D V' VAN NELLE e verzoekt aan VN sancties tegen Israel 2 in Brittenvrijhandel zonder landbouw r Amerika zal resolutie „ernstig ovemi^gën Omroepwet in discussie 9 Weer doodvonnis op Cyprus Zaak tegen De Braai dinsdag voortgezet Arts gaf inkomen veel te laag op Protesten van BUF0UR Tién jaar Vakraad Metaalindustrie Denen en Italianen Kunstenaars kwaad over ontslagen bij Nederl. Opera RADIO EN T.V. 'SPROETJE SPAR te k-'NS: door JOSEPHINE TEY L AT de rcsuHaien vao de landbouw in -Nederland de afgelopen jaren er niet beter op zijn geworden, staat wel vast. Er is echter goede reden om niet al te zeer te generaliseren. Zo is voor de tuinders 1956 .een goed jaar geweest. Ook zijn er ook nu wei categorieën van boeren, die geen reden tot klagen bebben. Het is van belang, deze dingen vast !o stellen omdat ze in bet rumoer, dat thans opklinkt uit de agrarische wereld, licht zonden kunnen worden vergeten. De vraag mag zelfs gesteld worden, of dat niet écn van de bedoelingen is van dat. rumoer. Er i& een complex van eisen .gesteld door het Land bouwschap. en de opzet is blijkbaar, zoveel druk uit te oefenen, dat voor de regering niet anders overschiet dan een integrale inwilliging. In de actie, die nu al geruime tijd wordt gevoerd, is veel. wat niet prettig aandoet. Het standpunt, dat de agrarische bevolking een soort koeliegemeenschap is, die door de rest van de bevolking stelselmatig •wordt uitgebuit, laat eigenlijk weinig discussie toe. Ware de toestand zo, dan zou meedogenloze strijd de enige mogelijkheid zijn, die de boeren was gebleven. Het ontbreekt niet aan stemmen, die inderdaad zoiets verkondigen. Lezing van sommige landbouwbladen en sommige redevoeringen doet dan ook de vraag opkomen of de dagen van Landbouw en Maatschappij zijn teruggekeerd, üe grove en niets ontziende beschul digingen wekken levendige herinneringen op aan de NSB-tijd, toen overi gens de landbouw er heel wat beroerder aan toe was dan tegenwoordig. Zo draagt da landbouw zelf bezwaarlijk bij tot schepping van een klimaat, waarin goed overleg mogelijk is. Wie alleen maar aan capitulatie van de anderen denkt, mist trouwens de geschiktheid voor de discussie en voor de berusting in het compromis, die wezenlijk hoort bij elke vorm \-an democratie. *U ontbreekt het echter de laatste tijd niet aan tekenen van bezin ning. De grote vergadering te.Utrecht kan als een symptoom daarvan worden gezien. De betekenis van deze bijeenkomst als manifestatie was niet gering, maar vermoedelijk toch minder Igroot dan haar belang als gelegenheid tot bet afblazen van stoom. Er wa ren zoveel boze en heftige dingen gezegd cn geschreven de laatste tijd en de stemming was zo emotioneel geladen geworden, dat er behoefte bestond Aan het inwerkingstellen van een itidaatklep. Als zodanig heeft de Utrechtse vergadering gefungeerd. In deze vergadering is nog wel scherpe kritiek geoefend, maar toch binnen dc grenzen der redelijkheid. En de genen, die naar Utrecbt waren gekomen in de mening, dat daar jn de Jaarbeurshallen bet signaal zou worden gegeven tot dc Grote Sabotage tegen de steden, tegen de vakbonden, tegen de industrie en tegen wat niet al, zijn dan ook bedroge:. uitgekomen. Vastgesteld kan daarom worden, dat deze bijeenkomst een bijdrage is geweest tot een terugkeer op de bod era der werkelijkheid. Op deze bodem groeien evenmin wonderen als op een korenveld, maar geheel onvrucht baar is hij toch ook weer niet. Want er valt wel te praten met de regering. Die kent do moeilijkheden in de landbouw immers zeer goed; alleen, zij draagt haar eigen verantwoordelijkheid en moet de verschillende belangen tegen, elkaar afwegen. Er komt bij, dat een steken van geld in. de landbouw steeds moet geschieden met het doel, sanering te weeg te brengen. Daarmee is de verhouding tussen vrijheid en gebondenheid aan de orde gesteld; een onderwerp, waaraan in de afgelopen maanden naar onze mening heel wat minder aandacht is besteed, dan het verdient. Het is tiu eenmaal zoi een overheid, die zich financieel vergaand met een tak van bedrijvigheid bemoeit, zal er ook iets over te zeggen moeten hebben. eOOR het volk als geheel is dan ook het beeld van de boer, die koning wil zijn op zijn grond, er de laatste tijd niet scherper op geworden De klemtoon is veel sterker gevallen op wat de over heid zou moeten doen dan op wat de boeren zelf zouden moeten 'doen. Het kan geen verbazing wekken, dat in deze sfeer enige malen da suggestie is geuit om de staat maar tot eigenaar te maken van alle cultuurgrond om hem aldus de gelegenheid te geven tot opruiming van de te kleine bedrijven en tot invoering van pachten, gedifferentieerd naar de kwaliteit van de grond. Wij gaan op dit onderwerp thans maar niet verder in, doch wij hebben er even-mee aangeduid, welke mogelijkheden zich openen voor een land bouw, die de overheid ziet als feitelijk de enige redder in de nood. Enige bezinning op mogelijke eigen fouten bij de boeren lijkt ons in elk geval wel op haar plaats. Wij denken b.v. aan het hardnekkig fokken van het vee op bet vetgehalte der melk in een tijd, dat het vet in*, het streven naar de „slanke'lyV' meer en meer in het.gedrang komt. .Wij denken - geheel'ander-onderwerp - aan de neiging tot aftocht onder de land arbeiders daar, waar de sociale verhoudingen altijd te wensen hebben overgelaten. En nog een-ander, ding: misleidend is de- voorstelling van zaken als zpu. een nationale; oplossing van het landbouwvraagstuk mogelijk zijn. Er kan in het land stellig veel geschieden, maar per slot van rekening moet de redding wórden gevonden in. internationaal verhand, waarbij, ook de landbouw eer-is-gebaat-bij {in het redelijke) zo laag mogelijke-dan zo hoog-, mogclyk© prijzen, '.V':' 0'; -. NICOSIA Éen 18-jarige Turk, Hoessein Koetchoek, werd gisteren door een bijzondere rechtbank ter dood veroordeeld omdat hjj een revolver in zijn bezit had. Dit is het eerste slachtoffer van de onlangs af gekondigde verscherping van de noodmaatregelen. Een Grieks-Cyprische moeder werd levensgevaarlijk gewond, toen zij trachtte met haar lichaam haar zoontje te beschermen bij een bom aanslag. Het kind bleef 'ongedeerd, maar de doktoren vrezen, dat de verwondingen van de moeder dode lijk zijn. Engelse troepen hebben de .afge lopen dagen 1S9 Cyprioten gearres teerd op. West-Cyprus. Onder de ar restanten bevinden zich de "meeste plaatselijke EQKA-leiders. Er wer den veel wapens gevonden. MADJALENGKA. 4- De zaak te gen de Nederlander. H.de.Braai, die wordt beschuldigd van illegale acti viteiten tegen de Repoeblik "Indo nesia werd dinsdag voortgezet met het horen van de eerste getuigen a décharge. De 35-jarige "BelgAl' 'Tempelers en zijn vrouw verklaarden dat De Braai na diens ontslag in" 1952 als vrachtautobestuurder dagelijks in hun woning kwam. Een Indonesi sche collega van Braai getuigde, dat hij de Nederlander 'in de periode, waarin hij illegaal zou hebben ge werkt, twee-maal per week zou heb ben ontmoet. (Advertentie IM Eis twintig mille ARNHEM. De. 49-jarige,arts A. C. RL L,, wiens wetenschappelijk werk zeer hoog staat aangeschreven, hoorde gisteren een boete van. twintig mille of drie weken hechte nis tegen zich eisen, wegens belas tingontduiking, De arts, die zijn boekhouding liet bijhouden door een" administrateur; zou over de jaren 1948, 1952 en 1933 in totaal ongeveer 125.000 gulden te weinig hebben opgegeven. Tegen.'de administrateur H. P. R, eiste de officier bij verstek 3 weken voorwaardelijk met 2 jaar proeftijd en een boete van 1000 gulden. De nieuwe BM shag van VAN NELLE Ugt vooraan, !n smaak, in geur, in kwaliteit De pure {langeVirginia tabak rolt gemakkelijk. V U zult genieten van deze nieuwe VAN NËLLE sHag! (Advertentie 1M0 Betere schoenen zijn voorzien AIR.GUMZOIEN NEW YORK. De Filmacademie van Hollywood rekent de volgende vijf films tot de beste buitenlandse: „De Kapitein van Köpenick" (Duits land), „Gervaise" (Frankrijk), „De Harp van Birma" (Japan), „La Stra- da" (Italië) en „Givitog" (Denemar ken). DËN HAAG. De^akraad voor de Metaalindustrie, - waarin werk gevers- en werknemersorganisaties zijn verenigd, bestaat vandaag tien jaar. Het dagelijks bestuur van de raad zal het jubileum in ztfn ver gadering op 14 februari herdenken. Be oprichting van de Vakraad heeft in de afgelopen tien. jaren in belangrijke mate bijgedragen tot goede onderlinge verhoudingen tus sen werkgevers en werknemers in de metaalindustrie. Sindsde Op richting in 1947, in welk jaar de eerste CAO na de bevrijding tot stand kwam, kwamen contraction perioden niet voor. 'n-.&fi NEW YORK Egypte heeft een officieel verzoek ingediend voor een nieuwe, bijeenkomst - van de Assenir blee van de Verenigde Naties, na de weigering van Israël de VJSL—reso luties na te leven, waarin aange drongen wordt op de ontruiming van Egypte. De Aziatisch-Afrikaan- se groep in de V.N. overweegt alle leden van da :.V,N. te vragen Israël, elke financiële en economische steun te onthouden, als de Israëlische.troe pen donderdag niet uit Egypte ver dwenen zyn. De Amerikaanse minister van Buitenlandse" Zaken,- Dulles, "heeft verklaard, dat zijn regering geen eenzijdige aótie tegen Israël zal on derriemen óm het te-dwingen Egypte te ontruimen. Maar als de V.N. sancties tegen Israël Vragen om hun resoluties voor Israëlische terug trekking kracht bij te zetten, zal Amerika dit in ernstige overweging' nemen.- Op de vraag -of Amerika oorlog zou riskeren om de vernietiging van Israël te voorkomen antwoordde Dulles, dat de V.S. zich niet door Sowjet-acties zouden laten weerhou den te doen wat zij juist achten. Dulles leek met dit indirecte ant woord te kennen te geven, dat Ame rika bereid is Israël te verdedigen als Rusland zou trachten dat land te vernietigen. Dinsdag is te "Washington van ge zaghebbende zijde vernomen, dat Amerikaanse - regeringsfunctionaris sen er bij koning Saoed op aan hebbea-r' -gedrongen r de -afgebroken diplbmatiekèbetrekkingen, met Grobt-Brittannië weer aan .té, kno- pen.- opdat een - nieuwe, pogihg kan jyorden gedaan om tot een règéling Van .het geschil om de oase van Boeraimi -tekomen,- '.i Generaal -Wheeler, - die de leiding heeft bij de vrijmaking van het Suez-kanaal, heeft-volgens In Cairo ontvangen berichten verklaard, dat een deel van de bergingsvloot naar huis kon worden gezonden, omdat het grootste deel van de taak is. ver vuld. Het Nederlandse bergingsvaar tuig „Poolzee"-maakt sinds maandag geen deel meer uit van de V.N.-vloot in het Suez-kanaal. Egypte heeft met Egyptisch geld vijftien miljoen dollars gekocht van het Internationale Monetaire Ponds. De vertegenwoordigers1 van Neder land, Engeland, Frankrijk en Australië waren er tegen. Irak heeft de V.S. meer technische en militaire hulp gevraagd en laten weten, dat het Instemt met Eisen howers plan voor het Midden-Oos ten. Jordanië heeft de verspreiding van het dagelijks nieuwsbulletin van het Sowjet-persagentschap Tass ver boden. Het verbod- volgt op een brief van koning Hoessein aan zijn. rege ring, waarin hij waarschuwde voor het communistische gevaar. Australische handcis- missie naar Nederland - ROTTERDAM.' Dègtig vooraan staande zakenlieden' üiC?'Australië zullen van 2 tot fi juni "besprekingen voeren "met Nederlandse onder nemingen die belangstelling hebben voor., de handelmet .Australië.. De zakenlieden zijn vertegen woordigers van- de-'* Australische Kamer van Koophandel.- Zijzullen ook bezoeken brengen aan dc V.S., aan Canada. Engeland en andere Europese landen. LONDEN. Het. wordt/i duide lijk, dat bij de besprekingen voor het, vrijhandelsgebied in.West-Eu ropa,de landbouw een ernstig strui kelblok kan worden. De Britten hebben namelijk voorgesteld de handel in" landbonwprodukteii bui ten hét plan te houden. cXtalle' en Denemarken hebben reeds érnstig geprotesteerd tegen, deze opvatting- i Tegelijk hebben,., deskundigen-..van dc Organisatie.voor Europese.Econo mische.Samenwerking zich^ih* meer derheid 'uitgesprokentegeriy -.het schrappen van de dandbouy/produk- ten, .Zij, doem dit;,in hét rapport, waarin' staat- dat;. èénv vrijhandélsge- bied mét .de handel Tm' landhouw- produktén mogelijk iS; .'hJij-iW Vandaag vindt in het Deense „par lement een debat plaats óver'-deze aangelegenheid, die het'; "'gehele Deens openbare lever verontrust. In de bijeenkomst van de OEES- landen, die "12 - februari in,- Parijs wordt gehouden, zal Denemarken van zijn ongerustheid blijk geven.. De Deense minister van Buitenland se. Zaken zal zelfs via Londen; naar Parijs gaan, om de Engelsen nog maals van zijn standpunt op de hoogte te brengen. Het .Britse planom zonder land- bouv/produkten een vrijhandelsge- bièd te scheppen vindt grote weer klank in West-DuitsIand. Dé krach tige Duitse industrie hoopt wel te varen bij het verdrag,dat, zoals de Britten hopen, aan het eind van dit jaar in,het Lagerhuis ter spra ke kankomen; Verwacht wordt, dat de Britten zich .op de komende OEES-confe- rentie in' Parijs zullen uitspreken voor een onmiddellijk openen van de besprekingen over het vrijhart- delsgebied. Naar verluidt zal de Engelse regering maandag een wit boek over de. instelling van hét Eu ropese vrijhandelsgebiedpubliceren. Brief naar minister AMSTERDAM. De Nederlandse Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars protesteert in een brief aan de minister van O.K. cn W. en aan bet college van Amsterdam tegen de ontslagaanvrage door de Nederlandse Opera voor twaalf so listen. De Federatie is vooral veront waardigd. omdat dc aanvrage door de directie van dc opera werd in gediend, terwijl zjj met vertegen woordigers van de solisten nan het onderhandelen vaj over o.m. een ontslagregeling er een pensioen regeling. De brief besluit met het verzoek aan de overheid als bemiddelaar op t.e treden, op -voorwaarde, dat de aanvragen tot ontslag worden inge trokken. BOSTON Hel Museum van Schone Kunsten, heef i twee meester werken van Rembrandt gekocht, namelijk deportretten van de Engel se predikant. Johannes Elison en diens echtgenote. Deze werken zijn i anno J634 gedateerd. (Advertentie l.M.) Minder koffie-meer genot, dank zij BUISMAN. Ook bij Nèseafé an andera soorten oplosbare koffie doet eon beetje;BUISMAN wonderen. ZOWEL mr. A. B. Roasjenvoor. zilt er van de NCRV, als dr. E. D. 'Spelberg-, de - predikant-directeur dan de VPROihebbenzichfvn.hoofdz artikelen in hun" onderscheidene.om roepbladen uitgelaten' over het ont- vietf-OmToepwet. :,;Dr;Spelberg is uiteraard' voldaan J dat zijn organi satie 'op dé vermoedelijke „peilda tum"., het aantal léden) nodig.'..om het bij de wet erkende - recht op zendtijd - te" verkrijgen, 'had over schreden. Hij werpt in dit .verband een' strijdvraag op. dié sinds de' eer.' stë pttbiikalie van' het ontwerp .de. gemoederen heeft--berig gehouden; zal 'straks het aantal' abonné'9 fop een programmablad als norm voor de status (en dtij -uoar het-aandeel in de totale sendfcyd)' can een - omroept? er- eniging worden - beschoutud of zal"- men het aantal formele leden als maat-, staf nenten? De VPRO heeft tussen beide groepen altijd principieel on derscheid gemaakt. Enfin, niet zonder- reden- voorspelt de VPRO-dïrecteur, dat dé leden van -deRadioraad bij de zendtijd- verdeling wel niet - over één macht ijs zullen gaan. Wat niet wegneemt/ dat de heer Roosjen zich ernstig ongerust maakt over de consequen ties van minister Cais" antwerp; ;als dat eenmaal wet geworden zak zijn. Hij achtvooral de (theoretische) mogelijkheid tot oprichting van kléi ne omroeporganisaties, die aanspraak zouden kunnen doen gelden op een deel van'de zendtijd een potentieel gevaar; Wat kan er, zo klaagt hij, bij 'n. dergelijke- verbrokkeling van een. behoorlijke _programmaTbouw terecht, komen? Kom. kom de heer. Roosjen: weet uit ervaring,h.oé moeilijk het is een omroepvereni ging te exploiteren, laat .staan een nieuwe, omroepvereniging .op te richten.- Bovendien moet hij -als voorstander van 't huidige, systeem toch. impliciet voorstander, van ver brokkeling. zijn.... Ach, wat .die „noodlottige versplintering" betreft: meent hij echt dat het zo'n vaart zal lopcp?' ...f'k-CrO ?i" ORD BEVERIDCE. die in 1945 L' voorzitter was - van. het Broad casting Committee, dat moest .rap porteren over de- herziening, van bet Handvest der BBC, -heeft laatst in het Hogerhuis kritiek uitgeoefend bp het .peil? pan de, teleutjie-uitzendin- pen. Hij kreeg een - groot aantal brieven van oudere mensen,.die het met hem eens waren. Bij z'n. corr.es. pondentie pond hij pok een anonie me briefkaart van de-^ volgende in houd: Dear' Pop.... v;eg met joiKen je viakkers, jegeneratie is bijna; dood en.' tvaï ervan-is "overgebleven staat niet één been iri''Tiet graf. Laat de huidige generatie 'rnet. rusten hbii' jé' «lónd; Mét'77 jaar bchfpe't'è- oud uoor allesHöü 'je taai 'duwe jongen." In' „The ■Observer" geeft His Lordship het volgende commen taar op dit .schrijven: ,Jk dank m'n jonge vriend voor het aamnillend bewijsmateriaal dat hij ine heeft geleverd voor - m'n stelling, dat ten ■minste énkele onzer tv-programma's een ??érder/eiijke invloed op de be- schaving hebben". T N nagenoeg alle" Europese} tv- Janden groeit het- aantal kijkers snel. In West-Duitslaad zijn" het er al meer dan 050.000, in Frankrijk ruim 400.000. Engeland gaat nog...al- tijd aan de kop. Daar kijken iedère- avond 5,7 miljoen mensen naar de beeldradio. Dat is anderhalf-miljoen meer dan er haar de klahkradio luisteren.... P Hilversum I kunt u vanavond fluisteren haar 'n volledige 'radio- uitvoering van Massenets opera „Hérodiade",Dirigent is de Frans man Albert Wolf <8.15—11,15). TV brengt o.a.":, het cljarniaritë, Franse blijspel;.,Een engeltje.;:v'an niéts",.;"' UftHÜLPHAlEft! IKR£C>n£W6LTOf J6 TfcRUG KONT 1 rMi.scbitn«tT 6TOK lÉÖ&ttTKfET STERK GEbOEO iKWttl XPMTY rtAAR Het water KOMT HIER OP Straks KArtze jiiernEER TC lViAAR_d 2921. Met oen harde klap botsen dc beide auto's tegen elkaar: Glorie ziet, hoe de donkerrode wa gen van Ralph over de kop slaat en in brand vliegt. Zij geeft een gil en wil naar de plaats van het ongeluk snellen, maar een van haar vrienden houdt haar tegen. „Ralph heeft altijd geluk," zegt hij. ..hij zal hoogstens een. paar flinke schrammen hebben opgelopen." Maar Gloria vreest het ergste. En de mannen, die komen aangerend om de brapd te blussen en.de ongelukkige bestuurder weg te halen, vrezen eveneens/dat dit het einde binnenkort trouwen, is van de roekeloze prins, want hij ligt roerloos j tegen de berm van de. weg. Êi .wordt om een brancard geroepen. In de \'erte gilt de sirene van een ziekenauto. Gloria hoort het nauwelijks: .ze houdt erg veel van haar-verloofde en -ze.zouden 42 Maar ;.zódra de „Ack-Emma" er achtej: kwam, bleef 't -natuurlijk geen' geheim meer en. nu weet hèel Engeland ervan. "-Dé ErajiöhisèTÏs ongeveer vogel vrij." 'Er. zijn 'góch agenten genoeg" opa bewaking ta kunnen' krijgen, dtis 'je -kén jé" vaof- stellen wat een: leven dié vrouwen hebben) Mijn neef vertelde "gister avond," dat er de héle middag rijen auto's' uit Larborough zijrv. gekomen on dat de- mensen op de1 daken- vari hun wagens stonden en- op de murep- klommen omfoto's', te ma ken. En hun telefoon heeft niet stil gestaan. Ze hebben de., centraleop moeten bellen óm zich uit. te' laten schakelen." -" „Heeft de politie de hele zaak laten vallen?" „Nee. maar ze kunnen niets doen om ons. te helpen.;Ze proberen at- men. Geen. enkele man zou 't in zijn ^eei}. verhaal van" 't meisje be hoof d halen ook maar een grapje vesugd-te krijgen. tegen haar te maken. Nee, ze heeft ..-Nou, -dat zalook niet. eenvoudig die hele ontmoeting zelf op touw zijn lijkt me." - gezet en. ze deed 't op een manier of -Nee,, maar je. begrijpt aoewe ex ze haar levenlang niet anders gedaan voor staan .Als we niet 'ontdekken had. Ik begrijp .nog niet dat.ïk -waar dat kind die weken geweest haar zonder die hoed..niét heb her- *s', zullen 'de Shatpe's altijd ais kend." Hoofdschuddend bleef hij schuldig, beschouwd wbrdgn. •Wanneer is ze nou precies, hier ge-.naar de foto staren..Als_zq.dat meisje met cue groene •tveest. Eens kijken, ja," dat moet „Hoe zag die man eruit Kende hoed is, en daar ben ik absoluut een week of zes geleden zijn. Ze .je hem?" zeker vaiv-dan was ze ergens óp ui<» kwam altyd vroeg, een uur of drie, „Nee meneer, hn was geen vaste meneer;" Gelooft U me, eeri bereke- net als we met 't serveren van de klant van ons. Tja, hoe zag hij nend ruffertje, voor iemand van cue thee begonnen." eruit Donker, jong, een,: zakenman, teeHijd. Berekenend en.koud; Dat had ze dós gedaan. Hij was zou ik zeggen.- Het. verbaasdemé ."r®0 ,vin° dat.alleen van lemana een idioot dat hij dat niet eerder een beetje dat ze hem uitzocht''dat meld die haar. iets gaf, "had oe begrepen had. Ze ging natuurlijk weet ik nog wel. Rijk leek'hij mé sigarenwinkelier van haar .gezegd, 's morgens naar de bioscoop om van niet."En dat ze - „ergens --opuit was de goedkope prijzen te profiteren, „Je zou hem zekér niet herken- klopte weer, met -Stanley s woorden, kwam er om ongeveer drie uur uit nen?" dat ze net zo'n grietje - was ais mj en ging thee drinkeo, geen koffie. „Misschien toch wel,, ja. Maar niet i" Egypte had gekend. Maar \vaarom hier, een duur hotel, om een' eed op te dóen. Dénkt Misschien had het kind "alleen waar zc voor oen. kop kale thee dat er een eed aan te pas zal maar volwassen' willen doen, zei evenveelmóest- betalen als-ergens komen, meneer?'* Robert's, vriendelijk ..hart, maar;züjn andefs .voor een hele pot met erbij Robert kende Albert al" ongeveer gezond verstand sprak hemtegen. nog - allele!lekkers. twintig jaar gn hij wist hoe vol- Volwassen had zé' ook. bij'.'de Aien- „Het viel me op dat ze. altijd al- komen dé kleine,' hoffelijke man te gon kunnen doen "en daari had. ze leen'was. De eerste keer dacht ik vertrouwen was. er ook nog lekkere dingen bij ge- dat ze op haar familie zat te wach- „De zaak zit zo, Albert)" zei hij. kregen en meer gezelligheid gehad, ten, Zo'n soort meisje leek 't. U „Deze mensen zijn cliënten van me." Hij ging wat eten en'bracht een weet v/el: rustig en goed maar een- Hij tikte op de foto van de Fran- deel van de middag door met P°" voudig gekleed. chise. Albert; ftoot 2acht tussen zyn gingen mevrouw Wynn aan de teie- „Kurt je je herinneren wat ze tanden. foón'te krijgén. Mevrouw Titsit haa droeg?" „Een moeilijk geval voor U, me- geen telefoon en hij zag er trouwens „O ja. Ze had altijd hetzelfde aan. neer Blair." niet'veel in nog/eens een gesprek Een groene hoed, dezelfde kleur „Zeg dat wel, een moeilijk-geval, niet haar te hebben, jurk en een lichtgrijze manteL En Maar voor. deze'vrouwen is 't nog Toen hij geen. gehoor kreeg, altijd alleen. Tot ze een man op- veel erger. Het is ongelooflijk moei- schoot 't hem tebinnen- dat Scot- pikte van het tafeltje naast haar. lijk voor ze. Dat meisje is gewoon Jand Yard zeker: zou. weten welhe Ik heb nog nooit in m'n leven ergens op een dag uit de lucht komen val- kleren het meisje gedragen haa zo van sta&n te kijken." len, met de politie nota bene en tijdens haar afwezighrid. En binnen „Je bedoelt dat hjj haar aansprak." met haar fantastische verhaal kant zeven minuten was .hij ïnderaaaa „Nee, wis cn waarachtig niet. Hij en klaar voor 't opzeggen. Mijn op de hoogte. Een groene, ^yiiic-u had haar, volgens mij, niet eens op- cliënten hadden haar, tot dat mo- hoed, -een ;groene wollen jurk en gemerkt. Zo'n type was ze. Je ver- ment, nog nooit gezien zelfs. Goed, een lichtgrijze mantei met gro^ wachtte ieder moment, dat er een de politie, is voorzichtig, en besluit grijze knopen. Haar kousen waren moeder of een tante op zou komen dat ze niet genoeg aanwijzingen parelgrijs en ze droeg zwarte-scnoc- dagen om zich over haar te ontfer- hebben on er iets van te maken, ncn met half-hoge hakken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1