Onschuld op schoolschoenen Niemand in nieuw Benelux-parlement - dat vorige week in Brussel bijeen ivas - herinnerde aan dat uit vorige eeuw Frankrijk hoopt nu op meer begrip bij V.S. Zestienjarige jongen zwaar mishandeld in internaat Venhaêt Jongens voor straf hele nacht op straat gezet .SPMfiMftÖiS' BALANS -Bint Binnenhof Weekendhumor in radio en tv Zes doden door lawines Britse landmacht in Duitsland voorlopig op volle sterkte? Wankelt verzet in Algerije? „MEN NOEMT MIJN INSTITUUT VUGHT" Fondscentralen hebben fusieplannen door .FRANK GODWIN. VAN - APITEiN door JOSEPHINE TEY 25 februari 1^5, (Advertentie liWJ van h (Van onze parlementaire redacteur) TTET Beneluxparleraent is In Brus- bijeen geweest. Voor het eerst. Niemand heeft het tenminste tactisch bevonden otn breedvoerig te herinneren aan de vorige samenkomst van de parlementariërs van noord en zuid ophet Binnenhof. Dat geschiedde op 13 september 1830 na de Belgische opstand. Koning Wil lem I had de Staten-Generaal in verenigde vergadering bijeen geroepen om zich over de toestand te bera den. Ook de zuidelijke afgevaardigden verschenen nolens volens. Hoe de "et noorden ten opzichte van deze heren was, getuigd een officieus gedenkschrijver uit die dagen, die zich er op beroemde, dat de slecntraaas zelfs geen haar werd gekrenkt. Na afloop werden de leden van de Tweede Kamer uitgenodigd om afzonderlijk bijeen te blijven ten ein de enige mededelingen van de rege ring aan te horen, De Zeeuwse afge vaardigde Bijleveld nam toen het woord om ijzig op te merken, dat hij „door de heer, die de vergadering van de Staten-Generaal heeft gepre- sidieerd, in eene taal die ik hier niet wil verstaan, eenige woorden had hooren zeggen, die voor de bijeen roeping der Tweede Kamer zoo het schijnt, zouden moeten dienen. In dien het eene boodschap van den Ko ning ware," aldus de toornige Zeeuw, „zoude die volgens de Grondwet moeten zijn. o£ schriftelijk of bij eene commissie. Noch van het één noch van het ander blijkt Ik blijf dus niet in eene vergadering, die niet wettig is bijeengeroepen, noch om te hooren noch om te helpen be sluiten en ga heen KAMERLID VAN SLEEN: voor f. 70.000 op stap. TJ ET door de VARA verzorgde tv- •*-* programma van zaterdagavond was niet onaardig. In ieder geval stukken beter dan de normale va- riété-programma's, die altijd maar weer volgens hetzelfde schema zijn opgebouwd. Eli Asser had voor z'n komedie „Stoephuisterwoude" terug gegrepen naar z'n radio-kolder-jeuil~ leton „Mimosa" Zyn ntet altijd even leuke, maar hier en daar in woordspelingen en gekke \nval- len toch iueL heel persoonlijk spitse humor, bleek het ook visueel goed te doen. Hoewel ik de indruk kreeg, dat iets meer voorbereiding de uitzending ten goede gekomen zou zijn. Hier en daar was het nu nog ■wat rommelig. Joop Doderer en Rijk de Gooijcr waren mooie gekke man netjes. Kees Bntsse en Conny Stuart voelden zich in deze koldersfeer best thuis. „St. Germain des Prez" heb ik wel eens leuker gezien. Hoewel deze eni ge echt-Nederlandse de Franse naam ten spijt tv-show ook dit maal een heel prettige presentatie kreeg. Niet door de beugel kon het kwasi-sentimentele liedje van He Scheveningse vissers op het haven hoofd. Er dient een grens te blijven tussen het bespottelijk maken van goedkope sentimentaliteit en. mense lijk verdriet. EENS in de veertien dagen kunnen ook zij, die niet van radio-kerk diensten houden, de zondagochtend hun radio op Hilversum afstemmen, Het programma, dat dan wordt ge boden, bevat altijd wel enige rubrie ken. die het beluisteren waard zim. Veel rustig plezier heb ik gisteroch tend beleefd aan „De Speeldoos", een door Adri Kaan met goede smaak samengestelde cabaret-uitzending. Dit is nu cabaret, zoals het ook op de zaterdagse „loT'avonden eens ge- geven zou moeten worden. M'n enige bezv*aar: de misplaatste vraagteken- tjes in de voordracht van de verzen, Zo'n „toontje" mag een radio-regis seur niet gedogen. H.S. DE Nederlandse tv-kukers zullen, dank zij „Eurovisie", op zater dagmiddag 30 maart weer de tradi tionele Britse boatrace tussen de uni versiteiten van Oxford en Cambrid ge kunnen volgen. Vanavond krijgt de avro voor de eerste maal het maandagse tv-programma te verzorgen. De uit zending begint met een filmportret van de Hongaars-Amerikaanse pro ducer Joe Pasternak, verder een Franse modeshow en een filmpje in de reeks „Ontmoetingen in Afrika'*. Zonder quorum DE zuidelijke afgevaardigden 2Ïjn evenmin lang gebleven. Op 19 oktober 1830 verscheen voor het laatst een hunner de afgevaardig de Sandelïn ter vergadering om later met meer terug te keren. For meel ontstond door hun afwezig heid de moeilijkheid, of de Tweede Kamer zonder aanwezigheid *"n het quorum de helft der led plus één wel vergaderen mocht. De grondwet verbood immers over „eenige zaak te beslissen, zoo met meer dan de helft der leden tegen woordig is."' Véél zorg hebben de noordelijke leden zich hier echter met over gemaakt. Het duurde tot 1840 eer de grondwet aan de nieuwe situatie werd aangepast. Heus, toen de Belgen en Hollan ders het in 1815 met elkander wa ren begonnen te proberen, was de wederkerige stemming der Kamerle den niet onwelwillend geweest. Van Hogendorp verheugde zich er op 22 oktober 1818 hartelijk over dat, toen voor de jaarlijkse zitting in Brussel, Dubus de Gisignies uit Kort rijk. tot voorzitter der Tweede Kamer werd gekozen, zelfs zuidelijke leden de voorkeur hadden gegeven aan de af gevaardigde Serruys van Ostende omdat die beter Nederlands sprak. Voorzitter Dubus durfde dit aanvan kelijk niet en begon in het Frans, doch toen de afgevaardigde Ver schuur, opstaande, hem verzocht de zaak in het Nederlands over te zeg gen, voldeed hij onmiddellijk aan dit verzoek. En het ijs was gebroken. Zo heeft ook ditmaal de 77-jarige, witgebaarde r.-k. president Frans van Cauwelaert zich afwisselend van het Frans en Nederlands be diend. Tot geruststelling van onze Eerste Kamer, die zich daar inder tijd veel zorgen over heeft gemaakt, was er óók nog een vertaaldienst! Kleine droge tijd VT A België volgt Suriname. Van 35 september tot 1 april zul len enige andere Nederlandse Ka merleden o.l.v. vice-voorzitter Harm van Sleen daar een bezoek gaan brengen. De Staten van Suriname hebben er namelijk op gewezen, dat het ar nu „de kleine droge tijd" is met minder warme dagen en met minder kans op zware tropische re gens, waardoor tochten naar de ver schillende delen van het land suc cesvoller kunnen zijn. Zij meenden, dat een persoonlijke kennismaking met èn een contact tussen de volks vertegenwoordigers bevorderlijk zou zijn voor het onderlinge begrip, de goede verstandhouding en een reéele koninkrijksgedachte. Op 33 december j-1. zonden zij derhalve hun uitnodiging, met de royale be lofte om het verblijf in het arme Suriname te bekostigen. Hier op het Binnenhof had men baar blijkbaar al zien aankomen, Wdnt op de be groting voor 1957 van, de Hoge Col leges van Staat prijkte voordien reeds een bedrag van f 70.000, met het oog op de mogelijkheid van uit zending van een delegatie naar Su riname. En nu maar hopen, dat het aan de andere kant nu toch ook weer niet zo'n erg „kleine, dro ge tijd" wordt! Bestedingsbeperking AJ[ AAR eerst moeten de „geachte afgevaardigden" in de komen de dagen hun oordeel uitspreken over de nota tot bestedingsbeper king, welke de regering vorige week ter bestudering aanbood. Er is geen schriftelijke behandeling aan voor afgegaan. Het worden dus vergade- ringen met verrassingen. Slikt men de bittere pil of stuurt men het kabinet naar huis? Of gaat men, m moties, wensen tot wijziging tot ui ting brengen? Moeten de offers soms anders over de verschillende bevol kingsgroepen worden verdeeld? Uit recente cijfers van het Cen traal Bureau voor de Statistiek blijkt, dat de verdeling van het huidige, respectievelijk vroeger be roep van de Tweede Kamerleden nogal afwijkt van de samenstelling van de genele beroepsbevolking in Nederland. Van de Tweede Kamer zijn of waren er elf advocaat; achttien ambtenaar; één arts; twaalf docent of onderwijzer; drie hoogleraar; twaalf journalist; vier officier, drie predikant of geestelijke; één was of is werkzaam in de landbouw; zes in de nijverheid; vier in handel en verkeer: twee in het bank-kre- diet en verzekeringswezen; elf zijn of waren burgemeester; twee wet houder en vijf Kamerleden waren of zijn betrokken bij het provin ciaal bestuur, Ook het aantal bestuurders van werkgevers- en werknemers-organi saties is niet gering: vier, afkomstig uit de landbouw plus zeventien uit de overige bedrijfstakken. Dan zijn er veertien partijfunctionaris en vier bestuurder van een sociale orga nisatie. Acht Kamerleden vervuHld) FRANS VAN CAUWELAERT: twee talen, één baard. een ander beroep, dat hierboven werd vermeld- En omtrent acht an deren wordt laconiek gemeld: zon der beroep. T- ziet, de nadruk ligt nogal sterk bij de z.g. intellectuele beroepen. 69 Van de 150 Kamerleden werden academisch gevormd. Maar de grondwet legt de „geachte afgevaar digden" de plicht op om bet alge meen belang in ogenschouw te ne men: „De Staten-Generaal vertegen woordigen het gehele Nederlandse volk". Aldus zegt heel opzettelijk het eerste artikel van het hoofd stuk der grondwet, dat is gewijd aan de volksvertegenwoordiging! Lastige kiezers DAAR komt bij, dat de beste dingsbeperking de Kamer ook deerlijk in het eigen vlees snijdt. Haar Huishoudelijke Commissie, ge vormd door voorzitter Korteahorst, de socialist v. d. Born en de anti revolutionair Roosjen, is n.L tot de conclusie gekomen, dat zy thans moeilijk kan besluiten de noodza kelijke uitbreiding van het Kamer gebouw aan te vatten. Woensdag zal derhalve in de afdelingen dus voorlopig nog achter de schermen worden gesproken over een voor stel om in beginsel tot vergroting van het gebouw te besluiten, doch daaraan eerst uitvoering te geven als de bestedingsbeperking zich j daartegen niet langer verzet- Met het oog op het grotere leden tal moeten er nodig fractie-spreek kamers bij komen; de bibliotheek vergt meer opslagruimte; er zal een lift moeten komen, benevens een eetzaal waar de „geachte afgevaar digden" met hun gasten een maal tijd zullen kunnen gebruiken. En dan wil de Huishoudelijk,. Commis sie o.m. per se ook nog een aparte buitendeur voor de bezoekers van de wachtkamer laten aanbrengen, opdat zy niet meer... „door het gebouw gaan zwerven en de leden lastig vallen"!!! U mag zich inderdaad afvragen of dit een bijster gelukkige opmer king is van een parlementaire com missie in een land, waar de "kiezer soms koning heet. Of heeft „de Nederlandse kiezer" het daar soms naar gemaakt? Uit het bekende Ni- po-onderzoek van 1953-'54 bleek, dat slechts vier pet. der ondervraagden zich wel eens schriftelijk of mon deling tot een lid van de Tweede Kamer had gewend. Vaak waren dit dan nog, wat je noemt, de actieve partijleden! Tijdens dit onderzoek werd er door de enquêteurs op gewezen dat in sommige landen, vele kandidaten bij de verkiezingen zoveel mogelijk mensen langs gaan om hen in een persoonlijk gesprek duidelijk te ma ken, wat zij eigenlijk zullen doen als zij worden gekozen. Meer dan de helft der ondervraagden vond dit echter geen goed systeem. Zij was bevreesd voor mooie praatjes en noemde het te... opdringerig. GENeVE. Lawines hebben zon dag en vammorgen in Zwitserland ze$ doden en minstens twee gewon de geëist. Een reddingsploeg, uit gezonden om hulp te bieden aan drie skiërs, die door een lawine wa ren overvallen, werd zelf door een tweede lawine verrast. Een van de skiërs, een vrouw, en twee redders vonden de dond. Allen waren Zwit sers. In het Rhonedal is een boerderij door een lawine meegesleurd, waar bij drie mensen om het leven kwa men en twee anderen gewond raak ten. Door een langdurige stortregen en door het vele smeltwater van sneeuw waren vandaag vele wegen en spoorlijnen in Zwitserland ver sperd. LONDEN. Volgens de Sunday Express heeft de Britse regering haar voornemen ora de strijdkrachten in West-Dultsland met 30.000 man in te krimpen *een jaar uitgesteld. „Het besluit is genomen onder zware druk van de Amerjkanen", aldus de Express, die hieraan toe voegde, dat dit uitstel geen invloed zou hebben op de voorgenomen in krimping van de sterkte der in West-Duitsland gestationeerde een heden jachtvliegtuigen. Het bericht is nog niet bevestigd. (Van onze correspondent) PARIJS Guy Mol let is naar Amerika vertrokken waar Dulles en Eisenhower voor zijn ontvangst klaar staan. Het is de eerste of ficiële toenadering tot Frankrijk, di0 Amerika sinds het conflict van Suez doet. Er was een tyd, dat Eisenhower noch de Franse noch de Engelse premier wilde zien. Thans maar na het bezoek van Ibn Saoed mag Guy Mollet komen. De situatie is de laatste tijd aan het veranderen in Amerika. Alle tegemoetkomingen van Amerikaanse kant hebben Nasser niet tot enig redelijk gebaar kunnen verleiden en de Amerikaanse pers begint on geduldig te worden. De Franse pers meet dit ongeduld nogal breed uit. Ze wyst erop, dat de publieke opinie zich fel begint te verzetten tegen sancties tegen Israël en zelfs Eisenhower begint te kritiseren. Of dat Franse optimisme niet een wei nig overdreven is? Elsenhower heeft tot nu toe door zijn pacifistisch optreden een on aantastbare positie in zijn land in genomen. Hij heeft op dit ogenblik de leiders van het Congres tegen zich, maar zolang hij doorgaat met morele gronden een politiek te om kleden die het Amerikaanse volk tot niets verplicht, heeft hij waar schijnlijk de meerderheid nog met zich mee. De Franse positie op dit punt is echter duidelijk en omgekeerd. Wan neer de zaak voor de Veiligheids raad zou komen zou Frankrijk on getwijfeld zijn veto uitspreken- Mollet heeft wat dat betreft zijn parlement achter zich. Nog op een (Van onze correspondent) ver was gegaan". Tegen zes jongens AMSTERDAM. De zestienjarig een soort seniorenconvent in het André de H. uit Amsterdam is don- I internaat die het geval met hem derdag in een. Leeuwardens Inter naat voor jongens die moeilijk le ren door de directeur mishandeld. Zün ouders hebben bij de Officier van Justitie in Leeuwarden tegen J. W„ de directeur, c*cn klacht inge diend. Bovendien heeft de Haagse psycholoog dr. J. S., die los van deze aanklacht kennis van de fei ten had gekregen, deze aan de offi cier meegedeeld. André, een tengere, vrij' kleine jongen, heeft een ingescheurde bo venlip, zijn boventanden werden door de onderlip geslagen, zijn Im kerwang vertoont nog bloedige strie men, die werden geslagen door de ring van J. W. De jongen heft ver der wonden aan de rechter knie en blauwe plekken op de schouder. Zijn ouders hebben de officier van Justitie bericht, dat in het instituut geregeld leerlingen worden getrapt, maar dat de jongens, door angst voor de kracht van de heer W., zich niet durven beklagen. In de brief aan de Officier wordt er ook aan herinnerd, dat kortgele den. m een koude nacht, twee jon gens als straf de straat cp zijn ge stuurd, Zy hebben toen de nacht m een geparkeerde auto doorgebracht en zijn pas 's morgens vroeg weer in het internaat toegelaten. Aanleiding tot de tuchtiging van André was, dat hij een sinaasappel at op een wijze, die met strookte met de opvattingen van de heer W. De jongen schreef o,m. naar huis: „Hij kwam op mij afvliegen, sleur de me aan mijn oren van de stoel en trapte me door het hele huis. Toen ik begon te huilen zei hij dat als ik met ophield ik nog zo'n pak ros zou krijgen. Ik wil hier weg. Ik hou het niet langer uit. Als je me niet komt halen loop ik weg. Schrijf je me nu gauw. Kusjes van André". De volgende dag heeft mevrouw De H, haar zoon weggehaald. Bij die gelegenheid erkende de heer W. dat hij deze keer „misschien wel wat wilden bepraten, heeft hij echter ge zegd dat André een volgende keer een „dubbele portie" kon krijgen. Tot zover de feiten. Over de ach tergronden van de «.aak het volgen de: het instituut W. bestaat veertien jaar. De directeur-eigenaar, oud-mi litair, gaat er tegen de ouders prat op dat zijn inrichting „Vught" wordt genoemd. Hij heeft, naar de moeder van een der jongens ons vertelde, tegenover haar verklaard dat zijn systeem dusdanig is, dat de jongens „uit wanhoop" gaan werken. Deze jongen. Hans K.. is vrijdag van de school verwijderd. Hij was na de ros- partij met André zo overstuur, dat hij de straat op was gegaan, m- plaats volgens opdracht naar de studiezaal. Toen hij de heer W. de reden van zijn /a f w ezi gh e i d mee deelde stuurde deze hem van het instituut. Toen deze zelfde -Hans kortgele den, na het maandelijkse weekeind- verlof, een trein te laat terugkeerde tengevolge van ziekte van zü» moe der, heeft de echtgenote van de di recteur die moeder telefonisch een geweldige scène gemaakt. „Hans zal er toch van Justen, Wij doen ons best en u maakt in één weekend er weer een slappeling van". Op het instituut zijn 45 jongens ondergebracht tussen 15 en 20 jaar. Enkelen daarvan wonen er, omdat ren. de ouders gescheiden of in het bui tenland zijn, maar de overgrote meerderheid wordt gevormd door jongens die door gebrek aan con centratie of anderszins op middel bare scholen in bun woonplaats zijn mislukt. „Instituut W." is hun laatste kans om het begeerde einddiploma van een middelbare school te halen; de ouders zijn er wèl op voorbereid, dat er een streng regiem heerst waarbij aan ontspanning eenvoudig niet wordt gedacht. De heer W., zijn echtgenote cn hun secondant R. regeren met ijzeren hand. 's Avonds ziju de jongens van vijf uur tot minstens negen in de „studie", waarbij er niet slechts op wordt gelet dat zijn werken, maar ook dat zij zo zwygzaam en onbe weeglijk mogelijk zitten. De meest gebruikelijke strafmaatregel op klei ne vergrijpen js soms wekenlang 's morgens om half zes opstaan (nor maal zeven uur) en in de „studie" onder toezicht werken. Een deel van de jongens is oververmoeid door slaaptekort. Bij sommigen van hen uit zich dit dnor gebrek aan aan dacht op school, anderen compense ren de gedwongen onbeweeglijkheid in de „studie" door beweeglijkheid en onrust op de school die zij be zoeken. Het instituut zelf is nl. geen on derwijsinrichting maar een pen sion met toezicht op huiswerk, op zulk soort instellingen bestaat ge nerlei toezicht, zodat blijkbaar li chamelijke tuchtiging hoogtij kan vieren. De oudere jongens, die een exa men-haven in zicht krijgen, be schermen de heer W. door hun stil zwijgen. zodat diens razende drift buien zich vooral uiten op jonge- ander punt is de portie van Mblln sterker geworden: in het debat over Algerije heeft Ameiika de kant vin Frankryk gekozen. Hot V.N.-debat is daardoor voor de regenng-MolIet vnj gunstig verlopen. ei Tegelijkertijd is de stakingsactie die de rebellen m Algerije georga niseerd hadden, na een paar dagen gaan verlopen. De felle militaire reactie van de Fransen heeft het nationalistische front geschokt. D* bomaanslagen gaan nog steeds door maar er zijn tekenen, dat de Arabi sche bevolking de strijd moe wordt Veelzeggend teken: Francois Maul riac heeft in het weekblad „Ex- press" waarin hij steeds de rege- rmgspoiitiek in Algerije scherp ge kritiseerd heeft, de nationalisten aangeraden deeis van volledige onafhankelijkheid te laten vallen aangezien toch geen enkele Franse minister zich bij die eis ooit zou neerleggen en in het nog linkser bekend staande blad „France Ob- servateur" wordt voor het eerst de F.L.N.-leiding aangeraden naar een compromis te zoeken. Het moment voor een toenadering schijnt dus aangebroken en de linkervleugel van het parlement dringt er op aan deze gunstige conjunctuur snel te benutten maar in de ministerraad heeft Laeoste voor de zoveelste keer uitstel der onderhandelingen ge vraagd om het leger in staat te stellen zijn taak te voltooien. De •tegenstanders van Laeoste wijzen er op. dat Frankrijk nu tegenover de landen, die Frankrijk in de Ver enigde Naties geholpen hebben, mo reel gebonden is een politiek van onderhandelingen te voeren. Dat is waar. Maar ook is het waar, dat voor die politiek geen meerderheid is in het Franse parlement. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT. De hoofdbesturen van drie grote ziekenfonds-organi saties zyn het in principe eens ge worden over een fusie. Het z$n de Federatie van door Verzekerden en Medewerkers bestuurde Ziekenfond sen (de voormalige Maatschappij- fondsen), de Centrale Bond van Ziekenfondsen «n de Organisatie van Algemene Ziekenfondsen, teza men met 6.3 xniljoeu leden, tachtig procent van alle verzekerden. Over die eventuele fusie moeten zy ech ter nog overleg' plegen met alte by haar aangesloten fondsen, waarbij ongetwijfeld nog moeilijke proble men de kop zullen opsteken. De tegenwoordige constellatie is uit de historie gegroeid. en dat his torisch gewordene kan men niet met één besluit ter zijde stellen. Tradi tie, sfeer en levensbeschouwelijke achtergronden zullen hoewel de grote organisaties de zuilentheorie ter zijde stellen bij de overwegin gen al of niet tot een fusie te komen, zonder twijfel nog een belangrijke rol spelen. Ongeveer tachtig fondsen zijn bij de drie organisaties aangesloten: de Centrale Bond heeft circa dertig fondsen, de Federatie ruim vijftig en de OAZ slechts vier, doch dan ook grote fondsen: AZA (A'dam), A2R (Rotterdam), Nutsziekenfonds in Den Haag en „Voorzorg'! (Arn hem). De nieuwe organisatie zou eventueel de naam van Nederlandse Vereniging van Algemene Zieken fondsen dragen. In de besturen van de fondsen zullen (tan zowel verze kerden als medewerkers zitting heb ben. De nieuwe organisatie zou uiter aard contact hebben met beroepsor ganisaties van medewerkers, maar mede wordt gedacht aan een perma nent contactorgaan, waarin ook de drie werknemersorganisaties zitting zouden hebben. UTRECHT. Zaterdagmiddag Is opgericht het Verbond van Acade mici bij het Voorbereidend, Hoger en Middelbaar Onderwijs, dat het academisch element in het voorbe reidend hoger en middelbaar onder wijs wil handhaven en bevorderen. SPRO&TjÊ WATfcR Als ik til notT )tJtPRO&tREfl LOSTEWRIKKtri. «LAAR JiLEIlit KLAAR Copyright opera mundi KFS 2= 2937. Ralph beschouwt de reis voorlopig nog a!s moeden, dat het de „Caprice" is," zegt hij, „pro- dat we. met dat mannetje nog last kunnen, krij bezis» mst vissen beer eens of ie het schip kuilt heikennefl. N' een pleziertochtje. Hy houdt zich bezig met vissen en. laat de navigatie geheel over aan Rob. Wan neer de laatste in de namiddag van de tweede dag meent in de verte het topje van een mast te zien, stuurt hij Nils de mast in, „Ik heb zo'n ver- beer eens of je bet schip kunt hei kennen." Nils .gen. Hij heeft een flmke buit geroken en die Iaat komt na een tijdje terug en deelt mede, dat het hij niet zo gemakkelijk door zijn vingers glippen." onbekende vaartuig in de verte ongetwijfeld het I ..we moeten zien. dat we hem kwijt raken," zegt schip van Voisin is. „Dat verbaast mij niets," j Nils. Ja, maar hoe? zegt Rob, „hy volgt ons dus cn reken er maar op 5S Zij werd later geïdentificeerd aan haar trouwring. De bisschop is toen in zijn pen geklommen om te be wijzen, dat Mahoney geen moor denaar was, alleen het slachtoffer van een onderdrukte minderheid. Dat was zelfs voor "Watehman-abon- nees een beetje te veel. Sindsdien is zijn prestige tenminste aanzien lijk verminderd." „Het is toch wel erg wat een mens allemaal kan vergeten» ais het hemzelf niet betreft," zei Marion. Hebben ze die Mahoney gehangen?" „Ja, gelukkig wel. Tot zyn pijn lijke verbazing, moet ik zeggen. Hij was or van overtuigd, dat zo'n paar moorden hem niet aangere kend zouden worden. Hij ging ei-van uit, dat wij geen „Ierse martelaar" van hem. zouden willen maken." „Er is nog iets waar ik over wilde praten, zei mevrouw Sharpe. en ging naar huis om te lunchen met tante Lin, blijmoediger dan hij zich de laatste tijd gevoeld had. Hij was er voor 't eerst van overtuigd, dat de toekomst steeds lichter zou worden en dat het ergste nu wel voorbij was. Zelfs tante Lin was voor 't mo ment de Franchise vergeten en lie ver en hartelijker dan ooit. Ze was verjaardagspakjes aan 't maken voor de tweeling van Lettiee in Saskatchewan en ze had zijn lieve- lingslunch klaar gemaakt: koude ham, gekookte aardappels en bruine jus met dikke room, Robert kon zich niet voorstellen dat dit de vrij dag was waar hij zo tegenop had „Meegaan? O naar de Franchise. Ja natuurlijk. Ik kom dadelijk naar de Roos en de Kroon. Waar zijn jullie? In de lounge?" „Nee, op de kamer van Grant. Nummer vijf. Tegenover de bar." „Goed, ik kom onmiddellijk. Lui ster nog even," „Ja?" „Heeft hij een bevel voor hen beide?" „Ja, voor alletwee." ,,'t Is fraai. Ik vertrek meteen. Tot zo." Hij bïeef een ogenblik voor zich uit zitten staren. Nevil was voor zaken weg, maar morele steun zou hij toch niet aan hem gehad hebben. Hy stond op, greep zijn hoed en liep naar de deur van het kantoor. „Meneer Heseltine, wilt U even ko men," vroeg hij aan de oude man op de beleefde toon die altijd ge bruikt werd ten overstaan van de jongere staf. Heseltine volgde hem naar de voordeur. „Timmy," zei Robert, „we zyn In moeilijkheden. Inspecteur Grant is hier in. de Roos en de Kroon met een bevel tot inhechtenisneming voor de Sharpe's/ Zelfs terwijl hij het uitsprak, kwam het hem ongeloof waardig voor. Meneer Heseltine blijkbaar ook. Z'n lichte ogen keken verschrikt en met-begrijpend. „'t Is ellendig, hè Timmy?" Hij had geen steun van de oude klerk moeten verwachten. Maar oud ais hij was, meneer Heseltine kende de gezien. Hij vond het achteraf on- wet en de steun was op komst. r.^r, 4 1»:, „inV, ,-3T.- w„_ TTiir» "W/aTTol +a+ FtWia/iHtarUenoml „Ik zou het prettig vinden als U 2eï hy dom. zinnig dat hy zich druk had ge maakt om zo'n gek als die bisschop. In deze stemming ging hy naar kantoor terug. En in. deze stemming nam hij de telefoon aan toen Hal- 'Jam belde. „Meneer Blair?" zei Hallam. „Ik ben bij de Roos en de Kroon, Ik neb helaas slepht nieuws voor U. Inspecteur Grant is hier." „Bij de Roos en de Kroon?" „Ja. Hij heeft een bevel tot In hechtenisneming." Robert's hart stond stil. „Een bevel tot huiszoeking zeker,H helemaal op de hoogte was van onze financiële omstandigheden. Misschien wilt U dus contact op nemen met onze zaakwaarnemer in Londen. Mr. Crowle. Ik zal hem schrijven, dat hij U Inzage moet geven, dan weet U hoeveel we kun nen besteden aan het verdedigen van onze goede naam." „Laten we blij zijn dat we iets hebben om te besteden," zei Marion. „Hoe doen mensen dat die totaal geen cent bezitten?" Robert moest toegeven dat hij er geen notie van had. „Nee. tot inhechtenisneming." Dat kan niet." „Ik ben bang van wel." „Maar dat is belachelijk." „Ik was al bang dat het nogal een schok voor TJ zou zijn. Ik geef toe. dat ik dit ook niet venvacht „Een bevel tot inhechtenisneming? zei hij. „waarom?",' „Omdat ze iemand zonder zon ding niet kunnen arresteren", zei Robert, een beetje ongeduldig. „Dat bedoel ik niet. Ik bedoel, dat ze beschuldigd worden van wan gedrag, niet van een misdaad. Ze kunnen ze dus dagvaarden. Arrest is helemaal niet nodig. Dat ^is ccn dwaasheid bij wangedrag". Daar had Robert geen moment aan gedacht „Een dagvaarding om te verschijnen", zei hij. „Ja natuur lijk. Hoewel we niets kunnen doen als zij de Sharpe's> willen arres teren". „Nee, maar waarom zouden ze dat willen. Mensen als de Sharpe's lopen niet weg. En ze zullem verder ook geen kwaad doen", „Timmy, je bent geweldig. Harte lijk bedankt Ik zal zien wat ik voor Hij noteerde het adres van Crowle gaan." „Dit houdt dus in, dat bij een elkaar kan krygen. Jammer dat we getuige heeft, een bevestigende ge- de Sharpe's niet telefonisch kunnen tuige." waarschuwen. We waren allemaal „Hij heeft er zelfs twee. De zaak zo optimistisch vanmorgen. Het zal is in kannen en kruiken." ze koüd op hun dak vallien. Waar- „Ik kan het niet geloven." schuw jij Nevil als hij komt? En laat „Zou U hierheen willen komen? hem alsjeblieft niet iets geks doen. Ik denk dat U wel mee zal willen (Wordt vervolgd1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1