Iets nodig l Yan der Spoel A exposeert bij R.K.S. Motor rijdt - door mist misleid weiland in HAL geeft 12 dividend Kapsalon Zweistra bestaat 25 jaar W ijkgebouw 20 febr. open Bierconsumptie stijgt traag Wie zag deze aanrijding? S SS vS-, «Ml' Jf lis ïi Enigszins gelijkvormig en weinig afwisselend lijkt de tentoonstelling van H. M. van der Spoel in de Rot terdamse Kunstkring, maar bij een nadere beschouwing valt dit weer erg mee. Misschien komt het door de kleur in zijn gouaches hij laat uitslui tend gouaches zien een kleur die sterk neigt naar. het grijs-groene en dan op zon eenmanstentoonstelling wel erg veel nadruk krijgt. E"k werk afzonderlijk gezien heeft dit bezwaar veel minder; men maakt dan ook kennis met de tal rijke nuances in. de klei" stelling, de doorwerktheid van het geheel en de artistieke begaafdheid die er uit spreekt .Van der Spoel is nu even in de vijftig. Hij kreeg zijn opleiding, aan de Rijksnormaalschool in Am sterdam, waar hij werd opgeleid voor M.O. tekenen. Als schilder is hij autodidact Hij vestigde zich in 1930 in Kloetinge en is leraar aan de Rijks-h.b.s. te Goes. "TV AT tekenen zijn fort is, blijkt tvel uit het werk dat hij exposeert; daarin is de lijn bepalend, vooral in de figuurstukken, waarvan het gra fisch karakter onmiskenbaar is. Hij houdt van een zekere abstrahering van xyn onderwerpen; hij ontdoet .ze van het overbodige en probeert dan het wezen der dingen te treffen. De manier, waarop hjj het stilleven in stevige vormen neerzet met ge bruikmaking van een zware contour, is soms zeer imponerend. Het doet wel eens even aan Bra- que denken zonder dat het overigens iets te maken heeft mot imitatie, want persoonlijkheid kan men Van der Spoel niet ontzeggen. Om zijn dingen en mensen legt hij ook een sfeer van rust en stilte, waaruit men de bespiegelende geest proeft. TOCH heb ik het gevoel niet van mij af kunnen zetten, dat zijn werk lijdt onder tweeslachtigheid. Enerzijds de aan de natuur ontleen de vormen, met mate geabstraheerd, anderzijds de uiterste consequentie er van, die tot de wonderlijke maar niets zeggende figuurtjes, in de trant van Klee en anderen heeft geleid. Juist in de laatste voorbeelden vond ik hem het minst zichzelf. In het bovenzaaltje worden nu regelmatig tentoonstelün- Door de mist misleid is de 25-ja- rige lasser C. A. J. W. uit Rotter dam gisteren in Schiedam op de kruising van de Komiezenlaan- Bokellaan met zyn motor van oe weg af een lager gelegen weiland ingereden. De bestuurder Uep een zware hersenschuding op bij de val- party, die hiervan het gevolg was. Zijn duo-passagier, de 26-ja- nge plaatwerker I. V. uit Rotterdam, kreeg een lichte hersenschudding. Beiden, zijn naar het Coolsingclzie- kenhuis overgebracht De motor werd licht beschadigd Op de vergadering van commissa rissen der NV Nederlandsch-Ameri- kaansche Stoomvaartmy. „Holland- Amerika Lijn" ïs besloten om aan d® Op 26 februari 1957 te houden aandeelhoudersvergadering voor te stellen het dividend over 1956 te bepalen op 12 waarvan 10 in aandelen en 2 in contanten (vorig jaar 10 Zoals reeds eerder werd gepubli ceerd, zal aan de algemene vergade ring een voorstel tot statutenwijzi ging worden overgelegd, verband houdende met de samenstelling van. de directie. Klin. Hoger Onderwijs1 Geslaagd voor het semi-artsexa- men aan de Stichting Klinisch Ho ger Onderwijs te Rotterdam de heren H. T, Tan, Bergen op Zoom, A, M. Blans, Leiden, B. van der Heijden, Heemstede, J. A. Ruys, Aerdenhout, A. van der Wilde, Spo kane CUSAJ.'R. F. Suwondo, Rotter dam, H. Hylkema, Hillegom, D. J. Bronkers. Middelburg, J. S. Matlin, New York (USA), P. Jasperse, Den Haag. Geslaagd voor het artsexamen me vrouw N. E, TonckensNanninga, Stedum (Gron.) en. de heren A. P. Oomen, Santpoort, B. van Linge, Groningen, G. JL van Steenis, Amers foort, Zaterdag 16 februari 1957 gen 'gehouden van werk van Rotterdamse grafici. Men zal er dit keer Jaap Kraanen en Hans Verwey kunnen vinden. L.W.S. f J bent aan Jief winkelen. Als u klaar bent en de trinket uit wilt gaantien tegen één dat de juffrouw of de winkelier-zelf u vraagtheb tc niets vergeten? Hebt it nag iets nodig? U zegt nee donfcttioel, want u bent poorZoptg voorzien (of u kunt niet meer bekostigen.). Laten toy even denken over dut gewone vraagje: hebt tt nop iets nodig? Niet in het algemeen, .niet in het vage, maar direct en persoonlijk. U bent erzelf bij betrokken. U neemt het ouer en zegt; heb ik nog iets.nodig? Het eerst inval lende antwoord is; ja, zeker heb ik iets nodig en niet weinig ook, vanallerlei; veel; en veel van alles: levengezondheid, werk, geldeen dak boven myn hoofd, gemeenschap, Diogenes is dood. Hij had genoeg aan een ton. Niet de honderdduizend, maar een gewone oude regenton. Geen geldgeen bezit, geen zor gen dacht Diogenes. Toen Alexan der de Grote hem kwam opzoe ken, omdat hij deze rariteit wel eens wou bekijken, was Diogenes niet eens onder de indruk van de majesteit. Hij zei alleen: ga een beetje utt de zon. Hi? had genoeg aan een plekje in de zon. Alleen maar een'beetje zon. Tja, Diogenes is doodAl bijna 2t eeuwen. Wat hebben wif alle maal nodig! Of zou het misschien ak het er op aankomt, eigenlijk maar één dinp kunnen zijn? Niet eens een ding' Een beetje zon Een plekje in Gods liefde. F. OBERMAN Het was gisteren dubbel feest in de kapperszaak van W. Zweistra aan. het Hofplein 19. Het vijfentwintig jarig bestaan van. de zaak viel sa men met de verjaardag van de' eige naar. Sinds 1932 werd de zaak niet min der dan vijf maal verplaatst. In de toekomst verhuist de kapperswinkel van de heer Zweistra naar één van de nieuw' te bouwen panden aan de voorzijde van het Hofplein. Ondanks de veelvuldige verplaat singen bleven de klanten, de zaak van Zweistra trouw. Eén van zijn klanten komt zelfs iedere maand uit Engeland over. om zijn haar te laten knippen. Een aardige bijzonderheid is, dat zyn zeven bedienden allen veertien jaar of langer bij hem wer ken. Zijn oudste bediende zal vol gend jaar vijfentwintig jaar bij hem in dienst zijn. Het wijkgebomv „Het Anker" dat in Capelle-West is verrezen, zal op woensdagavond 20 februari officieel worden geopend. Het wijkcentrum heeft de beschikking over een grote zaal (320 zitplaatsen) twee kleine re petitielokalen, een lokaliteit voor tandarts en kruisvereniging en twee kleuterscholen. Burgemeester J, van Dijk van CapeÜe a, d. IJssel 2al de symbolische handeling verrichten. De genodigden zullen des avonds om 8 uur worden vergast op film en zang Oranjeboom 21 procent De natte zomer van 1956 blijkt een ongunstige invloed te hebben uit geoefend op de omzet van bier. Dit blijkt uit het jaarverslag .van de n.v. Brouwerij d'Oranjeboom. In 1956 bleef de bierconsumptie nog wel een neiging tot stijging vertonen, maar toch werd niet de verwachte voor uitgang. geboekt. Gezien de resultaten over het af gelopen jaar wordt voorgesteld een dividend van vijf procent uit te ke ren op de prioriteitsaandelen en van 11 procent (vorig jaar 13) op de ge wone aandeleji. In het jaarverslag wijst de direc tie erop, dat de rentabiliteit in deze bedrijfstak afneemt. Hoewel de kos ten steeds stijgen is de prijs van het bier sinds april 1951 niet veranderd. In 1956 werd een begin gemaakt met het stichten van een eigen mou terij, welke volgens de verwachting in de herfst van 1957 in werking ge steld zal kunnen worden. OVERLEDEN": H. Gluvers, man. geh. gew. met E. J. Scheenjes, 75 jaar; H. Kloot, vrouw. geh. gew. met-B, 'v. d. Waal, 75 jaar; S- v. Bommel,, ongeh- vrouw. 79 jaar; L. Verzijden man van L. Ketting, so Jaar; M. v." Schaften, dochter, l maand: P. Konings. man, geh. gew. met E. de Jong, 85 jaar; C.Janssen, vrouw, geh. gew. met J. W. Hattent, 69" jaar: M. N. de Goe deren, vrouw van A. Bussing, 49 jaar; W. W. Steinkamp, man van M. R. Schrayen, 65 jaar; A. Swakman, vrouw, geh, gew. met P. Bruijn, 8ö jaar; J. C. F. Broeder, man van J. M. de Graaff, 65 jaar; D. Tja llama man van J. v. d. Spek, 44 jaar; A. Kérdel, man, op woensdag 13 februari 1957 om streeks 8.10 uur is op de Rijksweg 15 onder de gemeente Papendrecht een personenauto komende van de richting Gorïnchezn en gaandein de richting van Alblasserdam, door een vrachtauto met aanhangwagen, merk vermoedelijk Mercedes, blauw van kleur, met opstand en bruin zeü er over, bij het passeren aange reden, waarna de personenauto in de sloot Is terecht gekomen en de bestuurder gewond werd. Een juist passerende automobilist heeft ter plaatse gestopt. Deze heeft gezegd dat hij. de aanrijding heeft gezien, de vrachtauto zou volgen en het kenteken er van zou opgeven aan de politie" te Papendrecht. Tot heden is dit nog niet ge beurd, De groepscommandant der rijkspolitie te Papendrecht verzoekt degene die. inlichtingen kan ver strekken. omtrentbovengenoemde aanrijding zich met hem in verbin ding te stellen, tel. K. 1850-6513, of met de.politie ter plaatse. geh. gew, met A, C. de Lange. 89 jaar; A. Bonnes, man van C. Buur man, 65 jaar; J. Hoppe, vtouw van W. A, Zappey, 43 jaar; F. v. Sliedreeht, man van W. C. v. Es. 68 jaar; J. H. F. Kreszner, man. geh. gew. met C. Woltman, 75 jaar; Stmon, vrouw, geh. gew. met A. T.'Koster, 69 Jaar; A. M. Buijs. vrouw, geh, gew. met H. A, Muus 86 jaar; N, Verschoor, vrouw van A. Markesteyn, 75 jaar; M. J v. Zutidert, vrouw van P. Meuten dijk, 70 jaar;'' G. W. Kok. zoon, 3 jaar; M, C. Blok, vrouw van J. Peereboom, 77 jaar; G. v. Dam, man van B. C. Harries, 60 jaar: J. Kleljn, man van F. Bos. 62 jaar; A. Troost, vrouw, geh. gew. met A. v. d. Burg, 84 jaar. Voorts als levenloos aangegeven; F. Witjes Groeneweg, d; G. Biesheuvel—Hooger- werf d. en. z. BEVALLEN: L. RoosNoord wijk, d; P. LabeeBouman, d; D. Vondeling Brox, z; G. H. M, WortelboerMartens, d; L. G. van Leij-dr-nKrijgsman, z; P. E. M. van UnenVeger, d; J. A. HetijerjansRiet, <L; E.C. Baars Kers. 2; T. RoïfingNieuwerf. d; F. A. SieratVerschuren, z; S. A, "Voor broodNagtegaal, d; H. Marks-—Jans- sens, z; H. van Rooijende Vos. d: G. N. Dekker—Claus, z; E. Verwey— Slok. d; H. de MyinekHofer, z- J. B. Fontyn—Tieken, z; M. T. Hooger- bruggeAlferink, z; JVL B. van Driel Albers. d: D. Flelschmann—de' Gel der. d; J. A. de Manvan de Kastee- le, d; H, E, J. Heil—Kagen, d; C. de Haaij Stekelenburg—Beele d; M C Toonen—van de Ver.. Z; L.' A. A, Mul derFaoL z; A. M, de Graaf—Boots man, d; C. F. Mast—Bolwerk, d; M. J. van BroekhovenHofman, z; G. C. Bos—van Welle, z: J. c. de Vos— Rietveld, z; J. H. SminkDankaarts, d; J. W. Middelburg—Bosch, d; J. B. 1 Buunma—Poepe. 2 d; M. Visser—Schro der. z; J. D. den OtterMaasdam, d; G. M. T. van de Sandtvan. der Lin den, d; E. Simonis—Mardlls, d; E. M. Verspeek—van der Brugge, z; A. M. de Graaf—Stadig, z. Zondag-, avond- en nacht dienst apotheken RECHTER MAASOEVER. Dr. P. h. Brans, Nieuw? Binnenweg 420, tel 51130: fa. v. d. Brink Gant- voort, Linker Rottekade 81. tel. 25537; fa. K. M. Brussard. Oostzeedijk: 211, tel. 26505; J. Exler, de Sav, Lohmanlaan 117, tel, 44111; dr. D, Gerhard apo theek, Schlekade 99. tel. 43311; Kleln- polder apotheek, Duyvestelnstraat 5, tel. 87040; fa, J. H Kugel, Claes dc Vrieselaan 2, tal. 32223; Lagany. v. Vol- Icnhovenstraat 58, tel, 23756; Van Len- nep. Matheneserdljk 102. tel, 33120; Zeelt Co., Bergweg 223, tel. 41651. LINKER MAASOEVER. B. H. Drlelsma. Oranjebooms trast 85 tel. 70124; dr. Th, Exler. wolphaeris- bocht 365 tel. 7025D: A. Riet, Va er- horst 12, tel. 74293; dr. v. Son's Tuin dorp apotheek. Groene -HlUedijk 336 tel. 73260. BÏLLEGERSBERG, SCHÏEBROEK H. Exler, Bergse Dorpsstraat 101, tel. 44177. HOOGVLIET, PERNIS, TUINDORP HEÏPLAAT. Hoogvliet. Oude wal 62, tel. 18074T3 OVEK5CHIE ARTSENDIENST. Dit weekeinde wordt de artsendienst voor Kleinpolder- West waargenomen door dr. W. A. Treurniet, Rotterdamse Rijweg 18, tel. 42203 en voor Kleinpolder-Oost door dr. G. P...E. Weijer, Ameldestraat 19, tel. 45600. KRIMFENERWAARD. ARTSENDIENST. Van zaterdagmid dag 12 uur tot maandagochtend 8 uur zijn aanwezig de artsen: J. G. Antve- llnk. Schoonhoven, tel. 1823—432; J. den Boom, Lekker kerk tel. 1865—333; C. W. A. v. d. Dool. Stolwijk, tel. 1824—327; H. Frese, Bergambacht, tel. 18252X4; P. J. D. Ma reelis. Krimpen a.d. IJssel, tel. 1895—307. K ER K DIKN STEN Doopsgezinde gemeente, Noordmolen- werf 1; 10,30 uur, ds. SIccama. Gemeente van Christenen,. Zendings- kapel. Gerard Scholtenstraat 128; 20 uur. dienst. Christengemeente, Abcoudestraat 6: 18 uur, dienst. Christian Science Society, zaal 1, Beursgebouw: 10 uur, Hollandse dienst; 11.15 uur. Engelse dienst. Hersteld Apostolische Zendingskerk, Nozemanstraat 48 b; 10.15 uur, dienst. Evangelische gemeente, Kleinstraat 3: 19 uur, mevr. Broeder. Evangelisch Lutherse gemeente, Heer Vrarthestraat 51: 10 uur, dr; Jaanus; Nozemanstraat 10, Lutherkapel: 10 uur. jeugddienst, ds. Scharten; 19 uur. <is. Scharten; Van Swietcnlaan 1. Burcht kerk; 10 utir, dr. Lindi;« Remonstrantse kerk, Westers. 10.30 uur, ds. Laforet; „Het Nieuwe Verbond", Jagerslaan; 10.30 uur, ds. Postma, Vrije Evangelische gemeente. Jan van Loonslaan 10: 30 uur ds. Visser; 17 uur, ds. Leep; Weimansweg 70: 10 uur, ds. Leep; 17 uur. ds. Visser. Oecume nische Jeugdraad „Rotterdam", Oud- Katholieke kerk. Nieuwe Binnenweg 25: oecumenische jeugddienst; 19 uur, ds. Julius en ds. H. R. Postma. Stadsevangelisatie „jerueP», Klein straat 3: 10 uur, dhr. A. de Weger; Vriendenlaan 25; 20 uur, dhr, Veld kamp. Vrijzinnige Hervormden, Beatrixzaal, Hervormde gemeente Vreewijk Vrn„ deskerk Leede 121: 10 ir, próf. dr. i 9' ,?an V,nn3.k;, 17 «ur. Jeugddienst ds. J, Gras; Irenekapel. Oud elandstraat Ho" ds'nA' J9" JoR8: uur, i -r, \cn pruggenkate; Kruisvaan! kapel. Vinken baan 32: 10 uur. ds P* L. Ruitenberg. - L*B«r des Hells. William Boothlaan 6—8; 10. 18.1o en 1920 uur; Tellinaer- straat 12—15: 10 13.30 en 1D.30 s:ur; Spanjaardstraat II: 10, 18.43 en loaó uur; Oranjeboomstraat 293; yj ia'gn Haptijbcngemcent, Rotterdam-Cen trum. Ridderstraat 12: io uur, dienst- 12 uur zondagschool; 19.30 uur, jeuzd! bijeenkomst, Ned. ver. van Spiritisten .HarmonU". aula V.U.-gebouw, Weatzecdfik- ïoaó uur, dhr. p. A, v, Dilst, ondirwero „De Ahlmsagedachle", efp Zuiderkcrkwijkgemeente. Waalse kerk Sohiedamse Vest: 19-uur, prof dr j de Graaf, onderwerp; „Oorlog én Vre! de. gezien in het licht van de Bübei" r BapUstcngemeente Rotterdam-Zulfl* Lepelaarslngel 47; 10.30 uur, as Rel! ling; 12 uur, zondagschool; 19.30 uur evangelisatie-bijeenkomst Hervormde gemeente Chariots, Oude kerk, Charloisse Kerkslngel; 9 uur. ds. Anker; 10.30 uur ds. Kok; 17 uur, ds Holst Nieuwe kerk. Zuidplein10 uur! ds,. Mulder; 17 uur, ds. Mackaay. Beth Iehemkapel, Blankenburgstraat: 10 u* ds. De Mefjere; 17 uur, ds. Kok 12 uur. jeugdkerk, dhr. D. Janssen <3ar- mssehuis, Lepelaarslngel: 10 uur. da v a. Most; 19 uur, prof. dr G Cv' Niftrik; 10 uur. Jeugdkerk, dr L. Kerk! hof. Zuiderkapel. Charloisse Lagedflk* 10.30 uur, dhr. Zethof. Morgensterkerk" Slinge: 10 uur, ds. Holst; 19 uur ds" Mackaay; 10 uur, Jeugdkerk dhr, j" Sparreboom. Pendrecht, Kerkwervesin-' gel: 10 uur, ds. Mackaay; 19 uur, ds De Meijere. Wljkgebouw, Lange Hl 11e! weg 233. Jeugdkerk; 10 uur. dhr. Van Ea:. 10 uur, klnderkerk; 10.30 uur mei M. van Gelder. 1 Prot. gemeente Rotterdam, Marana- thakerk, Hillevliet; 9 uur, ds v d Velden; 10.30 uur, ds. Alkema; T7 uur' ds. Smits. Wllhelminafeerte, Oranje- boomstraat;. 10 uur, ds, Terlouw- 17 uur, ds. Van Hef. Prinsekerk. Sche penstraat: 9.30 uur, ds. Sperna Wei land: 11 «ur. ds. Dijkstra; 17 uur, ds G-odthelp. Noorderkerk, Jacob Catsstr' 10 uur, ds. Waardenburg; 17 uux, ds Visser. Helvetiakapel, Lisplein: »J0 u as. Sohoch. Koninginnekerk, Boezem"-' singel; io uur, ds. Tukker; 17 uur, ds Oberman. OVERS CH1E Chr. Gercf. kerk: 10 en 17 uur, lees- diensten. Ned, Herv. kerk: 10 uur, ds. E. van Wieringen; 17 uur, jeugddienst. Schanswak, vie. De Jonge. Boven lijk, ds. H. van Reken. VrlJz. Herv,:. io^o uur. mej. C de Jong. Gcref. kerk art. 31; 9.30 en 16 uur ds. H. J. Nijetihuis. Geref. kerk, Bethlehemkerk: 10 uur ds. Firet; 17 uur, ds. Ribberink Maranathakerk; 10 uur ds. Rlbberink ®n 17 uur, ds. Firet. OUDERKERK a.d. ÏJSSEL Ned. Herv. kerk: 9,30 uur, ds. G. Alers; .14 uur, ds. v. d, Kam; 18,30 uur, ds. Bijl. WJjkgebouw: 9.30 en 28.30 uur. dhr. A. de Redelijkheid; woensdag 20 februari: 19 uur, ds H. A. Leenmans. Geref. kerk: 9.30 en 18.30 uur, ds, a A. Vreugdenhil. KLBiNk L5 woorden fZ-— iedere vijf woorden meer fQ£0 Verloren Verloreo: zwarte regenbroek en grijze plastic Big Ben regen- t...jas. 15-2 gaande van Hendr. "Borchstraat 'naar Bergselaan Terug te bezorgen: Hendr. Sorchstraat 11 b, R. Swart. Huisdieren Het beste vlees voor nw kon< en kat is gekookt en rauw: Verse waar van Bosselaar. Da. gelijks thuisbezorgd. Tel 113901 —113733. gevestigd Abattoir. Rotterdam. Alle kiosken nemen gaarne uw Koerierster aan. Indien voor 1 uur opgegeven is plaatsing de volgende dag gegarandeerd. Peisonëel gevr. Bas van der Heijden zelfbe diening vraagt nette verkoop sters. Prettige werkkring. Hoog loon. Aar.m. kantoor Math en es. eerlaan 476. Gevraagd model, meerderjarig, goede verdiensten. Figuur voor beeldhouwer. Hoog loon. Even tueel avondwerk. Brieven met foto onder no. 8098 aan het bureau van dit bind Nette werkster gewaagd voor habfe dag of avond Mevr. Jongsma, Lisbloemstraat 47, Rotterdam Noord. Gevraagd zelfst. hulp ln de huish. voor dag en nacht, in gezin met 1 kind. Ouders de gehele dag afwezig Hulp van ■werkster. Mevr. Ambtman, Stadhoudersweg 41c, Telefoon tot 6 uur 26445 "Winkeljuffrouw gevraagd in JevensmiddelenbedrijÉ. Aan» melden: Borst, Vierambaehts- straat 85. Cbefaro, Kelleweg 8. Rotter. dam-W., vraagt wegens uit breiding voor zijn chem. afd. fabrieksarbeiders voor conti nudienst. Aanm. 10—6 uur aan bovenstaand adres. Noodhulp drukker gevraagd, voor pl-m 2 4 3 -weken; gepens vakman of gevorderde leerling event, halve dagen tel. 56122 7 uur 3037L Gevraagd: meisje voor het ver pakken van geneesmiddelen en voor het verrichten van andere lichte werkzaamheden. N.V, Techn. Apothekers Onderne ming, Jutferstraat 14, 3e etage, tel. 116130. Gevraagd: Fliinke vrouw voor schoonhouden van kantoor. gaskamers, koffiezetten e.d. agelijks van 8—1 uur. Solli citaties uitsluitend persoonlijk 's avonds van 6 uur, N.V. J. van Bekkum, Goudserijweg 83—85, Rotterdam. Vlotte kousenrepara.trice-leer- lïng gevraagd. Hoog loon. Pret tige werkkring. De Jong, Frits Ruysstraat 55.. Te bereiken met lijn 1.. 16. 17. 22, Pientere jongens gevraagd 14— 16 jaar. Zij kunnen als leerling drukker een interessant en goed betaald beroep leren in de modern ingerichte drukke rij „Trto-Hillogersberg", Gus. toweg 51. Rotterdam-West. Gevraagd bezorger of bezorg- ster per fiets. Van Son's Tuin dorp Apotheek. Groene Hlile- dljk 336. Fijne vleeswaren- en delica tessenzaak vraagt flinke win keljuffrouw en aankomend winkeljuffrouw. Paul Rljshnu. wcr, Nieuwe Binnenweg 196. t«L 32779. Alle kiosken nemen gaarne uw Koerierster aan. Indien voor 1 uur opgegeven ls plaatsing de volgends dag gegarandeerd, bitjvend prijsopgaaf. Fijne vleeswaren- en delica tessenzaak vraagt fietsjongen. Paul Rijshouwer. Nieuwe Bin nenweg 196, tel. 32779. Vitcoria Theater - vraagt cais sière. Aanmelden Bergweg 10B. tel. 48333, Banketbakkerij van Straaten-, Bergweg 361. vraagt winkel juffrouw en werkster voor 1 dag per week; Na 6 uur boven huis. Wie ruilt 2-kamerwoning 4 keuken zolder, huur 5. in 't Noorden voor 2- of 3-ka- merwoning. onv. waar. Hogere huur geen bezwaar, ook nieuw bouw. Brieven onder no 6140 bur. blad. Allo kiosken nemen gaarne uw Koerierster aan. Indien voor l uur opgegeven is plaatsing de volgende dag gegarandeerd. Vaccmti ever blijven Kampeer centrum Bondstenten- verhuurder verhuurt gloed nieuwe Governor-tenten." 2- persoons- Luchtbedden, Buta- gas enz. Alles zonder botg. Bespreek tijdig. Ook verkoop tenten en kampeer artikelen. Hoogstraat 38, Rotterdam, tel. 126223. Gevraagd banketbakkers-leer. ling. Veel te leren, prettige werkkring. Aanmelden: ban ketbakkerij Frans de Poorter. Zwart Janstraat 149, tel, 84085. Gevraagd per 1 maart in klein gezin nette werkster. Onver schillig welke dag. I dag per week of 14 dagen Mevrouw Jansen. Juliana van Stolberg, laan 27 bis. Gevraagd werkster 1- p week. Kantoor Vogler en Co-, Mau. ritsweg 49, tel, 27878. Stoomwasserij an Houdt vr. mangelsters en perssters. Goed loon. Schoon en prettig werk. Waterloostraat 66. Tel. 28919. Nette flinke winkeljuffrouw gevraagd. Fa. L. Vreugdenhil, Nieuwe Binnenweg 206 a, telef. 31008 Gevraagd voor direct of later een le verkoopster en hutpver- kóopster. Voor prima kracht goede, voorwaarden Aanmel den Banketbakkerij Vroon, Mathenesserplein 15. Rotterdamsche beurtvaart on derneming zoekt voor directe indiensttreding een all-round walbaas. Aanmelden: Maaskade 64, tussen 9 en 12 uur. Op middelgroot handelskantoor kan geplaatst worden bediende voor magazijn» en kantoor werk, 15-17 jaar. Van Wal- beek's Handelmij N.V., Unger- pietn 2 (Flatgebouw Schie- kade). Aan constructiewerkers en ma- chinebankwerkers wordt een aangename werkkring geboden bij Vingerlïng's Machinefabriek N.V., Voorhaven 99 Rotterdam, tel 31478. Alle kiosken nemen gaarne uw Koerierster aan. Indien vool 1 uux opgegeven ls plaatsing de volgende dat! gegarandeerd Schrijfmachines verhuren wU per week. maand en langer Handelsonderneming a v. d Viseh, Henegriuwmaan 2?33 R'dam tel 37587 —30701 Huwelijk Huwelijksbemiddeling zaak van vertrouwen. .Vraagt gratis Inlichtingen of komt eens rustig met ons praten, u slaagt zeker. Uiterste geheimhouding. Spreekxiur 99 u. (ook zater dags). Bureau „Lely". Gr. Vis. serjjstraat 71 a. tel 54521. Nette werkman met vast werk. alleenstaand met woning buiten Rotterdam, wenst kenrosma- Iting met dito vrouw. Brieven onder no. 6141 bur. blad. Bent n soms een van de velen, die nog steeds niet slaagden met het vinden van een levens partner? Vraag dan vrij blij- x'end inlichtingen in blanco couvert aan „Jaco". Petunla- straat 17 d. laardingen. telef. 01898—5108. - Geheimhouding 'emkerd. Beekbergen: Gem. blijven Ideale omgeving. Doll. Hulleweg 21. Te huur tenthuisje in Maamse bossen. 4 pers. f 28,p.w. Brieven onder nummer UZ 9078 bureau van dit blad Te koop gevraagd Lompen- en Metalenhandel. Heeft u wat te ruimen? Lom pen. lood, koper. zink. alumi nium enz. Desgewenst afge haald. Dan ls uw adres P Ver meulen, Bothastraat 40. telef. 75840—173615. Rotterdam. Gebruikte school- en studie boeken 2540 pet. korting. Le vering onder gar. Van Dök'- Boekhuis. Kampen. Hoge prijzen voor alle soorten metalen. Garage- en fabrieks- oprulmlngen. H. Hordijk, van Heusdenstraat 32a. tel. 52707. b.g.g 50120. Te koop gevraagd: Fabrieks- en mag. opruimingen, schade- goederen monstercollecties etc. Onverschillig welke branche. Gebr. de Lange, Goudsesingel 24, tel. 27866 cn 113811. Rotter dam. Schrijfmachines, Nieuwste mo-Verhuur van luxe auto's zon dellen Tippa koffermachixie, betaalbaar in 1218 maanden. Diverse tweedehands machines, in goede staat zijnde, met ga rantie. Wester Kantoormachi- nehandel P. Loos, Vieram- bachtsstraat 73. tel. 53617. woonhuis ledereen bi schrijfmachine, tel machine, reeds vanaf 3,— per week. Geheimhouding verze kerd Vraagt vrijblijvend in lichtingen Brieven onder no. 8021 bur. blad. Philips. S nelschee rap paraat koet nu nog maar f 39tf5 en ls voor slechts 1.—p.w- verkrijgbaar bh" Gebr. Kerdel, Jacob Cats- straat-.ÜB, teL 43251. De stencilmachine zonder sten cils „MH-cop" duplicator. Géén inkt, géén vuile vingers, géén dure stencils. 7 kleuren in één drukgang. 1000 afdrukken van één moederblad. Prijs 135, Eerst zien, dan kopen. Vraag demonstratie aan: Internatio nal Import Central. Selters- kampWeg 14, BenneKom, Fonkelnieuwe kolferschrijfma. chines. Geen dumprommel. Zo van fabriek, model 1956. Con tant aangeboden raet 25% kor ting- Jonker, Haringpakkersstr. 44, toonkamer Rösener Mansz- straat 138. Tel. 39481. der chauffeur o.a. Simca 1956 7.— per dag, 7 cent per km. Met verwarming en all risk verzekerd. Van Muyden en Co., Volmarljnstraat 73a, tel. 54336. na 12 uur 38807. Ik zeg maar zo voor een fa- miliebusje naar Beto, Volks wagens de Luxe en Taunus de Luxe 9-persoons. Tevens Opeis Rekord te huur, zonder chauf feur. Dirk Smitsstraat 40, tel. 21625. Autohandel Kraanen, Van de Bontmantels: moderniseren re- i C. 4.1 OKA1A 4, 1 Scheliingstraat 52. tel. 85414, is ook des avonds en zondags ge- opend. Maz-lnstr. - Radio's Gramofoonplaten Auto's - Motoren Rijwielen ■Nieuwe onderdelen v D K.IV Minor, Skoda en Volkswagen. Rutme sortering. Voordelige pnjzen P, Stahhe; Mcthenes- serdyic 179. tel. 33209. Sloopauto's te koop liefst van na 1945. Leeuwên- burgh. Kijfhoek. Zwijndrecht, tel. 335K 1857. "s avonds 9219. Gemakkelijke Betalingl Haar den- Televisie, Radio's, Stof zuigers. Wasmachines. N.V, Mij. „De Pool". Goudsesingel 32—38, tei. 28891 (by Oost- plein). Pracht matras thans voor iedereen, anti-reuma, prima kapok en damast 5 kleuren. Vanaf 2,50 per week. Desge wenst bezoek aan huis. Brie-: ven onder nummer 8Q9S bu reau van dit blad. Te koop gevraagd fabrieks-, garage- en magazij nop ruimin gen. Buitengewoon hoge prij zen voor uw ijzer en oude me talen. Fa de Groot, Bothastr 65-67, tel 79049—173534, Alle kiosken nemen gaarne Koerierster aan. Indien v uur opgegeven is plaatsing volgende dag gegarandeerd.' Te koop aangeb. VleessnUmachincs, snelwegers, kasregisters, elek. gehakt- en elek, koffiemolens bij Leeu wenburg. Goudsesingel 47. Te lefoon 25995, Rotterdam. 40-80 procent goedkoper en volle ga-' raatle Sleutel- en slotenhuls, alléén Rui 1st raat 57, telefoon 33(100 Uw sleutel verloren? Duizenden soorten Vale enz. Geen f 125 doch vanaf 0.75 Klaar terwijl .•acht Ramen, deuren, asbest en ijze ren golfplaten, houten binten, vloerhout, 2x3 latten, glaa. verf. rubbetoid 70 ct„ wasbakken, hardboard zachtboard, tegel board. asfalt enz. Zwaanshals 110 b. tel 85651 (Vasmachlnefabriek heeft en kele wasmachines, kleine email foutjes. volle garantie 1140.— Depot mr, A v. d. Woude laan 70 tel 76367, Rotterdam Televisie, radio, wasmachines, stofzuigers Event, gemakkelij ke condities A. Kool. Gouw straat 13. tel. 76962 Stofzui gers wik keien onder garantie Voor woningtextiel, gordijn stoffen. Jabo-karpetten. Bala tum, lopers, bedden, ledikan ten, reparaties en Ujmwerk naar de vakman. Meubelstof- feerderij IJssel monde. Beneden Rijweg 493. tel. 173526. or c uur 171159 Verhuizingen en transporten onder enrantle dooi geheel Ne derlartd H. Lubbers alléén Vlaggemanslraat 38 N.. telefoon 47842. Prima materiaal. Vrü- i een complete frldor voor 95.— Naaimachinehandel v Koyk zwaanshals 333 telef 80110 Thans weer snel leverbaar Fabos onze bekende olie- gasbrander. passend tn el ke haard en kachel, van*, af 1 175.—. Wed. Bosnian's Ijzerhandel. Grondherendyk 61—63, Rotterdam Zuid, telef. 73781. Te koop aangeboden visaqua- rium 130x70x50. Compleet, vissen en planten. Boerhavc- laan 91, Schiedam, Gemakkelijke Betaling. Da mes-. heren- en kinderkleding. Wollen dekens, bedden manu facturen. A, C. Kcrpershoek. Mathenesserlaan 231. tel. 52976, Gemakkelijke Betaling. Radio- en Televisietoestellen, Wasma chine wringers stofzui gers. A. c, Korpershoek, Ma thenesserlaan 281. tel. 52976. Moderne kinderwagens, veel chroom, alle modellen vanaf 7,30. Nieuwe poppewagen. 7,60 met kap 27.50. Nieuwe wandelwagen 15,—, looprek 10.—, kinderstoel 10, Snel, le Pljnackerstraat 33. tet. 88002. Autobanden alle maten. Ver koop Inkoop. Gebruikt Gecoverd Nieuw. P. J. van Dijk, Toïlensstraat 65, Rotter dam-N,, tel. 85559. b.g.g. 42974, zaterdagmiddag geopend. Motorblokken lassen en metaal spuiten. Speciaal lasbedrijf Lasfca. Slotstraat 9. tel 122956 Voor goede prijs sloopauto's te koop gevraagd. Alle soorten (luxe of vrachtauto's), ook na oorlogse. Fa. Vos en zn„ auto sloperij. Stadlonweg 33, Rotter dam. Tel. K 180077095 of na 18 uur 77279—172495. Voor goede gebruikte motoren en voor gebruikte inruilmoto- ren v.a.f 100.Wülem van Eyk, Marconiplein 1—3. teief Volkswagen bestel te koop. 2n zeer goede staat. J. Nekeman, Lusthofstraat 55. Te koop dames- (Fongers) J 75,— en Herenrijwiel (Kes- teüz) 50,—. Tel. 89416- Stad- houdeisplein 20 a. Aangeboden A.J.S, Twin in staat van nieuw. Dijkstra, Ruilstraat 14, Rotterdam, telef. 51580. Neerlands mooiste en meest solide woonboten levert uit sluitend de Amstetiamse Be- tondroogdokondernemlng, Pr Hendrikkade 48, tel 49776. Te koop aangeboden winterjas, Cromby regenjas, petroleum kachel. merk Pitsos en 2-delij bed. Alles nieuw Damesman tel en theemeubel z.gji.n. Tel. 12 32 39. Vredonoordlaan 61 b. Contant tegen voordelige dag prijzen, alle merken wasmachi nes en centrifuges. Wed. Bos nian's ijzerhandel. Grondhe- rendijk 61-63, tel. 73781, Rotter. Ihagee vergrottngsappafaat 6x6 met lens f 60.van Reenen, Serkelselaan 73 b. Nieuwe elektrische naai mat hi. compleet met koffer, lang durige garantie, contantprijs f 275.betaling 4- p. week. Groen Naaimachinehandel rambachtsstraat 114. telef. 36653. Roer. en onroer. goederen Aangeboden woon-, winkel- e»» kelderruimte tegen betaling Goodwill en inventaris. Brieven onder no, 8097 bureau dit blad. Auto's zonder chauffeur. Spe ciaal Volkswagens de Luxe '54. Am. J. Strücker, Van Speyck- straat 33. tel. 36660. R'dam, Opel Olympia 1949 750.—; Opel Olympia 1952 met koffer 1500,—: Volkswagen 1949 in zeer goede staat 1100.Ro ver i949. kleine Sedan met schuifdak. !n onberispelijke staat 1250.—: Mercedes 1948. benzineverbruik 1 14, 600. Taunus 1950 750.Simca 1950 S 800.Citroen sport 1951, zonder gebreken 1100.Re nault Frairie. 8 pers. stationcar, gaaf en goed 1 2500.—; Nash 1952 Rambler briolet, radio, kachel, enz. 3250.Oldsmo- b.ile '53, Sedan met radio en; kachel, olievrije motor 2250. Ford F JE. 1952, bestel 750 kg. geheel als nieuw f 1750.Ford Pilot '49, sterke trekker 600.-; Austin Healey 1955, type Le Mans i 5000.—: Peugeot 203 t 975.—; Hulsmann 200 cc. 1954 als nieuw f 700.Fiat 500 1952 met gereviseerde motor f 1850.—; Austin Leight Coats 1947 t 475.—: Mooie grote, ge heel complete hausecar f 2250.-. Ook inruilen Van de Meys, autohandel, Schlekade 133 iel. 43636, 's avonds geopend, Grammofoonplaten op conditie. 15 stuks f 1.— p.w.; 30 stuks I 2,— p.w. Naar keuze zonder vooruitbetaling zeer uitgebrei de collectie populaire nummers ook langspeelplaten, klassiek en opera. Wy zenden U gaarne geheel gratis onze catalogus sen. Kroon Radio, Schiedamse. weg 117 (bij tramhalte). - telef. 5566932717,*'Rotterdam. Enig in Nederland! Elk ge wenst merk radio twee maan den op proef. Volledige garan tie en voordelige service. Ook op elk ander stuk technisch huisraad. Aanzienlijk lagere prijzen: „Correc*", Zaagmolen, straat 104—106. tel. 48239. pareren. Van lange korte man tels maken. In een week klaar. Breedveld, Graaf Florisstraat 14, teL 50802. Speciaal adres voor bontman tels naar maat. zonder prijs verhoging. Tevens 19 kor ting op alle bontmantels. Het adres voor een vakkundige rep. en moderniseren van uw bont mantel. Tel. 39335. c. F. Breed veld, Essenburgstraat 32, Rot terdam W piano 195,—. Zwarte salom piano. Klein; model, hagelwit Klavier. Merk Kuypers. We gens plaatsgebrek. Snelleman- straat 76 a. Radio - Televisie Televisie. Alle merken. Vanaf t 4,75 per week. Prima service en garantie. Geen rente of bankkosten, In heel Rotterdam alleen: Van Veen, Diergaarde singel 94, tel. 115630 na 6 uur 45647. Televisie-serie 1957. Superont. vangers van (995,- voor f 795.-, van i 1195,. voor i 955,-, van 1495.- v. 1145.-. Ook op ge makkelijke betalingscondities. 15 maanden garantie. Vraagt inlichtingen onder nr. 8005 v. d. blad. Meubelen Dames I Bontjasjes, kort en lang, vanaf f 2,— per week. Onze coupeur komt u ook met onze collectie aan huls bezoe ken. Strikte geheimhouding. Brieven onder no 8020 bureau van dit blad. U schrijft of belt! Wij komen, (ook 's avonds)! Dames-, he-, ren- en kinderkleding, maat kleding. Beter genre. Lage prij zen. Postbox 59, Rotterdam. Tel 55769, Desgewenst soepele betaling. Geheimhouding. Be taling p. giro vanaf 10.per maand. Alle kiosken nemen gaarne uw Koerierster aan. Indien voor 1 uur opgegeven is plaatsing de volgende dag gegarandeerd, Dane, F.N.OJP. autorijschool, Voor scocterics naar Autorij school H. P. Take, Jan Sonjé- straat 4, Rotterdam, tel. 26777 Autorijschool Slton. Mijhhbe- renplein 27, tel, 178145, stelx gratis voor 1 dag een auto ter beschikking na geslaagd te zijn voor het examen. Autorijschool Van de Torre biedt u tegen speciaal winter- tarief eon snelle opleiding tot volwaardige automobilist. Pri ma service, gediplomeerd in structeur. Blokweg 54. telefoon 173360.. „Presto" erkende bonds rij school, lest met verwarmde Ford Zephyr 6.'per uur. 1 les en exam en rij den gratis. Scooterles 5.—. Nieuwe Craoswykscweg 68 b. telefoon 126584 Scooter- en motorrijlessen 35. per cursus Gratis examenrijden en theorie Auto- en Motorrij school De Groot, Hooidrift 65. tei. 3.6.5.4.8. Vlees en vleeswaren Bestel uxv wild en gevogelte bij J. Bikker. Tldemanstrsat Rotterdam, tel. 33375, Fotografie RolfUms: Ontwikkelen, afdruk' ken. vergroten. Prima vakwerk. Fotobandel De Kok, Span jaardstraat 47, Rotterdam Post orders voorrang. Slaapbanken tn iedere uitvoe ring t 69.98-—. 125.—, enz. Divans 14569.75.—. „De Specialist", Burg, Roosstraat 23 Rotterdam. Meubeltoonzalen Henk Hartoe, Statenweg 184. tel. 84950, Geen koopverplichting. Bankstellen, huiskamers, slaapkamers. Ook modem. Desgewenst met Am. Service systeem. Betaal niet te veel, koop uw meubelen rechtstreeks van fa briek. ook inruil oude meube len. Bel 83367—50635 enu wordt per auto gehaald. „Cor-Ros", Kievitstraat 15—17. pracht rookfauteuils, compleet met kussens t 49.50. Haardfau- teulls i 27.50. Salon- en kloos tertafels t 29.72. De Meubel beurs, Grote Visserijstraat 4- 8-10. Aangeboden: Vauxhall Velox 1950, 1025.—: Ford de Luxe 1951. 6 cil. 1100.—. Na 7 uur 's-Gravendijkwal 123 3. telef 52649. Aangeboden van particulier Renault '53 met schuifdak en ■erwarming, alles in prima staat. Amelandseplein 10. telef. ""3713. Motorrij%vJeIen op afbetaling. Maico 125 ce 1954. N.S.U 250 CC 1952, Zündapp 200 CC 1952, Zündapp 200 cc 1951. Hulsmann 125 cc 1952, TWN 250 cc 1949. TWN 200 cc 1947, NSU 350 cc 1945, DKW 200 cc 1946. AJS )0 ee 1945, Harlcy Davidson iet zijspan 750 cc 1945, Harley Davidson 750 cc 1947. Bromfiets Cyclemsstcr. Autohandel Fect n Eist. Stadhoudersplein 10 a, B83GI. Rotterdam. "Motorrijwielen. D.K.W. Twin 500 ce 1956, Victoria sport 230 cc 1954. Maico 200 cc 1954, Opel Rekord 1953. Inruilen cn finan cieren. Peet van Est, Stadhou dersplein 10 a. tel. 69361. - 's Avonds geopend. Het Juiste adres voOr uw meu belen Is j. Roorda. Noordsin gel 99. R'dam. tel. 8Ö990. Komt u. eens kijken? Van Stam tot Meubel voor meubelen naar „De Stam" Grote collectie moderne meu belen. bankstellen, eethoeken. slaapkamers. bijzetmeubelen. Meubileermrichting „De Stam" Pannekoekstraat 56, Mariniers weg 39—41. tel..124576. Bruynzeel's opbergkasten, 90 cm breed. 92 cm hoog, 30 cm dieP, met 4 planken. Compleet vanaf 34.75. Wilson. Grote Visserijstraat 97—101, midden in de straat. Zonder rente en kosten: Meu belen. 3-zlts slaapbanken, bed den. dekens, tapijten, kleding. N.V. Mij. „De Pool". Goudse singel 32—38, tel. 28391 (bij Oostplein). Te koop gevraagd alle soorten gebruikte meubelen, Aanbie. dingen met omschrijving en prijs: Postbox 59, Rotterdam. Schrijfbureaus!!!! Mooie solle- de massief eikehouten 134. Te zien modelkamer meubel makerij Baars, Libanon weg 56. Rot Ier dam Oost. Tel, 20991 Kleding, schoeisel enx. Gevraagd platencamera 9x12 en 6x9 en kleinbeeld-projectoren. Camera-koopjes. Erkend foto- handel. Bram Boogertnan, Dordtseïaan 10 c, Rotterdam Zuid. Tel. 73216. Horlogerie H. Wlefkers, Oostzeedijk 348. tel 25633, dames- en herenbor- loges l.— per week, 2 jaar verzekerd tegen verlies diefstal. Horlogerie De'monte, Nieuwe Binnenweg 28S. Wij geven de hoogste prilzen voor uw oud goud. sieraden en briljanten. 14-karaats gouden damesringen met echte steen 19.75. Stoop man Juweliers. Nieuwe Bin nenweg 397. Zwart Jan straat 65.. Kunstgebitrep. K unstg e bitten re par att es. - le klas werk onder volledige ga rantie. Billijke tarieven. U kunt er op wachten. Instituut ,Den- tllla Hoogstraat 40. tel. 126010 Rotterdam Reparaties Kunstgebitten in een half uur. Claes de Vriesela&n 21, tel. 37519. Rotterdam. Spoedreparatie kunstgebitten in uur. Dagelijks van 9 tot 9 uur, ook zaterdags. Schie- damseweg 34 a, tel, 31972. Gouden tand in kunstgebit. In een '5 uur klaar. Schiedamse- veg 34 a. Rotterdam, tel. 31972. Haar- cn huidverzorging saiui) C önemerwaard, CJ. de Vriesetaan 47, telefoon 34168. Permanent wave f 4.—; short vave 14.kinderen tot 12 aar 1 2.59. Damesl Laat u nu bij ons per manenten Prachtige modellen 15.—. Nergens kunt u beter terecht. - Dameskapsalon J, Brouwer Noordmolendwarsstr 9 tel. 80984. voor lederen Kleding, wanten en regenkleding Willem vaö Eyk, Marconiplein 1—S telef De vanouas en meest bekende auto. en motorrijschool Ael- breebt lest met Ford Taunus '54, scooter- en motorrillea 35.per cursus. Voor dames een Instructric ls en blijft Auto-, motor-, scooterrijschool H. de Wilt, lest met nieuw ma teriaal. Ook verhuur van mo toren. Gratis theorie Oostelnde 87, tel. 115285. Instituut „Erom" annonceert de aanvang van haar nieuwe eur. sussen omvattende: lessen ir make-up. houding- en vorm- verbetering. Opleiding tot man nequin en pasdame na vooraf- genoroen test. Inlichtingen da gelijks tel. 76844. Autorijschool .JLuctor Emcrgo" met Citroen 2 e.v. de handigste wagen in stadsver keer. f 5.per week. J. Pol derman. tel. 88980, bij geen ge hoor tel. 117655. Wanneer u niet bij het eerste examen slaagt zijn alié verde re lessen gratis. Autorijschool L.. Bronnewasser, ged. in structeur. tel. 80246. Gordel weg 129 b. Niet langer dralen, uw rijbe wijs bij Sluimer halen! Vorig jaar 80 procent geslaagden. - Thans bereikbaar onder tel. 41201. Cliostraat 19. Hillegers- berg. Lest met Opel Autorijschool De Reus de juiste keus! Gediplomeerd instruc. teur; v.h hoofdagent van' poli- Brielselaan 276, tel. 17 44 28. Diversen Dekens overtrekken met slerst, zijden satinet, ook voor nieu we dekens Dekenovertrekkerij le Pijnackerstraat 10, vJj. SneUemanstraat. teL 40051— Glas In lood, glasplaten, glas inzetten, spiegels moderniseren. Roozen'a Glashandel, Boezem straat 99, telef 25470; Coolse- straat 54, Na 6 uur teL 47810. Overbemdenreparatle. Onj er kend atelier werkt alleen met le klas overftem dennaaisters. Klachten dus uitgesloten. D. d. Heuvel, Abr. Kuljperlaaa 63a, telefoon 86902. Depot: Bi zon,-Slaak 22, tel. -123751. Voor halen en brengen, teL «8902 3 wollen dekens grote 2 per son ns maat voor 2.— per week Alle inlichtingen 33279— 84344. Dames, er zijn weer leuke nieuwe modellenl Uw hoed keurig vervormd voor t 2.75. Ruime sortering modellen Pri ma afwerking. Dameshoeden- bedrijf „Pavoro", Heer Ker- stantstraat 77. Stofzuiger stuk? Bel op 84182. Erkend reparatie-bedrijf voor alle merken. Speciaal service voor Holland Electro en Ruton. stofzuigers. Verkoop en Inruil van alle merken. De Anker- wikkelaar, Zwaansbals 357, bij Noordplein. Koffiemachine defect. De KDD helpt u direct Tel. 43129. B L- Pijpers. Uw adres voor gestencilde maandblaadjes. circulaires, convocaties, brochures, vouw-, plak- en bindwerk en het ma ken van sets en bloes la Al ba, Stuurmanstraat 6 a, teL 31159. Bestel, cn boodschappendienst Buytendijk en Zn, Jae. Cats- straat 33, tel. 48988. Door heel Nederland. Gelieve geen geld of goederen af te leveren aan mijn vrouw Schoolwerth—Dronk, daar door mij niets betaald wordt. W. A- Schoolwerth. Oudaenstraat 23b. Schoonmaak. Witten, behangen of verven van kamers, gangen- enz. Staalboek behang ter inza ge. Zendt briefkaart- F, Hen driks, Voorburgstraat 86 b, Rotterdam N. Lampekapppen overtrekken al le maten. Ook handbeschilderd. Speciaal adres. Ook reinigen. 3. C- J. van Alphen» Jae. Cats, straat 127. tel, 40186. Dumoulin, Snelllnckstraat 37. West (bij 's-GraveridÜkwal) reinigt suède damesjasjes 4.75, herendassen 60 cent. hand schoenen t 1.50. herenhoeden 3.—. Tel. 32422. Verhuizingen pianovervoer. Droge verwarmde bergplaats voor Inboedels. Jan Lubbers. Alles onder garantie. Prove- «iersslnge! 66. tel. 43943. Frans Moret reestartlkelen Vjerambachtsstraat 106, tele foon 39346. Muisjes t 0.10, mir litons f O.Jfl. versjes r 0.03. Di verse rubbermaskers, voor drachten en revuesch etsen, Overhemdenreparaüo met elke kleur popeline en originele voering. Niet de goedkoopste maar best?, oplossing. Vanaf 12.45. Frenay en zn.. heren modes. Goudserilwcc 48, telef 23052. Direct van stoffeerder! meubelen vakkundig gestof feerd en gerepareerd. Voorde lige prijzen, eventueel gemak kelijke betaling Molendijk, Boezemsingel 48 (hoek Boe zemstraat), tel. 25565. Laat uw matrassen vakkundig repareren, bijvullen of S-dellg maken. Bedaenmekerij H, J van Leeuwen. Nlc: Beetsstraot 58 W. (Spangen), tel 50940, Matrassen- en beddenreparaüe. Meer dan een halve eeuw er varing. L de Jong. Jac. Cats- straat 46. Noord. tel. 43655— 80944 Laat uw meubelen netjes en solide stofferen en overtrek- ken B1J meubelstoffeerder!) Gratis theorie Vrijblijvend staalboeken op gevestigd Ael-lóicht. Hoorweg. Spangensekade brechtskade 152 b, tel. 39619. [27a, teL l beddenreparaties- Bed denmakerij Hendriksen, Oost- plein 51, naast Vrije Volk, tel. 21992. Reeda meer dan 50 ja«r een vertrouwd adres. Jon Ringeling'» Theater Agen turen, levering van alle promi nente artiesten- Gezelsch. Keea Manders met de Jordaart prin ses Zwarte Riek, Rijk de Gooy. er, The Snap Shots: Majoco Trio, Gerry en Ferry, tevens levering van diverse orkesten- Boek nu reeds uw data voor het komende seizoen. Ael- brechtskade 15, R'dam, Telef. K 1800—36210. Jongedame 20 jaar zoekt vlotte vriendin om gezellig mee uit te gaan. Brieven onder letter BA. Zwagers boekhandel. Nieuwe Binnenweg 460-462 Rotterdam. In één dag- gereed. Laat uw bedden opnieuw overtrekken of vermaken eventueel bijvul len met javakapok. In één dag gereed. Dick v. Aalst, Lindt- straat 12. tel. 75601; werkplaats Zwijndréchtsestraat 39. show- m overzijde op nummer 40. Kinderwagens, kappen over trekken, spuiten. bekleden. Zendt briefkaart. "Wordt af gehaald. Inkoop en verkoop. Tel. 2149B Fa. Bogert, Oude- dijk 266. Nette heer vraagt dame 60-63 jaar. om een paar maal per week vriendschappelijk uit te gaan, Geen huwelijk, enkel op vriendschappelijke basis. Om geving Centrum. Brieven no 26 Kiosk Westplein. Beuken brandhout. Zéér ge' schikt voor open haarden enz. enz. Prijs f 5.— per 100 kg. Af gehaald Krallngseweg 379 N.V. Slopersbedrijf de Kobold.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 3