Westen overweegt garanties voor Israel en Egypte i op Resolutie in de maak Winst voor rechts bij Parijse verkiezingen Fransen vrezen grote aanval in Algerije Britse studenten van spionage beschuldigd m. Beeldenstormer in Zd.-Limburg Koning Saoed kreeg zestienhonderd man op de koffie Zijrivieren van Rijn deels bevaarbaar Rode Kruisliga biedt Hongaren nog méér Meer olie voor WEER GEWELDDADEN IN ALGERIJE Verpakkingsbeurs in teken van de automatisering HONGARIJE BEREIDT PROCES VOOR Nieuwe Koers" wil meer industrialisatie van de woningbouw Amerika werkt aan kleine kernbom Japanse protesten tegen Britse kernexplosies Poujadisten verpletterd Sandys bezoekt Foster Pulles Borden wasser in 'VS moordenaar van zusjes? Nieuw bestuur Ver. van Letterkundigen Radioman naar Suezkanaai RADIO ENT.V. Boq^FRANKGODWIN m A|GNTtJREN VAN KAMTElft door JOSEPHINE TEY Maandag 28 januari 1957 NEW YORK. De VS, Canada, Australië, Nieuw-Zceland cn Noorwegen 2ijn bezig een resolutie op te stellen, waarin Israel wordt gevraagd zich uit Egypte terug te trekken en waarin waarborgen voor de veiligheid van beide landen worden gege ven. De resolutie zou in grote lijnen overeenstemmen met de aanbevelingen, die Hammarskjöld aan de Assemblee heeft ge daan over het terugtrekken van de Israelis binnen de lands grenzen en garanties voor de vrije doorvaart in de Golf van Akaba. Volgens een Amerikaanse woordvoerder zou de resolu tie uiting geven aan het standpunt van de Algemene Vergade ring. De resolutie zal waarschijnlijk pas in de loop van de week na een debat over Hammarskjold's aanbevelingen aan de ver gadering worden voorgelegd. I G mnüSiIii{liil!l i'llüIUJIiU/iUti !u [lij I! HJSiliiil'i BJHflH )3it!lili' Het Israëlische oordeel over Ham- marskjö.d's aanbevelingen is vernie tigend. In een speciale kabinetszit ting werd het rapport behandeld. Onder andere heeft het kabinet vast gesteld.dat .Hammarskjöld enkel oen regime wü herstellen, dat reeds op een catastrofe was uitgelopen". De secretaris-generaal is fel aangeval len over het feit. dat in zijn aanbeve lingen zelfs niet voorkomt, dat Egyp te al acht Jaar lang openlijk het Handvest van de VN schendt door vol te houden,.dat er tussen Egypte en Israel een staatvan oorlog be staat. „Hammarskjöld dringt aan op herstel van de wapenstilstandsover eenkomst, dat wil zeggen terugkeer Hulst naar de toestand, die de huidige crisis heeft veroorzaakt. Niets wijst er op. dat Hammarskjöld rekening heeft gehouden met bet feit. dat Egypte zijn blokkade - en de Fe- oaycen-actie' direct zal herva'tten aJs de oude toestand is teruggekeerd.' aldus de verklaring. De Egyptische regeringswoord voerder kolonel Abdoel Kadar Ha- tam heeft meegedeeld, dat zijn land altijd bereid is geweest, de wapen stilstandsovereenkomstna te leven, maar dat het Israel was, dat steeds een gespannen sfeer trachtte te scheppen. In Londen is vernomen, dat Enge land zich zal verzetten tegen het uit vaardigen van sancties tegen Israel indien dit in de VN zou worden Voorgesteld naar aanleiding van de MAASTRICHT De rijkspolitie In Heer en Araby U sinds enkele dagen druk aan het zoeken naar een waarschijnlijk geestelijk gestoorde man,, die. in room-katholieke kerken In Maastricht en omgeving een soort beeldenstorm is begonnen. Uit het vergulde schrijn ln do Rec toraatskoepelkerk van het Heilig Hart werd een zeldzame relikwie van Sint-Gerardus weggenomen. De schrijn zelf werd later teruggevon den op het altaar. In de kerk van St.-Antonius in Scharn (gemeente Heer) werd «en beeld van Onze Lieve -Vrouwe van Fatima ernstig beschadigd. Een paar dagen geleden werden uit de kerk van Air.'"bij Maastricht twee stola's en t missaal ont vreemd. Later vond men de stola's vernield op de Meersumerbei, het kapot gescheurde missaal werd op een paadje teruggevonden. LONDEN Koning Saoed van Saoedi'Arabie, die voor een bezoek aan president Eisenhower near Washington reist, hee/t zaterdag acn alle passagiers en bemanningsleden van de „Constitution" een diner acri- peboden. Jn totaal tooren er 2600 gasten. Als teken van de traditionele Ara bische gastvrijheid was 'skonings lijfwacht aangetreden met gouden zwaarden cn wierookbranders Aar. de vertrekkende gasten werd Ara bische koffie in kleine kopjes aan gebeden. Er heerste oen informele, vriend schappelijke at-nosfeer. Israëlische weigering de gebieden van Gaza en Akaba te ontruimen. De commissie van buitenlandse za ken van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden beeft de regering om een gedetailleerd plan voor het Midden-Oosten gevraagd, dat aan het Congres en de VN dient te wor den voorgelegd. Het Arabisch-Israe- lische geschil, de hervestiging van i vluchtelingen, de heropening van het Suezkanaai en waarborgen voor de gebruikers daarvan moeten de voortdurende aandacht van de rege ring hebben, aldus de commissie. ROTTERDAM De ijsgang op de zijrivieren van de Rijn was zondag volgens de Algemene Dienst van Rijkswaterstaat afnemend. Op de Lahn en op de Moezel was dé scheep vaart echter nog gestremd. Op het gekanaliseerde gedeelte van de Main bleef het voor kleine schepen onmogelijk te varen. Voor grote schepen was de vaart tot Würz„ burg weer mogelijk. Van deze stad tot de monding werd geen hinder meer van het ijs ondervonden. HEN HAAG. De Liga van Rode Kruisverenigingen heeft de Oosten rijkse regering en de Verenigde Na ties bericht, dat zij haar werk zal voortzetten tot cn met 30 juni. De Liga, die tot nu toe de volledige zorg voor 35.000 vluchtelingen pp zich had genomen, zal deze taak per 3 februari uitbreiden met de verzor ging van nog zeven kampen, waaron der het grote grenskamp Eiseostadt, Ruim 45.000 Hongaren zullen dan regelmatig van voeding, kleding, me dische verzorging en recreaüemogé- lijkheden worden voorzien. Verder zullen in het vervolg alle yluchte- lingentreinen die Oostenrijk verlaten begeleid worden door Rode Kruis-, teams, bestaande uit minstens eén dokter en twee helpsters. Ook heeft de Liga op zich genomen de vJuch- telingentreinen bij het vertrek .uit Wenen en Salzburg te voorzien van drinkwater en warme melk. Onder weg naar Frankrijk, .Engeland, Italië en Nederland zullen de voorraden ververst worden door de. nationale Rode Kruisverenigingen die ook zul len zorgen voor warme soep en bo terhammen op de tussenstations. Prijs van kunstcritici voor Ro Mogendorff De grafische kunstenares Ro Mo gendorff heeft de jaarlijkse „Prix de la Critique" gekregen. De prijs wordt ieder jaar door de Nederlandse kunstcritici toegekend aan beeldende kunstenaars. Hij bestaat dit jaar uit het arrangeren van een tentoonstel ling. Deze zal in juni in de zalen van de kunsthandel De Boer worden-ge houden. REGERING VAN V.E. Dit is de 19-jarige Judith Cripps, de Britse studente, dié met drie anderen tijdens de reis door ffonporye tuerd ge arresteerd. Zy zal op beschul diging van spionage moeten terechtstaan. WASHINGTON. De Ameri kaanse regering heeft 'verzocht 'dé Amerikaanse aardolieproduktie op te voeren «n de benzineraffinage in te krimpen, om het hoofd.'te helpen bieden aan een buitengewoon kri tieke periode in de Europese aard olie-positie. De Westeuropese landen, aldus het departement van Binnenlandse Za ken. zitten dringend verlegen om stook- en huisbrandolie, maar dank zij <de distributie van aardoliepro- dukten weten zij de moeilijke tijd door te komen. AMSTERDAM. De American Atomic Energy Commission heeft officieel besloten aan de tentoonstel ling „Het Atoom" op Schiphol deel te nemen. United States Information Service heeft de volledige inhoud van de atoomtentoonstelling „Atoms for Peace" ter beschikking gesteld. Daartoe behoort een model van een kernreactor van ongeveer 6x6 meter. (Van onze correspondent) ALGIERS. Leidende figuren van de Franse veUigheiösslrüd- kracfrten hebben vanmorgen In Al giers verklaard bevreesd te zijn, dat de voor vandaag aangekondigde sta king in Algerije gepaard zal gaan met een met alle beschikbare krach ten Ingezette aanval van' de op standelingen. De staking werd tij dens het weekeinde ingeleid met overvallen met bommen, geweren en messen,, die alleen al in Algiers v(jf doden ën meer dan 5ff gewon den veroorzaakten. Deze aanslagen hebben een-grote schok teweeg: gebracht,, aangezien in de.laatste.week het Franse leger onophoudelijk de kasbah kasba, de Arabische- wijk van Algiers, heeft uitgekamd in de hoop daarmee ge welddadige demonstraties, tijdens 't V.N.-debat te kunnen voorkomen,- Intussen is een nogal ernstig be richt binnengekomen over de bru tale aanslag, die onlangs het leven heeft gekost van de Franse gene-, raai Salan. Het is nu gebleken, dat deze aan slag gepleegd is, niet door Alge rijnse nationalisten maar door Fran se ultra-nationalisten. Naar men be weert, zou de aanslag voorbereid zijn door ultra-rechtse groepen uit Parijs, die daarvoor afgevaardigden naar Algiers 'gestuurd hebben. Het is bekend dat in de ultra-rechtse, vleugel van de Franse groepering mensen zitten die, net als de Alge rijnse nationalisten, menen, dat slechts brutaal geweld de oplossing kan brengen, maar dan in de rich ting. van een volkomen onderdruk king. van het nationalisme. Intussen wordt door de Franse regering koortsachtig gewerkt aan de voorbereiding van het debat in de V.N. Men beweert,- dat Pineau een redevoering Zal afsteken van: vier uur. HU zal daarin weliswaar de V.N. het recht ontzeggen zich met de Algerijnse kwestie te be moeien, maar het debat als zodanig niet ontwfjken. Grote nadruk zal gelegd worden op de voorstellen van Mallet voor een wapenstilstand,1 Naar verluidt, zou Amerika be reid zijn Frankrijk tot op grote hoogte te steunen. De Amerikanen, zo zegt men hier in de kringen van. het Quai d'Orsay, zijn niet van plan voor een motie van het Aziatische blok te stemmen, indien die motie de Franse regeringspolitiek veroor deelt. Een gematigde motie zou eventueel de steun van de Verenig de Staten kunnen krijgen. Men con stateert hier met lichte ironie,dat de Amerikanen zich hebben verzet tegen de Franse actie in Suez,, die niets met kolonialisme te maken had, maar Frankrijk steunen in zijn politiek in Algerije, die duidelijk koloniale trekken vertoont. AMSTERDAM. De vierde inter nationale verpakkingsbeurs, die van 14 tot en met 21 mei a,s, in het R.A.I.-gebouw te Amsterdam wordt gehouden, staat in het teken van de mechanisatie en de 'automatisering van het verpakkmgsproces, omdat steeds meer bedrijven,in de .verpak kingsindustrie zich- gaan bedienen' van foto-elektrischecontrole1 en elektronische besturing. 11 De beurs begon 'in 1051 met 106. inzendingen. Ze telt dit jaar ruim" 400' inzendingen-uit België, Frankrijk, Italië, West-Duitsland, Oost-Duits- land, Denemarken, Zweden,'.Groot- Brittannië, de Verenigde Staten, Zwitserland, Tsjecho-Slowakije, Oos tenrijk, Canada en Nederland. WENEN. De vier gevangen genomen Britse studenten in Hon garije zullen volgens een bekend making van het Hongaarse mi nisterie van Buitenlandse Zaken te recht staan omdat zij in bezit wa ren van valse papieren en contact tot stand wilden brengen tussen vluchtelingen en: leden van het voormalige revolutionaire comité In Boedapest. Onder hen bevindt zich de 19- jarige Judith Crlpps, kleindochter van de overleden Britse minister •van Financiën, Sir Stafford Cripps. De adderen rjjn Robert Cooper (21), Christopher Lord (22) en zijn broer Basil (23)1 Een woordvoerder van het. Brit se ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verklaard, dat de Britse rege ring geen reden heeft aan te nemen, dat de beschuldigingen ook maar enige grond hebben. Volgens de Hongaarse bekendma king zouden Cooper en Christopher Lord al tijdens'de-revolutie in Hon garije zijn geweest en aan de op stand hebben, deelgenomen. Daarna hadden zij in de Britse pers én voor de radio een. vals beeld ge geven van de toestand in Hongarije. De Hongaren hadden voorts vast gesteld dat Cooper lid was geweest van een Britse militaire spionage- organisatie en dat Basil Lord had gediend bij de Field Security van. de Britse strijdkrachten. Een Amerikaanse fotografe, me vrouw Georgette Chapelle. Isizater dag door een rechtbank in Boêdapest wegens illegale grensoverschrijding tot 50 dagen hechtenis'veroordeeld. Ze werd direct vrijgelaten aangezien ze reeds sinds 12 december werd vastgeh ouden- Het Joegoslavische persbureau heeft de berichten tegengesproken, HILVERSUM. „Het is toch te gek, dat er in 1934 rond 55.000 wo ningen in ons land konden worden gebouwd en ruim twintig jaar later ondanks de ver voortgeschreden industrialisatie amper 60.000", riep de heer H. Voorwinde uit op de de monstratieve vergadering, die de Jongerenorganisatie van de P.v.d.A. Nieuwe. Koers hield. Ook andere inleiders spraken hun grote teleurstelling uit over dit feit. De bouwondernemer H, van Saane toonde aan, dat het voor de oorlog drie maanden vergde een bouwplan, bestedingsklaar te maken. „Nu kost het vaak een jaar," verklaarde hij, „oorzaak: onze zucht naar perfectie, waardoor talrijke belangrijke initia tieven worden dood gedrukt." Alle sprekers, pleitten voor meer industrialisatie in de woningbouw, voor prefabricated bouwen.- dat de laatste weken honderden Russische soldaten uit Hongarije naar Joego-Slavië zouden zijn ge deserteerd. WASHINGTON Harold Stas sen, de speciale assistent van pre sident Eisenhower voor ontwape ning. heeft voor de televisie Ver klaard, dat Amerika een kleine kernbom tracht te ontwikkelen, die vrijwel geen splljilngs-afval geeft Proefnemingen met kernwapens moeten volgens Stassen worden voortgezet als middel om een aan val met kernwapens .op. Amerika te voorkomen- De kleine bont die men wil ont wikkelen. zal zo. krachtig zijn als de atoombommen, die op Japan werden geworpen. Stassen verklaar de, dat de V.S. nog steeds zoeken naar „een eerste stap" met Rusland om tot vermindering der bewape ning. te komen, v TOKIO In Japan is een alge mene protestcampagne ontketend tegen het" Britse plan ln het ko mende voorjaar een reeks proeven te nemen met kernwapens op; het Christmas island ten" zuiden van de Hawaii-eilanden in de Stille Oce aan. Vissers en ambtenarenvan .de dienst voor de volksgezondheid, in Japan, die reeds bezorgd zijn over de radio-activiteit t tengevolge van Amerikaanse atoomproeven in de Stille Oceaan en 'JRüsSische in Sibe- rië, vrezen, dat vis - en te velde staande gewassen uilen, worden 'be smet met radio-activiteit, die ver oorzaakt wordt door - de' Britse proefontploffingen, DEN.HAAG r— Tijdens-een twee-, daags bezoek aan Kansas-City is de ambassadeur van Nederland - ia- de Verenigde - Staten,- -.dr. J. H. van Roijen, benoemd, tot ere-burger. ...(Van. ónze correspondent^ DARIJS De twèede ronde vah; de verkiezingen in Parijs (linker oever) hebben de tendensen van de eerste ronde bevestigd. De rege- ringspolitick is goedgekeurd en het kiezerskorps als geheel heeft op nationale motieven een stap naar rechts gemaakt. De rechtse kandi daat, Tardieu, die in da eerste, ronde al vooraan lag, heeft nu al Zil» tegenstanders verpletterd. Met 170.953 stemmen 55 pet van alle uitgebrachte stembiljetten ;is h(f gekozen., 1 Allé andere burgerlijke -partijen hadden .hun kapdidaat.. voor' ,hem terug getrokken! De enige die'hem concurrentie wilde aandoen, Rouja- de, is daarvoor bitter gestraft: hij is verpletterd. De 19.906 stemmen; die op zijn naam verenigd zijn, vormen nog niet de helft van het aantal,, dat Le pen,- de Poujadistiscbe '.kandidaat in 1956gekr egen, had. Le .Pen zel£ die op dit ogenblik als., vrijwilliger in Algerije vecht, had -zich - van Poujade losgemaakt .ën ^Tardieu' aan bevolen. "Waarschijnlijk om dé groei-. ;etide crisis in; zijn ^beweging tegen te gaan, had;Poujade. in de hoofd stad een .grote actie ontwikkeld die eindigde met' het 'stellen van zyn. kandidatuur voor', de tweede ronde. Jn. de éérste'ronde. \V3S géén Pou-. jadist kdndidaat geweest:"de „leider" had tóén vstemohthbu'dlng aanbevo len. Wat" hémbewogen heeft zich zelf kandidaat té stellen is niet dui delijk: xyn ".'advies.- thuis j teblijven WASH1N G'l'ON. De Amerikaan se minister van Buitenlandse Zaken, Dulles, heeft Sandys. de Britse, mi nister van. Defensie; gisteravond' b(j zich thuis uitgenodigd voor een per soonlek onderhoud over de Interna tionale vraagstukken. Dit verwekte - enige verwondering in Westelijke diplomatieke, kringen, omdat Sandys "de! eerste Britse hoogwaardigheidsbekleder is,die sinds de .breuk tussenEngeland en Amerika voor een persoonlijk: on derhoud bij Dulles of Eisenhower is uitgenodigd. Toen verslaggevers zaterdag zijn commentaar vroegen op de uitlating van vrijdag van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dulles, dat hij liever geen Franse en Britse soldaten naast 2ich had als er in het Midden-Opsten moest worden gevochten, zei Sandys; „Ik ben hier om te spreken* over toekomstige militaire samenwerking en niet over moeilijkheden in het verleden, maar nu. u daar over be- ?int, moet ik zeggen, dat Amerika's houding van de laatste maanden je gens ons, de Britten diep beeft ge schokt. Het lijdt geen twijfel", zei Sandys, „dat wij in Engeland meer aan defensie uitgeven dan wij "ons kunnén veroorloven; Er zal moeten worden bezuinigd." - was tijdens, d.e eerste ronde als slecht opgevolgd. Nu heeft hij zich voor de eerste keer zelf als kandi daat opgeworpen en het is een fias. co géworden. Alspolitieke bewe ging is: het;- anti-belastingsfascisme bezig-te verpieteren. De socialisten hebben zich in dezn .verkiezingen jnef hum 44.000 stem men niet alleen gehandhaafd, ze zijn zelfs 14.000 stemmen vooruitgegaan Het- ia -echter duidelijk,--dat 2e slechts ten., dele geprofiteerd hebben .van-de stemmen der radicalen, die hun kandidaat, voor de tweede ronde teruggetrokken hadden. - Een deel daarvan is naar Tardieu gegaan: De rechtsepers jubelt en ziet ia de uitslag een. votum voor de strijd - om het behoud van Algerije wat wel juist zal zijn en een duide-: lijke afwijzing, door het Franse volk -van-het -communisme. De laatste conclusie is rijkelijk optimistisch. De communisten zijn weliswaar achteruitgegaan, vooral in percen tage. maar ze zijn toch weer iets op de eersto ronde ingelopen: v CHICAGO De twing tig jarige bordenwasser Edward Bedwell i* door de politie van Chicago gear- - resteers!, verdacht van' .-moord, op de zusjes Grimes (dertien én vijf tien Jaar), wier lijken in een greppel in een buitenwijk van Chicago Wer- den aangetroffen. 1 'i - y' Bedweir heeft ih zijn bekentenis verklaard, met de meisjes een auto- tochtje te hebben gemaakt Toen zy -zich verzetten tegen zijn toenade ringspogingen, had hy ze.geslagen en ze vervolgens, uit 'de auto ge gooid.' Bedwell verklaarde, dat.'de meis jes bewusteloos waren, toén hij ze uit de wagen wierp, Hy heeft dus formeel niet bekend, "zé tehebben vermoord. Hij zei. dat hij- een me deplichtige' bö zich had. - AMSTERDAM Op een. door 'meer dan 60 leden bezochte alge mene vergadering van. de Vereniging van Letterkundigen is zaterdagmid dag prof. dr. G. Stuiveling in de plaats van Max Nord tot voorzitter De dichter J. C. Bloem werd tot viee-voorzitter gekozen. Mevr. Van Lokhorst behield de plaats van se cretaresse, naast haar werd Simon Vinkenoog tweede secretaris. A. dgn Doolaard, Hella Haasse, Gabriel Smit en Adriaan- van der Veen werden tot gewoon bestuurslid gekozen.. ^^.ABRI DE "WAGT, samensteller vandé V.A.R.A.-klankbeelden, vertrekt deze week naar Suez om materiaal te verzamelen voor een programma over de -bergingswerk zaamheden in het Suezkanaai, Het klankbeeld zal wa'arschUhUJk la maart worden uitgezonden. pLI ASSERS derde televisïekome- ~die is tot dusverre het; meest ge slaagde van de reeks geweest. Een leuk. idee Ctje) leuk ^uitgewerkt. Niet zo heel „kómisch'*,..maar 'met tal van ëarcRgè"'vön5st-V V jès. Het stukje werd uitnemend -voor dé caméra's 1 gebracht door 1 Mary Dressel- ,-,huys - als een pronkjuweel van een, „oersterke kroegbazin; Cees Laseur als een verrukkelijke goeiige kunstenaar (Jonas Ribfluweel); Coen -Flinkién' Jan Retel als twee allerliefste jon gens van de; vlakte. Houëh. zo; ,Eli! De presentatie van -..St. Germain' des Préz" was iets minder gaaf dan we gewend zijn. Het programma be vatte een~paar""aardïge parodistische nummers. Jammer dat de-zwempartij van Tom Mandors juist de hëlft te lang duurde. t/ETtelevisseprograrnma -Vandon'-. 1J derdéfgavond 31.. januari' begint. met een 'iihhpjë 'over het negentien- -1- de levensjaar van prinsesBeatrix. 1',r^"Hi-is. no£TEn neipert ....JKW&ti btlOOf- SpROfcTjt trtm GAAnÉEM p'icruc - NOUDfcfJ.GAjÊMEt? ARME jonöbn HET WORDT ERMftT BETÉROP LATER GRAAG!DATH£B IhinjAREft rilEt GEDAAN rjÊE,TEX!T0nW0U2ELF6 N J El OP EEH DRAAIttQLfcrt PAARD ZITTEH SffSSi 2913. De schemering valt en De Vilder besluit nog een uurtje te wachten op een veilïgn afstand van de „Laura". Straks, als het donker, is, zal hü wel kans zien- het jacht te overmeesteren. Piet aal wei verdronken zijn .V Nou ja, dah haddie gtomme kerel maar beter moeten uitkijken. i Rob ziét, dat de sloep zich in de verte verwijdert. HU weet niet; wat zich gedurende de tijd; dat Kimi ep Jaap. zijn verdwoneri, heeft afgespeeld. Wel heeft'hij schoten gehoord .ennubeiden nog steeds niet zijn teruggekeerd, begint hij zich ernstig ongerust te maken. Zou hy het er op wa gen tiaar beiden te gaan zoeken met behulp, van de bijboot? De Vilder zal natuurlyk proberen de „Laura"'ie overmeesteren, maar Rob voelt zich verantwoordelijk voor Jaap en Kimi en bij besluit ofschoon met tegenzin; de bijboot klaar te maken en op inspectie tut te gaan. Mevrouw Tilsit kwam. jerug Ih i wat tweevmiriutèii-scheen. niet eén blad met theeboel. Robert verwon derde zich" 'over deze vlugheid tót hfl zag :wat er op het theeblad stond:5 mëvrOuw Tilsit had geen be slissing genomen, Zë had biscuitjes' èn koekjes meegebracht. Terwijl h(j keek hoe ze inschonk, bedacht hij,, dat deze vrouw tenminste één vah de raadsels in de zaak oploste: het, feit, dat - toen.' dev""Wynn's hadden; geschreven- om Betty -meteen -naar huis te sturen, haar tante niet paar een telegraafkantoor was gevlogen, om het nieuws te melden, dat Betty -; twee weken .geleden, .al naar huis gegaan was. De "Betty d'e veertien dagenterüg 'bij haar logeérde-was voor haar veel minder reëel - aan de appelmoes die in de vensterbank stond af .te. koelen. - - „Ik .'héb' mé niet bezorgd over 1 haar gemaakt te hebben. Ze vroeg haar gemaakt"' zei mevrouw Tilsit, hem tenminste op een kop thee;, als in-antwoord op Roberts gedach- Robert had het gevoel, dat hy niet. ten. „Toen ze vanuit Ayi.esburs- om. net.; daar kon drinken, zelfs geen haar schreven," wist ik .wél; dat zé thee, als. hij haar met eerst zijn weer zou komen - opdagen. Toen. positie-;had duidelijk gemaakt.:mijn man thuis, kwam,was hijer ■34 -' - deed zijn best, maar betwijfelde of erg vanondersteboven 111 hfj- gaat' -zy het begreep.-Zij: was met haar vaak èen dag of tien achter élkaar Hij liep er nog over jte denken, gedachten kennelijkal hij-het pro- xveg, 'weet u hij was vreselijk toen hy de winkel van dè kruide- bleem of zij hem een koekje of een. bezorgd, maar ik zei tegen hem, lét nier inging ën zich' erop vóprbe-' gewoon -_bisciutje bij de thee zou maar op, die komt wel weef boven feidde om mevrouw -Tilsitiiitte 'Seven.' En het noemen van hear - water en zo .waS' het-ook. En bijna nikken uit de ochtendklanteri. Maar nichtje riep by naar met de emoties helemaaUin orde." -L;1., hij hoéfde niet te raden. Ef was makker, die je ervan kon" ver- „Ze vertelde,-dat zé erg vatï-:'haar maar één klant bjj .de kruidenier; wachten,- vakantie'hier genoten had." en het kartonnen pakje in de hao5, „Wat een. vreemd'geval was1 dat, „Dat zal. wel," zei-ze vaag, maar den van de vrouw maakte het dul- vond U niet?" zei ze. „Haar zomaar zonder de* belangstelling die -Robert deljjk, dat rij mevrouw Tilsit Was. op tc pakken en te slaan. Wat verwacht^ had. Hij koek naar haar „Kan ik U ergens mee van dienst dachten ze daarmee te winnen? en realiséö'de zich dat .ze. al lang zijn?" zei de kruidenier, zich los- Gaat U toch zitten, mijnheer Blayre. weer aan iets anders dacht. Aan makend -an de besluiteloze vrouw kom binnen, en ga zitten. Ik zal haar ogen tc zien. aan dé sterkte het ging niet om havermout even—" van de thee, maar om zeeppoeder en naar Ro- "Een bloedstollend geschreeuw „Hoe .bracht" ze haar'"tijd zoek? ben toekomend. klonk door hot huis. Een dringend Had ze hiér' .vrienden?*. "J „Neen, dank U". zei Robert. ..ik hoog. wanhopig geschreeuw, dat „O, .nee; ze was1 meestentijds in wacht op deze dame." steeds maar aanhield, zonder zelfs Larborough." ..Op mij?" zei de vrouw, „Als U een pauze om adem te halen. „Larborcmgh?" ;- van 't gas komt. dan..." Mevrouw Tilsit gooide haar pak- „Och. als jk zeg. meestentu'ds. doft Robert zei haastig, dat by met jes neer met een beweging van uit- ik haar eigenlijk onrecht, te hielp van het gas kwam. putting. Ze leunde zover naar Ro- 's morgens in het huishouden, maar „Ik heb al een stofzuiger en hij bert over, dat ze op schrecuw-af- in een huis als dit valt er niet veel doet 'het best," zei 1 ze -en - wijdde stand van-zijn-oor was. „Mijn-fluit- te doen en'ik ben gewëiid om alles, zich weer aan haar probleem. ketel," schreeuwde ze. Ik ben zo zelf te.doèh. 'En zé' was* op vakantie, Robert zei, dat zijn wagen bulten terug. 't arme kind,-na ;al-,dat schoolwerk, stond en. dat hij daar zou wachten Robert ging zitten en bekeek nog Waar al die,- boekenwijsheid.-goed tot ze klaar was. - - eens zijn omgeving en vroeg of dit voor is begrijp Ik niet Toen de.: „Een wagen! Wel. dan kunt .U me - ooit - een echte huiskamer, was ge- dochter van: mevrouw ■Harrop.;,'..' terugrijden, dan hoef ik al die pak- weest:' een. zitkamer, wam van „Hoe -bracht.-ze haar'..tijd in Lar- jes niet te dragen. Hoeveel is het,-menselijke sfeer en menselijk ver- borough door. Betty bedoel ik?' meneer Caar?" keer. Maar dit was echt een salon, „Als je; daar ün in hebt kun Je Robert wist,, dat het te veel was speciaal voor bezoekers die men in Larborough van 's morgens - om te hopen op een andere vrouw niet genoeg kende om ze in het tot 's avonds naar de bioscoop. De met mevrouw Wynn's intelligentie, achterhuis te laten: het echte leven erote gaart al cm half elf open maar zyn hort zonk ln z'n schoenen speelde zich af in de achterkamer, midden in de wfek komt er een tr-en hij mevrouw Tilsit nader be- die xvaarschünlijk tegelijk keuken andere film-en er zijn er zowat* keek. Zii was een van die mensen was. En toch had Betty Kane hier veertig, dus-'jekunt van de «cn wier gedachten altijd ergens anders willen blijven. Had ze Hier vriend- naar de ander gaan tot het tijd is zijn. schap aangeknoopt? Een buurmeis- om naar huls te gaan." Roberts auto scheen indruk op je? Een buurjongen? (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1