en Onschuld op over Engeland, voor Nederland lof Koninklijk zilver te koop in Resoluties over Cyprus ingediend Geofysisch jaar en de radio te Klein goed h Arthur Miller beschuldigd Vijftig Indonesiërs bij Celebes verdronken tt yy i Generaal Lauris Norstad: Vier papegaaien opgespoord Stijve nek Kloosterttalsem RADIO ENT.V. Ook wijnkoelers van George III onder de hamer Kilo's slanker BonKorets SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN AVONTUREN VAN - KAPITEIN door JOSEPHINE TEY KORT na de uitvoerige berichten in de bladen over het verloop van de Brusselse conferentie inzake de Euromarkt hebben acht vooraanstaande Nederlanders in een adres aan de regering de aandacht gevestigd op een aantal voor ons land nadelige bepa lingen in het ontwerp, dat de beer Spaak er in één weekeinde door had •willen halen. Van deze acht Nederlanders kan worden gezegd, dat zij zonder twijfel allen geacht moeten worden, zekere aspecten van de Neder- landse economie te kennen: doch aan het feit. dat zij met hun adres uitsluitend zichzelf vertegenwoordigden, verandert dit niets. Zeer gelukkig achten wij het etuk niet. Wat beoogt het? Er is reden om aan te nemen, dat sommigen van de acht maar liever de hele Euromarkt zagen verworpen, terwijl anderen alleen maar hebben bedoeld, de regering tot waakzaamheid te manen. Het is goed, hierop de aandacht te vestigen, omdat het adres anders tot misverstand aanleiding zou kunnen geven. Het lijkt ons niet helemaal uitgesloten, dat sommige besliste tegen standers van de Euromarkt bij deze gelegenheid kans hebben gezien, zich te bedienen van namen, die in de Europese beweging een goede klank hebben. Het j3 niet de eerste keer da? blijkt, hoe voorzichtig men moet zijn roet collectieve adressen. Het Euromarktplan, dat vandaag weer in Parijs ter sprake komt. is allesbehalve een meesterstuk van Europese gezindheid. Maar dat weet de Nederlandse regering zeer wel; en zij beeft dan ook aan het risico. Spaak s toorn op zich te Iaden, de voorkeur gegeven boven een snel en kritiekloos toegeven aan allerlei voor de Nederlandse economie schade- lijke bepalingen. Het gevolg j* geweest, dat het tot een hard gevecht is gekomen, waarbij Nederland zeker niet alles kon winnen, maar aan de andere kant toch heel wat uit* het vuur heeft gesleept. ER is wel gezegd, dat Nederland de geest van Europa heeft Hoog gehouden tegenover een Frankrijk, dat alleen zijn eigen belang zag; en misschien zit daar wat in. Dit neemt niet weg. dat Nederland toch eerder voor zichzelf dan voor Europa heeft gevochten en nog vecht. Men moet in zaken als deze de nuchterheid niet uit het oog verhezen. Het is natuurlijk mooj om te geloven, dat Neder land datgene wil, wat Europa in zijn geheel zou behoren te willen, en dat Frankrijk en Duitsland en Italië en België-Luxemburg elk op hun wijze geneigd zijn. Europa schade tc berokkenen ten behoeve van zichzelf; doch men ga in dit opzicht maar niet te ver. Het lijkt ons verstandiger, er van uit te gaan. dat bij 2ulke onderhandelingen het ideaal een beetje naar de achtergrond wordt verschoven (waar het overigens zijn werk blijft doen) en de strijd wordt getoerd op een hard-zakdijke bodem. Dat in zo'n atmosfeer de algemene voordelen wei eens wat uit bet- oog worden verloren, is niet moer dan natuurlijk. Het is voor Nederland met zijn over de hole wereld verspreide belangen gemakkelijk genoeg om een aantal bezwaren en gevaren te noemen voor zijn economie; wanneer het samen gaat doen met andere landen en zich moet -schikken naar de ge meenschappelijke. regels. Daar staat echter tegenover, dat in de vorming (in een aantal fasen) van een groot samenhangend economisch geheel van tweehonderd miljoen mensen zulke ontzaglijke mogelijkheden liggen be* sloten, dat het wel loont, er enkele offers voor te brengen. Dit feit, waarop nu juist niet de meeste aandacht is gevallen, mag bij de beoordeling nim mer worden vergeten. DE bezwaren van de acht waren geen andere, dan die de regering zelf kende en met klem van argumenten had uiteengezet. Het was, zoals gezegd, het tweeslachtige van het adres, dat de ene er in kon lezen een ondersteuning van de regering in haar opkomen voor de Nederlandse belangen en de ander het ook nu nog kan uitleggen als gericht tegen de hele Euromarkt. Naar on2c mening moet de Nederlandse delegatie er economisch uit halen v/at er in zit en het verdrag daarna paraferenals daartegen geen politieke'bezwaren bestaan. Want zo de zaken nu lopen, verplaatst het zwaartepunt zich inderdaad naar de politiek door de cis van Frankrijk, dat de deelhebbers (en in het bijzonder Nederland en West-Duitsland) vele miljoenen investeren in sommige delen van het Franse overzeese ge bied. Op de hachelijkheid van deze onderneming is terecht van vele kanten de aandacht gevestigd. Het gaat er niet om of de deelhebbers van de Euro- markt geld en ondernemingszin ten goede doen komen aan achtergebleven streken: daar zou voor en na de totstandkoming van liet verdrag over te praten zijn. Het gaat er in feite om of de deelhebbers zich mede aan sprakelijk stellen voor de Franse koloniale politiek en mede de schade lijke gevolgen dragen, wanneer het daarmee misloopt. Dit, geloven wij. meer dan de bedenkingen van andere aard, hoe juist op zichzelf ook, zal beslissend zijn voor de totstandkoming van de Euromarkt; als Frankrijk ïijn eisen op dit punt althans handhaaft. - WASHINGTON. De Amerikaan se toneelschrijver Arthur Miller die onder meer bekend werd door zijn stnk „De dood van een handelsreizi ger Is maandag In staat van be schuldiging gesteld, omdat h(j gewei gerd heeft aan de commissie tegen onamerikaanse activiteit van. het Huis van Afgevaardigden de namen mee te delen van mede-schrijvers, met Wie hij naar zyn eigen zeggen £n 194« bijeenkomsten van de Commu nistische Party heeft bijgewoond. Miller ontkende in juni vorig jaar ui-een getuigenis voor de commissie, dat hij ooit communist was"geweest. Hij verklaarde contact te hebben ge had met een aantal organisaties, waarin de communisten invloed had den, Hij zei verder tot de commissie, dat-hij „thans geen zaak zou steunen, die door de communisten wordt be heerst". De schrijver motiveerde zijn bo vengenoemde weigering met de ver klaring: „Mijn geweten staat mij niet toe de naam van een ander te noemen en hem in moeilijkheden té brengen.ï Miller is, zoals bekend, de echtgenoot van de filmster- Marilyn Monroe. DJAKARTA. Alle vijftig Indo nesische opvarenden voornamelijk passagiers van een klein vaar tuig zijn 'erdronken, toen het scheepje in een tyfoon kapseisde. Het ongeluk vond plaats voor de kust van Celebes, nabij Mandar, dat niet ver van Makassar ligt (Van een onzer verslaggeversj die eenmaal rijn aangegaan. Maar DEN HAAG.Voor het einde van de week zal generaal Lauris Norstad, bevelhebber van de NAVO- strljdkrachten in Europa z(jn oordeel bepalen over de Britse voorstellen tot vermindering van. de bydrage van Groot-Brittannië aan de defen sie in Europa, In een persconferentie, gister avond in hotel Wittebrug in Den Haag gehouden, zeide de 50-jarige luchtmachtgeneraal: „Het meest te leurstellende nieuws dat ik sedert mijn benoeming tot opperbevelheb ber heb ontvangen, waren de be richten over de wensen tot vermin dering van de- bijdrage aan de NAVO-strijdkrachfen in Europa." Hij voegde daaraan toe: „Indien de ze Voornemens geëffectueerd zouden worden, zou dit een bijzonder ern stige beslissing zijn. Ik moet'er op hameren, dat dergelijke beslissingen voor.- ieder van ons - zeer ernstige consequenties zouden hebben. Ik- zal mij niet verzetten tegen iedere vorm, van aanpassing van verplichtingen. we moeten hoe dah ook hét peil van. onze verdedigiiismacht zién te hand haven. ."-O. Generaal Norstad .maakte duide lijk, dat een besluit van een van de landen om ten koste van de defen siekracht van de NAVO in Europa zijn eigen moeilijkheden op te los sen, een kettingreactie ten gevolge zou kunnen hebben, waarbij uiter aard in de eerste plaats de sterkte van de Amerikaanse troepen in Europa in het geding zou komen. Norstad weigerde intussen hard nekkig. de Britse regering, waar mee bij vorige week besprekingen heeft gevoerd, reeds op dit ogenblik en in het openbaar te veroordelen. Zijn staf heeft de -nieuwe Britse voorstellen in studie. Norstad, die in Nederland bespre kingen komt voeren met minister Staf en .de chefs van do staven, bracht bijzondere hulde aanvde Ne derlandse regering voor het besluit om tot de vorming van. een tweede parate, divisie .over te gaan, Deze versterking noemderhij zeer lovens waardig en eenvborbeéld voor alle landen van de NAVO. - De rouwstoet met de kist-, die het stoffelijk overschot-van Toscanini bevat, trok gisteren langs duizen den rouwende Italianen door de straten van Milaan. De ouderwetse lijkautadie gevolgd roerd door een stoet waarin duizenden kran sen uit de hele wereld werden meegedragen, passeert hier liet huis -waarin, de beroemde dirigent heeft, gewoond. BOEDAPEST Blijkens een me dedeling van de Amerikaanse legatie te .Boedapest zijn, zonder, 'opgave van redehen, visa 'geweigerd aan Laszlo' en Mariann Nagy die wilden:deelne men aan de wereldkampioenschap-' pen kunstrijden, te-Colorado .Springs. Naar. verluidt heeft' de;' Hongaarse, schaatsenrij ders bond zich nu in ver binding gesteld mét de internationale federatie, de I.S.U. NEW YORKÏ - Griekenland heeft maandagavond bij de politieke com missie van de V-N. een resolutie in gediend, waarin wordt gezegd „dat1 het volk van Cyprus de gelegenheid krijgt over zijn eigen toekomst te beslissen". Groot-Brittannië diende een resolutie In waarin een beroep wordt gedaan op de Griekse regering om steun aan het terrorisme op Cy prus van Griekenland uit te voor komen". De Griekse minister van Buiten-' landse Zaken verklaarde,, dat de Griekse regering elke uitslag van' een volksstemming zou eerbiedigen." De Britse minister van staat Allan Nobie, zei, dat de strijd op Cyprus 265-doden gekost heeft, van wie 131 Griekse Cyprioten, voornamelijk burgers.„Een oplossing kan niet ge vonden worden zolang Griekenland zich niet tevredenwil stellen met minder dan aansluiting bü Grieken- laróTV gestolen in „Artis" - AMSTERDAM. Vier van de ze ven uit Artis" gestolen papegaaien een erlelpapegaal en drie loeri's zijn door de Duitse politie opge spoord. Zfj zullen per vliegtuig uit Miinchen naar Nederland worden gebracht. Het zoeken naar de kost bare hyacintara, één edelpapcgaai en een loeri gaat nog door. De edelpapegaai werd in Miinchen. bij een artiest in beslag genomen. Bij een dokter vond men de drie loeri's. De dokter herkende Karl Hans Liick de man die in Düssel- dorf wordt vastgehouden, maar hals starrig ontkent iets mét de diefstal te maken te hebben, als de man, van wie hij de dieren kocht. (Advertentie LM.) Rokershoest Bi wordt voorkomen en bestreden HET internationaal Geofysisch Jaar, dat op 1 juli begint, zal het onderwerp zyn van een serJe zon- dagmlddag-leziogen in het AVRO- programma. Prof. dr. ir. F. A. Venlng Mcineaz zal deze serie op 24 februari Inleiden. In de volgende causerieën worden o.a. behandeld: het budget van de dampkring, zee-onderzoek, de hoogste luchtlagen, de waarne ming van de zon, kosmische straling, het radioverkeer, aarde-maau-en- sterren en de kunstmatige satellieten Ongeveer veertig landen werken mee aan het Geofysisch Jaar. Van Nederlandse zjjde zyn om. twee nieuwe posten in Nw. Guinea en Suriname, de radiosterrenwacht te (Advertentie LM.) t XV'rijucn met de venrannmde. I lenigmahende Kloostcrbalsem I hee/t een u/<Wadtge werking. J wrijft de pijn weg J Dwingelo.de Utrechtse Sterrenwacht en het KNMI te De Bilt ingescha keld, jpZN vah" dé dwaaste gïve-away- *-*shows.in Amerika is het tv-pro- gramma „Schattenjacht". De deel nemers moeten raden, welke van vijftig schat kisten de prijs van 25.000 dol lar bevat.Voor dien krijgen zij een paar vragen té. beantwoor den. De 21-jarir ge Gerald Grauica .uit New York heeft als „ttoeede in de geschiede nis" deschat getuonnen. Op rin trouwdag, die dus een extra-feeste lijk, tintje Jcreep- .'„Ik dacht", ver telde Granica, „dat nummer l geen slechte keuze zou zijn. Toen begon ik te denken aan, nr. 37. Hoe het kwam, toeet ik niet,maar. zónder dat ik het wilde .'kivam het getal 39 uit mijn "mond - Het was een ver spreking.": Enfin, die verspreking heeft de. jongeman'25.000 dollar op- leverd. Hij kon een huis kopen, en nog eenpaar dingend die jonge ge zinnen nodig plegen te hebben IN januari zijn door de PTT-dienst Luister- en Kijkgelden voor het eerst meer nieuwe tv- dan radio-toe stellen geregistreerd, resp. 12.610. en 11.830.Het totaal, aantal aangegeven radiotoestellen- bedroeg op 1 fe bruari 2.246.882; het aantal tv-toë- stellen 112.078. In de Duitse Bonds republiek is het aantal tv-toestellen in januari met ruim ,70.000 ver meerderd tót 753.105. DE VPRO, dieop zaterdagavond 2 maart 't televisieprogramma ver zorgt, gaat het, zijn, gewoonte ge trouw,. anders .dan anders (op de za terdag). doen. Géén variété, maar een eenakter: De man, de kat en het meisje". Daarvóór iaat Simon fCarmiggelt fragmenten zien uit Flims waar u om lacht'. Het program ma wordt besloten met „"Wapen schouw", ons geannonceerd als „een tragi-komische cocktail van tekst, muziek en mime, gèheel en al en uitsluitend' voor het televisie-me dium bedoeld". DE door de AVRO opgerichte stichting „D'oprechte amateur" gaat in maart voor het eerst, ama teuristische radio-prestaties uitwisse len met West-Duitsland. (Adyérfehtié LM.) ravotten, onvermoeid krachtbron LONDEN. —De graaf van Hare- wood, elfde in de Ijjn der troonop volging, heeft bekend gemaakt, dat hü „wat koninklijk ;zilver" zal ver kopen om het hoofd te kunnen bie den aan de stygende kosten van le vensonderhoud. Christie's, de beken de vendumeesters, .die de verkoop in handen hebben, spraken de ver wachting uit, dat het zilver „vele duizenden ponden" zal opbrengen. Vier jaar geleden "heeft de 33-ja rige volle neef van koningin Eliza beth, kort na de dood van zijn va der, een deel van diens nalaten schap voor ongeveer drieëneenhalf miljoen gulden te gelde gemaakt. Hy deeldedestijds mede. dat hij moest verkopen om de belastingen te kun nen betalen. - Bij de zilverveiling, die is gelast, door de graaf en zijn moeder; tante der koningin, zullen enkele zeldza me ei'fstukken uit do familie onder de hamer komen.' Een woordvoerder voor Christie's zei bijhet. bekendmaken ;-.van de veilingdata :,i- 13 en 15 maart: „De verzameling'bevat enkele van de beste specimina van bepaalde zilveren voorwerpen welke ooit aan. de markt zijn gekomen. Wij kunhen u geen nauwkeurig cijfer voor de verzameling geven, maar u zoudt- niet".ver -mis zijn, als u zei dat zij vele duizenden(pon den) waard is." Het voornaamste stuk dat wordt verkocht.' is een wasstel van Karei II uit-1683, waarin Chinese figuren zijn gedreven. Dit alleen wordt al op „verscheidene duizenden pon den" geschat. Een ander belangwekkend stuk is een met zorg bewerkte gebak- schaal \ait 1794, waarop het familie wapen van Lord Harewood is aan gebracht. Christie's deelde mede, dat spe-, ciale voorzorgen zullen worden ge nomen om het zilver tijdens de vei ling te bewaken. Rechercheurs zul len -zich onder het publiek mengen. Onder de 255 te veilen nummers bevinden zich ook een paar.cande- labers van George II uit verguld zilver, vier vaasvormige wijnkoe lers van George III, talrijke snuif dozen ,en kruidendoosjes, die door de dames werden gebruikt vóór de dure parfums in de handel kwa men, JT\ E anecdotes .over kinderen &lti» L/: ven my uit de lezerskring toe stromen. Ik vertel er v eerst een over, die iemand voor me tilt de New York Times knipt. Als n zegt dat het pemeJezuchtip t>an -is,hebt u groot gelyk, maar ik blyf 'm toch leuk genoeg vinden om u deelge noot te maken, Een senator zendt aan zijn zoon, die in Europa met vakantie is, een telegram, omdat hij meent'dat de pret lang genoeg geduurd heeft. Zijn tekst luidt dan ook: „Kun je thui* komen?" De zoon antujoordt pa* «en jxmr weken later. In zün telegram staat alteen." „Yes". De vader, verzonken in drukwerk en eigenlijk alweer vergeten wat hy precies gevraagd heeft, telegra feert: - Waarop Europa omgaand repli ceert met-V; „Yès Sir". Waar gebeurd en meer in de na vrante sfeer is.de volgende. Een onderwijzeres heeft de twee de klas. Daar .zit een jongetje in dat Bas heet, maar beter Boef ge noemd zou kunne» worden, want hy' besteedt al zijn vlyt aan het ont wrichten van ae lessen. De juffrouw behandelt hem niettemin met geduld en omzichtigheid, want zy kent de achtergrond van zijn rusteloze pro testhouding: zijn vader en moeder hebben dag. in dog uit'slaande rurie met elkaar, zodat Bas thuis voorna melijk over de hand is. 1 Op .een ntiddag htf Is iveer heel lastig geweest geeft een voorge lezen verhaaltje de juffrouw aan leiding tot een klein preekje. Over de mensen die het goede doen. En over de mensen die het kwade doen. De klas vindt het wel -mooi en luistert aandachtig Boa incluis Als het preekje uit is, ziet de juG trouw kans heet ijzer te smeden. En Bas...'" zegt ze, „Wat ga jij nu later doen? Bet goede?. Of het kwade?" Waarop de jongen 'zonder aarzelen antwoordt met déze zweepslag: i.,0, het goede juffrouw. Want-ik trouw nóóit en ik', neem een hond." Ook verrassend maar dan meer daar de -kinder!ogica die nooit voor één gat gevangen zit vond ik déze. Een jongen van zes; op bezoek bij vrienden van zijn duaérs, ver telt: „Gisteren liep 'ik met myn vader op straat. Kwam'èr een lijkauto aan. Nou, toen hebben we de-ktst in de gracht gegooid. En toen'zijn-wé op de bok gaan zitten. Eerst reden we near het station. Daar hebben, we naar de treinen gekeken. En toen zijmoe weer op de. bok gaan zitten en toen zijn we -naar huis gereden". Een sterk verhaal, zoals- u be merkt, De vader, die wat later verschijnt en doof zijn vriend van 'de. maca bere tocht wordt verwittigd,, is'niet enthousiast. Verontwaardigd zegt hij tegen zijn kind: Hoe kun je nou zoiets vertellen? t Is toch helemaal niet waar?" Waarop hét jongetje prompt ant woordt: „Nee, dat is zo. Ik was alléén." KRONKEL, HAMBURG. Eénhbisvrouw m de Westduitse stad 'Hamm hééft bH het slachten; van een Hollandse kip: on: de ingewanden van-het dier'twee gouden- tientjés ontdekV die de kip opeen- Nederlandse boerderij moét hebben opgepikt; - Advertentie- IJd.) Waarom de last v»n. ongcsoörte (e* raak .lelijke), dikte nog lanter, wet u meedragen? BonKoreta, £«ven u i» enkele weken' weer uw jeuffdi* alank figuur. Na de maaltijd een dragM met een slokje water - en u Verliest Ponden per week.BonKoreta werken volgens het principe van dehydratlfe - eenvoud ig en snel. Opgehoopt vet smelt weg, geen loomheid en verstop ping méér. Veroverende charme straalt van u af. TT voelt u weer opgewekt e» monter - een ander mens! .Begin een nieuw leven - begin nog vandaag met BonKoreta. 2.30 per flacon. VERMAGERING. SO SAGS Kt mtRPArrv.HffuipnAAR wniitii en PRoottR pi£U)& on dat IKZALT PPOeCRtM SpR0£T)E,H|£R15iT£X1 «o& Evtn, mHAALJÉD-R R0T5B10K Tfc KRnoen H0£f5LA Gtn?...0PI6 DAT onweeRinDtvERTt 2932. Rob zegt, dat hij natuurlijk zün modewer king wil geven om te proberen de schatten, die zich nog in de ruimen van de „Hudson" bevin den, te bergen; Ralph is nu de rechtmatige eige naar en wanneer ze met hun allen gebruik maken van de ..Laura" dan acht hij de kans van slagen zeer groot. Met behulp van explosieven. kunr.en zif de verwrongen luikhoofden best opruimen en t het wrak ligt en wat er nog gedaan moet wor- dan is het een kwestie van bergen. Maar .Voisin [den om de lading te bergen. „Dan vertrekken wij moet er liiets mee te maken, hebben. „Wat weet zo gauw mogelijk," .zegt Rob,, „en ik zou u dus die kerel eigenlijk van de situatie af?" vraagt hij willen voorstellen Voisin mee te delen, dat u. van aan Ralph. Wel, Voisin heeft zijn wetenschap (zijn medewerking afziet". Ralph moet dat wel hoofdzakelijk uit de krantenverslagen en hij is .doen en hij begeeft zich naar de „Caprice", pienter genoeg om daaruit te concluderen, waar i 53 „Goed. Dan ga ik nu naar Lar- borough. Morgen krijg ik een foto van het meisje, dus misschien kunt U me voor vandaag Uw Ack-Erama. lenen." „Natuurlijk., Hoe komt U aan een foto?" „O gewoon." Robert veronderstelde dat Scot land Yard er wel .een. had. en dat Ramsden'svroegere collega's hem een afdruk bezorgden, dus hy vroeg maar niét verder. „Er is ook nog een kleine kans, dat een conducteur van zo'n twee- verdiepingenbus haar herkent," zei hn toen Ramsden weg wilde gaan ..Het zijn bussen uit Larborough en van de District Motor Services.. De garage, is in Victoriastraat." Om half tien arriveerde de staf. Nevil was een van de eersten,- wat Robert bijzonder verbaasde. Meestal kwam hij. 't laatste en. had dan nog heel wat tijd. nodig voor.hy begon. Gewoonlijk kwam hijbinnenslen- teren, ging in .zyn eigen, kamertje zijn jas uittrekken, slenterde, het kantoor in om goedemorgèn te wen sen, slenterde naar de wachtkamer om juffrouw T.uff .te. begroeten.'en slenterde tenslotte by Robert binnen om een van de esoterische tijdschrif ten door te bladeren 'die altijd wel bij de .post voor hem klaar Isgeii- Robert was er. aan gewend bijzijn post altijd .een 'Nevil-gedeelte te hebben; Maar vandaag kwam Nevil op de afgesproken tijd binnen, ging regelrecht naar zijn kamer en, te oordelen naar het uittrekken van laden, begon onmiddellijk aan zijn werk. Juffrouw Tuff kwam binnen met haar notitieboekje en haar smette loos witte kraagje en Robert's nor male dag was begonnen. Juffrouw Tuff droeg al twintig jaar witte kraagjes, op haar donkere truitjes. Zonder zo'n kraagje zou ze er on gekleed 'en bijna onfatsoenlijk uit gezien hebben. Iedere ochtend had ze een schoon. De .enige onderbre king was de zondag: Robert -had juffrouw Tuff één keer op een zon dag ontmoet en haar niet herkend doordat ze een. jabot droeg. Tot half elf werkte hij door, tot zijn maag protesteerde en bij zich realiseerde dat hij heel vroeg ont beten had en iets substanttëlers nodig had dan een kopje kantoor- koffie. .Hij stond op om bij de Roos én de Kroon koffie .en, sandwiches te gaan eten. De lekkerste koffie in Milford kreeg-je bij de Anne Boleyn, maar daar zat 't altijd vol vrouwen. En voor .alle koffie in Brazilië bad hij geen zin in al die uitroepen van „Wat 'heerlijk je te zien, .lieverd" en, „We hebben je zo. gemist op Ronnie's partijtje" en „Heb je al gehoord aat Danliever naar de Roos en de Kroon'en daarna boodschappen doen voor de Sharpe's. Na de lunch zou bij naar ze toegaan-.om. ze zo zacht mogelijk voor te bereiden op de narigheid met de Watchman. Hij kon het niet telefonisch,doen. want ze waren nog niet opnieuw aange sloten. ,De ruiten waren alweer iri orde. roaèr de telefoon was een in stelling die 't op.z'n gemak deed.. Hijwas vroeg voor -, het koffie- uurtje en de lounge van de Roos eh de Króón was leeg op Ben Carley na," die bij het raam de Ack-Emma zat te lezen. Robert was nooit erg gesteld op Carley geweest, evenmin als omgekeerd, maar ze hadden het zelfde beroep, wat ze in- een plaatsje als Milford ongeveer tot boezem vrienden maakte. Dus Robert gin2 vanzelfsprekend aan zijn tafeltje zitten. .Hij. was hem ook. nog dank verschuldigd vcior .zijn goedbedoelde waarschuwing. Carley legde dé Ack-Emma neer en keek hem. .aan met de leven dige donkere ogen. die ,zo vreemd aandeden hier in Engeland. „Het schijnt een beetje" af te zakken," zei hij, „één brief maar vandaag om 't nog even warm te houden." - „Ja, in de Ack-Emma zakt 't af. Maar vrijdag begint de Watchman een campagne." „De Watchman? Waarom gaan die in 't zog van de Ack-Emma varen?" ,;Dat zal de eerste keer niet zyn," zei Robert.. „Nee,*Sat is;.zo" zei, Carley. „Het Is eigenlijk van hetzelfde daken een pak; ïk zou me er maar -niet druk om maken. Ze hebben - hoogstens twintig duizend abonnees." „Goed, maar iedere,1 abonée heeft wel een verre neef in het; Binnen lands Bestuur" „Enwat dan nog. Heb -je" ooit meegemaakt dat >het Binnenlands Bestuur, een vinger, uitstak naar-uets buiten hun.; gewone gang van zaken ,;Dat[.niefc nee,, maar-.ze. geven t we^r door. En vroeg-. of laat- valt zo'n-v.erhaal op ..een..., op iaën; „Eén .vruchtbare, plaats,"-., vulde Carieyl aan."fV---p'">t „Ja. - Vroeg o£ - laat krijgt iemand het gevoel dat hier iets aan gedaan, n.cet worden en begint aan touwtjes te trekken. Op -dat moment komt iedereen in, actie; Gerard wil Tony een* -plezier doen en Reggieis bei'eia iets voor Gerald op. te knappen en zo ga'i je, maar door." Vv Carley zweeg even.'„'t Is 3ammer. zei hij, „juist nu de Ack-Emma cr mee. .ophoudt, Ik geef ze nog. hoos stens twee dagen. Eigenlijk zijn ze al twee dagen te lang -. bezig. ik heb ze nog nooit langer dan drie dagen, met ietsbezig gezien. -_£e moeten enorm veel brieven gehad hebben om zo lang -aan de gang te,blyvén.""f- „Ja,"zei i Robert bitter. „Het was'natuurlijk ook. een. bui tenkansje voor ze. Ontvoerde en mishandelde meisjes zyn zeldzaam tegenwoordig. En als je. zoals de Ack-Emma: maar"'een: paar ..onder- werpen 'tot' je. beschikking" hebt, valt 'tniét': mee "je"lezebs. 'tevreden'S houden. Dit gev'alletj e heeft' zé on- getwüfetd duizenden abonnees op gebracht." (Wordt vervolgd!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1