LEXINGTON Tankauto stort in sluiskolk; verdrinkt in cabine D B.B. gaat werven EEN BRIL Moedige automobilisten springen le water en redden de chauffeur Successen voor SVC „Spreiding Jazz en Laatste zaalhandbaldag Wilton in districtsklasse ,De Duivels- brigade VERKEERSSTROOM STAGNEERDE ENKELE UREN AGENDA VOLLEYBAL Automobilist onder invloed tegen tankauto Overwinningen van Scliikhof en Köneman SU Veertig jaar bij G.W. Met actie in wijk 5 Vastenavondbal van SCS-schaken Cefa met „Canaris" Wie heeft iets verloren? Burgerlijke stand Paalwoning' van Bijenkorf gaat naar em .Hup F eijenoord' Door fiets gezakt: hersenschudding Na aanrijding overleden SCHIEDAM Koeriersters Dinsdag 26icbruari 1957 SCHIEDAM. Een zware Shell-tankauto, die moest af remmen voor een fietser, schoof gistermiddag dwars door de leuning van de Vijfsluizenbrug de sluiskolk in. De oplegger bleef tussen de brug en de sluisdeuren hangen: de truck knapte af bij de koppeling en stortte in het water. De 39-jarige chauffeur W. J. C. van Leeuwen, wonende Mendelssohnplein te Vlaardingen, wist door het raam uit de cabine ie klimmen en kon door drie moedige automobilisten, die te water spron gen, gered worden. De 27-jarige bijrijder-chauffeur D. Ploeg, ongehuwd, wonende Van Ilogendorplaan Vlaardingen, ver dronk in de cabine. Pogingen van twee Vlaardingse politie mannen, die zich eveneens te water begaven, om hem te be vrijden, mochten niet baten. De zware oplegger' verwrong de heliken en het huiswerk en bleef hangen op de zware, sluisdeuren. Duiker G. Staphorst van - N. van Scha gen Bergingsbedrijf Maalde bij de sluisdeuren af.' om 'te zoeken naar het stoffelijk overschot' van de verdronken bijrijder. Apothekers nachtdienst: apotheek Van Westendorp, Singel 81. Bellen by ongeval: G:C. en GJ3, TuinJaan 80, telefoon 69290, PotUie-elarmnummer: 64666. GemeeöteUjke Openbare Leeszaal en' Bibliotheek, Lange Haven: Geopend iedere werkdag (be halve maandag) van 9.30 tot 4.30 uur en tedere avond (be halve woensdags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags ge sloten. - RJL Leeszaal en Bibliotheek, Dans: Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2... tot 4 uur: iedere avond (behalve donder dag en zaterdag)' van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedeltfk Museum: Dagelijks ge- - opend van 10 tot 5- uur; zonda gen van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Bloed in de zon": Monopole, 2. 7 «n 9 uur; ,.De Dui- velsbrigade": diversen Musis Sacrum, 8' uur; Comedia „Drijfzand":- Irene. 8 uur: -Evang. Lutherse ge meente, toneelavond. Het merk „dnt het harclst gaat" AMERICA'S BEST TOBACCOS De vier SVC-zeslallen die in de J overwinning. Met 3—1 werd Smash afgelopen week in het veld kwamen hebben op één dag na allen de volle vinst binnengehaald. Dames 2 won op vlotte wij zé met 3—-I van het zwakke Wico 2, Dit team-is nu wat de competitie be treft; uitgespeeld en zal vermoede lijk de :2e of 3e plaats in. de eind rangschikking toegewezen krijgen. Een mooie, prestatie van dit team. Heren I. kreeg het stérke EVCH/ •Olympia ais tegenpartij. Naeen ge makkelijke 2—0 voorsprong. werd door de coach een niéuwe kracht probeerd.. hetgeen dit team de derde set kostte. SVC raakte even uit ha- lans en moest in de vierde set vech ten om ér een voorsprong.uit te sle pen, hetgeen uiteindelijk op het nip pertje gelukte. Met 31 zegevierden de Schiedammers. Heren 2 behaaldewederom een 2 geklopt. Dit team heeft zich na een slecht begin keurig hersteld en uit de laatste vijf gespeelde wedstrijden 9 punten gehaald. Heren 3 moest helaas wederom het hoofd buigen. Met 3—0 werd verlo ren van DOS 3. 'Dames 1: speelde in de afgelopen week geen wedstrijden. Voor de komende dagen staan op het programma: SVC I—St. Paul I (dames): don derdag St. Paul I—SVC I (dames); SVC ITenaco 3 .(heren); zaterdag Concordia I—SVC I (dames); (laatste set) SVC 3HVC 3 (heren). Het was ongeveer half vier des middags toen duiker G. Staphorst van 3SL van Schagen Bergingsbedrijf uit Botterdam het levenloze lichaam van de bijrijder boven water bracht. Het horloge aan de pols van het slachtoffer was op zeven minuten voor twaalf blijven staan; de tijd r waarop het ongeluk plaats vond. De remmen van de tankauto.die uit de richting Vlaardingen de brug naderde, blokkeerden toen de chauf feur inhield voor een fietser., die van .de andere kant de brug op reed. De auto sloeg hierdoor om cn verbrijzelde de brugleuning. De Onder de invloed van sterke drank ramde de aannemer S. uit Vlaardin gen maandagavond omstreeks half twaalf met zijn auto een tankwagen van de P.AoVï,, die op de hoek. van de Vlaardingerdijk en de Aleida- straat in Schiedam geparkeerd stond. Hoewel zijn auto aan de voorzijde ernstig beschadigd werd, reed dc aannemer door. Hij bracht het'met zijn wagen tot aan de Rembrandtlaan, maar tóen was' het dan ook gebeurd. De ra- diatcur.' die bij de botsing lek'was gestoten, liep leeg. Dan maar zonder ■wagen moet S. gedacht hebben; hij stapte uit de auto en wandelde weg in het donker," Tot inzicht gekomen, keerde de aannemer enigetijd later, naar zijn wagen terug., waar. een poli tie jeep hem reeds opwachtte. Hij ging mee naar het. bureau, waar hij nog een hele nacht de tijd had om zijn zon den te overdenken, Dc beschadigde auto werd naar het hoofdbureau van politie gesleept. Vierspelenkamp SCHIEDAM Bij de voortzetting van de Vierspelenkamp van het bil jartdistrict Schiedam maandag avond bij Rembrandt en Entre Nous noteerde Schikhof een gedegen 7—3 overwinning op Scheffers, ter- wijl Köneman het zelfs tot' 82 bracht tegen De Jonge. Libre: Schikhot Scheffers 2DO 200 200 76 23 23 54 14 8.69 3.30 Cadre: Schikhof Scheffers 150 150 150 U2 17 17 35 49 8.82 6.58 Benband: Scheffers Schikhof '30 30 30 14 26 26 5 8 1.153 0.538 Driebanden: Scheffers Schikhof 20 20 20 20 40 40 X 3 0.500 0.500 C. Könematt- Libre: Köneman De Jonge -H. de Jonge 8 375 375 40 200 162 40 —2. 43 18 S.37 4.05 Cadre: Köneman De Jonge 251> 150 250 130 25 25 48 16 10.00 5.20 Eeiiband: Köneman De Jonge 3D, 30 .30 16 20 20 9 1.500 0.800 ^Driebanden: De Jonee Köneman 20 20 20 13 41 41 2 2 0.487 (1.292 1 fietser, de incasseerder Van Berg 1 uit Schiedam, werd nog even door de vallende tankauto geraakt, maar kreeg geen letsel, j De bestuurders van twee luxeau- j to's, die achter de tankwagen re- dciv de heren Postema uit Baam en j Smaal uft Rotterdam, alsmede een i onbekend gebleven persoon, snelden onmiddellijk naar de plaats des on- beils. Gekleed sprongen ze te wa ter, toen ze de chauffeur aan het einde van zijn krachten za gen wegzinken, en met veel moeite brachten zc hem op de .wak De gealarmeerde hoofdagenten van de. Vlaardingse. politie. J. A.. Koole en _J. P. van Meuwenhuize, die het eerste ter 'plaatse waren, sprongen ook in de sluiskolk, toen ze hoorden dat er nog iemand in de cabine zat. Door de kou be vangen, moesten ze na enige tijd het duiken staken. TE SMALLE BRUG De Schiedamse politie, die ook spoedig ter plaatse was. regelde het verkeer, dat aanzienlijke stagnatie ondervond gedurende enkele uren en tijdens het wegslepen van de op legger (uit de tank moest 10.000 liter benzine gepompt worden) van tien minuten, voor twee tot half drie geheel stop gezet werd en omgeleid via Ketheï, De drenkeling en de beide dappe re redders wérden overgebracht naar het gemeenteziekenhuis Vlaardingen. De toestand van-de chauffeur, die een shock heeft op gelopen en veel water binnen kreeg, is niet onbevredigend; de belde red ders konden het ziekenhuis gister middag nog verlaten. Het ongeluk heeft weer eens de aandacht gevestigd op de moeilijke verkeerssituatie bij de smalle Vijf sluizenbrug, .waarvan de- leuning voor een gedeelte werd afgerukt. Het bovenwerk van de sluisdeuren werd verbogen. De truck was onder de brug geschoven en geheel onder water verdwenen, zodat de^ber- singspogingen van Van. Schagen Bergingsbedrijf- met de Vlaardingse rijkspolitie te water weinig konden uitrichten. Het bergingsbedrijf was met de waterpolitie overigens opvallend snel ter plaatse. De heer N. van Schagen, die toevallig passeerde even nadat het ongeluk had plaats gevonden, waarschuwde de water politie, die de* oot van het ber gingsbedrijf (or Jerweg van Vlaar dingen naar Rr cterdam) op de Maas aanhield en naar de Vijfsluizenbrug sleepte. Burgemeester nar. J. XV. Peek stel de zich ter plaatse op de hoogte van de toedracht van het ongeval. Vanmiddag om drie uur bij hoog water is een -drijvende bok van Van Schagen naar de sluiskolk ge bracht om de truck te lichten. C. HOUTMAN Vandaag herdenkt de heer C. Houtman het feit, dat h(j veertig jaar werkzaam is bij gemeentewer ken in Schiedam en wel als voor man-bankwerker in de gemeente- smederij naast de brandweer kazerne. De huldiging van deze 63-jarige jubilaris heeft vanochtend plaats gehad in het magazijn van de brand weerkazerne. Deze plaats is geko zen omdat zij dichtbij de smederij is gelegen waar de heer Houtman 40 jaar lang heeft gewerkt en ook omdat hij brandwacht is bij de Schiedamse vrijwillige brandweer. De huldiging heeft dus in eigen om geving plaats gehad. De directeur van gemeentewer ken, ir. J„ van de Akker; heeft de jubilaris waarderend toegesproken en hetn het gebruikelijke cadeau onder couvert aangeboden, terwijl ook de collega's van de smederij zich niet onbetuigd hebben gelaten en hem een geschenk -overhandig den. Exposities in Museum n v T .53 De Dienst Bescherming Bevolking te Schiedam zal in de week van 25 febr. tot 9 maart wederom 'n „wer- vings-actic" houden en wel inwijk 5, dat is Schiedam-west, waarvan de heer G. C- Schutte, Rembrandtlaan het wykhoofd is. Eet doel is om de bewoners van deze wijk, die nog niet tot de B.B.. zün toegetreden, alsnog tot deelname te bewegen. Ge durende de.wefvings-actïe zul len in een aantal winkels in wijk 5 in de etalages z.g. ..zetstukken" wor den geplaatst die betrekking hebben op de B.B,', terwijl iri die periode ook de vlag wordt uitgestoken. We derom 2ullen van. antwoord-kaarten voorziene folders worden - uitgezet, die dan na twee dagen weer opge haald zullen worden. Ook demonstraties van het B.B.- -werk worden,,gehouden en wel 'op zaterdagmiddag 2 maait ophet met Nederlander. Juist vanwege dit in- grind bedekte middenstuk van de ternationaal karakter is de tentoon- Rembrandilaan. Daar zullen twee T stelling „Divergences" oftewel grote bakken met brandende olie f „Spreiding" genoemd, geplaatst worden,waarbij hel vuur 3n samenwerking met de Galerie gedoofd zal worden met behulp van Amaud is een collectie thans naar de z.g, „inzet-emmer-spuit". Uit een Nederland gekomen, op initiatief denkbeeldig huis, (in feite een stei- I van de vroegere conservator, de heer gertje van: 6 meter hoog) worden i D. Schwagermann. Het Stedelijk Mu- slachtoffers gered en geholpen. Op seum te Amsterdam heeft het werk de kinderspeelplaats op het Frans de afgelopen maanden ten toonge- In het Schiedams Stedelijk Mu seum worden gedurende de maand maart twee tentoonstellingen gehou den. De grootste van deze exposities laat werk zien van schilders en beeldhouwers, die te Parijs hun tij delijk of permanent domicilie heb ben. Daarbij zijn niet alleen Fran sen. maar ook Amerikanen, een Belg, Duitsers. Japanners, Spanjaarden, Oostenrijkers,. Roemenen, een. Hon gaar. Russen, een IJslander en een Halsplein tenslotte zal een „water gordijn" worden gelegd door een BB- dieselspuit die met zes stralen werkt. steld, In „Spreiding" ziet men verschil lende tendensen van de jongste ont wikkeling der Parijse kunstopvat tingen, In een kleine nevenzaal hangt de bijzondere collectie foto's, die de TT'o+l-i IK" ï-ïw ir (jonge Amsterdamse fotograaf Hans JVSXIl. JVrine j Buter van .jazz-musict maakte. Bu- w, V x - i ter* exposeerde een deel hiervan eer- De Katholieke Kring Schiedam der met zeer veel succes in Amster- viert op vrijdagavond 1 maart Vas- F ^an) en heeft ook reeds intematio- tenavond met een groot feest m Mu- I naje bekendheid. De gespannen sfeer r.p Vnnï-lirr, VAi-ct Oah r»^sVi-a van deze foto s en het ritme, dat zij Afgelopen week heeft SCS twee wedstrijden voor de competitie van de NRSB gespeeld. Met 4 invallers toog SCS I naar Kralingen 1 waar zij reeds 1 punt heeft moeten laten en het ziet. er naar uit dat het tweede ook wel" daar zai, blijven. Voorlopige uitslag 5—3. De afzonderlijke uitslagen zijn: i W. Chr, Goris—J. C. Hölzken 1-—0. I P. Stam—G. M. Groen 1—0, M. van OmmerenA. Marks a.p.. L. Braat :P. de Waal 1—0, M.. v. d. Sluis—G. v. d. Berg 0—1, A. KentieG. Groen i 10, A. Gcériofs—G. D. v. Ijzen- I doorn a.p.. D Tiekstra—A. y. Etien i i 5"—lL E. Everblij—Chr. Slagmoolen j si*. IG—V». L D, J. Nijs—Deyl 0—3. Vrijdag speelde het derde van SCS j tegen Tediro 3 en verloor mét I Sl-i.-De afzonderlijke uitslagen zijn respectievelijk: P.-de ...Waal—J. Hu-1 j brechtse 0—1. W. Hoegee—-L. L. Tel-1 jef 0—I, W. Koog je—A.Kara pa na- De laatste zaalhandbaldag van de afdeling Rotterdam in de Energiehal heeft het eerste hereneJftal van WiltonFijenoord een plaats op geleverd in de districtsklasse voor het volgend seizoen. In de kruis- wedstryden. die werden gespeeld, slaagden de rood-witten er .in beide wedstrijden in een overwinning om te zetten, De eerste wedstrijd vari Wilton was tegen Snelwtek,dat met dé rust reeds tegen een 3—1 achterstand aankeek. (Wilton-doelpunten: Over- heul, v. Zessen en L. Boer). Veertien minuien in de." tweede helft had Wilton zijn overwinning al zeker gesteld met een 9—1. voorsprong. Het einde kwam met. een 134 overwin ning voor de Schiedammers. In de tweede wedstrijd tegen De Schutters was het Wilton, die de rust met een achterstand inging (45). Na de rust pakte Wilton steviger aan (het spel werd harder en de scheidsrechter nam vreemde beslis singen) en behaalde tenslotte een verdiende 16—11 overwinning. Dames 2 van Wilton wist met 21 over kampioen ADO 2 te zegevieren en zo de tweede - plaats in deze klasse te behalen. Dames 2 van DWS veroverde op fraaie wijze' twee punten tegen het team van Hollan- diaan (6—3). Heren 2 van DWS, dat mei 93 Van Wilton 2 wón. eindigde als 2e in de vierde klasse achter Snelwiek. Overige uitslagen: .Wilton3— ROt>A 2 10—5: DWS 3-LVires et Cel. 2 7—6; Jongcns-junic en: Wilton -Actief 34. DWS—De Schutters 3—14; Jongens-aspiranten: DWS— Actief 12—11; Aspirantmeisjes: .Wil ton (kampioen)Dynamo 2—0, DWS De Schutters 1—5. De RotterdamSchiedam ontmoe tingen zijn een fiasco geworden voor de organisatoren. Het Schiedamse damesteam ver loor in een slechte wedstrijd met 116 en bij de herenwedstrijd kon men niet eens spreken van een stedenontmoeting: in het z.g.- Schie damse elftal stond slechts éen speler van een Schiedamse vereniging op gesteld. IN MONOPOLE: sis Sacrum, Eerst wordt een caba- ret-progTamma vertoond: door Berry •Kievits en-Gerard Walden ónder de naam ..Revuemenu... voor U'\ maar daarna is. er een bal met muziek van de dansband van de Kon. Mil. Kapel „The:1 AU-round Stars." De Chr: Film-actie zal op vrijdag i en zaterdagavond a.s. in Irene voor de donateurs vertonen de spannen-, dc film „Canaris", de man die alles wist Te. bevragen, aan het hoofdbureau van politie te. Schiedam tussen 9—- 12.30 uur en 26 uur: 1 paar nylons; vulpen; vulpotlood cn balpen in étui; 1 paar glacé herert- handschoenen. Te bevragen bij de vinders; Donker blauw glacé dameshand- schócn (L), H. Haaswinkel. Nieuwe Haven 291 b; 1 p bruin-gele kinder wantjes, P. v. Rosse, Fabristraat 82.c; zwarte glacé dameshandschoen CL), mevrouw Dispenois. Boerhavelaan 10 a; autoped. Pons. Geert Reinders- straat 7 b;. plastic babyset (kinder speelgoed). R, Ouboi*g, Doelehofje 11; fauteuil, Dii'ectiekeet naast Algeme- Als in de film „De Duivels-brigade" ne Begraafplaats: mapje met foto's. (Bugles in the afternoon) omstreeks D. de Ridder. Seringenhof 4: Kcthel: 1876 de strijd tussen Amerikaanse ca- j bedrag aan geld. H. Bijt, Dorpsstraat valeristen en Sioux-indianen weer in23. Kethel; gouden damesring, J. v. alle hevigheid oplaait in de vlakten I.Waardenburg, Buitenhavenweg 3 c: van Dakota, verschijnt Ray M il la nd i motor valhelm, H. v. d.-Ven. Vlaar- op het strijdtoneel als de gedegra-1 dingerwég 13 c KetheU combinatie- deerde kapitein Kern Shafter, die i tang, Korpel, Nwe. Maasstraat 57 b; nog een appeltje te schillen heeft met contactsleuteltje 'in étui, v. Meurs. de man, die zijn directe chef wordt:v. Beverc-*istraat 1; z<va»*r-witte pen. kapitein Garneit (Hugh Marlowe).' J. Rosmalen. Prof. Bolklaan 24 Rol- Garnett. die dc degradatie van terdam, gevlamde vulpen. Noordyk. Shafter heeft bewerkstelligd, zendt i Gverschie^entraa* 52: balpen. O. Ver zijn ondergeschikte uit op de ge-j beek Nieu'vsticVrt Nf.7.. 22, hei»-r-por- vaarlijkste patrouilles ten einde van j temonraie mot inhoud Maas, Bu ijs hem af te komen. Hy vindt hiervoor i Ballotsingel 33 a: j ongensportem oh - des te meer reden in. het feit. dat naie, J. Mosterd. Kerkiveg 63. Kethel; giotis i/a—UG, H,-Goen—K. v. d. Ham Shatter teveel aandacht besteedt aan kinderportemonnaie, v. Beurden. 1—J. Tulling—W. Lodder 01, F. j de vrouw, die hem na aan het hart' Kerklaan 2. Kethel: herenportemón- v. VeenA. Spinnewyn 01. C.(Helena Carter). i naie mot inhoud. Woord. v. Esveld- Vcrhoevcn—A.. E. v, Reijn 0—1. A. i Maar hoe gaat dal in films: de held straat 23 a; herenpovtemonnaie roet Scheele—J. Bik 0-1,H. Nadels—H. i doorstaat alle moeilijkheden en sluit: inhoud. C. Robberegt. Vlaardingar- v. Oostendorp 0—1, H. L. Nadels—aan het einde, de beminde vrouw in straat 35 c: zwarte sjaal, Köneman. W. F. Bioch 0—1, j zijn armen. Temidden :van de snor- .Alb Thijmstraat 22 b; plastic zak met Uitslagen van de huishoudelijke rende pijlen van de inboorlingen badzoedi mevrouw dé Ronde. Thomas impetitio zijn; .G. v, d. Berg—Chr. blijft Shafter suggereren, sluiten aa» op stem ming en achtergronden van „sprei ding." Zo bieden beide exposities te zamen enkele facetten van de merk waardige wereld waarin wij leven. De tentoonstelling wordt vrijdag avond .1 maart om kwart overacht in de aula van het museum, in aan wezigheid van. énkele Franse gasten geopend. Van ivie is die herder? Bij de heer D. Sterenberg, Gali- leïsiraot 42, is een herdershond (rcu> komen aanlopen. Het dier heeft een bruine vacht met zwarte vlekken op de rug. GEBOREN: Bastiaan T. W., z. v. J- H. van. Son en L. Buchenne; Cornelis C. A„ z. v. J. C. van Giezen en M. J. Steens; Ingrid d. v. H. Hortensius en H. Smits; Ingrid I-. d. v. I. S. Korpershock cn A. P. v. d. Borden; Marjan, d. v. J. N. Krijgsman en M. C. Lange; Comeüs P.. z. v. P. Mielo en H. RL Overwater; Anna C. d. v. P- H. J. van Beurden en H. M. C rr. d. Moor; Gccrtruida G„ d. V- H. de Ligt en P. C. v. Wagtendonk. OVERLEDEN: J. Goedhart, 78 jaar; J. Kloppers, 71 jaar. ROTTERDAM De Bijenkorf .Paalwoning" van de Coolsingel zal zeer binnenkort naar het Znidpleln verhulzen. De directie- keet krijgt een nieuwe bestemming als tentoonstellingsruimte. De directie van de Bijenkorf heeft de directiekeet op palen, die werd gebruikt bij de bouw van het nieuwe warenhuis aan de Coolsingcl. aan da gemeente Rotterdam geschonken. Ook de apparatuur voor de verlich ting en verwarming en de verdere inventaris horen, bij deze schenking, die door de gemeente Rotterdam on der dankzegging is aanvaard. „Hup Feijenoord" riep gisteravond de 34-jartge bankwerker A. Polm. van de Diergaardesingel tegen eni ge kennissen, toen hy met zijn brommer in de BatavierenstTOat reed. Het gevolg tnas dat hü niet voldoende op het verkeer lette en tegen een bestelauto botste die uit de tegenovergestelde richting kwam. Vermoedelijk met een hersenschud ding moest het slachtoffer naar het Coalsingelziekcnhuis worden ver voerd. Op de Wcstzeedïjk is vanmorgea de 35-jarige havenarbeider H. Mans veld van dc Strevclsweg door de voorvork van zijn fiets gezakt. Met schaafwonden en vermoedelijk een hersenschudding werd bij naar het Zuiderziekenhuis vervoerd. Gisteravond is in het Gemeente ziekenhuis te Dordrecht de 18-jarig» leeriing-tekenaar A, T. de Lange uit Streefkerk overleden. De jongen %vas 22 februari cp de Veerweg in de gemeente Papendrecht aangere den door een personenauto, waarbij hij een schedelbasisfractuur heeft opgelopen. Hij ia niet meer bij ken nis geweest. Op 20 februari 1957 is door de Arrond.-rechtbank te Rotterdam in staat van fail lissement verklaard: J. S. vanGils, schoenwinkeliér, Hoogstraat 71 te Schiedam, met benoeming van rar. S. H. Sieperda tot reehter-eom- missaris en van ondergete kende tot curator. Schiedam, Tuinlaan 100,; De curator: Mr. G. M. Hovingh. DAN NAAR O. DE BRUIN Oranjestraat 9 Schiedam - Jet. 66431 IVummerbrievun .die naar ons oordeel niet bonafide op de inhoud der advertentie reage ren worden niet doorgezonden Te koop oongeb. Keukenstoelen 14.90. Grote keus in aparte modellen bij Plate to. stadhuis. Personeel gevr. Gevraagd verkoopster of leerling-verkoopster, in yen zaak van luxe en. huishoude- lijke artikelen. P. van Doom, Brocrsveld 156. Tel. 67970. Diversen Wie echt kiezen wil, heeft geen keus. Die moet naar Solingen". Scharen, messen, Gero Specialist, Broers vest 57. Telefoon 55193. Uw mes of schaar bot? „So- Ilngen" slijpt en knapt ze op. Slijper y en Staal waren handel „Solingen'\ Broers- vest 57. Telefoon 55193.^ Alles op het gebied yan glas In lood. Ao-Ve G!as-in-lood- bedrijf. West Frankelandse- slraat 16, telefoon 66230. competitie zijn: Slagmoolen jr. 10. A.'Marks—G. D. v. IJzendoorh 10. H. Planken—J. v. Ruit 1—0. A. v.-- Etten—J. H. Winkelman 0—1. K. Deyl—Chr. Slag moolen sr.. 01. A. y. Etten—J. C: den Boer a.p. blijft Shafter recht overeind om ten slotte in een man-tegen man gevecht zijn kwelduivel' te doden. Gewond keen hij in de stad terug om zowel dc geliefde als de rahg yan kapitein, die hem zo onheus ontnomen was. in ontvangst te nemen. Kempisstraat 17: damesregenman- tel. Hengst. Boterstraat 63: padvin* dersriem. R. Bokhorst. Esdoornlaan ft Kethel: schortje, mevrouw Kraan- Kreucer. Tuinlaan 5S: 1 paar zwarte fokken. Rijsdijk,. Lange Achterweg 14. Bij de technische bedrijven 'der gemeente Schiedam kunnen worden geplaatst: EEN STOOMSTOKER EEN SCHILDER ENIGE FITTERS ENIGE MONTEURS ENIGE TERREIN WERKERS Sollicitaties te richten aan de directeur var bovcr.ee- noemde bedrijven. Dwarsstraat 42 te Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 2