Msr J| The Mountain: alpinistisch epos van Spencer Tracy Gene Kelly's nieuwe balletfilmexperiment Anouilh voer wèl bij Pim Dikkers' regie auto's in dichte mist in botsing ^Rotterdams' regiment gaat reünie houden o1 ROTTERDAMSE BIOSCOPEN M|:ion ïf' rde,nr 4"«ss* K&üSS&itt r." Natuurlijk... een nieuwe ;-r£ÏÏ." c - -P De Wals van de Toreadors Bob de Lange: virtuoos spel SIEBEL jj MUSEUMCONCERT Schiedammers musiceren voor Schiedammers5 Slechts één geivonde Voor f 1600 aan metaal gestolen Mej. de Jongh 40 jaar telefoniste Na ongeval overleden Burgemeester opent winkelgalerij Voormalig ,22ste' in augustus naar Ede AGENDA In „Don't knock the rock" Is de ge ringste aanleiding voldoende om in dansen los te barsten (LUMIERE) In „UITNODIGING TOT DE vondsten als het gebruik-i tekenfilm ?nen. Ditmaal is h\) behfliue als plaatst ln de kleurige sfeer van een Choreograaf en danser ook als regis- oud-Italiaanse kermlsvertoning. Maar seur opgetreden. jVa rijn voortref- Kelly is geen Barrault en zijn ctowns- felijfee en verrassende prestaties in pantomime heeft geen enkel tragisch „An American in Paris'', waar hij "ei,jJSÏV-if; nicut.,. „"r haal van StnDaa de zeeman, voert Kelly mnftofmS met z^n helPend ..geestje" ln een fan- tnggelijkheden voor de dans in de tastlsch land van monsters en harems. film wist te openen, valt deze „In vitation to the dance" nogal tegen. De film bestaat uit drie onderling maar opvallend Is het gebrek aan varia- tie in de dans en de oplossing der si tuaties. „Vinger in de hoed" is een moderne «JÏÏSS. ÏÏT=JÏ KaSSSS oaueuen, cue wei een (Gescheiden) ver- (bescheiden) ver halend karakter hebben, maar niet ge plaatst zijn in het kader van een In trige. Het gaat hier dus niet om een ln dans vertaalde actie; louter om dat hier 'n quasie-navrante inhoud heeft gekregen. Een kostbare armband vol brengt zijn kringloop langs 'n keten van ontrouwe liefdesparen. Ook hier ziet weer fantastische decors, die ge- W. 21* het lieflijke film- sprookje van Elisabeth en Franz Joseph van Oostenrijk kon, nee móest wel een vervolg komen. Het publiek is in drommen'komen opdagen voor deze, aan de histori sche toerfceltjfcheid totaal vreemde zeer weldadige en kleurige oorsten- romantiek. Nu dus: „SISSI, DE JONGE KEIZERIN", behelzende wederom een charmant en bijzonder sterk geretoucheerd beeld van de eerste huwelijksjaren van de Beier se wildzang. Door de kassuccessen verleidt.zal Ernst MariscHka, de handige en vlotte regisseur, die precies weet wat voor fantasieën het moede, onder wereldpro blemen zuchtende bioscooppubliek ver langt, wellicht nu al weer peinzen over voortzetting van de cyclus. Dat ■wordt dan wel een beetje precair. Want al valt er met de beginperiode van dit vorstenhuwelijk nog wel wat roman tisch te hanselen, het is vrij spoedig zo ongelukkig geworden en heeft na het Mayerïing-drama vanElisabeth's enige zoon, de kroonprins Rudolf, zo'n tra gisch einde gevonden in Elisabeth's ver moording door een Italiaanse anarchist, dat men zich niet goed kan voorstellen hoe de blijde fanfares van deze eerste twee Aims zich met de treurmuziek van eventueel volgende zouden- moeten la ten rijmen. Zó ver is het echter nog niet: in deze Sissi lï zien we de jonge actrice Romy Schneider met haar aanvallige en onbe duidende snoetje weer even stralend, hups en charmant terug. Al zijn daar dan de moeilijkheden, met de strenge hofetiquette, de strijd met de schoon mama (gespeeld door Romy's Moeder Magda Schneider), die zich de opvoe ding van Sissi's baby toeeigent, de conflicten met "hadï jonge' echtgenoot zelf, die teveel door de staatszaken wordt beziggehouden. Sissl vlucht zelfs naar haar ouders terug, maar er komt •weer een verzoening en na een nieuwe ruzie legt ze zich tenslotte neer bij de plichten, die de keizerinne-staat haar oplegt. Dit ten voordele van de Hon garen. wie Sissi immer een warm hart heeft toegedragen en die haar aan het sljt van de weeldrig gekostumeerde en gedecoreerde film juichend als koningin van hun land binnenhalen. Een merkwaardige bijzonderheid van de produktie van deze film, waarin Karl-Heuiz Böhm wederom Franz Jo« vrij willekeurige combinatie van ballet- 5?i™Sn »!i« rnjff _n nummers, die wat het decor en de ruimte betreft, natuurlijk wel van de rttr,o iitamogeHlkhedm hrttan. -™W»"58 Dit zijn echter slechts technische voor- dit onderdeel weinig verrassingen, delen. Aan balletkunst valt er, ondanks Op het Berlijnse filmfestival heeft de medewerking van beroemdheden als ..Uitnodiging tot de dans" de hoogste Youskewitch, Toumanova en Kelly zelf, onderscheiding gekregen: de motieven weinig te beleven. De choreografieën van de Jury zijn ons na het zien van van Kelly zijn niet sterk, herhalen zich deze film (in 't VENSTER) een raadsel vaak, in weerwil van sommige originele gebleven. Cineac en Victoria: De Simpele titel „Gaby" doet niet vermoeden dat het hier om een nieuwe verfilming van het vooroorlogse toneel stuk „Waterloo Bridge" gaat. De inhoud van de film doet er trouwens evenmin aan denken. Slechts het grondpatroon van het oorspronkelijke verhaal is bewaard ge bleven: het niet ondenkbeeldige geval van de soldaat, die net niet de kans krijgt met een tijdens zijn verlof ont moet meisje te trouwen en later bij vergissing als gesneuveld wordt opge geven. Waarop het geschokte meisje de morele remmen los gooit De geschiedenis speelt zich. ook in de nieuwste verfilmingvan Curtis Bern hardt in Londen af, maar de tijd van de handeling is van de eerste naar de tweede wereldoorlog verplaatst Daar mee veranderde ook het karakter van de. film volledig. De statige brug over de Theems, met haar gaslantaarn, is vervangen door het Londen van kort na de invasie, dat door vliegende bom men wordt geteisterd. Vivien Leigh en Robert Taylor speel den in de film „Waterloo Bridge", die we hier kort na J945 te zien kregen, de hoofdrollen. Nu zijn. het de ditmaal nauwelijks dansende Leslie Caron en John Kerr. Als we de vroegere en de nieuwe film nog één keer mogen vergelijken, dan zouden we willen zeggen dat „Ga by" zo mogelijk nög oppervlakkiger is gemaakt dan „Waterloo Bridge". Het gemoderniseerde verhaal bevat tal van storende onvolkomenheden en de nogal vlot wisselende stemmingen van de hoofdrolspeelster overtuigen niet erg. Toch geloven we dat wie voor dit soort gemakkelijk aansprekende film romantiek gevoelig is. door „Gaby" ze ker zal worden geboeid. En om 't nog wat aantrekkelijker te maken: kleuren en Cinemascope. SPENCER TRACT, onver saagde klimmer in „The Mountain" (THALIA) VAN HENRI TROYAT'S roman 'La neige en deuil' is maar een zwak aftreksel overgebleven in The- Mountain (Schaduwen over de sneeuw), een Alpen-drama, dat haar voornaamste betekenis 'ontleent aan de ijzingwekkende, prach tige opnamen van bergbeklimmmg en aan de wederverschij ning na geruime tijd van de acteur Spencer Tracy. Hü heeft een witte kop gekregen, be weegt zich wat trager, maar de regis seur Edward Dmytryk heeft ondanks het gebruik van een .stand-in* atle tische krachtsprestaties van hem ge vergd, waarvoor men bewondering kan hebben, CH'erigens gaat het hi.er om een film en niet om een Olympiade-nummer. Tracy blijkt als filmspeler toch nog steeds over grote potenties te beschik ken. Ook at kreeg hij hier een vrij zwakke dialoog te interpreteren. hij weet ln zijn optreden steeds een merk waardige visuele spanning te brengen, zijn zwijgen en zijn in deze film op vallende traagheid suggereren meer dan de onmachtige intrige uitdrukt. The mountain, de berg. die (toeval lig?) heel erg lijkt op het handelsmerk van Paramount, die de film heeft ge produceerd. >s een reus in de Franse Alpen de opnamen zijn ook ter plaat se gemaakt. Een passagiersvliegtuig is neergestort, reddtngploegen moeten on- verrlchterzakc terugkeren. Spencer Tracy, de vroeger bekende alpinist Zac.hary Teller, houdt zich eerst afzij dig. Hjj kent de gevaarlijke berg. voelt zich lichamelijk met meer tot een be klimming ln staat. Maar zijn jongere broer, die bij na de dood van hun moe der, heeft grootgebracht, een bar boos kereltje, dat van Immoraliteit niet weet wat ny moet doen. weet hem te pres sen samen met hem naar boven te gaan. Het verdorven broertje (Robert Wagner) wil het vliegtuig en de lijken binatie genoemd met Dietrich en Lcllo- „machtig" journaliste en een ouderwet- plunderen, Zachary komt allengt onder brigtda-atlures. Met enige fantasie kan se burgemeester de jeugd niet van hun de ban van de berg: de bestijging is men dit alles In haar zien. omdat ze muzikaie rijkdommen kunnen laten ge. voor hem een soort persoonlijke afreke- enerzijds de vamp voorwendt, ander- nieten. Maar tenslotte weten de zanger ning de film maakt dit overigens zijds het meisje met het goede hart. r.u Alan Dale, de rock' n' roll-organisator De kroonprins" van"dë°zigcuners"(Cor- nauwelijks duidelijk. eens hartstochtelijk en, opwindend doet. Alan Freed, BUI Haley and his Comets nel Wilde) werd tot het huwelijk ge- Een verschrikkelijke tocht tussen dan weer ingetogen en bezorgd. 2e e.t.q. de ouderen te winnen voor het dwongen door zijn oudere broer, de ko- hemel en. aarde begint dan. Zelden heb- speelt de vrouw die van een man wil (ooit bedreigde?) bestaansrecht van de ping. Wanneer de bruid de tegenzin van ben we zulke adembenemende en pre- houden zonder hem te trouwen. Aleko, roll. Het muzikale gedeelte is ditmaal haar a.s, bemerkt, vertelt zij hem dat cleze opnamen gezien van klasse-alpi- de zoon van nette familie, die haar uit niet slecht, al gaat het ritme op de zij helemaal niet het plan heeft zijn nisme. Na de trage aanloop van de film, de nachtclub wil halen, probeert het te- duur. nogal vervelen en valt de stijve, vrouw te worden: Zodra de bruidsschat, gevuld met nutteloze dialogen, blijkt vergeefs. Zijn dood hij -sterft na een ouderwetse presentatie vooral bij de vo- binnen is en het huwelijk moet worden Juist bij de bestrijding dit tempo zijn auto-ongeluk vormt de aanleiding tot calisten op. De kleine Tndiaanse oer- - gesloten, zal zij flauwvallen om daarna beklemmende kracht uit te oefenen. De een reeks droevige gebeurtenissen. De woud-schreeuwer Little Richard is van met haar familie te verdwijnen, toeschouwer maakt deze tocht bijna voetballer Miito lukt het bijna, maar op alle rock' specialisten in dit filmpje "-lj- -• lijfelijk mee. Wat erna gebeurt, is van het beslissende ogenblik in de kerk laat nog de minst onnatuurlijke, zijn optre- weinig.belang. Het broertje gaat zjjn Stella verstek gaan. Beiden maken er, den is beslist wel vermakelijk en niet gang bij het vliegtuig, rooft links en hoewel ieder afzonderlijk, een losbandi- zo stompzinnig als het overige, rechts en vindt tot zijn spijt nog een ge avond van en als zij elkaar toevallig «.,ck- hp«4 overlevende. Dat stuurt het plan m de in de vroege ochtend ontmoeten, wordt blieftzonde^v'alserecl^aSdirinc^i war. Stella door Milto al kussend vermoord. VaJSe rechtvaardiging en Zachary zeult haar het is een Attractief zijn de opnamen, in Athene gön s Indiase vrouw op een geïmproviseer- met aardige straattoneeltjes en de mu- de slee de sneeuwberg af. Broertje valt ziek van bouzoukia's. tot onze opluchting ln een flink diepe kloof. Om zijn nagedachtenis r hoog te houden, neemt Zachary bene- LtUTtllGTGZ- den in het dal alle schuld op zich. Centraal: Capitol: Niet, dat wij ooit het Intieme leven van een Zigeunerfamilie hebben mee gemaakt. maar de manier waarop de Amerikanen dit voorstellen, wtl er bij ons toch niet helemaal ln. In leder geval, voor het nodige temperament Is gezorgd en alleen al de naam van Jane Russel geeft hier een stevige garantie De film „Hot Blood" (Onstuimig bloed) draait om 'n bruiloft, die tegen de wil van de bruidegom is gesloten. spelletje, dat zij al meer-gespeeld heeft. Maar o wee, wanneer het grote mo ment is aangebroken! Jane valt niet flauw en haar echtgenoot voelt zich méér dan genomen. Tal van verwikke lingen volgen en de zigeuners hebben alle gelegenheid om hun „hot blood" te demonstreren. Wat de hoofdpersonen betreft, er moet eerst een echtscheiding aan te pas komen voor zij beseffen, dat zij eigenlijk altijd dol op elkaar zijn ge weest. (Advertentie IJWJ i. HlN O EltVl VL K l T 6 H OOESSCHATC - Z W O t l MET zijn regie van Anouilh's De Wals van de Toreadors heeft Pim Dikkers bU Rotterdams Toneel een debuut gemaakt, dat niet anders dan gelukkig genoemd kan worden. Heterogene elementen van klucht en bespiegeling, van poezie en cynisme, nonchalante zinnelijkheid en roman tische illusie, heeft hij weten samen te vatten tot de essentie van dit merkwaardige spel: waarheid door caricaturisering, menselijkheid door vernietiging van dromen. Daarbij werd Anouilh's camouflage stijl met waarlijk Franse losheid ge hanteerd: een speelse vertoning met als virtuoos middelpunt Bob de Lan ge, die als de zwaar bezochte gene raal een nieuwe belangrijke creatie aan zijn snel groeiend lijstje heeft toegevoegd. Over het stuk zelf behoeft na de voorbeschouwing, die we er een week geleden aan gewijd hebben, niet veel meer gezegd te worden. Slechts dit nog, dat Anouilh misschien geen. briljante, maar wel uiterst ge vatte en technisch bijzonder knappe dialogen heeft geschreven, die een enkele maal bijvoorbeeld bjj de echtelijke afrekening in IV wat wijdlopig worden, maar zelfs dan nog de aandacht opeisen. De auteur neemt geen blad voor zijn mond, be handelt met Rabelaisiaanse graagte de belangrijkste lichamelijke praktij ken en die soms wel gewaagde vrij moedigheden zijn in de goede verta ling door Adriaan Morriën meestal gehandhaafd. Bob de Lange had dus de hoofdrol van de mémoires schrijvende gene raal het stuk speelt in een Frans provincieplaatsje omstreeks het be gin van deze eeuw die tenslotte de amoureuze bus mist bij de vrouw die hy zeventien jaar lang ln tedere liefde, maar moederziel alleen op hem heeft laten wachten. Bob de Lange gaf deze tragikomische figuur alle nuances.en stemmingen, die ver eist waren: niet alleen de erotische pocher, de ijdele haan, maar even goed de autoritaire officier, de cyni sche grappenmaker, de romantische illusionist, die echter ook weer z'n momenten van zelfkennis, z'n gevoe lens van mislukking en eenzaamheid heeft. Men ziet dus: een bijzonder gecompliceerde en rijk geschakeerde persoonlijkheid, die Anouilh boven dien nog met de nodige spot en over drijving behandeld heeft, Het knappe van Bob de Lange's creatie lag hier in, dat hij al die facetten niet alleen wist te combineren, maar ook nog (Advertentie LM ZWITSERSE HORLOGES Voor étt moe lila collect!* in «tV* pri]»H*ii» naar STADHUISPLEIN 24-26 I NIEUWE BINNENWEG 227 J Ontelbare Amerikaanse parachutisten RC1UU1, „CiU. r rr tri,,,* it Men ziet, geen bar sterk verhaal. Aan .>Dont knock the rock goed hebben tX0Pen omgekomen, doordat zij bil hun king, ale het Hongeaise reslera van camerawerk; Vista Vision dat In dit grepen, dan moest nc geknechte D1J voor de recente opstand met een. schat Alpenland uiteraard schitterend tot zijn ieijfd van JVl?etlk3' 'J1 ee£J vreugdeloos vai uit de koers dreven, in het water ..L_S r— - 1 - hPCtaah Ttll-hTOtl H dTl rl ül* flfl Irt, Aal „fin ,1, t Imi.Mne nw den». aan gegevens en authentieke kledij leend heeft. (Arena). recht komt; evenals de heldere Techni color, heeft The Mountain (in TH ALIA) echter genoeg te bieden. bestaan, zuchtend onder de knoet van terecht kwamen en daar door haaien werd verslonden. Chemici stelden alles ln het werk om een vergif te produceren, dat de men» in het water tegen de haai kon be schermen. een conservatieve oudere generatie. haar onderdrukte levenslust wel een u:ï -veg vinden in die gezonde, heilzame, r vcJlge rock 'n roll! Ook deze „quickie" Butlisca: met haastige spoed gemaakt om van de gunstige rock* wind te profiteren, pro- „Stella, de nachtclubzangeres", de beert weer een schijnheilige rechtvaar- eerste Griekse film in Duitse versie, diging te vinden voor een dansrage, die moet een succes zijn geweest op het niets meer is dan dat. maar dank zij de filmfestival te Cannes. Het is niet hele- inmenging van geestelijke herders, hoog- maal duidelijk waarom. Ze behandelt geleerde heren en uitgekookte amuse- tein van de Amerikaanse marine zou een vrij simpel en doorzichtig gegeven ments-zakenlui opgeblazen werd tot een ,1r5» hlerhii zeer verdienstelük hebben op een even simpele manier; ze blinkt „sociaal verschijnsel" van de eerste or- zicA ,®roy zeer vermensienjic neoo«i bepaald niet uit door spel of fotografie, de. gemaakt en aan hem is dan ook de film ze schokt en ontroert nauwelijks, 2e is In dit amateuristische filmpje, door „De haaiendoder" opgedragen, zelfs in vele opzichten een beetje ouder- Fred. S. Sears in elkaar getimmerd, vistor Mature sneelt er de hoofdrol wets. wordt ons meelüden opgewekt voor een - Victor Mature speelt er de hootarol Melina Mercouri. de verlokster van troepje gefrustreerde rock* n* roll-arties- in en hyvervult die weinig benydl- Stella wordt een Bergman-Garbo-com- ten die door de tegenwerking van een genswaardlge taak voortreffelijk. In de wateren rond Cuba zouden ln 1943 proeven zijn genomen. Een kapl- SCHIEDAMMERS musiceren voor Schiedammers" was het motto waaronder in het kader der Museumconcerten een goed samenge steld en loffelijk uitgevoerd program ma door amateurs, wier prestaties e«n ROMY SCHNEIDER, 18 jaar oud, speelt „Sissi, de jonge keizerin" (ARENA) Prolongatie en reprise: Prolongaties zijn er deze In het ge heel niet. Een reprise Is de circusfilm „Trapeze" (met Gina Lollobrigida, Burt Lancaster, Tony Curtis) in COLOS SEUM: HARMONIE brengt „Tralies van bamboe" terug en METRO „Michael Strogoff", REX heeft „De tyran van California", een kwasi-historische avon turenfilm over de strijd om de Ameri kaanse staat, die door Cornel Wilde met hulp van Tereaa Wright bevrijd en ge pacificeerd wordt. Op de Vondelingenweg bij de Poortugaalstraat vond gis teren een gecompliceerde aanrijding plaats, waarbij een autobus van de R.E.T. (Iyn 36), twee vrachtauto's, een perso nenauto en een bestelauto wa ren betrokken. Bij dit ongeval werd de buschauffeur, de 32- jarige N. van Bree uit de Her- kingenstraat, gewond. Het slachtoffer werd met een ge kneusde linkerpols, schaaf wonden en een pijnlijke lin kervoet naar het Zuiderzie kenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeluk was de dikke mist. die 's ochtends bo ven de Maasstad hing. Hierdoor merkte de bestuurder van een. per sonenauto, de 24-jarige kantoorbe diende H. C. W. Versteeg uit de Streefkerkstraat, te laat de bus op, die aan een halte pp de Vonde lingenweg stopte. Zijn wagen bot ste tegen de achterzijde van de bus. Beide bestuurders stapten uit om de schade op te nemen, toen met gierende remmen een bestelauto achter de personenauto stopte. De bestuurder van een vrachtauto, die achter de bestelauto reed, kon zijn voertuig niet op tijd tot stilstand brengen, zodat een botsing tussen de vrachtauto en de bestelauto on vermijdelijk was. De vrachtauto draaide na de aan rijding een slag om en kwam In bot sing met een tegenligger, eveneens een vrachtauto. De bestuurder van de personen auto en de buschauffeur, die met el kaar op de weg stonden te praten, werden door de over de weg draai ende vrachtauto (die eerst tegen de bestelauto was opgebotst, weggeslin gerd. De buschauffeur kwam onder de bestelauto terecht, de bestuurder van de personenauto werd in een sloot geworpen. De laatste kwam met de schrik vrij. Omstanders hielpen hem weer op het droge. In de nacht van woensdag op don derdag jongstleden hebben inbrekers een bezoek gebracht aan de koper- gieterij van W. aan de Gustoweg. Zij stalen voor een waarde van 1,600,— aan metaal, bronsdraaisel, messing- draaisel en ander metaaldraaisel. Het .zal a.s. dinsdag veertig jaar geleden zijn, dat mejuffrouw p, A. de Jongh. telefoniste van het stad huis, in gèroeentedxenst trad. De jubilaresse zal op die dag om vier uur worden gehuldigd in dé kantine van het stadhuis. De 26-jarige bulldozerbestuurder J. H. Ramakers van de Hilledijk die in de nacht van woensdag op donderdag jongstleden in het ruim van het Nederlandse kustvaartuig Rose Marie in de Waalhaven be kneld raakte tussen een bulldozer én de zijkant van het schip is donderdag in het Havenziekenhuis aan de be komen verwondingen bezweken. De winkelgalerij Bermweg. die sinds kort de naam „De Luifel" is toe gedacht, zal op woensdag 27 februari officieel worden opengesteld. Deze winkelgalerij bevat 18 winkels, waar van er reeds tien zijn geopend. Burge meester J. van Dijk heeft de uitnodi ging aanvaard, de symbolische han deling te verrichten. (Van een onzer verslaggevers) Oudgedienden van het voormali ge, voornamelijk uit Rotterdammers bestaande 22ste regiment Infanterie gaan deze zomer een reünie houden in Ede. DU Veluwse plaatsje ia voor velen van hen namelyk de garni zoensplaats geweest, voor sommigen reeds in 1906, toen het elfde regi ment infanterie, waaruit het 23ste in 1913 geformeerd werd, er zijn intocht hield. Vorig jaar, toen het garnizoen Ede vijftig jaar bestond, is daar ook een reünie voor militairen ge houden. Een aantal Rotterdammers is naar aanleiding daarvan op het idee gekomen om deze zomer tij dens de Heideweek, en wel woens dag 21 augustus, zo veel mogelijk oud-militairen, maar nu alleen van het 22ste r.i. naar Ede te laten ko men. Er heeft zich een comité ge vormd, dat ook op zich heeft ge nomen oudgedienden en eventueel hun nabestaanden met raad. en daad terzijde te staan, indien dit nodig is. Voorlopig bepaalt men zich eenter tot het organiseren van de reünie, waarvoor men tweeduizend uitnodi gingen denkt te versturen, o.a, aan minister Staf, die eens' korporaal bij het „22ste" is geweest Het programma voor de 21ste aug, vermeldt behalve enkele ontvang sten ook de opvoering van een open luchtspel, een rondgang en demon straties in de kazernes, een instuif in diverse etablissementen, die vroe ger gefrequenteerd werden, een ge meenschappelijke maaltijd, 'n taptoe en een boerenbruiloft. Het staat nu al vast, dat zelfs van delichting 1906 oud-gedienden naar Ede komen. Ook velen, die in 1940 de strijd bij het vliegveldValkenburg én bij de Grebbé meemaakten, hebben toege zegd te zullen komen. Het dagelijks bèstuur van het co mité bestaat uit de herèn; C. M. v. d. Stel, Slaghekstraat 26a, Rotterdam, voorzitter A. A. van Arnhem, Flak- kesestraat 130b Rotterdam, secretaris G. J. Boehlé, Bèrgselaan 3?2d, Rot terdam, penningmeester postreke ning no. 322.738 t.n.v. penningmees tér Reünie-Comissie-22 RL respectabele hoogte hebben bereikt, werd gebracht Had men aanvanke lijk het echtpaar Adèr mede ingescha keld omdat dit met de heer en me vrouw Meyer een strijkkwartet heeft gevormd, dat men de bezoekers niet wilde onthouden, verhindering van beide laatstgenoemden heeft op bet laatste moment Mr. A. J. Adèr voor een solistische taak gesteld. Zodat ook Rotterdam een steentje tot dit concert heeft bijgedragen en wel één, dat men niet graag zou hebben gemist Nog zeer onlangs heeft de heer Adèr als cellosellst bij „Symphonla" succes geoogst en allicht was het nog gun stiger, zijn spel in deze kleine ruimte te beluisteren. De toon is namelijk niet groot, doch byzonder mooi en ook de technische weergave van Beethovens variaties over „Bei Man ner welche Liebe fühlen" (uit „Die Zauberflöte" van Mozart) en een ten dele authentiek, voor het overige door E. Lewicki naar gegevens uit an dere werken van de componist ge construeerd' Andantino van Mozart heeft recht op grote waardering. Het samenspel met ir. W. P. H. Schreu- ders was uitstekend, al zou de pianist aan zijn fijnzinnig toucher vooral in Beethoven wat meer kracht hebben kunnen toevoegen. A S. R A. Blaisse ontbreekt het aan die kracht zeker niet Zijn' Brahms- en Chopinvertolkingen ge tuigden opnieuw van de grote muzi kaliteit en de niet geringe mate van technische gevorderdheid, waarover deze amateurpianist beschikt. Trou wens, notaris Blaisse's muzikale be gaafdheden .zyn. de Schiedammers welbekend. Zijn optreden met het R.Ph.O. ligt nog vers in het geheugen. Een kleine opmerking: in Brahms' eerste Rhapsodie opus 79 waren de tempowisselingen iets te groot en in het coda ligt het hoofdthema ln de bas. Logisch, dat zulke dingen iemand, wiens minuten achter het klavier kunnen worden geteld, ont gaan. De zangsoliste van deze avond, me vrouw C. M. Huysmans-Muskens, heeft al evenzeer verrast Haar dra matische mezzo-sopraan is nog niet geheel „vrij", doch bijzonder mooi van timbre en de voordracht is bovendien zeer emotioneel en intelligent Me vrouw A. C. Kamstxa—-Glasz stond haar goed terzijde door met flair de pianobegeleidingen uit te voeren. En tenslotte was er dan nog de heer S. W. J. Schade van Westrum, die het mooie orgel in de Aula op lofwaardige wyze tot klinken bracht Een concert, dat er zijn mocht en de vele toehoor ders grote voldoening heeft geschon ken. ELLY SALOMÉ. de sympathie wist te wekken, die deze trieste figuur after all toekomt JAN TEULINGS was als de dokter en huisvriend op een rustige en heel natuurlijke manier de nuchtere gids in het labyrint van des gene raals problematiek; goed klonk zijn slot-moraal: we moeten nooit probe ren onze vijanden of onze vrou wen te begrijpen, dat is een fatale fout. Caro van Eyck als de pseudo-zieke echtgenote, die zich ten doel heeft gesteld haar man het leven zo veel mogelijk te vergallen, maakte veel. te veel zelfs van haar enige grote scène in de slaapkamer. Zij was meer een klassieke furie dan een neuroti sche feeks, nam haar rol te serieus op. Zij was toen beter verstaanbaar dan in de allereerste passages, waar mee het stuk opent: zélf onzichtbaar in haar 6alet. slingert ze de kwaad- aardigste opmerkingen naar de gene raal in zijn werkkamer. Acoustisch levert deze situatie natuurlijk wel een probleem op. maar nu viel de rauwe introductie door volkomen onverstaanbaarheid totaal in het wa ter. EEN alleraardigste jonge secreta ris speelde Hans Croiset, welge manierd en na zijn verovering van de vriendin van de generaal amusant zelfverzekerd. Lia Dorana gaf deze lichtelijk caricaturaal getekende da me behalve vastbeslotenheid ook Iets van bekoorlijke gevoeligheid mee. In de kleinere rollen zag men Ina van Faassen en Marianne Rector vrese lijk toegetakeld als het mislukte dochterpaar; Joekie Broedelet, dia als gast een tot in de puntjes ver zorgde huishoudstersrol speelde; voorts Trees van der Donck als een van flirt niet afkerige costumière. Peter Holland, de pastoor en Ria Vroemen. het nieuwe dienstmeisje, waarmee de generaal zich een beetje zal kunnen troosten. Wim Vesseur had do décors ontworpen, waarvan vooral de soldatesk ingerichte werk kamer heel geslaagd was; de hoofd toon van zijn palet, een paarsachtig rood, vonden we niet zo gelukkig. Zijn costuumcreaties waren bijzonder smaakvol. Het publiek toonde zich heel ont vankelijk voor dit levendige en soms zeer humoristische toneel. Aan het slot: warm applaus en de gebruike lijke première-bloemenhulde. H. F. REEDIJK VOOR HEDEIS7 TONEEL Rotterdamse Schouwburg, 8 uur» Rotterdams Toneel ,.De wals van d« Toreadors". MUZIEK Groote Schoawbarg-Zuld, 8 uur: Internat. Jazz Show. Wilhelminakerk, 8 uur: Gereform. gemengd koor „Com nu met Sang", jubileumconcert t.g.v. 10-jarig be staan. Prinsekerk. 8 uur: 5e zang- en or geluur ra-m.v. Delfsbavens Kerk koor, REVUE Luxor Theater, 8 uur: Snip en Snap met .Klaar..., Over!" DIVERSEN Carnlssehuis. 8 uur: Interkerlijke Jeugd Evangelisatie, film. Gebouw Irene, Oudelandstr, 8 u.t R.T.V. Animato „Per Luchtpost" (voor Rott. Ouden van Dagen). Palace, 8 uur: Koninklijk erkende R.T.V. Kunst na Arbeid „Je moet er niet mee spélen". Odeon, 8 uur:Limburgia. carna- vaL Malson De Klerk, 8 uur: V.OFA, camavaL Gebouw Sarto, Afrikaanderpleln, uur: Rott. Accordeonver, Linker Maasoever, cabaret. Maranathakerk, 8 uur. Youth for Christ, filmrally. FILMS Arena, 2, 4.30, 7, 9.30 uur: Sissi, da jonge keizerin. Capltol, 2, 4.30, 7, 9.1S u.: De haaiendoder. Centraal, za. 4, 7, 9.15 en zo. 2, 4.30, 7, 9.15 U.: On stuimig bloed. Cineac, 95.15 'uurt Nieuws e.d.; 5.30, 7.45, 10 uur; Gaby; Colosseum, za. .2, 7, 9.15 en. zo. 2, ,7, 9.15 uur: Trapeze. Harmonie, 3.30, 7, 9.15 en zo. 2, 4.30, 7, 9.15 u.: Tralies van Bamboe. Lumlère, 2, 4.30, 7, 9.30 u.: Don't knock the rock. Lutusca, 2, 4.30, 7, 9.30 u.: Stel la, de nachtclubzangeres. Metro, za. 3,30, 7, 9.15 en zo. 2, 4.30, 7, 9.30 Michael Strogoff. Monopole, 2,5, 7, 9 u.: Instanbul. Passage, 2, 4.15, 7, 9.15 uur: Safari. Prinses, 4.30, 7t 9,30 u.: Don't knock the rock. Rex,: i, 4, 7, 9.15 en zo. 2» 4.30, 7, 9,15 uu De tiran van Califomië. Thalia, 2, 4.30,- 7, 9,30 u.: The mountain, 't Venster, za. 2, 7, 9.15 en zo. 1.30, 4.15, 7, 9.15 u:. Invitation, to the dance. Victoria, 2, 7, 9.15 en zo. 2, 4.30, 7, 9.15 uur: Gaby. VOOR MÓRGEN TONEEL Rotterdamse Schouwburg, 8 uurt Rotterdams Toneel „De wals van dal' Toreadors". Groote Schouwburg-Zuid, 8 tiun R.K. Zuider Toneelkring ,,'t Is maar betrekkelijk". MUZIEK Rotterdamse Schouwburg, 2.30 n? Rotterdams Philharmonisch Orkek Toos Onderdewijngaard, piano. REVUE Luxor Theater, 2 en 8 uur: Safe en Snap met „Klaar.... Over!" DIVERSEN Luxor Theater, 10 uur: KP.C. film en concert. 't Venster. 10.30 uur: Rott. Film liga „Uit de oude doos" (films ea journaals vanaf 1900). Palace, 8.15 uur: RK. Toneelgroep Het Boeckelsgilde „Boeckelsche Ker mis" MAANDAG 18 FEBRUARI Groote Schouwburg-Zuid, 9 en IS uur: Nieuw Jeugdtoneel „Het dan. sende ezeltje" (Gem. Kunst-Com* missie voor de jeugd).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 4