Vastberadenheid vereist D ■ïï-r* De wolk, de regendruppel, de sneeuwvlok en de regenmaker Onschuld op Waarom lachen ze nou weer ^SSBBSSS SHELPON lijmt koppensneller en scftotels oofe VELPON Brits regiment met geleide projectielen Tweeslachtoffers 1 van lawine Versoberingen in Frankrijk en Engeland Mr. J. W. Roëll griffier van de Eerste Kamer beroemde geneesmiddelen in 1 tablet doen wonderen SPROETJE SPARKS :,ido6Ef RANK GOD WIK door JOSEPHINE TEY Voensclas 20 februari 1957 F belangrijkste vraag, welke de regeringsnota inzake de bestedin gen oproept, js of de daarin aangekondigde maatregelen voldoende zijn. De kwaal, die de regering zoekt te genezen, is naar haar aard niet met direct levensgevaar verbonden; maar zo ernstig is ze toch wel, dat ze iets meer behoeft dan de voorzichtige middelen van een zachte heelmeester. Nu willen;, wij waarlijk niet beweren, dat de maat regelen in bun algemeenheid als mild cn lieflijk kunnen worden aange merkt; maar de bladen, die ze te ver gaan. vinden een aanknopingspunt in de nogal optimistische rede van minister Hofstra. in'de persconferentie, waar hij er éen -toelichting op gaf/ Het-is tactisch onjuist, ccn klimaat te scheppen van: het valt wel wat mee!. De Kamer zou er aanleiding in kunnen vinden;'daar inderdaad van uit te gaan; en, het volk zou kunnen vragen, waarom...het zich dan moet schikken in een aanzienlijke.constimp- tiebeperking. Wie op het ogenblik, de commentaren leest, vindt daarin reeds heel wat minder steun .voor de regeringsvopinemen® dan indertijd het rapport van de S.E.R.1 van alle kanten ,kreeg. l)ë regering heeft veel kostbare tijd laten verstrijken en naar wij vrezen het psychologisch juiste ogenblik al een beetje verzuimd. Ze zal nu goed doen. een aanmerkelijk vastberadener houding aan te nemen dan in de stukken en in de toelichting daarin tot uiting komt. Na dc bevrijding bèscfté ieder in Nederland wel." dat men ach zijn eigen mogelijkheden slechts ihct harde arbeid kon verdienen. Thans, in de hoogconjunctuur, is het niet anders. Niets is verhelderender yoor het: inzicht;ip- de toestand, dan;het:;ïeit,;dat-de 'arbeidsproduktivitèit in de V.S. vier maal zo hoog is sis bij, ons en dat. bij kortere werktijden, de lonen bijna drie maal zo hoog liggen. Er is ongetwijfeld veel gebeurd in Nederland, maar men overschatte de eigen prestaties toch ook weer niet! rEELVULDIG treft men in de kritiek de strekking aan, dat de staat zichzelf zo weinig offer? oplegt. Tweehonderd miljoen, gedeeltelijk ook nog te. vinden door mid'dc! van afschaffing der consumenten- subsidies, dat is weJ zeer aan de lage kant. Eigenlijk zou mei) et op uit willen, dat de belastingverhoging achterwege bleef doordat de staat het in zijn eigen huishouding zuiniger aan deed. Nu klinkt de verzekering, dat dc staat op veel te grote voet leeft, niet bepaald nieuw. Ze wordt veelvuldig vernomen in de kring van hen. die weinig geestdriftig zijn over de ontwikkeling op sociaal terrein in de periode sinds dé bevrijding. Soms echter ontwaart men het merkwaardige schouwspel, d3t deze groep versterking ondergaat door allerlei mensen, die volledig mede verantwoordelijk zij» voor de uitbreiding v«» de sociale verzekering en, in algemene zin. voor de toeneming van de bemoeiingen van de staat op allerlei gebied.-Dat i? ook .nu weer het gevat. Natuurlijk, de overheid kan wel ;bezuinigen. maar haar beleid hangt nu eenmaal af van wat Raden en Staten .en Kamers bereidzijn te dóen- En de ervaringheeft wel geleerd dat de geneigdheid, het voorzienïngénpeil te verminderen, zeer gering, is. jawel, horen wij roepen, maar het gaat om de; administratie, de bureauvoering; die kan zuiniger. Het antwoord, moet luiden, dat ook al. zou hier iets in- zitten; er toch geen sprake van kan zijn dat. er op korte, termijn' vele miljoenen vallen uit te halen. Het efficiënt hóuden yan de administratie ts' een -zaak, die. altijd 'door aandacht verdient; het is al te gemakkelijk om te menen dat nu plotseling hierin de redding van de. belastingverhoging-ligt. EN moet. er trouwens rekening mee houden, dat belastingheffing niet uitsluitend beoogt het verschaffen van middelen aan de overheid.'Liefdnckv heeft indertijd duidelijk gemaakt, dat ze ook dientvoor het wegnemen van overtollige koopkracht. Over de vraag of de regering met de verhoging van de vennootschapsbelasting een goede keus heeft gedaan, is discussie mogelijk. Het had ook in de kohier- belasfingeti kunnen 'worden gezocht. Doch men bèspeurt achter'het rege ringsvoorstel vooral streven, langs een omweg te komen tot etügé divï- dëndbeperking. Het belang van dit ptint. mag niet worden onderschat. Het staat' naar onze mening als een paal boven water, .dat de loonronde. van vorig jaar die, gelet ook op dé sindsdien ingevoerde prijsverhogingen, -beter achter wege had kunnen blijven, in hoge mate bet gevolg is geweest van de onrust in de vakbonden over de hoge dividenden; die immers de opvatting recht vaardigden, dat de loontrekkers onvoldoende in de gestegen-welvaart deel den. Een zekere matiging, is daarom zeer gewenst; zelfs in gevallen, dat de verhoogde vennootschapsbelasting nog enige ruimte van - middelenzou overlaten. Bij het uit"het oog verliezen van deze matiging zou de regering waarschijnlijk verder móeten gaanter - voorkoming van sociale, onrust, welke de iriflatiespïraal ophieuw in beweging zou zetten. LONDEN Hét Britse ministerie van Oorlog heeft dinsdag bekend gemaakt dat het eerste Britse re giment, uitgerust met geleide pro jectielen, op 1 maart- gevormd zai worden. Het krijgt -zijn standplaats in Crookham bij Aldershot, het Britse militaire centrum in Hamp- shire- - De 40rjarige' luitenant-kolonel John Edward Cordingley. die een van -de organisatoren van de Britse landing in Suez, is geweest, krijgt het bevel over het regiment - ST. MORlTZ: CORTINA La wines in Italië en Zwitserland heb ben twee slachtoffers geëist. Bij Stl Moritz kwam een luitenant van het Zw:'serse leger om het leven, toen 'zijn uit zes man bestaande patrouil le bedolven werd. Vijf man konden worden uitgegraven. In Italië, bij" Forno di Zoldo wer- j 'den-: drie jeugdige skiërs bedolven, i Twee- van hen werden uitgegraven- De derde was gestikt in een sneeuw. tunnel, die de ongelukkige trachtte te graven naar de oppervlakte. (Advertentie 1M.) i and®*1 •j» K»alH#lbpr«4eet van d* Wybart-Fabrlakan. 70 80 «t sllMft b(J Apoüwkart MOresjttM YY/AN NEER öag-üri dag-uit het vv blauwe uitspansel aan ons oog onttrokken blQft, doordat som bere. wolken ononderbroken van einder, tot einder trekken, "nu eens vergezeld-van regen, dan weer van sneeuw of hagel, of een andermaal slechts, van wat motregen, dan zullen velen uwer zich wel eens hebben afgevraagd;in de donkere dagen snakkend naar éen beetje, zon, hoe en waar al die wolken zouden ontstaan en -waarom'hét er- de ene maal uit regent, een andere keer er uit sneeuwt, en, wat soms ook wel eens gebeurt. het er droog bfj blijft!! Tr Ongemerkt hebt 'u dan één van de wonderlijkste en fascinerendste- problemen uit de weerkunde- aan gesneden;. Een 'probleem;, dat reeds' sinds de geschiedenis van dé,mens, held de; -gemoederen heeft bezig gehouden. Ook nu nog veroorzaakt een overvloed aan regen of sneeuw nog maar. al te .vaak rampen,: waarbij u alleen maar behoeft: .te'denken aan het regelmatig ïn radio én pers terugkerendé .'onheilspellende nieuws over overstromingen, ver oorzaakt door buiten, hun oevers tredende rivieren, of aan de steeds weer terugkerende lawines, die als een witte dood alles in hun ver woestende val meed ogenloos mee sleuren. Maar ook wanneer de wolken, schaars in getal, zonder iets van hun inhoud te lossen, overtrekken, waarna een verzengend brandende zon de reeds 1 uitgedroogde lande rijen wéér verder kwelt en uit mergelt. kan het al te lang uit blijven van regen de mensen, die op hun oogst hun hoop en toekomst bonwen omdat zij vandé op brengst moeten leven tot uiter ste .wanhoop brengen. Want ondanks alle narigheid, kunnen wij, niét zonderdie regen en .sneeuw. Zij behóren, zo gezegd, tot „ons dagelijks brood'Y En,' zoals wij onze akkers be bouwen.' met zorg. onze [.gewassen veredelen;: friet overleg „zaaien en oogsten om .de opbrengst tot het uiterste 'op te voeren, zo zijn er door alle eeuwen heen pok men sen geweest die hét verlangen niet konden .onderdrukken: om de na tuurkrachten té beteugelen en naar behoefte le regelen. Een waar mataorc ilogisch verhaal doe r- J. r. den Tonkelaar Hiertoe behoort zeker de grote schare regenmakërs, die in vroeger tijden als tovenaars of bezweerders met een geheimzinnig ritueel in de binnenlanden van primitieve y— en soms ook welbeschaafde.we relddelen de wolken trachtten te dwingen iets van hun inhoud, prijs te geven.Maar hiertoe behoren ook de hedendaagse wetenschaps mensen, die gewapend met de mo dernste hulpmiddelen, en afgaande op de resultaten van wetenschap pelijk onderzoek der laatste.jaren serieuze pogingen hebben onder nomen om de wolken „een handje te helpen" Zij baseren daarbij hun methoden op hun theoretische ken nis van de processen die de vor ming ven neerslag (motregen, regen, sneeuw, hagel; e.d.) bevor deren. Wanneer ook wij iets willen be grijpen van de handelingen der moderne, regenmakers, die er naar streven regen op bestelling te le veren, dan zullen we moeten na gaan als gevolg van welke oor zaken. er regen of sneeuw kgn ont staan. en dus moeten beginnen na te gaan waar de wolken vandaan komen, die toch altijd de uiteinde lijke leveranciers blijven. HET is welhaast onnodig ie ver melden dat een wolk niets anders .is dan een enorme verza meling. van ontelbare, zeer kleine waterdruppeltjes, die zó klein en licht .zijn dat zij. vrijwel ongehin derd in de lucht kunnen blijven zwéven en nagenoeg niet omlaag vallen. In feite Is een wolk dan ook niets anders dan een „mistbank" op. grote hoogte. Zoals Tater nog zal blijken zullen onderbepaalde omstandigheden 'deze- kleine drup peltjes kunnen bevriezen, zodat de wolk dan bestaat uit een enorme verzameling dicht bjj alkander zwevende ijskristalletjesóf. een mengsel van kristalletjes en druppeltjes..- V. T De mistdruppeltjes hebben, door gaans afmetingen van' één tiende tot één duizendste millimeter; Wan neer de woik erg dicht is, zijn er tcch - nog maar 1500 in ëéri ku bieke centimeter opgehoopt. Niet temin heeft, u 600 miljard van deze druppeltjes bij elkaar nodig (d.i. meer dan 400kubieke meter lucht) om er één glas water mee te vullen!! 17 weet, dat'wanneer water kookt de „stoom"' ér af. slaat, maar ook weet- u dat van'niet-kokend water stoom kan afslaan, wat zichj b.v. voordoet in de winter, wanneer het flink vriest en zich in de stad hog opén grachten bevinden, dié dan af en toe schijnen te „roken". Wat "is dat voor een proces'dat zich hier voltrekt? Wel, eenvoudig gezegd, water gaat van de vloeibare (en zicht-, bare) toestand in de 'gasvormige (én onzichtbare) toestand over. Het water ver-dampt en lost als gas in de lucht op -.-! Wat is lucht? Een mengsel van. verscheidene gassen, waarvan stik- 1 stof het belangrijkste-ris, daar de lucht voor circa 80 pet. hieruit be- staat Dan komt zuurstof, met bijna 20 pet; en vervolgens in zeer kleine1 hoeveelheden daarnaast nog kool zuur, ozon, helium, argon en derge lijke, en niet te vergeten: water damp! Alle eerstgenoemde gassen heb ben de eigenschap dat zij in de dampkring, zelfs bij de allerlaagste temperaturen die daarin voorkomen' 80 a 90 graden C beneden nul,! op circa 20 km hoogte! nooit in' de vloeibare - toestand overgaan, d.w.z.. nooit condenseren, en derhalve altijd onzichtbaar blijven. Alleen in het laboratorium kan men lucht vloeibaar maken, n.l. ■wanneer we de lucht afkoelen tot een temperatuur van iets meer dan 180 gr. C, onder het vriespunt. Eerst dan wordt de zuurstof vloeibaar, terwijl bU afkoeling tot bijna 200 gr. C, onder nul ook de stikstof van de gasvormige in de vloeibare toestand overgaat, Hierop aarde komt water in de atmosfeer in alle drie zijn. ver schijningsvormen voor: -als" vaste stof (ijs), als vloeistof (water) en als gas (waterdamp). Onder nor male omstandigheden beneden 0 gr. 1 C., als ijs. tussen 0 gr. C. en 100 gr. C, meestal als water en'boven 100 gr. C. het kookpunt van water als gas. Toch kan dit gas, waterdamp, ook bij temperaturen léger dan 100 graden, ja zelfs bij tempera turen ver beneden het vriespunt, als gas blijven voorkómen,' Overal op' aarde,maar: vooral boven de onmetelijke oceanen, in de vochtige streken rond de eve naar voltrekt zich -het verdam»' pingsproces en gaat het water van de vloeibare in de-gasvormige toe_ -- stand over. terwijl ook alle leven de have'.door hun ademhaling en uitwaseming waterdamp in de at mosfeer brengt, evenals de ver branding van al orize brandstoffen,' zoals olie."en steenkolen.'. XJOE u over de lach ih de radio denkt, weten we niet. Wij wor den er- vaak gruwelijk door geïrri teerd. Er zijn programma's /die moei lijk zonder kunnen: „Doorsnee" om 'n voorbeeld te noemen. Maar in Showboten, Tierelantijnen en Bonte Treinen overkomt het ons vaak, dat we geprikkeld denken: ^Waarom lachen ze nou weer.... die vent heeft toch niks leuks gezegd. En z'n grimas kunnen ivjj niet zien", v In de Verenigde Staten hebben ze ontdekt, dat de lach ook voor de te levisie-show een: onmisbaar element is. Misschien.'hebt ook u onlangs dat' nogal knullige 'filmpje vonden wij. tenminste „All; about; father" ge zien, „dat .bege- SklUT^H! wer^ door PJ het geschater van 'n onzicht baar publiek. Het deed koddig aan. Alle films in deze serie worden mét publiek, dat geen ande re taak heeft dan voor de „lacher tjes" te zorgen, opgenomen. Het pu bliek blijft onzichtbaar. De lach mag niet ontbreken, hebben de adverten tie-Heden uitgemaakt. Een program ma zonder-lach zakt prompt- 25 pet. in z'n „marktwaarde". Heerlijk perspectief. Omdat het praktisch onmogelijk is, by iedere uitzending oj opname lachend publiek te halen, heeft een handige jongen, er iets. op gevonden. Hij is "in 'n geluidenar chief gedoken, om een bloem lezing uit alle genres lach-effectèn samen te stellen grin flikjes,- :damesgëgiechel, krachtige mannelijke schaterbüièn enzovoorts). Al die effecten heeft, hij onderge bracht 'in 'n soort orgel. De man biedt met succes z'n diensten bij verschillendeprogramma-maat schappijen. aen. Bij de uitzending zit hij in -een verborgen hoekje achter z'n toetsenbordIedere toets produ ceert een ander lach-e//ect. in de praktijk blijkt z'n systeem uitne mend te voldoen. Hoe of hij altijd de-vopr dat moment geëigende lach weet. -te kiezen? ..Een kwestie van inspiratie, mijne heren. Ik heb geen tekst nodigik iccrfc .zuiver op m'n gehoor.'r Behalve zangeres Corry Brokkeii gaan dirigent Dolf van der Lin den, programmaleider Piet te Nuyl eri violist Senv Nijveen begin maart naar Frankfurt voor dc uitvoering van de Nederlanse bijdrage aan het Eurovisie-songfestival. Doif' van der Linden leidt het orkest van de Hes- sischer Rundfunk; Sem Nijveen strijkt de-solo-partij. - Op woensdagavond 27 februari zendt de VARA het tweede deel uit van het recital, dat Elisabeth Schwarzkopf begin van deze maand, begeleid door Felix de Nobel, in bet Amsterdamse Concertgebouw heeft gegeven. De beroemde sopraan zingt dan liederen van Hugo Wolf. PAKIJS—-Deminister, van Fi nanciën, Paui Ramadier, heeft be sloten de regering te vragen dit jaar 250 miljard franc op de uitgaven la bezuinigen jol. 100 miljard, .;;.op dij militaire, honderd miljard op de ge wone civiele begroting en boven-; dien 50 miljardop de civiele inyëa» - telingen. De Britse regering heeft meegedeeld, dat zfj 57 miljoen pond .aterling per jaar zal bezuinigen op de sociale voorzieningen- Ramadier wil uitstel .van- grote projecten, zoals de aanleg van de tunnel door de Mont Blanc, de boUw van -het passagiersschip „France"» dé aanleg van het Noord-kanaal en de bouw van demilitaire school te St. Cyr. De invasie in Egypte heeft Frankrijk ongeveer 20 miljard franc gekost In -het Britse Lagerhuis werd' van Labourzijde „Treed af* ..geroepen^ toen dë minister van Financiën, Peter Thorneycroft, een verlaging bekendmaakte van de subsidie -op melk voor speciale doeleinden,, zo- als voor a,s. moeders en schoolkin-. deren. Er moet door het publiek meer worden' betaald voor de in-: standhouding van - de Nationale.^Ge zondheidsdienst die volgens- de mi-; nister -in het' jaar 1957/58 690 mil joen pond kost; v.-.. DEN HAAG- r- Bijtweede stem ming :hee£t de Eerste Kamer dins dagmiddag mr. J. W. Roëll, haar commies-griffier, met-48- van de 69 stemmen gekozen tot.griffier in de vacature De Block. De tweede com mies-griffier - Tweede:' -Kamer, mr Huygans, verwierf bjj—deze vejv- kiezing- 21 stemmen. De heer Roëll werd door: voorzitter Jonkman on middellijk beëdigd en gelukgewenst. Hiermee werd de traditie gevolgd, welke de commies-griffierbestemt tot opvolger van de griffier. Daarbij werd dus -geen 'rekening - gehouden- met de omstandigheid dat -prof;. De- Block, de vorige griffier tot de KVP behoort. Mr. Roëll is n.l. van Chris telijk Historische huize. - (Advertentie IM.) legt" pi|'n<n en griép. GéltHikl vflO«d< qe»oelijrte mea?. wanl 'dle KifÜ ttjcfieimi doer K«! b^Ónddetl (hthroi. ^:rnxw:4:;:in-i:rr:-a:mi'5r::ü;iV!::'!::r::iiif was?, Vanavond kunt xt de vermaarde di rigent Serge KaessewitskS horen al« contrabassist. Met piano-ttegeielding van' Pierre Lubeshutz speelt de meester op dit grootste aller strijkinstrumenten eigen, composities (H.I. 10-10.20)- Op de.,.jLndere zender geeft het Padio Phil- harm. Ork. oJ.v, Willem!, van Otterloo een -concert met "n merwaarkdig lange pauze. In het «erste deel (9,20-9-50)~ worden de Ouverture Oberon van Von Weher en het Tweede Pianoconcert van Liszt (soliste Danièle Dechennel uitge voerd; in het tweede deel- (11,20-11.45) Hindemiths Symfonie ;,Mathis der Ma- Ier": een iverk, gecomponeerd in 1B34. dat' de instrumentale gedeelten uit een opera over de zestiende eeuwse schil der Matthias Crünewald omvat. -'De KRO-teievisie zendt een voorstelling door het gezelschap Job an Kaart van Mary Chase's blijspel „Het Konijn en ik" (Harvey) tiit. (Advertentie IM.) OHAyjÈX..-; TRCKMtrt MAAR! WACHT ÊVfctt Al£fK Da! TOUW t/ASTHCB.tRtrtr ÏEX HET BLOtt Wtb. Copyright opera mundi KrS 2933. Voisin is natuurlijk bijzonder verstoord wanneer Ralph hem vertelt, dat hij van zijn diensten verder geen gebruik wil maken. Daar wordt hem een mooi zaakje door de neus geboord. Maar ogenschijnlijk vat hij alles nogal sportief Op „Als u denkt, dat u met de schipper van de „Laura" de zaak kunt klaren, aan moet u dat natuurlijk doen." 'zegt hij, „kapitein Rob kent van /hem afscheid heeft genomen, staat hij nog iMtuurpjA UUCUi *rs wot «a to Tii»> mnoif» mneen de "ligging van' het "wrak precies enfin, ik lange tijd aan dek na te denken. Die mooie longen wens u veel geluk". Ralph betaalt Voisin zijndenkt nou .wel, dat l«j van hem af., is, maar oisin onkosten en voegt daar nog éen flink bedrag aanT is heus niet van plan werkeloos'toe te zien noe toé Vofsm geeft een paar matrozen opdracht de anderen die kostbare schatten'uit de ..Hudson bagage van Ralph en Gloria over te brengen naar.zullen proberen te bergen de „Laura". Wanneer alles geregeld, is en Ralph i 54 ..Dat wordt wel weer minder. Het is maar een getij!. *t Vervelende is alleen dat ik te maken heb met wat" er op het strand blijft liggen." ,,Ja, daarzit:, meestal .een minder prettig luchtje aan,;Ken'jé dié'dikke blonde met die paarse poeder en die omhooggetrokken bustehouder,dié een spprtwinkel. drijft naast de Anne Boieyn ?>Zii is'/eéh. van. de dingen op je strand;"*. „H:oezo:-?y j'; „Ze heeft .inLonden'in hetzelfde huis! gewoond als de Sharpè's én ze vertelt een prachtig verhaal ove r Marion Sharpê. Die. móet, volgens haar, inleen woede-aanval èens een hond hélfdood.: geslagen - hebben. Haar klanten zijn' er gek óp. De klanten van de Anne Boley.n. ook trouwens. Ze drinkt daar 's morgéns koffie." Hij zag hoe Robert's gezicht rood van kwaadheid werd. „Ik hoef je nauwelijks te zeggen dat ze zelf ook een hond heeft. Een onmogelijk beest, dat binnenkort aan een hart ver vet ting zal steryen door alle zoetigheid die het krijgt". Er waren ogenblikken, dacht Ro bert. dat hij Carey met gestreepte broek en ai. aan zijn hart zou kun nen drukken. „Maar ook dat zal wel weer over waaien," vervolgde Carey, met de gelaten filosofie Van een ras, dat gewend is te wachten tol de storm gaat liggen. Robert haaide zijn schouders op. Veertig generaties', protesterende voorouders zaten'in" dat ene gebaar. ,.Ik zie niet in'dat mijn cliënten ermee gebaat zijn als 't overwaait." „Wat kan je doen?" „Vechten natuurlijk." „Hoe vechten. Voor laster kan ze nooit veroordeeld worden, als je daaraan mocht denken." „Nee, daar denk ik niet aan. Ik wil - uitvinden waar ze wel is ge weest dié weken." Carley keek geamuseerd. „Alleen dat maar," zei bij droog. „Ik weet wel dat hét niet gemak- pkelijk zal zijn, maar er - is géén andere,-mogelijkheid."-;V: „Waarom gaan ze niet weg.-: Ze kunnen dat huis verkopen energèhs anders ga'ah,; wonen. Over een jaar weet niemand buiten! Milford meer iets" van die geschiedenis at" .„Dat doen- ze nooit 'en ik zou :'t 'ze .ook zekér niet aanraden, Jé kan niét;;,mét ;;een blik aan "je .staart Iepen .énje ;hele levért: net doen'iof 't- ér -niet is. Bovendien is het voor mij onverdraaglijk dat de leugens van dat kind niet ontzenuwd wor den. Het is gewoon een principe kwestie." „Voor die vervloekte principes kan je ook wel eens een te boge prijs moeten betalen. Heb-je al aan een particuliere detective gedacht? Ik weet namelijk een uitstekende." Robert zei dat hij er een had en dat hij al aan 't werk was. Carey's expressief gezicht drukte zijn bewonderende verbazing uit over' zoveel snelle activiteit van de kant van de conservatieve Blair, Hay- ward en Bennet.. v „De Yard mag wel om z'n lau weren denken" zeihij. Hij keek naar buiten en de geamuseerde blik in rijn ogen maakte-plaats voor in tense. aandacht. Hij bleef een paar minuten naar iets staren en zei toen zacht: Dat noem ik moed:" Er klonk oprecht respect in zijn stem en Robert keerde zich om, om te zien water aan de hand. was, Aan de overkant, -van de straat stand de oude auto van deShar pè's, het- donkere voorwiel -, goed zichtbaar. En achterin, op haar ge wone plaats en niet haar gewone air. van -vaag protest tegen, dit soort -vervoer, zat mevrouw Sharpe. De auto stond voor de-kruideniers winkel en Marion was daar klaar blijkelijk binnen. De wagen kon er hoogtens een paar minuien staan, niét langer, anders zdu. Carey hem wel eerdérgezien hebben, maar toch .stonden er al twee loopjon gens bij, hevig -geïnteresseerd in het schouwspel- En in de deuren van de andere; winkels verschenen steeds meer ménsen om ook meë te genieten. „Wat een zeldzame dwaasheid." zei Robert boos. .Dwaasheid? Geen sprake van. Ik wou dat ze cliënten van mij wa ren." Robert legde geld voor zij» koffie neer en rende naar buiten. Hij bereikte de auto aan de ene kant, net toen Marion aan de an dere kant aan kwam lopen. ..Me vrouw Sharpc." zei hij streng. .Dit is buitengewoon dwaas van U. u prikkelt hiermee „O, .goedemorgen; meneer: Blair." zei ze ap dé beleefde manier van iemand die even een praatje maakt. „Hebt U ai koffiegehad -of. houdt IJ ons .gezelschap, bij de -Anne." Bo ieyn." 'Si-..-. „Juffrouw Sharpe;" zei hti bijna smekend tegen Marion-, die haarzak jes "op de zitting légde,'„U-moet 't er- mee eens zijn dat dit-;dwaasheld „Dat weet ik/echf'nict zó zeker,, zei ze. „Wij vonden gewoon- dat:'- het moest. - Misschien:'rijh we kinderach tig geworden door - onze 'ëenzaamheid. We konden in iedergeval de beledi ging bij de Anne Boleyh niet verge ten." „We lijden aan geestelijke indiges tie, meneer Blair. En die-gaan we hornoeopatisch genezen.' Met'een kop van juffrouw Truelove's uitstekende koffie:"-;:-:^, .JVIaag hef is zo onnodig. Zo. - „Wé-zijn ervan overtuigd.dater om" half elf hog heel wat lege tafel tjes moéteh zijn in de Anne Boleyu- zei mevrouVv'Sharpe uitdagend. r - (Wordt vervo-gdv

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1