IB /"Jent* regen maKer Onschuld op schoolschoenen Parlementaire meerderheid in Italië slinkt Ontslagen bij .Opera' geen kwestie voor minister O.K. en W. SPROETJE SPARKS door FR.V-iK GODWIN door JOSEPHINE TEY WAARDE heer C., ge schrijft, na vele jaren strijd voor betere le vensvoorwaarden en .reqht voor allen enige twijfel te voelen of de Yfsuitaten wel zo groot zijn als ze oppervlakkig beschouwd lijken. Het is waar dat de sociale rechtvaardigheid aanzienlijk groter is dan voorheen, gelijk het ook waar is dat veel rechteloosheid en willekeur tot het verleden behoren; maar, vraagt ge, waar is het besef hiervan •waar zijn- de vriendelijkheid en de schoonheid en de trol-, die de vruchten zouden moeten zijn yan de veranderingen ten goede? Ge be merkt hiervan dikwijls minder" dan van ontevredenheid, disharmonie en onverschilligheid. Het felle meeleven, de solidariteit, de schone ontroering, ge mist 2e al tc veel in een samenleving, die de honger heeft uitgebannen en de geneeskunst aan ieder ten goede, doet komen. En ge eindict met tc zeggen,-dat ge, denkenden de ellende in uw jeugd, dankbaar zijt, maar toch lang niet zo dankbaar als ge vroeger had gedacht te zullen zijn als de strijd was gewonnen. Er staat, waarde heer C., jn uw brief meer. dan in het bestek van een artikel als dit vatbaar is voor beantwoording. Toch willen wij een poging doen, er iets van tc zeggen omdat wij weten dat veel, wat ge schrijft, meer of minder klaar leeft in de geest van tal van anderen. Allereerst dient dan te worden gezegd, dat vele ouderen van vandaag, die het zich vroeger anders hadden voorgesteld, misschien enigermate de dupe zijn van die vorige eenwse opvatting," die cr van uitging dat met goede wil en klaar verstand alle misverstanden en misstanden konden worden uitge roeid. De-begrensdheid van de menselijke vermogens is wel eens te weinig beseft. Nu het succes aanleiding geeft tot gemengde gevoelens, is er, geloven wij, reden troost té zoeken in de simpele woorden, die wei eens als naam prijken op binnenschcepjes. Ze luiden: Nimmer Volmaakt. DATGENE, wat in de Huidigetijrl aan dc .orde is. heeft iets te maken met de verstoring van een oud evenwicht. Er is geen sprake van. waarde heer ^G., dat gij en uw vrienden het niet goed zoudt hehben gedaan. Naar absolute maatstaven gemeten heeft cr aan uw werk wel iets ontbroken, maar dat is nu eenmaal de eigenschap van alle menselijke daden, hoe verheven cn hoe welgemeend ook. Voor het hc- grijpen van de tegenwoordige kwalen is het goed om te bedenken, dat de mensen van oudsher een geestelijk evenwicht hebben gevonden door cn ergens tussen vreugde en rampspoed. Het is nog niet zo heel lang geleden, dat ziekte en armoede ook in de beschaafde landen dagelijkse gasten waren. Men stierf eerder en leed gauwer honger dan op dit ogenblik. Er was, althans in het persoonlijk leven, meer dreiging, meer onzekerheid. Dit alles droeg in hoge mate bij tot geestelijke rijping;, meer dan de hui dige volledige werkgelegenheid (die wij waarlijk niet kritiseren) en vrij waring tegen verwoestende ziekten (op zichzelf een weldaad). Zo is het niet verwonderlijk, dat de verbetering der toestanden, waaraan gij zozeer uw beste krachten hebt gegeven, mede hebben geleid tot geeste lijke onvolgroeidheid bij sommigen in onze dagen. Waar de schokken uitblijven en de bewogenheid ontbreekt, daar kan het voorkomen, dat het gemoedsleven buiten staat is de lichamelijke en verstandelijke ontwikke ling volledig bij tc houden. Wanneer gij klaagt over ontevredenheid, dis harmonie en. onverschilligheid, dan hangen deze verschijnselen waarschijn lijk nauw samen met dit gemis aan volgroeidheid. Wanneer gemocht willen aanvoeren, dat het inzicht in vele dingen bij de doorsnee-mens veel groter is dan voorheen, dan luidt het antwoord, dat op vrij grote schaal het verschijnsel van compleetheid in eenzijdigheid en beperktheid, heeft plaatsgemaakt voor incompleetheid in veelzijdigheid. Onrustig en onharmonisch zijn de mensen, die hun grenzen niet xveten. BIJ het wezen van de huidige tijd hoort ook zeer sterk het wegnemen van velerlei moeite en inspanning door dc vordering der techniek. In het sociale vlak heeft het wegvallen van de noodzaak van hulp verlening aan naasten niet steeds een goede uitwerking. Waar geen offers nodig zijn, verdwijnt ook de offerzin. Wij zouden, waarde heer G., ook nog de aandacht kunnen vestigen op dc onkerkelijkheid, die naar onze mening samenhangt met het feit, dat veel minder dan voorheen de godsdienst \vordt beleefd als troost en zekerheid in een geplaagd en be laagd leven". Het sterven van oude vormen en gedachten roept nieuwe problemen op. Dit is niet verwonderlijk; veeleer moet het worden beschouwd als iets volkomen normaals. De nadruk is lange jaren zeer sterk gevallen op de welvaart. Heden ten dage is dat al in iets mindere mate het geval. Want het inzicht begint baan te breken,'dat welvaart niet meer is dan een deel van iets veel belangrijkers,- te weten het welzijn. Alles bijeengenomen hebt' gij. waarde heer G„ geen reden om ontevre dener over u2elf.te zijn dan welke andere strijder voor menselijke verhef- fing ook. Gij hebt uw bijdrage geleverd; met de nieuwere problemen zullen de huidige en komende generaties zich moeten bezighouden. Als zij het moeilijker krijgen dan gij en uw leeftijdgenoten, kan dat geen ramp 2ijn. Want onder alia omstandigheden blijven moeilijkheden de beste vorming. FERLEGEN zet de jonge vrouw „U zult het misschien een beet- ROME. De Italiaanse regerings coalitie heeft thans nog 9lechts een meerderheid yan één stem in het parlement, doordat de kleine Repu blikeinse Partü haar steun aan de regering heeft ingetrokken. De nationale raad van de party, een links van het centrum staande groep, heeft besloten „een volkomen eigen politiek" te voeren. De partij heeft vijf 2etels in de Kamer van Afgevaardigden. De partij, zal de coalitie blijven Steunen in. bepaalde kwestie 'zoals de Europese gemeenschappelijke markt. De aanhangers van de regering in de Kamer bestaan thans uit 261 christen-democraten, 19 sociaal-de mocraten, 12 liberalen en 3 leden van de Zuid-Tiroolse volkspartij. Dc Kamer heeft 5S0 leden met- inbegrip van de niet-stemmendc president. DEN HAAG. Op vragen van het lid van de Tweede Kamer Ver hoeven over het ontslag van een aantal solisten, van de Nederlandse Opera heeft dc minister van K. en W. geantwoord dat naar zijn me ning het tot de competentie van het bestuur van de stichting „De Nederlandse Opera" behoort om met (toekonistige) solisten over te werkstelling en ontslag te onder handelen, De minister heeft daarmede geen bemoeienis, zodat hij zich ervan onthoudt een oordeel uit te spre ken over; bet gevoerde beleid. STOCKHOLM Bij een. recent opinie-onderzoek in Zweden heeft slechts 13 procent van de onder vraagden zich uitgesproken voor een republikeinse regeringsvorm. 70 pro cent is het eens mfct de monarchie. TsJü duidelijk is, hoe in met wa- terdamp verzadigde lucht fjs- d eel Ij es kunnen groeien ten koste van waterdruppeltjes namelijk; doordat watermoleculen uit ijs- deeltjes veel moeilijker bunnen ontsnappen dan uit waterdruppels en dus die ysdeeltjes steeds meer watermoleculen „invangen." en ook is verklaard hoe uit die mini male ïjskristaUetjes sneeuwvlok ken ontstaan, bomt de regenbui aan de beurt? Het in het derde ar tikel uitvoeriger beschreven pro ces, dat zich meestal op vrü grote hoogte in de atmosfeer (tussen drie en zes km) afspeelt, heeft zowel in de winter als in de zomer plaats, want ook in het warme jaargetijde js de temperatuur op deze hoogte maar al te vaak een behoorlijk aantal graden beneden het vriespunt! Sneeuwvlokken die dan de wolk verlaten, zullen op hun weg naar Moeder Aarde op een gegeven ogenblik in lager gelegen lucht lagen arriveren waar de tempera tuur boven het vriespunt komt, met het gevolg dat de sneeuwvlok ken smelten en als flinke regen druppels tegen onze ruiten zullen kletteren! De meeste regen1 die wij jaar lijks te incasseren krijgen heeft de zoeven geschetste levensloop ach ter de rug, hoewel moet worden opgemerkt dat in alle wolken, waar in de lagere delen tempera turen boven het. vriespunt en in de hogere delen temperaturen druppeltjes die inmiddels al ver ming om hun pogingen tot resul- ue ïiygere cteisn wemperaiuren i neden nul worden aangetrof- beneden, het vriespunt:zijn af- taten te voeren. of in wolken die. helemaal de_ temperatuur Het gehele SNEEUWBUI, heel wat dichter en zwaarder dan dr. SchSfer in, zjjn ijs kast opwekte. be fen, of in wolken die. helemaal wik r r<ae>,mÏ» Het gehele probleem kwam kouder dan 0 gr C. zijn. naast el- nog 8een. -16 gr. C. heeft bereikt, eigenlijk pas weer goed in het mid- kaar het coalescentie". C= samen- "Wanneer de bovenlaag van een delpunt der belangstelling te staan zez> en het proces van condensatie klonterings)-proces èn het proces wolk dan ook temperaturen heeft na het uitbreken van de tweede °P d® vaste ijskristalletjes de van de aangroeiende ijskristallen die hoger liggen, valt er meestal wereldoorlog, toen het Amerikaan- sneeuwval in werking kan stellen, verantwoordelijk zijn. voor de geen belangrijke hoeveelheid regen se oppercommando grote interesse Toch, werd het spoedig duidelijk of sneeuw uit! Anderzijds geven had voor de studie van dr. Ir- dat dit nog géén middel was om wolken dié voldoende dik zijn, vi n 8 L a n g m uir en d r. V i n- regen of sneeuw op uitgebreide (d.w.z. anderhalf a twee km)en cent Schaf er,, beiden van de schaal te veroorzaken. De methode waarin bovenin temperaturen heer- General Electric Company, die zich -'s niet toereikend om een gehele sen van 25 gr. C. beneden nul of bezighielden met het onderzoek wolkenlaag te behandelen. Slechts lager bijna altijd overvloedige- rè- naar de bevriezing van kunstmatig ®en smal gebied van de wolk waar gen, omdat er bij zulke lage tem- gevormde mistdruppeitjes, die af- boven men vliegt, wordt wat men peraturén altijd voldoende „ijs- gekoeld.werden tot temperaturen noemt „ingezaaid" en kan aan de verwekkende"- kernen werkzaam beneden het vriespunt. Schafec ge- door mensenhand veroorzaakte blijken te zijn! bruikte voor -zijn. proefnemingen neerslagvorming meedoen. eeh gewone ijskast. Dé binnenwan- B'J temperaturen van -40 gr. C. den-had hij met zwart fluweel.be- f} M deze redenen is de methode en Jager zijn dergelij.ee kernen met kleed om.de sneeuwkristallen be- voornamelijk op grote sta meer nodig, omdat dan, zoals reecis ter -té doen uitkomen. Op cénvou- pel w o l ken toegepast. Hoewel eerder is gescimeven, alle aruppei-.djgé-wijze verkreeg hij zijn bého- op deze wijze zelfs met vrij grote tjes spontaan oeyriezen, digde mist;'. ril. dóór. in de" ijskast regelmaat buien veroorzaakt icun- Watineer we nu een wolk heb-te..-adefticn! Ook hij verwacht- nen worden, -.als' de voorwaarde! neerslag. Hierbij is het waarschijnlijk zó, dat in sluier- of gelaagde bewol king in het bovenste deel de aan groeiing van ijskristallen over weegt ten gevolge van opneming van waterdamp die direct uit de gasvormige toestand, in de vaste ben, waarin bovenin wél tempe- fase overgaat, d.w.z. sublimeert, raturen beneden nul voorkomen, terwijl in de lagere warmere delen maar niet laag genoeg om regen waarin de sneeuwvlokken tenslot- te geven, dan zouden we in staat te na hun val smeltend, terecht ko-- moeien zijn om de neerslagvor- men, de regendruppels nog verder mitif op gang te helpen wanneer aangroeien doordat zij nog talrijke we er óf in zóudetv slagen er door kleine wolkendruppeltjes in van- een of ander proces ijskristallen in Peuren wan swgr. onaernm nog 8®n- - .j te laten vormen, óf er voldoende 1 |es Over de deeltjes die in de natuur grotere druppels in zouden kun- Om dagtemperatuur in de ijskast de functie van.„srtolkernenver- ncn verstuiven die het samfottfcltfn- verder te verlagen plaatsteScha- vullen, is nog maar weinig bekend, teringsproces op-gung,helpen ver- fer er op een gelukkige dag. een Wat zij echter ook mogen zijn, er sneHed en vergroten! Dit nu zUn «root dr.°°* te dat. zich'" bij temperaturen bene den nul in deze wolken, ijskristal len zouden, vormen, die dan- zou den aangroeien om tenslotte lang zaam „uit'té speeuwen'Y Maar h(j vond 'dat zich bij tem peraturen van 20 gr. onder nul nog schijnen er. maar. weinig ïh staat •te zijn zoals uit laboratorium-,, .proeven is gebleken, .om in een wolk ijskristallen;''Xé. vormen uit: de ÏTW«ïvin'irmrthoVn.- Olp p "„middellijk vul- door do. moderne refenmaker,- .jSSaUeU^'Lfcre"^: ««jï.' "jebten gewij; r. in J.M n O n Jn? 1*1? Mnnn ttn? 4 ..jrden maar gunstig zijn, komen deze gunstige condities niet zo bijster vaak voor, terwijl deoptredende regenval gewoonlijk maar licht tot matig is en zich slechts over een zeer beperkt gebied uitstrekt. Bovendienbestaat in de meeste gevallen het. vermoeden dat de wolk, aan zichzelf overgelaten, bin nen niet te lange tijd zélf wel re gen gebracht zóu hebben, zodat het. inzaaien vermoedelijk niets an ders heeft gedaan dan de plaats waar de bui gevallen -is., met en- worden toegepast. REEDS in de \-orige eeuw ge bruikte de Amerikaan D a- n i 1 R u g g 1 e met springstof geladen.; ballons, - welke' door een "elektrische vonk,'die voor.de ont ren toonden aan dat hij maar een zeer kleine hoeveelheid nodig l»ad om miljoenen ijskristallen in zijn onderkoelde wolken te vormen. zigd en; het tijdstip waarop dit. is- gebeurd, met enkele kwartieren te hebben vervroegd. De Amerikaanse onderzoekers waren met deze bescheiden resul- In november 1946 verrichtte taten echter bij lange na niet te- Schafer zijn proefnemingen met vreden want in het westen van. 'steking -móest 'zórgen, in de wolk echte wolken., en trad -daarbij ge- hun land' liggen miljoenen vier- tot ontploffing werden gebracht; in' heel iiv .het- .voetspoor van onze kante kilometers dorstig land chro- de hoop dat dit.de regenval zou landgenoot yeraart. Hij steeg opm nisch naar regen te snakken! Wat stirnulerën. Hoewel hij: in 1380 ;op een vliegtuig, zocht en ontdekte zjj nodighebben, is een methode |T*1 zijn procédé octrooi-aanvroeg, \va-- een geschikte:,wolk op ruim 4D00 waargeen luchtvloot bij nodig is ren de meningen'over: zijn uitvin- nieter hoogte met een temperatuur en die zonder onderbreking over ding zeer verdeeld. De Amerikaan--ya"-20 gy/G..en begon er. zijg drie een groot oppervlak kan worden se;regering-greep tenslotte zelf in kg droog;ijs:bovenin uittestrooien, toegepast.- k en richtte een córnmissie die Nog geen.yyf mmuten later dwar- pjt du<? in dat de zen, relden - erv, grote sneeuwvlokken ^kenien" van de Vrond af in de va]la^ dp oo* ^v0,k gebracht moeten worden, én, i, wanneer zij maar ih een voldoend reeks ffroot aanta! de ]urht in kunnen experimenten ^volgde, worden gestuurd, zullen z(j vroeg Dév kodlzuursneeuw. die, wordt of Iaat hun weg wel" adnden naar uitgestrooid, koelt de lucht tot be- het niveau" waarop zij nodig zijn, •het probleem te onderzoeken kreeg. Zowel de. uitvinder als het procédé zijn1 met. de jaren in het vergeetboek geraakt. Samen met de Duitse hoogleraar Wig a n d heeft dé ^.Nederlander V era ar tin de jaren '30 de mu- gelijkheid onderzocht om de wol- neden de -40 gr. C. at zodat de om daar, als er een gunstige wolk vL_ - -i_: jt*__ JninnDlMnr rrnnrlcVi»hnlr» trin rit» a3mrP7iff Ic IÏP rpp-pTlval nn nnr De Nederlander Veraart, niet aJleen vermaard wegens zijn .pogingen regen te maken, maar ook door zijn strijd tegen de nachtvorst. kehstructuur te' véranderen. Hoe wel naar aanleiding van hun po gingen talrijke grappen de ronde gingen doen, waren zij toch op de goede weg. Zij 'probeerden name lijk regen te verwekken door bo ven in de wolken een zeer koude substantie fkoolzuursneeuw. ook wel droog ijs genaamd, dat een temperatuur heeft van circa -80 C) uit .te strooien. Helaas beschikten zij niet over genoeg geldelijke mid delen en- stondenook de officiële wetenschapsmensen merendeels te sceptisch tegenover hun onderne- druppeltjes. zonder behulp van de aanwezig is, de regenval op gang zgn. „stolkemen" kunnen bevrié- te helpen. C?0£D GAAT DAAR HOLA SPROèTJé KLtin&Tori DbsmnnAAROP riAnriLLbnJtx! SLAAPT 5PR0tfJtf Copyright o p e r am u n d 1 KFS ik" meneer ^Nevil hooit ergens' van h^iteeow^r 'het17 besloten," zei Grant onbewogen. u.b. -i...n«... i.x.tti. naJte lovara. zag liii bet meisie i..nmy, t JComt zé er nog?"* „Niet me«r sinds die Kane-affaire publiek is geworden." .j „Ik snap 't." „Op zichzelf als bewijs niet zo bij zonder,, maar wel als ondersteuning van het verhaal van het meisje. Ze Maanda®" heelt dus echt die Larboroligh-Lon- ';D ,el 'ik dat u ,n don bus gemist. Onze getuige zegt, vaarding „,erhandigt." dat de bus hem passeerde. En toen „Mijn meerderen hebben tot'arrest je pek ui7ide», maar ik ben een man kwijtgeraakt. En nu kom ik u vragen of u mil helpen trilt hem te rug te vinden," Toen kwam het verhaal, dat ifc^u zonder garnering oververtel. Vijf jaar geleden had zij geschreven op een advertentie, waarin een geschei den heer t>an twee en veertigver klaarde, dat hij een levensgezellin zocht. De briej'irisseltng vulde al gauw haar leven, want hij schreef erg mooi. Met zijn proza tnoesc zij het voorlopig doen, want foto's wer den niet gewisseld, zijn adres gina achter een postboxnummer in Den Haag schuil en een persoonlijke ont moeting stelde hij liever, nog wat uit al toas.. hij er zeker van, dat- het i,qua uiterlijk stellig geen ontgoo chelingzou worden." Omdat - zij bleef- aandringen» kwamhij tenslot te met een compromisvoorstel.Op een bepaalde dag in mei zou hij, om tien voor zes, een sigarenwinkel in debuurt van het station opbellen Dan kunnen tce eikaars: stemmen eens horen." Die middag ging ze er al. bijtyds haar. toe. Hetwachten in - de.ujinlceï u'as geen pretje, want er kwamen telkens manneri binnen, die haar crittscK op namen. Om'vüf voor zessen had hij nog[steeds niet. gebeld. Opeens ging haar een licht op en zij dacht: ,/t Is natuurlijk een list van hem. Hij komt hier wat kopenom me eens te bekijken." Er trad een1 klein mannetje bin nen, dat een scherpe blik dan haar waagde. „O,laat hem dat niet zijn," bad ze. „Dat is mijn type niet," Maar h(j betaalde ztfn sigaretten en ging heen. Zes uur sloeg de klok. jjk maakte aanstalten om weg té gaan," vertelde ze „toen ik plot seling een grote, in het grijs geklede .man-[in de deuropening zag ver schijnen. Hij Wad een ernstig, vrien delijk gezicht; in zijn ogen las ik bewondering. Terwijl hij mij aan keek, keerde hij mijn ziel binnenste buiten. Ik werd: vuurrood, want ik wist het: dat is hij!" De man ging naar de toonbank toe en vroeg: „Kunt u mij ook zeggen, hoe Jaat er. een trein naar Alkmaar vertrekt?" De ivinkelier wist het niet. Toen wilde hij een doosje Turkse siga retten kopen, van een'merk dat niet voorradig bleek. Bij het weggaan draaide hij zich nog even om, strekte zijn beide handen naar mij uit en zei: Kom heel zachtjes", vertelde ze. „Maar ik was versteend. Als in een droom ging ik even later de deur uit. Hij heeft nog achter mij aangelopen, tot mijn huis toe. „Spreek me nou aan," dacht ik. Maar ik dorst niet omkijken, Ik was te verward en te gelukkig." Diezelfde avond schreef zij een lange brief naar Den Haag: „Inder daad, onze ontmoeting is geen ont- g o ochéling g e woest. M aar waarom heb je me niet geroepen, toen je achterma liep?" Het antwoord kwam omgaand en per expresse: „Ja 'ik vjas die grote man in het grijs. Maar ik toilde mij beheersen." Overtuigd dat zij de ware gevon den had, verliet zij haar ouderlijk huis eh: zocht een baantje in Den Haag', om dichter bij hem te zijn. Haar brieven werden talrijker, de zijne schaars. En zijn identiteit hield hij zorgvuldig geheim, Toen zij wat geld had overgespaard, nam zij een week vrij en gingop wacht staan bij de postbus. Na een paar dagen had zij succes: een oud mannetje kwam het nummer, waaraan, zij al tijd schrijven moest, legen. Met be hulp van een listig praatje wist zij hem de naam en het adres te ontfut selen. Hij' had telefoon. Diezelfde avond belde ze. „Hallo?" zei een mannenstem. „Kunt u mij óók zeggenhoe laat er een trein naar .Alkmaar ver trekt?" vroeg zy. bevend. „Hoe kom jg aan mijn adres?" riep hij woedend. Een uur later ging zij er heen. Zij belde. Er werd opengetrokken. Ze liep de trap op. In de deuropening stond het kleine mannetje met de stekende blik, by wiens verschijnen zij had gebeden„O, laat 'm dat niet zijn, dat is mijn type niet..." „En nu zoek ik al jaren naar die 'man in.'t grijs,"'vertelde ze. „Ik heb advertenties geplaatst in allerlei kranten zonder resultaat. Maar misschien helpt het,als tt er eens overschrijftKRONKEL van mijn kant de beschuldiging niet minder ernstig maken dan hij is. Maar niettemin is dit een kwestie van wangedrag en niet van misdaad. Vanwaar dus hét arrest. Een dag vaarding was veel meer op zijn plaats geweest." „Dat is inderdaad juist," zei Grant, „maar in gevallen, waar verzwaren de omstandigheden aanwezig ayn. is arrest wel voor de hand liggend." Ko- bert vroeg zich af in hoeverre de Ack-Emma de Yard in dit geval be ïnvloed had. Hij ving Grant's blik op en zag dat de man zijn gedachten geraden had. „Het meisje is bijna 'een hele maand weggeweest," zei Grant,en aardig geranseld. Zoiets kunnen we niet licht opnemen," „Maar wat denkt u te winnen met inhechtenisneming?" vroeg Robert die aan de woorden van Heseltine dacht. „Er is geen kwesfie van dat deze mensen zullen verdwijnen. Noch dat ze eenzelfde misdaad zullen be gaan, Wanneer moeten ze voorko- halte kwara. zag hij het meisje „Maar u kunt hierin toch zelf oor- wachten. Hij wou haar gaan zeggen de5en Uw meerderen hebben om. te dat debus al weg was toen er een beginnen geen idee-van de plaatse auto stopte. Hij zag het meisje in- jjjke omstandigheden. De Franchise stappen en wegryden. zaj binnen een week vernield zijn. „Zag hu wie chauffeerde? Hebben ze daaraan gedacht? Boven- „Noe, daarvoor was hij nog te ver öien 2al ik ervoor ZOrgen dat ze een WÊ&' j - j j borg. krijgen, dus lang kunt u ze toch ,"Bn dat meisje van de boerderijniet vasthouden. U kunt toch niet -?j? mup.s ..ui Kwam ze zelf met die inlichtingen voor het gebaar van een arrestatie hem binnen, rustig en hoffelijk als over dat schreeuwen. riskeren, dat hun hele huis tegen de altijd. Hallam., die er tamelijk onge- „Nee. Ze nad er met vrienden over grond gaat?' Inspecteur Hallam heelt iukkig uitzag, stond bij het raam. gesproken. Wij kregen het door- «een mannetjes vrij om het te bewa- „Ik begrijp dat U dit niet ver- verteld en toen we contact met haar wacht had, meneer Blair," zei Grant, opnamen, bleek ze bereid alles on- „Nee, allerminst. Het is eerljjk ge- der ede te herhalen." zegd een grote schok voor me," „Heeft ze er met vrienden over ge- fïa»t n Tittprv" Toi rtranf. tegen heb kunnen houden. Maar ik 1 vind hem wonderbaarlijk rustig de laatste week." „Ik hoop dat 't zo blijft,,' zei Robert, Het was het rustige middaguiirAie in de Roos en de Kroon. Hij ücp.'de hal door en de trap op zonder iemand te zien. Toen hij op de deur van nummer vijf klopte, liet Grant ken." Dit gaf ze te denken. Het was merkwaardig hoe diep het respect voor persoonlijke goederen erin zat hebben geen haast", „U hebt niéuwe bewijzen", inspecteur Hallam. 2933. Rob nodigt Ralph uit in dc kajuit te ko men. Hij .deelt hem mede, dat de „Caprice" de „Laura' volgt en dat bij van plan is zijn achter volger van zich af te schudden. En hij legt hem zijn plannen voor. „Ziet u nou peen spoken, kapi. u daar wel voldoende reden voor? Ik heb vaak wat de navigatie betreft laat ik alles aan-u over.' met hem gevist en ik ken hem. Goed; hij js een zegt Ralph. .Jiet gaat er mij maar om, dat die onbehouwen, ruwe kerel, maar ik. geloof toch. niet., dat hij tot gemene streken in staat is." Maar Rob neemt liever geen risico en zegt, dat hij van tein?" zegt Ralph lachend, ,.u vertrouwt die plan is die nacht de koers te verleggen. .Nu ja. yoisin. blijkbaar voor geen halve cent, maar hebt schatten worden geborgen, want daar hangt mijn toekomst van af." Bij het invallen van de duister nis gaat de „Laura" een andere koerswaren, in de hoop, de „Caprice" kwijt te raken. ,Gaat u zitten," zei Grant, we sproken, voordat het verhaal van bij de Engelsman. Robert was de o*".n hwci" Betty Kane bekend was?" straatschenders ineens dankbaar. Ze zegt „Js*' hadden hem in.ieder gevat een ar- Dit-was zo n onverwachte bevesti-. gument bezorgd. Vooral Hallam zag „Ja. we hebben overtuigende be- grag, dat Robèrt totaal onderstebo- niets in een herhaling van de akke- wijzen zelfs." ven was. Als 't werkelijk waar was, vieties van de laatste tijd. „Mag ik weten welke?" deed 't de deur dicht. Hij stond op Hij zei nadenkend: ..Er is veel voor „Zeker we hebben 'n man die gezien en begon rusteloos heen en weer te de woorden van meneer Blair te z.eg- beeft, dat Betty Kane door .de auto Jopen, Hij benijdde Ben Carey. Ben gen. Ze zullen zéker niet van het huis is - opgepiktzou dit veel minder verschrikkelijk afblijven. Vooral niet als bekend „Een auto," zei Robert. vinden dar, hij. Ben zou zich. eerder wordt dat de Sharpe's gearresteerd „Een auto, als u wilt. Maar de be- in zijn element voelen, omdat hij in zijn." schrijving klopt precies." eeh dergelijke situatie al-z'n scherp- Toch duurde het nog een half uur. „Dat telt voor duizenden auto's m zinnigheid nodig had om eruit te ko- eer ze Grant overtuigd hadden. Het Engeland," men. Hij wou dat hij, net als Ben, leek wel of er een persoonlijk :^le- „En het meisje van de boerderij,, van't standpunt uit kon. gaan dat de ment in zijn weerstand zat, hoewel dat een keer per week uit werken autoriteiten er waren om ze te slim Robert geen notie had wat dat kon. ging bij de Sharpe's. wil onder ede af te zijn. zijn. verklaren, dal zc op de vliering „IK ben blij dat u zo openhartig heeft horen schreeuwen." bent," zei hij tenslotte. „En ik wil (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1