ATOOMENERGIE— m HET KABINET VOLTALLIG Pleegt Nasser sabotage w doet geen wonderen ..- Éi S,WAT TA m trim op N°° minstens een kwart t is weer Gesproken brief van Wim Kan voorkomt winter en werk handen Autobotsing; twee doden Blank en bruin niet samen op sportveld Nederlandse tankef in aanvaring met Noors vrachtschip Heeft militaire verdachte minder rechten? door JOSEPHINE TEY - 'je ^"«*«011 i/u i, MET de benoeming van een minister van Zaken Overzee (de om schrijving, die bemoeienis met de zelfstandige Rijkgdelen Suri- P^rac en Curasao "zowel als roei Mieuw-Guinea mogelijk maakt) Is- ket kabinet eindelijk voltallig. Deze bewindsman past m het politieke-.plan van het:ministerie; zuiver administratief gezien kan gerede "•twijfel worden geopperd aan noodzaak' van een afzonderlijk departed ment voor datgene, wat van. het oveTzeese gebied van.JSederland. is "over-, gebleven. In de; oorspronkelijkeopzet van de heer Drees kwam deze roi-- uister dan ook niet voor. De latere ontwikkel ingebracht echter de noodzaak mee van een principieel gefijkè positie in het kabinet van anti-revolutio nairen en diristel-ij^ Daaraan heelt Overzeese Gebiedsdelen.1 thans dus Zaken Overzee geheten, zijn voortbestaan te danken. Dit is geen nieuws. Nïeu>v is alleen dë bewindsmanzelf, een figuur, die plotseling van een: weinig zichtbare plaats in .hel bedrijfsleven in' een ministersfunctie terecht komt. Op zichzelf hoeft dit volstrekt geen bezwaar te zijn; de keuze krijgt echter een. tikje een twijfelachtig karakter, wan-, neer men hat r ziet in verband met de fangc duur van de vacature en hei notoire gebrek aan voor bet roinistersambt geschikte figuren in de C.H.Ü. Hot kan dan ook niet uitblijven,1 dat de vraag wordt gesteld of de heer Helders wellicht minister is geworden piino fineer bij gebrek aan beter. Voor hemzelf en voor het iand hopen wij', van harte,, dat, hij door zijn optreden vermoedens van deze aard op afdoende wijze weerlegt. POLITIEK gezien krijgt de benoeming van i njr.: Helders enig reliëf in verband niet de aan het licht gekomen tegenstelling in bet mi nisterie lussen -enerzijds de K.V.P. ën de A.R.P. en' anderzijds de P.v.d.A; en de C.H.Ü, Deze icgensteliihg kan gevoegelijk worden be- schouwd ais eeiivoortzetting van de lijn; die voor en na 'de Kamerver kiezingen van „vorig'jaar vrij duidelijk isgetrokken. K.V.P. en A.R.P. /.wénsten een anti-rioorbraakfront.hetgeen.'in - politieke termen vertaald neerkwam op een nieuwe christelijke coaUtto Üe C.H.Ü.. .bpewel uiteraard -•-■volstrekt niet doorbraakgezind. voelde ëcbtër'op-..verschillendê. gronden bitter weinig: voor cch zodanige ontwikkeling -in', hét kabinet hadden' de pro-coalitiepartijen: tot dusverre' een rófiêrderhéidi: De benoeming van de heer. Helders tot minister herstelt het ëvenwihht; Heeft dit veel te beduiden? Een antwoord dp. deze Vraag valt op'het ogenblik nog moeilijk te geven. De burgenieëslé'rsbenoeming "in Den Haag "was* meer/ symptomatisch voor een opportunistisch personeelsbeleid van K.V.P. eri A.R.P. dan voor diepgaande 'principiële meningsverschil Jen in de boezem van bet kahinet. .Met enigebel an gstelling mag thans, worden afgewacht of Gelderland nog een a.r.^Comuiissaris dër Koninginkrijgt, hetgeen immers hét andere deel van., de ,,t ran sa ct ie" heette te zijn. Doch ongeacht hoe deze hénoeming uitvalt. Uiag men er geen vergaande conclu sies aan verbinden omtrent geest van eii toestand in' het ministerie. Indien er tegenstellingen bestaan, zullen die yah andere aard moeten j aijn om tot de verbeelding te sprekeh enTorom staat tc tijii' inderdaad1 een nieuwe antithese bij-het volk" een :kans te geven. Spitsen zulke tegen- stellingen zich toe,; dan kan het van betekenis zijn,, dat in het kabinet het aantal feitelijke tegenstanders van deze antithesemét cén is! toegenomen.. ER ligt een sleepboot op de bodem van' Het Suezkanaal. 'die volgens de Egyptische autoriteiten geladen is. niet sprihgstóffen en. daarom maar niét: een twee drié mag. worden gelicht. Inheemse-duikers moeten dé voorbereidende arbeid verrichten, en tot zolang kan generaal Wheeler*.dé leider van her opruitningswerk, niets beginnen.' Het verhaal van deze sleepboot, dat ;al sinds geruime tijd wordt verteld, klinkt hoe langer hoe ongeloofwaardiger. Het wrak is er, dat is waar. en het is eveneens, waar dat het de doorvaart tamelijk volledig verspert. Maar de twijfel begint waailiet gaat over de aanwezigheid van de springstof en over de onmogelijkheid van het lichten van hét schip, zelfs a! zit er springstof in. Voor de Nederlandse kust zijn na de oorlog wel ..wrakken verwijderd, die. op hét punt van springstof allesbehalve; brandschoon waren. De indruk wijn veld. dat Nasser roet opzet treuze'lt in verband niet de weigering van Israël, de. strook van Gaza en de positie van tjjarm e Sjeik, te ontruimen. :.£en 'nieuwe impasse lijkt daarom mogelijk; maar zonder gevaar voor Egypte en zijn .dictator ware die toch niet; De zaak is. dat in dat gevalde mening, dat Israël mét zijn pijpleiding én, wie weet. zijn kanaal, uitkomst, moet brengen, éen krachtige versterking zou ondergaan. IMasser kaïi zich ,ycél veroorloven, maar ergens is er toch een grens. f Advertentie LM.). Alleen NI VEA bevat Eucerit het voedingsmiddel voor de huid DJAKARTA..:—; VTotgehs donder dag in Djakarta-uit Makassar ont- vangen berichten,.-is einde januari in Midden-Criebés 'een Indonesische R.K. priester door eeh bende van de Dar'oel Islam gedood. BAAJRN. Op de Hilversumse Straatweg nabij dé Roskam is don derdagmiddag een auto, bestuurd door de heer Schaap uit Amster dam, met grote snelheid uit de bopht gevlogen én in botsing geko men met een tankwagen uit Pernis. Beide inzittenden van de personen auto werden uil de wagèn geslin gerd. De bestuurder is tijdens het vervoer naar. het ziekenhuis in Baarn overleden.Zijn mede-inzit tende. de heer Kiene uit Amster dam, overleed hedenmorgen. Gereformeerde werkgroep voor liturgie DEN. HAAG. Dezer dagen is in een teOosterbeek gehouden ver gadering opgericht de „Gereformeer de Werkgroep voor Liturgie". On gerust geworden door de gevolgen van de devaluatie van de eredienst sinds de Reformatie (spiritualisme, passiviteit der gemeente, breuk tus sen woord- en secramentsbediening) aldus de doelstelling'van de werk groep, .wil zij een bescheiden bijdra ge leveren aan een historisch-oecu- menisch verantwoord herstel van de reformatorische, eredienst en zich bezinnen op wezen en vormgeving van dé eredienst! eeuw blijven kolen de belangrijkste basis van 'Wést- Europa's energievoorziening. Daarna,, mogen we; voorzichtig hopen, ts de atoomenergie zo ver ontwikkeld, dat we er wat „aan gaan hebben". Het, blijft voorlopig een zorgelijke ge schiedenis niet de kolen, voor al ook, omdat we door de steeds toenemende industriali satie in West-Europa en. in dustrialiseren moeien wé wil len we mee blijven 'tellen .-é'! steeds meer. energie nódig heb ben. Over twintig jaar zelfs anderhalf keer zoveel als nu. Waar halen we die energie, vandaan? Op die klemmende vraag. beslissend voor onze toekomstige welvaart of ar moede hééft tieHögèAuto riteit van de K.S.G. een ant woord proberen te vinden, door een soort „énergiebégroting". i „aaivv voor West-Europa te laten op- pum tevehsr:moét^ ztjm'dat stellen Voor de komende twin- J tig jaar. In dit uiterst waardevolle rap port zijn tevens de grote lijnen aange geven van de toe komstige ontwik keling in de staal industrie. Geen en kele 'afzonderlijke onderneming in de zes landen van de Gemeenschap zou door eigen onder zoekingen in staat zijn geweest, een zo duidelijk en concreet beeld te krijgen van de toekomstmogelijkheden var) twee der belangrijkste pijlers van de Westeuropese volkshuishouding: ko len en staal. Hoe staat het ér voor met de .toekomstige energievoorzie ning in Europa? Van de kernenergie kunnen we geer» - wonderen ver wachten. We mogen blij zijn, als de atoomenergie in 1970 .het tekort aan elektriciteit kan opvangen. Toch zou dat i al mooi zijn, .want over twintig jaar worden we veronder steld drie keer zoveel elektriciteit te verbruiken in vergelijking met thans. Olie..hebben we niet genoeg in Europa, zelfs niet als heel Was senaar vol staat met boortorens. Blijven dus de kolen. Ook daarvan hebben we te weinig, want we ge bruiken meer dan we produceren. Op de uitvoer kunnen we ook niet beknibbelen, want Ir ruil daarvoor krjjgen we onmisbare grondstoffen. Het ziet er zelfs naar uit. dat 'we in de 'toekomst steeds meer kolen te kort" zulten kom-en. Jnvoerendus, net als de olié,-'mét alle risico's van prijsstijgingen en aan voermoei tijk- heden die daar bij horen. Hét beste dat we kunnen doen is, zoveel mo gelijk van onze eigen kolen naar boven bréngen en met die kolen zo doeltreffend mogelijk omspringen. De kolenwinning is voornamelijk afhankelijk van dé natuur en de mijnwerkers. Het vraagstük: van de arbeidskrachten, zegt het rapport, vormt de kern van de kolenpolitiek. Er zijn te weinig ondergrondse mijnwerkers. En dat is één van de lastigste problemen waarover men zich in Luxemburg het hoofd breekt. Tn 1955 veroorzaakte eeh tekort van 38.009 ondergrondse arbeiders een van de plaats waar gewerkt wordt. Industrie. -De ftógé Autoriteit, doet Alleen door aan die 'voorwaarden alle moeite - om;;het;'- cokésgebrüik te voldoen kunne» jobge én gc- van;-de tipogówéns te verminderen, schoolde wei"kkrachten aangetrok- Bovendien wordt, van Luxemburg ken worden,.1, .waarbij bet uitgangs- uit grote druk uitgeoefend voor hét doét zijn, dat een on- toepassen! vari niéuwe procêdé's (ge. dergrondse mijnwerker meer moet baseerd- op het: gébruik van üzer- verdienen dan een industrie-ar bei- erts), waardoor "de hoogovens Kun- der. Door ^allerlei technische voor- nen wórden uitgeschakeld. De an dere gróte koJenverstinder. de elek triciteitscentrale krijgt te beginnen over vijf jaar (aanvankelijk beschei den) hulp van de atoomenergie. Sa mengevat: er is-eén enorme inspan ning nodig omte voldoen- aan de toekomstigeenergiebehoeften van West-Europa.Kolen blijven voorlo pig de voornaamste energieleveran cier en daar moeten we dus tn de eerste plaats 'ónze aandacht op con centreren. Het is een niet geringe verdienste van het onderzoek van de K.5.G., zien in gen moet de produktie wor- dat voor het eerst zo dtiidelijk en den gestimuleerd. Aan de ..andere, zo scherp gesteld de 'doelen zijn kant zullen we uit de techniek aangegeven voor Europa's, kolen- en moeten halen wat er in zit om ko- staalprodukfie in de komende tien. len te sparen. Een grote slokop van twintig jaar, met daarbij.de middc- kolen. speciaal cokes, is de staal- len om die doelen té bereiken. GEORGIA BESLUIT: ATLANTA, - De senaat van dé Amerikaanse staat Georgia heeft gis teren met: algemene stemmen; een wetsontwerp aangenomen waarin het samengaan van negers en blanken op sport-en -sociaal gebied wordt; ver boden. T' - -v. Als het -Huis van Afgevaardigden van deze staat eveneens zijn goed keuring hecht aan dit wetsontwerp zal „gemengd'* dansen, „gemengde" sportbeoefening en het samengaan op sociaal terrein :worden vërbodën. De senator, die het ontwerp indien de ging" akkoord met een amende ment waarin een uitzondering wordt gemaakt bij religicuz i bijeenkomsten^ Blanken, negers én kleurlingen, kun nen dus deze bijeenkomsten gezamen lijk biij yen bijwonen. JVIAÏIACAIBO. - Het 1891 ton grote Noorse vTaohtschlp:„Askvin'r'is gisteren óp.het meer van Maracaibo in aanvaring geweest met de 3217 ton, grote Nederlandse tanker Linda van de Shell. De Askvin kon voor anker gaan- óp 15 mijl van de .plaats ;van do aanvaring. De Linda,die aan de grond .was gelopen, -wérd door eén- sleepboot en nog oen. tanker vlot-, getrokken; - In de romp van dé Linda werd, een groot gat' geslagen, waarvan, het herstelwerk 60.000 dollar .-zat kosten. Jongetje dat in trapgat viel is overleden AMSTERDAM In het O.L.V.- gasthuis te Amsterdam is het zes jarig knaapje overleden, dat zon dagmiddag van de: vierde etage van zijn worung in "de Sarphatistraat in een )3-meter diép trapgat viel. PALMI. Bij eeh voortijdige ont ploffing van een lading dynamiet in een spoorwegtunnel zijn vijf arbei ders gedood en twee andere ernstig gewond. Op dezelfde plaats zijn twin tig dagen geleden drie mannen om gekomen bij een instorting in tunnel. fAduerfenfie LM.) Voor de roker die ztciv graag verwent N REUZE BOLKNAK VOOR ...blWxv. Oyw» &SL oL\ (Adwcnemie l.M.j elke 100 gram WIM KAN maakt ty'dens 'z'n i Bemoedelijke.vertraaing begon,heeft Afrikaanse reis voor de VARA j het andeinaai bewezen. Door die een aantal opnamen. Praatjes over vertraging i$ hèt; programma 'extra wat hij zag cn hoorde. De c.erstc j" [ang géwordén. Wim lbo kwam pas van te, „sesproken reisbrievent te"9en etvcn met 2'n cabare:je Jiet J wordt zaterdagavond van kwart) Jvoor zeven tot vyf voor zeven uit- 000 tuil ook 'icat" aan de beurt. De j gezonden. De „brief' f stad opgenomen. joeu ton. Vorig jaar- is aan mijnwerkers opgelopei: 45.000! Het verschijnsel is verklaar baar, maar daarom niet minder on rustbarend. Het mijnwerkersberoep Is moeilijk cn sotos. gevaarlijk. De andere industrieën waargoed ver diend wordt, oefenen een grote zuigkracht uit. Alle mijnen zien zich genoodzaakt telkens nieuwe arbei ders aan te trekken door de sterke en onafgebroken daling in de per soneelsbezetting. Dat noodzaakt dc mijndireclie5 al het - mogelijke te. .doen om hun mijnwerkers.te hou den en om nieuwe te krijgen.' Het „mogelijke" wil. zeggen: verbetering van dé veiligheid, verlichting van .het werk, het garanderen van gere geld werk, extra beloningen voor alle onderdelen van de werkzaam heden en het verzorgen vari een Pi'I den dan aanvankelijk werd medé- aat teh.orx r ce(j„ei j fl.45 tot ca. 11.30 uur is in Kaap-1 presentatie was voortreffelijk. De [kracht van lbo ligt nog altijd in z'n i keuze van de medewerkers. De. keu- T)E begrafenis van Toscaninl zal -e „nn nummers uiuri ik niet X' "w,W^»leid o.P een andere j tm „èjnfcltlo.- Freitlv Albeek. tyd op televisie worden uitseiqn- :dt, -„„órtrêf/eVtjke Deense coderetier, die nu ct'énkele jaren deel uït- mdakt van Lotte Goslars geselschap, hceff aardiger liedjes dan de twee, die 'hij gisteravond zong. 'n Tikje goedkoop was z'n optreden samen met Conny Stüart. Waarom zü weer met de „Lellebel" moest, komen,, be grijp ik niet. Een verrassing was de jonpe Ramses Shaef/y als caba retier.- lbo zou z'n praatjes iets krui' diger kunnen .maken. Deze kritiek. sluit waardering voor het program, ma als totaal niet uit. gedeeld: van 9.45 tot ca, 11.30 uur. NAAR aanleiding van Jan Vrij- mans „documentaire" over de ongrijpbare jeugd, wordt morgen- (ua^ïgsjwii^ avond in het tv- i 3& ICprogramma van de AVRO een {discussie gevoerd tussen de /Am sterdamse leraar dr. A. Saalbórn, de heer- De Bruin, directeur van het Haagse clubhuis De Mussen", pater Leopold Verhagenen-Vrijman zelf. De gèdachtenwisseling wórdt geleid door Ab.-M. C. Stok. UNSTRIJDEA' is ccn dankbaar De Spiegel der Kunsten"' V}as weer eoed. somenpesteld. Ook hier sou ik de presentatie echter iets pikanter, niet uitsluitend in de worm van nog. al vlakke uraagpesprekjes. tnillen zien. H. S. DE NCRV zendt vanavond een opera van'n moderne compo nist uit: Willy Burkhards „Die Spinne". De rol van dë priester wordt gezongen door de jonge ba riton Hans Wilbrink (8-5010.45). In de VPRO-rubrick „Dichters van deze tijd" draagt/Elisabeth An dersen verzen van Han G. Hoekstra voor (8.20—8.35); Vragen van kamerlid DEN HAAG. Hfct Tweede Ka merlid Berkhouwer heeft aan de ministers van Oorlog en van Justi tie gevraagd of zij hebben kennis genomen van de zeer uiteenlopende behandeling, voor wat betreft het gerechtelijke vooronderzoek en voorarrest, welke wordt ondervon- vonden door de in een corruptie zaak betrokken burgerverdachte, vertegenwoordiger van een buiten lands bedrijf, en de officier der Ko ninklijke landmacht majoor. K, De laatste Ts naar verluidt, reeds geruime tijd in strenge afzondering in voorlopig arrest gedetineerd. De voorlopige hechtenis van eerstge noemde verdachte is geschorst. Zijn de ministers bereid, aldus het Kamerlid, de oorzaken van dit ver schil in behandeling en het verloop dér onderscheidene procedures me de te delen" cn'is het juist,, dat aan de majoor K. geweigerd is zich te doen bijstaan door een rechtsgeleerd raadsman? Indien het antwoord op de laatste vraag bevestigend luidt en deze niet "anders, dan bevestigend beantwoord kan worden' ingevolge'de;bestaande rechtspleging in militaire strafza ken, zijn dan de .ministers bereid zich op korte termijn te beraden over de vraag of de militaire straf procedure niet als verouderd is te 'beschouwen. BERLIJN, De Amerikaanse ser. geant William SmallWood. die sinds 23: mei 1954 naar "'-Oost-Duitsland verdwenen was. heeft/zich gisteren in West Berlijn bij dé Amerikaanse autoriteiten gemeld; (Advertentie ..LM.} tv-objecf. De rechtstreekse re- .portage vari de kampioenswedstrijd goede huisvesting in de omgevingf den uit Werten, die niet Oostenrijks- DAfHAALjÊ Daóis SPROETjÊAlVtR pROnneri IKK-'njUUIENei ACHrCRflA IH ZAL REhnEh HitR.TOn iHKftH 2929."— Prins Ciras kent Voistn nog van vroeger, toen bij hier in dr buurt meermalen op tonijnen heeft gevist. Daarom heeft hij onmiddellijk tele grafisch het jacht ..Caprice- gehuurd; Nu wil-hij Rob zien over tc halen cm samen met hem het wrak van dc „Hudson" te zoeken. Voisin is er van overtuigd, dathij :die Hollandse, zeemanwel zo ver kan. krijgen, "dat hij hem naar.de plek, loodst, waar het schip is gezonken. „Eri .wé' hebben .hem nodig; want niemand 'anders wéét, waar het. schip precies ligt," zegt Ralph, „is dat niet de „Laura", daarginds?" Ja, daar. ligt;het jacht;- Voisin meert dë „Caprice" en Gloria, en Ralph- gaan aan wal. Rob en Nils kijken verrast op,- wanneer zij zien, dat de nieuwe eigenaar van .de „Laura!' een vrouw bij zich heeft. bij Het zitten. Ze had namelijk helemaal niets gekregen, ze v/is nummer 159 op de -200 leerlingen, zodatze totaal niet in aanmerking kwam. 'Bovendien (schreef de direc teur van die school) moest iemand die zo'n belangstelling voor op voeding had als de bisschop toch wel weten, dat boeken en kleding, zó nodig, bij de beurs werden inbe grepen, Nu denk je misschien, dat hij een toontje lager ging zingen hè? Géén spreke van. De brief van dat schoolhoofd weVd eenvoudig op een klein, onopvallend plaatsje af gedrukt en in het volgende nummer jammerde dc bisschop alweer over een ander geval waar hij niets van wist. Tja. en vrijdag, de hemd sta me bij. krijgen we zijn jammer klacht over Betty Kane." zegt, heeft een stuk geschreven voor „Als ik morgen eens naar hem het nummer van vrijdag. Ja, kijk toe ging?" maar. Of er nog niet genoeg rommel „Het gaatmorgen al ter perse." wordt uitgebraakt." „ja. dat is zo. Als ik dan telefo* Gezien het feit dat ce Watchman neerde..-."' het enige blad was, dat ooit een ge- „je.-pent erg naïef als je der.kt dicht van Nevil had gepubliceerd, dat züne hoogheid zich een publt- vand Robert Nevil's houding bewon- catic af zal laten snoepen." derenswaardig. Dc. telefoon rinkelde. „Misschien nemen zc het niet op." „Ais dat Rosemary is. ben ik i» zei hij hoopvol. China," zei Nevil. .11^- r* ..Je weet best dat ze alles opne- Maar Rel was. Kevin Macdermctt. Jullie zullen geen vinger uustcken men wal die gek ze stuurt. Wie „Gelukgewenst, detective." zei Kc- 50; Jij en je hele familie,, die zich altijd; opwerpt als redder .van nietsnutten. om een hardwerkend mens van de heeft ze geld gegeven toen ze voor vin. „Maar verspil voortaan geen ondergang te redden, maar ais een de derde keer failliet dreigden tc hele, middagen in Aylesbury, om ,in- caan? Do'hisschoo toch zeker." lirhttnifim* t'êlrriiéeb' Hie ie Tri eeP of andere nutteloze, gek geen «geld genoeg heeft,kunnen ;zë* jullie in Amerika horen snikken. Jullie ma ken me ziek..Ja, ik, zei:, jullie m'akêh" me ziek. Jullie maken me misselijk. Ik moet, overgeven!" En 4de manier vvani'cip' de h'oórn werd neergesmeten, bewees5 dat do dichicr ziiii deel had gezegd. Robert hing.zijn jas in de kast en ging.naar binnen:-Neyilmet een ge zicht als een donderwolk," schonk zichzelfeén straffe whisky in cn wieqi .zijn neef zo'n lelijke blik toe of hij verantwoordelijk was. „Ik zal er-ook een nemen," zei 'gaan? De bisschop toch zeker," lichtingen' t'ékrijgen; die je in, een „ZLjci vrouw,- bedoel jé.'' Dé bis- minuvit; van Scotland -.Y.ard kan schop was getrouwd met een klein- halen:" v; dochter van Cowan's Bessesap. Robert ;zëi'dat hij nógteveel isur- Gocd, van zijn. vrouw dan.. Maar ger; .was; om dadelijk /aan Scotland bisschop, gebruikt de Watchman Yardte denkenj maar1'dat-:hjj 'snel als kansel. En <?r gaat hem geen bijleerde. Hij vertelde verder van zee te hoog. Herinner je je nog dat de gebeurtenissen* van de afgclopë» meisje, dat inkoelen bloede -taxi- nacht en voegde eraan toé, dat/ze chauffeurs neerschoot voor een nu haast 'achter alles "rrióesféh'.zët- winst van een. paar gulden? Dat:was ten eh dat er met dé grootste" spoéo echt wat voor hem. Hij heeft zich- iets moést; gebeuren, waardoorde zelf ongeveer bewusteloos, gehuild Sharpe's": hun onschuld kondén be- ovcr dat kind. Hele artikelen in de wijzen. Watchman, waarin hü erop wees ..Jc- wilt dus dc. naam hebber, van dat zc tooit een kans iiad gehad, een particuliere detective?" Robert, „ik kon alles horen wal je En hoe ze een beurs bad gekregen „Ja, dat zal wel nioeten. Ik' vraag zei. ^Dat was Rosemary toch niet?" waar ze geen gebruik van kon me alleen nog al „Wie anders? Is er dan nog iemand maken, omdat haar familie te arm „Wat?" vroeg Xevin. toen hij in Engeland die zich zo idioot aan was om behoorlijke kleren voor aarzelde. kanstellen?" haar te kopen en dc boeken dip „ja. ik vraag me af of ik naar „Hoe idioot?" 2e nodig had. Uit bitterheid is ze Grantr van de Scotland Ysrd 20U „O. heb. je dat gedeelte niet ge- toen in slecht gezelschap geraakt en kunnen gaad. Dan Vertel";:ik 'alles hoord? Nou, ze heeft zich het lot ging ze - later laxi-cbauffeurs - heer- wat Ik ontdekt heb; - ook dét ik; van de arme, gekwelde Betty: Kane schieten. ..Hoewel, dat laatste vond, iemand heb die kan getuigen- dat hU vn*n Iiii Va: wiaïcIa Arifmnpf .Hpeft.' aangetrokken." hij zo'n kleinigheidje dat hij er niet' het meisje een man ontmoet,heeft." „Wat geeft dat? VeeJ..zai het niét eens over praatte. Je begrijpt, dat „En wat dan?" tmaken,. dat zy.. het ook. nog. eens de Watchman lezers gesmuld heb- „Dan "kunnen ze een onderzoek et. de Ack-Emnia eeiis is." ben. Net iets voor die lui. Alle mis-' instellen naar wat het meisje uitzc- „Met de Ack-Emma? Het gaat he-' dadigers beschouwen ze als gevallen vóerd heofl in die maand en ons lemaai: niet om de. Ack-Emma. Het engelen. Maar het mooiste was, dat hiet rust" laten." gaat om „de Watchman", Dié geeste- de school, waar ze die beurs voor lijk gestoorde, waar ze vader tegen zou hebben gekregen, het cr niet 1 Wordt vervolgd'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1