NAAR STABILISATIE Indonesië sloot hoofdstuk '56 met zwarte bladzijde Vier Islam-staten kritiseren Egypte Onschuld op schoolschoenen Kortswijl Gelebes dreigt thans zorgenkind te worden Ruwe,rode handen HAMEAgfi a»ÉFRAffl®0a0s® 2 uit Groningen naar Monaco Reelasseringsdag '57 op 5 oktober SASTROAMIDJOJO TOT PARLEMENT: HENRI AHRENDS dirigent van NH-orkest NA WETTELIJKE REGELING: daling omzet afbetalingszaken Russisch protest tegen uitwijzing van secretaris Spierpijn j Kloosterbalsem Akkoord tussen India en Syrië Heeiïiik Reportages „Statendam'5 AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB door JOSEPHINE TEY Nederlandse boter naar België Dinsdag 22 januari 1957 OVER vijf weken ^naar schatting zullen'de eerste schepen weer door het Suez-kanaal kunnen varen. Het wordt boog tijd, niet in de laatste plaats voor Egypte, welks economie zwaar lijdt onder de stremming van het verkeer, nadat ze tevoren al sterk was aangetast door de kosten van Nasser'? eerzuchtige politiek. De Russische wapens 2ijn wel zeer duur gekocht gebleken. Ze zijn met goede, valuta betaald en hebben daarenboven de stormopgeroepen over de Sinaï- woestijn en het Suez-kanaal. Overwinningspostzegels en de Egyptisering Van de buitenlandse bankinstellingen kunnen de waarheid niet verhullen; de waarheid, dat het land militair zwak is en economisch verarmd. Nasser nit nog hoog te paard, doch zijn zege is alleen maar diplomatiek, en de grenzen er van worden duidelijker zichtbaar, naarmate de verhoudingen rich stabiliseren. Deze stabilisatie is het gevolg vooral van de nieuwe Amerikaanse poli tiek. De regering te Washington blijft afstand houden van Groot-Brittannië en Frankrijk, de beide landen die de Arabische propaganda voorstelt als do boosdoeners en uitbuiters bij uitnemendheid, maar het ontkomt loch niet aan om datgene te doen, wat deze boosdoeners en uitbuiters vroeger deden. Het ontbreekt de Arabische landen voorshands aan poli tieke rijpheid en economische geordendheid. Het bewustzijn daarvan draagt piet weinig bij tot de felheid van het nationalisme, zoals heel vaak toe gespitste gevoelens dienen ora bepaalde zwakheden te verhergen. Het kan voor de Britten en Fransen een schrale troost zijn, dat in zo'n geestesgesteldheid zondebokken nodig zijn nm helpers te kunnen verdra gen en aanvaarden. Na Eisenhower duidelijk heeft gesproken, heeft het uitspelen van de Russen zijn waarde goeddeels verloren. Was het tot voor kort de vraag of Amerika voor bet Midden-Oosten in de oorlog zou gaan, op het ogen blik gaat het er om of de Sowjet-Unie er een oorlog om wil riskeren. tWelnu, dat wil ze stellig niet, wanneer Amerika de tegenstander is. ZO heeft de diplomatie de leiding weer in handen genomen; op basis uiteraard van de laatste ontwikkelingen. De gebeurtenissen hebben bewezen, dat de Arabische landen op militair gebied bij lange na niet kunnen waarmaken, wat ze dag en dag door hun eenders en hun kranten plachten te propageren. Nasser heeft honderd tnalen verkondigd, dat de landen van de Arabische groep Israel zonden vernietigen; maar de Egyptische troepen hebben in de Smaï-wocstijn niet veel anders gedaan dan vluchten, met achterlating van de kostbare Rus sische wapens, waarvan ze vaak de bediening niet eens kenden. En waar bleef de hulp van de bondgenoten? Het is een factor, die van gewicht is bij de beoordeling van de toestand: Arabieren, die willen vernietigen maar het niet kunnen, en Israëliërs, die piet willen vernietigen maar het kunnen als het moet. En het volgend punt is de noodzaak, niet in de laatste plaats voor de Arabische landen, de oliestroom gaande te houden. Wanneer de laatste maanden de Weste lijke afhankelijkheid van de Midden-Oostelijke olie op hinderlijke wijze is gebleken, dan moet er voor de volledigheid van het beeld aan worden toegevoegd, dat voor ongetelde Arabieren de voorzetting van de olie- exploitatie een kwestie is van leven en dood. Onder zulke omstandigheden kan de nationalistische wens, dat Israël verdwijne, wel moeilijk onderwerp van een serieus gesprek zijn tussen Eisenhower en koning Saoed. Wat heeft de koning wèl aan Eisenhower tnee te delen? Van het feit, dat Egypte, Saocdie-Arabië, Syrië cn Jor danië niet tot de invloedssfeer van enige grote mogenheid willen horen, ral Eisenhower zeker met belangstelling kennis nemen, zeggend, dat hij idat toejuicht. Zal de koning echter verklaren, dat de vier landen geen Amerikaanse hulp nodig hebben? Waarschijnlijk niet! TEGENOVER dit weinig overtuigende betoog van flinkheid staat de opluchting van de Bögdad-landen: Turkije, frak, Perzië cn Pakistan over het feitelijk wegvallen van de Russische dreiging als een houding, die weinig vatbaar meer is voor tcgen-propaganda. De troefkaart met de Rus er op is immers uit het spel. De stormen zijn over; er kan een nieuwe toestand groeien, waarbij de olie weer vloeit en Israël wat steviger staat dan voorheen. Want de organisatie der V.N., die er jarenlang in heeft berust, dat het Suez- kanaal voor Israëlische schepen gesloten was, kan nu onmogelijk een 6iluatie doorzetten,, welke Israël zou verhinderen, van de Golf van Akaba gebruik te maken, zomin als ze kan bevorderen, dat Gaza opnieuw een moordenaarsnest wordt. Werk genoeg voor dc diplomaten; moeilijk en omzichtig werk, maar piet zozeer gevaarlijk werk. Als iemand gevaar loopt, dan kon het Nasser pelf wel eens zijn, die niet kan voortgaan als een overwinning te vieren, wat de Egyptenarcn meer en roegr aan den lijve als een vervaarlijke nederlaag zullen krijgen te voelen. Mocht Nasser gaan, dan ware de tijd >vel daar voor vredesonderhandelingen, van belang vooral voor de Pale stijnse vluchtelingen, voor wie zonder a! te grote moeite de fondsen bijeen gebracht zouden kunnen worden, nodig voor een solide vestiging in de Arabische landen, waar ze nu als paria's leven. ZWOLLE. Bij de ongetwijfeld reer vele geschenken, die ter gele genheid van de aanstaande blijde ge beurtenis in Monaco zullen worden aangeboden zal ook een twee meter lange Groninger krentenwegge zijn. die zal worden gebakken door bakker J. A. Beersma te Uithuizen, winnaar van een krentenbroodwedstrijd van de Zwolse bakkersvakschooL De heer Beersma zal met een de putatie van Nederlandse bakkers naar Monaco gaan om het brood aan te bieden. Daartoe is van bet prinselijk hof reeds een uitnodiging ontvangen. DEN HAAG De Nationale .Re- classeringsdag, waaraan verbonden de grote inzameling ten behoeve van de reclssseringsarbeid van en voor alle gezindten, georganiseerd door het Nationaal Bureau voor Reclas sering, zal dit jaar worden gehou den op of omstreekszaterdag 5 oktober. DJAKARTA. „Het doet de Indonesische regering leed te moeten con stateren, dat in hei boek van Indonesia's geschiedenis, het hoofdstuk 1956 wordt afgestoten met een zwarte,, bladzij de." Dat zei maandagavond premier All Sastroamidjojo toen bjj in het parlement een regeringsverklaring aflegde over de opstandige beweging op Sumatra, In dezelfde vergadering, waarin dit geschiedde, waarschuwde het parlementslid Mohammed Noor de regering er vow, dat Celebes het eerstvolgende zorgenkind zal worden indien de regering niet voldoende belangstelling aan de dag tegt voor de wensen, die onder de bevolking van dit eiland leven. Noor deelde mede, dat ook In Celebes pogingen in het werk wor den gesteld om een „raad" te-vormen om de wensen van de bevolking op het stuk van de opbouw, en herstel van de veiligheid in goede banen te leiden/ Niet alleen, uit de burgerij, doch ook van de'zijde Van militaire groeperingen zijn; volgens dit parle mentslid, in deze richting wensen opgegaan. Premier Sastro stelde in het licht, dat de gedragslijn, die zijn regering .volgt om de „gebeurtenissen op Su matra" weer. in het rechte spoor te brengen, haar uitgangspunt vindt in de overtuiging, dat de uitvoering van het huidige regeringsprogram voort gang moet vinden omdat dit zal lei-, den tot een verbetering van de si tuatie, .waarin het land thans'ver keert; en,--tot .verbetering.; van de levensomstandigheden der- bevolking. Als oorzaak van de gebeurtenissen op Sumatra-/ noemde de premier de in diverse groepen der Sumatraanse bevolking bestaande ontevredenheid over verschillende handelingen der centrale regering, zowel van de hui dige als van haar voorgangsters. Dit heeft de regering er toe' gebracht, te streven naar een versnelling in de uitvoering van het bestaande ont wikkelingsplan voor. Indonesië. Premier Sastro gaf een gedetail leerd overzicht van de- staatsgrepen op Sumatra en laakte daarbij „bui ten-parlementaire kringen", die, het oneens zijnde met het politieke pro gramma der regering en met de wijze, waarop het ten uitvoer werd gelegd, een eigen politieke actie gingen voeren buiten het parlement, toen hun idealen niet in vervulling konden gaan door democratische en parlementaire middelen. Tenslotte- verklaarde, de- .premier, dat indien de wet op de autonomie door het parlement zou.worden aan genomen. zij zeer spoedig ten uit voerzal worden gebracht- (Van onze corrèsponÖent> HAARLEM Hènri- Ahrends, assistent-dirigent ,:vanV het Concert gebouworkest, is mét ingang van 1 September benoemd,-tot'eersté di rigent. van het Noordhallands Phil- harmpnisch Orkëst. Hij volgt Toon Verhéy op. die 'wegens: gezondheids-- redenen zijn: functie moest neer leggen.,; -;* Van een onzer redacteuren) AMSTERDAM. De verkoop van de afbetalingszaken, aangesloten bU de Nederlandse Vereniging Crediet- gevende Detailhandelaren Is in de periode juli—september aanzienlijk gedaald. Dit is gebleken bij een" enquete, die de vereniging heeft in gesteld naar aanleiding van de'In juni tot standgekomen wet inzake een tijdelijke regeling van de albe-, talingsoverecnkorost. 'in- de textiel- en meubelzaken be- dreeg. de omzetvermindering- in juli dertien pet, in augustus acht pet en in september zestien pet. Bij "de technische bedrijven waren deze per centages r esp-19, 22 eh 31; Het feit,' dat de omzet in de tech nische .bedrijven sterker daalde dan in de kleding- eh meubelzaken, laat zich volgens de vereniging verkla ren door het feit dat voor de meeste technische artikelen de „verplichte kassastortïng" 20 tot 30 pet bedraagt, terwijl de eerste betaling voor kle ding en meubelen slechts vijftien pet is. Hoewel het in het algemeen moei lijk is na te gaan, welke factoren voor het omzetverloop in de speci fieke afbetalingszaken van betekenis zijn geweest kan men niet aan. de indr.uk ontkomen,.dat daarop; een on gunstige invloed is uitgegaan van de afbetalingsbeschikking, temeer, daar de omzet in de contantzaken in dezelfde periode beduidend is toege nomen, - fAdvertentie I.M.] of rhzumatiek Flink wrijven I ■met.Kloosterbalsem, die f diep in het weefsel dringt f u/rijft de pijn weg ANKARA. De *ier Mohamme daanse landen van het Bagdadpact, Turkije, Irak, Perzië en Pakistan hebben op Egypte een beroep ge daan het Suezkanaal niet onderge schikt te maken aan doeleinden van nationale politiek. Bovendien be treurden zij het, dat de pijpleidingen inSyrië zijn vernield waardoor de economie van de betrokken landen is benadeeld, -y y: Déze-voor Mohammedaanse landen scherpe aanval op de politiek van Nasser werd gedaan in een commu niqué, dat na een bijeenkomst van de regeringsleiders in- de Turkse hoofdstad, werd uitgegeven. Dezelfde dag zeiden premier Nebroe van India en president El Koewatli van Syrië in een gemeenschappelijke verklaring, dat het Bagdadpact de internatio nale spanningen heeft doen toene men. Verder verklaarden zij, dat de lan den in het Midden-Oosten zich zon der overheersing van buitenlandse mogendheden moeten kunnen ont wikkelen. Zij zegden steun toe aan de Algerijnse bevrijdingsbeweging en. verklaarden, dat elk verder uitstel van de terugtrekking der Israëlische troepen uit de strook van Gaza nieuwe gevaren met zich meebrengt. Ook dé vier landen van het Bag dad-pact eisen, dat Israel zijn troe pen terugtrekt maar zeggen er bij, dat er een spoedige regeling moet komen van het Palestijnse vraag stuk door de V.N. Turkije, Irak, Perzië en Pakistan noemen het plan van president Elsenhower het beste middel om de vrede inhet Midden-Oosten te be waren en de economische toestand te verbeteren. Zij spraken zich ook uit voor krachtige maatregelen tegen ondermijnende propaganda. Egyptezal een schadeloosstelling van vijf èn een half miljard, vragen voor de schade die het heeft geleden tengevolge van de militaire actie van Engeland, Frankrijk en Israel. Egypte heeft tot nu tóe .1,6 'miljard aan vijandelijk vermogen in beslag genomen. Diplomatieke woordvoerders in New York hebben verklaard, dat secretaris-generaal i Hammarskjöld een toeslag wil heffen op de kanaal geiden om de kosten van berging te betalen. Israel heeft maandag 499 Egyptische krijgsgevangenen uitge leverd aan eenheden van de V.N, in de SinaL In totaal zal Israel in tien dagen tijds 5.800 Egyptische gevan genen naar Egypte terugzenden. Engeland heeft Jordanië medege deeld, dat het onmiddellijk bespre kingen wil voeren over hét in 1948 gesloten Brits-Jordaanse verdrag van bondgenootschap. V,.D._ DRANKOW DEN HAAG. De uitwijzing van do tweede secretaris van de Rus sische ambassade V. D. Drankow Is volgens de Russen „weinig gefun deerd". Volgens een verklaring van de Sowjet- ambassade zijn de ^mo tieven en de redenen van de Neder landse regering, die Drankow ;:be- schuldigd van een poging tot omko ping van een Nederlands ambtenaar, „niet overeenkomstig de werkelijk heid". De uitwijzing van de zevenen veer tigjarige Drankow,. die uitstekend Nederlands spreekt, doet donken aan het geval van de correspondent van het Russische persbureau Tass, L. K. Pissarew, die in februari 1953 we gens ongeoorloofde politieke hande lingen het land moest verlaten. PARAMARIBO Op 16 januari j.l. is in de bevolkingsregisters van Paramaribo de 100.000ste inwoner ingeschreven. (Advertentie I.M-J opstijgt pannetje! hèeft IN de tijden van de rechtstreèkse reportages vandoopplechtigheid en proefvaart van de „Statendam" is verandering gebracht. De doop door prinses Beatrix wordt mor genavond om streeks; tien over acht uit gezonden in de NCRV-,.Radio- krant". Om tien over tien volgt dan een repor tage uit volle zee over de proef vaart. Verslaggevers zijn Herman Felderhof en Guus Weitzel. Voor deze reportagewordt gebruik ge maakt van de scheepszendcr en radio Scheveningen. RIJP en Groen", het jeugdpro gramma van de VPRO, wordt verrijkt met een nieuwe rubriek. Onder het motto „Muziek en vorm met klassiek als norm" zullen leer lingen van het Amsterdams con servatorium zich bezig houden mét de meer of minder vaste vorm, die gebruikt werd en wordt bij het componeren. Met name de sonate vorm komt ter sprake. De serie van ïn totaal zeven uitzendingen begint op 30 januari (8.45. Hilversum li. JOlJZONDER geslaagd u?ns het ■EJ klankbeeld „Schipper, wij ko men!", dat gisteravond werd uitge- zonden' in. ae „Radioscoop". Henri Küd en Wint Ruth, hadden aan dit „journaal" van het hospitaal-kerk schip „De Hoopeen levendige, boeiende vorm gegeven. Mooi vond ik vooral de rustige .stem van de dokterdie de man volkomen leek té typeren, Dit korte programma gaf een duidelijk beeld van de uiterst belangrijke taak, die „De Hoop" uoor de zeevarenden verricht. Voortreffelijk varen de documen taire films over Afrikadie de tv- kijkers gisteravond in een gezamen lijk NTS-programma door de ge- moedelijk-geestige pater P. Verste gen zelf een van de cineasten 1 werden gepresenteerd. Adernbene-. mend vond ik de unieke opnamen van een vulkaan in' werking. H. S. HET culturele KR O-programma „'En gij zult het aanschijn der aarde ver nieuwen" is vanavond gewijd aan „Christendom en Humanisme": het geestelijk leven in de tijd van Erasmus (8.50-10.10). Ton de Leeuw, de Utrecht se componist die vorig jaar met rijn radiofonisch oratorium „Job" de Prix d'ïtalia verwierf, spreekt vanavond om half elf voor de AVBO-microfoon over experimentele muziek („Hét geluidsSa- boratorium als werkkamer van de com ponist").. (Advertentie IM.) QttGELUKK&rt GfcBEÜ JimuriTER KlEThftArt JaJOUWSCHULP Rttt ALTIJD,Tom ISHEf NIET flA DÉD00D VAfljEf oifi&iK piekeren.... Al5 IK G&5T0PT WAS MADIKHEM KUMhttt HtLPÊrt DO En nJ&SCHlEft MAAR TOEN &EGON IK TE DROMEN. IK DROOMDE DAT IK )£p WA5..-PAAR0rt HIELD WH'N PAARD 111...TH, WAE.TÈBAJ1G On DOOR TE RIJPEN 2908.Jeap Tcrwitide en Kimi horen de kogels eveneens fluiten en zij begrijpen, dat De Vilder tot elke prijs wil proberen de „Laura" tc ^ovcr- meesteren. „Wij moeten wat doen. Kimt,, zegt Jaap; „het duurt nog tot na middernacht, voor het yvater zo hoog zal zijn, dat wij los komen...; En met die karabijn kan Rob xveinig uitrichten." ding iets doen. Hoe /werkt het apparaat? Aha. De neger kijkt bezorgd, maar dan klaart zijn ge- de harpoen wordt afgeschoten uit een geweer met zicht opeens op. ,,Dit prachtig wapen," zegt hij een sterke veer, „Een goed idee. Kimi." zegt grijnzend, wijzend op een visharpoen. Terwinde I Jaap, „misschien kunnen we dat ding goed ge- kijkt verrast op. „Ja, misschien kunnen ze met dat 1 bruiken." 29 Op het ogenblik stonden de kansen gelijk dat Kevinop zijn zestigste zou sterven aan te hoge bloeddruk, of dat hij op zijn zeventigste een zetel in het Hogerhuis zou krijgen. Robert hoopte het laatste want hij was erg gesteld op Kevin. In het begin al hadden zij zich pp school tot elkaar aangetrokken ge voeld, omdat ze'beiden rechten zou den gaan studeren, maar ze waren vrienden geworden en gebleven om dat ze elkaar aanvulden. Voor de Ier was Roberts gelijkmoedigheid amusant, stimulerend en, als hij mee was. rustgevend. Voor Robert was Kevins bloemrijkheid exotisch en fascinerend. Typisch was. dat het Ro berts ambitie was om terug te ke ren in zijn provinciestadje en daar zijn leven voort te zetten, terwijl Kevin van plan was om alles, wat in de wet veranderd kon worden, te veranderen, en daar dan zoveel mogelijk lawaai bij te schöppen. Tot nu toe had Kevin vrij weinig veranderd, hoewel hij zijn best ge daan had waar het de vonnissen van sommige rechters betrof, maar hij' had een aanzienlijk lawaai ge maakt in zijn moeïtelozè, lichtelijk kwaadaardige stijl. Alleen al de te genwoordigheid van Kevin MacDer- mott maakte een rechtszaak voor een krant vijftig procent meer waard en heel wat'meer dan dat voor de kosten. Hij was getrouwd voorspoedig en gelukkig had., een. aardig huis bij Weybriage en drie sterke zoons, lenig en donker en levendig als hun vader. In de stad had hjj een flatje en als Robert in de stad was, en dat was niet vaker dan Robert kon ver helpen, aten ze samen, of in de fiat of in het laatste tentje waar Kevin goede wijn ontdekt had. Buiten, de wet waren Kevins hobbies wijn en knokfilms, Kevin moest vanavond naar een advocaten diner, had zijn secretaresse verteld toen Robert trachtte hem te bereiken, maar hij zou het heerlijk vinden om een goed excuus te hebben om niet bij de re devoeringen te hoeven blijven, en wou Robert wel vast naar zijn flat gaan na'het eten en daar op hem wachten Dat was een goed ding: als Kevin van een diner kwam zou hij uitge rust zijn er voorbereid op een rusti ge avond. Hij zóu niet rusteloos rondlopen en zijn gedachten voor drie-kwart in de rechtszaal hebben. Intussen kon Robert Grant opbel len op Scotland Yard en kijken of diehem de volgende ochtend een paar minuten ontvangen kon. Hij moestprecies weten hoe Scotland Yard en hij tegenover elkaar ston den: mede-lijders, maar ieder aan een kant :van de grens. In de Fortescue, het' oudé hotel waar hij had gelogeerd sinds de eer ste keer. dat hij op eigen gelegenheid naar Londen mocht, werd Robert gehoed als. een neef en hij kreeg de „kamer die hij de vorige keer ook had"; een donker gezellig hok met een schouderhoog bed en een geca pitonneerde pluche canapé; en ze brachten hem een blad boven, waar op stonden een buitenmodel bruine theepot, een. antiek zilveren roorn- kannetje. een pond. suikerklontjes op een glazen schoteltje van een. kwartje. *n Dresdener porseleinen kop met bloemen en kasteeltjes, een rood- 7AREH peteden heb ik u op desc plaats eens het ware verhaal verteld pan een cellist, die, na een recital, met 2u« instrument in de arm op de tram stond te u>acfue7i en toen door 'n voorbijganger werd aangeklampt "met de vraag: „Speelt u bü Malando, meneer?" De cellist antwoordde: „Nee, ik speel klassieke muziek.'- fin omdat de ma» zich vol walging afwendde voegde hij er aan toe: Waarom houdt u daar., niet pan?" Waarop de voorbijganger sprak: ,^ich meneer, er is al narig'~ held genoeg op de wereld". Deze anecdote, is pdndaag mij» motto De voortreffelijke komische dan ser Albert Mol heeft onlangs, in het kunstzaattje van de Haagse Posthoorn eentehfoonstetling van de non figuratieve schilder Jan 'Roede ppengemime'd.- Een-.geluids- band werd afgedraaid jen -, daarbij nam Mol de .super dwaze standen aan, die men hem zó goed kan toe vertrouwen. Het. succes moet groot g&rjfeest zijn/maar dat weerhield de schrijver Ary. den Hertog, niet -pon een welwillend kritische .meditatie ihde1 Haagse Post over -dé „haneer naar leukigheid", die tegenwoordig ieders maag dóet rommelen.: Hoewel ik ook ih dit betoog figu reer, moet ik toegeven, dnt er wel iets waars in sit., Voor de oorlog waren wij in dit goede Nederland niet -zulke .lache bekjes. Maar Hitler was nog niet vertrokken, of, er ontstond een enor me behoef te aan humor. Heel ver klaarbaar, na., ai .die ellende..Eh erg ongevaarlijk,, als u het- mijvraagt. V/ant waarom 'zouden we niet een beetje lachen?J 't Enige lugubere kantje ér aan is dat mensen luider willen schateren, naarmate er in hun léven minder: aanleiding toe.bestaat. Wat dat betreft lijken we allenwal op toneelspelers, die, als een voor-, stelling mislukt, of als ket publiek té'dom is „om .'t te pikken" dadelijk vluchten in de slappe lach. „Ach meneer,..er is olnarigheid genoeg op. de wereld," zei die voor bijganger. De pret en niet de cello moét ons uit dié narigheid bevrijden. Omdat onze ernst tegenwoordig zo wankel op de benen staat, zijn we er als de dood voor. Dingen die van nature dor en langdradig behoren te wezen hebben daartoe het recht verloren. Ik ontvang talloze verzoe ken om de méést doorwrochte ten toonstellingen met enige grollen ie openen, want de echte, adequate ope ning „is zo vervelend". Inderdaad. maar dat hoort toch zo? „O nee, in vredesnaam geen ernst"., Dit is de t#d van de jolig babbe lende dominees, die op zo'n. toon van „kom nou,ioy zijn ook best vlotte jongens", onze zielen binnen willen railleren. Laatst oneTleed een belangrijke kunstenaar. Aan zijn graf verscheen een heer die een lang, obsceen spotuers reilde uoor- dragen, omdat hij dat indertijd me't I de ontslapene had afgesproken. Men i heeft hem met moeite iceeThcu- jden Ja, Ary den Hertogonze arme ernst zit lèlyk uóor het blok- Maar als u, vrij naar Max Den- der-monde, zegt: „Dé wereld gaat aan leukigheid ten gronde", héb ik toch troost voor u. De leukigheid zal actn de wereld ten gronde gaan, zodra 'die wereld, zoveel minder koud geworden is dat de mensen in- hei leven lachen en in de schouwburg,', bij wijze van ontspan ning/wat willen schreien.- De hemel geve het al zal het me brodeloos maken. v Tegen die tijd laat ik me dan wei omscholen tot ernstig auteur. Dat geve de hemel nie t... KRONKEL BRUSSEL. België heeft zijn grenzen geopend voor Nederlandse en Deense boter in eea poging om de stijgende prijs van de Belgische boter naar beneden te halen. De prijs van dé Belgische boter is gestegen van 6.77 .per:kEogram tot 7.32. Inmiddels is reeds vijfhonderd ton Deense boter geïmporteerd en in België verkocht x'oor 6.53 per kilo gram, België onderhandelt met Ne derland over de invoer van driehon derd ton Nederlandse boter. met-gouden bord, gemaakt voor ko ning Willem IV en zijn koningin en een gedeukt keukenmes met een ge vlekt bruin heft. Zowel de thee als het blad verfristen Robert. Hij ging hoopvol gestemd de avond-straten in. Zijn zoeken naar de waarheid over Betty Kane brachten hem, half be wust, naar de open plek, waar dat blok flats had gestaan: de plek waar haar beide ouders gestorven waren in één vernietigende explosie. Er was niéts meer dat erop wees, dat Hier ooit huizen hadden gestaan. Aan de overkant van de brede straat was een rijtje winkels, die daar nog net zo stondem als vijftig jaar geleden. Robert liep erheen cn ging bij de sigarenwinkel binnen; een sigaren- winkelier-nieuwsagent weet alles. „Waar was u toen dat gebeurde?" vroeg Robert, met een knikje naar de deur. „Wat gebeurde?.'' vroeg de rozige man, die al zo gewoon was aan de lege vlakte, dat hij er nooit meer aan terugdacht. „O, die bom inslag? Nee, ik' was er niet, ik had dienst; Bij de luchtbescherming"., Robert zei. dat hij bedoelde of hij toen hier zijn zaak al had? O ja, natuurlijk. Hij was hier in de buurt •grootgebracht en had de zaak over genomen van zijn vader. „Dan zult u de buurtgenoten wel goed kennen. Kende u het stel, dat in die flats concierge was? „De Kanes? Natuurlijk' bende- ik die. Hoe zou ik niet? Ze kwamen hier zowat de hele dag in en uit lo pen. Hij 's mórgens voor zijn krant, een tijd later zij voor haar sigaret ten. Dan hij 's avonds weer voor de krant en zij in de loop yan de dag nog wel 'n keer, of twee drie voor nog meer sigaretten: en 's avonds gingen hij en ik een glaasje bier drinken op de hoek, zodra myn zoon met zijn huiswerk klaar was en op de winkel kon letten. Kende u ze, mijnheer? „Nee, maar ik ontmoette laatst iemand, drg. hét óver ze had. Hoe is die flat Verwoest?"- De kleine man klikte zijn tanden op elkaar, - „Revolutiebouw. Dat was het. Echtrevolutiebouw. De bom viet in de omtrek daardoor kwamen de Kane's om hét leven. Zij zatenin hun. souterrain, en voelden zich betrekkelijk veilig en de hele boel zakte in elkaar als een kaar tenhuis. Verschrikkelijk", Hij legde een stapel kranten recht. „Strop voor. haar, dat ze juist die ene avond, thuis* was bij haar- mam Hij scheen een sardonisch ;pleziet in die gedachte té hebben. (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1