HET ONTWAKEND AFRIKA Onschuld op schoolschoenen Molière: synthese tussen toneel en tv Letteren mmm RADIO EN T.V. CSEaEESEQGSSBEia Eisenhower vraagt Congres respijt voor Engeland SPROETJE SPARKS doof FRANK &QDM AVONTUREN VAN Subsidie vereniging Hmnanitas Nijmegen KAPITEIN door JOSEPHINE TEY He'rjg-s!"dleopri"iim s JTJM havon seweest' Donderdag 7 maart 1957 EIt is veel bemoedigends in de totstandkoming van de zelfstandige staal Ghana aan de Goudkust. Natuurlijk is deze emancipatie uit de koloniale status niet zonder wrijving verlopen. Dr. Kwame Nkroemah, de ziel van de nieuwe staat, is indertijd premier gc- v.orden zo van dc gevangenis uit. waar het Blitse bewind hem in had ge stopt. Dat deze merkwaardige mutatie echter mogelijk was, pleit voor dit bewind. De zwarte staatsman is gioot genoeg gebleken om geen wrok te blijven koesteren. Ghana wordt zelfstandig, maar het blijft, als India cn Pakistan, deel uitmaken van het Britse gemenebest. Er blijft een gouver neur namens de Britse koning; en er blijft mede daardoor misschien een stukje staatkundige continuïteit, dat de jonge staat in hoge mate nodig heeft. Groot is Ghana naar Afrikaanse verhoudingen niet; liet beslaat yog geen procent van het grondgebied van het werelddeel. Maar de indruk van het gebeuren daar aan de Goudkust reikt zonder twijfel zeer verre. Alie moderne schrijvers o\*er Afrika gewagen van de gevoeligheid van de inheemse bevolking lot in de verste uithoeken voor alles, wat te maken heeft met doorbreking van koloniale verhoudingen. Er zullen hier en daar wei portretten van Kwame Nkroemah hangen in de optrekjes der neger- bevolking aan de Witwatcrsrandzijn naam is wel bekend aan de leiders der inheemsen in Kern a en Rhodesië en Frans Equatoriaal Afrika. De idee. het ook wel te kunnen, is zeer verheffend voor de gekleurde volken van het zwarte werelddeel. De slichting van een Afrikaanse staat met een bekwame neger-staatsman aan het hoofd moet wel het streven naar onafhankelijkheid elders ongemeen versterken. Hier ligt een der voornaamste gronden ïan gramschap, welke de regering-Strijdom I" Zuid- Afrika koestert jegens Groot-B riitanme. Hoe meer zelfstandige neger staten, hoe minder kans van sJagcn de apartheid heeft. DE vrasg, waarom de onafhankelijke staat Ghana er zo betrekkelijk gemakkelijk is gekomen, terwijl oj) tal van andere plaatsen de vrijwording op zulke enorme bezwaren stmt, vindt haar beant woording in de betrekkelijk ongecompliceerde bevolkingsverhou dingen! er zijn in Ghana bijna geen blanken. Wel bestaan tussen de in heemsen als gevolg van het gebrek aan verkeerswegen en het overwegend leven in stamverband aanzienlijke verschillen, die de regering misschien zullen dwingen tot bet varen van een principieel federale koers; doch rassenonderscheid is er niet. De vele op gewin beluste blanken, die in de loop der eeuwen aan de Goudkust hun geluk hebben beproefd, hebben bet vrijwel allen moeten afleggen tegen bet ongunstige klimaat. Zo heeft de Goudkust overvloedig kennis gemaakt met koloniale methoden, maar is ïdf nooit kolonisatiegebied geworden. Dit ontbreken van een blanke bovenlaag is het grote verschil met dc hoger en gunstiger gelegen gebieden in het Zuidoosten. In Kenya zit een zelfbewust slag Britse grootgrondbezitter op de berghellingen, en in Rhodesië exploiteert een niet minder zelfbewust slag Britse industriëlen de minerale rijkdommen. Daar is voorshands geen plaats voor inheemse vrije stalen. Het jonge Ghana berust op zwarte levenskracht onder dezelfde tropenzon, die al van de zestiende eeuw af zo talrijke blanke conquistadores in plaag en doodsnood de ijdelheid heeft doen inzien van alle zucht naar geld en goud. Hiervan profiteren dr. Kwame Nkroemah en de zijnen, en zij, behorende tot de sterkeren, hebben het historisch recht om het doen. ER is, gelet op het bovenstaande, geen reden om de totstandkoming van de staat Ghana al te veel te idealiseren. Ook de Fransen plegen in hun Afrikaanse gebieden met een weinig gemengde bevolking een grote mate van liberaliteit aan de dag te leggen, al gaan ze niet zover als ditmaal de Britten. Van veel meer belang trouwens dan wat Europa denkt van deze soevereiniteitswisseling is, wat Afrika er van denkt- De fluisteringen cn ridderingen gaan door de wouden en de savannes en de woestijnen; ze gaan over de wateren en de bergen. Dertig miljoen vierkante kilometer beslaat het werelddeel Afrika, de reus dielangzaam ontwaakt. Egypte is vrij en de Soedan is vrij; nu is Ghana vrij en men zou dit gebied aan de Atlantische Oceaan kunnen zien als dc hand, die de xeus kan helpen bij het verdere proces van upstaan. Het gebeuren is groots en boeiend, maar geenszins zonder gevaren, wanneer de tegenstrevende krachten al te hardnekkig en onverzoenlijk zijn. Eens te meer moet worden vastgesteld hoezeer het perspectief dreigend is voor de blanke bewoners der Zuidafrikaansc Unie, die zich roet zoveel kracht verzetten tegen de rechtsgelijkheid van allen zonder onderscheid van huidskleur, Knjgt men niet het gevoel, dat zij vechten tegen de ge- '•schiedenis zelf? f. -_rr£ -«» r i» n E VARA heeft gisteravond Mo- ■*-* lières „Ingebeelde zieke" op het beeldscherm gebracht. Regisseur Kees van ierset slaagde erin. een gelukkige synthese tussen toneel en televisie tot stand te brengen, zoals er in de opvoering steeds een even- wicht was tussen blijspel en kl-ucht. -*n Biizonder prettige verrassing was het debuut als tv-actrice van Geor gette Hagedoom, die we sinds jaren bijna uitsluitend als voordrachtskun- stenares kennen. Zij maakte van de rol van Tai- nette, de piente reniet op haar mondje gevallen 1 dienstmeid, iets verrufckelyfcs. Geestig en spits van mimiek, z?oor- treffehjk van dictie. De gehele rolbezetting was trouwens goed. Kans Tiemeyer was 'n moote Argan met overtuigend geloof in z'n denk- beeldige kwaaltjes. Het raffinement ■van madame Béline kreeg m het spel van Loudi Ntjhoff 't volle pond. Komiek was het dokters duo van Wil. ly Rugs en Steto Hoving. Er werd met deze uitzending een hechte brug geslagen tussen de klassieke come- die en de beeldradio Aan Molière vooraf ging een de bat tussen de hoogleraren Diepen horst en Banning over „polit'^ke partijvorming". Een geanimeerd en boeiend gesprek, door Utrechts bur gemeester jhr. mr. C. J. A. de Ra- mtz, rustig geleid, over antithese en doorbraak. De partners bleken ge lijkwaardig. Mooi was de spontaneï teit, waarmee prof. Banning het „personalistisch socialisme" ver wierp. H. S. (Advertentie J.M.) Mooi en Gezond f HAMEA-Gelei: mooie, gayehanden. 95 et HAHEA-Crème: fris gezonds huid 95 ct Het is de Hamamelis die hot 'm doet fi, UCHT. IN. UNOBEKCH- DRAMA? 1 - aerasiatfe hrSemVork y*rk X ft 5 Vo-tws* m 3 m ,tt J&wkü i,l V j-, «fcttüiS ft- Tv-* Vwk. wn luais-Mtmufep fet> f* VWi-üarM njawb. foriro&lre»- v tl.t ttj ,is «itWBjfsMf -in-i tnUjy" rii!<J-7 fe&Vh nee» <U ma >uiMvftrt f*?**!,- iVtüiV*. wh ran ,03, ?\r* acusjwdwi iHf essiM'aifc v «frlA n Cr-f oj tok V^a mJ«U w. m v&uic Vacftr WHTtt pi-mm. OM Of» Wt fcry MwA6 7< fïwljfift} *,stthtnp V&'ïfct SftUvrtfiö Ijsum. i« «au Jae&par die komen tanken, het nummer te schuur wijkt een plank iets af van ontvoering zal hij worden uitge- noteren.) Met dit biljet gaat do po- de andere Losgemaakt, blijkt het leverd aan de staat New Jersey, htie de adressen van nabij gelegen geen plank maar een korte balk te Twee dagen houdt de politie de tankstations langs. Garagehouder Walter Lyle be vestigt. dat dit nummer in pot lood inderdaad een auto-nummer is en dat hij het biljet van S 10 heeft ontvangen. Het is op de bank gekomen via het loonzakje van zijn bediende John Lyons. De auto blijkt toe te behoren aan een zekere Hauptmann. Hjj woont op nummer 1297 \an de 222-de Stiaat, een afgelegen deel van de Bronx. zijn. Aan de achterzijde zijn gaten arrestatie geheim. Dan verstrekt de geboord. Eén ervan bevat een Duitse regering 'n communiqué over de aan- revolver, uit andere komen stijf op- houding van Bruno Richard Haupt- gerolde pakken geld te voorschijn, mann. Weer breekt alle emotie om Onder de vloer, achter oude rom- het Lindbergh-drama los. Jouma- mel, m een bus, overal blijkt geld listen en fotografen belegeren het te zitten. huis Van bewaring -waann Haupt- Er komt uit een bureaulade een mann verblijft Wanneer hy ge- papier te voorschijn met aanteke- fcoeid en zwaar bewaakt wordt weg hingen van een paar jaar oud. Het geleid om te worden verhoord, roept papier lijkt hetzelfde als waarop de men hem toe: „Hé. Hauptmann, heb ontvoerder of de ontvoerders hun je het gedaan?" Hauptmann vertrekt boodschap aart Lindbergh achter- geen spier van zijn gelaat Ontken-' Een paar dagen volgen rechercheurs lieten Op een kestdeur staat iets met nend schudt hij het hoofd. De po- DUS toch! hem Ze zien hem winkels binnen gaan Inkopen doen Als hij verder gaat. vraagt een rechercheur inzage van de winkelkas Raak! Biljetten van de Lmdbergh-lijst! I11 de val Dinsdag 16 september laat de po litie de hand zwaar vallen op de vermoedelijke ontvoerder van baby Lindbergh. Drie onopvallende poïi- tie-auto's staan in de straat waann Hauptmann woont. Elke wagen is Tr, I?.?» 7 t bemand met een paar potitie-mensen. riet pubuetc hüd Teeds Idïig Hauptmann komt na enige tijd uit de hoop op een ontknopma zyn hllis- HlJ steekt een paadje over t. Ll r: jl „7 j naar de schuur, waarin hij njn auto ran het Lindbergh-drama heeft. H« start. Rijdt weg en be- verloren. Twee en een half paait de koers, mot van een, maar jaar riin nnnrhi', nennnr, Yan 4 auto's- de City, op Park jaar zijn voor dij gegaan AvEnUe haalt Ma van de achtcl-- sedert de ontvoering van volgers Hauptmann m. Hij klemt de babi/. hem tegen het trottoir. Meteen t,, 7 j - t t 7 i springen anderen op hem toe. „Po- In het dutster hebben de utie. Uitstappen''* schurken toegeslaqen. In Zonder opzien te baren brengt men - - - - - - - - - hem over m een van de andere wa gens. Ter plaatse nog moet Haupt mann zijn bezittingen een onderzoek laten ondergaan. Weer komt gere gistreerd geld -te voorschijn. „Hoe komt u aan dit geld?" potlood gekrabbeld. Met veel moeite litie heeft de grootste moeite hem valt hieruit te ontcijferen het adres tegen lynch-justitie te beschermen, en telefoonnummer van, dr. Condon. „Waarom schreef u dat op?" „Ik las ove*- de zaak Lindbergh in de krant. Het interesseerde me." het duister liehben zij het losgeld geïncasseerd. Zij liebben de camouflage- kleur van de menigte aan genomen en zijn onvind baar. Perfecte misdaden blijven onopgehelderd en zo een scheen de saak-Lindbergh. Luchtfoto van de vionii s van. Haupt mann, het witte houten Jtul*, Unks op de foto. Rechts op de foto de schuur, waarin Hauptmann het losgeld op geheime plaatsen had verborgen. „Het is spaargeld van me." „Hebt u er nog meer van?" „Neen, dit is het laatste." Losgeld gevonden Hauptmann. die opvallend lijkt op De werkelijkheid is anders portret, dat de politie van de M onbekende dader heeft laten teke- ET het geduld van katten, die nen, wordt teruggeleid naar zijn prooi beloeren, verzamelt de po- woning. Dg huiszoeking neemt twee litïe de duizenden gegevens, die in de dagen in beslag. Dan is ruim loop der maanden binnen stromen. S 14.000, een derde deel van het los- Vaak zijn ze lijnrecht mei elkaar in geld. terecht. Alles in coupures, die tegenspraak. Desondanks levert de dr. Condon destyde aan „John" uit- onbekende dader m de loop der betaalde. jaren zijn eigen signalement af, 2n- In één van de wanden van, de specteur James Finn heeft al twee |en eon half jaar van zijn pohtie- i loopbaan m deze zaak zitten. Hij weet heel veel van dader X, Welis- 'waar moet hij diens naam nog m- vullen en is zijn adres nog met be- kend, maar in de legpuzzel van aan wijzingen tekent zich een man af, die: ;1. Vermoedelijk woont in dat deel van New York dat de Bronx 1 heet. '2. "Vermoedelijk een Duitser is vata geboorte en spreekt met een licht Duits accent. 3. Vermoedelijk ongeveer 1.70 meter lang is. slank, blauwe ogen heeft en een spitse kin. 4. Vermoedelijk een teruggetrokken leven leidt, een auto bezit en ondanks het losgeld een betrekke lijk spaarzaam leven leidt. 5. Vermoedelijk een technisch be roep uitoefent. Aan de hand van wat hij weet en. vermoedt, laat hij een portret van de gezochte tekenen en verspreiden. Het meeste wat hij van hem weet is Fmn te weten gekomen via de geregistreerde bankbiljetten, die dr. Condon destijds 3an „John" uitbe taalde. Telkens weer. nu eens hier dan daar, duiken biljetten van het losgeld op. De ene keer wanneer een winkelier zijn overtollig kas geld naar de bank brengt. De andere keer b.v, wanneer do bedrijfsleider van een bioscoop, 's avonds de kas opmaakt. Geduld beloond 15 September 1934 zal de dag wor den waarnaar de speurders al maan den hebben uit gekeken. De Corn Exchange Bank in New York meldt een biljet van 10. no. 73976634, te hebben ontvangen. Op dit biljet staat m potloodschrift een tweede nummer genoteerd: 417-13-41. Dit kan het nummer van een auto zijn. (Benzine-stations hebben van de po litie het verzoek gekregen van auto's Morgen: Amerikaanse ambtenaren van justitie steken de oceaan over om in Duitsland meer te we-" ten te komen over de le vensloop van de 34-jarigë Hauptmann, die in 1923 als verstekeling de VS bin nenkwam. Wat zö rappor teerden is het leven van een slecht mens. Hauptmann, Unk* op de toto, ter wijl een politiefunctionaris «en vin gerafdruk van hem neemt- Hauptmann ontkent Hauptmann ontkent hardnekkig iets met de affaire uitstaande te j hebben. Er is desondanks aanlei- ding genoeg hem in te sluiten op het politie-bureau aan Greenwich-1 street. De staat New York zal hem vervolgen wegens afpersing van 50.000. Voor de berechting van de 1 WASHINGTON. President Eisen hower heelt het Congres verzocht een overeenkomst goed te keuren, waarbij uitstel verleend wordt aan Engeland van betaling van zeven jaarlijkse termijnen van de hoofd som en de rente op de Amerikaanse leningen- Later werd uit Ottawa meegedeeld dat een gecombineerd Canadees- Amerikaans plan, waaronder deze landen Engeland uitstel .verlenen van jaarlijkse betalingen op de gro te leningen aan dat land van 1946, in het Canadese Lagerhuis hékend gemaakt is. De Canadese minister van Finan ciën, Harris, heeft eveneens meege deeld, dat Canada tot na het ein de van de periode van terugbetaling van de lening in het jaar 2001 de rente zal uitstellen die verleden jaar betaald moest worden en dit 22 mil joen dollar bedraagt. Amerika zal betaling van de rente over 1956 van 81,8 miljoen dollar eveneens uitstellen. HlJriOUOT JtVOORDCOEM.BuCK -K0«„.lKMÊB HOn&ER. nouvooR. UiT iKDORf WfcL- ten sPoofltiUttD? Da'i onzin! witztor HAAR YfEPDAT HE ÉR 6DlJt KRIJ&EM op mijn bureau gemaaid» *-* cataloguè, belooft mij «Oor slechts drie -gulden negentig een ro man „met originele stukken oan at schrtjfster". Wat zou dat zijn kannibalisme of gewoon maar een stilistische kui tenflikker? Ik hou het op het laaj» ste, trant de faal is erg verrader. iyk. Als u de zojuist verschenen schrijversalmanak voor 1957 opent vindt it daarin, om te beginnen een JcaZender, die als volgt wordt moe- leid.* Kalender voorzien van data nan overlijden van vele schrijvers, van geboortedata van medewerkers aan vorige jaargangen en van meer of minder bekende feestdagen en -roeken". Taalkundig is deze zin coU komen correct, maar toch— U hoeft de klemtoon maar een béétje ver keerd te leggen, om de indruk t« wekken, dat u de overlijdensdata van schrijvers tof de feestdagen, ra kent. En dat kan toch echt niet in d« bedoeling liggen. Gelukkig bevat de almanak oo* beluste grappen, in de tuin der Iet. teren geplukt Toen Kloos zeventig werd U94 ik «rilde zijn vrouw, de bedrjjvi. ge Jeanne Reyneke uan Sttnce, be. werkstelligen, dat Boutens hem op de ojfictële receptie toespreken sou. Maar Boutens voelde er niets voor en zei, toen zy haar tranen te hulp riep om hem van mening te doen veranderen: „Mevrouw, ik laat ma niet bedillen, maar ik laat me ook niet bekrokodiUeri". En hoe vindt u deze uitspraak van Achterbergen een gesprek over lilliputters: „1Zou den hun woorden nu ook zoveel kleiner zijn?" of dit antwoord van A. Roland Halst aan een tijdschrift redacteur: „lk schrijf nïef meer, ik lees niet meer, ik sterf nog alt een lucide analfabeet De zo weinig geëxploreerde anek dotische kant van het letterkundigs leven krijgt een goede beurt' in d» herinneringen van Annie Salomons die op verschijnen staan. In JAaat- staf" werden ze maandelijks gepu bliceerd geestige, voortreffelijk geschreven stukken over reputaties van vroeger: Van Genderen Stort, Carry van Bruggen, Boeken, juf frouw Knappert, het echtpaar Si- mons-Mees en ueïe anderen. Mejuf frouw Mees was een schatrijke, lit terair begaafde bankiersdochter dï» met haar echtgenoot in kennis u-as gekomen door een recensie, die hij aan haar eerste toneelstuk tandde. Dit gaf Johan de Meester Sr. aan leiding tot deze, door Annie Salo mons genoteerde bespiegeling\t ,Jïu schrijf ik winter na winter de ene toneelbespreking na de andere in de courant en daar geven ze me drie duizend gulden in het jaar voor. En Simons schrijft één recensie en hij krijgt drie miljoen''. Aardig is de anecdote die Annie Salomons vertelt aver Israel Queri- do, de in zijn tyd zo befaamde, thans geheel vergeten schrijver. Quendo nam eens deel aan een litterair congres en tcerd „ïngektoar- tierd" bij een plaatselijke collega. Het toas een huishouden met kin deren. Toen de meester, die er lange, artistieke lokken op na hield, des ochtends aan het ontbijt zat kwam een van die kinderen, een klem meisje, de kamer binnen, wierpeen blik ap hem en sprak: „Dag juffrouw „Dat mag je niet zeggen", zei d» moeder gegeneerd. Waarop het meisje met zo'n ge zicht van o ja, ik. weet wel hoe het moet, verbeterde: Dag mevrouw," KRONKEL. NIJMEGEN. Naar aanleiding van een verzoek „Humanitas", d® vereniging voor maatschappelijk werk op humanistische grondslag, stellen b. en w. de gemeenteraad voor om over 1957 een subsidie te verlenen van f. 5.5WL Deze uitgave is evenredig aan die, welke het Sociaal Charitatief Cen trum krijgt. (Advertentie l.M.) 2946. Met een hoffelijkheid, die niemand van deze ruwe zeeman zou verwachten, onderhoudt Voisin zich met de Arabische vi ouw. „Ik had met kunnen vermoeden in deze afgelegen oorden een yo schort* vrotJW 1» te 7llller> oottpnelen," zegt h:j met vriendelijke gryns. „cn nog minder een vrouw, die met zaveet smaak zich weet te tooien met de sieraden, die slechts de schoonste vrouwen weten te dragen." Omar ben Abas' vrouw is zeer gevlrid door deze complimenten en zij antwoordt dat zij nog veel meei rietaUan m haar tent heeft, ja, zoveel, dat zij ze nog lang met alle heeft gedragen. Omar ben Abas loodst zyn vrouw voorzichtig in het afgeschoten verblijf van de tent en hij verzoekt haar hem met tn het gesprek met deze vreemdeling te storen; hu heeft I belangrijke zaken te bespreken! ring op. „Ik kwam hier gisteravond op mijn wekelijkse zaterdag-ronde. Dat is onze oplossing van het huts- houd-probleera, als 't jullie interes seert. Een keer per week ga lk alle vloeren van het hele huis langs met een grote dweil, gedrenkt in lysol. Het kost vijf minuten per kamer en het houdt 't stof weg." Kevin liep de ruimte rond en bekeek het uitzicht uit het raam. „Dit is dus wat ze beschreef," zei hij. „Ja," zei Marion, „dat is het uitzicht dat ze beschreef. En als ik me de juiste woorden van haar verklaring herinner, dan heeft ze iets beschreven dat ze nietRobert, wil je dat stuk je even voorlezen, waarin ze bet uit zicht weergeeft?" Robert zocht het gedeelte op en be gon te lezen. Kevin stond een beetje vooroverge bogen uit 't raam te kyken en. Ma rion stond naast hem, met een vage, geheimzinnige glimlach. „Uit het raam van de vliering," las ergens anders een klein buitenhu'~:e te kopen. -Niemand koopt 't," zei Marion. „Het MV, is wat jc noemt een witte olifant: Robert, „kon ik een hoge, stenen niet groot genoeg voor een school, te muur zien met een hek ra het mïd- afgeiegen voor ilats en te gröot voor den. Er was een weg aan de andere een gezin. Het zou een geschikt gek- kant van de muur, want ik kon tele- 6" „5^, ,n voegde ze er- graafpalen zien. Nee, 't verkeer niet 1 j i.oe en ze nadenkend naar daar was de muur te hoog voor Soms '„Niet makkelijk nis hij je vijand is, ue hoge muur. t Is hier in ieder ge- het bovendek van een vrachtwagen, 'maar anders bijzonder charmant." "Y rS? ~pe,n_ krakende bomen, Door het hek kon ik ook met kjjken, „Dat zijn alle leien," zei Robert som- £1^? op' a£ ,e^jn riuten kan want daar zaten ijzeren platen voor. ber. „Wij Engelsen doen alles even ',Kkeu. geen vogels die tjilpen tot je Binnen het hek was een oprijlaan dte plomp. We kunnen ons alleen maar ?en "ee* vreAige pielc «en eindje rechtdoor liep en zich dan afvragen hoe zij 't voor eikaar kry- j j zenuwen. Misschien m tweeen splitste tot een cirkel voor gen" Ze had zich omgedraaid om SI ,,5^ e»f,f - de deur, Nee, het was geen tuin hem het .*lad aan te geven en hun 5.® do shIte<dus prettig, de stilte „Wat1" schreeuwde Kevin en hij handen raakten elkaar bijna. Ya geleken Mis- vloog 1 echt overeind. n semen had ze hier wei altqd naar tgat is ervrocz Robert verschrikt. m het washok." En toen ze terug- nemen wat rc hid vL 7 7 V kwam, lachte ze; ,4k heb horen ver- j;n nu*> 2e; Marion worden nul lie t 11 f- nSlw tellen dat sommige mensen dingen m verzocht de vliering' te mspekteren. ?Zie je'hetr^ W3S' Kevm; A aA?s Ja." lliiivm zachtjes, ..dat was Iets nt£L" hebben ze 8clukk!g niet ïftdat kind gmdentifi- waar ze niet op gerekend had-" £^7 haax verklaringen le- Marion ging opzij om Robert tt la- Terwyl hy de koffie naar de zonnige ken mij het resultaat van een lo- ten zien waar ze over praatten, zitkamer droeg, stelde hy Zich voor eische redenering. Het hardere be- De rand van het dak sneed het ge- hoe onverdraaglijk koud die keuken kleedsel op de trap van de tweede zicht op de oprijlaan af lang voordat in de winter moest zijn. Hij wilde verdieping by voorbeeld. Of de hou- deze zich splitste. Niemand die in de- Manon uit dat huis weghalen. Waar ten commode. Of de koffer met het ze kamer opgesloten had gezeten, kon hy haar heen moest brengen, wist hij platte deksel. Die dingen vind je in iets afweten van de cirkel naar de nog niet Zyn eigen huis was te zeer ieder buitenhuis." voordeur vervuld van tante Lin. Het zou trou- ,Ja. Op het moment zelf was het fee- „Snap ie!" zei Marion, 'toen d« in- wens iets moeten zijn waar weinig angstigend, maar ik merkte later ook specteur dat voorlas, zaten we «He te wry ven en te poetsen vieL Hij kon. hoe weinig positiefs het eigenlijk was. maal in de zitkamer dus iedereen zich Marion met voorstellen in dienst En ze heeft één enorme blunder ge- dacht dat de beschrijving juist ^as- van een paar stukken mahonie. maakt. Heb j« haar verklaring, Ro-, Het kwam bu geen van on» vp Toen ze koffie dronken, opperde hij bert"" <t van de vliering anders zou vomzichtig de mogelijkheid om met- „Ja," zei hij en haalde het vel papier tertyd de Franchise te veikopen en uit zyn zak. Ze ging hen voorde vlie- <Wordt vemc.g'd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1