STIJL B D1 win zo'n prachtige Nescafe kan „revolutionaire stappen önschiiid op x/ Communisten zouden staking voorbereiden Meer dan een miljoen voor aktie GoedZo" Schampere woorden tot Bloemen wêfg dié pijn V ulkaan Merapi actief Arkenbouwer sloeg ambtenaren van werkterrein af I. G. Farben betaalt schadevergoeding aan dwangarbeiders Kamerlid dr. Lucas flauwgevallen RADIO ENT.V. Spipnageproces in Zweden voortgezet ÉÉNHEID IN KABINET BET WIJFELD Waarom bleef nota uit Bonn krijgt eigen luclitliat en Links-af rijden bij viaduct Wassenaar wordt verboden SPROETJE SPARKS JV&.'door FRANK GODWIN AVONTUREN VAN .-; KAPITEIN door JOSEPHINE TE Y I IJ alle bèimfcriigcndc tckeffèn in de Westduitse ontwikkeling riaar democratische levenpoTmen ontbreekt het toch niet afin uitingen en opvattingen. dié iets te lévendig herinneren aan een weinig fraai verleden, Üe2e komen meer dan eens van een zijde* waar fiien hét niet tan zou verwachten. Het kan gelded "als eeO bewijs, dat de splitsing van Duitsers in schuldigen en onschuldigen eigenlijk alleen maar in individuele gevallen mogelijk is. Wie het groepsgewijs wif doen komt of niet vér_rof_tof',niét.overtuigende resultaten. Laat ons. nu 'eens voor ons nemen de ve klaring van dé Westduitse sociaJistis^he^partij oyer de grenscorrecties. Kr staat in, dat voor de gecorrigeerdes-gebieden weinig ia geschied en dat <de inwoners geen stemrecht.-hebben en ."dat-de landdrost van" EItèn door dit gebied een snelverkeersweg wenst, die, kennelijk de inlijving van dit gebied bij het Nederlandse koninkrijk tot. achtergrond heeft. Deze mededelingen zijn stuk voor stuk aanvechtbaar.-Et is wel degelijk iets gebeurd" in de gecorrigeerdegebieden, hetgeen iedere functionaris van de -Westduitse socialistische partij bij een behoorlijk onderzoek zeer duidelijk zou zijn gebleken.-Verder hebben dé bewonen van deze gebie den geëri'siemrechrrijór KaineT en Staten; maar wij zouden wel eens villen "weten,' wat de Westduitse socialistische partij zou hebben gezegd, indiun ze het .wel hadden..Zonder twijfel (eri formeel terecht), dat Neder land Op onduldbare'wijzé Was vooruitgelopen op de eindbeslissing. En Wat de aatcrivég betreft, did. ia eert stuk van de nieuwe verbinding van weste lijk Nederland via Utrecht met het Kuhrgebied en het Rijnland, met de aanleg waarvan de Ehense landdrost weinig hééft te maken en waardoor het lot van EUen iri'genen dele wordt beïnvloed. k E propaganda van Gohbels ï's in zijn tijd eens gekarakteriseerd als i hot aan do man brengen van feiten, die soms geheel verzonnen maar vaker geheet verdraaid zijn met als doel het opwekken van of het speculeren op de vaderlandse gezindheid en het vrees aanjagen vari de tegenstander.. Nu is de tijd van Göbbels al lang voorbij, maar dat verhindert klaarblijkelijk diet, dat bet begrip propaganda nog altijd belast is met de opvatting, dat je cr niet al te nauwkeurig mee hehoeft te zijn, omdat het minder op de inhoud dan op hst resultaat er van aankomt. Het is niet de eerste maal, dat in Duitsland fabeltjes worden verteld ovér de gecorrigeerde gebieden. Karl Arnold, minister-président van Noord HijnJand-Westfalen, heeft er zich ook wel eens aan schuldig gemaakt. Precies herinneren wij het ons niet meer, msar in elk geval was hetgeen hij zei heel wat meer geëigend om de nationalistische gcvo-Jen9 te prik kelen dan het dienen van de waarheid en niets dan de waarheid. Deze waarheid is, dat de gecorrigeerde gebieden de betrekkelijk onbetekenende iresultaten zijp van een begrijpelijk streven in Nederland na de bevrijding, enige vergoeding te krijgen voor de ontzaglijke schade, welke het Duitse optreden hier had teweeggebracht. Het is de Nederlandse regering ge weest, die door een bezonnen optreden de zeer vergaande en strikt ge nomen volstrekt niet onredelijke eisen tot bet wel zeer bescheiden mini mum van Tuddern en Elten en hier en daar nog een snippertje hééft weten terug te brengen. Natuurlijk moet over een eindbeslissing nog onderhandeld worden, maar als de Duitsers hiervoor toch een sfeer witlén scheppen, dan zou het één van dankbaarheid moetén zijn over de terughoudendheid, waardóór Nederland zo'n lading gloeiende kolen op hun hoofden heeft gestapeld. '1ST dë verklaring vari de Duïtéè socialistische partij zijn Wij intussen Jiög niet gereed. Want de klap op de vuurpijl komt pas aan het slot.. Daar valt te lezen, dat de Nederlandse regering er voor moet zorgen, dat door dé kwestie van dé Duits-Neder landse grenscorreeties geen wonden worden opengereten, die sinds enkele jaren aan het genezen zijn. Dit herinnert aan het geval van die in een Duits concentratiekamp volslagen invalide geslagen man, die bij een latere ontmoeting met een van zijn beulen hairs té verstaan kréég, bet verleden te laten rusten, ómdat hij er net weer wat bovenop kwam. In ieder geval is het helen van de wonden, die de Duitsers ons hebben toegebracht, een proces, waarvoor geschikter middelen te bedenken zijn dan het uitgeven van dit soort onkritische en de dingen op hun kop zettende verklaringen. Waarschijnlijk zit in het slot van het stuk ook nog een ander element, n.I. dat van vreesaanjaging. Het grote Duitsland dat een kleine buurstaat waarschuwt, bepaalde dingen na te laten, het is geen onbekende figuur. Do Nederlandse regering zal goed dóen, zich er niet door te laten intimideren. Men kan wel zeggen, dat de 2aak niet zo erg belangrijk is, maar ze zou belangrijk" kannen worden, wanneer door een zwichten van Nederland uit beduchtheid de aloudeDuitse methode van bangmakerij wederom een succes zou boeken. (Advertentie I.M.) Nescafé geeft U de kans op zo'n Sierlijke, handige - i Nescafé kan!* Doe als volgt: Maak deze limerick ait Als V Wiener Melange wilt maken Die als Wiener Melange moet smaken pittig, géltfig en fij%Jf.r;;. moet *t tah Nescafé zijn Schrijf op dé achterkant vsn hef, Vclledigé etiket van eéii blik Nescafé (formaat doel er niét toèlj Uw naam en adres in blok- letters plus dé laatste regel van dc limerick eti zend dit aan: Nescafé, Posthui I3ÓÓ, Amsterdam. In linkerbovenhoek ver meiden PRIJSVRAAG. Laatste datum van inzending 14 febr. 1957. Prijswinnaars ktijgèn vóór 28 febr. a.i. berichu G««f d« iuim m Uw «rtnlurtor ep Junior hu» f 1.13 Noffnile fctn f 2.55 Familie h«rt f 9.2Ó Coffelijerrxt Normale few I 2.90 familie bna I 10.45 Néïcafé fa het aedeponewd» merk oplosbar* koffie, ««arvoor de kan fa ooxworpca. tKiiiiiiibnfDRiiiiiiiiiisiiRitfliiiiiiKHiiiiF.'iiiisiiuijniifiitiiiitiijjiiiiiiuiifiitiiifiiiiiiiiiTia'i.'if DJAKARTA. De vulkaan Mexa- pl óp Midden-Java, dio al enkele ren lang tekenen van een naderende uitbarsting vertoont, heeft deze week vurige gloedwolken uitgestoten. Hon derden dessa-bewoners staan gereed óm de vlucht te nemen bil de eerste tekenen van een grote eruptie. Dë öbsërvatiê-póstênbij dé mét lava bedekte hellingen van de Me rapi telden 15 vurige gloedwolken .per. dag. Dé séisindgraaf iü Babadan reglsti-eèrde hevige trillingen vaft de vulkaan. Deskundigen verklaarden dat de in 1948gévormde lavaprop in de krater op vele. plaatsen, aan het bar sten .fa, r-v-'1:' AMSTERDAM ~- ,3k ben van m'n leven niet zo bang geweest" bekende gisteren dé 54-jarige Jr. B* Elenbaas, die samen met een collega van Bouw- en Woningtoezicht bft 'een controle op een werf dóór de 21- jaflge axkenbouwer P, K. van het werkterrein was geslagen. K, weigerde beide mannén de toé- gatig töi een looda, waarin, zij eon- tfölë wilden uitoefenen en sloeg hen hét tërreiii af, tóeii zij zich, fn naam dér wét, -toch. tóegang tot de loods wilden verschaffen. De politierechter vëroordeöldé-K. tot een böete Van 100,— en een ge vangenisstraf van één maand: voor waardelijk. DJAKARTA. Leiders van de ,3anteng"-raad óp Middcn-Sumatra liebben beloofd „om zoridér aarzelen nog radicaler en meer revolutionaire stappen te doen" óm aan de wensen van. hét volk tegemoet te komen. .De verklaring wérd afgelegd dóoé lui tenant-kolonel Ahmad Hoesein óp een - massa-bijeenkomst van ruim 100,000 personen in Fadang. Er werd een. resolutie aangenomen, waarin op president Soekarno het beroep werd gedaan zijn invloed en gezag te„ gebruiken om premier Ali ertoe te brengén zijn kabinet té ont binden. Ook werd de leden van het parlement verzocht te stemmen tegen de motie van vertrouwen in de gering. Radio Padang rhêlddé dat een ge lijksoortige bijeenkomst ook in Ta- nah Datar is gehouden en dat ér FRANKFORT. De liquidatoren van de LO, Farbén hebben hekénd gemaakt bereid te zUn 30 mil joen mark uit té betalen aan vöör- mailge gevangénén in het vernieti gingskamp Auschwitz, dié gedwon gen wérden slavenarbeid in dé I.G. Farbén fabriek te verrichteü. De overeenkomst voórziët in dé betaling van 27 mlijóën mark ëan joodse slavenarbeiders en drié mil joen. mark aan niet-joödsé. Alléén zij die langer dan zes maan den in de fabriek vafï dé I.G. Farbén gedwongen :gewérkt hébbén .hebben recht óp schadevergoeding. De indi viduele schadëvergrièd ing is. vastgè- steld op maximaal 5.000 mark eii mi nimaal 2.000 mark. De üitbétaliug wordt gedaan aan de betrokken sla venarbeider, zelf. Zijn erfgënamèn zullen uitbetaling verkrijgen alé de aöfspröriKëlJjké èiserrëèds iflgéschre- ven staat (AdvertentieLM.) en in 10 minuten "AKKESIflES" heipén direct DEN HAAG - Het Tweede-Ka merlid dr. A. M,Lucas (KVP) is gistermiddag in de vergadering van do kamer onwel geworden. Hf) werd per 'ziekenauto overgebracht naar *t ziekenhuis St. Joannes de Deo aan het VVestelnde en daar opgenomen. De héér Lucas heeft een flauwte gékregen als gevolg van het feit, dat nij enkele dagen geloden èert rib heeft, gebróken, waarmee hij is ble ven doorlópen. J).E N.C.It.V.-actie. „Goed Zo" fa* première; bate van het gehandicapte kind heeft reeds meer dan een miljoen Opgebracht- Dit zal Johan Bodegra ven vanavond aan de luisteraars kunnen mede delen. De actie fs pas op de helft, het resultaat stemt dus tot tevredenheid. Bodegraven toont zich in „Goed Zo" weer een voor treffelijk stimulator, die open staat voor alle originele ideeën van luis teraars. Ook als die Ideeën hem voor merkwaardige opdrachten stel den: zo heeft hJJ onlangs .hij doet bet meer, menen we, maar dan vrij willig thuis de vaat gedaan om zó 't door een welwillend man voor z(jn radió-actle beschikbaar gesteld be drag te verdienen. Goed zot DB A,y.R.O.-tèlévisie kómt. van avond mét één belangwekkende de vertoning van. dé éér- ste van eén reeks dooi: het vermaarde Britse einëas- tëriéchfpaaf Ar- rriarid. ëii'Mi- cfiaela 'Detiis üi Afrika, gemaak te films, dlèhét leven van wildé dierèn in de -nationale parken tot onderwérp hébbên. De -heer en mevr. .Denis, bekèndé, figüxeii voor de Britse kijkers, zullenvanavond in de studio aanwezig zijn óm hun film toe tè lichten. IA/ ILLY VAtf HÈtóËRT Heeft gisteravond één aantal talen ten van jóngste gènèfatlë de kans gegèi)Éit, hun prestaties té. to nen iri Hét charmante Franse biij- speileije „Een engeltje van niets*'. Jammerdat de camera-opvoering larigzo lichtvöétiff niét ibdé ala de tekst. Al lóatén 'er wét wéér aardi ge utmdsfen van' de. repisseur: dë vonken die van hét engeltje afsloe gen; het zweven- van dat engeltje. Tóch iiids het geheel beslist ;,iets te zwaar. Hóe wél Rita. Maféchal hét glansrijk haaide: ze liét Myrielie wërHélljk zioevèh en fcühd OnvJézen- lijk, maar toch gëèstig, zingen. In 't voorprogramma iaefd een re portage van dé öpiiaihen .tióör dé fiitn „Vincent van Gogh" gedraaid. Zó'h iaëfUfilnipjë mag dan niét gè- heel van rcélame.- vrij ié. pleiten z\jft, hét is pertinent èen ivinst ver geleken bij de voor reclame-doël- eindeh gemaakte maar vdA reclame- slagzinnen ontdane Amerikaanse Starfiïms", die toe de laatste tijd lielads -nog al eens te zién krij gen. Zoals zondagavond .„Typical Fatherëh dinsdagavond „Avontuur in Connecticut". Voor dit bloedurmè vermaak hopen wé iri de toekomst gespaard té blijven. Dan maar utat kortere programma's. nog een in Boékit Tinggi zal plaats hebben. - In Zuid-Sumatra hebben, de mili taire autoriteiten, een. stakingsverbod irigeSteld,, in vérband mét. berichten dat de communistische federatie van vak verenigingen „Sobsi" van plan zóu zijn in héél iridönèsie stakingéü uit té roepen, als protest tégen de ar restatie van een aantal communisti sche leiders door de Bahteng-raad, die in Midden-Strmatra het gezag uitoefent. ..Volgens legerkringen zal kolonel Simbolon. de opstandige territoriaal commandant van Noord- en Midden- Sumarta, naar Djakarta worden ont boden, óm aan prèsidént Sóékarnó en de chef-staf van de landmacht generaal-majoór Nasöétión verant woording af te leggen. STOCKHOLM HU het spionage- prflees, dat momentcel In Stockholm gehouden wordt, ontkende gisteren de hoofdverdachte, de 43,-jarige Turks-Annéehse ingenieur Bedros Zatrtaryan, schuldig te zyn aan de hem tenlaste gelegde spionage voor Rusland. Dë openbare aariklaigër, Wérner Ryhriingér, hérinnérde ér evéhWel aan. dat de Turk tijdens het yooron- dérzóèkdodr de politie twee. maal scHtild bekend heeft, Bovéndiéh be vindt zich bij .de.papieren, die bij deingenieur thuis in beslag geno men werden, ér éeh, waarin beschre ven wordt hóe hij vóór het spionage werk werd aangenomen- De beklaagde heeft jarenlang ge werkt voor een Zweedse firma, die öhtwefpén maakte vóór dé bouw van hét Zweedse netwerk van ma rine- én luchtbaseS, die tegen atöoih- bomlhên bestand zijn. (Van ónze parlementaire redacteur) DËN HAAG Toen gls-téreh in de Tweede Kamer de begroting van Financiën aan de orde kwam, kon den de afgevaardigden niet praten over de huidige financiële politiek, omdat.de nota der regering over de bestedingsbeperking nog niet ver schenen js. Men had daar nogal schahipèfë wóórden over. De k.v.p.-er. Janssen, zei ronduit, dat als déze vérttagirig gevolg mocht zijn. van gebrék aan ééns- gezindheid in -het kabinet, dit wei nig goeds beloofde voor onze volks huishouding. De socialist Vondeling zéi heel terloops, dat „hei regeren de laatste tijd blijkbaar op èen zacht pitje was gezet" pe christ-histori- sche afgevaardigde Van. de Wete ring trók dë hömogènitéit van het kabinet'in twijfel en betrèürde, dat dit op het punt van soberheid niet reeds een voorbeeld had gegeven. Ondanks die ontevredenheid, moest men zieh ij. de stand van zaken neerleggen,Er werd des te meer gesproken over dé noodzaak tot het betrachten van méér doel matigheid in "het overheidsapparaat, ai ontkende mén rtiet, dat minister Höfstra tér zake zijn Bést dééd. Dé antifévölutiönair. Smallén- bröék. sprak zijri afkeuring uit ovér dë geruchtêri volgens weikè bij de beoördéling vari belastingaanslagen ih bepaalde .gévallen een grondig onderzoek zal wörderi ingesteld én ift anderè gévalièn .niet ëèn .globaal ondérzóèk zal wórdêh. vólstaari. Hij achtte dit een. discriminatie ten op zichte van de ondernemers, -die vërmöedélijlc wel aan eëri grondig onderzoek zullen worden ónderwor- jjen. De Socialist Vondeling betwijfelde echter oi de betrokkenen precies zouden kunnen voorzién of zij .aan een grondig dan wel aan een glo baal onderzoek zouden worden on derworpen. Op zichzelf vond hij het Onderscheid niet. zó vreemd, omdat dé belastingdienst uiteraard erva ring opdoet met de verschillende belastingplichtigen. Ingeval déze zouden kunnen wéten hoe zij zou^ den worden onderzocht, vond hij het toch wel èen bedenkelijk geval worden. Op voorstel, vari vo'drzitter Kor- tenhorst was eerder het wetsont werp „tot instelling van het Natio naal Bedrijf Artillerie Inrichtingen van dé agenda afgevoerd-;. Het: be sluit..: werd niet bader, toegelicht. Men mag aannemen, datde rege ring .achter, de schermen dë; opinie der Kamerleden heeft afgetast en te ongunstig bevonden. BONN De Westduitse regering heeft meègedécid, dat de NAVO zijn luchibasis Kfahri bij Bonn zal op geven, zodat deze dienst kan gaan doén als burgerluchthaven; Pér i jiiii..ziiiien dé écht eskaders van de RAF. dié nu nog daar ge stationeerd zijri, naar een andère luchtbasis overgeplaatst cwórden. De Lufthansa is vafi plan óm van WaKh. zijn vóórnaamste thuishaven te rtiakën. Ir dé Bondsdag is herhaaldelijk geklaagd over he{ lawaai vari dé op Wahn gestationeerde straaljagers. r)E begrafenis was ten einde en LS het ja-milielld zei, mét de g-ji -brai/cetyke- ylé stem, dat hij ons dankte ucjor. de betoonde belajipstéL ling. Wat een stoet was, geweest, aclxtèr aé kiët, viel nu indiuidUalis. ÜSch uiteen ivat - mensendie xniets meer- met elkaar 'te makeii haddenIn de grondmist op. weg haar het hek, liep ik naast ("tFee oude. mannen die hun zwarte jassen In slanker tijden hadden gekócht. Plotseling bleef dè een stilstaan en zéi: ,JHCr zal IK later me rust vin. den'.' Hij tikte gemeenzaam met zijn pa raplu óp een zerk. j v'.i „Een mooi plekjesprak de an der, gc-toucheeta; Zc bleven nog een wijle vertederd na dr dé steen-kijken en tb er dén in gehaald door de kraaien, dié dé kist gedragen hadden -en nu. blasé grin- nekend afkwamen, als acteurs die êen routine stukje vóór dë zoveelste keer hebben opgedreund. Achter de kraaien liep èen echt paar van middelbare leeftijd, vor- métóse, tiügepfnte mehseii, die-zich zelf ..met tegenzin voortéxyedieerden omdat je nu eenmaal 'niet kunt bilj oen staan, v ,%'t Is handkoud"zei de man. „Wat?" vroeg dë èfouw sceptisch. De man haalde zijn schbüdèrs op. Zé liepen weer één pas Of wat. „Wat zéi- je nou?" hield de vrouw ual. „Niks. 'i Geeft niks" antwoordde de man, tnef een gebaar dat de doelloosheid vorm paj. Enige tijd sjokten ze zwijgend verder. „Ik ga straks een heet kóp koffie drinkenBeloofde' de vroüw zich zelf, Lekker Tièet. Dat zaVihé goed doen." We warenbij hei hek nü. Statig reed een nieuwe begrafenis binnen. Een dure. Dat kon je zién aars de man met dé steek vóoróp en aan de blaehistulèkeTi,' dié zö tdL rijk' waren, dat er1'één extrd calèche achter de lijkkoets mee vólg'etadeh was. Naast het echtpaar''stónd ik 'aak de kant van dé oprijlaan tekij ken, het hoofd ontbloot. Opeens zei de. mari peinzénd: „Wat een blóêmen, hè?" „Ja," zei de vrouw, 'Hij keek nog eens. Toen kwam zijn Slem, melanchó- lick en niét éoiidér ielf beklag: „Als ik dood ga,-zal 'k wel niet zoveel bloemen krijgen Dè vróuw kèek hem niét aany-. Maar, al zijn' sofs van- veertip jaar huwelijk wdrèn vérioérkt'- in. dé food wdfir'op zê dei:" „Dat zou doodzonde wezen böJe.'.V* KRGiïkEL. DEN HAAG Op dé rijksstraat weg door Wassenaar zal binnenkort alle linksafslaan - ïn de.'omgeving van het viaduct wórden verboden,. Verkeer dat Hnks af wil slaan, zal gebruik maken van de wég die over het viaduct loopt, een omweg Vin 1200 meier. ,-s Döor'faiilcs afslaan gïjrrVorig jsir Uide directe órü geving van,„.hét viaduct 32. ongevallen .gebeurd. Bij een van deze ongelukken viel een dode te betreuren. PARIJS. De ledén van het Fran se kabinet hebben gisteren na hun wekelijkse zitting met premier Mol- let géluncht ter viering van het feit, dat het kabineteen vol jaar in. functieIs. f.1, - (Adverténtie I.Mé) VapoRub PATTV 5PROtTJEKANVER pRmKÊfiüKnofct RfenflÈM ;HElT water KOLlf OP HALtn 2922. Maar dok hu hééft het geluk prins Ciras baasd: de coureur hééft zelfs geen rib gekneusd, niet veHaten: hij is weliswaar lilt de wagen gé- De wagen brandt snél üit en dat bétekënf wel een. ernstig verlies, maar prins Ciras behoeft niet slingerd én met oen flinké klap óp het wegdek terecht gekomen, waardóór hij even buiten be wustzijn is geweest, maar de verdoving duurt slechts enkele seconden. Dan' krabbelt hij over eind. Een dokter onderzoekt hem en staat ver- op een slordige half miljoën franken te kijkén. Nóg'gehéél overstuur wacht .'Gloria haar "verlóóf de op. „Ben je bang geweest, zneisje?" vraagt Ciras'lachend, „jé wéot tóch, dat ittij nóóit' iéts oVéf-kpmt?"«Dat is. onzin," zégt Glorië; „je wéét zelf héél gó,éd; öêl hét dit. kèêf op Het nippertje was.V.. Belóóf mij hou. dat je dié aijtöspórt ér "aan gééft:Êèns trélt liet óngêluk je ên dan is het ts laat." Ai ntei anders. En het moest te ont dekken zijn ook. Maar hoe ontdek jé eenjónge, donkere zakenman, die zes weken tevoren in het Mid land Hotel thee gedronkéri heeft? Jonge donkere zakenmensen waren niet bepaald een zeldzaamheid. De angst sloeg, hem om het hart, dat hij z'n onderzoek nü ai aan een Hij kón Wél juichen. In ieder gé- deskundige.over zou moeten dra- val had hij nu een uitgangspunt, gen. Van X had hij niet :eens eén een pósitiévé aahwh'zirig; Hij schreef foto. Het zou een eindeloos.gevraag eén briefje aari Kevin Macdèrmott, worden in alle richtingen. Dat was waarin hij hém meedeelde, dat het het wérk voor een expert. Het enI- meisje uit Aylésbury toch niet zo'n ge wat hij nog kon doen, .was bij Ueverd'e w;as als hij had gèïnsinii- het Midland Hotel een lijstje van eêrd én dat Blair, Hay ward en Ben- de gasten vragen over-de bewuste nét nog Wel iéts xmor elkaar kon periode. krijgéh als !t nódig was. Hij meldde zich bij de directeur, Zo. De hypothetische X was ten- een Fransman* die er een zichtbaar minste niét hypothetisch genoeg behagen in schepte een: rol in deze nièer. Hij was nü X zonder meer zaak te kunnen spelem Hij praatte géworden. En hij, Robert,_kon die bijzonder vriendelijk over de arme Onder het naar hufa rijdéri, be sloot hij niet bij de Franchise aan te gaan. Het was niet eerlijk Ma rion naar hei hek te latèn komen, alléén maar om haar iéts té vertéllen dat hij ook door de telefoon had kun nen zeggen. Als hij er een officiële oproep van maakte, zou de Centrale hem wel doorverbinden. Morgen zou dè belangstelling .vóór de Franchise misschien wel verflauwd zijn en kon den ze het hek weer open laten. Hoewel, daar twijfelde hij ook aan. Dë ,.Ack-Emcna" die vandaag uitge- komen was, zoü .iiiët bepaald éér. kalmerend effect' hebben op de 3e-. móéderen van. dè iriénigte. Ef-..stón.- den weliswaar geen vöorpa|iriè-arti- kelén in, maar dé brieven dié ze óver dëzè.heié affaire publiceerden, wa rén opwindend genoeg. Het. was één behoorlijke scheut ólié óp één vuur dat toch al hóóg genoeg oplaaide. Verscheidene, zinnetjes had hij ont houden en hjj .stond versteld van het venijn dat eruit, sprak. Hoe kwam het, vroeg hij zich af, dat twee onbe- kendé vrouwen zovéél woede en haat kondén ópwekkéh. Het merkwaar dige >vas, dat zij, die het felst pro testeerden tegen het lichamelijk.let sel, dat herimèièje was aangedaan, op hun béurt de VTouwen hét liefst een tijdje zoudéii martelen; Zij* die daar geen behoefte .aan haddem wil den de politie hervormen. -Anderen weer stelden voor dat-iedereen naar de minister, moest schrijven* net zo lang tot er eindelijk recht zou ge schieden. En nog een andere, groep wees op de merkwaardige gelijkenis, van Betty Kané met .Sinte Berna- dette. Allé tekenen voor een Bétty Kane- ciiltus (varen aanwezig; Hi) hoopte avond in triomf naar de Franchise dames van de Franchise en hij deed itiaar dat het niet. samen: zou gaan trekken. Hij had niet alleen een the- zo cynisch over jonge^ meisjes met met bloedige wraak tegen dë be-" orië opgebouwd, hij had nog even- zulke onschuldige gezichten, dat 't woonsters van dé Franchise; tjes de juistheid bewezen ook. Robert beslist goed deed. In de tijd Hoe dichter hij bij hetbuiskwam. Het was natuurlijk wél jammer dat. dé namén ópgéschreven.werden, hoe ónrustiger hij. wérd;. Het was dat de brieven die Scotland Yard onthaalde hij Robert op een „slrop" een heerlijke avond, de late zon ontving, uitsluitend verwijten in- üit zijn privié-voorraad en hoewel wierpeen gouden glóèd óver .net hielden betreffende hun „zachtheid Robert nooit dol geweest was op die lente-landschap. éën avond öm ieaer- tegenover de rijken" en dat niét zöelë, uitheemse drankjes, aan- eén üit huis. te /halénL Hét zou een één het prettige bericht bevatte, dat vaardde hij dit glas met grote wonder zijn als Franchise^ niet net Betty Kane ergens was gezien. Het dankbaarheid. Het lijstje nanien dat doel van allé avondwandelingen zou was eveneens jammer dat iedereen inmiddels klaar was, borg hij op zijn. Maar1 de weg was verlaten en die bij gesproken had het verhaal met een zorgvuldigheid of *t een toen hij dichterbij kwani zag hij ae van 't meisje geloofde cn dat de pas was. Waarschijnlijk zou 't niets oorzaak. Bij het hek vén de Fran- mensen gewóón in de war raakten waard blijken te zijn, maar het was chise stond de füstigé. brede figuur als hij een ander gezichtspunt open- een prettig gevoel het in zijn bezit van een politie-agent. dc. „De krant zégt T' zat ér wel te hebben. Robèrt zegende Hallam, die on diép in. Toch waren dit allemaal Bovendien, als hy de zaak dan danks de weinige mannen die hJj wr maar kleinigheden vergeleken bij toch aan een echte detective moest beschikking had, er toch v?°Ltx z|jn voldoening dat X zich gemanl- overlaten, kon hij de man tenminste doei een had afgestaan. Hij m,nctr"'® festcerd had. Hij kon niet geloven iets geven om mee te beginnen. X vaart om de man te begroeten, maa. dat het noodlot zó wfëéd zóu zijn* had. waarschijnlijk hooit in het Mid;- de woorden bleyëri m-. zyü.kséi sie- dat liet Betty Karié éri haar riiéiiwé land Hótél .gëldgéérd, hij zóu et kén. Over:.de Völlé. lengtevan- o kèhiiis. op. dè stóep vari. hét Mid- wel alleen thëë gédrorikèn hébben, inuur, met. enorme letters, stona«e*. lèrid Hótêt' ïn' lucht zöü dóèri öps Toch köri jé nóóit-weten: zijn naam wóórd FASCISTEN. -En aari :«e «n- gaan. Er moest een vervolg zijn op kón op dat lijstje staan, op die af- dere kant van het^hek opmeWj- dat voorval in de lounge. Dat kon schuwelijk Jange lijst. FASCISTEN. Liei ucn- (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1