en Onschuld op schoolschoenen RAMA vat/ v t is weer mmm Franse hotels gaan prijzen verlagen Ontslagen bij Opera niet ingewilligd Doodstraf Lucky Lindy Terug n aar 1 maart 1932 RADIO EN T.V. KSG geeft beurzen voor onderzoek Vandaag feest voor radio li door FRANK QPD1ÉM door JOSEPHINE TEY (Van. een onzer, redacteuren) niet;de -Arabische lliga, die te Caïro heeftvergaderd j ïet I ivaren de regeringsleiders van maar vier Arabische statenen het jy ^t®at vyel vast, dat hun meningen; tamelijk ver uiteenliepen. De koningen Hoessein-en Saoed houden niet van "Israel, maar zij voeleit:-geen neiging, aan Se strijd tegén Israël ten onder te gaan. Zij boudefr^oïc^iniaar in^bepericie mate yan het Arabisch nationalisme met zijn beroep op oncontroleerbare en vóör hun gekroonde hoofden veelszins gevaarlijke gevoelens. Eisenhower js' hun toeverlaat veel meer dan Chroesjtsjew. Van hèt Arabisch nationalisme was in de bijeenkomst te Caïro niet eens Nasser -de felste exponent. Aan te nemen valt, dat de ergste extremist was de Syrische president Sjoekri él Koewatli. Deze man is kortgeleden aan de.macht gekomen na een staatsgreep, waarbij de gematigde elemen ten Vér den uitgeschakeld. Wat Sjoekri betreft zouden er overal iii de Arabischenvexeld Russische bases kunnen komert. Maar hij^staat tamelijk alleen. Nasser gaat zo ver lang niet. Hij heeft er geen bezwaar, tegen, zich op vrij onscrupuleuze wijze van de Russen te bedienen^ doch hij houdtze tegelijk toch maar liever op een afstand. Nasser beseft wel, het per slot van rekening van het Westen te moeten hebben, al zou hij zich liever zijn tong afbijten, dan dit onder.de.huidige omstandigheden publiekelijk te verklaren. HET doel van de besprekingen in de Egyptische hoofdstad .was, om het;zo maar uit te drukken, de chantage op de Verenigde Staten le coördineren. Eisenhower heeft verklaard, dé Arabische landen tewillen heipen; welnu, laat bij het dan waarmaken. Hij heeft nu al zo lang druk op Israël uitgeoefend, het wordt de hoogste tijd dat hij ophoudt met praten en onderhandelen en dad én stelt. Daden: dat zijn sancties tegen Israël. Eisenhower moet er natuurlijk weinig van hebben, maar hij heeft zichzelf nu eenmaal gewaagd op het hellend vlak. Hij voelt, wel voor de bezwaren van Israël, en hij is bereid er tot op zekere, hoogte aan tegemoet te komen; aan de conditie, dat de ontruiming van de Gaza-strooken Sjarm e Sjeik onvoorwaardelijk geschiedt, houdt hij echter vast, omdat hij zich tegenover de Arabische wereld geen gezichtsverlies meent te kunnen veroorloven. Opwekkend ts bet schouwspel niet. maar al te onheilspellend is het toch ook weer «iet. Van sancties tegen Israël kan weinig terechtkomen, en ze rijn, met een compromis op til, ook wel yan de baan. In de Amerikaanse houding treft het element van starheid, gevolg misschien van de geïmproviscerdheid.yan een beleid, dat noch was voorzien, noch was gewenst. Te Washington moet men begrijpen, dat het voor het houden van Rusland buiten het Midden-Oosten nog niet nodig en zelfs ongewenst is te capituleren voor het-Arabisch nationalisme. Deze les krijgt Eisen hower nu van dé realist Ben Goerion, en hij kan haar ten overvloede trekken uït; bet -vertrouwelijk verslag van de besprekingen te Caïro, dat hij zonder-twijfel; wel in handen krijgt. MEN heeft ons naar aanleiding van een recente publikalie de vraag gesteld of wij van mening zijn, dat de majoor K. te Den Haag, verdacht van het aannemen van geld in dienstbetrekking en deze week vrij plotseling uit voorlopige hechtenis ontslagen, onschul dig is en als slachtoffer moet gelden van machinaties van anderen; Deze vraag is er een naar de bekende weg. Immers, in de bewuste pu- blikatie hebben wij zeer uitdrukkelijk gesteld, de kwestie der schuld of onschuld van de majoor buiten het geding te laten. Ons bezwaar ging tegen, 'de ongewone behandeling, waaraan deze majoor tijdens zijn detentie was onderworpeneen behandeling, die nog een bijzonder reliëf kreeg door enige achtergronden, waarvan wij op de hoogte waren en die wij in ons stuk hebben vermeld. Van officiële zijde is. gesteld, dat het niet toestaan aan een militaire verdachte, mei zijn verdediger in contact te treden, een wettelijk geoor loofde maalTcgel is. Deze verklaring is echter incompleet, wanneer er niet aan wordt toegevoegd, dat de desbetreffende bepaling door vrijwel iedere jurist aU verouderd wordt beschouwd en dan ook hoogst zelden toepas sing vindt. De militaire justitie hccfl zich zelf met deze affaire dan ook geen dienst bewezen. Wanneer ze zegt. dat men haar bedoelingen misverstaat, dan is dit de klaclu van Uilenspiegel: zc heeft het er naar gemaakt. Ze heeft voet gegeven aan allerlei verdenking en alom door haar optreden on- .behagen doen opkomen. Onbevangen buitenstaanders ontkomen ook niet aan de indruk,, dat dè plotselinge toelating van de verdediger tot de ver- dachte en de opheffing zeer kort daarna van zijn detentie iets had te ma ken met de ontdekking, d3t het zo niet ging. Het woord is nu aan de krijgsraad, aan welks onpartijdigheid er. nauw gezetheid niemand reden'heeft tc twijfelen. NICE. De voorzitter van de or ganisatie van het Franse hotelbc- drijf- beeft donderdag te Nice be kend gemaakt, dat alle eerste klasse hotels in Frankrijk op 1 april hun tarieven vcor buitenlandse gasten met 15 procent zullen verlagen. Voorts deelde hij rr,ede, dat bui tenlandse automobilisten die het equivalent van 20 dollar in buiten lands geld wisselen tegen franks, coupons voor 100.liter benzine zul len ontvangen. (Van onze correspondent) AMSTERDAM. Het Gewestelijk Arbeidsbureau heeft de twaalf ont slagaanvragen, die de directie van de Nederlandse Opera had ingediend, terugverwezen naar de Opera-leiding. Binnenkort zullen besprekingen beginnen tussen de directie en de Nederlandse Federatie van Beroeps verenigingen van Kunstenaars, waar nifet alleen de twaalf ontslagaanvra gen, maar ook de hele sociale huis houding van het operabedrijf ter sprake zuilen worden gebracht. f Advertentie I.M.) EEN moeder vertroetelt haar ba by. Hij' is verkouden geweest, maar wordt nu al vreet wat levendi- ,ger. De', avond is al gevallen, half acht, kinderen bedtijd en. ze maakt hem, gereed voor de nacht. Ze draagt hem de trap op en legt hem in .zijn bedje in de babykamer op de eerste verdieping van het grote witte eenzame .huls temidden van. de bossen." Daarna gaat dé jonge vrouw .te rug naar dc huiskamer. Ze leest wat en schrijft een paar brieven. In -de ze, uren komt haar man thuis. Ze bespreken het kleine nieuws van die dag. Om tien uur. besluit dè vrouw zelf ook naai* bed te gaan. Haar man blijft nog wat zitten; ibladert wat kranten door en wil nog een hoofdstuk lezen in het.boek, dat hij. onderhanden heeft. Op de eerste verdieping kijkt de vrouw nog even in de babykamer hoe de kleine erby ligt Ze doet dat iedere avond. Hij kan zich hebben bloot gewoeld. In het half duister gaat zij zijn kamertje binnen., Dat zij dan het bedje van haar kind leeg aantreft, de dekens te rug geslagen, weet binnen 24 uur de hele wereld. Het raam, dat gesloten was en waarvoor de ja loezieën waren neer gelaten staat open. In een kille rechthoek te kent zich de nachtelijke duister nis af. DIT gebeurde op 1 maart 1932. Ecu dag, die begon als alle an- dcre en die voor hij was verstre- ken een gezin radeloos maakte van smart. - Een paar maanden later zal deze vrouw zekerheid hebben. Ze zal rgh, vrouw van de beroemde haar kina dat 20 maanden oud zich met gewonnen kan ge- was niet weerzien. Het is een ge- ven' dachte waaraanzij, A tut e L i n d - „Kijk uit naar dit kind!" Dit wes de oproep die de politic ran dc V.S. oerspreidcfe in de hoop het drama der Lindbergh's tot een gelukkig slot te brengen. Het fotootje was een der laatste fami liekiekjes ran dè kleine Charles, gemaakt enkele dagen vóór de ontvoering. Ruim "vier jaar later, op 3 april '35 'savonds om kwart voor negen haalt een cipier in-de gevangenis van Trenton de handel aan 'n elek- trisch schakelbord naar beneden rnke Immciele vruchten pinkte van en laat daardoor de dodelijke stroom zyn prestatie. Geen ook aio alleen door de stoel jagen, -waarin de exa- 1 door zUn verschijning, een slan- cutie wordt voltrokken van Bruno jongensachtige man met een blon-- Rich ar d.Hauptmann. de kUif- een. Paar helder blauwe De jury heeft hem schuldig be- ogen en een innemend gelaat, zoveel S vonden aan moord in de eerste adoratie te ver wei-ken krijgt ente- j graad op de baby van Lindbergh en vens weinig gediend is van de de rechter heeft hem veroordeeld overdadige, opdringerige belangstel t-tot de doodstraf. - Img van miljoenen.; Alles wat. Lmdy Hoog opgestapeld liggen de aan- deed_ of 4iet was nieuw, wijzingen, dat hij het kind inderdaad van het leven heeft beroofd en dat hij het losgeld vanvijftigduizend dollar, heeft; .geïncasseerd. Een be kentenis zelfs in de allerlaatste minuten blijft uit; - Hij boet voor de, ellendige daad, die Lindbergh voor de tweede keer maakte, tot het centrum van de pu blieke belangstelling. E eerste keer trok alle aan- Op 21 met 1927 lag de wereld aan de voeten van. Lucky Lindy, de jongensachtige waaghals. 'die het had bestaan in een één.motorig vliegtuigje „The Spirit of St. Louis" de sprong over de Atlan tische Oceaan te maken. Zelfs twee jaar na zijn fameu ze vlucht, naar Parijs blokkeren •t tijdens dé weekeinden auto's de wegen in de nabijheid van zijn villa. Van heinde en" ver kwam men om het-huis te zien waarin hij woonde en als het kon .- een glimp op te vangen.'vari de held zelf. 2 Op 27 mei 1929 trouwde Lindbergh met Anne Dwight Morrow, een bij zonder welgesteld meisje. Het hu welijk wordt in het geheim voltrok ken. Ook de huwelijksreis is een ge heim waarop honderdenverslagge vers en fotografen loeren. Tijdens hun huwelijk reizen- Lind- "T.„ dacht op hem samen op 20 mei bergh en zijn vrouw veel per vli'eg- 192 r. Charles A. Lindbergh, Lucky -tuig. Op een van die reizen valt uit Lindy laat rfe motor van zijn vlieg- de lucht hun aandacht op een afge- tuig „The Spmt of St. Louis warm legen huis in een bosachtige streek draaien op een vliegveld by New Vork. Hij wenkt dat de startblokken moeten worden weggetrokken en be gint zijn non-stop vlucht naar Pa rijs. Hij doet er 32 uur over en landt behouden op Le Bourget. De „vlie gende gek" heeft volbracht wat nog niemand voor hem presteerde. Wie geen herinnering heeft aan de golf van geestdrift, die toen over de wereld :sloeg, kan er zich geen denkbeeld van vormen, Amerika lag aan Lindy's voeten. Gedurende zyn vlucht over de Atlantische Oceaan in een toestel, dat geen radio aan boord had, was mèn zonder berich ten geweest over het doen en laten van deze waaghals. Nu, na 23 uur verscheen hij boven Ierland. En van toen tot Parijs toe voedden de kran tenbulletins en de radio van mi nuut tot minuut de nieuwshonger over Lindy. Geen onderdaan vanUncle Sam, die ooit een geestdriftiger ontvangst ten deel viel, die zovele eerbewijzen werden toegeworpen, geen die zulke nabij Hopewell In de staat New Jer- sey. Daar willen zy wonen. Het lukt hun het. huis te kopen. Daarwordt hun zoon geboren. Het kind, dat de magneet is, dat het onheil aan trekt dat Lindbergh en zijn vrouw voor de tweede maal tot nieuws van de voorpagina's maakte. IN het huis is,het kind' niet. Ra deloos hebben de bewoners, het huis doóraócht van-de keider'.tot de zolder. Zoeken in de omgeving is in deze duisternis ondoenlijk. Geen ge luid dat de stilte'verbreekt.' De po litie is gewaarschuwd en de Lind bergh's kunnen niet'anders doen dan haar komst afwachten. Dan» nadert het geronk van- motoren, gekraak van kief el onder de banden. Licht bundels van koplampen glijden over heesters en langs boomstammen. In specteur Charles Williamson, dient 'rijn gezelschap aan, een. expert voor vingerafdrukken" en enkele andere specialisten. Die nacht dooft het licht in Lind bergh's woning niet. De huisknecht, de dienstbode en het kindermeisje moéten een scherp verhoor onder gaan. Verkenningen in de wijdere omtrek moeten wachten tot de dag aanbreekt. Men moet zich nu be perken tot het alzocken van het park met sterke zaklantaarns. De oogst: een ladder, een beitel, dc afdruk van een voetstap in de rulle grond naast de plaats waar dc ladder heeft gestaan en een briefje vast geprikt in de vensterbank. Het luidt: „Geachte heer, zorg voor 50.000 dollar. Daarvan 25.000 dollar In biljetten van S 20„ 15.000 dollar in biljetten van S 10 en 10.000 dol lar in biljetten van S 5. Over twee tot vier dagen zullen wij u laten weten waar u het geld moet depone ren. WO waarschuwen u niets be-1 kend te maken en er de politie niet' by te halen. Voor het kind wordt! goed gezorgd." De gegevens waarmee de jacht op de dader of de daders moet worden ge- J opend bieden weinig hou- vast. MorgenHonderden tips, maar de baby blijft spoorloos. Vrijdag 1 maart 1957 Vragen staat vrij... Steeds méér huisvrouwen zien In, 'dat het haar eigen-belang fs het kopen van een bindmiddel MAÏZENA DURYEA te vragen. En haar winkelier geeft het haar graag, want het is ook sijn belang dathaaTmaaliHdensla(jcn.U\j\oeet door jarenlange ervaring dat er voor .groenten, soepen en sausen geen beter bindmiddel bestaat dan juist MAÏZENA DÜRYEa. 3^ het gebruik daarvan zijn misluk kingen bij voorbaat uitgesloten. LUXEMBURG." De Hoge Autori teit van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal heelt ia samen werking met de Raad van Europa vier beurzen ter waarde yam 300.000 Franse francs beschikbaar gesteld voor onderzoekingen over de werk zaamheid van de Gemeenschap. De onderzoekers zullen geen on derwerp van .nationaal karakter mo gen behandelen. De beurzen worden toegekend door een selectiecommis sie, die by voorkeur gegadigden in aanmerking laat konien, die jonger dan 45 jaar zijn. VANDAAG la het feest lu de ra dio- We. hebben al eerder over de tiende verjaardag van de Neder landse Radio TJnie geschreven. Op de jubileumdag kunnen We dus met enkele opmerkingen volstaan. Wat indertijd als een soort overgangsin- stltu.ut is opgericht, heeft zich ont wikkeld tot een onmisbaar overkoe- pellngsorgaan, dat méér doet dan al- leen maar overkoepelen. Nog niet genoeg, echter. Ook in een op zuilen gefundeerd omroepbestel dat uniek is vóór Europa, en waarmee we onze faam, de „Chinezen" van dit werelddeel te zijn, bevestigen dient een zo groot mogelijke samen werking de richtlijn te zyn. Omroepwet bestaat nog altijd f-r slechts in ontwerp. Er, wordt zo hebben we wel eens de indruk buiten het parlement méér over- ge discussieerd dan daarin. Het laat zich wel aan zién. dat een instituut in de trant van de NRU bij die wet bestaansrecht en bestaansplicht zal krijgen. Wij hopen, dat de. regering de radio dan ook in haar actieve cul tuurpolitiek zal gaan betrekken. Hierbij valt te denken aari de mogelijkheid, dat in rege ringsopdracht gegeven compo sities door de radio-orkesten moeten worden uitgevoerd. "Wh be treuren het, dat op het punt van de studio-concentratie door onwil van enkele omroepverenigingen, nooit 'n bevredigend resultaat is bereikt Het studio-tekort zou, als de oor spronkelijke plannen voor een -„Ra dio City" in. vervulling warén ge gaan, op doeltreffender en econo misch verantwoorde wijze op te los sen zijn geweest. De programma-coördinatie zal,' zo lang zoveel afzonderlijke program ma-staven naast elkaar wérken, al tijd .wel het- een en ander te wensen over. laten. Alle goede bedoelingen teil .spijt. Met het bestaan (en floreren) van de NRU-orkesten: zijn we gelukkig. Evenals met- de - hoorspelkern, al zouden we met het oog op de be kende stemmen, grag iets meer 'gast- acteursin de luisterspelen horen. De technische, diénst is, met haar prachtig geoutilleerd Technisch Cen- trum, voortreffelijk georganiseerd, wat voor 'n niét onbelangrijk deel is te danken aan de eerste technisch commissaris van de. NRU, de hér. W. Vogt. Op grond yan deze over wegingen, willen we de radio-jarige van harte gelukwensen. 7AMMËK töcïi, dat het televisie- jonger en-programma Testplaat nog altijd zo nel-er-naast is. He; be gon pisteravoi^l iwus aardig, met dat 7hode-praatje:', van Dick H'thans. Wat erop volgde teas heel magertjes. Het wil er ;bij ons niet in, dat. een jonger en-programma op het punt van presentatie, een onvolwassen programma 'sou moeten weten. IVLe wel eens schoolavonden of debat- bijeenkomsten van jeugdverenigin gen heeft bezocht 'weet' beter.De mogelijkheden - zijn er. Ze niet gebruikt. {Advertentie LM.) Koop zo'n jj Kwatta-pakje ...elke week! 100 gram HU mplERAChhEtOtPOOD OEW0h«£M ERüErjifteeRSAn&VOOR.KOM SPROfcrje.wiaÊf? nt£T nEEft oor... Ik heb nm een VtR&CHRlKKtUJttE. RACE ACHTER DE RUö OVER nO&tUJKTER»ElM 111 HOODWEER nEÈ.BEIT JE pANDiET MÉÉR EERST BANG „Denk er maar niet aati," zei Ro bert. „denk liever aan de dag, dat ze in de rechtzaal ontmaskerd zal worden en voor gek staat. Als ik Ïet3 van dc menselijke natuur afweet, is dat het ergste wat haar kan over komen". „Gelooft U daar nog in vroeg Morion ongelovig, „Ja. Ik weet niet precies hoe 't allemaal zal lollen, maar dat we het voor elkaar zullen krijgen, geloof ik zeker." „Met geen enkel bewijs voor ons „Ja, ondanks dat". „Is dat nou gewoon landelijk opti misme, meneer Blair vroeg me vrouw Sharpe, „of Uw aangeboren vertrouwen in de overwinning van het goede 7" „Ik weet 't niet. Ik geloof dat de waarheid een kracht op zichzelf is,*' ..Dreyfus heeft niet véél van die kracht gemerkt, zei ze droog, „en Slater ook niet. Noch een yan iets mee te maken heeft. Ze is een dochter van haar móéder en alleen een beetje vroeger dezelfde weg opgegaan. Maar ik moet opstappen, Ik heb gezegd dat ik om vijf uur thuis zou zijn, ingeval Ramsden.op wilde, bel len- En dan wil ik Kevin Macder- mott te pakken zien te krijgen om zijn advies te vragen. „Ik ben bang, dat we, dat ik liever gezegd, nogal ondankbaar ben ge weest vanmiddag," zei Marion. „U doet zo veel voor ons. Maar ik was geschrokken. U. móet me vergeven als „Er is niets te vergeven. Ik heb bewondering voor de manier waar op U en Uw mo«.der al deze dingen, verwerken. Hebt U iemand voor Rose in de plaats? U kunt in dit grote huis piet-alles, alleen -doen";.-, „Nee, er wil natuurlijk niemand komen...Maar Stanley - (wat -zouden we zonder Stanley moeten^beginnen) Stanley weet- een' vrouw in,; Larbo- rough, die-!t missehien wel wil doen een keer in de week. Tja, als alles me te veel wordt, denk 7 ik aan Stanley". „Ik kan 't me voorstellen," glim- - lachte Robert „hn is het; zout der lijk haar m publiek voor .leugenaar -aarde." te zetten." - „Hij ieért ine zelfs. Itokén. Ik kan „Zou U haar willen behandelen, nu eieren in de-pan krijgen zonder zoals de Ack-Emma ons behandeld ze te breken." heeft?" zei Marion. „Denkt U dat 't ,,Hqe komt U eigenlijk naar Mi!» haar raakt zoals "t ons-geraakt ford terug vroeg mevrouw Sharpe. heeft?" „Met-de middagbus uitLarboröugh „Nou, om eerst de heldin van alle Weet U al wanneer Uw telefoon ge- bladeh te zijn cn het geliefde cen- Gepareerd zal worden truni van cen meelevende familie en dan openlijk te kijk te staan als een bedriegster en (op dia leeftijd) als een soort publiekevrouw, lijkt me geen -feest. En één ding zal haar zeker raken. Ze zal de aandacht cn de liefde, die ze door deze escapade heeft teruggewonnen van haar stief broer Leslie, weer kwijt zijn. Dit maal voorgoed." „Ik heb het bloed nog nooit zo v-veed door Uw vriendelijke aderen voor de verdediging kunnen, aanvoe ren, gaat de zaak wel rollen Maar ik zorg er wel voor dat U rustig hier kunt blijven tot 't Voor het Hof kon.t. En voor die tijd zal Alec Ramsden wel iets meer weten.We hoeven immers -niet te weten waar ze die hele maand gezeten heeft. Als we .ïaar kunnen bewijzen, datze die bewuste dag. dat U. haar opgepikt heet te hebben, ergens anders was. jSodra we dat-weten, zakt baar hele verhaal in elkaar. Het lijkt me heer- „Geen idee," zei Marion en toen ze met hem naar het hek liep, merkte hij op: „Het is maar goed dat hier geen groot gezin woont, anders zou het gras aardig platgetrapt worden „Dat wordt 't nu ook wel,", laenta Marion en ze wees op de donkere streep, die bijna een paadje vbrmde. „Het ts te veel gevraagd- van de menselijke aard om aldoor helemaal om te lopen." .Gepraat," dacht Robert, „alle- j anderen, die ten onrechte veroór- zien vloeien, meneer Blair," merkte daagse praatjes om de ernst van de 294L Voisin besluit een .sloep te De kust is hief zo gevaarlijk, dat gelijk kan landen, maar misschien kan hij de marnen op de rotsen overhalen aan boord te ko men als ze tenminste naar de sloep durven zwem men. Voorzichtigheidshalve laat hij cen paar gc- wersa mat munitie in de sloep laden, want je De. twee mannen; die de ion" gezien, zijn de tweede mschi- Jdson". Chris Boopsma. en de dui- Abdoel. %e zijh. door de honger gedreven, i het zoeken naar vogeleieren. Sinds'het ver- \aura" hebben zij geen schip meer in de puurt gezien en zij zijn volkomen verrast, nu daar opeens een ander schip aan da horizon opduikt en vóór de kust vcor anker gaat. Voisin roept, dat de mannen raceten proberen naar de sloep te zwemmen; dan kunnen zij aan boord komen. h dceld zijn." „Tenslotte toch wel" „Hou ma ten goede, ik stel echt geen prijs op een leven in de ge vangenis, alsmaar wachtend óp de kracht-van dp waarheid" ,,Zover komt 't ook niet. Maandag moet U verschijnen en daar we niets mevrouw Sharpe op. situatie weg te werken." Het had al- „Ach. ais ze uit de band gespron- lemaal heel mooL-.geklonken die gen was als een reactie op -dc ver- ,,kracht V8n de',ivaarheid", maar daar loving van die jongen, zou ïk alleen bleef 't ook bij. Hoeveel, kans .hadden maar medelijden met haar hebben, ze. Goedbeschouwd geen, énkele. Hij Ze is op een moeilijke leeftijd en t kon dat beter onder, ogen; zien. moet een schok voor haar geweest zijn. Maar ik geloof niet dat het er ("Wordt vervolgd) I-;:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1