Terugkeer van verdrevenen De schietende schildwacht Onschuld op schoolschoenen Uw Kunstgebit Zo niet Opdracht uit Bagdad voor W. M. Dudok 3> Ouden van Dagen vragen 10 pet op A.O.W.-uitkering SPROETJE. SPARKS dóór FRANK GODWIN I AVONTUREN VAN - KAPITEIN door JOSEPHINE TEY IN de aanklacht van Chrowjtsjew tegen wijlen Stalin op het twintigste partijcongres kwam ook een passace voor omtrent grove inbreuken °P d« ö«8»nselen van de Leninistische nationaliteitenpolitiek. Hele -volken, zei Cbroesjtsjew. zijn zonder voldoende aanleiding gedepor teerd. Hij noemde de Balkaren, de TsjeUjenen, de Ingoesjen, de Kalmuk- ken en de Karatsjajen. Deze zelfde volken worden nu ook vermeld in de bekendmaking, dat dc verhuizing ongedaan wordt gemaakt. De verdrevenen mogen terugkeren. Men. zou hieruit gevolgtrekkingen kunnen maken omtrent de goede Kczmdheid en bedoelingen van t,et huidige bewind. Wij gaan'dit punt dadelijk wat nader bekijken. Allereerst willen vrij iets zeggen van de genoemde deportatie, die een der verschrikkelijkste daden is geweest van WJ» nelpera. Van deze helpers verdient te worden genoemd berow. de huidige leider van de geheime politie. Het betrof hier meren- deels eigenzinnige Kaukasusvolken. die jarenlang hun levensstijl zeer hard nekkig hadden verdedigd tegen het nivelleringsstrcven van de Sowjets. Het. zal wel waar zijn, dat sommige leden van deze stammen hulp hebben verleend aan de Duitsers; maar het staat evenzeer vast, dat hele volksdelen mch krachtig legen de indringers hebben verzet. Hoe het zij, na het aftrekken van de Duitsers achtte Stalin het ogen blik gunstig om met deze lastige volken af te rekenen. Het geschiedde radicaal en meedogenloos. In veewagens werden ze naar het Oosten vervoerd, ergens aan de Wolga uitgeladen en vervolgens in lange kolonnes verder gedreven. Meer dau drieduizend kilometer moesten de ongelukkigcn te voet afleggen; midden in de barre winter. Op deze tocht, hebben sommige getuigen later verklaard, zijn de meesten van de verdrevenen omgekomen, hetgeen waarschijnlijk ook wel de bedoeling is geweest. Wij zullen de lezers een beschrijving van de gruwelijke tonelen, die zich hierbij hebben voorgedaan, besparen. WANNEER deze volken nu mogen terugkeren, dan kan het alleen maar gaan om droeve restanten. Deze zullen op de vaderlandse bodem de Groot-Russen en Oekraïners aantreffen, die hun plaat sen hebben ingenomen, en zij zullen ook ervaren, dat die blijven. Zo kan van een herstel van de oude toestand geen sprake zijn. Als sommige volksdelen nog kans mochten zien, hun leven naar oude trant in te richten, dan zullen zè zoiets worden als een toeristische attractie. Wat geweest is, komt niet terug. Geen last meer, geen bezwaar meer; Chroesjtsjew en de. zijnen kunnen zich wel veroorloven, het gebaar te maken. Het gebaar nu kan nader worden omschreven als een buiging voor «de landen van het Oosten, waarmee Rusland thans op politieke gronden nauwer contact wenst. De Noord-Kaukasische stammen zijn van oudsher Mohammedanen. Het in de verbauningskampen laten leven van Mohammedaanse volken zou onder omstandigheden van nadelige invloed kunnen zijn op de betrekkingen met de Arabieren, waaraan de Russische diplomatie tegenwoordig zoveel zorg besteedt. De Kalmukken, meer een steppevolk, zijn Boeddhisten. Het kunnen er maar weinig meer zijn, m'aar misschien toch genoeg om er wat sympathie (voor de Russen) mee te verkrijgen van de Indische en Mongoolse volken. Van de Wolgaduitsers en Krimtataren, ook gedeporteerd onder Stalin, staat niets in de Moskouse bekendmaking. Of ze zijn uitgeroeid, óf hun terugkeer levert propagandistisch te weinig op dan dat hun terugkeer de moeite en de kosten zou Ionen. Laat ons aannemen, dat het laatste het geval is; het is de gunstigste veronderstelling, die «ens te meer leert, dat bij de huidige „verlichte" Russische regering het dienen der mense lijkheid toch ook meer middel is dan doel. EEN telefoontje, een vrouwenstem: „Mijnheer, wat zegt u ran die schildwacht, die schoot op een vluchtende dienstweigeraar? Is het niet een schandaal?*' Hier dan ons antwoord. Wij zouden gaarne een goed woordje hebben gedaan voor de schildwacht, wanneer hij niet had geschoten. Maar als het cm schuld en verantwoordelijkheid gaat, liggen die toch in de eerste plaats bij de vluchteling. Dienstweigeren is een zeer persoonlijke zaak en vluchten is ook een zeer persoonlijke zaak; degenen, die deze dingen op wat ons betreft zeer respectabele gewetensgronden menen te moeten doen, iaden daarmee een last op hun schouders die zij zelf hebben te torsen. De vluchteling heeft gepoogd» een stuk verantwoordelijkheid over te dragen op een soldast, van wie hij wist. dat hij het niet met hem eens was. Dit was veel gevraagd; tè veel, naar is gebjeken. .Als deze soldaat bad nagelaten om te doen wat hij deed, was hij strafbaar geweest. Zo staan de dingen. Wij zeggen niet dat een dienstweigeraar geen motieven kan hebben om te vluchten, maar wij zeggen wel, dat hij bij zijn daad anderen er buiten moet laten. (Van onze correspondent) HILVERSUM - De 72-jarige archi- tekt W. M. Dudok, is uitgenodigd voor een nieuw stadscentrum »n Bagdad een paleis van Justitie en een bureau voor de Rijkspolitie van Jrak te ontwerpen. De beer Dudok xai in april een oriëniatiebezpek aan Bagdad brengen. „Het is een buitengemeer vereren de opdracht voor me," aldus de bouwmeester. „Ook al omdat ik me in bijzonder vererend gezelschap be vind. Aan de Amerikaanse architökt Wright is namelijk gevraagd een operagebouw voor Bagdad te ont werpen, en ook mijn. beroemde Fran se collega Le Corbusier is uitgeno digd een bijdrage voor bet nieuwe stadscentrum te leveren!" (Advertentie t.M.J gevoelt U de gehele dag niet! Geen vrees meer, dat dè gebltsplaat van het gehemelte loslaat DENTOFiX, het nieuwe, verbeterde, antiseptische poe der 's morgens «en weinig op de plaat gestrooid houdt het gebit de gehple dag onwrikbaar op zijn plaatr Geen onaangename smaak. DENTOFtX verschaft U een gevoel van zekerheid bij bet eten, lachen, spreken en niezsn. U vergeet, dat U een kunstgebit heeft. Koopt nog heden een strooibus voor slechts f 2,35) verkrijgbaar bij apotheken en drogisterijen. TOTTORI Een Japans leger, vliegtuig is uit de kust in de Japanse Zee gestort en alle 12 inzit- tenden worden vermist. Er bevon den zich negen Japanners en drie Amerikanen aan boord- FAN het sprankje hoop, dat John Hugh Curtis heeft aangeblazen met zijn bewering contact te hebben met de ont voerders van de baby van Charles Lindbergh en zijn vrouw Anne blijft met het ver strijken van de weken niets over. Het schip „Theresia Sal- vatore", dat volgens, hem de 21 maanden oude baby met zijn zes ontvoerders., vijf ■mannén en een vrouw, aan boord moet hebbenblijft onvindbaar. Alle moeite die de kustwacht doet, door met tientallen schépen, vliegtuigen en zelfs een lucht schip, de Chesapeake-baai af te zoeken blijft vruchteloos. Lind bergh zelf is hierbij dag en nacht in touw. In het begin heeft hij de politie ■gehouden buiten het contact dathij heeft met Curtis. Als diens ver haal op waarheid steunt, kan in menging van de politie bij het te rugvinden van zijn kind meer -• ti w kwaad dan goed doen. Met het ver- KLAARals Lindbergh hem de ge- flauwen van de hoop, breekt het vraagde 50.000 ter beschikking tijdstip aan, waarop Curtis aan de stelt, tand moet worden., gevoeld. Als dat 2. Een bijgevoegde brief te over handigen aan Lindbergh. 3. Met niemand over ze corres pondentie te spreken. 4. Te adverteren „GELD LIGT gebeurt blijft er van hem niet an ders over, dan een ziekelijke fantast, die zich koestertin zijn zelf-be- dachte belangrijkheid. f CURTIS WAS. EEN Met ern pijl Li op deze foto van St. Raymonds cemetery de plaats aan- gejieven waar dr, Condon aan ,John" het losgeld gaf. De foto is gemaakt nadat dé heg die het kerkhof van de weg scheidde was weggenomen. van New York. Bij de deur staat een tafel, Onder die tafel ligt een auto te hebben. Hij 'vraagt John zich te houden aan het afgesproken bedrag van 50.000. Met de" buit zo dient bij, bezwijkt John. Hij wil hier'genoegen mee nemen. Condon vraagt waar de. bende het kind ver borgen houdt, John zegt hèt kind niet hier te hebben. Wanneer de dokter hem de som geeft zal deze steëti""en onder dië'stëën "een'brief een brief ontvangen, die hij pas met een nieuwe opdracht. Pa dm8e 'ud mag openen en waar- in staat waar bij het kina zal kun- Ora half negen 's avonds gaat Den vinden. De mannen breken het gefluister de gesprek al. Zjj zullen elkaar «hsitirt J*a 5. Daarna elke avond tussen 612 uur thuis te zijn. Succes voor Condon Lindbergh gaat in zee met dr. Condon met zijn auto op weg. Condor,. Hij is bereid hem de ge- Charles Lindbergh is bij hem. Het er.».» vraagde som ter beschikking te stel- is oen sure avond, zonder maan- als er geen onraad is en C„..cinn len. Condon plaatst zijn advertcn- hcht. Op ae aangeauide plaats zjch aan d afepragfc houdt tien tie. vindt Condon een brief, die hem miruten later on delfde nlaaic Een paar dagen later rvordt er oporaagt zonder gezelschap te ko- opnieuw ontmoete?. Dr Condon east bij hem aangebeld. Het is een taxi- men. bij. weer een andere begraaf- naar de aul0 „aarin kolone, chauffeur, die een brief afgeeft. Hy plaats dan de vorige keer. Ditmaal bergh op hem wacht De mannen g j heeft deze van een onbekende man de St Raymonds Cemetery. overleggen snel wat hun te doen gekregen om op dit adres te be- Condon gaat. Hij kent de plek staat. Tien minuten later is Con- zorgen. De briefschrijver vraagt van niet. Voor hem ligt een eenzame don terug op de afgesproken plaats Condon zich per ondergrondse te straat, schaars verlicht door een bij de begraafplaats. Hij overhan- begeven naar een opgegeven halte, paar straatlantaarns. Rechts van diet het geld. John controleert de i Als hij daar uitstapt zal hij dertig hem Ss de begraafplaats. Daar ach- inhoud van het pak en geeft de meter verder, komen by een brood, ter moeten huizen staan. Hij ziet de brief af. die Condon pas na enige jeswinkeL Onder een s»een zal hij lichtplekken van vele ramen. Tussen tyd mag openen, daar een brief vinden met nadere de straat en de begraafplaats staat j instructies. Bmncn drie kwartier een hoge en dichte heg. Hij loopt moet hij ter plaatse zijn. Wat het jsngs de heg en ziet of hoort nie- melodramatisch bedenksel lijkt van mand. tot een paar meter voor hem de schritver van eon detective-ver- een stem fluistert: „Hierheen." de schrijver van eon detective-ver haal is werkelijkheid. Op de aangegeven plaats is inderdaad een broodjeswinkel. Er ligt een steen en onder die steen een briefje. Het draagt Condon op. te .gaan naar een nabijgelegen kerkhof. Hy loopt de doodstille, verlaten straat langs de muur van dit kerkhof in. Achter de muur is een heg en zijn heesters geplant. Dan hoort hij geritsel en verschijnt er een hand. die met een witte doek wuift om zijn aandacht te trekken. Contact met John De onzichtbare man zegt Condon hem „John" te hoornen. De dokter vraagt John hem by zonderheden te verschaffen, die hem de zekerheid geven dathy inderdaad contact heeft met de ontvoerders van de ba by Lindbergh. John vertelt dingen, die geloofwaardig klinken en biedt V ?9 i==v. ffo«mcin aan een kledingstuk van de kleine F, Condon. i2 jaar oud. gepensto- char}es te sturen. Dan dreigt er neerd leraar en rustend officier van onraad John taat h j deBduis. het Amerikaanse leger. Hij is be- te,nis verdTCijnen, Eindc van de ute gaan met t lot van de Lindberghs. aj.te Maar hij is ook een ijdel man Eën paar dagen later ontvangt dr. JS-TSA. -lS JS Condon inderdaad een kledinfatuk, gl.ns, die .hem rijn rol in aese raak da, Lindbergh herkent als dat van z'n v On T mtmnt ,-f.rcr-mir.t «„fret» ^d.. In de brief, die het vergezelt. Op 7 maart verschijnt in enkele WOrdt het loseeld oofcredrevpn tot van de grootste kranten van ae Verenigde Staten deze advertentie: Tweede ontmoeting De inhoud van deze brief: „De jongen is op het schip „Nelly". Het is een klein vaartuig, 28 voet lang. Er zijn twee perso- nen aan boord. Het kruist voor het plaatsje Elisabeth tussen Horsen eek Beach en. Gay Head." Die nacht jakkeren Condon en Het is John. Hij vraagt naar het Lmdbergh mgt htm auto naar.-de geld. Condon zegt dit nog in zijn ®ahgegeven plaats om van daar uit «et opgegeven gebied te gaan ver kennen. Achterin de auto hebben zy warme kleding voor.de klaine. Zondagmorgen om' vier uur ko men. zij .in Bridgeport aan. Als het daglicht doorbreekt begint de koortsachtige jacht. Morgen: Een af schuwe-! Ijjke ontdekking, maar te- vens het eind van een kwellende onzekerheid. vaar- 't^ntüV-' VAN Norfolk naar New York. Van John Curtis naar dr 'John wordt het losgeld opgedreven tot S 70.000 en ontvangt Condon nieuwe instructies die hij per advertentie moet beantwoorden. Op de laatste dag van maart 1932 een maand na de verdwijning van de baby, adverteert Condon, het woordje „JA". Het betekent, dat hij gereed is de vertegenwoordiger van de ontvoerders opnieuw te ontmoe- ton. Met kolonel Lindbergh samen' De opsteller ervan is dr. John F- heeft hij het gevraagde geld van de Condon. 2S74 Decatur Avenue New bank gcl]aalci, He, is in d, gevraag- York. De brievenbus van de dokter he coupures verpakt in. twee pak- heeft het de volgende dagen heel ketten. Een. van 5 50.000 en een van „Ik wil alles wat ik bezit offe ren, opdat de moeder van de ont voerde Charles Lindbergh haar kind tern^ krijgt. Ik ben bereid te komen naar elke plaats dfe men wenst. Ik zal geen namen noemen aan de politie." Pr. John F. Condon, öe bejaarde New Yorker, d'e zulk eea. belangrij ke rol heeft gespeeld in het drama om de baby Llndbereh. DEN HAAG Het Centraal Ör- J gaan, waarin vier organisaties van Ouden van Dagen samenwerken, heeft de ministerraad verzocht de y A.O.W.-uitkering met 10 pet. te ver- ihogen. Het Orgaan, dat 150.000 leden ver tegenwoordigt gaat er bij haar ver zoek van uit. dat de regering aan neemt, dat de kosten van het levens onderhoud zes tot zeven punten zul len stijgen als gevolg van de beste dingsbeperking. druk. Een van de brieven die enn valt op 10 maart vraagt hem: 1. Zich nauwkeurig te houden aan alle instructies, die hem zullen bereiken. 20.000. Twee april, 's avonds om acht A uur krijgt Condon bericht, dat hij moet gaan naar een afgelegen kwekerij in de Bronx, een deel GotDmtuws I Ron airman ...ze m CBBtn ötótOTtn jt no6 eêp RAni aen wbzk later mPRACHTIG"16T "HckTtv go Lit woord Sproet. I JE,Hij reept met MfcLEriAAL VERDlEttD.' •'Dat LIJKT fltfittRnoR ron'Hotib" vonnis haar LAnö,Ton HaAKJCHAAR mtTOR&tRUST ZtO.oPROETjt.ntnttP nORTOD tnTütLITTtR AL Birmtft DATKLtmtTOMALVIJP KEER HEEFT GfcWOR, rtth'liDATniET prachtig 2944 Onderweg naar het kamp vertelt Chris Boonsma, dat hij al lang genoeg heeft van dit avontuur. „Wc zitten hier nu al meer dan een jaar." zegt hij. „en wanneer komen we hier ooit vandaan? Drie maanden geleden verscheen op eens kapitein Terwinde in ons kamp. Ik dacht, dat het een gpookvcrschiJnlJTE wasHy verteld® ri=t De Vilder en Piet Bom waren verdron- gebracht." Vnisin denkt er hel zijne van: als de aai i^e viiu«i c*« ..„..a »,rtr»r dus ral Hot hem «.'/«inicf mnpite ken, eiste wat kleren en schoenen op en vertrok toen weer. Nu zwaait Omar ben Abas hier de scepter. Hij zit maar in zi|n tent en telt iedere dag zijn rijkdommen! maar wat hebben wij daar aan? Dit avontuur heeit ons alleen maar ongeluk zaak er zo voor staat zal het hem weinig moeite kosten alle kostbaarheden in te palmen. Wanneer zij .het kamp naderen gaat Chris vooruit om Omar ben Abas te waarschuwen, dat er bezoek in aan tocht is. A hS u een volkomem, uttpebalan- z~X ceerd mens is, kunt u van dit stukje weinig leren. Maar macht u behoren tot de stam driftig en, die gemakkelijk voor hun beurt praten en sJdón, dan heeft het sin om ver der te lezen. Vroeg of laat zal in het laatste geval uuj karakter u namelijk poot de politierechter brengen en wat daar met u gebeurt hangt soms minder ef uan utu uer- grijpdan van uw gedrag ter zitting. Achter de groene tafel zit namelijk1 een gemoedelijke magistraat, ooi- doende vergrysd.in zyn^umbt om.da betrekkelijkheid te zien- van. de k lei-- «e misdaden die onder hem. ressor teren. Maar, u moet m«eujerkep..„ De beschonken thuisgekomen nwn, die ruzie mcakte-met zyn "«rouio-ien een door haar fer assistentie ontbo den agent vervolgens ook nog af- tuigde; kwant er gistermorgen, on danks' .dë' zestien veroordelingen die zijn' blazoen reeds- hadden gedeukt, met een kleine, boete, en een weekje ïoomaardelyfe af, omdat htj de af faire uitstekend regisseerde. Om te beginnen loas hü ntet ver schenen, wat by iemand met 'zo'n larlgë straflijst bijna altijd een poor, deel is. In. de tweede plaats liet hij een koele ;brief 'overleggen, to.aarin hy toegaf dë bajes te hebben ver diend doch ■alleen melancholiek: in. de marge schreef, ;dat de rechtvaar digheid, eenmaal aait hémvoltrok ken, een eind zou maken' aan een mooie, vaste betrekking, .En in de derde plaats zorgde zijn vrouw vóór (de apotheose door te verklaren dat i hij nu „oppaste" en al geruime tijd [leefde in een staat die zij het be- minnen waard vond. Zo'rt volkomen stijlzuivere zaak i loopt op rolletjes. De verdachte had dan ook erua- ring. Een ergerlijk groentje bleek de i kesteleïnssoo», die had beproefd een [klant, in.de zaak zijns vaders, niet een hard voorwerp de hersens in te i slaan. De getroffene, die twee gaten itn zijn .schedel had aan te voeren, \bleek een man van toeinig tcoorden, ,Htj legde alleen een pretentie van i zeventien gulden elf over, want voor dat bedrag had hij zijn met bloed be spette kieren Zaten reinigen „Datbetaal ik niét" zei de ver dachte met een hoog lachje. Een amateur het vas duide lijk. Want zo'n tekst verbroddelt de beste kansen „Waarom, betaal je dat niet?" vroeg de politierechter, rood aanlo pend. Maar die jongen merkte niets en zei; Jfou- recht moet er wezen". „Recht? Iemand Jgaten in zijn hoofd slaan? Noem jij dat .recht?" „Hij had het er naar gemaakt", vond de verdachte. „Eerst won hij me tien biertjes af, met- biljarten. Toen beledigde.^ hij mijn vader. En toen douwde hij aan mijn moeder.J' Hij maakte een gebaar u-'aarutt volgde dat zo'n reeks alleen gehono reerd kan worden met twee sche- delgaten. ,£eg, mat denk jij eigenlijk wel?" riep de politierechter, heel boos nu. ,Jij snapt geloof ik- helemaal niet, dat je hisr op de drempel, van de gevangenis staat. Ben je bereid di« schade te betalen, ja of neen?" ,Jf ee, dat doe je met", zei de jongen, Kijk, als u nu straks terecht staat moet u het op die manier niet aanpakken.- Ben ..beetje minder ka rakter en een beetje meer spijt doet het in de verdachtenbctnk veel be- ter. De officier bleek door het dwar se gedrag van de jongen- voldoende opgewarmd om tien dagen te eisen, maar depolitierechter zei een beet je spijtig: Jvee, je' bent nog te jong om te zitten. Ik geef zestig gulden boete. maar die schade betaal je, ver staan?" De kasteleinszoon slenterde weg met een klein, scheef lachje, dat zijn oordeel over de Nederlandse recht spraak duidelijk samenvatte. Als u het mij vraagt zijn die zevenden gulden elf vooreerst naa niet bin- n<m"~ iiRoNKEL- Prins Bernhard donderdag uit New York naar huis NEW YORK Donderdagmiddag vertrekt prins Bernhard pep KLM- vliegtuig naar huis. Slechts vandaag heeft hij nog een officieel program: hij zal de gast zijn vap burgemeester Robert F. Wagner, in het Waldorf-Astoria Hotel. De prins zal ook een toe spraak houden tot het Calvin Bul lock Forum van Bankiers en* een receptie, op de Nederlands® Club bijwonen. verd? Die arme stakker* leven vast op levensmiddelen uit pakjes" zei hij kort: „De Sharpe"s zijn wijnken ners Dat ligt Kevin in ieder geval. „Wat is er: met onze jonge Bennet aan de hand vroeg Kevin toen ze wegreden. „Hij is niet" meegevraagd." zei Ro bert. „Dat bedoel ik niet. -Wat is er met zijn mooie kostuums, .zijn superiori teit en de Watchman gebeurd a „O. van de Wachman moet hij nie<.s meer hebben sinds de brief van de bisschop." "Het ijt voor 't eerst dat hy de mensen van het Watchman-geval per» soonlijk kent en het heeft hem nogal geschokt blijkbaar." - ,.Zou de hervorming blijvend zyn? - „Het zou me niet verbazen. Hij Poo! trouwde._Ze was ro le^ls felt nu bovendien ook aan alle ande- 65 „Eigenaardig," peinsde hij. „dat zoiets gezelligs als ditfamiïiepartijtjB veroorzaakt was door de ellende twee vrouwen." „j ging naar bed van de sfeer nog om hem heen, de nacht, die Beulah, maar die dag was ze mooier dan Venus, Cleopa tra en Helena van Troje bij eikaar." „Weet je waardoor ze zo geluk kig is?" „Nee, ik heb wel een paar visjes uitgegooid, maar ze wil het bewaren. Het schijnt in leder' geval verband te houden met die verklaring, dus vergeet U hem niet." gevaiien waar de Watchman warm voor gelopen is. Kotovich bijvoor beeld." „De patriot," zei Kevin grinnikend. „Ja. Vorige week wees hij ons nog op onze plicht; dat we Kotovich be hoorden te beschermen en dat wft t u nero mei. hem een Engels paspoort moesten reed door en Robert; peltte nu, Hij zijn handdoek en ging naar de bad kamer. Hij snapte er niets van. Terwijl hij op het ontbijt wachtte. is echt volwassen geworden in.: dte paar dagen. Ik wist niet eens dat hu een pak bezat zoals dat van gister- V", - ia» Viji de verklaring nog eens door, avond. Hy heeft sinds zyn examen maar innerlijk angstig en onrustig. kon niets bijzonders ont- niet meer iets dergelijks gedragen." Sliepen ze nu in de Franchise. Hoe. bekken Wat had Marion zich her- „Ik hoop voor jou ook dat het zo komen zyn de"aatete tijd' innerd dat haar zo gelukkig maakte? blijft. HU Is pienter, die jongen. eü komen zyn ae iaaiste iya. v.arf *.*r, frmt p«maakt. als hy eenmaal van zyn orcui-ma- ilde nieren af is. kan hij een aanwinst thet ner een mooie uag tuu »wuen. 'de*ver- het regende was de Franchise af- rfat Bettv schuwelijk. Hij hoopte bovendien, klaring het^bewys lag, dat Bettj dat, wat Marion ook kookte, het zakken. Tegen acht las het stu zonder iets tegen gezegd dat het regende. Was dat misschien niet waar? Maar .dat innerd dat haar zogelukkrg Hü vliin iaat in Pn 'was weer Betty Kane had een fout-gemaakt, w« duidelijk, Marion straalde zondagse geluiden en hopend dat het een mooie dag zou worden. Als niet las het stuk opnieuw door. uur boorde ïiij aan auto stoppen en «moer iets tegen te komero Ze had het zachte fluitje van Stanley. Hij voor de firma zijn." „Tante Lin is er een beetje treurig om, dat hij z*n verloving met F.ose- mary verbroken beeft. Ze vinot het jammer dat hij nu toch Diet,met d« dochter van een bisschop zal trouwen". „Hoera. Is die verloving af? Ik begin van dat joch te houden. Zorg iondaïïeUlangsïoiïë" lei d'eed" nïëts."aan haar" vorbaat af. ërvcër Robert." dat hij" een aardig. cta„,v I0"dat;se iangsuperi, iet Wap>n dc tyden va0 de bU3 ver. dom Engels meisje troüwt_ waar hlj liVt' i, rr, uit bed komen om h*erd? Maar die hadden te toch een stuk of vijf kinderen van aal ul, ,1 JSïlrfii»» gecontroleerd on dat kiopic precies, krijgen. Dat is beier dan op geep- kï; ie heb een boodachan van Mi hoopte vurig dat Marjon. in kistbn staan en over dingen kletsen iu&ouW sha™e Ze vraatt Pof U haar verlangen iets te vinden, het viaar je geen verstand van hebt. I» ie verklaiW^In Bettv Kine rnee heiang van haar vondst met over- 'f hier?" Kil b«5™?n U magYet niet ver- ^Ue- Dat «u weer ao'n terug- „Ja diys de Franchise.-. reten want het is van 't grootste slag geven. ..Echt te.heimainn.g. belang Ze kijkt net of ze een mil- De zorg hierover deed hem zijn Joen heeft verdiend." angst voor de lunch _vergeten. Het TO Will'' VTOl - - 4 I- a.. ,Flr was niets geheimzinnigs aan toen het gebouwd werd. De hekken vroeg Robert on- zou hem tenslotte een zorg zijn rijn mooi, zoals je ziet en het hele gelovig of Kevin het eten bil de Sharpes huls was zichtbaar van <te Ais «en bruid. Ik heb een vrouw lekker vond of niet. En toen tante Pas.toen ze die platen er tegen zyn niet meer zo zien kijken sinds de Lin by hun vertrek zei: „Wat gaan maken, ging het zon wegg«- dag dat mijn nicht Beulah met haar zouden jullie te eten krygen, lie- stopte, geheimzinnige mdruk maken. .Kijkt ze blij'*' elovïg-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1