INDIA UIT ZIJN ROL Onschuld op schoolschoenen Regeringsdelegatie terug uit Sumatra Krachtmeting tussen negers en Strydom Praten Nederlandse televisie en het Europese chanson M— Antoinette bezorgd zorgen SSSH Radio-Penang: „geen resultaat Massale boycot van bussen en bierlokalen SPROETJE SPAR door FRAN K GODWIN Vorstelijk, huwelijk in Duitsland Winterhanden) Kloosterbalsesn door JOSEPHINE TEY Dinsdag 29 januari 19S7 DE staatslied en van India worden nog altijd gaarne gezien als de dragers van de idee der geweldloosheid. Velen zijn geneigd, de houding van Nehroe in de grote tegenstellingen van de wereld en het beleid van de Indische delegatie bij de Verenigde Naties ïn sterke mate te zien tegen de achtergrond van Gandhi's opvatting, dat veeleer dan met geweld de rechtvaardige strijd voor de vrijheid moet worden uitgevochten met de middelen der burgerlijke ongehoorzaamheid. Rondom deze mening heeft zich een ganse ideologie gevormd, die vooral in de jaren na de eerste wereldoorlog veel aanhang heeft gevonden ook in de landen buiten Europa. Men meende toentertijd, de grenzen van bet geweld, te hebben aanschouwd, en bad behoefte aan een geloof in de macht van de geest. Sindsdien zijn de zwakke plekken van Gandhi's leer geleidelijk zicht baar geworden. Eén van de gronden van zijn succes was, dat hij fat soenlijke tegenstanders had. De Indiërs wisten, dat wanneer zij zich bij tientallen op de rails wierpen voor bet vertrek van een trein, deze laatste niet zou rijden. Zij wisten dat, wanneer zij massaal niet voldeden aan bepaalde voorschriften, er toch geen kans bestond dat zij zouden worden doodgeschoten of naar concentratiekampen gestuurd. Gandhi zelf heeft zich meer dan eens met lof geuit over de voorkomende wijze, waarop bij was behandeld door de Britse rechter. De wereld heeft inmiddels op zeer wrede wijze geleerd, dat het ook anders kan. De manier, waarop een aantal dictatoren (met succes) jegens weerloze mensen is opgetreden, demonstreert duidelijk, dat de burger lijke ongehoorzaamheid slechts kan slagen, wanneer degene, tegen wie ze is gericht, zich gebonden acht aan zekere spelregels. Waar dat niet het geval is, loopt deze vorm van verzet vast in wrede vergelding en vernietiging. ZOALS de dingen zich hebben ontwikkeld, zit er wel wat irriterends in sommig Indisch ethisch vertoon jegens het Westen; bet Wes ten dat nog altijd zoveel betekenis hecht aan wapens en militair gedoe. India doet niet aan Jblok-politiek. Het ziet de wereld zui ver. Op de achtergrond hangt Gandhi's portret en nog verder op de achtergrond bevindt zich allerlei oeroude Indische wijsheid. Maar vorige week woonde Nehroe te Nieuw-Delhi een parade bij van bet Indische leger. Tanks reden over de straten van de stad; tanks hoofdzakelijk van Amerikaanse makelij, zoals ook de andere wapenen veelal niet in het eigen land waren vervaardigd. Toch was het geenszins een tentoonstelling van Westelijke verdorvenheid; het was de viering van de negende verjaardag der Indische vrijwording en het was zonder de minste twijfel ook een veelbetekenend gebaar in de richting van Pakistan in verband met de inlijving bij India van het grootste deel van de staat Kasjmir. Daarginds in Karatsji moeten ze maar weten, dat de zaak af gedaan is en zo nodig de Indiërs in staat zijn, hun mannetje te staan. Jawel, India heeft Kasjmir gedeeltelijk ingelijfd, en dit zeer uitdruk kelijk tegen de wens van de Veiligheidsraad, die kon te voren.met tien stemmen vóór en één (Russische) onthouding had bepaald, dat in de status van het land geen verandering mocht komen. Hetzelfde India, dat zo vaak andere volken heeft gemaand, aan de verlangens van de Ver enigde Naties te voldoen en niet het recht in eigen handen te nemen, heeft nu zelf een zeer eenzijdige daad verricht en daarmee zijn positie en zijn moreel gezag ten zeerste ondermijnd. NU kan India stellig van allerlei aanvoeren ter verdediging van zijn eenzijdige handeling; maar alle staten, die tot dusverre tegen de wensen van de Verenigde Naties hebben gehandeld, hadden daarvoor wel een aantal goed klinkende motieven. Hoofd zaak is, dat de opvatting van India de V.N. niet heeft overtuigd en dat hidia desondanks zijn gang gaat. Voor tallozen is dat zonder twijfel een aanzienlijke teleurstelling. Zij aadden veel vertrouwen in de leer van Gandhi en de oude wijsheid •van India, en moeten nu ervaren, hoezeer die in het land van oorsprong tekortschieten. Er is behoefte aan een nieuwe geest cn een nieuwe ethiek bij de oplossing van internationale geschillen, maar India kan die blijk baar ook niet verschaffen. Nehroe heeft, sprekende over de resolutie van de Veiligheidsraad, ver klaard, dat ze een uiting was van Westelijke mentaliteit. Het is een verbluffend argument, een volslagen omkering van de dingen. Want bet betrof hier een conflict in de stijl, die de Indiërs altijd als Westelijk hebben gebrandmerkt; en dezelfde Indiëis, op wie zo velen hun hoop 'hadden gesteld, weten niets beters dan een oplossing in dezelfde verkeerde en verdorven Westelijke stijl, roet militaire parade en al. Het is pijnlijk en teleurstellendmaar leerzaam is het eveneens. |A Diezelfde nacht ging zij er van- v door naar Genua, waar zij in een BINSTEM twee maanden na zijn J"™" 5?' Franse consulaat troonsbestijging raakte pribs mevrouw Noghe, werd. In een of- Halnier verwikkeld ir, tamtlte- f:?eI?. bn.ef aBn .h.aar br°?r d"d moeilijkheden. Daar was in de eer ste plaats de kwestie van zijn stief moeder. prinses Chislaine, die met Louis II getrouwd was toen deze al op leeftijd was en die Rainier ter nauwernood kende. Het geval werd actueel toen er een lijst opgesteld zij afstand van al haar rechten en van die van haar eventuele kinde ren. Het paar ging in Beaulieu wo nen, vlak bij de grens van Monaco, De Monegasken dachten, dat de episode daarmee tot het verleden behoorde, maar dat was niet hele- aciueei toen er een njsi opgesieia j,@+ «pvaI Z°efl™Zd*f rSSirtf*5! Rainier*®*gen waren nog lang haS maa^moest ontJrveï fn^er Verdwijnende^ïndeufen Sfn ^vfc «tot kolossale oude hotels, scheen geen ïfj JiS plaats meer te zijn in de na-oorlog- mee eens. Hy besloot, dat zy baar ge wereia. De Duitsers, die voor de titel moeihe"d««- 1™JS Jï oorlog tot de beste klanten van het °?'i ergens anders ging Casino behoorden, hadden het druk met andere dingen. De Britse aris- De tweede kwestie was veel ern- tocratie een* rip «tpunnilanr van stiver en betrof ziin zuster Antni- ÏïtF?u3; e.er?s ,af steunpilaar van Mcnte Carlo's welvaart, bleef nood gedwongen weg. t De hele Rivièra werd democra- Het stadion van Monaco met de rotsen van zijn raadsheren de prins in het stLger en betrof zijn zuster Antoi nette. Haar probleem was eigenlijk eenvoudig: ze was verliefd. Ieder een, alle romantische Monegasken inbegrepen, zou dat hebben toe ge- tischer. Filmsterren kwamen de op de achtergrond. oor kwam fluisteren, dat Onassis juicht, ware het "niet, dat zij 'de P^aats innemen van prinsen en ge- zojuist 100.000 van de miljoen aan- prinses van Monaco was, wier kin- kroonde hoofden. De Rivièra be- langrijke bezoekers ontvangt. De delen had opgekocht van de maèt- deren eens aanspraak op de troon leefde een invasie van bussen met miljonair ontvouwde zijn plannen: schappij, die het Casino exploiteert, zouden kunnen maken en haar uit- vakantiegangers. De eeuw van de "hij zou zorgen, dat Monaco weer Raimer liet zich onmiddellijk ver- verkorene. een in Spanje geboren Coca-Cola en de snack-bar had zyn mee ging tellen. Heel Monaco was ontschuldigen* hij had hoofdpijn, beroepstennisspeler. Wat haar ver- intrede gedaan. Miljoenen mensen in juichstemming Tot de vrijgevige En tussen bet rose paleis op de iiefdheid nog onvergeeflijker kwamen *s zomers naar de Rivièra oom plotseling veranderde in een. heuvel en het blinkende jacht in maakte was het feit, dat Aleco maar de winter, eens het deftige gulzige slokop. Op een avond on- de haven rees een muur van ijzig Noghes al eens getrouwd was ge- seizoen, was met langer populair, derhield Rainier de miljonair en stilzwijgen. Onassis had iedereen weest en de naam had een Don Juan te zijn. Heel Monaco praatte over An tomette en haar zongebruinde at- De directie van het Casino, w Rainier een belangrijke, zij het on officiële rol in speelt, deed al het mogelijke. Met tegenzin stond de zijn vrouw in de Opera, toen één afgeschrikt leet. Zij werden gesignaleerd op directie toe dat clier.ten met open ieder tennisveld aan de Rivièra en sporaiemaen_ de beroemde zalen dineerden twee keer per week sa men tête-a-tête op het terras van een hotel in Cannes. Op een keer nam zij Aleco mee naar een semi- officiele receptie in het paleis en stelde Aleco aan haar broer voor De verblufte Rainier begon maar over tennis te praten. Tenslotte werd Ra mier door de publieke opinie gedwongen een be slissing te nemen, In een gesprek met zijn impulsieve zuster probeer de hij' haar af te houden van het huwelijk. Zij merkte terloops op. dat „mensen die in een glazen huis je wonen niet met stenen moeten gooien", een duidelijke toespelina betraden. Zij stuurde zelfs crou piers naar Amerika om de gehei men van het „crap-schieten" te doorgronden. Maar de wereld ver anderde snel en het zag er naar uit. dat Monaco het tempo niet bij kon houden. De kabinetszittingen, die Rainier twee keer per week met zijn acht tien raadsheren hield, werden steeds somberder. Monaco had een rijke en vrijgevige oom nodig. En die kwam, naar het scheen» Op een mooie morgen gleed een wit blinkend jacht de haven van Monte Carlo binnen, prachtiger dan ooit iemand had gezien. De eïge- DJAKARTA. Volgens radio-Pe- nang zijn de besprekingen tossen de regeringsdelegatie en de militaire -raad, die in december het gezag over Midden-Sumatra overnam, op niets .uitgelopen. De minister van Land bouw Êny Karim, die aan het hoofd stond van de delegatie, beweerde echter na zijn terugkeer in de hoofd stad, dat de besprekingen tot „een grote mate van begrip" hadden ge leid. De eerste delegatie, die de centra le regering naar Midden-Sumatra zond, keerde zonder resultaat terug in Djakarta, omdat zij niet over een mandaat van president Soekarno be schikte. De regeringsafgevaardigden onder leiding van Karim hadden wel een mandaat, maar wilden niet ver der gaan dan de toezegging de eisen van de militaire raad aan de rege ring voor te leggen, deelde radio Fe- nang mee. De chef-staf van het leger, gene- raal-majoor JSTasoetion, die vandaag in Palembang met de Sumatraanse troepencommaPdanten besprekingen zou voeren over de militaire vraag stukken op het eiland, zou tijdens zijn verblijf ui Palembang drie uren lang hebben gesproken met de op standige kolonel Simbolon. Tijdens de algemene beschouwin gen over de regeringsverklaring van premier Ah Sastroamidjojo over Su matra prezen de afgevaardigden an het parlement van de nationalistische en communistische fracties het rege ringsbeleid. De Nahdatoel Oelama zou haar houding bepalen na het ant woord van de regering op de alge mene beschouwingen. Rusland zou Indonesië een krediet van ruim 22 miljoen gulden, hebben aangeboden voor de aankoop van wa pens en auto's- De Monetaire Raad zou het aanbod zaterdag hebben be sproken, zonder een besluit te nemen over het al of niet aanvaarden er van. op Rainiers vriendschap met juf- 1a?r, eaP korte, gezette man: Aristoteles Onassis. Griek van ge boorte en één van de grootste fi nanciers ter wereld Prins Rainier ontving hem en zijn vrouw Tina, zoals hij alle be- frouw Pascal. T N de herfst van 1951 drong Rai- nier er bij zijn zuster op aan, te kiezen of te delen. Dat deed ze. norry Brokken, John d. Mol, Marcel dr. W. Schermerhom over de op- Thielemans en Heja Sury zijn debouw van het onderwijs in Neder- vocalisten, die, begeleid door Dolf van der Lindens Metropole-orkest, de acht Nederlandse liedjes zullen zin gen, waarmee Nederland deel neemt aan de strijd om de Euroviste-prjjs voor het Europese chanson. Zondag 3 februari wordt de Nederlandse Eurovisie- program ma door de NTS uitgezonden. De KRO Iaat 't pro gramma op de geluidsband vastleggen zodat "s avonds ook de radio-luisteraars er kennis van kun nen nemen. Samen met de kijkers zullen zij da jury vormen, die het beste liedje uitkiest. De NTS heeft besloten, ook de na tionale finales ïn Italië f9 februari), Duitsland (17 februari) en België (19 februari) uit te zenden. De eigenlij ke strijd wordt op 3 maart in Frank fort geleverd. Ten overstaan van gans kijkend Europa. ules de Corte zal in het „Zonne- I bloem"-nropramma van ■raterriac eens naur getuuteru. 9 fXmri Frappant verschil toch: óók een v leuruari een nieuwe Kant van zn, nrnrtTn™m„ ..nfvr jWnnr ■met. land. E krijgen allen een wel zeer gron dige opleiding op het gebied van het variété. De NTS schijnt te streven naar een gemiddelde van twee va riété-programma's per week. Gister avond kregen we er een uit Ham burg („Hans Vaterland", ja, ja) te zien. Het heette „Humor am Grill", wat wel origineel maar niet zo heel toepasselijk was. Hoewel ïk de ko miek Heinz Erhardt, die met de taal jongleert- als met 'n slapstickheel leuk vond. Maar of we nu zo nodig met Duits sprekende humoristen ïn contact moeten worden gebracht. De echte variéténummers waren stuk voor stuk prima, vooral dat van de Hongaarse jongleur Bela Kre- mo. Toch wordt het ontspanmngsme- nu van de beeldradio langzamerhand wel héél eenzijdig. Hier schuilt een met te onderschatten pcuaar in. Iedere dag een uitsmijter gaat be slist ook gauw vervelen.... Even te voren had ik nog weer eens naar .Doorsnee" geluisterd. veelzijdig talent demonstreren: hij treedt dan op als zingende dirigent van het (60-koppig) „Rooys Gemengd Koor" uit St. Oedenrode. Onderwjjs-volkszaak!" Onder dit motto zendt de VARA 'n serie van zes radiolezingen over proble men bij het onderwijs uit. Zij wor den des zaterdagsmiddags om de veertien dagen gehouden. Op zater dag 9 februari wordt de serie ge opend met een voordracht van prof. programma voor tcdeTean. Maar met hoeveel smaak en toch met hoe een voudige middelen samengesteld! H. S. JOHANNESBURG. Er schijnt een krachtmeting op komst te zijn tussen de Zuidafrikaanse regering en de tienduizenden negers in krotten wijken rond Johannesburg en Pre- ~toria, die maandag precies vier [weken geleden begonnen zijn met een boycot van de gemeentebussen uit protest tegen een tariefsverho ging. In de afgelopen tien dagen heeft een nieuw wachtwoord „Aboephoe- nva" de ronde gedaan, hetgeen be tekent „Wij zullen niet drinken" en maandag begonnen de negers met een boycot van het voornaamste bierlokaal van de gemeente in het centrum van Johannesburg. Nadat het bustarief naar de bui tenwijken met een stuiver verhoogd was, werd het wachtwoord doorge geven „arikhwalwa" („Wij zullen met rijden"). Op het ogenblik siaan ruim 40.000 boycoiters voor het aanbreken van de dag op om 14.5 km naar hun werk m de stad te lopen. By de bushalten wordt gepost en er zijn betrouwbare aanwijzingen, dat mensen, die wel het hogere tarief willen betalen, bedreigd worden met een pak slaag. Maandag stopten tientallen sym pathiserende blanke automobilisten om de boycotters in de verblmden.de regen- en hagelstorm een lift te geven. De politie was er echter snel by om de nummers van deze barm hartige Samaritanen te noteren. Niemand weet wie de stoot tot de bier-boycot gegeven heeft, maar het ziet er naar uit, dat spoedig alle bierlokalen geboycot zullen worden, die de gemeente per jaar een 10 mil joen in het laatje brengen. Ter aanmoediging van de boycot hebben WASHINGTON President Eisen hower heeft maandag „roet grote persoonlijke spijt" het ontslag aan vaard van de Amerikaanse ambassa deur in West-Duitsland, James B. Conant. Deze wil zich half februari om persoonlijke reden uit de over heidsdienst terug trekken. Jf&hidÈÊÈiiiÈÈ& )£Kunrnim T Rijden76AAnjuiutR»jo£r»? ponyntMEii... "N Weleh.. iK..T5P»jTne DiEiszofiArtALS I irtMERmriÉRnÊintenb btft u\nr\£Tj£y dat ik haar detamdasts «OEI hlJISZELFaSAMU VArtJEKLElfte Pony.- WE GAAN MAAR DEHEUVEL6.DAAR HE&jtE&rmooi UITZICHT. Ctrl Picnic !Da'6 LEUKVAMlULLlEOn MEM6E T£ftEMEttï r/h7Vt. fUvu» in Orlando bij Johannesburg de clandestiene stokers of sfooksters, want de meesten zyn bejaarde vrou wen, hun prtjzen voor vuurwater ge halveerd, terwijl overal de clande stiene produktie op zijn minst verdubbeld is. De politie is xn de westelijke buitenwijken begonnen met razzia's tegen de clandestiene drankhandel. Vorige week heeft de minister van Verkeer, Ben Schoeman in het par lement gezegd, dat de boycot ge broken moest worden, omdat deze een politieke achtergrond had. Ver wacht wordt dan ook, dat de rege ring van de week zal toeslaan. AMORBACH (Duitsland) Frin- scs Marie-Louise van Bulgarije, de oudste zuster van Simeon II, de laatste koning van Bulgarije, zal hier op 14 februari In het huwelijk tre den met de Duitse prins Karl Wadi- mlr Ernst Helnrïch zu Leiningen. Prinses Marie-Louise is 24 jaar; ZU Is de dochter van wijlen Koning Bo ns IH van Bulgarije en prinses Gio- vanna van Savoye, dochter v&n de voormalige koning van Italië, Victor Emmanuel Ui. De prins zu Leiningen, (29) is de op één na oudste zoon van prins Karl Eduard zu Lemingen en de voormalige groothertogin Maria Ky- rilowna van Rusland. MONTE CARLO Onder de ge schenken die dagelijks voor prinses Gracia in Monaco arriveren, bevond zich een dezer dagen ook een krat bier uit Nederland, dat een Neder landse brouwerij gezonden heeft, om dat prinses volgens haar artsen bier moet drinken om weer aan te ster ken. ÏN het grote lokaal, utaar je wacht op de interlokale autobaj.' sen, geraakte «c in gesprek met een oude man, die daar, geloof ik, zo maar wat stond omdat het bui- I ten motregende Hi} droeg en ju(e rak op sun rug. Toen mijn blik daar. van terugkeerde, zei hij, ter verkla- „Ja, dat komt, ik woon al twaalf jaar m een logement. En nou zal ik niet zeggen dat ze daar regulier jat ten. Dat zeg ik niet. Maar je moet de mensen ook niet in verzoeking bren gen Aan mijn ogen zag hij blijkbaar, dat ik het nog niet helemaal begreeo Geduldig vervolgde hij dan ook „Wat ik zo bezit, dat doe tfc och tends dan maar in die zak. Me twee de paar schoenen. En dat jasje. En een boek. Ik heb een boek ook'. En me zeep. En het portret van me moe der. Nou ja, ik gooi het er 's och tends aïtemaai maar in en ik neem. het mee, op mijn rug. Dan kan je niks gebeuren." Er kwam een enigszins opgedirkte juffrouw binnen, die aan gene zijde van de vijftig verkeerde. Zij was in gezelschap van een dikke, nutteloze man, die permanent keek of hij zeg gen wilde: „Nou, da's me een mooie boel hier." Ze gingen btj het raam zitten, samen. De juffrouw, wier stem schel genoeg was om. ver te dtagen, zei: Ach Wim, ik spreek tegenwoordig maar de waarheid. Ik mot toet. Me geheugen is zo slecht geworden jk kan gewoon met meer onthouden wat ik gejokt Heb, En dan loop je la ter tóch vast Zc maakte een meeimrig gebaartje. Ik kreeg de indruk dat ze het jok ken miste. De dikke mandie ik op zvn rug zag, antwoordde iets oppo- ■nerends, dat klonk als; Wah wah wah wah wah." „Ik heb nou me drees e» me suur- hof bijmekaar," zei de oude naast me. ,,En daar komt nog wat bij. Ik wens. Want ik neem in. Ik ben innemend, als persoon. Dus wat doe ik? Ik ga de winkels af en dan wens tk op beleefde toon natuurlijk gelukkig nieuwjaar. Soms zeggen ze wel be dankt en noppes. Maar je hebt er ook by, die geven wat. Met het nieuwjaar loensen, ga ik door tot diep m junt. Dat kan. Ja, na juni niet meer, natuurlijk. Dan komen de vakantiemaanden en dan val ik weer helemaal terug op me drees en me suurhaf. Pas na augustus, ga ik weer zo'n beetje rustig beginnen. Dan wordt het „vrolijk kerstfeest'J wen sen. Of „zalig kerstfeest". Je kijkt je mensen natuurlijk édn •Hij zond mij een wijze blik. De juffrouw bij het raam zei triom fantelijk: „Ik heb nou lekker een heel half lot voor me eigen alleen. Als hy daar nou op valtde honderdduizend, dan vang ik dik' veertig miel. En weet jü wat ik dan doe? Dan laat ik een hele mooie, meuwe badkamer maken..." Ze keek oerzadtgd. „Wah «5ah wah wah. wah", knorde de dikke man weer. )rNour wees maar niet bang", ant woordde de juf/rouw. „Je zal heus j« portie wel krijgen „Dat mensen dat wagen sprak - de oude. ^Spelen in de loterij. Ik be grijp het niet. Ik zou het nooit doen „Waarom niet?" vroeg ik. Zijn gezicht kreeg een angstige trek. „Stel je. «oor, dat ik"Het toon tet hy huiti erend. „Nou, da's toch leuk", vond ik. Met een bijna vroom gezicht schud de hij van neen, „Meneer", zei hij, „als my dat be richt gebracht werdhet bericht, dat ik honderdduizend guldens gewonnen had, noudan zou tk toch onmiddel lijk een hartverlamming knjgen. En ik heb niemand op de. wereldDus wat gebeurt er dan met dat geld? Dat tiloett terug naar de staat. Nou moet ik daarvoor soms een duur lot kopen?" KRONKEL Advertentie LM.) 1 en wintervoeten, een fa ar- I hjkse kwelling! Jeuk en I fjyn verdwijnen snel met I ^geen goud zo goed" J 2914.Maar Jaap Terwiüde ligt nog steeds in de nabijheid van de sloep op de loer. Hij heeft voldoende lucht in de flessen om het nog enige tijd uit te houden. Maar de avond valt en nu moet bü toch wel even doorzetten. Voorzichtig zwemt hij om de sloep heen en ziet, hoe De Vilder, het i wapen en trekt, zo hard hij kan. De Vilder is machinepistool in de aanslag, op uitkijk zit. Het volkomen verrast en hij kan de riem van het harpoengeweer heeft een kromme haak en dat machinepistool, dat hem zo plotseling uit de brengt hem op een idee. Met een vlugge bewe- handen wordt getrokken, niet zo gauw los maken,1 ging slaat hij de haak om de loop van het vuur- I Hy verliest zijn evenwicht cn valt in zee. 35 „Deed Betty dat?" „Nee. Betty is een verstandig kmd. Ze ging "s morgens naar de bioscoop, omdat het dan goedkoper 'is en daarna ging ze bussen." „Bussen?" „O. met de bus overal heen rij den. waar ze maar zin in had. Neem nog een biscuitje, meneer Blair, ze kornen juist uit het blik. Ze zocht een keer het kasteel van Norton Norton is de provinciehoofdplaats Iedereen denkt dat Larborough dat is, omdat. „En kwam ze dan niet thuis om te lunchen?" „Wat? O, Betty. Nee, ze ging ergens een broodje eten. Wc eten "s avonds warm, ziet U, omdat mijn man overdag altijd weg is. en. „Hoe laat at U 's avonds? Om een uur of zes?" „Nee. Mijn man komt meestal met voor half acht thuis „Dan was Betty meestal al lang thuis zeker?" „Meestal wel. Een keer was ze later, omdat ze naar een late voor stelling geweest was, maar dat vond .mijn man niet goed. hoewel ik dat overdreven vond. Wat voor kwaad steekt daar nou in? Maar na die tyd zorgde ze altijd, dat ze vóór hem thuis was. Alleen als hij op reis was, kwam ze wel eens later.' Dus bet meisje was voor een dag of veertien eigen baas geweest Vrij om te komen en te gaan zonder te vragen en alleen beperkt door hei bedrag aan zakgeld, dat ze bij zich had. Het klonk allemaal on schuldig genoeg, en in het geval van de meeste van haar leeftijdge nootjes zou het dan ook geweest zijn. 's Morgens bioscoop of winkels kijken, een broodje eten, en 's mid dags een busritje in de omgeving. De eerste smaak van de vrijheid. Maar Betty Kane was geen ge woon meisje. Ze was het meisje, dat zo'n lang en omstandig verhaal verteld had aan de politie, zonder een spier te vertrekken. Het meisje met vier weken m haar teven, waarvan men mets wist. Het meisje dat door iemand tenslotte ongenadig afgerost was. Hoe had Betty Kane haar ongecontroleerde vrijheid ge bruikt? „Dat zou ze toch zeker wel aan de politie zeggen." „De politie? Ja natuurlijk, hij was een ogenblik vergeten, aat de po litie iedere zin van Betty's ver klaring zoveel mogelijk gecontro leerd had. „U bent geloof ik niet van de politie?" „Neen", zei Robert nog eens „ik ben advocaat. Ik vertegenwoordig de twee vrouwen, van wie veron dersteld wordt, dat ze Betty vast gehouden hebben." „O ja. dat zei U. Ik veronderstel dot ze een advocaat moeten hebben net als ieder ander, de stakkerds. Om vragen voor ze te stellen, ik hoop dat ik U die dingen vertel, die U wilt weten, meneer Blair." Hij accepteerde nog een kop thee, in de hoop, dat vroeger of later ze hem iets zou vertellen, waar hij wat aan zou hebben. Maar het was al leen maar herhaling. Wist de politie, dat Betty elke dag in haar eentje weg was"'" Daar dacht ze serieus over na „Dat weet ik niet meer," zei ze Ze vroegen me hoe ze haar tijd uvurbracht en ik zei dat ze meestal naar de biascooop ging of bus tochtjes maakte en toen vroegen z« of ik dan met haar meeging en Ik zei wel ik moet toegeven, dat ik ze een klein leugentje vertelde dat ik vaak meeging. Ik wilde ze niet laten denken, dat Betty overat alleen heenging. Hoewel er natuur lijk geen kwaad in stak." Wat een verstand! „Kreeg ze brieven, toen z« hier was?" „Alleen van thuis. O ja, dat zou Ik weten, want ik haal altijd zelf de post uit de bus. In elk gevat zouden ze haar toch niet geschreven hebben." „Wie?" „Die vrouwen, die haar kid napten." Het was met een gevoel van ver lossing, dat Robert terugreed naar Larborough. Hij vroeg zich af, of mynheer Tilsit altijd al een baan gehad had, waarbij hy vaak tien dagen achtereen weg was, of dat hij die gezocht had om aan zijn vrouw te ontkomen. In Larborough zocht Blair ds garage op, vanwaar de bussen ver- Gokken. Hy klopte op de deur van een kantoortje naast de Ingang en ging naar binnen. Een man m con- iroleursuoiforra zat aan een bureau papieren, door te kijken. Robert zei, dat hij iets wilde weten over de bussen op de MiHord-route. „Tijdschema aan de muur .buiten," zei de man zonder op te kijken. „Ik hoef de tijden niet te weten. Ik wil weten of er wel eens dub beldekkers rijden op de route-Mal ford." Het bleef tang stil. „Nee," zei de man. „Nooit?" vroeg Robert. Dit keer kwam er helemaal geen antwoord meer. „Luister eens," zei Robert, „dit is erg belangrijk. Ik ben een lid van een advocatenfirma in De man draaide zich om. „*t K*i me met schelen, al was U de sjah van Perzië. Er rijden GEEN BUS SEN OP DE ROUTE MILFORD „En wat wil jij nou weer?" vroeg hij toen aan een kleine monteur die m de deuropening achter Robert verscheen, De monteur aarzelde, maar hij vermande zich en begon: „'t Gaat over die. Toen Robert langs hem heen liep, het kantoor uit, voelde hij hoe de man hem even aan zijn jasje trok en hii voelde dat de mart wilde dat hij even wachtte omdat hij nog let* le vertellen had. (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1