Volksvertegenwoordiging werkt soms met onverantwoorde vlijt Sowjet-Unie zoekt toenadering tot West-Duitsland Onschuld op schoolschoenen Nieuw offensief van Algerijns verzet - ondanks duidelijkeAötio?- Excellente dans voor Unicef JALANSj Binnenhof DE Regering wil: Boetenmaxima rijtijdenwet verdubbelen Russische pers waarschuwt Oostenrijk Bomaanslagen in stadion Ook SPD voor handhaven van; VS-troepen PATHOLOOG: Wil ma pleegde waarschijnlijk zelfmoord Val van dertien meter in trappengat Met revolver op zoek naar „werk Logboek 535 SPROETJE SPAR door JOSEPHINE TEY Tot,Rover VooauiT'Wt lEiotrenSpsoEr. L JEREDOt n"j KonrtRuo! Hola r*ll5„RovtR"! CiOEIEOUHt Rover'jijmébt OP.nt&EWACMT. Maaiida'ir 11 februari 1957 (Van onze parlementaire redacteur) Kamerleden hebben huh êt- breken) 'In dié overtuiging probfceri elk borreltafelpraatje de Nederlandse staatsburger te stijven. Hét gaat daarbij natuurlek niet om de wetenschap dat enkele volksver tegenwoordigers duidelijke hand- of voctgebreken "vertonen, maar om twijfel te zaaien aan hun werklust en onbaatzuchtigheid. Nu heeft zich l&v. tyden» de eeret*- wereldüorlo,; inderdaad een. tweetal gevallen van cor ruptie onder kamerleden voorgedaan. Maar daar wordt, doorgaans veel gre tiger over gesproken dat zoals afgelopen week gebeurde; over een ijver kamerlid dat ontvel werd, omdat hij z'n medische verzorging heeft vcrwaar- loosd. De 64-jarige ioekhouddocent, bij-.de Rotterdamse'hogeschool, dr. Antonius Maxtinus Lucas, had ergens buiten liet: parlement- gesproken en .was op die- trip - lelijk komen te ;vaRen.-De pijn om eengebroken. rfb;, belette hem niet om toch. ter vergadering te verschijnen, toen daar' het droge onderwerp zijner bedrijvigef.belang stelling L- de begroting van financiën ter sprake kwam. Voordat dè bé- rwijming hem fe-machtig werd, kon hij nog'juist: achter de grote, gordij nen aanweerszijden van de verga derzaal wegglippen. Dergelijke .dingen gebeurenmeer dan u denkt. Nog niet zo lang gele den sprak pater Jacobus Stokman een rede uit, na een ongeval, waarbij ook een rib was gebroken.. De libe rale mevrouw Jeanne Fortanier heeft eens geryime'.tijd moeten rust hou der; omdat zij een hersenschudding had onderschat, de communist Reu ter heeft vorig jaar enkele begro- tingsredeyoeringen uitgesproken, ge hinderd door een omvangrijk oog- verband en prof.. Carl Romme is met een venijnige voetblessure zo lang doorgelopen, dat men alleen van zijn wandelen al onbehagelijk werd. Wij len Córrij Tendeloo streed haar laatste stugge, strijd..voor de rechten, der vrouw, in' het besef, dat de ope ratietafel haar'" wachtte.... - Binnengedragen T*) E: .parlementaire staat vol - vtt n geschiedenis ..mcélijke, mis schien onverantwoorde vlijt. De Leerplichtwet is er. in 1900 met de meerderheid, van slechts. 1 stem ge komen; dank zij; de. oude. pientere, maar dove liberaal Kerkwijk, -die zich, ziek de vergaderzaal liet bin nen., dragen. Zijn politieke vrien den waren erg benauwd, dat hij op hetbeslissend - moment „tegen"- zou vin kef Medische bijstand DE KVP-er. Lucas kon gelukkig ijlings door een mede-karmerlid 'de '45-jarige socialistische huisarts Lamberts uit Rotterdam worden ge holpen, zoals indertijd .prof. Romme na.een val van een trappetje in de Ridderzaal de eerste bulp kreegvan zijn Brabantse geestverwant dokter- Mol, die inmiddels wegens een. oog kwaal het Binnenhof heeft verlaten. Dokter Lamberts heeft dus in de Tweede Kamer al kunnen aantonen, wat hij waard is nog voor dat hij zijn maiden-,,speech" heeft uitge sproken,. - De Senaat telt thans twee medici, de rustige 69-jarige socialistische oogarts Floor - Wibout en de 43-jari- gekittige,, communistische huisarts Ben; Polak uit Amsterdam-West Ho pelijk zullen ,;zij zich op het Binnen hof- geen praktijk kunnen verwer ven. Hoewel 1 Morgen komt immers de begro ting van Maatschappelijk Werk in openbare behandeling, waarbij me juffrouw Martine Tjeenk Willink minister Marga Klompé de minzame minister Johan v. d. 1 houders. De helft der „geachte afge- iueit.. Maar in het, Voorlopig Ver- vaardigden" woont thans-— zo leert slag toonde de Kamer zich -zeer ont-dezelfde officiële bron in gemeen- stemd over de onvoldoende moti-ten -mét ong; 100.000 zielen; 'slechts vering aer voorgestelde percentages. I een negental huist in gemeènten mei Tot .een openbare behandeling is het minder dan 5.000 inwoners. Uit de toen met gekomen, anders had. de i statistiek blijkt duidelijk een trek deftige oude-heer v. d. Kieft hel |'vah het platteland naar de stad. tekort aan argumentatie vast lucht- hartig weggelachen. Zo was die oud- mimster wel. Zijn opvolger'Hendrik Hofstra heeft indertijd als kamer- hd dat verslag zelf helpen samen- Stellen. Hy moet m.a.w. zichzelf beantwoorden. Op 9 februari is nu ijlings een naderenota verschenen De situatie is echter.niet zo pikant als een 25 jaar geleden, toen de pas- opgetreden christ. histor. minister De Geer een royaal .initiatiefvoorstel betreffende de financiële verhou ding introk, dat hij tevoren als kamerlid tegenover een z.i. onvol doende wetsvoorstel van zijn anti- revolutionnafre voorganger-minister De Vries had gesteldom dit laat ste alsnog ovér te nemen. „Un jacobin ministre n'est pas un minis- tre jacobin". De communistische fractieleider Henk Gortzak beweerde afgelopen week ook al, dat'minister Hofstra ,.de Socialistische belastingpoljtiek"- dreigde te vergeten, welke, deze na de bevrijding te boek stelde. De CPN bezit immers het monopo lie der rechtlijnigheid. U herinnert zich toch nog wel, hoe dezelfde dok ter Ben Polak, die haar thans in de Senaat vertegenwoordigt, in 1953 werd geroyeerd omdat deze let- „terlük volgens „de Waarheid" twfjfel poogde te zaaien aan de juistheid van de berichtgeving van het Centraal Comité van de Commu nistische Partij van de Sowjet-Unie over de misdaden van de sluipmoor denaars in doktersjas die-in opdracht van de Amerikaanse geheime dienst Want liefst 93 kamerleden zijn eigenlijk iii gemeenten met minder dan 100.000 inwoners geboren. Nu is het, volgens een kenner als minister Struyeken, echter .niét zo eenvoudig om te zeggen .wat „kleine gemeenten" eigenlijk precies zijn. Men moet ze blijkbaar zien in te genstelling tot de „stedelijke en de grote plattelandsgemeenten!'1 Zo staat hel althans in de officiële Handelingen. En minister Struyeken zegt zoiets doodernstig, met de plechtstatigheid van een heel hoge hoed: Zijig". -.-I—'. T-i T. ,tl UCIIBUeil UL" uut ülu untveil l-fce u> raepen. En hoe- pijnlyk .was niet. de. j mingen zijn' gebleven, hetgeen vol- kwaal, die de kunstzinnige jonkheer i.i_ "Victor de Stuers^ in zijn laatste ja ren, het lopenrzonder-krukje- belette, zo'daVhij meestal de steun van. een kamerbode kreeg.- die ham zorgzaam met een dikke deken in zijn bank toedekte. De voorzitter permitteerde hem natuurlijk bij uitzondering—- zittend, te spreken. Ja, ér moet zich in het grijze verleden zelfs een tra gisch, geval van verstandsverbijste ring hebben voorgedaan, in die iet- wat-sombere.-voormalige balzaal van prins Willem gens treiterende tóngen de verkla ring vormde van de neiging om te gen de-oudere ministeries op te bie den bij' het verstrekken van sub sidies: HTier kun je méér krijgen". Argumentatie - zich langdurig met elkander kunnen me- ten. De lange senatrice heeft de i en diens veitakking, de burgerlijk- vorige: minister Van Thiel het in- Joodse „Joint", leiders van het Sow- dertljd tot een eer gerekend, datjet-volk naar het leven stonden, hij er in was geslaagd om .,een te vroeg geboren kind in een zeer korte, tijd uit de beslotenheid van de couveuse te halen en haar kin derziekten waarvoor een te vroeg geboren kind nu eenmaal extra vatbaar is zo te behandelen, dat de mogelijkheid bestaat voor een gezónde- groei naar eeri harmoni sche volwassenheid van ons jongste departement."- Onder die- kinderziekten moet men dan blijkbaar-verstaan, de ongewo ne omstandigheid, dat de uitgaven van dit piepjonge ministerie soms ver beneden de oorspronkelijke ra- gemeènten hebben voldoende woordvoerders in dé Tweede Kamer. Volgens het C.B.S. -telt deze dertien (ex-) burgemeesters en wet- (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG Bij de Tweede Kamer iseen wetsontwerp inge diend, waarin de minister van Ver keer en Waterstaat en de staatsse cretaris van Sociale Zaken voorstel len, de boete-maxima in de rytüden- wet 1936 te verdubbelen. Als belangrijkste overweging geldt, de boeten meer in overeenstemming te brengen met de huidige gelds waarde. De in artikel 6, eerste lid van de rijtijdenwet 1936 genoemde maximumboete van f 150.wordt gesteld op f 300.—, de in het tweede lid genoemde maximumboete van f 300.— cp f 600.-—. Ook de boeten- maxima. vastgesteld in het Wetboek van Strafrecht, zijn inmiddels ver hoogd. PARUS. Het Russische party blad „Pr3wda" heeft Oostenrijk ge waarschuwd dat hel officiële stand punt. dat door de Oostenrijkse re gering wordt Ingenomen tegenover de gebeurtenissen in Hongarije, vol komen i» strijd Is met de principes van de neutraliteit. Volgens het blad zouden Hongaar se contra-revolutionairen uit Italië, Wcst-Duitsland en Frankrijk via Oostenrijks gebied naar Hongarije worden gebracht. De Russische ..Jzwestia" waar schuwde Oostenrijk, dat het gevaar lijk spel speelt door toe te treden tot de KSO omdat dit volgons Mos kou geen louter economisch orgaan is, maar een instelling die vooral voor de militaire behoeften van de NAVO in het leven is geroepen. Papegaaien verdwenen naar West-Duitslaml AMSTERDAM Het spoor var. de uit Artis ontvreemde papegaaien leidt naar Duitsland. De hoofdstede lijke recherche heeft reder.en om aan te nemen dat de vogels over onze Oostgrens gesmokkeld zijn et! koestert zelfs verdenkingen tegen een Westduit3er. die echter onvind baar is. Via Interpol is de Westduitse poli tie verzocht de man cn de 'pape gaaien op tc sporen. rr*WEE excellenties,.^minister dr. Marga Klompê eh 'de Canadese ambassadeur Thomas A. Stone, open den het bal, dat zaterdagavond, in het paleis Noórdei?tde werd. gege ven ten bate van Unicef, het kin derfonds van de Verenigde Naties, De studenten van hët Institute ojf social, studies 'haddeft het feest 'péï orgamseerd. In de vreemdsoortig versierde en verlichtezalen waren «ele hoge gasten aanwezig 'bnder wie staats- raad mr. A. M'. - Jóekes,voorzitter van het UnicefcomitéZij volgden de Canadese ambassadeur en devrou welijke minister in de polonaise door dè 2«llen van het paleis. Leden van de Koninklijke Militaire Kapel en van de Marinierskapel speelden, de muziek, leerlingen van de Haagse hotelvakschool serveerden en stu denten van hét Institute brachten lekkere hapjes aan de man. De leden van de Nederlandse Ope ra. brachten lichte operamuziek .ten 'gehore, studenten van het institute zongen Egyptische en Amerikaanse liederen.De onvermoeibare Cana dese ambassadeur heeft de studen ten dank gebracht voor het initia tief, dat zij tot het geven van dit bat- genomen, hadden. Pas om drie uur in de morgen werd het feest be sloten mei een driewerf „Lang leve de Koningin". Vijftig janr later AA AAR luaièk. ijs tóch wel het feit,', r-f* dat enkele V Russische artsen, zijn overgekomen tot bijstand aan de ernstig-zieke 57-jarige fractieleider der communisten in de Senaat, "Jaap Brandenburg. Eenmachtig man in de communistische beweging, deze voormalige bouwvakarbeider, die tij dens de bezetting o.m. niëe zijn stem pel zette op de „reserve leiding" van de Waarheid." In de Senaat heeft men zijri typisch-Amsterdamse hu mor al .enige maanden niet kunnen horen. Bij de laatste algemene be schouwingen, waaraan hij meedeed, protesteerde hij ertegen, dat men de „Russische glimlach" niet ver trouwde; Het deugt óok nooit, zei hij tragi-komisch of' zè „grimlachen of glimlachen." Het Verheugde hem toen dat Chróestsjew en Boeèanin naar Engeland .zoudgn .komen waarop de bejaarde Betuwse christ.-liistor. frac tieleider KoIff,; hem- schertsend -vroeg wanneer .zij hier zouden komen..- 4lk zou het toejuichen als dit snelge beurde' antwoordde hij letterlijk. .,Ik meen echter dat Heine eens een op- merking gemaakt heeft, nl. als de wereld vergaat dan ga ik naar Ne derland, warst daar, gebeurt alles 50- jaar later." De stramme senatoren meesmuil- den! Tweede Kamer begintna enige dagen, rust - donderdag, middag weer. Op de agenda prijkt dan o-a. de regeling van de finan ciële verhouding tussen rijk enge meen ten voor 1953 tot 1957." Het betreft een ontwerp, dat reeds in september 1955 werd ingediend door PARUS Terwijl Frankrijk In de Verenigde Naties tracht zonder schade uit het debat over Algerije te voorschijn te komen en, de kan sen daarop in Parijs niet ongunstig beoordeeld worden,-hebben, de aan hangers van het Algerijnse Bevrfj- dingsfront gisteren te verstaan ge geven, dat zy de strijg met-alle middelen zullen voortzetten, In heel Algerije werd gisteren een terreurcampagne ingezet waar van het gevolg twintig doden en 52 gewonden -bijna allen Europeanen is. Midden in de Algerijnse hoofdstad, op twee sportterreinen' waar duizenden mensen naar voet balwedstrijden keken, "ontploften I enige bommen. Er vielen elf doden. en zesendertig toeschouwers wer- j den gewond. Verder werden er in BONN. De leider van de West- j {^iers handgranaten in .een res- duitse socialisten OHenhauer heeft Eu^a.nt gegooid Ook m vele ande gisteren verklaard, dat de Ameri- rf Algerynse plaatsen werden aan- kaanso troepen fn Duitsland moeten I flaSe" SP EwFOP63"6?1 _pdaa!?- ,?et blijven totdat de Russen er mee in- I opzet der rebellen, stemmen Oost-Duitsland te ontrui- Europeanen tot tegenacties Aan dn vooravond van ;Sn vertrek naar Amerika zei Ollen- hauer, dat terugtrekking van de troepen uit Duitsland alleen zin heeft; wanneer dit piet beperkt blijft tot een party (het Westen). Hij zei, dat-een socialistische rege ring de Westduitse NAVO-verplïch- tihgen' zou nakomen, maar dat zij de NAVO-mogendhedcn zou verzoe ken de militaire verplichtingen te bespreken met de Sowjet-Unie. ten einde voor Oost-Duitsland een soort- lijke vrijmaking van zijn miltaire V.N.-vergadering bloedige bot singen in Algerije zullen voorko men; Gisteren kwam het tot ver-' dere gevechten - tussen Franse troe pen. en rebelleneenheden in Bone, Constantïne en in Zuid-Algerije. Op het door de sociaal-republikeinen (de vroegere Gaullisten) in Bor deaux gehouden congres vormde het Algerijnse probleem een der hoofd punten. Be Gaullisten, die - in hun glanstijd meer dan honderd afge vaardigden in het parlement hadden (nu nog slechts 22) spraken zich leider der sociaal-republikeinen, staatsminister Chaban-Delmas, ver klaarde dat Guy Mollet een ver standige politiek in Algerije volgde en dat slechts zijn regering in staat was het probleem op te iossen- VENETIË. De. voornaamste Ita liaanse patholoog prof. Camito heeft zaterdag voor het gerecht in Vene-b tië, dat de zaak-Wflma Mootesi be- j twintig Russische divisies als de handelt, verklaard, dat Wllma moge- voornaamste redenen beschouwd, dat lijk zelfmoord heeft gepleegd. j de Oost-Düitscrs zich Ondanksde Dat zou een „eenvoudige vërkla- BONN. Volgens diplomalieke kringen in de Westduitse hoofdstad heeft premier Boelganin in zijn brief aan Adenauer duidelijk laten blijken dat Rusland prijs stelt op goede con tacten met West-Duitsland. Hij zou West-Duitsiand een handelsverdrag hebben aangeboden en voorstellen hebben gedaan voor een uitwisseling van Russen die in Duitsland en Duit sers, die in de Sowjet-Unie verblij ven. Dit verzoenende gebaar wordt me. de in verband gebracht met het feit, dat Oost-Duitsland voor een ernstige economische crisis staat. Venvacht wordt dat door het uit blijven van de bolenleverantles uit Poten de levensstandaard zal moeten dalen. De communisten vrezen, dat hierdoor de stemming onder het volk nog verder zal verslechteren waar door het gevaar van een opstand naderbij komt. Dit is gebleken uit de vergade- i ring van het centrale comité van de Oostduitse communistische partij. De toespraken van de partijleiders wer den pas na. tien dagen gepubliceerd teneinde de bevolking niet verder te. verontrusten. Het economische plan voor 1957 dat a! eerder was afgezwakt, blijkt niet te kunnen worden uitgevoerd. De levensmiddelendistributié die in de loop van dit jaar zou verdwijnen zal worden gehandhaafd en het ko- lengebruik 2al drastisch moeten wor. den ingekrompen. Sinds de opstand van 1953 was de economische toestand in Oost-Duits- S land langzaam maar zeker verbeterd. I Dit werd met de aanwezigheid van j stand in Oost-Duitsland een ernstig gevaar voor de wereldvrede, zou be tekenen. Hij zei dat de West-Duit sers niet werkeloos zouden blijven toezien als de Russen een opstand zouden neerslaan op dezelfde ma nier als zij dit in. Hongarije hebben gedaan. AMSTERDAM Zondagmiddag is in Amsterdam de 8-jarige Josef J. K„ die met zijn vader naar de zol derverdieping van de woning aan de. Sarphatistraat was gegaan, ia het. trappengat langs drie verdiepingen naar beneden gestort en voor de. ogen van zijn moeder op dc onderste etage terecht gekomen. Hy werd in' ernstig gewonde toestand naar het O.L.V. Gasthuis gebracht. j Het knaapje liep. voor. zijn vader, uit, opende de zoldërdeur en. stapte toen per ongeluk op het lichtraam, van het 13 meter diepe trappengat, met het gevolg, dat het glas brak en hü er door viel. 1 1 5? erplichlingen onder het Warschau- eenstemmig uit voor de Algeryt :pact te verkrijgen. politiek van Mollet en Lacoste; De tuigd. ring" geven voor het feit. dat haar lijk niet geheeï gekleed teruggevon den is, zo zei hij, want het is bekend dat veel mensen die zich willen ver drinken eerst schoenen, kousen en andere kledingstukken uittrekken voor zij zich in het water storten. Zijn verklaring werd gesteund door een andere gerechtelijk me- - - - disch. deskundige, prof. Domenico i de bestaande spanningen nog verder Macaggi uit Rome, Beide deskundi- j °Plf.<?®rerl gerx hadden tijdens het onderzoek _Ty."e.ns 4? N.A._V.O.-bueenkomst m van de zaak te Rome, meer dan een I "ariis heeft minister Von Brentano - jaar nadat het Üjk van het meisje' er voor gewaarschuwd dat een op- m de mynen beu waren, op 31 april 1953 op het. strand bij I Ostia was gevonden, een tweede lijkschouwing gehouden. J Hun getuigenis werd heftig aange- vallen door prof. Antonio CareBa, een der beide medische deskundigen j die de eerste lijkschouwing hebben verricht cn die gisteren hebben ge- fpEN goede beurt heeft de AVRO •w zondagmiddag gemaakt met het „Logboek 1935". Drs." J. D, ua» Dijk en J(an) J. van 'Herpen releveer den' in 'n tijdbestek van een half uur-knap en in aantrekkelijke dia loogvorm de belangrijkste gebeurte nissen uit dat jaar. We hoorden het hysterisch stemgeluid van Adolf Hitler en de .vermoeide stem .ucm de oude ko-ning George V van: En geland: 'Aaltje NódrdewiCr haalde her inneringen op bij haar afscheid en Louis Davids vertelde mopjes als conferencier in z'h succes-revueIn zó'n program- jiia blijkt,, dat ,de. klankradio- op bepaalde 'gebieden nog altijd tn -voor sprong heeft op de beeldra. - dio. Hadden - we oude journaalfragmeniett gezien dan hadden we gezegdz „wat inter- essant",Daarbij was~ het waar schijnlijk gebleuen,. Het voordeel- van deklankractio .is. in zulke ge vallen, dat ze niet voorkauict, -7Üet dicteert, maar intensief luisteren- vergt. Een volzin van Hitier kan de fantasie van de luisteraar meer prikkelen dan een film van een uur het de jaiitasie de kykcr ('die het ajperonde beeld gedicteerd krijgt) doet. Een enkele kanttekening bij dere; portage van het radio-programma. .waarop de KRO zaterdagavond de 'tv-kijkers onthaalde.'' de regie had moeten inzien, dat vocalisten als de camera's op hen zijn gericht, niet van blad mogen, zingen.- Verder was deze lieïdadigheidsuitzending beslist" -geen succes. Het gold hier de be- kroning van 'n klankradio-prijs- vraag, die dan ook,; gerust tot de', klankradio beperkt had mogen blij- - ven. h.s. r>E NCRV zendt vanavond de V hoorspelbewerking, van Rona' Stam uit van fn boek van de Ne derlands© humorist F. de Sinclair: ,Een uur minister" (8.35—10,10 uur). VENLO De rijkspolitie heeft gebeurtenissen in Polen en Honga- I zaterdag twee Duitse jongens, resp. rije-rustig gehouden hebben. j 16 en 17 jaar oud, via de Keulse w>„„ Partijsecretaris Ulbricht erkende barrière te Venlo over dc grens ge-In het VAR A-programma -zingt de tijdens de bijeenkomst van het een- zet cn aan de Duitse politie overge- beroemde sopr. Elisabeth Schwarz- t.ralc comité, dat de gebeurtenissen geven. I kopf, begeleid door Felix de Nobel, in Polen een grote indruk hebben. De jongens kwamen uit Gelsen-lied" :n van Mozart en Schubert gemaakt, niet alleen op bet Oost-i kirchen en waren j.l. dinsdag nabij I (10.iv^10.50 uur), duitse volk maar ook op trouwe 1<*» Ter Schuur illegaal ons land bin--L den van de communistische party. nengekomen. Sindsdien hebben zij 1 DEN HAAG Dé heer G. J. Dis- Een economische crisis zou daarom wat rondgezworven. 'j selvelt, eerste ambassadesecretaris De knapen hadden ieder een re-'j bij 'de Nederlandse ambassade te To- volver bij zich en zeiden, het voor-kio. zal als hoofd van de politieke nemen te hebben gehad in ons land afdeling van de Nederlandse' diplo- te gaan werken omdat zij het werk i matieke vertegenwoordiging te Dja» j- i 1 karta worden tewerkgesteld. ..Helaas wel. Ik zal -morgen een nummer voor U kopen als ik de boodschappen breng, dan kunt U 't eens bekijken." „Ik ben bang.dat we U veel tijd kosten." Maar ik dacht wel dat u gewaar schuwd zou willen Worden, dus „Wat is er dan gebeurd?" „Straatschenders. Ik kom u halen op de terugweg. Over vier minu- ten." „Is Stanley daar nóg?" vroeg Ro bert. toen Billin *zijn auto stapte. „Ja. Stanley's hoofd moest ver bonden worden. Zo terug." En weg wasde auto. de donkere, verlaten Hoogstraat af. Voordat Robert, goed en wel zijn 'kleren aan had, hoorde hij een au to langs suizen. De politie al. Geen gillende sirenes, geen lawaai. Niets dat de stilte van de nacht ver stoorde. Zachtjes opende hij de voor deur, voorzichtig om tante Lin niet wakker te maken (alleen het laat ste bazuingeschal kon Christina wekken) en net toen hij naar bui ten stapte, kwam Bill aanrijden. „Vertel gauw," zei .Robert, terwijl, hij instapte, „Nou, we waren 'net klaar :mét dat karweitje en zochten onze spul- Hij dacht dat hij haar zacht hoorde lachen. .;t Is toch leuk," zei ze, „Dit is een persoonlijke zaak voor len bij elkaar. U" weet wel, op ons me geworden." gemak, we hadden.', helemaal geen „Persoonlijk?" Het. klonk zeer haast en" het was -"ren prachtige twijfelend. avond. Goed, we staken een sigaret ,.ja, de enige ambitie in mijn le- op en stonden; eigenlijk op 't punt verzen geschreven worden over ven is die Betty Kane aan de kaak er maar weer vandoor te gaan', de vorm van je wenkbrauwen. Hoe wel *t nog Jeuker is. dat we weer een schone muur krijgen, geef ik toe. Daar dank ik U hartelijk voor, U enhoe heten ze ook weerBT1 en Stanley. Zou 't erg lastig voor U zijn ons morgen iets te eten te brengen?" „Iels te eten Hij schrok zich dood toen hij zich realiseerde dat hu aan dat probleem geen moment ge dacht had. Dat kwam van een tante Lin die alles voor je neus zette: aan Steeds op een andere manier pro-' kleren te stellen.toen we uit de richting van het „O... o ja, nu begrijp ik 't." Haar huis 't geluid van brekend, glas stem klonk hsif opgelucht, half... hoorden. Aan onze 'kant kón "er, ja wat was 't - -teleurgesteld niemand over dè 'muur gekomen „Dat is dan alles. We zullen 't heel zijn, dus we wisten' zeker dat jte prettig vinden U morgen te rien." san de achterkant moesten zitten. Maar ze zou hem lang voor die tijd Stan'pakte zijn lantaarn uit 'de' au- j weer ontmoeten. to de mijne lag nog bij tie'hand.' Hij ging vroeg naar bed. maar en zei: „Jij diekant op; ik die" kon niet in slaap komen.' Hij. voer- kant, dan'zitten zè in" de knió-". de in gedachten lange telefoonge- „Kun je helemaal rondlopen?" V sprekken met Kevin Macdermott. „Niet gemakkelijk. In m'n gewone 'eren zou ik 't niet graag gedaan 2925. Glbria'ix.ërkt, hóe zeer Ralph, onder de indruk is van de' dood van zy'n vader. „Het spijt me." zegt de prins, „maar jé begrijpt, dat het hu geen zin hééft, onze plannen voor de huwelijks-- reis verder te bespreken. Ik zal wél naar Arabie moeten'óni; deiakeh van mijn vader-te regelen. Ga je mee?" „Natuurlijk. Ralph," zegt Gloria: ik vind het verschrikkelijkJe was erg aan je vader gehecht nietwaar?" T' uph ktiikt Dan gaan ze naar hun hotel en even iter heeft prins Ciras op het terras een lang gesprek met monsieur Panhard. „Wat de nalatenschap van uw vader betreft," zegt de zaakwaarnemer uit'-Parijs, „vrees ik, dat ik u moet voorbereiden -op een grote te leurstelling. Nadat uw vader zijn bezittingen had verkocht, had hij zijn kapitaè^ voornamelijk be legd in een grote hoeveelheid kostbaarheden, die hij heeft verscheept met een Nederlands schip, de „Hudson". Dat schip Is echter vergaan en de verzekeringsmaatschappij moet de "schade dus' vergoeden. Maar hu is er' opeens een kink in de j kabel gekomen." de gewoonste dingen schonk je geen beerde -hij het probleem te bena- hebben, maar in een overall gooi aandacht meer. „Ja stellig," zei hij deren hoe die geheimzinnige X ge- je je tussen de struiken en hoopt,, haastig. „Ik schaam me dat ik er niet vonden moest worden. Dan lag hy er 't beste van. Voor Stan gaat 't aan gedacht heb, dat U niet kunt zich weer af te vragen of Marion nog; die is zo mager, maar voor winkelen onder deze omstandig- zou slapen in dat grote stille huis. rnij viel 't niet mee, In' ieder geval; heden." Misschien lag ze ook wel wakker, 't Is gelukt, 'maar wc kwamen el- „Dat is het niet alleen. Maar de misschien..,. kaar tegen zonder' vérder* een -sterf:-;*", groenteman die altijd komt op maan- Zijn slaapkamer lag aan de straat veling te hebben gezien. Toeh hoor-v dag, is vandaag niet- geweest. Of en om een uur of twaalf hoorde den we nog meer 'brekend glas èn misschien heeft hij geen kans gezien hij een auto stoppen. Even later drong 't tot ons door, dat nog - - klonk de fluisterende stem van Bill: 1-**— „Meneer Blairl Hallo, meneer Blair!" Hij stond al bij 't raam voor Bil] uitgesproken was. „Gelukkig," fluisterde Bill, „ik was al bang dat 't de kamer van Was uw tante was." „Nee, ze slaapt achter. Wat is er?" onze aandacht te trekken. Ik weet niet. In ieder geval zouden we erg dankbaar zijn voor een paar nood zakelijke dingen. Hebt een pot lood bij de hand 2e gaf hem de boodschappen op en vroeg toen:. „Hebt U de „Ack- Emma" van vandaag gezien" er iets bijzonders over óns?" „Alleen-wat brieven in de corres pondentie-afdeling, dat was alles." „Allemaal anti i:eker „Moeilijkheden bij de Franchise Ik moet de politie halen, want dé telefoonleiding is doorgesneden. druk bezig waren. Stan zei: „HelpJ me op die muur te klimmen, dan': trek ik jou èr weer óp." Dat laat- ste was nogal optimistisch natuur- - lijk, maar de grond is nogal hoog aan de achterkant, diis 't ging toch. Stan vroeg of ik nóg iets anders, dan-die lantaarn had om mee tè"v slaan en 'ik zei, dat Ik een Engélsë;' sirutel had. .Vergeet 't maar.", zei Stan, „én gebruik jé vuist; 'die is groter." (Wordt vervolgd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1