Woesteling grijpt machinist bij keel LUMIÈRE 3 Wethouder opent tentoonstelling van Schiedamse kunstenaars Carol Reed maakte DE circusfilm Lichte kritiek op houding van enkele S 45 leden Xerxes aan Bosrand Huldiging en afscheid van „baas Frans Hij had 100 dollar nodig HOUTMAN Helena van Troje: bonte Eastern Koeriersiers Zaterdag 2 februari 1957 ZAL GEMEENTE OPDRACHT VERSTREKKEN? OFEffING GfiLEmEStë Na 50 jaar dienst AANBOORD VAN LIBERIAAN S1EBEL Maria Theresia tragisch leven ener keizerin PIANO'S - ORGELS Schaken Het Zwarte Paard KERKDIENSTEN IN MONOPOLE: PASSAGE-THEATER VERTOONT: Artsen op zondag Kosteloze inenting Burgerlijke stand Brederode in toneelwedstrijd J. M. J. Meede 25 jaar bij j ..De Locomotief" SFC-voetballcrs op de planken 2®WEEk DE MACHINIST ■k beslist niet mag missen!,! Van wie is die herder? SCHIEDAM Opent», vrijwillige verkoping AANKOMENDE KRACHTEN V- Met een korte toespraak in de aula, waar zich een zestigtal belangstellenden verzameld hadden, heeft de wethouder van culturele zaken cn voorzitter van de niuseumcommissiè, mr. H- J. JV1. van Kinderen, vrijdagavond de officiële opening ver- richt van dc tentoonstelling van de Schiedamse Kunstenaars Gemeenschap S 45, Het werk van de leden van S 45 is opge steld in een bovenzaal van het Stedelijk Museum. In zijn toe spraak oefende mr. Van Kinderen lichte kritiek uit op de ver houding tussen de museumcommissie en S 45, die wel eens te wensen had overgelaten. Advertentie l M.) Heden Zaterdag 2 Februari MARINIERSWEG 47 - ROTTERDAM Doorlopende expositie van schilderijen, etsen, tekeningen, litho's enz. TOEGANG VRIJ. "u „Halve"-derby Zondag staat er voor de rood groener» een Schiedams—Rotterdam se derby op het programma, t.w. SVV contra Xerxes. De blauw-wit- ten maker» er eeri gewoonte van met de meest verrassende uitsla gen uit de bus te komen. Zij be schikken over een team dat tot de laatste minuten van de wedstrijd blijft vechten. In het bijzonder is de voortreffelijke doelman Ver meer een struikelblok, hij heeft al menige tegenstander tot wanhoop gebracht. SVV heeft zondag tegen De Graafschap in Doetinchem een verdienstelijke overwinning ge boekt en heeft zich hierdoor een plaats veroverd in de veilige mid denmoot van deze afdeling. Dat het aan de bosrand niet aan j spanning zal ontbreken staat bij voorbaat vast. Scheidsrechter is de heer J. Mooren. i Reserves: c '*V ;2: gaat zaterdag- j middag óp bezoek bij ADO 2, ter- j wiji SW 3 zondag om 10 uur thuis f speelt tegen ADO 3. SW 4 speelt uit tegen RFC 3. i Ook in Schiedam' hebben de cul turele activiteiten zich ha de' oorlog ontwikkeld' en de overheid hier. ter stede heeft gunstige voorwaarden geschapen voor' een verdere ont plooiing. Dat eist ook financiële of fers, waarvan het rendement heel moeilijk is vast te stellen. Cultuur laat zich nü eenmaal moeilijk in cij fers uitdrukken. Het is de verant woordelijkheid on. de taak van het museum om de kunstenaar gastvrij heid te verlener»-en expositieruimte beschikbaar te stellen, aidus de heer Van Kinderen. In dit verband merkte spreker op, dat. de museumcommissie unaniem van mening was geweest dat de ten toonstelling van S 45 in het museum gehouden moest worden. De ten toonstelling ter gelegenheid van het tweede lustrum van de Schiedamse Kunstenaars Gemeenschap, was al leen uitgesteld, omdat de wisseling van conservator daar tussen was ge komen. T>c weihouder meende dat ten aanzien van dit punt wei enig mis verstand was gerezen en dat bepaal de leden van S 45 onnodig strijd hebben gezocht. Afgezien van deze minder „feeste lijke" woorden wenste de heer Van Kindéren S 43 veel geluk met de tentoonstelling, aan het installeren waarvan veel zorg is besteed, door de conservator. Hij deelde ;mee, dat de Vereniging van Vrienden van het Stedelijk Museum van plan is S 43 een concert aan te bieden, dat geheel door Schiedammers zal worden ver zorgd De conservator van het museum, de heer P. L, A. Janssen.' sprak de hoop uit dat dc tentoonstelling nog grptcre bekendheid aan het werk vac S 45 zou geven De voorzitter van S 45, de heer A. C. H. Slot jr., memoreerde in het kort het ontstaan en de ontwikkeling van de Schie damse Kunstenaars Gemeenschap. Onder de leden heerst verbonden heid en er is uitwisseling van ge dachten: eenheid in verscheidenheid yan figuratieve en non-figuratieve, impressionistische en expressionis tische kunst, zonder avant-gardtsme. De heer Slot meende te mogen vaststellen, dat de Schiedamse over heid .overweegt opdrachten aan Schiedamse kunstenaars te verstrek ken en noemde in d,'t verband wand- schilderijen in een van de nieuwe scholen. i Dergelijke opdrachten zouden j meer begrip wekken voor de positie van de leden van S .45. Met. leed- wezen memoreerde de voorzitter het heengaan van het toegewijde lid, de heer Lamp. die reeds enigejaren uit Schiedam vertrokken was. maar nog met schilderijen op de expositie vertegenwoordigd is.- Na de toe spraken maakten dè aanwezigen èen rondgang over de tentoonstelling. Apothekers nachtdienst: apotheek Rembrandt. R'embrandtlaan 5. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tuiniaan 60. telefoon 69290. Politic-alarmnummer: 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: Geopend iedere werkdag tbe- baive maandag) van 9.30 tot .4.30; uur en tedere avond «be halve- woensdags en zaterdags» van 7 tot 8.30 uur. Zondags ge sloten.. RJ4. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur: iedere avond behalve donder dag en zaterdag) var» 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Dagelijks ge opend, van 10 tot 5 uur: zonda gen van 2 tot 5 uur. Expositie ..Hiroshima 1945" (tot 21 febr.). Expositie - Schiedamse schilders ,.S 45" (tot 24 februari). BIOSCOPEN Passage, 2. 4.15, 7 en 9.15 uur; „Tra- j peze." Monopole, 3, 5. 7 en 9 uur: „Helena van Trojè". DIVERSEN Irene. 8 uur Cefa-film „Maria There sia". Arcade, 8 uurOntspan, ver. PTT Toneelavond. Musis Sacrum, 8 uur: Tuinbouw-ver- Nuttige Ontspanning,40-jarig jubileum. - KAJ-gebouw, KAJ, afd. Franken land. Film. Volksgehouw, 8 uur.Zangver. Excel sior. Contact-avond. Aan boord van de Liberiaan- Het personeel van de cognac- en wynhandel, C.V. Gatellier Co had i vrüdag vrijaf" gekregen om 's mid- dags met vele andere belangstellen- den afscheid te kunnen nemen van de heer S. F ,T. van Wingerden, die f 5C tanker „Olympic Wind", die na 50 jaar dienst bij de ffrma toet r pensioen gaat. Hoe gezien de jubi- voor reparatie bij Wilton- lerende meesterknecht „baas Frans"Fnenoord ligt. lijn zware klap- «s, bleek duidelijk op de druk be zochte receptie ten kantore Advertentie 'l.M.) ZWITSERSE HORLOGES Voor de mooiste collectie elite prijtfclast STADHUISPLEIN 24-5 NIEUWE BINNENWEG 2 Gal pen gevallen op het hoofd van de tweede machinist, de Si- jarige Duitser E, K. De niets kwaadsvermoedende machinist werd midden in de nacht in zijn hut besprongen door zijn assistent, de 25-jarige Duitser J. H. die hem onder bedrei ging honderd dollar afhandig trachtte te maken. De assis tent machinist zette zijn be dreiging kracht bij met een boven zyn hoofd geheven Cefa vertoont. De Christelijke Film-actie heeft de historische film „Maria Theresia" naar Schiedam gebracht, wederom een goede keus. Een. heel groot aan tal leden is daarvoor naar Irene ge trokken en zü hebben van deze rol prent kunnen genieten. In dezerolprent wordt getoond dat de keizerin-kon in gin van Honga rije en Bohemen en aartshertogin van Oostenrijk; hoewel in pracht en praal levend aan haar hof in wezen een heel eenzame figuur is geweest. Haar echtgenote: de zwakke Frans van Lotharingen bedriegt haar en Maria Theresia, het regeren moede, roept in vertwijfeling uit: „Ver vloekte kroon! Waarom wordt een onschuldig mens veroordeeld haar te dragen'" Maar het staatsbelang drijft het vorstelijk echtpaar weer tot el kaar. In deze film nu komt de tegen stelling tussen het opgesierde uiter lijk van het hofleven en de inner lijke ellende van de-vorstin goed tot uiting. AUeeri doet de verzoening aan het eind wat week aan. De heer P. Verbeek, bestuurslid van de Cefa, opende de avond op de gebruikelijke wijze. Ook is het Wil helmus ter gelegenheid van de ver jaardagen van de prinsessen Beatrix i toneelwedstrijden tellier. In de aanwezigheid van zijn echt genote en dochter kreeg de gouden jubilaris vele huldigende woorden te horen, terwijl van alle kanten ca deaus werden aangedragen. De be herende vennote, mevr. A. Arnouts- Arnoldy, wenste de scheidende mees- terknecht veel geluk toe met dit tweede jubileum in het bedrijf.CBij het 40-jarig jubileum kreeg de heer Van Wingerden de eremedaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje Nassau). Zij dankte hem har telijk voor zijn getrouwe, plichtsbe trachting en. harde werken geduren de die 50 jaar en sprak de hoop uit dat de scheidende - van een welver-schrijfmachine, die hij dreigde diende rust zou mogen genieten. De woorden van mevr, Arnouts gingen vergezeld van een cadeau onder cou vert en dé oorkonde van het Cen traal Bureau voor Gedistilleerd. De heer Coebergh overhandigde namens het Gedistilleerd Bureau dc bekende gouden medaille voor 50 jaar trouwe dienst. Bovendien werd nog het woord ge voerd door de commanditaire ven noten. mevr. "Weltevreede en mevr, Erdbrink. De procuratiehouder, de neer te smijten, op de op de grond liggende machinist- Vanochtend is de woesteling voor de Officier van Justitie j in Rotterdam geleid. De overval vond plaats in de nacht van donderdag op vrijdag, j Omstreeks twee uur 's nachts werd j de tweede machinist in zijn hut i gewekt door kloppen op zijn deur. i Een stem zei. dat zijn hulp nodig heer P. de Goederen, sprak namens j was in de machinekamer, het personeel en overhandigde een -Toen de tu-eede machinist de deur enveloppe onder couvert. Namens de opende, stortte de assistent-machl- beide dochters van de beherende vennote bood mevr. Erdbrink een tafelaansteker aan. Tenslotte spraken nog de opvolger van de jubilaris.'de heer G. van Os. de heer K. Mehlbaun en mr. J. Win kelhof van het Productschap "voor Ged. Dranken. „Baas Frans" beloofde de Van Cleeffstraat niet te zullen ver. geten en nog wel eens een kijkje op het bedrijf te komen nemen. en Margriet gezongen, „Maria Theresia" wordt vanavond nogmaals vertoond. (Advertentie I MA Singel 114116 - Schiedam Sedert jaren vertrouwd adres In de NRSBo-competitie speelde Het Zwarte Paard 2 tegen Wester toren 3. De voorlopige uitslag is: J. Groene weg—-B. v. d. Schoor. C. v. Meerendonk—C. A. v. Pop- pel I0: C. Groene wegA. Koene E. Mulier-r-J. Leefland afgebr.: A. v d. VeenC. v. Hamersveld, V« K*: P- v. d. Kraan—G. Nobel 0—1: J. v. Mourik—F. Klein 0—1: A. v. BommelJ. Leerentveld afgebr.: M. v. d. VeenC. Biel ens 01: A. Ram—J. de Waard 01. Voorlopig toaal Di4'/«. •In de huishoudelijke winter-com- petitie werden gespeeld: Groep A; H. M. Offerman—J. Moerer 10, W. Kerkhot'fA. de Bruyn afgebr. Groep B: J. Zwart—J. G. van Toledo I0; A. v. d. Bommel—E. Muller ié—te'. Ned. Herv. Gemeente, Grote kerk: 10 uur ds. A. Hoffman (H. Doop» en 5 uur dr. C. Brouwer (Utrecht). Nieuwe kerk: 10 uur dr. L. J. Cnzemier cn 5 uur dr. P. J. Roscam Abbine Scheven ingen). Opendeurdienst. Westerkerk: 9 cn 10.30 uur ds, J. G. Jansen» en 5 uur ds. J. D. Smids. Vredeskerk: 9 en 10.45 uur ds. H. W. Hemmes en 7 uur ds. J. G. Jan sen. Pr. Marijkeschool l Nieuwland): 10 uur ds. A. J. Plug. Ketliel: 10 uur ds. W. Schouten. Vlaardingen) en 7 uurds. v. Vliet (Maasdam). Gerei. kerk. Oosterkerk: 10 uur ds. J. Na wijn en 5 uur ds. W. A. Krijger. Plantage: 9.30 uur ds. E. J. Oomkcs De feestdronken Trojanen haten het Legendarische houten paard dat in letterlijke zin Imn. nood lot beent binnen de muren van de stad. Uit: HELENA VAN TROJE Bü „Helena van Troje", een groots opgezet spektakelstuk met bonte massataferelen en veei krijgsgedruis. heeft de producer tenminste zoveel goede smaak gehad, dat hy niet met Homerus (in zeer vrije bewerking) is komen opdraven, want waar dit filmscenario ook zijn bronnen heeft, in de befaamde boeken van de Ilias zeker niet. Tenslotte zijn de Trojaanse oorlo gen een historisch Itii en, zo zal re gisseur Robert Wise gedacht hebben als Homerus tot de levendevorming mocht bijdragen, waaróm zou ik dat niet doen voir Warner Brothers, in CineraaScope en kleur? „Helena van Trojt" verschilt naar weidse panorama's e i spannend wa pengekletter zeer weinig van een goede Amerikaanse Western, het de cor is alleen toevallig wat meer naar het exotische, antieke nabije Oosten georiënteerd cn daarom zouden we dit lange, als kijkspel niet onge slaagde product, een bonte ..Eastern"' willen noemen. Rossaha Podcsta is een mooie Italiaanse, ma: i» deze blonde Helena-vermomniiPj; maakt zij het beslist niet aanvaardbaar, cat Jf w"aJ' SfST&.'VT I Pa«s„ Wi hun eerste ommoèü.lg Oomkes. Kemel: 9.30 uur ds. H. zand- meende de jodin Alrodite zelf te bergen (Vlaardingen) en 2.30 uur ds. i z»en en dat om deze vrouw een blos- ■n. dige, jarenlange strijd tussen mach tige steden, gevoerd kon worden. E. J. Oomk.es. Ziekenflienst gemeente-ziekenhuis. 7 uur dr. L. J. Cazemicr. Ned.. Herv. Gerei'. Evang.. Gebouw Irene: 10 eerw. heer A. J. Twigt (Delft) uur ds. J. C. Stelwagen (Rotter dam Ned. Prot. 10.30 Bon_, Sonouwink. Evang. Luth. gemeente: 10 G. van der Haagen. Oud-Kath. kerk. Dam 28: 10 uur Hoogmis. Jehovah's Getuigen, Volksgebouw Tuiniaan: 2,30 uur Wachttorenstudie, onderwerp: „Christelijke aanbidding en het bewaren van deugdzaamheid". Woensdag 8 uur dienst vergadering cn theocratische bediontngsschool. Chr. Geref. kerk. Kerkgebouw Wa- r«*mde/B.K.-laan: 10 en 5 uur ds. A. Zwiep, Chr. Geref, Gemeente. Volksgehouw Tuiniaan: 10 cn 4 uur ds. M. J. Middel koop. Oud-Geref kerk. Jeugdhuis Lange Ha ven 9": 10 en 5 uur ds. F. Luytjes. Baptisten-gem een Ie, Kerkzaal Li Haven 59: ló en 7 uur ds. J. Segaar. Leger des Heils. Lange Haven 27: to uur heHiglnggsamenkpmst en 7.30 uur vcrlo: Msig.; .amer,komst. Gcrrit Vrrboon- straat: fi.sn uur openluchtsamenkomst c.J.v. majoor cn mevr, J. H. Drent je. Paris, die maar al te vaak als een slappe, mooie jongen werd voorge steld, is hier de koene prins, die als een klassieke tarzan van hoge rot sen in zee springt cn in het tweege- ds. S, vecht zijn mannetje staat. Een man ook vol scrupules, die lijdt onder 1 uur i zijn onheilbrengende daad, even sterk als de serieuze Helena. De Grieken komen er in dit verhaal maar heel bekaaid af. de vorsten zijn ruziemakende domkoppen e»i Ulysses wordt door Torin Thatcher niet in de eerste plaats als een lis tige generaal, maar als een boosaar dige cynicus voorgesteld. Het grootste bezwaar is wel, dat al deze mensen, ook de spelers in de hoofdrollen, ondanks hun ver- v-o. mommingen zo helemaal moderne kerkzaai Lange bewoners van Hollywood, Beverley Hills cn Greenwich Cottage geble ven zijn. Voor de massa-scènes blijkt De intense publiciteit, die Carol Reed's vervaardiging van „Trapezeheeft be geleid, büjJct (bij wijze van uitzondering) niet overdreven Je zijn geweest. Trapezeis een ongelooflijk boeiende cir cusfilm, prachtig van beeld en montage, levendig in de kleur, met een sterke.spannende sfeer en fel spel van Burt Lan caster, Gina Lollóbrigida en Tony Curtis. Het is missehien wel de beste circusfihn, die ooit gemaakt is. Niet omdat men er alle acrobaten. wilde dieren en mooie paard rijdsters in de meest spectaculaire program manummers te zien zou krijgen. Daaum is het de regisseur Reed nie* te doén geweest: Hij wilde een ecite circusfilm maken. Daartoe heeft hij althans de Amerikaanse ?rod uk liegroep Hecht-Lancaster mor een half jaar het beroemde ïarijse Cirque d'Hiver afgehuurd. De schijnbare chaos van oefenend» artiesten e»\ dieren heeft hij door de hele film heen als een rumoerije, beweeglijk en fel levend wereld;e laten mee spelen. Men krijgt ah toeschouwer onmiddellijk het gevotl zelf in deze tent te zitten, zo sterk weet Reed de aparte en geïsoleerde sfeer van het circus in verrassende beeldsequen ties op te roepen. Maar de eigenlijke v ïrstelling voor he" publiek is r iar bijzaak. Dat wL zeggen: het i verhaal van de filn is geheel geconcentreerd op d) voorberei ding en tenslotte ook de sen sationele première van een ge weldig trapeze nummer, met als hoogtepunt: du dried uibele salto. Een jonge Amerikaaise acrobaat Ti no (Tony Curtis) wek een oudere artiest (Burt Lancasör). die dit nummer" eons als „vlieger" heeft ge presteerd, ondanks zij» invaliditeit over te halen het kössieke stuk weer te gaan maken. Te inmenging van een vurige, in tri [erende gla mour-artieste <Gin: -ollobrigida) leidt tot ruzie, sa men weking. jaloe zie. ruzie, zelfs een Ireuk. Maar tenslotte maken de matnen samen het gedurfde nummer e» weet Gina, aan wie haar hart toebthoort. Gina Lollobrigidia als de in- tii£erer.de glamour-artieste in „Trapeze". In spoedgevallen zijn dit week einde de volgende artsen te raadple gen: J. A. H. van den Berg. Lange Nieuwst raat 175, tel. 688B1; J. J. G. de Maeyer. Burg.Knappertlaan' 30. u tel 68163: H. J. Onnel sr.. Singel 76, ge?,om.v Tivoli gehouden.De voet- tel. 68250 e»i G. W. Ormel jr.. School straat 5, tel 68004. Geopend is apotheek Rembrandt. Rembrondtlaan 5, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst j waarneemt. Op dinsdag 5 februari 1957 des i namiddags van 2 tot 3 uur bestaat I gelegenheid tot kosteloze inenting tegen pokken in het gebouw van de G.G. en G D. Tuiniaan 80. Trouwboekjes der ouders of ge boortebewijzen der kinderen mede brengen. GEBOREN: Everdina A. doch- ter van G. B. H. J. Arends en E. J. van Vliet: Marlnus G.. zoon van J. W. G. Verkerk en C. D. van Cam- w penhout; Johanna H. dochter van Nederlandse Christelijke Geheel Ont. Het oecumenisch avordgebed, dat elke zaterdagavond om ïalf acht in de Lutherse kerk alhie: wordt ge houden, zal gedurende dt maand fe bruari worden geleid do»r: ds. A. J. VCll tljll. ÏUUI Ut UK»vu'ts i CinemaScope zijn betrekkelijk nut Plug /Ned. Herv.). ds. J. Nawyn i wel af te werpen, de kleur is niet j (Geref). as. J. D. Smids Ned. Herv.) j mooi. et* ds, E. J, Oomkes (Gael.), Mei Kleine kinderen icorden groot In het bader van de Toneelwed strijd van de Schiedamse Gemeen schap heeft het R.K. Toneelgezel schap „Brederode" gisteravond in een geheel gevuld Musis Sacrum de opvoering gegeven van het toneel stuk „Kleine kinderen worden groot," In zijn openingswoord wees ïr. W. E. Hoek, voorzitter van de sectie To neel van de S.G. er op dat Brederode met het stuk dat nu- in Schiedam op de planken is gebracht, reeds eer der grote successen heeft geboekt in het toernooi der Maasgouwen, de toneelwedstrijden in Limburg en j daar heel wat prijzen heeft behaald. Verder deelde ir. Hoek.nog mee dat I de zesde cn laatste voorstelling in de toneelwedstrijd, nl. die door „Come- j dia" met „Drijfzand" vervroegd is ge- j worden tot'26 februari. 1 Wat de opvoering zelf betreft, zul- len we weer kort moeten zijn. omdat we, op verzoek, er geen bespreking van geven. Het was echter een goed verhaal, met vele spitse trekjes. Ook het spel stond op zeer goed peil. We kunnen ons best voorstellen da'. Brederode met dit stuk zo'n succes heeft gehad elders. En mogelijk ook in Schiedam. Gisteren is de heer J. JI. J. Meede i bü de Distilleerderij „De Locomotief" van P, Melchcrs gehuldigd voor het feit dat hij vijf en twintig jaar hij het bedrijf werkzaam is. Als jongste j bediende begonnen, bekleedt hij nu de Functie van chef dc bureau. Bij deze huldiging reikte mr. G. M. Hovlngh, namens dc Mij. voor Nij- r verheipl en handel de zilveren leg- i penning van de maatschappij uit. ter- wijl de heer J. G. v. d. Linden v. d. i Heuvel ,plv. directeur van het Bu- rgau voor Gedistilleerd de zilveren draagpenning en nut getuigschrift van het Centraal Gedistilleerd Bu reau overhandigde. Namens dc directie bood directeur ■L. J. M. Melchers een tape-recorder aan terwijl de procuratie-houder. de heer B. A. M. Schaap namens het personeel nog met een zilveren tafel- aansteker kwam aandrage De tweede feestelijke contactavond van de Schiedamse voetbalvereniging SFC van dit seizoen werd vrijdag bailers, die op het groene veld zulke goede prestaties leveren, bleken ook j op de planken hee' wat mans. On der leiding van schutter Jo Bosman zorgde een cabaretgezelschap onder I de naam „Jo Bosman en zijn dwaze makkers" voor een aantrekkelijk ge- varieerd programma van schetsjes en muziek. Ook het danslestijn viel I zeer in de smaak bij de talrijke aan- hang, die overigens bij voorbaat al i in „majeurstemmmg" verkeerde om- dat SEC zulk een goede plaats bezet op de ranglijst. De voorzitter van dc contactcommissie, de heer W. Krom menhoek, sprak een kort welkomst- woord. t nist zich naar binnen. Hij greep de machinist, die in zijn pyama stond, bij de keel en dreigde hem te wur gen. De machinist tuimelde achter over op de grond cn kreeg van de woesteling enkele stevige slagen in zijn gezicht, zodat zijn lip scheur de en zijn oog blauw aanliep. Op de grond liggende begon de onthutste machinist om hulp te roe pen. maar zyn assistent sloot de deur af en dreigde hem met een schrijfmachine te verpletteren. Hij eiste honderd dollar van zijn slacht offer. dat' in doodsangst naar het bankbiljetten van tienduizend Fran se francs, vijf Curagaose guldens en enig Duits geld bevond. Terwijl de ossisent het geld u»t het bureau r.om. vluchtte de machinist naar de badkamer, die hij achter zich sloot. De aanvaller maakte zich met het geld uit de voeten, na de deur van de* hut achter zich te hebben afge sloten. Door een patrijspoort wist de ma chinist later de aandacht te trek ken van een wachtsman. die de po litie waarschuwde. De assistent machinist werd door de politie uit zijn hut gehaald, waarin vijf Cu- ragaosc guldens werden gevonden. De onverlaat ontkende alles. Hij was reeds eerder door dc kapitein ontslagen en moet het geld nodig gehad hebben om zijn grote schul den aan boord te kunnen betalen. (Advertentie IM.) De film die JU Bij de gemeentelijke reinigings dienst te Schiedam is een ongeveer zes maanden oude herdershond lichtbruin, donker dek. reu on dergebracht. De eigenaar kan de schrijf bureau wees. waarin zich twee hond daar komen afhalen. wegens sterfgeval Nats. F. Schaberg te Schie dam zal op vrijdagen S en 15 febr. 1957 telkens des v.m. 11 uur in gebouw „Arcade", Lange Haven 71 te Schiedam in het openbaar verkopen bij veiling en afslag: I. Het dubbel pand, bevat tende twee woonhuizen met tuin en erf te Schiedam aan de Eerste Tulnsingel 22 ab, strekkende tot en uitgang hebbende aan 2e Tuinsingel, kad. sectie I no. 1037, groot 3 are 62 ca. Verhuurd: no. 22 a. v. 68.25 p. m.; no. 22 b v. 6.71 p. w. Grondbel, 34.71: Straatbel, f 19.17: Pree. J 6.—. TL Het woonhuis met turn en erf te Schiedam aan de Eerste Tuinsingel 24. strek kende tot en uitgang hebben de aan 2e TuinsingeL kad. sectie I. no. 1033, groot 1 axe 74 ca. Verhuurd voor 7.75 p. w. Grondbel. 11.76; Straatbel. 6 60: Pree. 2.—. III. Het pakhuispand met zolders en erf te Schiedam aan de Schie 9. kad. sectie B no. 1314, groot 91 ca. Verhuurd: parterre met zol der voor f 117.— p. m,; overige zolders voor f 102. p. m. Grondbel. 22.93; Straatbei. 12.79; Pree. 4.— De percelen I en II worden bij de afslag ook gecombi neerd aangeboden. Aanv, en bet. der kooppen ningen 11 maart 1957 Bez. woensdag en donderdag 6 en 7 febr. I9h7 van 10—12 en van 24 uur Nadere inL en toegangsbevv. t.k.v. de notaris aar» de Tuin iaan 102 (tel. Si90Oen 66283» Te koop aemgeb. Naaimachines koopt u bij de vakman. Voor Schiedam, het vertrouwdste adres A. van Leeuwen. Hoogstraat 62. te lefoon 65783. Reparaties on der garantie. Betaling in overleg.. Te huur aangeb. GEVRAAGD HUISHOUDSTER bij bejaarde dame op kleine flat in Schiedam. Voor dag en nacht Liefst middelbare leeftijd. Goede gezondheid genietend. Werkster aanwe zig. Br. no. S-553 bur. blad. Verloren "Ten gerieve van onze lezers hebben wij de mogelijkheid opengesteld om onder de kleine advertenties tegen een vergoe ding van t 0.23 administratie kosten. °nnonres op te nemen to! een maximum van 20 woor den voor verloren voorwerpen en weggelopen huisdieren Daze advertenties kunnen uitsluitend tegen contante betaling aan ons bureau women opgegeven Voor uw feesten geen stoelen lenen bü de buren maar bij ons kunt u ze buren H. J. Stentler. stoffeerderij, meu- beimakerij, annex reparation. W Frankelandsestraat 79. te lefoon 69974. Permanent Wave (félène Permanent met toe stel. het beste wat er is. com pleet 5.stroomloos f 7.50. Op vertoon van deze adver tentie 1.-— korting! Dames- cn heren kapsalon „Hélène". Rembrandtplein 22 telefoon 67170. Fotografie Voor pasfoto's naar K. van Vuurer», Hoogstraat 106. tele foon 66720. In spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar. Rolfilms vergeten? Automaat staat voor u klaar. Alle soor ten films. Foto K. v, Vuu- reru Hoogstraat 106. Diversen Inlijsten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen. Scherpe prijzen en toch twee jaar garantie. G. v Loenen, Dam 41—43, telefoon 66192. Showroom: Vlaardingerstr 6. Van Loenen voor verf. De 43 ak met de vakkundige voorlichting. Dam 41—43, te lefoon 66192. Alles op het gebied van glas in lood Aa-Ve Glas-in-lood. bedrijf, West Frankelandse straat 16 telefoon 6628Ü. Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kantelbed- Prima afwerking, als oieuwr terug Het goedkoopste adres DUK. Groenendal la (Broers- eldpad), telefoon 87028 (na 6 uur telefoon 66789). Ledi kanten, matrassen, opklap- bedden, hutledikanten, kam- peerbedden enz. Kom eens praten. P. G.'Wigmans en J. H. de Jonge: Stephen M. A. 2oon van A. A, Moor- lag en H. J. de Waardt: Johanna dochter van J D. van Roijen en C- W. do Waart. OVERLEDEN: E. H. Simons. 74 jaar: A. Hoogstad. 74 jaar. weduwe van N, v. d. Ent: N. L, de Bok, 4 j weken; M, T. Wiechert, 51 jaar. Propa^artria-avond voor de NCGOV De Schiedamse afdeling van de houders Vereniging belegt dinsdag 19 februari a.s. een propaganda-bijeen komst in gebouw „Irene". De toneelgroep van de Haagse af deling zal opvoeren het propaganda stuk „De Rattenval", een spel in drie bedrijven. De heer A. de Weger zal een toelichtend woord spreken. De avond begint om half acht. Wilt ge vooruit... en hebt ge een diploma Ambachts school, kom dan eens praten. Wij hebben werkgelegenheid voor in onze fabriek van metalen inte- rieurconstructies. Aanmelden: N.V. BEFO Groothandelsgebouw, 6e etage ingang Dt Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 2