Gemeente en burgemeester Kadar proclameert de „overwinning moreel gebonden re Onschuld op schoolschoenen Verhoging topsalarissen EMEBMEEi Miljoenen-erfgename vlucht met minnaar Vader Tucker vers op hel toneel Prem ier spoort tot nieuwe zuivering aan RADIO EN T.V. Nederland wil eerst garantie Videotape in Amerika ARKS door FRANK GODWIN AVONTUREN VAN - KAPITEIN door JOSEPHINE TEY HET debat in de Kamer over de burgemeestersbenoeming van Den Haag heeft geen nieuwe gezichtspunten opgeleverd. Wat verwacht werd. dat gezegd zou worden, is gezegd; wat verwacht werd, dat geantwoord zou worden, is geantwoord. De conclusie kan geen andere zijn dan dat, gegeven het nu eenmaal bestaande systeem, de keuze heel wat. minder goed had kunnen uitvallen, maar dat het systeem zelf niet deugt. Er is een aantal jaren geleden, bij het eeuwfeest van de Gemeentewet, terecht zeer de nadruk gelegd op wat Thorhecke met het ontwerpen en totstandbrengen hiervan beeft gepresteerd; maar misschien is daarbij iet wat over het hoofd gezien, dat de stad als zelfstandige bestuurlijke een heid in de Nederlandse gewesten ten tijde van Thorhecke al een lange geschiedenis had. De steden veeleer dan de gewesten, om van de Unie helemaal maar te zwijgen, waren ten tijde van de republiek de lichamen, waarop bij uitstek de burgerzin en de burgertrots waren samengetrokken. In zoverre is het werk van Tborbecke meer herstellend en, zeer zeker ook. vernieuwend geweest dan oorspronkelijk. Er mag aan worden toege voegd. dat te grote oorspronkelijkheid in de staatkunde heel vaak ook geen deugd is. Bij alle hervormingsgezindheid en hervormingen mag nooit uit het oog worden verloren, dat in mensengemeenschappen een element van continuïteit en traditie onmisbaar is. Tborbecke heeft wel degelijk mede voortgebouwd op het verleden. DIT verleden was groot en belast tegelijk. Emotioneel bestond in de eerste helft van de vorige eeuw de behoefte, zich te verdiepen in de glorie van de gouden eeuw; iö bestuurlijk opzicht was de herinnering aan het ontbindend particularisme uit de republiek echter toentertijd een waarschuwend teken. Ook Thorhecke heeft 2ich aan deze herionering niet geheel kunnen onttrekken. Vandaar, dat hij de be noeming van de burgemeester in handen heeft gelegd niet, als in de re publiek, van de raad of in elk geval van de gemeentenaren, maar van de rijksoverheid. Er is over dit punt zeer veel geschreven; door politici cn door kenners van het staatsrecht. De meningen zijn altijd verdeeld geweest; maar voor het voorzichtige standpunt, dat het gemeentebestuur over de benoeming van een burgemeester toch zou moeten worden gehoord, bestaat zonder twijfel een deugdelijke meerderheid. In de praktijk geschiedt dit horen niet; althans niet systematisch. In de meeste gevallen i9 het inderdaad zo, dat een burgemeestersbenoeming ook voor de raad en de wethouders tot de laatste dag een mysterie blijft. Nederland is hier geleidelijk wel ietwat aan gewend geraakt, maar toch geenszins zodanig, dat het niet telkens opnieuw, wanneer vacatures zijn te vervullen, aanleiding geeft tot onbehagen. Het is voor een gemeente bestuur niet prettig, er buiten te worden gehouden, en het is voor de gemeentenaren niet prettig om te weten dat, als zij hadden kunnen kiezen, ze zeker iemand anders zouden hebben benoemd. ER is, geloven wij, reden dit punt opnieuw in overweging te nemen. De oude motieven voor de huidige toestand gelden feitelijk al lang niet meer. De republiek ligt nu ver genoeg achter ons om nog vrees te hoeven koesteren voor terugkeer van de toenmalige toe standen. Het is niet meer nodig, dat het rijk in alle gemeenten een ver tegenwoordiger heeft, die het centrale belang in het oog houdt. Want dit element zit historisch in de huidige burgemeestersfunctie. In de verhouding tussen het rijk en de gemeenten zijn door de wijzi ging van het belastingstelsel in de dertiger jaren allerlei veranderingen gekomen. Door de toegenomen zilveren banden heeft de rijksoverheid veel meer invloed in de gemeentelijke zaken gekregen dan het vroeger had. De tijd is daarom wel gekomen om althans de grotere gemeenten op de een of andere wijze een belangrijke, ja, wat ons betreft, beslissende in vloed te geven in de ketize van bun eerste burger. Natuurlijk zijn bij het oude systeem vaak voortreffelijke benoemingen geschied; en natuurlijk biedt het nieuwe systeem geen waarborg, dat de keuze altijd goed zal zijn. Doch de risico's van de autonomie zijn, naar het ons toelijkt, ook op dit terrein te verkiezen boven de onlust cn de ergernis, voortkomend uit het gevoel, niet voor vol te worden aangezien door in bet eigen beheer en eigen bestuur een functionaris te moeten aan vaarden, die men niet de juiste man op de juiste plaats acht en die men *elf dan ook niet zou hebben gekozen. AAONACO zag graag Rainier op ^■*Ade troon maar het zag ook graag een prinses aan zijn zijde. In de herfst van 1954 was de huwe lijkskwestie: het gesprek van de dag in Monaco. Merkwaardigerwij ze verscheen omstreeks die tijd de man op het toneel, die in de toe komst een grote Invloed op de prins zou uitoefenen. Volgens tra ditie was de pastoor yan de Kareis. kerk ook de huiskapelaan van het paleis ed die post was al twee jaar vacant. De Fransen wilden graag een Franse priester benoemd hebben en de Monegasken, die een mengsel van Frans en Italiaans' spreken voelden het meest -voor* een Italiaanse priester. Prins Rai nier loste de moeilijkheid 'op, door' aan de paus te vragen een Ameri kaanse priester te benoemen. Hij kon niet vermoeden, dat daarmee een soort menselijke wervelwind, in de persoon van Vader Francis Tucker over Monaco zou komen. De Monegasken hadden al heel wat merkwaardige geestelijke herders meegemaakt, maar nog nooit iemand als de man die ze Le Père Tuukère zouden noemen. Hun priesters hadden altijd het traditionele bolhoedje met brede rand gedragen en het lange over kleed van de Europese clerus. Tucker, een kleine, dynamische man, droeg gewoon een zwart priesterkostuum. Toen daar afkeu rend over gesproken werd zei hij van de kansel ai: „Ik: heb gehoord dat sommige mensen niet tevreden zijn over mijn kleding. Ik heb echt geprobeerd het lange habijt te dra gen om mijn parochianen een ple zier te doen. Maar ais jullie gauw van me af willen zijn, dan moet je me maar verplichten dat lange ding te dragen, Dan breek ik vandaag of morgen wel mijn nek Dat was nog niet alles. Vader Tucker, nam zijn koorknapen mee op zwemtochten cn verscheen zelf aan het strand in een gebloemde zwembroek. Mensen die hem 'op-, zochten bood hij een whisky-soda aan en zijn tafel was altijd wel voorzien, „Ik hóef toch niet te verhongeren omdat ik priester ben." zei hij. Hij reed zelf zijn oude autootje en men kon hem dikwijls in een van de bars aan de haven -zijn sinaasappelsap en Coca-Cola zien drinken. Al gauw werd hij een soort plaat selijk orakel en. allerlei mensen kwamen zijn raad vragen. Een be moeial vroeg hem eens waarom hij niet bet. goede voorbeeld ga' door in het Casino te gaan preken. Hij antwoordde; „Kan ik de hand biiten die mij voedt?" Zo'n persoonlijkheid moest in druk maken, op prins Rainier. Maandenlang ging de priester iede re zondag naar het paleis om de mis op te dragen, zonder dat Rai nier hem uitnodigde nog wat te blijven praten. Tenslotte verscheen vader Tucker op een zondag niet. De prins ontbood hem en vroeg hij - de mis Tucker keek., hem 1 55 DEN HAAG. Minister Stmycken heeft de hoop uitgesproken, dat de meerderheid van de Tweede Kamer zijn voorstel inzake de topsalarissen zon steunen, omdat het anders voor do overheid wel zéér bezwaarlijk zon worden om een behoorlijk sala- risbeleid te voeren. Dit was een bedekt dreigement. Bovendien deed hfj enkele beloftes ten aanzien van de laagste en middelbare ambtena ren, over wier achterstelling de Kamer zich bezorgd had gemaakt. Voor werk- en vaklieden van de overheid stelde hij een invoering der werkclassificatie, welke al zo lang is beloofd, per 1 januari 1S58 in uit zicht Hij wilde deze groep ook eer der op het maximumloon stellen, gelijk in de metaalnijverheid reeds het geval is. Ten aanzien van de middelbare ambtenaren verklaarde hij zich bereid tot nadere overweging van een overbrugging van het ver schil tussen hoofdcommies en refe rendaris „zodra er maar financieel meer lucht zou komen". Vcor een uitsmering van de om streden ƒ10 miljoen over het hele rijkspersoneel door een kleine com missie van deskundigen zoals de socialist Blom had voorgesteld gevoelde hij echter niets. De zaak achtte hij door de ministerraad zo grondig bestudeerd, dat hij daarvan geen wonderen kon verwachten. Overigens bekende hij, dat als aan deze kwestie geen lange voorgeschie denis vast zat en er geen toezeggin gen waren gedaan, hij met dit voorstel piet meer zou zijn gekomen. Thans achtte hij de regering even wel moreel gebonden. Dat gaf voor hem kennelijk de doorslag. De socialist Blom bleef tegenstand bieden. Tezamen met de fractievoorzitters der PvdA en CHU, de heren Burger en Tilanus diende hij een amende ment in om te bereiken, dat de post van ƒ10 miljoen voor de hogere ambtenaren zou worden omgezet in een pro memorie post, welke meer gelijkmatig zou moeten worden uit gesmeerd over het ambtenarenkorps. Uit het aantal handtekeningen, dat er onder stond, bleek dat de motie (nog) niet over een meerderheid in het parlement beschikte. BOEDAPEST. In een: door Ka- dio-Boedapest uitgezonden rede heeft de Hongaarse marionetten-premier Janos Kadar, verklaard, dat het com munistische regiem de „strijd om de macht tegen de bourgeoisie" heeft gewonnen. Sprekende tot de „activisten" van de communistische partü in het in dustriële centrum van de hoofdstad op het eiland Csepel, zei Kadar, dat „ondanks door het regiem in het ver leden en zelfs in het heden begane fouten™ geen eerlijk arbeider tegen de regering van de arbeiders" kan zijn. Dit was de eerste keer, dut Kadar zich op Csepel, een der centra van de oktoberrevolutie, heeit gewaagd. Hij rechtvaardigde de ontbinding va-* de revolutionnaire raad op Cse- ti- met de motivering, dat deze „niet de belangen van de arbeiders" had gediend, maar „de belangen van de tegen revolutie." Hij adviseerde de activisten „zui veringen" te houden onder de leden van de arbeidersraden. De communistische premier eiste verder trouw aan de „idealen van het zuivere Marxisme en Leninisme" die tijdens de revolutie „onjuist zijn geciteerd," als zouden zij betekenen, dat de leiding van de partij behoort te berusten bij de intellectuelen en niet bij de arbeiders. Kadar sprak verder de beschuldi ging uit. dat tegen Hongaarse kin deren geestelijke terreur wordt uit geoefend om hen tot het volgen van godsdienstonderricht te dwingen. Een gezaghebbende woordvoerder van de Hongaarse regering heeft voorspeld, dat de 26-jarige Ameri kaan Roraback, die reeds bijna drie weken in Hongaarse gevangenschap vertoeft zonder dat iemand zich met hem in verbinding heeft mogen stel len, spoedig op vrije voeten gesteld zal worden en uit Hongarije gewe zen zal worden. Roraback werd op 12 januari ge arresteerd, toen hy Hongaarse vluch telingen hielp met hun pogingen over de grens te komen. De regeringswoordvoerder voegde er aan toe, dat de vier Engelse stu denten, die gearresteerd zijn op be schuldiging van spionage, voorlopig nog gevangen zullen blijven, en dat er de eerste tijd „wel geen nieuws over hen te vertellen 2al zijn."- Dr. Charles Havas, de rechtskun dig adviseur van de Britse legatie in Boedapest, en dr. Janos Kados, een van de meest vooraanstaande straf pleiters in Boedapest, zijn overeen gekomen de vier Britse studenten te verdedigen. (Advertentie LM, hem w gedragen had. recht aan en antwoordde: „Hoog heid. als u alleen maar een priester nodig hebt om de mis op te dragen in het paleis, zodat u niet naar de kerk hoeft te gaan. kunt u beter, een andere .paleiskapelaan zoeken Ik had gehoopt dat ik uw vriend zou kunnen worden.De prins glimlachte, „Ik wil ook uw vriend zijn,'' zei hij. „maar ik wist niet-, goed wie de eerste stap moest doenZultenwe'een boottocht maken?" Toen de twee terug kwa men stond half Monaco aan de ha ven. „Waar heeft u over gespro ken, va dè r," vroegen ze riieu \vs- gierig. Tucker zei: „Ik heb beloofd wat nieuw visgerei uit Amerika te laten komen."- De prins en de priester werden goede vrienden. Twee keer per week lunchte Tucker op het paleis en soms nam hij interessante be zoekers meé, die-'hy"aarO de vprins wilde voorsteilen. En- Rainier kwam de pa'stoor vaak opzoeken voor 'n babbeltje en.-'een'glas whis-"- ky. Hij nam nóóit meer een be langrijke beslissing zonder'de pries ter raad te vragen. Hij had raad aodig, want de huweiijkskwestie werd dringend. Hij was al 32 jaar, ongetrouwd en hij kende de mooie Gisèle al vijf jaar. Ging hij nu met haar trouwenof niet? Plotseling werd het probleem voor hem op gelost; hij kon niet met haar trou wen. De mensen kwamen er ach ter dat Gisèle Pascal geen kinderen kon krijgen. Als een prairiebrand verspreidde het nieuws .zich. In de ogen van de Monegasken kon Gisè- Ie geen ernstiger misdaad hebben begaan als ze de bank had leegge roofd, Rainier stond voor een moei- lijke beslissing. Gisèle was het eni ge meisje van wie hij ooit had ge houden. Bij haar voelde hij zich op zijn gemak, met haar wilde hij trouwen. Maar hij wist ook dat het zijn prinselijke plicht was voor een opvolger te zorgen. Op een dag in september 1954 nam hij vader Tucker mee naar de Villa Iberia voor de lunch. Terwijl zei terugreden keek Rainier zijde lings naar hem en vroeg voorzieh- tig: „Wat denkt u van haar, va der?" Vader Tucker fronste' zijn wenk- brauwen en zei: „Een heel aardig meisje. Erg lief. Ik zou best zelf met haar willen trouwen „U 'met haar trouwen? Dat kan niet! U kunt niet trouwen. U bent priester en "En u bent een prins, hoogheid, Pater Tucker nieuwe manieren en een Huwelijk. en u kunt dus ook nietmet haar trouwen. Dat weet u." Een week later verliet Gisèie de Villa Iberia en Rainier .sloot zich op in zijn paleis. Een be «".«en de rap porteerde. dat de prins uren bezig was met zijn beroemde verzame ling tinnen soldaatjes;, den van de geschenken van de Franse actrice. Daarna bracht hij vaak hele dagen door in de Villa, die nu leeg en verlaten stond. Initvl 1 Binnen of bulten, of t? Ritst of niet nummer t onder de snelle films. Bü huiskamerhchc. *(s U eens ftiisH.ppari.al bij tie hand hebt. Maar ooit bjj ton- en flitslicht, zelf» in de eenvoudigst* bo*:,g>n supersnelle ft1m di* in het '•donkere" jaarcelü aJlea kar»? Belicht hem alsSSoDIX bü dacUcht. als 30 a nihT't^j kunstlicht.' DEKT HAAG Nederland zal geen steun verlenen aan nieuwe resoluties in de V.N. over de terug trekking van de Israëlische troepen wanneer er aan Israël niet tegelij kertijd waarborgen worden gegeven. Dit heeft de minister van Buiten landse Zaken, rnr. Luns. meege deeld in antwoord cp vragen van de heer F. J. Goedhart. Deze had gevraagd waarom Nederland voor een resolutie had gesterad die. een terugtrekking van de Israëlische troepen eiste- De minister antwoordde, dat een. aantal delegaties tüdens het debat in de V-N. voor de eerste maal over waarborgen voor Israël sprak en de resolutie de mogelijkheid bood voor een verdere constructieve ont wikkeling. Bovendien onthield Ne derland zich bij de stemming over de paragraaf waarin werd betreurd, dat Israël zijn troepen nog niet had teruggetrokken. SAN JU AN. De ze ventienjarige Fredericka Sigrist wit Nassau op de Bahama-eilanden, die over acht jaar zesenze ventig miljoen gulden zal erven, is er'met haar 34-jarige friend Gregg Juarez vandoor gegaan, omdat haar moeder Gregg niet mocht. Vol gens een ambtenaar van de Dominicaanse voor lichtingsdienst zouden Gregg en Fredericka dinsdag getrouwd zijn door een vrederechter in Boca Chia, een bad plaatsje ten noorden van de hoofdstad, maar een vriend van de uitgewe ken minnaars beweerde, dat het huwelijk wol- trokken werd in het pa leis van de president van de Dominicaanse Republiek zelf. Fredericka is een dochter van Frederick Sigrist, een mede-op richter van de Hawker Aircraft Co., die de 'lawker en Himicane- straaljagers levert. Bij zijn dood op 10 decem ber van het vorige jaar Ziet hij zijn dochter een fortuin na van ruim 20 miljoen gulden, en ver der een aantal fabrieken buizen e» ïanderyen, die de waarde van de erfe nis doen oplopen tot zesenzeventig miljoen. Gregg Juarez, een Amerikaan, die het eerst probeerde als to- ieelspeler, had een hon- ien>n odezaak in New York, waar vooral met juwelen en bont versier de „kleding voor hon den" werd verkocht. De laatste fijd werkte hy als binnenhuisarchitect voor barones Lyssardt von Hoyningen-Huene of tewel iVancy Oakes, die een hotel in Nassau ex ploiteert. Bij hun l! Zucht per particulier vliegtuig zouden Fredericka en Gregg een handje ge holpen zijn door Flor de Oro TrujiUo, de dochter van de president, gene ralissimo Rafael Leoni- das Trujillo, die „Wel doener van Ziet Vader landwordt genoemd. Na het huwelijk zouden Gregg en Fredericka naar San Juan zijn ge vlogen. Bij de eedsaflegging van President Eisenhower Is vcor het eerst ten behoeve van een tv-nieuwsuitzending de „videotape recorder" gebruikt.De ze apparatuur maakt het mogeiyk beeld cn geluid op dezelfde magne tische band vast te leggen. De band kan onmiddellijk na de opname te rug gedraaid worden, het beeld is volgens deskundigen nauwelyks van het origineel te onderscheiden. Voorlopig zal de Videotape door de grote netwerken vooral worden gebruikt voor het registreren van shows, die in New. York des avonds recht streeks worden uitgezonden. Zij kunnen dan in de "westelijke staten overal op hetzelfde uur wor den vertoond. Het beeld van de Vi deotape schijnt aanzienlijk beter van kwaliteit te zijn dan dat van de in te korte tijd ontwikkelde Kmascope (tele-recording). Dé band kan even als de voor de Mankradio gebruikte banden worden, „schoon" gewist" en in totaal ongeveer honderd maal op nieuw worden gebruikt. Twee. bezwaren zijn'ér nog: de montage-mogelijkheden zijn niet zo groot als die van de gewone film. De apparatuur is door haar grote ge wicht (450 kg.) moeilijk te hanteren. Daarom wordt verwacht, dat. Video tape de televisie-film voorlopig nog geen ai te gevaarlijke concurrentie zal aandoen. W EL wat lang maar heel int'eres- w sant was de door Jan Vrijman samengestelde documentaire „Ont- moeting met de Jazz," die pister- atmnd door de VPRO-televisie op het beeldscherm werd gebracht. Duide lijk werden zowel het ontstaan van de jazz als de stijlverschillen behan deld. Met illustratie van goed geko zen filmfragmenten en historische prenten.Mooi vertelde de baardige Otto Sterman, filosofisch zuigend aan een grote sigaar, met zijn warme stem het leuensterhaal wan .Charley (.„Bird") Parker. Dr. Anthon van der Horst was in z'n musicologische op merkingen iets .tè technisch. Van z'h zoon Ton, die met grote overtui ging (en prachtigegrammofoonpla ten) de moderne jazz verdedigde, kan dit beslist niet worden gezegd. Beslist niet geslaagd vond ik het, voorprogramma, dat met televisie heel weinig te mahen 'had. Streven naar eenvoud in de presentatie kan geen kwaad; te grote eenvoud uiordt licht pretentie. Alleen ae balladen van Peter van Hattum waren be slist charmant. H. S. VANAVOND om 7.10 op Hilver- sum I een door Arie Kleywegt samengesteld reportage-klankbeeld: „Vier jaar na de ramp" om 9.25 een nieuwe uitzending in de aardige reeks van S. de Vries Jr„ .Mensen zoals wij." Ditmaal interviewt de hoorspelregisseur mensen, die werk zaam zijn in bioscopen en theaters. (Advertentie l.M.) AUcen NIVEA bevat Eucerit het voedingmiddel voor de huid asts GblUKKIGMbB IK ttn ZAK. LArtTAARnrtfc&GtKOrtÉfl IK GA E>AA0Ef>KIJKEn.fl$5- SCHIEI1 JS'I tRDROOG KOn TERUG SPROtrjt.Miö GCHIEflïIJhER WELBttbTE.fi MJK r -R li EEriT^iiiUOf ZOlfcïb. nt,D£ wint> iLAATDEREGttl ftAfiRBlKMtrt 2917.De sloep met de half versufte Jaap Ter- cn stuurt het scheepje, zo goed cn w kwaad al« •winde aan boord, dobbert uren op zee. Dan komt dat gaat. tussen de rotsen door. Enkele malen Jaap bij. Het is nacht, maar de maan schijnt en i areigt de sloep te pieilei le n.aar dan zulk', wanneer hij zich probeert te oriënteren, ziet hij de stroom het vaartuigje in kalm water en even in de verte een eiland. Van de „Lama" is niets .later stapt Jaap ann wal. Bevindt hy zich nu op te zien. Hij gaat aan het roer van de sloep zitten het eiland Solamar of is dit een ander cilana van de archipel? Rob heeft de hele nacht gezocht, maar niets gevonden en in een sombere stem- nil iuf gaat hu terug naar de ..Laura", die inmid dels is vlot gekomen. Is Jaap verdronken" En is ook Kimi omgekomen? Hij moet het Im-'i wel aannemen. 38 „Het mag dan niet in de baak zijn, [maar ik heb er zo'n plezier in. Ge- i loof me, mevrouw Sharpe, ik heh ter geen moment bij gedacht dat ik er u geld mee uitspaarde. Toen ik thuis kwam gisteravond was ik 20 1 blij met wat ik bereikt had. dat ik 1 't gewoon een afschuwelijk idee vond. dat ik het onderzoek aan een ander over zou moeten laten. Het is helemaal een persoonlijke kwestie 1 geworden. Ontmoedigt u me niet I om ,Als meneer Blah* werkelijk door vil gaan, geloof ik dat we hem har- telijk moeten bedanken en 't met graagte moeten accepteren. Ik kan 'me voorstellen hoe hij zich voelt. Ik wou dat ik er zelf op uit kon trek ken," zei Marion. „Kijk" zei Robert, „er komt na tuurlijk een moment dat ik 't wel 1 aan een ander over zal moeten laten, 1 of ik wil of niet. Als het spoor me J erg ver buiten Larborough voert bij- 1 voorbeeld. Ik heb te veel andere ver- 1 piichtiogen om lang weg te kunnen blijven. Maar zolang 't zich aLle- [maal praktisch op onze drempel af speelt, zou ik 't graag in eigen han- fden houden." „Hebt u al een plan gemaakt?" vroeg Marion geïnteresseerd. „Nou. ik had gedacht met de melk- salons te beginnen. In Larborough bedoel ik. Ten eerste zijn er niet zo- [vccl van die gelegenheden en ten (tweede weten we zeker, dat ze [althans de eerste dagen, in die zaken [haar lunch gebruikte." ..Wat bedoelt u met „de eerste da gen", vroeg Marion. „Dat is duidelijk. Toen ze eenmaal die hypothetische X ontmoet had, kon ze overal gaan lunchen. Maar zolang ze voor haar eigen lunch be taalde, ging ze zeker naar een melk- salon. Ieder meisje van' die leeftijd zou dat doen, zelfs al had ze geld genoeg voor een duurdere zaak. Het lijkt me dan ook 't beste dat ik me voorlopig ertoe bepaal iedere melk- salon af te gaan die er is. Ik zal de diensters de „Ack-Emma" laten be kijken en zo taktvol mogelijk uit proberen te vinden of ze het meisje herkennen. Vindt u dat niet het ver standigste?" „Zeer verstandig," zei Marion. Robert wendde zich tot mevrouw Shaipe. „Maar als u denkt dat u meer gebaat bent bij een echte de tective, *,vat trouwens heel goed mo gelijk is, dan zal ik me „Ik geloof niet dat wie dan ook ons beter zou kunnen helpen,", zei mevrouw Sharpe, ,Jk heb u al ge zegd hoezeer ik het waardeer dat u zoveel moeite voor ons doet. Als u werkelijk plezier hebt in deze deze „Jacht," vulde Robert aan. „Jacht," zei mevrouw Sharpe ge hoorzaam. „dan kunnen we alleen, maar dankbaar zijn, Maar ik vrees dat het bijzonder ingewikkeld zal worden." „Waarom?" „Omdat er tussen de ontmoeting met een zekere X en de" thuiskomst in Aylesbury een wereld moet lig gen, volgens mij. Vergeet niet dat ze bont en blauw geslagen was en niets anders droeg dan een jurkje en schoenen. Er moet dus nogal iets ge beurd zijn, zou ik zo zeggen. „Marion, we hebben geloof ik nog wat AmontiUade." Toen Marion weg was om de sherry te halen, viel de absolute stilte in. het oude huis - Robert .pas goed op. Er waren geen bomen die ritselden, geen vogels die 2ongen. Het was even stil als een klein stad je, midden in de nacht. "Was dit vredig, vroeg Robert zich af. Was dit vredig na dat drukke leven, in een huurhuis? Of was het eenzaam en een beetje beangstigend, Ze waardeerden hun volkomen vrijheid, had mevrouw Sharpe ge zegd toen ze bij hem op kantoor wa ren, Maar was het wel goed opge sloten te zitten tussen deze hoge muren, in voortdurende stilte? „Toch vind ik," zei mevrouw Sharpe, ..dat het meisje veel riskeer de toen ze de Franchise uitzocht. Ze wist niets van ons huishouden en de omstandigheden." „Natuurlijk riskeerde ze veel." zei Robert. „Dat moest ze wel. Maar zo veel als u denkt, was 't ook weer niet." „Hoezo?" „U bedoelt, dat er hier we1 een groot, gezin had kunnen wonej. met een hele staf personeel." „Ja." „Ik ben ervan overtuigd dat ze best wist dat dat niet het geval was." „Hoe kon ze dat weten?' „Misschien heeft ze met de con ducteur gepraat Dat is één moge lijkheid. Maar nog meer ligt 't voor de hand dat ze gesprekken van de andere passagiers opgevangen heeft. II kent die praatjes wel, zovan; Daar heb je de Sharpe's. Stel je voor dat je met z'n tweeën in zo'n groot huis moet wonen. Hulp kunnen ze natuurlijk niet krijgen. Het is veel te eenzaam. Geen winkels m de buurt, geen biscoop Hij zweeg even. „U moet niet vergeten." vervolg de hij toen, „dat van deze bus byo^ alleen inwoners van Larborough en Milford gebruik maken. Het is een soort familie-voertuig. En daar komt nog bij dat het een eenzame weg is. De Franchise is ongeveer het ensge huis waar ze langs komen. U kunt moeilijk van de menselijke natuur verlangen dat ze er langs zullen rijden zonder opmerkingen te maken over het huis, de bewoners, hun auto enzovoort." „Ja," zei mevrouw Sharpe, ..oas ligt inderdaad voor de hand." „Toch hoop ik," zei Robert, „dat zè haar inlichtingen van de conduc teur beeft. Dan heb ik meer kans dat hij zich haar herinnert, «et meisje beweert dat ze nooit m Kiu* ford is geweest en niet weet waar het is. Als een conducteur zich naar herinnert, kunnen we dat ra. ieder geval teniet doen." (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1