h; Ms-' el fase koude oorlog Arbeiders en werkgevers! onfmoeten elkaar Europa in de smeltkroes GROMYKO: nors en stroef; SJEPILOW openhartig Onschuld op schoolschoenen DE KOMENDE EN' GAANDE MAN Grote belangstelling voor Openbaar kunstbezit7? Antwoord Werkgroep voor Duitse eenheid Wethouder bedankt in Schoonhoven Defensie-uitgaven in Polen verlaagd MULO-DIPLOMA A B en Prins Mauritz hield zo van bloemen door JOSEPHINE TEY r BEFT de Russische politieke werving Sn het Westen baar kracht goeddeels ver toren, in het Oosten kan Moskou wel degelijk met kans °P sycces de propandatrom roeren; en het doet het dan ook met veel kracht en animo. De verplaatsing van bet hoofdfront uit ons werelddeel naar de Arabische gebieden is een belangwekkend feit. Met kan worde» gezien als een poging om het Westen, dat zich in zijn kerngebied met heeft laten aantasten, nu op een ander punt in de wereld schade te berokkenen. Strategisch, om dit militaire woord nu maar te gebruiken, is dit punt voor de Russen minder gunstig gelegen. Het is van de Sowjet-Unie ge- scheiden door een reeks van met het Westen verbonden landen: Turkije, Pende en Pakistan, en ook de zeeweg loopt door wateren, die gevoegelijk als westelijk kunnen worden aangemerkt. Het zwakke punt er in is Cyprus goeddeels bewoond door Grieken, die op gespannen voet leven met de' Bntso troepen, wie het als basis dient. Op de verhoudingen in het groot oefent dit feit echter niet veel invloed uit. Evenals destijds in Europa is ook nu Amerika de grote tegenspeler van de Sowjet-Unie. Van de feitelijke uitschakeling van de Britten in het Midden-Oosten is de laatste maanden zoveel gezegd, dat er in het kader van deze beschouwing nauwelijks meer aandacht aan behoeft te worden besteed. Misschien is het echter nog van belang om op te merken dat deze uitschakeling niet mogelijk was geweest en ook niet was geschied, wanneer Engeland nog de sterke macht van voorbeen was geweest In zoverre ware het niet billijk, de Verenigde Staten verwijten te maken." Dit betekent intussen in genen dele, dat niet een veel aanvaardbaarder gang van zaken mogelijk was geweest. HET Midden-Oosten is eert gebied, dat zich bij uitstek leent voot het vissen in troebel water. De Arabische staten zijn alle ontstaan na het uiteenvallen van het Turkse rijk. Zij hebben ten volle gedeeld in economische en geestelijke stagnatie, waardoor dit rijk zich in zo sterke mate kenmerkte. Op een half-koloniale periode is de vrijmaking gevolgd, maar deze geschiedde in een periode, dat in de kleiner geworden wereld de nationale souvereiniteit tot een betrekkelijk' begrip was geworden. Het genieten van deze souvereiniteit werd verder belemmerd door politieke onrijpheid en economische onontwikkeldheid. Enerzijds willen de Arabische landen alles schrappen en afstoten, wat naar westelijke overheersing zweemt; anderzijds zijn ze veelszins op an- derer hulp aangewezen. Dit schept spanningen, die allerlei kansen geven aan een politiek gelijk Rusland die bij voorkeur pleegt te voeren. De verhouding tussen Rusland en de westelijke landen kan worden om schreven als een materiële wedijver tegen de achtergrond van een onge lijke levens- en wereldbeschouwing. Sjepilow verdedigde "de coëxistentie en zijn opvolger Gromyko zal zonder twijfel hetzelfde doen, maar zij zijn zich zo goed als Stalin en zijn medestanders bewust van het feit, dat Rusland zijn gelijk tegenover het Westen moet bewijzen, zal het Leninistisch Marxisme op de duur een kans maken. Dit is de zin van de voortdurende pogingen, het Westen schade toe te brengen, hoe dan ook en waar dan ook. Sedert de afloop van de jongste oorlog heeft de in dustrialisatie van West-Europa een grote vlucht genomen; een ontwikke ling, hoofdzakelijk mogelijk geworden door de opbrengst van de olie bronnen in de Arabische woestijn. Het is voor Rusland van betekenis, de indruk te wekken in de zeer gevoelige Arabische en Afrikaanse wereld, dat het Westen voortgaat, een goed leven te leiden op kosten van de koloniale en pas bevrijde volken, waarbij deze laatste te verstaan krijgen, dat hun vrijheid slechts volledig kan zijn, wanneer ook aan de econo mische overheersing een einde is gekomen. ZIEHIER in grove trekken bet patroon van de nieuwe fase van de koude oorlog; een fase met enerzijds stellig zekere explosieve mogelijkheden, gezien de geestesgesteldheid van de Arabieren, maar anderzijds met een grotere marge aan voorzichtigheid bij de grote machten op de achtergrond, die immers eerder geneigd zijn, het voor het Europese kerngebied dan voor hun belangen in de Arabische woestijn op onherroepelijkheden te laten, aankomen. Bij een beschouwing van de toestand kan bet haast niet uitblijven, dat opnieuw de historische noodzakelijkheid van de aflossing van Engeland door de Verenigde Staten In het Midden-Oosten blijkt. Amerika beschikt over drie belangrijke voordelen; het is een wezenlijke grote macht, bet kan genereus zijn jegens de Arabische landen en het heeft geen bezwa rend koloniaal verleden. De voorstellen van Sjepilow over het Midden-Oosten gaan gepaard aan levende propaganda voor hun denkbeelden in de Arabische wereld. Voor lopig echter lijken de middelen van allerlei aard, waarover de Amerikanen beschikken, van doorslaggevender aard. Niemand mag de gevaren over schatten, hetgeen niet wegneemt dat ze zich iets minder dreigend voordoen dan. in de Europese periode'Vdn dé koude oorlog. werkgevers ontmoetten elkaar in en rijkdom van al deze gemeen- talryke commissies en spreken el- schappen, Groot-Brittannië en Euro- kaar over de meest uiteenlopende pa tesamen, is niet minder dan die j (Advertentie IM.) IDEE VAN ADENAUER BONN. Be Westelijke Grote Drie en West-Duitsland hebben be sloten een werkgroep in het leven te roepen, die de Duitse hereniging en Europese veiligheid moet be studeren. Deze werkgroep zal begin maart voor het eerst te "Washington bijeen komen. Dit werd vrijdag op een persconferentie te Bonn mee gedeeld. Diplomatieke waarnemers hadden het reeds waarschijnlijk geacht, dat de Westduitse regering de een of andere zet in verband met een Duit se hereniging zou doen. Zij wijzen erop, dat 1957 voor "West-Duit&land een verkiezingsjaar is cn dat de sociaaldemocratische oppositiepartij haar voornaamste aanval richt op hetgeen zij noemt „Adenauers pas sieve politiek ten opzichte van de hereniging". SCHOONHOVEN De heer C. Peerbolte heeft, na een zittings periode van ruxm twintig jaar. be dankt als raadslid en daarmee te vens als wethouder van de ge meente Schoonhoven, Vorige week ontving een raadslid van Schoonhoven een anonieme brief. Twee dagen later bekende wethouder p.f dat hij de schrijver van de brief was- hst werkgevers ontmoetten elkaar in en rijkdom vsn al deze gemeen- WPrfr van rip K S fi Hat talrijke commissies en spreken el- schappen, Groot-Brittannië en Buro- r—A kaar over de meest uiteenlopende pa tesamen, is niet minder dan die in ae zes voorgaande artikelen, zaken, wat vaak resulteert in een van de twee reuzen-mogendheden nog slechts een klein deel van gemeenschappelijke oordeelsvor- Dit inzicht: dat Europa door een ming. Er is langzamerhand ook zo- nieuwe vorm van getneenschappelij- ae activiteiten zijn aangestipt, iets ontstaan als een Europese vak- ke inspanning in staat is iets te blxj- Wij hebben noe niet gesproken bewegingspoutiek en daar moet men ven betekenen naast Amerika en nvpr Hp huln van Hp Wn,TP waarlijk met gering over denken, Rusland, is in hoofdzaak bepalend over ae nuip van -ae rioge want een NVV-er denkt over veel voor ons welslagen. Autoriteit aan migrerende ar- zaken totaal anders dan bijvoorbeeld Wij hebben geen keus. Een ver- hpirii»r«t rnttar rio ffnrnnaca een bd van de Franse of West- armd en innerlijk verdeeld Europa duitse socialistische vakbond. met een dicht opeen gepakte mil- aroeiaskaart die net ar bei- En nu de toekomst Het lijkt niet j oenenbevolking staat weerloos bloot ders mogelijk maakt overal in waarschijnlijk, dat de K.S.G spoedig aan Russische infiltratie, precies zo de zes landpn van rie r,pmpen. uitgebreid zal worden met andere als thans het verpauperd^ dichtbe- ue zes idnaen van ae aeraeen- produkten en andere landen. De volkte Midden-Oosten. Tanks en schap werk te zoeken in de H.A. bemoeit zich ook met het straaljagers zijn niet voldoende om mimer» en staalindustrie nver transport voor zover het kolen- en Europa te beveiligen. Ook onze eco- mijnen en staalindustrie, over 5taal£rodukte!l betrefti „aar daar normscbe flank moet gedekt zijn. ae eerste Europese arfoeiassta- zal het voorlopig wel bij blijven. De Europa heeft een kans. Hoe die tistïek feen Studie over de gemeenschappelijke markt voor an- aangegrepen moet worden foont het idere produkten, waar op het ogen- experiment van de Europese Kolen- reeie lonen lil de zes landen), blik druk over gesproken wordt, zal en Staalgemeenschap. Wij kunnen over de macht van de H.A. om naar verwachting zeer langzaam in ons niet permitteren „Luxemburg" in fïiripn van «srihaavcf-p riictvi werking treden en dan nog zoveel te laten mislukken, m tijden van scnaarste distn- beperkingen bevatten, dat misschien SLOT. butie van kolen in te voeren van echte integratie niet eens spra- en over talrijke andere zaken, ke zal zijn. Hetzelfde langzame ont- di> in Kïirin-PWnna mnjTpJiib- wikkelingstempo zal wellicht voor m europa mogelijk de Euratom gelden, intussen is de zijn geworden door het sim- K..S.G. dan al verder uitgegroeid en hpIp hp«ïtarm van rip RVdpn pn heeft zich kunnen consolideren, peie Destaan van de ri.olen- en 0osteni5jk heeft veel belangstelling Staalgemeenschap. - voor de K.S.G. aan de dag gelegd. Voor we ons in dit laatste artikel bezig houden met de toekomstmoge lijkheden van de K.S.G. willen wij eerst nog wijzen op enkele resulta ten, die in de af gelopen vier jaar niet direct duide lijk naar voren zijn gekomen, maar die niettemin be moedigende aanwijzingen zijn voor Wellicht is dat een toekomstig lid. een verdere integratie van Europa. Met Engeland heeft de KS.G. een Het kolen- en staalparle.ment verdrag van associatie gesloten. Dat speelde aanvankelijk een bescheiden is een zeer losse band, maar al heel rol. De parlementariërs wisten nog veel voor wie bedenkt, dat de Brit- niet waar zij aan toe waren en be- ten zich met een beroep op het Ge- perkten zich tot het stellen van vra- menebest, altijd mijlenver hebben gen aan de H.A. Dat is nu anders gehouden van. alle bindingen met het geworden. Duidelijk tekenen zich. nu Europese vasteland. Engeland is nog m het parlement verschillende frac- steeds een eiland, maar het eerste ties af en in een van de laatste zit- (nood)bruggetje naar het vasteland tingen deed de socialistische fractie is geslagen. Macmillan, de nieuwe een felle aanval op de sociale poli- Britse premier, wordt beschouwd tiek van de H.A. en op het beleid als een man, die zeer welwillend bij de trustvorming. Dat is een dui- tegenover „Europa" staat. Bepaald delijk winstpunt: het ontstaan van bemoedigend is zijn recente uit een Europese politiek waar het spraak: ..Ik geloof, dat het onze be- Europese zaken betreft. Daarnaast stemming is steeds nauwer met hert is zich een sociaal gewoonterecht (dit zijn de Westeuropese landen) san het vormen. Arbeiders en samen te werken. De totale kracht socks of standing T«iU#lfahileken Emllo loek«lwr N.V. Hulst BERLIJN. De Poolse defensie uitgaven zullen in de ontwerpbegro- i ting voor 1957 met twee miljard zloty ruim 300 miljoen gulden be snoeid worden. Dit verklaarde gisteren Edward Ochab, lid van de communistische verenigde Poolse arbeiderspartij, tij dens een bijeenkomst van metaalbe- 1 werkers en mijnwerkers in. War schau. Het cijfer van verleden jaar iwerd niet bekend gemaakt. HEEFT de klankradio nog toe komst? Het is een vraag, waar over uitentreuren is en wordt ge discussieerd. In Engeland is het aan tal Kijkers in de avonduren nu reeds groter dan het aantal luisteraars. Let wel: in de avonduren. In de toe komst zal de klankradio zeker over dag haar taak behouden. Of zij ooit geheel zal verdwijnen? In ieder ge val de eerste- tien, twintig jaar niet. Wij hopen ook later niet, maar dit hangt samen met een complex van factoren. Voorlopig heeft de klank radio nog tal van voordelen op haar jongere zusje, dat zo'n sterke hang naar koketterie, naar show toont. Een van de meest frappante klank- Tadio-suceessen van de laatste maan den is ongetwijfeld de radiocursus Openbaar kunstbezit". De bestuur ders van de omroepverenigingen stonden aanvankelijk welwillend, maar niettemin sceptisch ten opzichte van het initiatief van de Larense beeld houwer Joh. Wertheiro Ze 1 aan. of het door DE rüeuwe^Kussische minis ter van Buitenlandse Za ken, Gromyko, is in vele op zichten het evenbeeld van Mo lotow: stroef/mors, terughou dend in tegenstelling met de spraakzame Sjepilow met wie de meeste buitenlandse diplo maten persoonlijk goed op konden schieten. Gromyko wordt de „njet"-zegger ge noemd. Hij is een leerling van Molotow, die van 1939 tot 1949 en van 1953 tot 1956 minister van Buitenlandse Za ken is geweest. Molotow zou in het (Advertentie IM.) Wilt Gij in 1958 slagen? Sluit U dan zo spoedig mogelijk aan bij HILVERSUM (Bekende schriftelijke cursus) 'Vraagt ons prospectus Keuze uit tal van opleidingen 0.0. MIDDENSTANDSDIPLOMA. CursusadresSoestdijkarsiraetwag 83 - Telefoon 5432 bijzonder in 1953 gepleit hebben voor l centrale comité. Korte tijd later de benoeming van Gromyko tot eer-werd hy hoofdredacteur van de ste plaatsvervangende minister van Prawda, in welke functie hij een Buitenlandse Zaken, omdat Molotow met hem wilde samenwerken. Gromyko is in 1909 in Wst-Rusland geboren en heeft landbouwweten schappen en. economie gestudeerd. vurig pleitbezorger was voor de bui tenlandse politiek van Chroesjtsjew on Boelganin. Sjepilow is in 1905 te Asjchabad geborpn en heeft rechten gestudeerd hen geëiste minimum van 20.000 abonné's bereikt zou kunnen, wor den. Zo groot was de interesse van het Nederlandse volk nice voor zijn cultuurU weet, dat het aantal> abonné's voor de gestelde termijn reeds 75.000 bedroeg. Dat deze in de geschiedenis van de Nederlandse radio unieke onderneming een groot succes belooft te worden. Misschien, dat dit de heren omroepbestuurders, die hun concurrentie doorgaans angstvallig beperken tot het vlak van de lichte ontspanning, stof tot nadenken kan geven. fp LKE zondagavond laat de BBC een „Palm Court Orchestra" spelen in haar „Grand Hotel"; het orkest bestaat, maar zowel palmen- serre als hotel zijn schone schijn. Nochtans is de sfeer van die ioe- kehjkse uitzending wonderlijk echt. Jarenlang was het de violtst Tom 7") E Amerikaan, die ik moest in- fv terviewen, bestelde mij in een bar, waar hij blijkbaar kind aan huis to as. Toen ifc er nogal verre gend binnenstapte, bleek hij minder punctueel dan ik, want het etablis sement bevatte uitsluitend personéél: een vestiairejuffrouw, die een boek las, een kelner, die staande droomde van sö» mooie jeugd op de grote vaart, een pianist, die achter zyn vleugel zat met een gezicht of hij door de pedicure geholpen werd en een barkeeper, die Op zijn witte schouders het doorgroefde hoofd droeg van een uit de pas geraakte begrafenisondernemer. Hij hield het koel, mant Mi had met één vakoogopslag gezien, dat ik niet kwam om te slempen. Teruujt de pianist, omdat er nu volk toas, iets Weens tegen mijn rug aangooi de, ging de deur andermaal open. Drie mannen kwamen binnen, ach ter elkaar lopend, gehjk reizigers in een oerwoud. Zij waren m de veerttg en onmiskenbaar provinciaal van snit. De barkeeper rook brood en zette zijn grijns aan, de pianist sloeg, midden in Wenen eên hoek om en kioam jolig ,.In de Jordann" terecht en de vestiairejuffrouw riep, helemaal wakker: „De jassen, heren! Hier de jassen afgeven, alstublieft". Maar de heren tsaren toijzer. Ze tststen dat jassen, eenmaal weg geborgen, de situatie zo definitief maken als de dood en Heten het ■wijfje dan ook vergeefs roepen. Ter wijl de hcee achterste mannen met zo'n gezicht van: Laat Piet nou maar begaan", bij de vleugel post vatten, trad hun makker naar vo ren, plooide een klein, slim lachje om de mond en zei: „Zijn hier ook mooie meissies?" De barkeeper gaf zijn grijns prijs, Jenkins die het kleine orkest leid- keek met een zucht door rftn lege de. Hoewel hij in 1954 zijn taak aan i tent en sprak In 1943 werd hij benoemd tot ambas- te Moskou. In de wereldoorlog was sadeur te Washington. Van 1946 lot 194S was hij permanent vertegen woordiger van de Sowjet-Unie bij de Verenigde Naties. Als lid van de Vei ligheidsraad verwierf hij bekendheid door zijn veelvuldig gebruik van het vetorecht en zijn droge humor. In maart 1949 werd hij eerste plaatsvervangende minister van Buitenlandse Zaken, Hij leidde in 1951 de Sotvjetafvaardigmg naar de anderen overdroeg, is hij voor «eten nog steeds dé man van Grand Ho tel. Deze week hébben de Britse bladen zijn overlijden gemeld on der de kop „Mr. Grand Hotel is dead'. Sinds verleden jaar juni toas Jenkins ernstig ziek. Toch wil de'hij optreden. De BBC heeft hem in januari nog tweemaal in de ge legenheid gesteld als eerste violist bij het Loudens Theater Orkest aan studio-uitzendingen mee te werken. Tot zijn dood, op 46-jange leeftijd, blcej "de tragische achtergrond van dit optreden geheim. Hij heeft dui zenden luisteraars jarenlang xoeke- lyfcs een uur rustige, uitstekend uit gevoerde muziek geboden met z'n voortreffelijke kleine orkest ohnny Kraaykamp, die na de vonge tv-weekendshow wat over zyn toeren was geraakt en om enige tijd rust had gevraagd, is weer zover op z'n ver haal gekomen dat hij vanavond met Ryk de Gooyer, regisseur Gei* Lugtefi- burg cn veJe anderen in AVRO's weekendshow kan optreden. Aan het slot van de uitzending zal Piet te Nuyl jr. de uitslag van de Nederlandse deel name 3an het EurovtsSe-songfcsttval be kend maken. De Duitse tv heeft bet goede denkbeeld gehad, om de uitzen ding van de nationale Duitse song-fma- le te koppelen aan Kulenkampfs qutzz „Twee op één paard". De NTS Te~ layeeit het programma morgenavond hij politieke commissaris mët de rang van generaal-majoor. Sjepilow werd m 1948 benoemd tot hoofd van het directoraat voor propaganda en agitatie. Kort daarna werd hij in het openbaar berispt wegens zijn lof tuitingen aan het adres van het in ongenade gevallen hoofd van het planbureau "Wbznessenski, die op last van Stalin werd doodgeschoten. w Als hoofdredacteur van de Prawda tucel onderwerp. „Zijn wij in Neder- Japanse vredesconferentie in San t heelt Sjepilow op 24 januan 1955 j land met de filmkeuring op de goede Francisco. Hij deelde toen mee, dat een opzienbarend artikel gepubli-we6'" A" c TT™*- T ceerd> waarin de politiek van de j toenmalige premier Malenkow totDEN HAAG. De ANVV en de uitbreiding van de produktie van consumptiegoederen werd gekriti seerd. Dit was het begin van het ein de van Malenkows premierschap. Luister tips voor moigeu. hei Radio- philhnrmoiUsch Sextet met (curieus maar waar) het Kwintet in Es op. 36 van Ludw. van Beethoven (Hl 2 50), daarop aansluitend de Weense zins knaapjes. Op dezehde zender, dés avonds om 7 uur. een door Jaap Buys Jr geleide discussie over een uiterst ac- de Sowjet-Unie het Japanse vredes verdrag niet wilde ondertekenen. Overal waar hij in de Verenigde Sta ten in het openbaar verscheen werd hij uitgejouwd. Hij werd in 1952 benoemd tot Sowjetambassadeur te Londen. In het volgende jaar werd hij naar Moskou terug geroepen, waar hij andermaal eerste plaatsvervangende minister van Buitenlandse Zaken werd. Gromyko staat bekend als een van de best geklede Sowjetdiploma- ten. De afgetreden minister van Bui tenlandse Zaken, Sjepilow, trad pas na Stalins dood op de voorgrond. In 1952 werd hij gekozen tot lid van het Mij. Zeeland hebben vierhonderd di recteuren van Westduitse reitfbu- reaus uitgenodigd voor een bezoek I aan ons land op H en 12 april. „Meneer, dan zou ifc écht een paar bhkkies voor u moeten openmaken". PROCES-MONTESI VENET1E. Prins Mauritz van Hessen heeft gisteren als getuige in 't proces-Montesi verklaard, dat het meisje, waarmee.iHj op 9 of 10 april 1953 naar Capocötta reed, niet Wil ms Montesi was, mair juffrouw Lisa Cesarini uit Rome, met wie hy „bloe men was gaan plukken" Om deze laatste opmerking werd op de pu blieke tribune luid ^lachen. Sigonna Cesarini, -.„n knap meis je, dat een donkere bril droeg, be vestigde de verklaring van de prins. Zy zei, dat zij elkaar op Capri had den ontmoet, maar elkaar later met meer hadden gezien. De journalist Fabrizio Meneghini, verbonden aan het invloedrijke ro- memse dagblad ,,Messagero", ver oorzaakte opschudding door als ge tuige te verklaren,- dat de verdedi gers van „markies" Montagna poog den de schuld van de moord op prins Mauritz van Hessen te schui ven en onder meer verscheidene ge- tulgen. hadden overreed om te ver klaren. dat Wilma Montesi zich op 9 of 10 april 1953 fn de auto van de prins had beyonden. IttöfcLOOF DATlELAfeüï |ri..H..KAnmtT ECrtT VluoJom. JtrtOtTRlJ. Dtri(DATI5DE£ttl O&flAtlïÊR OU 'D£7IjDl& kostbaar öPROfcTjE T£RtO_ DErt-« zo tevreden met jezelf gezien. Ik geloof dat je gewoon geniet van die miserabele historie, vanmorgen m de Anne Boleyn condoleerde juf- fiouw Truelove me nog met het feit dat jij erin gemengd bent." „Werkelijk? Zo. En ik condoleer de zuster van juffrouw Truelove." „Waarom?" „Omdat ze een zuster heeft zoals juffrouw Truelove. Je hebt een nare tijd, hè tante Lin?" „Wees niet zo hatélyk, Robert. Het is voor iemand in deze stad prettig om te bedenken dat we berucht wor den. We waren altijd zo'n rustig, eer biedwaardig plaatsje." „Ik ben niet meer zo op Milford gesteld als twee weken geleden," zei Robert peinzend. „Ik zal m'n tranen dus maar bewaren." bijzonder soede, neem dat van mij „Er zijn vandaag vier autobussen aan. Hij heeft heel wat mannetjes uit Larborough geweest, alleen om - dienst, dus als hfj zelf bezet is, de Franchise te bekijken." „Had iemand ze geroepen?" vroeg Robert, die wist dat zoiets niet wel kom was in Milford. „Natuurlijk niet. Iedereen was woe dend." „Dat zal 2e dan leren zich met hun eigen zaken te bemoeien." „De vrouw van de dominee wil het van een christelijk standpunt beky- 2930, Rob ontvangt de zoon van de sheik en zijn verloofde hartelijk aan boord van de „Laura en stélt Nils Björn aan beiden voor. Dan gaan zy in de.kajuit zitten en de prins komt direct met Zijn zakelijke voorstellen. Hij vertelt, dat hij de wettige erfgenaam is .van de gezonken goudschat. En hij is wonderlijk goed op de hoogte met Robs avonturen. „Ik zeg u ronduit." zegt de prins, „dat ik u nodig heb, want zonder u zal ik er toch niet in slagen het wrak te vinden. Maar ik stel u een grote beloning in het vooruitzicht. Bovendien kunt u de „Laura" als uw eigendom beschouwen niet zal lukken de schat te bergen. kan hy voor een behoorlijke plaats vervanger zorgen. 2eg dat ik hem heb aangeraden, dan komt 't best in orde. Hy is het zout der aarde. Je zal trots op hem zijn. Nu moet ik afbreken. Ais ik iets voor je doen kan, bel me c}an op. Ik wou dat ïk „Denk je werkelijk dat ze dat over kon komen om de Franchise zuilen doen?" en je heksen zelf te zien. Ze gaan „Natuurlijk. Waarom met" m m'n bloed zitten. Tot ziens." „Omdat zoiets nooit m hun be- Robert legde de hoorn neer, nam ken, maar dat vind ik met juist," lang kan zijn. Als ze tot de ontdek- hem weer op en belde „informatie" „Hoezo christelijk." king komen dat het meisje niet te voor het telefoonnummer van Alec „Och, ons oordeel opschorten of zo- vertrouwen is. kunnen ze alleen de Ramsden. De man was echter met jets. Maar dat is niet christelijk, dat hele zaak laten vallen. Te vervolgen thuis, zodat hij maar een. telegram is een zwakheid, volgens mij. Maar is ze niet, want ze heeft geen eed stuurde. .ik praat er natuurlijk verder niet afgelegd." „Robert," zei tante Lin <jhe ver- J - - „Ze kunnen toch procederen, om- ontwaarchgd en met een kleur van dat ze hen misleid heeft." boosheid binnenkwam, „weet je dat „Ja, maar daar hebben ze mets je de vis, die Christina meteen aan. Ten eerste zal 't niet meevallen moest hebben, op het haltafeltje haar spoor te vinden en ten tweede hebt laten liggen en dat het ma- zullen ze nog heel wat werk heb- honie helemaal nat is geworden, ben om hun zaak voor te bereiden. „Wat is de ernstigste beschuldi- Voor een toch al overwerkte politie- ging: dat ik Christina heb laten afdeling is dat geen aanlokkelijk wachten of dat het tafeltje nat is vooruitzicht. Liever vergeten ze de geworden?" hele geschiedenis. Ze hebben, wel „Ba Robert, ik weet niet wat er ernstiger dingen om zich mee bezig met je aan de hand is. Sinds je met te houden. die zaak van de Franchise bezig „Maar er is toch nog zoiets als bent, verander je volkomen, Veer- recht. Dit zet de Sharpe'g in een tien. dagen geleden zou 't niet in je daglichthoofd opgekomen zijn om vis op riF'R'riTr «rSfBirv?' "w#» hebben Trami- „Nee Robert, je weet best dat je het tafeltje te laten liggen. En als f^ P.f w Sé waar ie niets van tot nog toe geen enkel bgwijs hebt 't ie overkomen was, zou je 't ver- «5^ S na dS sterke kunnen leveren. Je weet niet of ze velend ge vonden, hebben en had je m^t ïWeen slechte ge- ooit in Milford is geweest. En dat je verontschuldigingen gemaakt.' t f i J dn doch- ze in het Midland hotel een. man „Dat doe ik nu ook, tante Un, 0 trouwen heeft opgepikt waar ze thee mee het spijt me echt. Maar ik heb met bi^schop^wdt trouw^n.^ afs de expeditie goed gelukt." Rob geeft niet di- J gedronken heeft, zegt verder niets, vaak een verantwoording als de reet antwoord op d»e o^trekMSjtóvoorstellon: j Het waar JSSLMA "LTSJK SE ""stomverbaasd staarde juürouw over, lieverd. Ik ben de discretie zel ve. Hoewel ze best weet wat ik voel, dat begrijpt je. Net zoals'ik weet wat zij voelt. Dan hoef je er ook eigenlijk met over te praten." Er kwam een soort gesnurk uit de stoel waarin Nevil was gevallen. „Zei je iets, Nevil?" vroeg tante Lm liefjes. Het kinderkamertoontje intimi deerde Nevil blijkbaar. „Nee, tante Lin." zei hy mak. Maar zo gemakkelijk kwam hij er niet af. Het gesnuif was te duidelijk geweest. „Ik misgun je niet dat je iets drinkt, liefje, maar is dat je DERDE whisky? We hebben Trami- ner bij het eten, waar je niets van zal kunnen proeven na dat sterke goedje. Je moet je geen slechte ge woonten aanwennen als je de doch- r van de bisschop wilt trouwen. „Met Rosemary trouw ik besbst Het enige waar je" misschien iets laatste tijd, dus U moet me maar hÜ"Vriï«Vê^"nog"ëènVgoed oveï nadenken. Hij aan hebt Is Aloc Ramsden 5 Spring vsrieyen dat ik een beetje ovef- otomverbaasa begrijpt ook wel, dat het zonder een goed schip cn Garden. Fulham, zuidwest.' werkt ten „vermvkt tonder, ruime middelen herojn jijn OTfi» detectivc. En een InïeleSdertlk heb noïTooii (Wordt v.rvol£d)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1