WAT? MANKEERT ÏR— DE VEILIGHEID? UIT MOSKOU Europa in d Smeltkroes Onschuld op schoolschoenen Televisie drijft de spot met zi BEDRIJf SAUIOMOBIELEN Dv Anne Frank wordt herdacht in Bergën-Bélsèn Officier van Justitie Soenarjo naar V.S. en Nederland V/ICKS Hongaars leger naai* Rusland voor ^opleiding" Amerikaanse kruiser schoot bestuurbaar projectiel af Staking op Parijse luchthaven Orly RADIO EN T.V. SPARKS door FRANK GODWI door JOSEPHINE TE Y XfmMr CT,ecstean u"kon MU- Donderdag jl4 februari ]%7 DE coëxistentie, het .vreedzaam naast elkaar bestaan van op af wijkende ideologieën berustende regeersystemen, is opnieuw krachtig verdedigd door Sjepiiow, de Russische minister van Buitenlandse Zaken. Men kan daar natuurlijk de wens achter Roeken, propagandistisch het offensief tc handhaven; maar propagandis tisch heelt Rusland op het ogenblik weinig te' bieden, althans aan het ^vesten. Dat weet Sjepiiow heel goed, en dat weten alie machthebbers, in net Kremlin. Rusland bezit echter noch de macht, noch bet geloof meer, zich met zijn,satellieten achter het ijzeren gordijn op te sluiten in- een even trots als grimmig isolement. Op de weg, die het heeft afge legd sedert de dood van-Stalin, is slechts in beperkte mate een terug mogelijk. De positie van dc Sowjet-Unie is geschokt, cn het land beeft daarom op het ogenblik voor alles behoefte aan versterking van zijn aanzien. Het uitoefenen van propagandistische druk is voor Europa een ondeugdelijk middel; daarom proberen de Russen het daar met de methoden der diplo matic. In deze rubriek valt op de brief van Boelganin aan Adenauer, een listig stuk; waarin onder het aanroepen van het „Duitse genie" een poging wordt gedaan tot het versterken van de handelsbetrekkingen. Natuurlijk staat er nog wel meer in. Het kost geen moeite, er weer de bedoeling achter te zien. de band tussen West-Duitsland en de andere westelijke landen niet te innig te doen worden. .Men heeft hier cn daar kunnen lezen, dat Adenauer met deze nogal vleiende brie! een beetje verlegen is. Doch Adenauer is niet zo gauw ver legen. Hij heeft nu eenmaal alles op de kaart van de West-Europese samenwerking gezet, en zal op zijn leeftijd cn met zijn hardnekkigheid stellig niet meer van mening veranderen. De vraag is daarom of de Rus sen eigenlijk niet beogen, zich over Adenauer heen tot anderen te wenden, die minder op hun stuk staan dan de bejaarde bondskanselier. HET verdient de aandacht, dat tie situatie in Europa sinds eeti jaar geleden aanmerkelijk is veranderd. Vast staat m> wel. dat bij de schatting van de Russische militaire kracht de sateilietianden niet meer mogen worden meegerekend. Nu staan in die Janden. uit gezonderd Tsjedio-Slowakijc. .we) Russische legers, maar deze bevinden zich in een veelszins vijandige omgeving, hetgeen zonder twijfel van in vloed is op hun moreel. Dat is één belangrijk punt; het is het enige niet. Het wordt de laatste tijd meer en meer duidelijk, dat de Britten cn Amerikanen beginnen uit te zien naar het ogenblik, dat ze geen troepen meer in West-Duitsland behoeven te onderhouden. Voor Engeland is de kwestie vrij acuut ge worden in verband met de algemeen gevoelde noodzaak, op het militaire apparaat te bezuinigen. Er zit hierin stellig een stuk nasleep van het Suez-avontuur omdat sinds de'weinig eervolle afloop daarvan de vraag op ieders lippen is, waarom het land miljarden aan defensie moet beste den, wanneer het er 20 weinig mee bereikt. Bij de Amerikanen is er de neiging, van de grote troepenmacht over tc gaan op het kleine specia- listenkorps. De Russen nu doen moeite, van hun nood een deugd te maken. Zij kennen de wens tot Duitse hereniging, maar .zij zwijgen er over om de onzekerheid in de satcllietlsnden en inzonderheid in Oost-Duitsland niet tc vergroten. Wat zij echter wel doen is. zicli tot West-Duitsland te wenden voor het leggen van nauwere economische contacten, te kennen gevende, dat de Duitsers toch zo verbazend knappe jongens zijn, KNAPPE jongens nu plegen het alleen wel af tc kunnen; die heb ben geen hulp van andere nodig. Dit is de duidelijke achter grond van de brief. Het is zo mooi, weer zelfstandig te zijn en economisch iets te hebben volbracht, wat zo gaarne een „wonder" •wordt genoemd; praat nu dan ook maar rechtstreeks met dc Russen, die het toch zo goed menen, en iaat het Westen niet het „Duitse genie" exploiteren. Adenauer, die in de karikatuur ook wel „der scklaue Kottrad" heet. vliegt hier, zoals gezegd, niet :n. Maar men kan er van verzekerd zijn, dat er ar.dere Duitsers zijn, voor wie de verleiding wel heel groot i?. De noodzaak dringt zich op, gezien ook de houding van Engeland, de NAVO- polilick eens onder ogen te zien in verband met de veranderingen, welke wij boven hebben geschetst. Hoe staat het h.v. met de mogelijkheid, de buitenlandse troepen uit West-Duitsland terug te trekken op grond van een verdrag 'met de Russen, volgens hetwelk deze hun troepen terugnemen in de satellietstaten? Misschien is het geen houdbare propositie, maar de NAVO moet in elk geval zorgen, de leiding te behouden; er. een Duitse neutralisatie ware een onhoudbare en onaanvaardhate zaak, ook en vooral als dit de voor waarde zou zijn voor de hereniging. Het zou tragisch zij:i, de oude stand vastigheid te laten varen juist op een ogenblik, dat zij 'vruchten gaat afwerpen. E droefheid om de doden mengd met. felle kritiek:?van. vakbonden en pers, die een onverwijld onderzoek en vast stelling van de schuldvraag eisten. Waren de veiligheids voorschriften voldoende ge weest, werden die voorschrif ten strikt nageleefd,'was het. •reddingswerk - wel helemaal1 goea aangepakt? Op al die vra gen moest in de eerste plaats de Belgische justitie antwoord geven. Voor de K.S.G. was Marei- nel I e aanleiding tot het instel len, van een snel en groot scheeps onderzoek in alle zes landen van de gemeenschap en voor het besluit daartoe was dekrachtige publieke opinie een stérke stimulans.': Vóór Marcinelle had de Hoge Auto riteit zich al be2i'g gehouden met de veiligheid in de mijnen, en in de staalindustrie. Zo gingen zes Europe se veiligheidsex perts acht weken naar Amerika om daar het voorko men van arbeids- ongelukken te be-: vAl'.'-/-,ZZ'-d-r.- N'/ZyZt'J'j studeren. Hun voornaamste conclu- de raad van ministers voor. een. con-. Het kolossale werk'werd verdeeld sies (de Amerikaanse industrie-ar- ferentie te beleggen, ter bestudering? over vier commissies. De'eerste beider en mijnwerker wordt bij zijn van de feitelijke veihgheidsmaatre- moest zich: -speciaal bezig houden vooropleiding diep doordrongen van gelen In de 'mijnen van de zes landen met de.» studie van"de bescherming verantwoordelijkheidsgevoel cn het en middelen te zoeken, om devoor- tegen mijn vuur en brand; mijngas en streng in acht nemen van voorschrif- schriften te perfectioneren en na testof in verband' met massale onge- ten) werden onder andere, verspreid laten léven. De ministers, gestuwd vallen. De tweede studiegroep, die op twee .vijfdaagse veiligheidsconfe- door de publieke opinie in hun lan- zich eveneens moest wijden aan de renties, in-Amsterdam en in Dort-- den, gingen met het voorstel ak- massale.ongevallen kreeg de bestu- mund. die door de Hoge Autoriteit koord. Zij droegen de Hoge Autori- dering van mechanisatie, elektrifi- werden belegd. Ook had de Hoge ieit op; catie en dakcontrole toegewezen. Veiligheid is. niet alleen in de mijnen eenlevensnoodzaak, al is door de ramp jn nïarcfncUe en. net daarop volgend onderzoek daar de nadruk op komen te liggen. Ook aan de vei ligheid in de staalindustrie besteedt de K.S.G. aandacht Advertentie IM.) PRISMA-het veilige horloge j ËdeidouWé 20. micronmet ï- stalen bodem,?!5 steens anker, m T Ov«" anti-magnetisch 92*1; HAMBURG; op i? maart zal op het joodse kërkhof' té Bergen- -Belsen de openingsplechtigheid, wor den gehouden van een „Week van Broederschap", waarbij -het Joodse meisje Anne Frank zal worden her dacht. De plechtigheid en de her- denkingsweek staan ónder auspi ciën van de Vereniging yoor „Chris- telijk-Joodse" samenwerking. Anne Frank werd 'nai: haar dood in het .concentratiekamp Bergen- Belsen op het kerkhof begraven. DJAKARTA. Soenarjo, .die. is opgetreden als .officier van justitie in de processen tegen wijlen Jung- schlager en - tegen Schmidt, is woensdag: uit 'Indonesië vertrokken voor een? reis naar de Verenigde Staten. Nederland en Australië.- Hij zalde Indonesische ambassades in die landen bijstaanbijhet beant woorden van de Nederlandsche klachten, datde. processen niet eer lijk. waren. Autoriteit .subsidies verleend voor onderzoeken op nationale schaal op medisch en'hygiënisch terrein, aan gevuld met vergelijkingsstudies in de zes landen naar de beroepsoplei ding. sociale zekerheid, de hoogte en de structuur van- het loon, de ar beidsduur en beroepsziekten. Maar bij al die activiteiten moest de Hoge Autoriteit er angstvallig voor Waken, binnen de nauwkeurig- omschreven grenzen van het verdrag te blijven en niet op lange, nationale tenon te trappen. „Marcinelle" 'schreeuwde om een daad en de'mannen aan de tóp selijke factoren" is, met het fiat van de ministers, toch aan het werk ge gaan.. Eind januari moest het -heleon derzoek voltooid zijn, luidde de op dracht. Dat verplichtte de commis sie niet alleen tot zeer snel, maar na te gaan hoe de veiligheids- Een derde groep zette zich aan .de diensten in de verschillende Jan- studie van 'het'reddingswezenen de den werken en hoe de voorschrif. veiligheidsdiensten en,moest verder ten worden nageleefd; nagaan hoe de voorschriften werden een permanent orgaan op te rich- toegepast. En tenslotte' kreeg een aie? tuct aiimi tul,.,TO- ollvl. llineLl ten van de zes regeringen om tot vierde commissie de opdracht het: ook tot zeer praktisch werken. Het een noódzakelyke uitwisseling vraagstuk van de „menselijke lae- onderzoek is afgesteld'op de van voorstellen voor betere be-., toren .onder-dei Toep te memen.. Zij' harde praktijk.. Misschien worden veihgmg te komen; moest, nagaap voor die ramp in Marcinelle een een permanent-contact tot stand vooropleiding, de beioepstraimngen ie brengen tussen de reddings- de beloningsmethoden leexi van de diensten in de vex-schiilende lan- bijkomende oorzaken van de ramp den en de reddingsmiddelen' te in Marcinelle is het: stukloon, zei .me perfectioneren. in Luxemburg een deskundige). Die opdracht lag op tafel;toen de Over die vierde commissie is nog van Europa's eerste supra-nationale veiligheidsconferentie eind septem- wat geharrewar geweest. De werk organisatie aarzelden niet., die met ber 1956 werd gehouden. Daaraan 'gevers wilden er niet aan. Ze waren grote voortvarendheid të stellen, namen deel ax-beidsleiders. werkge- bang. dat de vakbonden binnen de hier in Nederland, waarschijnlijk een Op een buitengewone zitting van vers en .vertegenwoordigers van de K.S.G. door middel van die com- van dé veiligste landen voor mijn de Hoge Autoriteit vroeg de K.S.G. regeringen uit de zes landen, maar missie .;socialepolitiek wilden be- werkers,'als in' de andere vijf lan- aan België deel te mogen nemen aan ook een Engelse delegatie.. drijven". De commissie van de „men- den van de gemeenschap. een administratief en technisch en- -- - derzoek naar de oorzaak van de ramp van Marcinelle én stelden de leden-'van de Hoge Autoriteit aan paar mensen, die in gebreke geble ven zijn .,opgehangen".,2oais mij een vakbondsexpert in Luxemburg voor spelde. Maar dat is niet- het belang rijkste. Belangrijk is, dat door het snelle en doeltreffende werk van de K.S.G, de ondergrondse mijnwerker zekerder van zijn leven is. Zowel Aan de opleiding, van. dit Jonge Ne--, derlandse xnUnwcrRertje wqrdi de uiterste zorg besteed. Deze zorgvul dige opleiding is een van de r waar borgen voor zijn veiligfcefd a!s bij in do mijn. afdaalt. Voor hem èn. zijn. mede-mijnwerkers. >"fAdvertentie LM. W Verlicht Baby's KOU terwijl bij slaapt! y VapoRui BOEDAPEST Volgens naar Oostenrijk gevluchte Hongaarsévjl- daten zijn alle Hongaarse legereen heden tijdelijk naar de "gtrojéi-Uhie overgebracht: om een „speciale 'op- leiding"'in het kader Van het pact van Warschau te ontvangen. De ge regelde Hongaarse regimenten 'wor den'geleidelijk aan verhangen d (far speciale communistische eenheden cn militie. Een". ':anti-communistische, onder- groadse bet*® ging in Hongarije zou bezig zijn .met het maken van toe bereidselen. voor een niéuwe .op stand.. Drie jjeugdige terdoodveroqr- deelden zijn. gisteren opgehangen én twee .anderen^ waaronderèen ne gentienjarige jongen, ter dood ver oordeeld pp beschuldiging vaiv .wa pens' te,,hebben 'verbórgen". In .de nabije toekomst stillen, "in Hongarije yier nieuwe dagbladen verschijnen, waaronder een van de boerenpartij en een van de fetoefi- partij. LONDEN De Amerikaanse kruiser „Boston" heeft gisteren btf oefeningen In N.A,V.O,-verband In do Middellandse Zee een bestuur baar projectiel gelanceerd. Het 60.000 ton metende Ameri kaanse vliegdekschip „Forrestal" nearot ook deel aan de oefening, die, wordt gehouden door land- zee- en luchtstrijdkrachten van vijf landen. Dé vijf landen, die aan do oefening meedoen, zijn de Ver enigde Staten. Frankrijk, Italië, Tur. kije en Engeland, PARIJS De Franse "autoritei ten hebben gisteravond dè reizigers gewaarschuwd, dat het luchtverkeer uit Parijs vandaag ernstig belem merd zal worden door een staking van,. 10 uur van grondpersoneel. De binnenkomende vliegtuigen zullen landen als gewoonlijk: maar het vertrek van machines zal ver vallen of uitgesteld worden. rhénd, dat? hij z'ri.kleine rolletje zo slechtkeride;,Jr H.- S. IJ ET probleem, dat in Jtet televi- F/'^0!' sie-spelletje uan.- ptstérflvond j heeft aezc '-.weekj de werd aangesneden, is dat van de te levisie zelf. De nare, allesbeheer sende huiskamertiran, die de avon den tot constante kujeUiitfien maakt en ijverige lieden van Irun zelfstudie afhoudt. „Een' goede huur..." was wel een leuk stukjemaar een echte komedie werd het niet. Daarvoor wa3 de tekst lang «iet sprankelend genoeg. Hoewel het een aardig idee loas om de t.v: met zichzelf de spot te laten drijven. De uitzending had veel kwali teiten. Het spel van Frits But- selaar, Maria de Booy en Yda Andrea kan ge roemd worden. De samenwerking van spel- en camera-regisseur (Henk Rigters en Max Douwes) leidde tot goede resultaten. Jammer was het, dat Dries Krijn het onnozele buur mannetje iets té nadrukkelijk char geerde. Zoiets is bij de t.v. altijd gevaarlijker dan op dé planken. Het zelfde bezwaar gold voor EUy van Stekelenburg, wier Gronings accent ik weinig overtuigend kon vinden. Kwelden de zorgen van toneeldirec teur Guus Oost er misschien te zeer? Het was in ieder geval wat bescha- kans om in een give-away-show honderdduizend dollar te winnen voorbij laten gaan. Met juiste ant woorden op vragen over de zeevaart had hij al 30.000 dollar, gewonnen. Z'n familie was bang, dat hy dit bedrag bij een volgende uitzending zou verspelen. „Dear baron, dobbel niet met óns geld," telegrafeerden Flyns dochters. Toen de quizmaster hem de cheque overhandigde met de vriendelijke woorden „alsjeblieft Errol, helemaal van jou", antwoord de de acteur wat triest: „Ik wou dat het waar was. Tégen de tijd dat de advocaten er aan geknabbeld hebben en ik voor mjjn kinderen het be loofde heb gekocht, zal ik niet veel overhebben." De ene dochter krijgt een spinet, de andere een paard. Voor z'n moe der moet Errol een kerk bouwen. En dat allemaal van 30.000 dollar minus belasting... AdvertentieI.M.) 0/ e m TENTOONSTELLING 7 11m 16 FEBRUARI Nog 2 dagen: Geopend: werkdagen 10,00-17.00 uur en 1930-2230 uur Zaterdag 16 februari: 10.00-18.00 uur DAT KAM niÊT.DEWEÖ&h ZIJB ONBEGAANBAAR jEKUNTtR ALLÊENTE PAARD KOttEN IrtNAAtHEritR WtUUlTtLAThtt WÊ VLUG D£ AUTO NBIA&fl. REKcnMAAR IKTILÖRIE KEER rtijtl GEWICHT Jij HUNT HEL&TJÓPROETJE K0PlEn...nAARBEHJE5TERh GEHÜEG Oil DATR0T5BL0H Tt TILLEN iil#' biscuits hem niet opstandig, hij stond nu buiten' het leven dat zij vertegenwoordigden.Hij had con tact met Scotland Yard, hij vertegen woordigde een paar „slechte" vrou wen, hij was een amateur-detective en getuige geweest van. de agressie van de" massa. Zijn hélé wereld zag er anders uit. De donkere, magere vrouw, die hij wel eons in de Hoog straat zag, .was Maxion gcwordqrt. En alle, andere mensen die hij kende, léken er anders uit te zien. .Maar als zijn helei"wereld was veranderd, ?kon hij ook niet meer om vier *s middags zijn hoed opzet ten en naar huis wandelen.Hij schoof het. theeblad opzij en ging aan het wérk. Toen hij weer op de klok keek, was het half zeven en zeven uur voor hij de deur van bloemen, de mooiste die erfirx Mil- bummer tien binnen stapte- ford te krijgen waren. Hjj was ver- Zoals gewoonlijk stond, de deur weikomdjöp een manier die maakte, van de zitkamer bah opend en de dat hij voor'teerst niet jaloers was f?™ vanNe vil was duidelykhoor- op de luchtige, gemakkelijke manier 0aaT„+„„„„ L?s i,j' j.* waarop Nevxi praatte. Er waren ten- n slotte nog andere dingen dan elkaar mam «n half uur bij voos- ,£"^5 naam nopmpn Tiidf>ni hel knffie- deiiljk. Er Sprak dezelfde, koude „Het is eigenaardig," zei hij pein- Uur Jiad hii Kevin Macdermott cm- woede uit als. uit? de stem waarmee zend, „hoe onveilig een mens zich de vier-jaar oude Nevil tegen een voelt in een huis. zonder ruiten. Je SSrokïn dat £n h f gast had gezegd:. „Ik heb .er-buiten kan rustig leven in een- huis, waar- avond tK Lruc ^u beS Hij gewoon veel spijt van .dat ik. jou :van het achterste deel in 'elkaar ge- had zjj advies dnSend vooTr mljn Pariijtje heb uitgenodigd, zakt is of waar niet -, één deur be- Hii haddrie invftlties v^nr ePn Nevilmoest welheel erg boos ïocT'^.jfln S;i ShfSVnt'd had '"wwUn**» uit b!«l M»t hHetn!'wasgien opmerking waar Ro- peS^^i/had^en^riSgJSLchënt beSoeï'je met iets waar» je MnnmCTTTV n was hem te oercikcn cn die tenslot- HOOFDSTUK 13 te heel hatelijk had' gevraagd „of ..Zou jij de xds mee willen bren- hü r.og werkte voor Blair, Hayward gon. Rooerf" vroeg tante Lin en Bennet/' woensdagmiddag door do telefoon. Hij had het achterstallige werk „Nevil komt eten, dus wc hebber, doorgenomen met een stil-verwij- lets extra's. Ik vind 't eigenlijk wel tonde meneer Hcsleltine. dio zich onzin om zo'n drukte voor Nevil te weliswaar aan do zijde van de ,uettll. t maken, maar Christina zegt, dat hij Sharpe's .had geplaatst, maar toch zoals" ik je al zei. Je', doetals' een dan tenminste niét. de hele taart op het gevoel- had dat ze in :iets der- malle- puber- 'die stelling néémt-in zal eten. Daar moeten we morgen, gelijks eigenlijk niet gemengd bé- dingen waar hii niets van beHrilpt. als ze haar vrije dag heeft, ook nog hoorden^e wprdem Je Ln jYvade? namens my zeggen, mee doen, zie je. Als je dus zo En_.verder hadrhij thee. gekregen dat er geen spoor van christelijkheid, vriendelijk wil. zijn; liefje....' Hij van.juffrquw Tuff ophet:.btód-^.met'.i^ hem, js.'alleen.onverwoordelijke vond t niet bepaald eenfeest een hetwitte kleedje,-xn het. bekende bemóèizucht. Ik ben er zelfs niet paar uur met Nevil. opgescheept te porseleinen servies en met twaebis- zeker van dat bij niet het'sein geeft zitten, maar hij was zo "tevreden cuits op een schaaltje. voor ..gewelddaden.... Ja, gister- over zichzelf, dat "hij ér rmnder Het stond nog op zyn bureau, dat- avond';:...Nee, al hun ruitem gebro- t'egenop zag dan anders. Hij had een theeblaadje, -,net; als.veertien dagen ken .en. wöordëh op dé iruiur ge- zaak in Larborough gevonden, die geleden toen de telefoon had ge- schreven.".Als hij '.zich'..?zb...Voor de ruiten van de Franchise in zou rmkeld en hij voor 't eerst de stem rechtvaardigheid interesseert, moest Maar de volgende'dag staat Rob opnieuw'uit. prins Ciras? Weet je dan niet wie dat is?" schoener „Caprice", kapitein Vpisin. Ken jij die J komen zetten en hij had zowaar een van ^^'o^^harpe had setoord, hij daar maar iets tegen doen. Maar élijks intelligent te noemen."^ Er. kwam geen .antwoord,-Hij zou dus wel .telefoneren," de jónge dwaas, juist nu Kevin op kon-bellen. „Ik heb .voor, niemand- een- bevlie ging. Jk heb zelfs nooit en. voor niemand een bevlieging .'.gehad.,'.Jij hebt een bevliegingvoor' gekke ideeën. Jebent buitengewoon dwaas. 2928.- voor een verrassing; hü woont nog aan boord van de „Laura" en daar woidi "hem een telegram be zorgd van... de nieuwe eigenaar var. het jacht.' „Hé," zect Rob »egen Nils, die juist bij hem op bezoek is ,irpnnr »n Kiiv jullie soort voelen aicts. vcqr .recht- 'Nee Rob heeft nog nooit van die man gehoord, soms ook?" JaV óf Nils die Volein kent! „Een f sleutel te pakken gekregen die op. Hu dacht e^ven hoe hUf ook toen ■naUit Ai* «un vaW SKpilc Umaïl!" ^eet Nils. I avonturier." zect hii, „iemand die er op-uit is J het hek - paste. Morgen waren de naar het blad had zitten kijken, hoe .iMS> duplicaten klaar dus al met al had onbehaaglijk hy zich had gevoeld vaardigheid', Wat 'ik bedoel me: *t niet sneller gekund. om z'n gemakkelijke leventje en het „jullie /soort"? Fr'ecies. \vat - ik. reg- Bovendien had hij de boodschap-, feit. dat, de ..tijd hem .door de vin- V pen gebracht met een grote bos gers glipte. Vandaag maakten de - YWördlv-érvolgd> uav is ög zoon vaa.buesK ismaiu zegt «us, «vülwuu«, wïi.iu, „kuwuu;w« f, l V. .dat' 'wordt - helemaal een mooie boel. Wat óm veel geld te verdienen en op welke wijze m- J sint hij nog meer?" Rob leest het telègram voor: teresseért hem weinig." De volgende ochtend zien f wi? '49n':knn*<4 itril m-h ofn vortr. ril- de :.Caorice"- dé haven binnenlopen. Rob en I noo 'egen die juiav UIJ "IJ "I." -■ r. J U i.: T>„, de niéuwe eigenaar is een prins! Kiik. „Hij komt morgen aan boord en wil mij een voor- zy de „Caprice de haven binnenlopen. Rob en .n.H .i I I T tic 9„n 7flCp ^mi-n-cflor- n be7oeK is, „ae nieuwe -v„cw, i nvim "uie».'» --i prins Ciras noemt hij zich." „Wat?-", roept Nils 'stel doen... Hij arriveert aan boord van de Lils zijn zeer nieuwsgierig.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1