D Restauratie museum nog niet aan de orde Gemeentelijke stichting voor exploitatie zwembad Kethel DRZ koopt kleedlokaal van gemeente HOUTMAN Overwinning voor Van Duyl en Ruggenberg in de Yierspelenkamp Erroll Flynn op smokkel- avontuur in „Instannbul" Limburgia bij SVV Koeriersters KERKDIENSTEN Wie heeft iets verloren B EN W DOEN NIEUW VOORSTEL PIANO'S ORGELS B EN W GEVEN VOORKEUR AAN TUSSENVORM Lezing voor cle Huisvrouwen Spiritviert uitbundig Carnaval Min. Witte bij overdracht van laatste woning Torenflat .De Eendracht" zestig jaar AGENDA Burgerlijke stand IN MONOPOLE: Inbreker maakte- wekker buit Safaritoont de Mau-Mau Postagentschap is herschapen in een verf-speciaalzaak Artsen op zondag Zaterdag iu februari 1957 >-v.r ln de Schiedamse Withelmina- haven heerst momenteel een grote bedryyigfceid. Ook de Scheepswerf en Mefhine fa briek A. de Jong N.V draagt hierin bij. Sinds kort worden behalve aan coasters, sleep boten en andere binnen L'acn- tuigen ook reparaties verdicht aan grotere zeeschepen. Op de foto ziet men het grootste schip dat tot nog toe bij deze toer] heeft aangelegd. Het is het Libertyschip „Panagiotis Xilas'*, groot 21.009 ton cl.io. dat oetji de loerj grole survey ondergaat en tevens repara ties aan machines en casco. De Schiedamse voetbalvereniging „De Rode Zon", die aanvankelijk op haar sportterrein aan de Scliie- damseweg een eigen kleedlokaal met kantine wilde bouwen, zal <le reeds op het terrein aanwezige Jcleedgelegenheid van de gemeente kopen voor f 500.- en verbouwen indien, de raad hieraan goedkeuring hecht, DRZ kreeg het terrein destijds in volledige huur van de gemeente on der de gebruikelijke verplichting, dat gezorgd moest worden voor de bouw van een eigen kleedlokaal. Om aan deze verplichting te voldoen heeft het bestuur van de vereniging verzocht de op het terrem aanwezige kleedgelegenheid tc mogen overne men, om deze na verbouwing en uitbreiding voor het beoogde doel geschikt te kunnen maken. Gezien het feit, dat bij de bouw van een nieuw clublokaal het aan wezige gebouwtje van de gemeente zou moeten worden afgebroken, ad viseren b. en w. het gemeentelijke eigendom te verkopen. Ned. herv. gemeente, Grote kerk: 30 ds J A. Hebïy en u. ds. P. Lugtig- Jieid (Den Haag) Opendeurdienst Nieu we kerk; 10 u. ds. J-. I>. Smids en 5 u. vie. A. J. Plug, Wcsterkcrk 9 en 10 30 u. ds H. W Hemmes (H. Doop) en 5 uur cis, J. J. Timmer (Woerden). Vredcskerk 9 cn 10 43 u. ds. J. Gros en 7 u. ds. A. Hoffman; Pr Marijkeschool (Nieiuvlarsd) 10 u. vtc. A, J. Plug. Kethel 10 u ds. De Bruin en 7 u. ds. J. Bouterse (Vlaardin- genl. Geref. kerk. Oosterkerk10 u. ds. G. Brinkman en S uur ds. E. J. Oomkes. Flantagekerk: 9,30 u ds. W. A. Krijger en 4.30 uur ds G. Brinkman. Juliana- kerk: 10 u. ds, E. J. Oomkes en S uur ds V. A. Krijger, Kethel: 9.30 u. ds. Et. Bakker (B'dam) en 2.30 u. ds. W. A. Kryger. Ziekend lenst gemeente-ziekenhuis: 7 u. ds. E. J. oomkes. Ned, herv, geref. evang. Gebouw Ire ne- io u. ds J. J, Timmer (Woerden) en WesterkerJc: S u, ds. J. JL Timmer. Ned. prot. bond: Westvest 32; 10.30 u- dr. W H. M. Noordhoff (Botterdam). Evang. Juth. kerk. 10 u. ds. W. F. Jcnse (Apeldoorn). Oud-kath. kerk. Dam 28: 10 u. Hoog mis. Chr. gerei, kerk: Kerkgebouw Warande B.K.-Laan 10 en 513 u d$. A. Zwiep. Chr. geref, gemeente Volksgebouw Tumlaan 10 en 4 uur ds. M. J. Middel koop. Oud-geref, kerk, Jeugdhuis Lange Ha ven 37; 10 en S uur ds. F. Luytjes: Baptisten-gemeente. Kerkzaa.i Lange Haven 50; 10 en 7 uur ds. J. Segaar. Jehova's Getuigen Volksgebouw Tum laan; 2.30 uur Wachttorenstudie: onder werp: „Een getrouw rentmeesterschap". Woensdag 8 uur dienstvargadering en theocratische bediemngsschool. Leger des Heils. 10 u. hefligingsdienst, t ti. openluchtprediking aan Görat Ver- boonstraat en. 7 30 u. heilsbijeenkomst. Diensten o.l.v. brigadier L. Nijman (ver taler Billy Graham). Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9 12.39 uur en 26 uur: Rode portemonnaie met inhoud; gebloemde damesnachtjapon. Te bevragen bij de vinders: Herenpolshorloge, v. dL Berg, Die selstraat 9a: damespolshorloge. Hau- welmg, Schiedarnseweg 218, Kethel; pakje met stof voor japon, S. Dou- ma, Lorentzlaan 9a; stootkussen, Voorwald, v. Sroaleveltstraat 45a; vulpen, G. Krabbendam, Singel 194b; lederen brilétui„ J. Hogendoorn, v. Swmdensingel 8; rode autoped, Aarssen. Aleidastraat 109b* i p. regenpijpen, J. v. Egmond, Zwarte- waalsestraat 46a; rood kindermutsje met blauwe stippen, L. Lupker, Kor te Kerkstraat 6; groene pet, J. Noor- dijk, Leliestraat 9; handdoek en zwembroek, Garage Unique, B.K. laan 12; bovendek van kinderwagen, J. v. Hattem, Breedstraat 40; zakje met nylons, mevr. Vos, Zestien hoven sekade 115, Overschic; brume hei-englacé <L), Gokke, Boylestraat 25; zwart lederen motorhandschoen <L). J. Wynolst, Snelliussingel 52a; 1 p. zwarte damesglacé's. Goudappel, Dwarsstraat 19; 1 p. bruine heren- glacé's, v. d. Ende, boekhandel. Hoogstraat 28; 1 p. groen met rood gebreide wanten, F de Boer. Lange Achterweg 6a; make-up tasje met inhoud, mevr. Hersbach. Tvoelstra- ïaan-137: paraplu met hoes, J. de Ruiter, Huijsmansstraat 93a; porte monnaie met inhoud, R- Gulmans. Lange Nieuwstraat 23b; rozenkrans in. étui, P. Govehet, Alb. Thymstraat 87b; portemonnaie met inhoud. G. Verdam, Vondellaan 38b; kindeypor- temonnaie met inhoud, L. v. d. Zee. Sluiswachter Poldervaart na 19 uur; plastic damestas met inhoud. B. J. Lupker. Pernissestraat 13; wtel- kalot V. 8 van auto, garage Unique, B.K.laan 12. t 7 i het Stedeljjk Museum (v.m. St. Ja- ri&ïl PflPTlZfifi I i coüs-Gasthuis) zal waarschijnlijk JJxZst VKDyJ/O»LAiKi/Ct/l j nog-enkele jaren worden uitgesteld. In verband met te verwachten ln- ïr» *?/Z>y/OY>/ 1 vestertngsmoeiJljkheden büdefiuan- Ift UlL'tlfLfdl nering van hel ontworpen restau- Cj ratïeplan, stellen b, en w. de ge- 1 s meenteraad voor de restauratie nog 71*10 fl lP77 'niet aan de orde te stellen, maar lilt a]s tussen0piossing een krediet van De reeds lang aangekondigde res- f 4000 te verlenen om de beneden- tauratie van de linkervleugel van (Advertentie l.M. Singel 114116 - Schiedam Sedert jaren vertrouwd adres j Nu het openluehtbad in Kethel zijn voltooiing nadert, heeft liet college van b. en w. zijn voorkeur uitgesproken voor de j oprichting van een gemeentelijke stichting, die de exploitatie j van het openluehtbad ter hand zal moeten nemen. De gemeen- teraad wordt voorgesteld tot deze oprichting over te gaan en de stichting het bad in Kethel te verhuren tegen de som van j f 500(1.per jaar. Als voorzitter van het eerste bestuur der stichting zullen b. en w. aanwijzen wethouder nir. P. van Bochove. De raad zal dan nog acht leden in het bestuur moe ten benoemen, waarvan krachtens de tussenvorm die voor de exploitatie is gekozen vier leden uit de raad en vier leden uit de burgerij afkomstig moeten zijn. De entreegelden, de abonnemen-1 gemeentelijke exploitatie (eventueel len, de lesgelden, de vergoedingen nog door tussenkomst van een be- voor rywiel- en antostalling: e.d. zul- heerder) is: het gemis aan noodza- len moeten worden geheven volgens kelijk contact met de zwemsport en door B. en W. goedgekeurde tarieven. De stichting zal verplicht zijn uit de exploitatie een garantiefonds te vor men, dat uitsluitend gebruikt mag worden ter dekking van eventuele exploitatie-tekorten. Ora de exploitatie van het Kethel- se openluehtbad op de meest efficiën te wijze te doen geschieden, is een onderzoek ingesteld naar de drie ver schillende vormen, die zich m de praktijk voordoen: 1. exploitatie door de gemeente zelf; 2. exploitatie door een door de gemeente aangestelde beheerder: 3. exploitatie door parti culieren. Geen van deze vormen kon echter geheel voldoen. Het bezwaar van B. en W. tegen Een belangwekkende lezing mej. A. 51. Hoekendijk over „Vrou wen in donker Amsterdam" in Mal- son Westhuis heeft de Schiedamse leden van de Ned. Vereniging van Huisvrouwen vrijdagmiddag van be gin tot einde geboeid. Aan de hand van speciale geval len, die mej. Hoekendijk m Amster dam leerde kennen, werd begrip in- plaats van veroordeling gevraagd voor de positie van deze vrouwen aan de zelfkant der samenleving. De realiteit toonde bij al deze vrouwen een moeilijk verleden waarin de oor zaak van deze slechte levenswandel te vinden is. Mej Hoekendijk, die een bock over de problemen van deze vrou wen heeft geschreven, toonde zich zeer goed geïnformeerd en wist de volle aandacht van haar publiek te trekken. De presidente van de vereniging, mevr. M. G. Schroot—Droogleever Fortuyn opende en sloot deze druk bezochte bijeenkomst op de gebrui kelijke wijze. Evenals vorige jaren beeft de hoc keyclub „Spirit" ook dit keer weer een grandioos carnavalsfeest ge vierd. Musis Sacrum was vrijdag- dagavond met „candlelight" in de juiste sfeer herschapen. In de foyer zat een gezelschap accordeonisten „The Smiling Harmonists" en in de grote zaai regeerde het dansorkest van Jack Wilson. Spirit had enkele hockeyspeelsters en -spelers aan het plafond van de zaal opgehangen, maar deze maca bere handelingen konden het carna valsvreugdevuur in het geheel niet temperen. Integendeel, de fleurige hoewel levensloze poppen verleven digden het bonte gewoel op deze sportavond. Ook nu weer was een ruim diver tissement van figuren aanwezig. Ne gerkoks, balletdanseressen, een „echte" squaw' ridders, de Ku-Klux- Klan, hockeyballen en nog veel meer. Een groepje „invaliden" stel de de tegenstanders van Spirit voor na afloop van de wedstrijd. Naast deze zelfspot marcheerden broeder lijk de zeven dwergjes en in een glazen kist lag Sneeuwwitje; of eigenlijk moeten we Sneeuwwit zeggen, want de kist met de schone slaapster was van formidabele af metingen. De jeugdige sportslieden hebben zich buitengewoon geamuseerd. Het bal startte wat laat, maar nadat voorzitter M. A. A. de Jonge een kort welkomstwoord had gesproken kwam er muziek in. Na de zachte muziek van een geïmproviseerd strijkje uit Wilson's groep zorgde de darisband voor een klatering van dansmuziek. Rock en Roll ontbrak uiteraard niet en de veie historische figuren bleken het juiste maatgevoel voor deze hedendaagse dans niet tc missen. Een deskundige jury, samen gesteld uit bestuursleden van de SBLO, had het zeer moeilijk bij de taak vast te stellen wie van de ver klede dames en heren het fraaiste en het origineelste kostuum droeg. Met ingang van 1 januari 1957 zal de heer J. C. H. M. Titulaer. technisch hoofdambtenaar bij de ge meentelijke Woningdienst, worden benoemd tot adjunct-directeur by deze dienst, indien de raad dit goed keurt. Het creëren van deze nieu we functie zal gebeuren, naar aan leiding van een desbetreffend ver zoek van de directeur van de ge meentelijke Woningdienst. d:e wijst op de uitbreidingen, die de woning- j dienst de Jaalste jaren heeft ondei- gaan. de moeilijkheden, die daarnaast ge vreesd worden, bij het aantrekken van tijdelijk personeel. Exploitatie De laatste woning in de Toren flat aan de Burg. van Waarenlaan te Schiedam zal woensd?^ 20 februari worden opgeleverd. Dit zal met eni ge plechtigheid geschieden in tegen woordigheid van de Minister van Volkshuisvesting en Bouwnij ver van held, ir. II. B. J. Witte. Daar de Torenflat geen plaats biedt voor een bijeenkomst zal de overdracht sym bolisch geschieden tydens een bij eenkomst die in de Aula van het Stedelijk Museum xvordt gehouden op woensdag 20 februari, aanvan gende 4.30 uur. hjke tentoonstellingen. ïn verband met de opzet in het museum één tentoonstelling per maand te orga niseren, onderstrepen b. en w. de mening van de conservator, dat het noodzakelijk is over één zaal meer te beschikken en dat de te tref- len voorzieningen in dit verband urgent zijn te achten. Over de gevolgen \an dit uitstel heeft dc commissie voor het Stede lijk Museum zich tezamen met de conservator beraden. Wanneer het museum wil volbrengen, wat het. zich voor ogen heeft gesteld (één tentoonstelling per maand) is het dringend noodzaak over een extra door een particulier zouden deze he- zaal te kunnen beschikken voor ty- zwaren gedeeltelijk opheffen, maar delyke tentoonstellingen. Door het Merkivaardig principe Gisteren herdacht de N.V. drukke- zaa! in de linkervleugel geschikt te rjj „De Eendracht" te Schiedam het maken voor het^ houden^ van tijde- feit. uat de vennootschap zestig jaar geleden werd opgericht" door wijlen de heer AL C. M de Groot. Een of ficiële herdenking zal niet plaats vinden. In Plaats daarvan is een ge denkboekje uitgegeven onder de ti tel „WinstdeHng en Bedrijfsmedebe- zit". Dit boekje is in hoofdzaak gewijd aan het principe v/aarop de stichter deze middelgrote drukkerij heeft op- bezet, namelijk de verdeling van de winst tussen allen die belang hebben bij het bedrijf. Een formule, die zeer veel succes heeft gehad, o.a blijkend uit het feit, dat in zestig jaren van het bestaan er nooit een arbeidscon flict is geweest. Speciale diensten van Leger des Heils Zondag zullen de samenkomsten van het Leger des Heils geleid wor den dooi* brigadier L Nyman, di visie officier van het Leger des Heils in Zuid-Nederland, bekend als i de vertaler van Biüy Graham. De samenkomsten zullen m verband met dit bezoek een zeer aantrekkelijk ./aardige wijze doorlopend 1 karakter hebben. Toegang tot de waarbij een zodanige regeling zal te kunnen laten zien. Een nadeel samenkomsten is voor een ieder vry. worden getroffen, dat naar alle l va« het ontbreken van de hier be- uur v.m. Kciligmgsdionst. 7 \uu* «MdWWM de exploitatie in g-Jyg^g-. «jf - GC" engere zin (voor wat de stichting be.smalle, ouderwetse trappen moeten I Hei'Isbijecnkomst. treft) steeds lonend zal zijn. Daar 1 worden getransporteerd, wat niet al- tegenover za! de waarborg gegeven 1 f*fn ongewenst is, doch waardoor j bovendien aan deze werken schade moeten worden, dat de overschotten dreigt te worden aangericht. op de exploitatieaan de gemeente De kosten, die verbonden zijn aan ten goede zullen komen. het opknappen van de benedenzaal Aan daze z.g. „Stichting Open- df 'iïmgeraamd luchthaden" zai dus het openlucht-1 SLLISwLa5, gon bad verhuurd moeten worden, met I ,u,t- alles wat idaarbij behoort, zoals de I Lwnnf i tv. i gewone trottoir-tegels, stukado ren en fynschuren van wanden. en IV. vragen zich af of het ver- antwoord is een particulier winst te I Laten behalen uit een project, waar- 1 voor de gemeente zich zoveel offers getroost heeft Sn het belang van de volksgezondheid. j Deels lonend Op grond hiervan gaa' de voor* keur van B. en W. uit n,_.dc tus- houden van deze tentoonstellingen kan thans het eigen bezit van het museum, zowel de oude als de nieu we collectie, zelden getoond worden, omdat het museum daarvoor thans geen zaal over heeft. Dit is len zeerste tg betreuren, daar de vaste collectie van een museum de basis 1 is. waarop vooral in pedagogi sche zin gewerkt moet worden. Ook in representatief opzicht bc- senvorm: ecp gmecnWifte "htehtm*. JJ® BS - Apothekers nachtdienst: apotheek Gouka. Hoogstraat 29. Bellen by ongeval: G.G. en G.D. Tutólaao 80. telefoon 68290. PoLitle-alarmnummer: 64666. Gemeentelijke Openbare Letecaal en Bibliotheek, Lange Haven: Geopend iedere werkdag (be halve maandag) van 9,30 tot 4„3Ü uur en iedere avond (be halve woensdags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags ge sloten ft.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur: iedere avond (behalve donder dag en zaterdag) van 7 tot 830 uur Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Dageiyks ge opend van 10 tot 5 uur; zonda gen van 2 tot 5 uur- Expositie „Hiroshima 1945" (tot 21 febr.j. Expositie Schiedamse schilders „S 45" dot 24 februari). BIOSCOPEN Passage, 2, 4 15, 7 en 9 uur: „Safari.' Monopole: 3, 5. 7, en 9: „Istanbul" Musis Sacrum, 8 uur: Spirit. Car navals-avond. Marijke, 8 uur. G-S S. Contact avond. Sportfondsenbad. 7 30 uur: Zwem wedstrijden SZC. Musis Sacrum, 8 uur; De Dilettant met „'t Was een elugen." Irene, 8 uur: CJMV Centrum, to neelavond. Chr. Soc. BeL, 2 uur: SVV filmvoor stelling voor kinderen. Tivoli. 8 uur: Voetbalver. Kethel, feestavond. Chr. Soc, Bel., 7.45 uur: Werkende Jeugd, toneel. Bijersbergen. 8 uur: De Kindei*- vnenden. contactavond. GEBOREN: Jakob J„ z. v. H. Ge- lens en E. J. Wiss ink, Gerrst HL, z. v C. Huigen en A. M. A. v, Gogh, i Cornells J. A. z. v. J. P. M. v. d. i Hoeven en C. Vreeswyk. stalling van auto's en rijwielen. De huur moet voor onbepaalde tijd wor- i .ViL „ï'l?n ,va? uYann* don aangegaan met dien verstande, t „VJ? ^ohlra»te'I dat deze tegen het eind van ieder 1 „tf? ,de ramen met iaar door elk der partijen tan tvdr-S^'hSïS,,^? m Benoemd be den opgezegd met inachtneming van r hegiepen de kosten tan het een opzegtermijn van tenminste één I aanbrengen van 12 spotlights i én die van het dagelijks onderhoud j Cn c'lveise k,eine aanschaf- Zowel J. II. van Duyl als C. Rug- i Van Duyl. Tegen het einde van de genberg zegevierden ïn de vrijdag- nartn. nadat Van TJuvl met 73 ra- van kleine reparaties zijn voor rekening van de sttchting'. het overi ge onderhoud is voor rekening van de gemeente. De hierbedoelde in richting is naar hef oordeel van de conservator ze- ker eon viertal jaren te gebruiken. avond voortgezette Vïerspelenkamp. Beide spelers wonnen met 82 van R. v. Stigt Thans resp. G. Buyten- helt. De kwaliteit van de partijen was matig. Slechts een paar keren Wat het reeds genoemde garantie- ^aarn? zuIlen gemu?e uitgaven ver- flonkerden de spelers. De 8—2 over- ndT betreft?^ inlfen afSS van v«2rverfrissing vanb.v. winning van Van Duyf fonds betreft: indien na afloop van een boekjaar het bedrag van het ga rantiefonds de ƒ20000 heeft over schreden. moet de stichtng het over- r„,T„, schietend* bedrag aan de gemeente i K.av? 0 uitkeren. Ten aanzien van het aan- öllJvcn dotn. wijzen van mr. P. van Bochove als voorzitter van het stichtingsbestuur, wijzen we op de statuten, die de be paling bevat dat één bestuurslid deel zai moeten uitmaken van het college van B. en W. - o Duyl houdt ïn, dat wandwerk. Het tegel materiaal daar- Van Duyl eenmaal verloor. Dat was entegen blijft volkomen goed. even- in de libre-partij die v. Stigt Thans j._ _-•- - 0p zjjn naam bracht via een uitste kende finish. Alleen In de drieban- denpartïj bleef Buitenhek de meer dere van Ruggenberg. Buitenhek ■was vrij slecht op dreef, zodat de uiteindelijke zege van Ruggenberg. die nu boven zijn bondsmoyenne uit kwam nauwelijks in gevaar is ge weest. als de verlichting, die 'ook 'na "de restauratte uitstekend dienst kan (Advertentie l M Yespa-scooter Ja\va*motor 1243.— s 1245.— Betaling jn overleg K A P T E I N De 175 caramboles voor gift jn de libre-partij bleek juist iets te veel voor de uitstekend van start gegane Voor smokkelavontnren is het nabije Oosten nog steeds een gewild filmterrein. Als ErroJI Flynn dan ook neerstrijkt in „Instambul" cn onmid dellijk na aankomst in een hotel naar een bepaalde kamer vraagt, voelt men wel, dat hij hier géén vakantie komt houden. Zeer bepaalde berinneringen dre ven piloot-Bvontuner Flynn naar de Bosporus. In een flashback worden die heel uitvoerig geschilderd: de ontmoeting met een mooie jonge vrouw; het kopen van een fraaie aimband met een geheim vakje, in houdende voor 200.000 dollar aan diamant: de aanslagen van ongure lieden, die óók van het geheime vakje wisten; de hotelbrand, waarin de mooie, jonge vrouw omkwam.,.. Cornell Borchers (die vrouw) schijnt in films gaarne onverwachts op te duiken uit jarenlange obscu riteit. Na „Never say goodbye" maakt zij ook m deze film in leven den lijve haar rentree voor de ver bijsterde minnaar van weleer. Ex tra-complicatie: zij verlóór haar ge heugen (by de brandJ, maar ver- óvercle een echtgenoot (Erna), Nu moest Flynn zijn aandacht op nieuw verdelen tussen de diaman ten. vei stopt in de bewuste hotel kamer, en de vergeetachtige Stepha nie. Zijn feilloos psychotherapeutisch inzicht brengt hem ertoe de shock- proef te herhalen. Snel dus een brand gesticht en jawel hoor Stephanie krijgt haar geheugen weer helemaal terug, de piloot overhan digt de diamanten aan de douane en> de echtgenoot legt zich sportief bij de tegenvaller neer. Het eind Iaat zich wel raden. Flynn blijkt als men hem rüet te vaak ziet nog altijd een decora tieve, vlotte held te zijn. Nat „King" Cole speelt en zingt aardige liedjes cn Cornell Borchers is weer een wat druilerige persoonlijkheid in deze met ■"'keïe grapjes opgesierde en qua spanning -- goed opgebouwde CmemaScope-film van Joseph Erroil Flynn in zijn element: in de ene hand een revolverin de andere een vrouwenleest (van Cornell Borchers). Uit: Istanbul Pevney. Onze landgenoot-filmacteur Roland (Het meisje met de blauwe hoed) Varno herkent men wellicht als één der boeven. De inbreker die de afgelopen nacht de hele boel overhoop heeft gehaald in de woonkeet bij de j nieuwe spaisiuis aan de Havendijk is er met zegge en schrijve één iccic- ker vandoor gegaan. Of hij hiermee 1 (le -werkzaamheden aan de nieuwe spuisluis wilde stagneren, is niet Zondag komt Limburgia als eeu bekend. Iv ieder geval moest de be- serieuse kandidaat voor het kam- woner van de keet, de betonwer- pioenschap van de eerste divisie op j ker N. C. B., het die nacht zonder bezoek bij SVV, want door de laat- I wekker stellen. Bij zijn thuiskomst ste overwinning op HVC zijn de i *s nachts vond hij een luik van de Limburgers op de tweede plaats van keet vernield en een grote wanorde de ranglijst beland- De SVV'ers heb- in het vertrekDe nacht tevoren had ben destijds van Limburgia slechts hij ook reeds „bezoek" gehad in de een 1—0 nederlaag te incasseren ge- keet. Dit bezoek kwam hem op der- kregen, zodat zy zondag de revan- tien gulden te staan, ehe kunnen krijgen. Het spel van de rood-groenen vertoont een stijgende lijn, toch zullen de SVV-verdedigers de achterdeur beter gesloten moeten houden dan tegen Roda Sport, want ook de Limburgia-coilega's beschik ken over een. rappe en bewegelijke voorhoede. SVV 2 gaat een moeilyke uitwed- party, nadat Van Duyl met 73 ca ramboles zijn totaal tot 357 had op gehoogd, greep Van Stigt Thans zijn kans. In de cadre-pariij liet v. Duyl zich niet meer verrassen. Hij klopte v. Stigt Thans gemakkelijk en met groot verschil. Zowel In de éénband- als dnc ban denpart yen was Van Duyl veel beter dan zyn tegenstan der. Tegen Ruggenberg is een uit vorm zijnde Buytenhek (te) ver achter gebleven. Eerst won Ruggenberg de Iibrepartij gemakkelijk en vervol gens ook het cadrespel. Vooral m de laatste pai*ty liet Ruggenberg fraaie stoten zien. De éenbandparty is nog het spannendste geweest. Na een Spannende finish ging Ruggenberg als eerste over de eindstreep. In de driebandenpartij redde Buytenhek vervolgens de eer. R v. Stigt ThansJ. H. v. Duyl 28 Libre: v. Stigt Thans 200 200 25 40 8.00 v. Duyl 375 366 25 73 1464 Cadre: Duyl 250 v. Stigt Thans 150 Een band: v Duyl 30 v. Stigt Thans 30 Driebanden: v. Duyl 20 v Stigt Thans 20 C. Ruggenberg—G. Libre: Ruggenberg Buytenhek Cadre: Ruggenberg Buytenhek Eénband: Ruggenberg Buytenhek Driebanden: Buytenhek Ruggenberg 250 33 45 121 33 38 20 36 14 36 7.57 3.69 1 Buytenhek 8—2 200 275 200 145 22 22 40 20 8.62 6,59 150 200 150 110 20 20 22 28 7.50 5.50 30 30 30 28 14 14 10 7 2.14 2.00 20 20 20 15 33 33 2 2 0 606 0.454 SCHIEDAM IN PASSAGE: Het lykt misschien een beetje on geloofwaardig, maar tijdens de Mau- Mau onlusten m Kenia vertrokken de rijke Engelsen met hun jacht- karavanen rustig naar het binnen land., waarschijnlijk meer uit onver schilligheid dan uit koelbloedigheid. Wat dat betreft schildert de film „Safari" de toestand wel heel juist. Voor het overige is het een aar dige avonturenfilm zonder hoogte punten van spel. Victor Mature is de stoere oerwoudgids, en bij speelt die rol zo verschrikkelijk keihard, dat geen mens er meer in kan gelo ven. Zijn zoontje wordt door de Mau-Mau vermoord en hij besluit met te rusten voor hij de leider van de groep m handen heeft gekregen. Dat lukt hem door zich aan te slui ten bij de karavaan van een zeer rijk Engels edelman, een akelig klem sadistje, die wordt vergezeld door een knappe sympathieke verloofde, (Janet Leigh). De leeuwenjacht wordt de Engels man door zyn eigen fouten .nood lottig. Hy sterft tenslotte tijdens een gevecht met de Mau-Mau. De gids neemt wraak op de bendelejder die zijn zoontje heeft vermoord en blijkt I Evers, Lange Haven 81, die ook ge- toch met zo keihard als hij wilde durende de volgende week de doen voorkomen. i nachtdienst waai neemt. strijd tegemoet tegen RCH 2» waar bij de reserves in Haarlem 2Cker met kansloos zijn. SVV 3 speelt om 30 uur thuis tegen Hermes DVS 3, waarvan in deze plaatselijke derby de uitslag niet te voorspellen is. SVV 4 gaat in Gonnchem op bezoek bü Umtas 3. Het postagentschap aan de Von dellaan is van de ene zijde naar de andere zyde van de straat verhuisd. In het vrijgekomen winkelhuis op de hoek van de straat heeft de heer M. Goedendorp, die tot nog toe kwasten, borstels e.d. aan de scheep vaart leverde, een nieuw bedrijf ge vestigd dat alles biedt op het ge bied van verf en kwasten. Een grondige verandering van het interieur door de firma J. van Lies hout, waarbij een muurdoor braak de winkelruimte vergrootte en waar aan vanzelfsprekend veel „eigen" verf is te pas gekomen, heeft deze speciaalzaak Gi-Go een heel ander aanzien gegeven. T.L.-verlichting, nieuwe betimmering en etalages, zwartwit geblokte tegels op de vloer en een staalkaart van fleurige en lichte verfcombinaties bij de entree op de wand, geven de winkel een modern en geriefelijk aanzien. De goede sfeer werd vrijdagmid- dag nog verhoogd door bloemstuk ken op de druk bezochte receptie en de vele kinderen, die reikhalzend naar een reclameballonnetje van de zaak uitzagen op deze openingsdag van Gi-Go. In spoedgevallen zijn dit week einde de volgende artsen te raad plegen: W. H. F. Meijer, Swammer- damsingel 43, tel. 69696: F. Junge- rius. Vondel laan 2. tel 67355 en J. J. G, de Maeyer, Burg. Knappertlaan 30. tel. 68363. Geopend is__ apotheek M. M. H. BEKENDMAKING De burgemeester der ge meente Scmedam maakt be kend. dat ter voldoening aan artikel 15 der onteigenings wet, een afschrift van het koninklijk besluit van 3 ja nuari 1057. no. 18, tot aanwij zing van de percelen, welke moeten v/ordmi onteigend voor de verbuiering '*an het trottoir langs de Broersvest in de gemeente Schiedam, welk konmhl'jk besl-nt is opgenomen m de Nederland se Staatscourant van 17 ja nuari 1957. no. 12 van 18 fe bruari tot .-n met 10 maart 1957 ter inzag*» van een ieder is nedergelegd op de secre tarie der gemeente. Schiedam, 13 februari 1957 De burgemeester voornoemd J. W. PEEK Personeel gevr. Bij W, Hasekamp Co., Distilleerderij, kunnen ge schikte werkkrachten ge plaatst worden. Jongens en volwassenen. Aanmelden: Willemskade 23, Schiedam. Gevraagd een bakker-bezor ger, Motorcsrrier aanwezig. Aanmelden: fa, Aug, Schenk, Prof. Kamerhngh Önneslaan 105, Schiedam. Te huur aongeb. Voor uw feesten geen sPoelen lenen by de buren maar by ons kunt u ze huren H. J Stentler, stoffeerder!), meu- oelmakery, annex reparatien W Frankelandsestraat 79 te lefoon 69974 Te koop acrageb. Rooktafels 57.50 met licht en 5-delig rookstel Pracht tafels bij Plate meu- beimagazijn. Grote Markt 19 —21, Schiedam. Naaimachines koopt u bij de vakman Voor Schiedam het vertrouwdste adres A. van Leeuwen Hoogstraat 62, te lefoon 65783 Reparaties on der garantie. Betaling in overlég Fotografie Itulhlms vergeten? Automaat staat voor u klaar. Alle soor ten films- Foto K. v. Vuu- ren. Hoogstraat 106. Voor pastoto'fl naar tC van Vu uren. Hoogstraat 106, tele foon 66720 In spoedgeval fesgewenst in i uur klaar. Permaaent Wave llelène Permanent met toe stel. het beste wat er «.com pleet ƒ5—; stroomloos 7.50. Op vertoon van deze adver tentie 1.— korting! Dames- en herenkapsalon „fiélène". RembrandtpJem 22 telefoon 57170 Diverges Intysteu van platen en toto's en aquarellen, schilderijen. Scherpe prijzen en toch twee iaar garantie G v Loenen, Dam 41—43. telefoon 66192, Showroom: Viaardingerstr 6. Van Loenen voor verf. De zaak met de vakkundige voorlichting Dam 41—43, te lefoon 66192, Laat uw spiraal vermatten tot modern opklap- of kantel bed. Prima afwerking, als nieuw terug Het goedkoopste adres OEJK Groenendal la (Broers- veldpad), telefoon 67028 ma 6 uui telefoon 66789) Ledi kanten matrassen, opklap- bedden, hutledi kanten, kam peer bedden enz Kom eens ora ten Alles op het gebied van glas in lood. Aa-Ve Glas-in-Iood- bedrijf. West Frankelandse- straat 16, telefoon 66280.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 2