Prijzen: verwaarloosd punt Ns Arosa wacht op komst in Juliana yan ^-!pfg^dSS:^^^rijïen:wilJen van aan de noodzaak van een ministerie RADIO EMT.V? Trieste geschiedenis herhaalt zich voor de zoveelste keer v- Toscanini- mdioconcert w wb-»;™ Mêmm Kerkboek terug Ons land heeft behoefte aan meer hotels na mar SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIH door JOSEPHINE TEY JL \&Z kleurig zij: altijd wacht bet parlement op de grote nota van minister ;üoi5tra; maar intussen heeft de bewindsman reedi te kannen fneg|wV vStj V Vail dt e?0n0ffl3sche toestand,neergelegd m net bekende stuk van de, bociaal-Economiscbe Raad, te roos- - sf^?iè$n- ;mkeJijkbeid is .bet nog erger. zegt de minister: ^%«^n. .tpevoegt,dat de; toestand ook weer niet als 'te dramatischmag .worden-gezien. v, 3 te^®l,ebbe,nden en •.Wawadknden in afwachting zijn - V T' d." prijffln Mmoeien. Er moet een halte- t Uweer Jr TP' A lM Z"r '""St, maar het Wijfct wel, hoe nadat het -arênTaniI af*fen0PinS»P™ten te vinden op dit terrein, J- 'e zeer.is verwaarloosd. De minister is misschien Wiet erfdeD' maar h!) Uit nu eenmaal in een vreemde dwangpositie sterksesteeln WtPlaats die S™eemen, die in verhand met de Er doen Zich daarbij allerlei moeilijkheden voor. Machtigt de hewinds -Mmttnih®?'" '0t P'Ü"«l'0«to&''<ikn komt dat tot uiting op de ta Je'OKfe^ uitkering van bet Kijk. ntacntigt hij de. gemeenten wel. dan ligt het voor de hand dat nartirii gaat feS?* ^en beJ?e?™- Ak'.'diiiwrhdd zelf niet voor- at hoe kunnen dan van hen opofferingen worden gevraagd? Het areu- gjS. ntet onredelijk. Uit alles blijkt, dat de minister sukkelt aan een gebrek aan documentatie. Want in dc grond van de zaak is hel hê UldndenBeei> /$nrerho*i»g of geen prijsverhoging, doel, bet vinden overal van de redelijkste prijzen. Wie zal zeggen of er geen omdat"er'U; dle bes/°mIaa8 *°»den, maar waar niemand over spreekt omdat er mets over bekend is? J j"vei"c van di gemeentelijke autonomie zou ook nog in het I 9 f W01;dtn Sebra<-h' bi) dn kwestie der tarieven van n.1. .^njTen* Aan de ene kant is het natuurlijk volkomen Begrijpelijk.wanneer m een nationaal prijzenbelcid ook de kant k hki'"d 't r-tvj13™ T la,e" «i *'1e»; ««n de andere kant is het, duidelijk dar op deze wijze vrij drastisch kan worden inge- grepen ill een politiek beleid, dat misschien door middel van een laricfs- vcrhogmg beoogt fondsen to vormen voor belangrijke doeleinden van lokaal neiang. Wij weten het het is een punt,- dat vroeger meer de aandacht genoot dan tegenwoordig; maar er bestaat een onverbrekelijk verband tussen budgetrecht en autonomie. Wij zullen hier niet verder op ingaan. Het komt er in elk geval voor etc regering op aan de pnjzen weer in de hand te krijgen, nadat ze die in een eerder tijdvak vergaand heeft laten glippen! Ei wordt nu van alle kanten gezegd dat een prijsbeheersing, gelijk, die er vroeger is geweest runt moet terugkomen. Wij kunnen ons de bezwaren tegen dit stuk ambte' Jijke apparatuur opperbest voorstellen en willen de' herinvoering waarlijk niet propageren; de vraag is 'alleen,-hoe de 'regering.die een prijsbeleid wil voeren, op andere wijze dan bij toeval of na onderzoek in verband met klachten en verzoeken iets van de prijzen, kan afweten. Indien die andere wijze bestaat, /wordt het boog tijd dat mën ze vindt. DE °r""f k™S. di» wij «g«» lazen, dat het loonbeieid zozeer beeft gelaaid, lijkt oni, gezien wat wij boven schreven, als karakteri sering van de toestand onjuist of althans onvolledig. De zaak is eenvoudig, dar een goed loonbeieid niet verenigbaar is met een 8 aP PrysbeJeid. Prijsstijgingen en hoge winsten zijn nn eenmaal,de grond voorwaarden voor een -psychologische gesteldheid, waarin Joonsverhogingen onvermijdelijk zijn. wil men althans kortsluitingen in'de vorm van *ta- hingeni cn opwindende massa-betógingen en. wilde acties vermijden. .Het middel der. „zwarte, lonen'" ter vermijding van zodanige kortsluiting js veel ■toegepast; zulke.Ionen ojn echter alleen maar betaalbaar, doordat in de desbetreffende bedrijven veel winst Wordt gemaakt. ^fen vergeve. ons, dat wij de laatste tijd zo dikwijls'hameren op het. zeilde aambeeld; de zaak'is, dat de maatregelen in de sociaal-economische steer ingrij pen der zullen moeten zijn, dan aanvankelijk wasgedacht, en geen ..kans. van slagen maken, wanneer inbet prijsbeleid niet veel meer systematiek komt dan op dit- ogenblik. Nu nog," geloven /wij, zit er in de maatregelen van minister- .Zijlstra meer toeval én willekeur dan wel- beradenheid. - onzer redacteuren) Advertentie'!.M.),- ;.Y\v is één van de weinige middelen die heipen bij verkoudheid. Elk tablet Is voorzien van het merk het irmbeol v&ri vertrouwen -Er hesuat je*n Aspirin')-zonder Biyerkruh GtdcponMrd h*nd«lsni«rk? DEN HAAG. Ernstige twijfel aan de noodzakelijkheid van een apart ministerie, voor Maatschappe lijk Werk valt te beluisteren uit het voorlopig verslag van de Eerste Ka mer inzake de begroting van dit departement v- Menen, verscheidene leden, dat het nog jonge departement reeds een plaats naast de andere departemen ten heeft verkregen, vele andere" le den vragen zich af, of een afzonder lijk departement voor dit soort van werk. wel nodig is. Sommige leden spreken het zonder meer uit, dat zij dit ministerie overbodig achten, omdat huns inziens het maatschappe lijk werk deel behoort uit te maken van de bemoeienissen van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Vele an dere leden zien het nauwe verband tussen het werkterrein van deze twee departementen op ongeveer de zelfde wijze, doch aanvaarden het bestaan van het ministerie als een voldongen feit. Vele leden hebben voorts de me ning uitgesproken, dat door het gro te aantal en de verscheidenheid der tot nu toe toegepaste subsidierege lingen een dermate onoverzichtelijke situatie is ontstaan, dat het maat schappelijk werk in de praktijk zelfs voor ingewijden niet meer is te overzien. HALVERWEGE de langgerekte vallei van de Giffre in Opper-Savoye. ligt Tanninges, Het bekoorlijke uit zicht, dat men daar eens genoot, is voorgoed verdwenen De klare berglucht heeft plaats gemaakt- voor de on doorzichtige grauw-grijze r damp van een chemische fa- friek en kilometers verrslingert die'damp zich door het dal. De tijd, dat dit prachtige land een mm of meer afge sloten gebied vormde,:, welks bevolking teruggetrokken en afgezonderden tot op zekere hoogte economisch zelfgenoegzaameen geheel eigen leven leidde op de basis ener agrarische produktie, behoort tot het verleden. Wie er op let, wat, zich hier afspeelt, diewaant zich in het Engeland van anderhalve eeuw geleden; toen dat land in één grote fabriek veranderd werd. En men ziet, op veel kleiner schaal dan, dergelijke verschijnselen als men destijds in Grqot-Brittannie kon waarnemen, Wie de moeite 'néémt- uit het dal omhoog te klimmen langs de hellingen van de Bourgeoise, die treft, niet zo heel ver onder;de boomgrens, een gehucht als Les AUa- mands aan,.Er woont.geen mens. Maar de chalets.staan er nog, hebbrandhout ligt nog keurig opgestapeld.bij de deuren. Iedere levende ziel ontbreekt. De houten huizen staan te verrotten in de i-egen, zijn een speelbal van de wind. De voormalige bewoners hebben geen weerstand kunnen bieden, aande lokstem Van de industrie. -Het.leven, van de bergboeren is hard. :Iri de. zomer is het zwoegen van dé vroege morgen tot de late avond om de winter te kunnen doorkomen met zijn vele ongemak ken en zijn .vele ledigheid. Afhankelijk is men-van de seizoenen, afhankelijk van het weer. Lange tochten moet men;maken om zich in de.dorpen.te provianderen. Is het zo'n -wonder, dat; velen er, de voorkeur aan geven in de fabrieken de gaan werken? Zij krijgen er een vast loon en bovendien iets,dat vergeleken met hetgeen zij op geven, reeds een./betrekkelijke sociale zekerheid kan. (worden genoemd. t,- De industrie, die op .de elektrificatie volgt, verandert het karakter, ener ganse;; streek. Men merkt het'direct, wanneer men in de kom'van het dal dorpen als Tannin- ges,Samoëns of Saint-Joire binnenstapt. Om het para doxaal te zeggen:/degeesteloosheid der moderne „cul-. tuur" beheerst ook hier'.de geesten. Zodra des avonds de zon in kleuren van geel, violet en bruin wegzinkt achter de hoge toppen, wanneer de gletschers van de Mont Blanc voor hei laatst zo'n dag oplichten in de rossige stralen, zodra de straat-, lantaarns gaan branden, - schalt uit luidsprekers dezelfde oorverdovende muziek, die gc kunt horen in de een of an dere Parijsc voorstad, op de boulevards van Antwerpen of in Brus sel. De twintigste eeuw, die onder andere ge- kenmerkt wordt door een gebrek aan werkelijke rust, SfcUtef, stilte:, stutelWat eens een dorp was Is thans een bloedloos nambride, die hier het langst ge woond heeft, die soms wanhopif klaagde, wanneer wéér iemanc. vloirn^ondh,ïtI1 SOmS een bi"Sre meer verbonden voelden mét In een van die verlaten dorpen sta ik tilden dp - vf>nvfprHi>murcin den, omdat mét hetdorpoofc hun. Sf Surfer eeTkS" keThot begonnen was te ster- berg^lSVddïnalkTVffi 8? "Dat' ik. ronddwaal ligt de^evenagerellin van de ^jude Michel beeraven Daar rusten, de begrijp plotseling, waai - dier baren -^er nagedachten^ een 0m zê"? de Mistral huivert wan- SSSxSWTeTénna!omSChtbrwoIem TW^n «taan nvnresaen- arh héeft blijven.De anderen, dat - ?■- p - s op deze 'bloedlo2e Bu.ten staan de cyprcssen, ach- waren zjj# w{er hart meer op heeft ook hier zijn intrede gedaan, ter een schuurtje -bloeit een serin- sprong al^ de lente die ziS Inplaats van de landelijxe stilte geboom en onder een dakpan is is. leven en beweging gekomen, een woning van wüde bijen, diev beweging bijvoorbeeld "ónder dé zoemen in de zon.' Dat geluid is bevolking. Hoog uit de'.bergen is het enige, dat er te horen valt. zij hier en daar wéggetrokken Verder heerst er stilte, stilte, naar nieuwe woonplaatsen in de stilte! Ge schrikt van het geluid dalen, 'in de dalen, waar;.-thans devan uw voetstap op'een drempel: schoorstenen roken! „De jeugd is ge voelt aldooreen beklemming, het eerst .gegaan. Later zijn ook de alsof ge een inisluiper zijt en de ouderen gevolgd. De;,bejaarden zijn eigenaar van *t huis ieder ogenblik -het langst gebleven. -Zo.herhaalde achter uw; rug kan binnenvallen, zich hier,, door andére'.;óorzaken, De eigenaar van het huis? Dit is de trieste geschiedenis van Aubig- geen huis, dit is een geraamte. Dit nane. La Trinité, Mégalopolis, Ma- dorp hier is een graf. Op hetzelfde laörerie en de overige" dorpen, die ogenblik, dat ge:dat beseft, speurt verlaten zijn. En hier,.;:zowel als ge ook de herin-neringen, die .er. daar,, groeit het gras tussen de hui- begraven liggen zen, op ingevallenmuren,op de Eüer tegenover, dat is het huis, vloer van de woonkeukens, die hol Waar de oude Michel nog zo lang en verlaten zijn. gewoond heeft. In een straatje hier vlakbij was de kruidenierswinkel ....II; sta tussnn verweerde muren v__ r<A,i^A Delassalle En déar, na" M"- k"khM te bSiwwl ja waar |c 76 in kunt kijken, daar woonde Louisa De- en plotseling - lijken stuit. SLOT T) VARA zendt vanavond om tfé 5 uUr opnamen uit van een historisch concgrt, dat Arturo Tos- canini in Nederland heeft geflirt- Op i3 maart 3938» me* bet Residentie-Orkest (voor het Con- cer^ebouworkest heeft Toscaaüü an Mengelbergs tijd en ook daarna, nooit /gestaan). Het programma van dit. unieke concert bestaat uit de'.ï» Cher,ubini's |QUverture^s,Ana- creon'V; de,„Pré- I lude 'laprèsml. as; Vooraf worilt een iSSPSP-J!**V>ViYm£ van delrepe- :titie, dleide maestromet bet'orliest tnd gebleken, dat Toscanin! bljzbn- oer veel „oor-- had.voor de bijtón- sMlt eIS0"' eï° t-adio-concert f2 rJZONDER aardig - tie's gister. oTmÏÏÏÏÜ": Imdoor -Wim lbo gepresenteerde rti-ceboret ..Het oog Sft oofc Regi.weur Milo AZ zorgde, poor uitnemende.,aoed af gewonen bcelden*:dïë-'direcr óp 'de huiskamer waren ingesteld. Geen succes,vond ik de directe reporS ven, n amateur-bokswedstTijd. Mijn beziücren - eolcien niet de presentatie, ™aaTs "y onder^erp, De „noblesse" van de bokssporf heb ik nooit kun- n.en vattenmaar ik kan rrieWor- steilen, dat - eendemonstratie.door ?ersterang$krachten ouertuigender zou zijn geweest.:. De „SpiegeV der intereifaritsaménge- stsid.. tfella, Haasse- bleekteen even charmante: als'spitse, 'vrdgensïèlster. Jammer, dat het commentaarwaar- ™J,e nadruk werd gelegd op het speelse karakter van Femand Legers xn Amsterdam tentoongesteld wérk dragin°n<ier Seriet^S - voorgd- DHfjS? h?eft Bfdlngs gelukgewenst middels de uitvoert ng van zijn .BsaJmensymfonie", die werd vooraf gegaan door een küa'nkbecld,. in de vorm van een interview". De inhoud was Interessant, de. vorm minder «e- slaagd. Hot is alUjd geraarlljk Cm \l- Vend persoon door een acteur te laten ..spelen Het kan licht aanleiding geven tot misverstand, ais een tekstsdhrtjver rs?°". b£Pafildf? uitspraken in d* mond legt. t Gesprek tussen de-com- ponist (Jacques Snoek) 'en z'n bewon deraarster Li entje werd te duidelijk op- cyprcssen aan de voet van de berg AKOSA In het Zwitserse win tersportcentrum Arosa, 1900 meter hoog in de Alpen, worden op. het ogenblik voorbereidingen getroffen voor de komst van koningin Juliana, die hier dit weekeinde wordtver wacht voor een vakantie van twaalf dagen. v: -• De koningin schijnt haar intrek te zullen nemen in berghotel. Praet- schli, een eersteklas hotel met tachtig kamers op het hoogste punt van Arosa, ongeveer anderhalve kilo meter van hét centrum vaii het-dorp en gunstig gelegenvoor de ski-lief hebbers. - Van de brede balkons van het hotel af, dat ruim 2100 meter boven de zeespiegel ligt, heeft men een i prachtig gezicht op het lager lig- 'gende dorp en de. orru-ingende berg- toppen./ .- Vlak achter het hotel 2ün ski- i hellingen en de! gasten kunnen zich bergafwaarts laten zakken, naar bet stationnetje van de skilift,die de skiërs mee naar boven neemt* tot een hoogte van 2049 meter. De skiërs kunnen zich dan weer naar beneden laten glijden naar hotel Praetschii. Verscheidene andere skitochten zijn van het hotel uit mogelijk, en ook is er een weg, die speciaal geschikt is voor het maken van sledevaarten door de prachtige omgeving. De voornaamste skileraar.in Arosa is David Zogg, die in 1932 wereld kampioen skiën was, „Ik zal alles doen om aan de wensen van koningin Juliana tegemoet ,te komen," zegt hij. 1 DEN -HAAG;--De Nederlandse Veren:ging van Reisbureaus-, heeft zich;tot de regering gewend met het dringend advies te bevorderen, dat er meer goede hotels in ons land komen. Bij de huidige situatie -lukt. het tijdens de periode van bloem- bollenbloei en gedurende, het hoog seizoen, dat zeer ruim genomen kan worden, niet alle vreemdelingen on der te brengen, tot schade van de Nederlandse inkomsten aan 'devie zen, aldus het: advies. BRUllpSSE.:De familie Van den Boa te Brumisse heeft een kerkboek teruggekregen, dat zij tydens de eva- cuatje in de oorlogsjaren is kwjjt ge- raakt. Aan de vermissing van het boek besteedde 'de. familie in 1945, - toen^ zij van de evacuatie ih haar woning terugkeerde weinig aandacht. Honderdzestig, huizen waren geheel verwoest,, .alle, andere., war en. bescha digd en er was veel gestolen door soldaten yan allerlei .nationaliteit*die in de> ontruimde fwohingeri. hadden gebivakkeerd. De familie keek .vreemd op, toen de post deze week: een pakket be zorgde, dat blijkenshet poststempel en de postzegel uit Engeland kwam en dat het vermistekerkboek be vatte. Het adres op het pakket was onvolledig. Elke aanduiding van de afzender ontbrak. Advertentie LM.) IK WIST DftT U zou LIEN DAT IK HET PAARO 1NH161D-..EN...WEI...U WILT. NATUURUJK hier GEEN BEDRIEGER HEBBFN ÏOH.V/AA^OM wERKtUlK :..üA^ WEET U OOK DAT IK ERGER BEH DflN EEN IK Bat LAFAA^j^ DRlnK VERNOE WAAROM cies het soort dingen dat hij wilde horen. „Is hij verloofd?" „Ja, kort na nieuwjaar, met een heel lief meisje. "We zijn er allemaal erg mee in onze schik." „Be.tty ook?" „Ze-was niet jaloers als u dat be- Toen ze een vreemde zag keek ze dD^t" ^ei hem met haar inteUI- „Dat weet ze nog niet. Ze heeft nergens speciaal aanleg voor, voor ;zover ik kan zien. Ik "heb zo'n idee, dat ze wel vroeg, zal trouwen." „Omdat ze zo aantrekkelijk. .ïs?" „Néén, omdat. i'";Tzé. zweeg- en veranderde blijkbaar watze had willen zeggen; „Meisjes die- nergens speciaal ambitie voor hebben, trou,« wen vaak vroeg." Hij vroeg zich-af-of wat ze had willen -zeggen' 'iets. te maken, had met staalblauwe ;.ogeii. „Tóén Betty /niet. op tijd, kwam op dagen óm naar school te gaan, dacht u dat ze wilde spijbelen hoewel ze zich over het algemeen goed ge droeg?" „Ja, de school ging haar ver-, velen en ze had.altijd gezegd wat volkomen .waar is dat de eerste dag van de vakantie 'n verloren dag is. Dus wij dachten dat ze deJ kans- waarnam, „het lekker,.probeerde" .zo als Leslie het uitdrukte, toeri bij er van hoorde." „Juist. Droeg ze haar sch ooikleren. toen ze met vakantie was?" Voor het eerst keek mevrouw Wynn hem twij felend aan, onzeker .van. zijn' bedoe- 'verdedïgend en maakte een onwille keurige beweging, om /de deur te ling met deze vraag. ,;Neen; Neen, ze droeg, haar 'va- kantiekleren. U weet, dat ze, toen ze terug kwam, niets anders aanhad- dan alleen een jurk en schoenen?*' Robert knikte. „Ik kan me Haast niet voorstellen, dat; er zulke ontaarde 'vrouwen «be- 2905.Wanneer de sloep de ..Laura"' tot dichtbU is genaderd, ziet De Vilder wat er aan de band is: Het jacht zit muurvast op het wrak cn maakt zélfs al behoorlijk slagzij. Kijk. de kano van Klmi ligt langszij, maar waar is de neger zelf? „Als die kerel da boel maar niet heeft verraden," gromt De Vilder. Van de bemanning van het jacht ziet hij ook. niemand. De Vilder besluit het jacht te praaien en desnoods wil hij met geweld aan boord gaan. Hij heeft een 'machinepistool; bij zich. Maar Bob, Jaap en Kimi hebben de sloep al lang in de gaten gekregen en zijn op alles voor- I bereid. Zij zullen zich niet kunnen verweren fen. zij begrijpen wel. dat De Vilder zal proberen de' i.Laiira" te overmeesteren, Kimi is doodsbenauwd. „Ga jij naar beneden," zégt Rob, „ze hoeven jou niet direct, te zien." gente ogen aankijkend. ,Jk denk dat üe het wel miste, dat ze niet meer sluiten, maar. toen ze Robert eens ^ummer één bij hem was, zoals ze 'goed aankeek, stelde dat'haar ge- dat gewend was, maar ze nam het rust. Robert legde uit wie hij was, en ©rg prettig op. Het is n aardig kmd, ze luisterde naar hem. zonder hem in mijnheer Blair. Geloof me. Ik was de rede te vallen. onderwijzeres voor ik trouwde en U bent helemaal niet verplicht geen erge goede: daarom ben ik bij staan,-dat ze een hulpeloos kind zó, om me te ontvangon." besloot hij. f» eeaste ri» h,este gelegenheid ge- hehandelen." „maar ik hoop, dat u 't me niet trouwd-en uc weet heel wat van „Als u die vrouwen kende, me- zult weigeren. Ikheb inspecteur meisjes af. Hetty heeft me nooit een vrouw - Wynn, zou u - het zich nog Grant meegedeeld, dat ik u vanmid- ogenbüK: angst bezorgd. moeilijker kunnen voarsteüen." dag ging bezoeken ten behoeve van „Ja, dat weet ik. Iedereen praat „Maar er zijn zoveel misdadigers,, mijn cliënteji." „O, als de politie er aardig over haar. Is de verloofde van die er onschuldig en onschadelijk uit- •geen' bezwaar tegen heeftZe uw.zoon een schoolvriendinnetje van .zien,, is het niet?".: vv deed een stap terug om,hem langs haar?" Robert antwoordde hier niet op. zich heen te laten gaan. „Ik ver- „Nee. zij was vreemd voor. ons. Hij vroeg naar de kwetsuren van het londersteh dat u uw best moet doen Haar ouders zijn kortgeleden hier- meisje, -Waren dat verse plek:ken',,■- .yoor die mensen als u :hun' advocaat komen wonen en mijn zoon ontmoet- i0 D? 'meeste- begonnen nog1 niet eens te'verkleuren.";* T/;' Dat verraste Robert een beetje^. We hebben haar voor een paar dagen geen ogenblik verwacht dat Leslie 'uit logeren gestuurd om alle drukte zo onverwachts met haar zou komen Oof te vermijden. LesUe- bedoelde het aanzetten. Maar we vonden haar:zo ty,^ ff Ji*r> I goed. maar het was heel dom wat aardig, dat we dat eigenlijk verga- Jf. waren tussen al .de hÜ deed." ;..'.ten/^v' nieuue' .-.- „Leslie?" .Jïij moet toch nog erg jong zijn, „En waar deden ze u aan denken?. „Mijn zoon. Gaat u zitten," Ze om al. aan trouwen te denken?" Aan zweepstriemen?? «bood hem ëen van de makkelijke „O; het is natuurlijk absurd. Hij „0»nee. Ze was gewoon bont en stoelen in de prettige zitkamer. „Hij is twintig en zij achttien. Maar ze blauw gesiompt. Zelfshaar gezicht, was te boos op de politie om helder -zijn erg dolop elkaar. Eri ik was Aan een kant -was het helemaal dik' te kunnen denken boos omdat ze zelf. ook erg jong toén ik trouwde en ze Had een blauwe plek op haar mets hadden gedaan terwijl alles zo. ik ben erg gelukkig geweest. Het slaap." bewezen leek, bedoel ik. Hij is altijd enige wat memankeerde was een ..De politie zegt. dat ze hysterisch; érg dol op Betty geweest. Eigenlijk dochter. En die lacune heeft Betty werd, toen.haar werd voorgesteld;om. waren ze, tot aan zijn verloving on-' helemaal opgevuld." haar verhaal, aanihenftè^yerteilen." afscheidelijk". „Wat gaat ze doen, als ze van v': Robert's oren tuitten. Dit-was pre- school komt?" -!v.'-KWördtLvervolgÖ)- bent. En we hebbenniets tever bergen. Maar als u Betty wilt on dervragen, moet ik u teleurstellen. te haar bij het dansen." „Gaat Betty ook dansen?" „Om eerlijk'te zijn, we'hadden

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1