D Onschuld op schoolschoenen Huwelijksmakelaars iagen op CINECENTRUM ZAL VOOR TV WERKEN Conversatie Bill MIDDENSTANDSDIPLOMA 'HILVERSUM (Bekende schriftelijke cursus) "Vraagt ons prospectus Keuze uit tal van opleidingen o.a. MULO-DIPLOMA A en B. 9 Concentratie in filmwereld Koorddanseres stort naar beneden Er hing geen net s "1Lgy door JOSEPHINE TEY E Katholieke arbeidersbeweging heeft een luid-klinkcode actie ingezet tegen ongerechtvaardigde en ergo onrechtmatige prijs verhogingen. Noteert ze, brengt ze aan, i9 het advies aan de leden; een opwekking waarover enkele K.V.P.-bladen van be houdende signatuur niet bijster gelukkig zijn. Wil de ICA.B. zich op de plaats van de minister van Economische Zaken nestelen? Wordt hier niet een weinig schoon spionagestelsel gepropageerd? De Volkskrant, die het voor de K.A.B. opneemt, merkt (terecht) op, dat wat dc K.A.B. wenst, reeds bij vroeger gelegenheden door de andere vakcentrales is aanbevolen. En het blad voegt er aan toe, dat deze methode jn ieder geval een bijdrage vormt tot een toezicht op de prijzen zonder herstel van de weinig gewaardeerde ambtelijke prijsbeheersing. Ons lijkt deze vorm van particulier initiatie! begrijpelijk; maar de ge brekkigheid er van kan voor niemand verborgen blijven. De K.A.B. o! welke andere vakcentrale ook kan nooit een met alle kennis van zaken en controlemiddelen uitgeruste ambtelijke dienst vervangen. In zoverre vallen de bezwaren dan ook we] te begrijpen. Toezicht op de prijzen mag geen dilettantenwerk zijn. Dat dit toezicht nodig ia, blijkt intussen weer uit sommige feiten, die de Consumentenbond publiceert in het laatste nummer van zijn orgaan. Men kan er uit leren', hoezeer ondanks alle goede bedoelingen de prijs vorming zich onttrekt aan de waarneming van de minister en zijn me dewerkers. Nu horen wij al zeggen, dat prijsvorming het resultaat is van het functioneren van een economisch mechanisme, waar de overheid bui len staat en buiten moet blijven. Deze redenering klopt echter niet meer, aangezien door alle mogelijke prijsafspraken, die in feite neerkomen op Uitschakeling van de concurrentie, het prijzenmechanisme goeddeels bui ten werking is gesteld. X\T 7AT moet er gebeuren? Welke methode van toezicht op de prij- zen moet worden aanbevolen, er van uitgaande dat een her- VV leviflg van de prijsbeheersing niet wordt gewenst en daarom ook niet dient te worden geforceerd? Men komt dan toch te recht bij het particuliere initiatief; maar het is duidelijk, dat dit een andere vorm behoort tc hebben dag een even goedbedoelde als gebrek kige actie van enige vakcentrale, een actie die na zekere tijd zonder twij fel ook weer gaat verflauwen Wordt .de zaak echter gelegd in handen van een permanente instel ling, die kan worden geacht, het consumentenbelang te vertegenwoordigen, dan begint het er beel wat anders uit te zien. Er bestaat, voor zover ons bekend, recd3 samenwerking tussen de Consumentenbond en de drie grote vakcentrales, maar toch klaarblijkelijk niet in een zodanige vorm, dat er een regelmatig en systematisch toezicht op de prijzen uit is voort gekomen. Anders immers zou de K.A.B. niet met haar eigen actie zijn begonnen Een verdere groep, die zou moeten deelnemen, is die van de huis vrouwen. Deze zijn verenigd in een reeks van organisaties; maar bet is bekend, dat de Vereniging van Huisvrouwen zich met de kwaliteits bepaling van allerlei produkten reeds zeer intensief bezig houdt, en naar de prijzen is het dan ook geen grote stap meer. Met losse samenwer king van het genoemde conglomeraat van verenigingen bereikt men echter niets of althans veel te weinig. Nodig is een apparaat, dat zich bepaaldelijk met het toezicht op de prijzen bezighoudt, en daartoe de nodige controlerende en wetenschappelijke uitrusting bezit. HET gaat er om, een zeker overwicht te herstellen, dat door kar telvorming in allerlei graden is verbroken. Wij zeggen niet, dat de concurrentie volledig heeft opgehouden, haar corrigerende taak te vervullen; maar het is voor ieder duidelijk, dat ze als factor in het economische leve» veel van baar vroegere betekenis heeft verloren. Nu kan met recht aangevoerd worden, dat ongebreidelde con currentie ook haar bezwaren heeft. De huidige toestand is echter al lang over het stadium van de gulden middenweg heen en begint te neigen naar een ander uiterste. Zou een soort Instituut voor de Prijzen tot stand komen, dan ware het niet onredelijk, dat de overheid het behoorlijk, subsidieerde. Er mag aan worden herinnerd, dat minister Zijlstra a) eens een subsidie voor de Consumentenbond heeft voorgesteld, maar naderhand deze post uit zijn ontwerp-begroting bedt geschrapt. Deze subsidie werd gemotiveerd door de corrigerende taak van de Consumentenbond; de schrapping was het gevolg van een zekere onlust bij de Kamer door een gebrek aan waar- horgen. Het ware echter niet moeilijk, aan een subsidie ten behoeve van een Instituut voor de Prijzen bepaalde waarborgen te verbinden, waar borgen die vooral betrekking zouden moeten hebben op het gevaar van machtsoverschrijding, bestaande in het geven van al te lichtvaardige ad viezen aan. de miljoenen mensen, die het in feite zou vertegenwoordigen, digen. (Adverientie M.) Wilt Gij in 1958 slagen? Sluit U dan zo spoedig mogelijk aan bij Cursusadres; Soesidïjkt ;traatweg 83 - Telefoon 5432 Chef-staf A'asoetion: Basis gelegd voor oplossing van de crisis op Sumatra DJAKARTA De chef-staf van bet Indonesische leger, generaal Ab- doel Haris Nasoetion, heeft gisteren verklaard, dat thans de basis Is ge legd voor de oplossing van de huidi ge crisis up Sumatra. Nasoetion zei dit, na zijn terugkeer in Djakarta uit Palembang, waar hij een spoedconferentie van hoge leger leiders heeft bijgewoond. Alle hoge legerofficieren op Suma tra, aldus Nasoetion, hebben overeen stemming bereikt over een gemeen schappelijke politiek, die zij zullen volgen ten aanzien van de huidige moeilijke situatie. Hy voegde er aan toe, dat op de of ficiersconferentie wel het militaire vraagstuk op Sumatra was opgelost, doch niet het politieke. De leiders van de opstandige be weging op Sumatra It kol. Maloedin Simboion en lt kol. Ahmad Hoessein woonden de conferentie bij. -s M had Rainier weer wat respijt gege ven maar aan de ando-e kant had Op een dag reed vader Tucker dit uitstel de begeerte van de hu- naar de Villa Iberia, waar hij overal naar de prins zocht Hij liep door de tuinen en ergens op een bank zag hij de zonnehoed van een vrouw liggen. Naar hij later ge tuigde. maakte de omgeving een nogal spookachtige indruk op hem. Vanuit een oud bijgebouwtje, dat Rainier voor zichzelf tot werk plaats ingericht had, hoorde hij hamerslagen. De prins was aan zijn werkbank bezig met de ver vaardiging van een mooie crucifix ze2; welijksmakelaars in Monte Carlo nog meer geprikkeld. In de maan den. die volgden, werd hij voor gesteld aan maar liefst dertien dochters van. koningen, prinsen en miljonairs. Maar... hy bleef nee zeggen, hoewel de burgemeester van Monaco hem zelfs eens open lijk toevoegde: „Wij hebben Uwe Hoogheid diverse malen gesmeekt de ongerustheid van het volk te verlichten door een prinses te kie- van ruw ijzer. Niet lang daarna liepen de beide mannennaar be neden, naai het kleine strand en gingen samen vissen. De prins vertoonde zich wel weer in het openbaar, maar ver meed alle plaatsen, waar hij meer dan gewone belangstelling kon trekken. Inmiddels werkte hij hard om zijn jacht Deo Juvanta II ge heel klaar te maken voor een lan ge reis. Hij gaf tien duizenden gul dens uit aan de uitrusting van het schip met de nieuwste wetenschap pelijke instrumenten, o.a. een radarinstallatie en een radio-tele- Op zekere-dag werd Rainier uit genodigd deel te nemen aan een boottocht van miljonairs langs de Griekse eilanden. Maar bij het aandachtig bekijken van de gas tenlijst zei hij: „Er bevinden zich -te veel huwbare meisjes onder de passagiers. Dank. u wel." Maar deze houding schrok huwe lijkskandidaten niet af. Er waren zelfs rijke meisjes, die er een we reldreis voor over hadden.,, alleen maar ojn de kans te krijgen, de prins eens te ontmoeten. Enkele weken na zijn terugkomst uit West-Afrika kwam een jonge volgende morgen vloog zy terug kwam de verklaring neer op de naar Chicago- belofte, dat hun knappe prins niet De huwelijkskwestie nam ten- altoos ongehuwd zou blijven. In- slotte dusdanige vormen aan, dat middels hield' Rainier zich verder de prins gedwongen werd er via bezig met zijn liefhebberijen. Een de radio tot zijn volk over te spre- hoek van de tuin van de Villa ken. Terwijl de gehele wereld Iberia liet bij leeg maken, -om luisterde zei hij: „De kwestie van plaats te krijgen voor een gehéel mijn huwelijk, die u allen zo inten- nieuwe en veel grotere particuliere- sief bezig houdt, interesseert my, u dierentuin; hij bezat nu een ver- kunt mij geloven, nog veel meer. zameling van 128 dieren. In het Ofschoon deze kwestie een poli- Oceanografisch Museum bracht hij tïeke tint heeft, die mij verre van vele uren door om er met de di- onverschillig is, heeft het ook zijn recteur van gedachten te wisselen vover allerlei plannen tot moderni- memand L& il; P' serln« van het Hiermee waren _de^_Monegasken Tja,,, trouwen, >t Js een heel voor korte tijd tevreden. Tenslotte probleem Lauai uiawufluc en ccu lauiu-icic- «»- fobn, De roeven werden van onder Amerikaanse studente aan de uni tot boven gevuld met tecimische Y f l1, va,n in Chicago, Jo boeken.' kaarten en bakken voor Ann Storck, in het wereldnieuws tropische vissen. De gelijkenis met door te zeggen dat zy gehoord had, de .hut van kapitein Nemo in de ^ne Hoogheid een voorliefde Nautilus, uit Jules Vernes beroem- *?ad voor Amerikaanse vrouwen en de boek „Twintig duizend mijlen ?a Z5J öein wilde tonen wat en onder zee" was treffend. Rainier ï*oe een gewoon Amerikaans meis- studeerde ijverig in werken over scheepvaart en maakte, gebogen over de kaarten, plannen voor zijn zwerftocht over zee. Begin november verliet hij Monaco met een bemanning van acht koppen en een neger-kok. Het jacht voer naar. Gibraltar en Tan gen passeerde de Canarische Eilan den en koerste tenslotte naar Conakry, de belangrijkste haven aan de kust van Frans-Guinea in West-Afrika Daar ging hij met zijn kleine groepje op jacht in. de binnenlanden. Overal waar zij ver bleven, vroeg hij inlichtingen over de dieren, hoe hij ze kon vangen, zonder hen te verwonden en hoe hij ze het best mee kon nemen naar Monaco. In die tijd voelde hij zich gelukkig. Één dag had hij bijzonder veel. plezier, toen de kok met zijn toe stemming een bruid uitkoos en haar van haar vader kocht Samen, met een Franse ambtenaar was Rainier getuige bij de plechtigheid en schertsend merkte hij op: „Ik wilde dat al mijn problemen 20 eenvoudig waren als dit". Via de radio-telefoon en door enkele relais, zond Rainier instruc ties naar Monaco, opdat zij by zijn thuiskomst meer dierenkooien ter beschikking zouden hebbén, zowel bij het paleis als bij de Villa Iberia. Hij aanvaardde de thuisreis met vier chimpansees twee. bavianen (een van hen had hy zelf gevan gen) verscheidene zijdeaapjes, een pelikaan twee mooie jonge gazel len, een kleine zilverreiger en vele andere soorten vogels. Zij verble ven in zorgvuldig gemaakte hok ken op N. kkken van het jacht en Rainïei zelf droeg zorg voor hun voeding. Het jacht zeilde terug langs de kust van West-Afrika en elke keer als hij de kans schoon zag dook Rainier over boord in vol diep-zeeduikers-ornaat, een uit rusting die'hij in Frankrijk had bemachtigd. Hij bracht zestig zeldzame vis soorten bijeen voor het Oceanogra fisch Museum, waarbij er zelfs twaalf waren, die nog nooit door, experts ingedeeld waren. Helaas was het weer gedurende' de thuisreis erg slecht. De boot] danste op de golven en de speciaal gebouwde kommen die men in alle hutten aantrof, braken, zodat1 de meeste vissen dood gingen. Op 17 januari 1955 passeerde de 1 Deo Jmvante II de kleine vuur- toren aan de mond van de haven j van Monte Carlo. Rainier was; weer terug en dat als een veran-< derde man. Gewillig poseerde hy< voor de persfotografen, met een chimpansee op elke schouder. Hij was buitengewoon levenslustig, 1 zijn huid was bruin verbrand door de zon en hij droeg een ringbaard, die hij tot teleurstelling van zijn< onderdanen de volgende dag reeds afschoor. De Westafrikaanse zwerftocht je was. Jo Ann, een aantrekkelijke bru nette, wachtte bijna tevergeefs, daar de prins haar nogal boos wei gerde te ontvangen. Maar ten slot te won zijn gevoel voor humor het en liet hy de studente zijn dieren- en zijn postzegelverzameling zien. Ook maakte hij met haar een tocht in het maanlicht in een van zijn grootste sportauto's. Voor Jo Ann was de prins „Charmant, een ech te heer en zo knap -Maar de AMSTERDAM Tolygoon-Profil- ti en Mnltlfïlm, beide gevestigd in Haarlem, hebben besloten tot een vérgaande technische en organisato rische samenwerking die eerlang zal resulteren in het bouwen van een laboratorium annex studio in Hilver sum. De grond daarvoor is reeds ge kocht op het terrein Wisseloord. Ook de bouwvergunning hééft men reeds verworven. Architect is de heer G, Hamerpagt uit Arnhem, Wanneer men tot 't bouwen zal kunnen over gaan is nog niet hekend: dit houdt 041, verband met het vrijkomen van arbeidskrachten. Dë-plannen 'tot samenwerking da teren al van geruime tijd geleden de belangen van beide N.V.'s lopen in niet geringe mate parallel: men kwam. al tot samengaan in de pro- duktie voor televisie. Dater Mul- tifilm. en tnterfilm dat deel uit maakt van Polygoon-Profilti sa mengaan in een bedrijf dat onder de naam Telefilm alle journaals voor de Ned. tv-stichting maakt. Men be schikt daarvoor op het ogenblik in Hilversum over een afwerk-laborato- riutn. Men zag echter het belang in van een verdergaande combinatie en daartoe is onlangs de N.V. Cinecen- trum. Als directeur treedt op de heer E. J_ Verschuren, directeur van Multifilm als adjunct-directeur de heer W. J. Sips, chef van de techni sche dienst van Polygoon-Profilti. Het doel is het verrichten van kino- technisehe werkzaamheden in de ruimste zin. Niet alleen nationaal heeft een der gelijk centrum betekenis ook interna tionaal is het van belang. Met na me heeft 'het zin dat Nederland tussen Engeland en Duitsland ge klemd over een modern geoutil leerde filmwerkplaats kan beschik ken waar de Beneluxlanden zich op kunnen richten. De Belgen hebben al van hun belangstelling doen blij ken. Een eerste stap zal zijn 't over brengen van het kleurenlaboratorium naar Hilversum, waar de N.V. Cine- centfurn in afwachting van het eigen gebouwencomplex enige panden heeft gekocht aan de 's Gra- velandseweg. Binnenkort zal uit Duitsland een kleurenontwikkel- machine voor 35 en 16 mm positief en negatief arriveren; men hoopt dat deze verhuizing binnen een half jaar zijn beslag zal kunnen krijgen. De samenwerking is uitsluitend technisch en organisatorisch: de pro- duktiemaatschappijen blijven als zo danig onafhankelijk naast elkaar werkzaam. Folygoon-Profilti stelt zich voor binnen afzienbare tijd te kunnen komen tot het maken van speelfilms, men heeft reeds de be schikking over enkele scenario's die te zijner tijd verwezenlijkt zullen worden. Men. wil daartoe echter pas overgaan als men de mogelijkheid ziet van een, op hoe bescheiden wij ze dan ook, continue speelfilmpro- duktie. Advertentie IJUJ Eén luchtiiumioer zullen wy ons in het bijzónder blijven, herinneren: dat van „Les deux Geraldos", Madeleine en René; het jonge Franse echtpaar dat met ongeëvenaarde vermetelheid en een onzegbare charme aan de vaste trapeze verbluffende prestaties leverde. Zó hachelijk echter, dat ve len het hoofd afwendden. Zy werk ten zonder net Elk moment meende m.?n de catastrofe te moeten ver wachten. Telkens was hetof Made leine reddeloos weggleed in de. diepte. Maar in de onmogelijkste standen wist altijd weer René met z'n ijzeren greep haar polsen, haar enkels te vangen. Op het kritiekste moment haakten tóch weer de voeten van de een om die van de ander één vlugge lichaamsbeweging was dan voldoende om hen weer samen te brengen op de trapeze. Toch- voor voelde men dat het eenmaal mis moest gaan. Eén ondeelbaar moment van vertraagde reactie, het wegglij den van een hand of voet langs de door transpiratie natgeworden huid— 'J ként de spanning vóór de schermen van het circus. .Maar die erècbter... daar maakt u kennis- mee in het eer ste Nederlandse circusboek, waar dit fragment uit genomen is. „De Bonte Droom van het Circus" vertelt u de boeiende en afwisselende geschiede nis van liet circus door alle eeuwen heen... tot vandaag toe! Voor slechts 2.50 koopt u dit nü al befaamde werk van de schrijvers J. v. Dove- -ren en Fred Thomas bij uw roombo- terieverancier. En u kunt het ook rechtstreeks bestellen bij Kantoor „Roomboteralbum", Postbus 47, Den Haag. dan ontvangt u het per om gaande onder rembours, zodat u er ai die lange winteravonden van ge nieten kunt! Met prachtige kleurenplaten en leu ke tekeningen verlucht, en ruimte voor nóg meer kleurenplaten en fo- toreprodukties die u gratis krijgt voor de rijksmotermerken. Op elk pakje roomboter treft u er één aan. (Natuurlijk ook op koelhuïsboter.) De cocktailparty werd gehouden in een aan de straat gelegen zaal van een groot hotel. Toen ik «og buiten liep, zag ik het beschaafd samenzijn reeds als een stomme film bewegen binnen kiearn het ge murmel der converserende stemmen er bij. Tk beweeg me tegenwoordig in een hele andere kring vart mensen", zei een verlepte dame tegen een. ande re, die keek of zij al jaren een groot, triomfantelijk geheim beioacr- de. „En weet u wat nou zo aardig is? Ér wordt daar helemaal niet ge roddeld. En dat bevalt me toch zo uitstekend/" Meent u dat?" vroeg de vrouw perplex. „Dit is de heer Van Duuren", zei' de gastvrouw tegen mij. ,JDe heer van Duuren, de directeur van de Onderlinge". In drukte de hand van een lief oud heertje, met ronde, onschuldige kinderogen „Verzamelt u ook postzegels vroeg hij hoopvol- Doch ik moest hem teleurstellen,. ,Jfc doe het al meer dan veertig jaar", zei hij met een gelukkig lach je, „Étt at zeg ik het zelfjfc tueet er een boel vanIk hou er wel eens lezingen over. Met lichibeel- den. Ja. Nou heb ik laatst eens een keer ja, op verzoek hoor zo'n lezing gehouden voor mijn eigen personeel. Maar weet u hoeveel mensen er kwamen? Er kwamen zes mensenEn mijn secretarisnatuur lijk. Da's niet bemoedigend," Hij keek me ontgoocheld aan ,(Hoe zou dat nu komme?" vroeg hij naïef. Wat zeg je daarop? ,Ja, u moet rekenen, het is een gespecialiseerd onderwerpbeproef. de ik maar, „Dus u maakt al een selectie uit het publiek. En als daar van dan-nog een paar mensen ver hinderd zijn...." Aan zijn gezicht kon je 2|en dat h{j het wel een lekker antwoord vond. „Vergeten de heren het koud buf fet niet?" kwam de gastheer zeg gen. We stapten er heen. In het ge drang met de bordjes, geraakte ik de heer Van Duuren kwijt en kwam schouder aan schouder te stdan met een grote, ontevreden heldengestal te die tegen een letterlijk en jtguur. lijk naar hem opziend wijfje zei: ,,'t Is toch een belachelijke tijd, niet? Nou was ik vorige week in Parijs, niet? Ik ga naar de George Cinq. Ik ga altijd naar de George Cinq. Je wilt toch behoorlijk leg gen niet? Nou, een kamertje, een klein kamertje, ttuaalf duuzend frank. Twaalf duuzend, mevrouw. En dan mag je nog blij rijn dat je 't krijgt. Nou. En ik zal 't u ster ker vertellen. Ik wil hier een boot laten bouwen, niet? Nou, als je veertien, vijftien duuzend gulden neerlegt, wel mevrouw, dan hebbie nog maar brandhout, 't Is toch een belachelijke tijd, niet?" .belachelijk", vond het vrouwtje ook. Ik schuifelde met mijn bordje uit het gedrang en stiet weer op de heer Van Duuren, die stillekens ter zijde stond als een kind dat bij een spelletje df is. „Verzamelt u ook postzegels?" vroeg hij. „Nee", zei ik. ,Jk wel. Ik hou er ook lesingen over", sprak hij en zijn gezichtje kreeg die geluksglans weer„Nou heb ik laatst op verzoek hoor voor het personeel van mijn eigen bank zo'n lezing gehouden. Nou.J' Hij stopte cn keek me aan. „Ik heb 't u toch nog niet verteld, hè?" vroeg hij. ,jNee", zei ik. Want ik vind het misselijk, tegen zo'n aardig mannetje te zeggen: ,Ja. sukkel". Ik wou het trouwens best nog eens horen. ,JVou", zei hij opgelucht, „Weet u hoeveel mensen er die avond wa ren? Zes. Zes mensen. En mijn se cretaris, i komgie?" cretaris, natuurlijk. Hoe zou aat nu Neem een zondag! pakje extra voor de voortsn. Als je a gezegd hebt, moet je de rest van het alfabet ook aandurven, nietwaar? Dapper sprak ik: ,,'t Is natuurlijk een gespeciali seerd onderwerp. Dus u maakt al een selectie uit het publiek. En als daar dan nog een paar mensen van Verhinderd zijn...." Hij Jcnifcte, We stonden weer net zo. En voor het eerst in mijn leven kreeg het gevoel, dat ik de nde tijd tuk had. KRONKEL. tRZijn mpRtn tCmfc KAMfcR &PR0ÊT; 2918. Nog drie dagen kruist Rob in de omge ving van het eiland, maar hij vindt geen spoor van de twee verdwenen mannen. Dan besluit hij koers te zetter, naar Durban om daar rapport uit te brengen van het gebeurde. Ja. en dan zal hy toch de lange reis naar Engeland moeten aan vaarden, een reis, die hij niet alleen kan maken en waarvoor hij dus nog een bekwame hulp moet I zien te vinden. Rob ts ellendig van verdriet, dat zijn oude schoolvriend, die hij uit de moeilijk^?- j den heeft willen helpen, is omgekomen. Maar het heeft geen zin daar lang over te piekeren Alleen in zijn hut zet hy de koers uit naar Dur ban, hijst de zeilen ert begint dan het verloop van dit avontuur, dat zo'n. tragisch einde heeft gehad, aan bet papier toe te vertrouwen. EINDE (Maandag begint deel XL van „Kapitein Rob"!) positiefs en geweldigs voor haar te doen, net aJs toen hy vijftien was en ernaar verlangde het meisje van zijn hart uit een brandend buis te kunnen redden. Helaas had hy sinds die tijd wel geleerd, dat een mens beter op de brandweer kan wachten. Bovendien, hü was nu boven de veertig... Terwijl hy zo zat te weifelen, zon der tot een beslissing te kunnen komen, boos op zichzelf en die ellen dige men^n daarbuiten, verscheen de brandweer in de persoon van een lange jongeman in een slordig tweedkostuum. „Nevil," zei Marion ademloos. Nevil bekeek de groep met een onuitstaanbare superioriteit en 't leek er werkelijk even op, dat ze zich terug wilden trekken. Maar ze hadden blijkbaar afgesproken zich ren om een wandeling mee te ma- nje£ te laten verjagen en een man Ke5- met een sportjasje liet dan ook dui- Sobeit keek schuin naar mevrouw deliik merken, dat hij, ais t nodis sharpe. maar behalve een grimmig was, z'n mannetje stond, trekje om haar mond, was er niets Nevil bleef ze een paar minuten aan haar te merken. zwijgend aanstaren en maakte toe» „Ons publiek, zei ze tenslotte aanstalten iets uit zijn binnenzak te 39 balen. Bij de eerste beweging .van "^al ik ze wegjagen, vroeg Ho- zyn hand, veranderde de houding „Ik denk «erder dat ze in dat ge- bert. „Ik oen 20 stom geweest het yan het hele groepje. Die het verste val haar kinderlijke ogen wijd open hek met achter me dicht te doen." -<■ zal doen en dat ze zegt: „O, was dat Milford? Dal wist ik niet. Ik ben op een bus geslapt, meegereden tot het hier iedere dag last van hebben, eindpunt en toen terug." Heus, ik kunnen wij het wel een paar xninu- ben ervan overtuigd dat ze zo zal ten uithouden." reageren." Maar de bezoekers piekerden er „U hebt gelijk. Veel zullea we er niet over weg te gaan. Ze wandelden niet mee opschieten. Maar als ik rustig rond om de schuren te inspec- - 7-wegstonden glipten in een paar stap- „Laat ze maar, zei ze. „Ze gaan pen jj6t hek uit en die dichter" by wel weer weg: AD de koningshuizen hem waren, verloren op slag hun bravour. Zelfs het sportjasje gaf zich gewonnen, wat voor de rest een welkome aanleiding was de aftocht te blazen. Nevil smeet het hek achter hen dicht, bracht de lat op z'n plaats en z'n handen afveegde aan een schan dalige zakdoek, Marion rende naar de gang om hem te begroeten. „Nevil," hoorde Robert haar zeg gen. „hoe heb je het klaar gespeeld." „Wat," vroeg Nevil. ,.Om van die mensen af te komen." „O. ik heb hun namen en adressen gevraagd;" zei Nevil. „Je hebt er in Larbouraigh geen spoor van teren en toen Marion met de sherry hep rustig naar de deur. terwijl by haar vind, pi ik toch eens met haar terug kwam, was hun interesse nog - J foto de conducteurs af. Ik wou al- geen moment verflauwd. Robert leen dat ze een beetje opvallender maakte weer zijn verontschuldigin- type was." gen, dat hij de Jat niet bevestigd Weer lag: de stilte .bijna tastbaar had toen hij kwam. Hij voelde zich om hen hem. terwijl hun gedachten klein en onmachtig. Het maakte hem met Betty Sane bezig waren en ze razend dat hij rustig moest blijven 2ich opnieuw duizend dingen af- zitten, terwijl een. stel wildvreemde vroegen. mensen deed of het huis van hen Ze zaten voor het raam in de zit- was, of ze op het punt stonden het geen idee van hoe tam de mensen kamer naar het groene vierkant van te kopen. Maar als hij naar buiten worden als je zoiets doet en dan ook het grasveK te kijken en het ver- ging, wat kon hij dan nog bereiken, nog een notitieboekje te voorschijn schoten ro<d van de stenen muur. Hy kon ze gelasten weg te gaan, haait. Geen sterveling denkt eraan je Juist op dft ogenblik werd het hek maar als ze weigerden, was hij legitimatie te vragen. Hallo Robert, opengeduwd en kwam een groepje machteloos. En hij zou een mooi Goedenmorgen mevrouw Sharpe. IK van zeven; acht mensen naar bin- figuur slaan" in de ogen van de was op weg naar Larborough, maar nen. Ze Heven kennelijk op hun Sharpe's als hij onverrichter zake ik zag het hek open staan en een gemak nair het huis staren en terugkwam. paar auto's geparkeerd, zodat het me wezen elksar de interessante punten De groep onderzoekers kwam beter leek even te kijken wat er aan, waartjj het ronde dakraam een weer In zicht, druk pratend over wat aan de hand was. Ik wist niet dat bijzondere bekoring uitoefende. De ze gezien hadden. Hij hoorde Marion Robert er was." vorige a vend had de Franchise de zacht iets mompelen en hij was be- plattelandgcugd een gezellige zater- nleuwd of ze stond te vloeken. Ze dag bezorgl, nu was het een zondag- leek hem een vrouw met een apart ochtend-afleiding voor de volwasse- repertoire wat krachttermen bet:r nen van ha thoroughBuiten stond Het blad met de sherry had ze r. waarschljElyk een stel auto's te gezet en vergeten. Het was dan -■* wachten, want de dames droegen niet het moment voor een gez-: :g schoenen die totaal ongeschikt wa- onthaal. Hij verlangde er naar iets Deze onschuldige opmerking, waar uit iedereen kon opmaken dat nij Robert best in staat achtte zo'n kleinigheid op te lossen, trof mid den in de roos. Robert had hém de hersens in kunnen slaan, ook al wi't hij best dat Nevil het niet ironr=-r'i bedoeld had. (Wordt vervolgd'-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1