagblad' „Le Monde* heeft enige tijdgeledenuitgespro ken,, waar i de oorzakenvan de landvlucht dan wél te vinden zijn; Het zyn aldus ,,Le''Monde niet de natuur en'.de kwaliteit yan de grond, die hervormingen' en 'een verjongjngspoUtiek in de weg staan. De beletselen moet men el ders zoeken, Frankrijks politieke ontwifcke-i ling, vertoont sedert eeujyen een' centralisatie en zij vertoont nog; geen neiging van karakter te ver-, anderen..." 1 Met deze sobere wóórden leverde deze krant commentaar op een rapport' van de - Europese Econo mische Commissie der Verenigde Naties, waarin de ontvolkte en"ver armde delen van Frankrijk „ach-' tergébleven", „onderontwikkelde" gebieden werden genoemd. Achtergebleven gebieden, inder daad! Nog worden daar dé velden bewerkt met een houten ploeg, door een paar iunderen voortgc- !S Het type van de Franse boer alt de .Achtergebleven" gebieden van Frank rijk, waar de landbouw nog met pri mitieve werktuigen bedreven wordt en de norse gezichten »o de éérste plaats wantrouwen schijnen uit to drukken. in deze arme streken sléchts het vierde deel bedraagt van die in ge lukzaliger departementen. Verho ging van de produktiviteit is schier onmogelijk door de kleinheid der trókken. Nog liggen er velden om bedrijven - en doordat de pachters het andere jaar braak. Nog heersen over te weinig kapitaal beschikken, er middeleeuwse pachtverhoudin- Mén heeft-getracht deze streken gen. De Franse statistiek, wijst uit, te hulp te komen door een bescher- dat de jaarlijkse opbrengst per ming van agrarische produkten. In hoofd van de agrarische-bevolking de praktijk betekende zij een pre- .mie op de achterlijkheid. Geen wonder dat Adré Dullin, de Franse minister van landbouw, de gang van zaken met bezorgdheid gade slaat. Maar heeft hij wei volkomen gelyk, wanneer hij zich bitter be klaagt, dat de boeren goede raad •van zijn ambtenaren in de xvind slaan? Goede raad moet even als zaad op vruchtbare bodem vallen. Men moet een zekere mate van ontwikkeling bezitten om met goede raad zijn voordeel te kunnen doen. Ed daaraan heeft het tot op de huidige dag ontbroken. Veel méér dan bescherming is goed landbouwonderwijs van node. Dat het er niet is. ligt minder aan de Franse regering dan wel aan de Franse toestanden, die van dit land een.tpcrnooiveld van tegenstrijdige belangen hebben gemaakt. Er is een wetsontwerp geweest, dat ein- dèlijk - de - organisatie van - goed /landbouwonderwijs beoogde. 'De onderwijzers, hebben verhinderd, dat het werd "aangenomen.'Zij staakten, uit protest, dat de mo nopolie-positie van betonderwij- zerskorps zou zyn aangetast. 'Zelfs als dit ontwerp "totwet verheven ware. zou men nog geen „hoera" hebben mogen roepen. Wat de- „arme" streken "van Frankrijk bovenal behoeven, dat zijn inves teringen. Maar .inplaatS van dat er; geïnvesteerd wordt,' wórdt ér. kapi taal aan onttrokken; De centralisa tie, waar „Le Monde" over klaagde, bestaat niet slechts op politiek-, dochevenzeer bp economisch ge bied. En op die centralisatie stuit men ook, als men zich af gaat vra gen., hoe of het komt, dat er ver laten „spookdorpen" zijn. MORGEN VOLGT Minister van Landbouw ANDRÉ DULLIN ...tnet zorg vervuld.-. (Advertentie Li Bij guürw^er 1 kunt U verkoudheid voorkomen met AMSTERDAM. In de vergader- zaal van het secretariaat van de Par tij van de Arbeid is. maandagmor gen ïn tegenwoordigheid van fami lieleden, bestuursleden van de par tij, personeelsleden en. oud-perso neelsleden van het secretariaat, een borstbeeld van wijlen Koos Vorrink onthuld, vervaardigd door de beeld houwer Cor van Kralingen, dat de VARA heeft geschonken aan het partijbestuur. LONDEN. Eén woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gisteren in Londen be kendgemaakt, dat erbesprekingen gaande zyn voor een bijeenkomst van officieren uit Jemen én Aden ter regelfng van de geschillen ln het CHELTENHAM. Eén 26-jarige grotonderzoeker, Harry Thierons, heeft gisteren twaalf uur lang ln een onderaardse ruimte bij Cheltenham met het hoofd naar beneden tussen twee grote stenen klem gezeten. Hij werd tenslotte bevrijd door een vriend, Patrick Hamblett, nadat de brandweer en mijndeskundigën uren lang pogingen in het werk hadden gesteld om de spleet wijder te ma ken en Thierons uit zijn benauwde toestand te verlossen.. Hij moest in een ziekenhuis, worden opgenomen. DEN HAAG. De N.V. Neder landse Aardolie Maatschappij zal in West-Brabant in.de komende maan den een uitgebreide wetenschappe lijke verkenning van de ondergrond verrichten als onderdeel van het sifkis 1947 verrichte bodemonder zoek van geheel Nederland. Niet alleen West-Brabant, doch ook Overflakkee en de Biesbosch komen 'thans voor 'n hernieuwd on derzoek aan de beurt, DEN HAAG. Er zijn in totaal 15.403 visa aan Nederlanders afge geven voor emigratie naar de Ver. Staten, onder de refugee relief act". Déze wet werd in 1953 van kracht. JERUZALEM. De bevolking van Israel zal in 1957 het cijfer van 2 miljoen naderen, zonder rekening te houden-met de strook van Gaza, al-, dus heeft de minister van Financiën Levy Eshkol, gisteren in het parle ment meegedeeld. Hij zei, dat met de 50.000 nieuwe immigranten; die in het afgelopen jaar uit Naordb-Afrika gekomen zijn, de bevolking op het ogenblik bijna 1,9 miljoen is. In 1957 worden 70.000 immigranten verwacht; Hierbij komt nog een toeneming van 40.000 -perso nen door geboorten. woestünachtige grensgebied lussen de twee landen. De spanning in het grensgebied heeft in de afgelopen weken tot gevechten geleid. De zenuwenoorlog gaat intussen, ongestoord door. De gezant van Je men in Cairo heeft verklaard be richten te hebben ontvangen over een Britse mobilisatie op grote schaal in Aden. De gehele zondag zouden Britse vliegtuigen steden in Jemen hebben gebombardeerd. In Egypte hadden volgens de ge zant zich al 5000 vrijwilligers aan gemeld en ook in Syrië en Jordanië hadden zich velen aangeboden om Jemen te heipén. In een verslag voor de VN van de hand van de Amerikaanse luitenant- kolonel Nelson, toegevoegd aan het hoofdkwartier der VN in Palestina, wordt verklaard dat de Israë lische autoriteiten „stelselmatig het leven in het gebied van Gaza stabi liseren." Israel heeft zijn troepen in het noorden van het schiereiland Sinai 'opdracht ge geven terug té trekken tot de Egj dsch-Israeliscbegrens. Het hoofd van de Israefische dele gatie bij de V.N., Eban, zal bespre kingen beginnen om de vrijheid van scheepvaartvia de golf van Akaba te verzekeren. Zolang die verzeke ring er niet is. zullen er Israëlische troepen blijven langs de oostkust van Sinai, van Eilathaan de golf van. Akaba tot de zuidoostelijke punt van het schiereiland. In brieven aan secretaris-generaal 1/ OLGENS de atlerlaatste berich- -ten uit Moskou, 'schijnt Stalin bij nader inzient toch wel mee ti uatten. Niet' alteen de gewone Soujjetbur- gers,.maar ook tie kunstenaars .zullen dit nicuu's met belangstelling uerhe. men, want 't heeft ongetwijfeld con sequenties. Reeds- werden, volgens -Reuter, door een officieel tijdschrift sommige schrijvers terecht gewezen Kdie-:'onlangs een terugkeer naar vóór-revolutionaire stijl tn literatuur en toneelwerken eisten, met minder nadrufc op ideologie." De tendens van zo'rt mededeling fe duidelijk. „Geen enkel ogenblik van de Sow. jethistorie heeft eigenlijk de dialoog opgehouden tussen de auteurs, d{« voor alles kunst wilden en sy, die buiten de propagandaen de pand geen heil zagen:"; j üezé volzin werd in :l934-geschrc- veri door E. du Perron, naar aan leiding 'van een; schrijverscougres in Moskou, fiet. tydschrijt „Tirade", dat deze maand gaat verschijnen, zal, naar-ik. hoorde, een: rubfiekf „Tijdge noten"; bevatten, \waarin1 schrijvers van vtoege'r aan'het; woord'gelaten zuUen worden, omdat hun':.-tiitspra- ken zoveel actuele betekenis hébben. Du Perron zoujïn zo'n rubriéte stel lig thuishoren, Zo'n voorde oorlog .geschreven boek. als ,"Jn deze:grootse tijd," dat in deel vijf'van zijn ver zamelde werkenonlangs'-.herver- scheen, bevat over allerlei-zaken die ons nu bezig houden,, zeer. behartens- genswaardige opmerkingen; Luister bijvoorbeeld ééns, hoe hij toen al de dialoop weergaf tussen de schrijvers, die de kunst wensen en de trouwe dienaars van de ideola- gie: Jullie vergeten- dat de kunst kunst vergt." „fulüe vergeten dat in de middel, eeuwenware kunst voortgebracht werd door dwang." „Jullie weten niet wat dwang is. Die dwang was geen dwang,, dia kunst «jas eeuuoudtg het gevolg oan een bestaande cultuur." „Wacht tot u>ij' onze cultuur ook hebben gedwongen om te bestaan." „Ondertussen maken jullie prullen. Ondertussen weten jullie niet tuat talent is. En in jullie leerlingen heb ben we bepaald geen. vertrouwen." Jullie zijn zélf leerlingen en na volgers van een verouderde samen- leving. Jullie zijn de epigonen. Wij de grondleggers van het nieuwe." .„Jullie zullen als grondleggers om komen, als grondleggers worden ver getenj Het nageslacht zal jullie ge pruts nog onleesbaarder utnden dan uij.: Alles waar jullie recht op heb ben is een klem Historisch, plaatsje." „Wij zijn betere revolutionnairen dan jullie. tVfj offeren ons op voor de nieuwe mens. Jullie kunstenaars- eerzucht maakt ons misselijk. En bo-. vendien, wij vinden even onleesbaar wat jullie schrijven." Jullie zijn zó dom dat je goede propaganda denkt te maken tnet slechte boeken.'' „Jullie zyn zo blind dat je denkt goede boeken te maken met iPat voorbij is." Ik heb dit even aangehaald, amdet ik U het genoegen waarmee ik ie flitsende intelligente, naak bijzonder geestige notities van Du Perron juist in deze tijd xceer las, ook toewens. Op het Moskouse schrijverscongTes vertelt hij toas oofó.-een delega tie der Kirgiezen; dié deze even poë tische als veelzeggende .'..verklaring aflegde: „Men heeft óns gezegd dat wij al léén mochten dichten' over het- vijf jarenplan. Het vijfjarenplan heeft ons één huis gegeven, en onze dich ters hebben het .nu; uan alle kanten bezon'gén. Wij' komen U vragen.::geef mis nog een huis, opdat onze dich ters verder zingen kunnen..." KRONKEL tisiilintJBiliiJuigijiginiiiiyjiKiRiiiiiiiriiiiiiiriiiiiuniiiiDiiiiiïSJiiniiiisiitniPiiiiiiniiiaSi Hammarskjöld van de VN. en de Veiligheidsraad beschuldigt Saoedi- Arabië Israel er van in de afgelo pen drie dagentwee, aanvallen" op het Saoedi-arabische'vasteland te hebben gedaan. Advertentie IM.) LEZIJM DICHTBIJ. Mn. houd VlhDEnlEMfc Hallo Tomny WAAR lt TOM VOETSPORbn DERlCHTIItG (r^5§«! 2902. Ja, wat zullen Rob en Jaap nu doen? Het is duidelijk, dat Kimi al lang blij is, dat hij zyn geweten heeft kunnen verlichten en zij hebben in hem nu een bondgenoot. ,.U mij toestaan aan boord t« blijven?" vraagt de parelduiker. „Ik met terugdurven naar eiland, want De Vilder hü na tuurlijk zeer boos, dat plan niet is gelukt en hij mij vermoorden." Jaap en Rob vinden dat goed. Zelf zullen zij maar geen poging wagen de heren té overmeesteren, want zij zyn ver in de minder heid.: „Wij gaan maar varen. Jaap," zegt Rob, „en als we een politievaartuig tegenkomen zullen wij met versterking terug gaan om de heren in te rekenen. Zet jij de mótor aan?" Jaap duikt fn de machinekamer, de motor wordt aangeslagen, maarhet schip zit muurvast! Wat zij ook pro béren, de .Laura" blijft, op zijn plaats liggen en komt,geen centimeter vooruit. Dat is een streep door de rekening! En wat kan de oorzaak zyn? 23 het effect niet verknoeid was, be wees het opgewekte gezicht van Heseitine. Dit was kennelijk niet het type cliënt dat hij verwacht had; integendeel het was het type cliënt waaraan bij gewoon was. „Ga nog niet weg," zei Robert, ter wijl hij de bezoekers begroette; en. tot de anderen: „Ik wilde u even het oudste lid van dë firma voor stellen. mijnbeer Heseitine." Het paste mevrouw Sharpe om minzaam te zijn; en als ze minzaam was, leek ze sprekend op koningin Victoria. Mijnheer Heseitine was meer dan opgelucht; hij capituleer de. Roberts eerste slag was gewon-, nen. Toen ze alleen waren, merkte Ro bert, dat Marion erop wachtte om iets te zeggen. „Vanochtend gebeurde ons iets zegt. Geen woord,"-voegde hij. eraan vreemds," zei ze. „we gingen naar de toe, blij dat hij het luidop en duide- Anna Boieyn om koffie te drinken lijk kon zeggen en er. ten slotte dat doen we vaaken er waren zeker van te zijn dat hij het geloof- tivee lege tafeltjes, maar toen juf- de. frouw Truelove .ons zag binnen- „Maar hoezou ze op de gedachte komen, zetten ze. gauw de stoelen gekomen zijn de Franchise te noemen tegen de tafels aan en zei dat ze ge en hoe kon ze al die dingen-weten reserveerd waren. Ik zou haar ge- als 2e er nooit geweest is?" loofd hebben als ze niet zo verlegen „Een afschuwelijke geschiedenis, „Ik weet het niet Ik heb er geen gekeken had. U denkt toch niet dat .mijnheer Robert," zei mijnheer He- idee van." er uu al geruchten lópen, is 't wel? seltine, „en als ik hét mag zeggen, „Het is zo'n onwaarschijnlijke Dat ze een of ander praatje heeft een afschuwelijke pubïikatie. Zeer plaats om uit te zoeken, een ver van opgevangen?" beledigend." -de wegslaand, onzichtbaar huis als ;,Neen," zei Robert treurig,, „omdat „Dal huis," zei Robert, „is de Fran- dat, op een eenzame weg. in eenze vanochtend de Ack-Emma gele- chise, waar de oude mevrouw Shar- streek waar weinig mensen komen." zen heeft." Hij draaide de krant om. pe en haar dochter wonen en waar ,.Ik weet het. Ik weet niet hoe ze „Het spijt me dat ik zulk slecht ik,laatst heen geweest ben, weet je bet bedacht heeft, maar dat ze het. nieuws voor u heb. zult uw tanden 3g, om ze advies te geven," bedacht heeft is zeker. Het. is geen. op elkaar moeten zetten en het slik- JU bedoelt dat deze mensen cliën- keus tussen verhalen, maar tussen :ken. zoals kleine jongens zeggen. Ik ten van ons zijn?" mensen.-Ik ben er zeker van dat de geloof niet dat u dit vergiftige lor „Ja." twee Sharpes niet in staat zijn tot ooit :van dichtbij gezien zult heb- „Maar mijnheer Robert, dat ligt zulke onzinnige dingen. Terwij} ik ben. Het is jammer dat de kennis- 'helemaal niet in. onze lijn." Robert het meisje wel in staat acht tot het making op zo'n persoonlijke basis [huiverde bij de minachting inzijn bedenken van zo'n verhaal. Daar moet geschieden." - stem. „Dat ligt helemaal buiten onze komt het op neer." Hij zweeg even. „Oh, nee!" zei Marion; in hartstoch* 'gewone-, buiten onze normale-, dal „En je zult op mijn oordeel af moe- teiijk protest toén haar oog op de 'kunnen wij niet aan," ten gaan, Tismmy," voegde hij eraan foto van de Franchise viel. „We kunnen het aan,, hoop ik, om toe, de naam gebruikend, die hij als Ën toen was er een onverbroken elke cliënt te verdedigen tegen een kind aan de oude klerk gaf. stilte, terwijl de vrouwen de inhoud publikatie als die indé Ack-Emma.'' Of het nu door dat „Timmy". van de binnenpagina in zich opna- jatei Robert koeltjes,: kwam of door zijn argumenten, het men. was duidelijk, dat Heseitine geen - ,,ik neem aan"-: zei mevrouw verdere tegenwerpingen meer had. Sharpe tenslotte, „dat we geen en- „Je zult de misdadigers zelf kun-, kei verhaal tegen dit soort dingen nen ontmoeten" zei Robert, „want hebben?'" ik hoor hun stemmen in de hal. Wil „Geloofde jij de geschiedenis van je ze even binnen laten?" 'het meisje, toen je het las?"vroeg. Heseitine ging zijn zending vervul- Robert. ten, en Robert keerde de krant zo „Ik zie niet, hoe ze het zou Jcürj- om, dat alleen het betrekkelijk on- nen verzinnen," zei Heseitine. een- schuldige „Meisje aan boord ge- voudig, „het is zo'n omstandig ver- smokkeld" te zien was. tw oww. [haal vindt u ook niet?" Mevrouw. Sharpe, bewogen door geweest en dus staat de zaak niet ,.Dat Is het inderdaad. Maar lk een verlaat Instinct voor conventie, onder rechterlijke bevoegdheid. En heb het meisje gezien, toen ze van had voor degelegenheid een hoed ze zijn vrij .om commentaar te leve- de week naar de Franchise gebracht opgezet Het was een plat geval van ren als ze daar zin in hebben." 'werd om de, boel te identificeren. zwart satijn en het maakte de in- Ik geloof geen woord van wat ze druk van een professors-baret. Dat (Wordt vervolgd) Mijnheer Heseitine keek naar het schreeuwende vod op tafel. Hij stond blijkbaar voor de keuze tussen een misdadige, clientèle; en een schande lijke krant/ „Geen enkel," zei Robert, „Alles wat ze schrijven is waarheid. En het zijn allemaal getuigenissen, geen enkel commentaar* En zelfs al was er welcommentaar en ik twijfel er niet aan of dat. zal wel komen dan nog is er geen enkele aanklacht

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1