POEL OM die melkfles HET DRAMA vaW JJrie jaar familie De Wit döör FRANK. GODWIN. SPROETJE cSPARl AVQNTUREfl VAK r- 'kapitein ROB Denationalisatie Britse staal industrie Wie was Fisch? JOSEPHINE TEY \7riJDAG 15 MAART zendt de NCRV de vijftigste aflevering uit ünn hpt IraM'ntffKnnwnnl r\ DE regering, aldus heelt minister Suurhofl in de Tweede Kamer verklaard, kan onder de huidige omstandigheden niet. meewerken aan een nieuwe loonrpnde.-ook al zon de consumptiebeperking forser aankomen dan zich Üians nog laat voorzien. Nederland moet uit het moeras ch kan zich er met een niéuwe ioonronde alleen maar verder in werkèiu,;.. Men kan waardering hebben voor deze taal vanwege haar duidelijkheid en misschien ook wel .voor'de moed, die er uit .spreekt. Niet'waar, een Voormalige, vakbondsbestuurder brengt de tegenwoordige vakbondsbestuur ders de grenzen onder het oog van hun mogelijkheden. Een te strak, spannen van de boog zou de inflatiespiraaj weer in werking brengen, met alle on gewenste gevolgen, inzonderheid voor de loontrekkers. Voorzover echter in de komende 'tijden een kracht*xoef moet worden doorstaan, dan geldt dat voor de regering zelf in niet mindere mate dan voor de grote vakcentrales. Crtmdslag voor de sociale vrede in goede en minder goede dagen is bij de nieuwe stijl de rechtvaardigheid in de ver deling. Wanneer de regering thans een beroep.doet-op'de vakbeweging tot zelfbeheersing,.dan-laadt zij daardoor eens te meer de verantwoordelijkheid op zich voor een billijk uitstrijken van de lasten. Dit is de norm, waarnaar de regering zal worden beoordeeld. Minister Zijlstra heeft „fysieke"controle" op de prijzen afgewezen, maar dan toch de stellige verzekering gegeven, het prysverloop op de voet te volgen en niet te sullen aarzelen tun in te-grijpen waar dit nodig is. De minister-president heeft in zijn rede nog eens in het bijzonder de aandacht gevestigd op de noodzaak v8n prijsstabilisatie. Het is echter duidelijk,, dat op dit punt de daden van meer belang zijn dan de woorden. WANT het is wel meer dan een indruk, dat de regering veel ontgaat. "Deskundigen verzekeren meer dan eens, dat er veel prijzen zijn, die kunstmatig en onnodig aanmerkelijk te hoog worden ge houden. Deze zsjn ineen alleen op stabilisatie gericht beleid vrij wel onaantastbaar. Andere prijzen gaan omhoog, zonder dat er blijkbaar iets tegen valt te doeri. Zo stijgen de bouwkosten nog steeds; en wie hier de vergelijkende cijfers van de, laatste tien jaar bekijkt, moet wel de schrik om hét hart slaan. Over niets is zoveel gesproken als over snel en goedkoop bouwen, en van niets is zo bedroevend weinig terecht gekomen. Natuurlijk zijn de looen .en. grondstoffenprijzen sterk gestegen; maar men ontkomt niet aan de indruk dat de efficiency eerder geringer dan beter is geworden. In het beeld van deze ontwikkeling is de huurverhoging der oude wonin gen niet ander3 dan een druppel op de gloeiende plaat In aanmerking genomen, dat de bouwkosten allengs hetviervoudige van die in 1939 naderen, moet het ieder duidelijk zijn, hoezeer een aanpassing van de oude aan de nieuwe huren een drama zonder einde wordt En men zou zich kun nen voorstellen dat een regering, eerder dan zich in deze troosteloze materie te verdiepen, eens ernstig naging, welke middelen er zijn om de bevolking op goedkoper ivïjze aan huizen te helpen dan thans gebeurt. ïlet is één punt uil meer; wij hebben het gekozen omdat het in het oog loopt en ernstig kan zijn in zijn gevolgen. Het leert, dat prijsstabilisatie niet voldoende is. Er zijn prijzen, die snel en met kracht dienen- te worden aangetast. D ATGENE, wat Zich thans op economisch gebied afspeelt, heeft meer dan één aspect. Wie dat nog niet wist, moet het wel hebben begrepen toen hij kennis nam van het verslag der kortgeleden gehouden vergadering van het sociaal-democratisch centrum uit de Partij van de Arbeid-"Blijkens dit verslag heeft de oude Sam de Wolff ver klaard, dat de tekenen wijzen op het naderen van een economische crisis. Het is fout en onverantwoordelijk, vond deze sociaal-democraat uit de oude school, dat de overheid zo weinig aandacht schenkt aan de conjunctuurleer. Wij achten ons te weinig bevoegd om met kracht stelling te nemen tegen de mening vari de heer De Wolff. Wel lijkt het ons van belang, de aandacht er op te vestigen, dat deze orthodoxe marxist in zoverre overeenstemt met de „burgerlijke^ economen tilt de oude school, dat zij allen de economische crisis beschouwen als een soort onafwendbaar natuurverschijnsel. De huidige regering is echter van haar machteloosheid niet meer zo erg overtuigd; en Vermoedelijk wel met een zeker recht. De pessimistische beschouwing van de beer De Wolff levert in elk geval een argument te meer. op, de internationale economische samenwerking te versterken, opdat, bij een werkelijke teruggang van de conjunctuur het ene land niet weer (vruchteloos) tracht, zich ten koste van het andere land te vrijwaren van de gevolgen. Morgen; Het proces tegen Hauptmann begint in het stadje Flemington in de staat New Jersey. (Advertentie IJS.) LONDEN. Met de uitgifte van aandelen van een nominale waarde van 1 pond tot een totaalbedrag van 40 miljoen pond (400 miljoen gulden) in de staalmaatschappij Wales Ltd. is een belangrijke stap gezet op de weg naar denationalisenng van de Britse ijzer- en staalindustrie, die na de oorlog door de derdé Labourrege- ring werd genationaliseerd. Het is de grootste emissie van aandelen, dte ooit in de geschiedenis van de City op de Londense geldmarkt is onder nomen, De uitgifte wordt gesteund door acht vooraanstaande Britse bankiersh uizen. De Labour-partij heeft te verstaan gegeven, dat zij de staalindustrie op nieuw zal nationaliseren, indien zij aan de macht komt. Gezien de voor Labour gunstige uitslag van een aantal tussentijdse verkiezingen, acht men in financiële kringen de. voor uitzichten van de nieuwe emissie niet veelbelovend. DE politie gaat nu onderzoeken; wat er waar kan zijn van wat, 'Hauptmann zijn compagnon in de schoenen schuift. Detectives gaan i erop uit om het leven van Fisch te reconstrueren. Indien deze- Fisch al heeft bestaan. Hij hééft bestaan en hij was han delaar in bont Ter ere van hem is er een afscheidsfuifje geweest ten huize van Hauptmann en zijn vrouw op 26 november 1933. Op 2 december is men weer bij elkaar gekomen. Op 5 december is hij aan boord van de „Manhattan" naar Hamburg gereisd. Vandaar naar Leipzig, waar hij zijn intrek heeft genomen bij zijn zuster. Hij had S 500 bij zich, die hij inwisselde, voor Duitse marken. Fisch dacht. (Advertentie 1M-) f Niet 2o laten staan Z metéén onder de kraan I Robert uitstekend. Hij wilde het mor gen zo kort mogelijk voor hen maken. En hij wou nu zeker dat de zaak doorging. Hij moest alles in orde zien te krijgen, als hij z'n doel met Betty Kane wilde bereiken, maar daar was tijd voor nodig. Als het voor 't Hof kwam, was 't hopelijk in kannen en kruiken. „Wie zullen we vragen voor de ver dediging?" vroeg hij Kevin toen ze naar huis reden. Kevin greep in zijn zak en Robert dacht dat hij een lijstje adressen te voorschijn zou halen, maar het was een notitieboekje. „Wanneer is de zitting in Norton?" Robert zei hem de datum en hield zijn adem tn. „Ik kan het misschien zelf doen. Even kijken." Robert liet hem kijken in absolute stilte. Eén woord zou de sfeer kunnen breken, „Tja." zei Kevin, „ik zou niet weten waarom "t niet. zou gaan. Ik mag je heksen. Het zal me een groot genoe gen doen ze te verdedigen tegen dat nare juffertje. Eigenaardia dat ze een zuster van Charlie Meredith is. Een van de besten was dat. Ongeveer de enige eerlijke paardenfokker in de geschiedenis. Ik ben hem altijd dank baar gebleven voor die pony. Het eerste paard van een jongen is be langrijk. Er is iets in de vrindschap tussen een paard en een jppgen Robert zat ontspannen en geamusfrd te luisteren. Hij had allang gemerkt dat Kevin geen ogenblik meer in hu** schuld geloofde, zelfs al niet voor Ma rion met haar bewijs kwam. Het was onmogelijk dat de zuster van die oude Charlie Meredith ook maar aan enig vergrijp schuldig kon zijn. HOOFDSTUK 17 „Het vei baast me altijd weer," zei Ben Carley, „dat zoveel mensen zo weinig te doen hebben op een maan dagmorgen." Hij keek langs de stamp volle banken in de kleine rechtzaal. .Hoewel ik moet zeggen, dat we in lang niet alle standen hier hebben gehad. Heb je de Sportjuffrouw ge zien? Op een na de achterste rij. met een gele hoed, die noch bij haar paar se poeder, noch bij haar haarkleur past. Als ze dat meisje Godfrey weer op de winkel laat passen, komt ze geld te kort vanavond. Ik heb dat kind al moeten verdedigen toen ze vijftien was. Ze heeft laden gelicht van het moment af dat ze kon lopen en ze gaat er stug mee door. De vrouw van de Anne Boleyn is er ook. (Wordt vervolgd) Ï1&T OT-tRlfcttAnD WORDT VfcRrtODRD Zt ZUUE1 VAiT nt£I OP K£T ttlAbDKOrtfcn.. 'bfl ACHI6 HOR tb It £Rnil0£ KReJEfl VANDAAN ~v KOMEH.' flJSSCHlfcfl NIET..MAAR D£ HiEn&tHmtAinDE BUURT HfclhOOO' jEOOfl jACKfcfcLCOf-T: TOOHnitT E.CHT in ÖfcÊSTEn.HE.9 1A7 VOOR !fi£T£n „Het mooiste is," zei Kevin, „dat ze aankwam toen het donker was en ook in het donker ontvluchtte. Dan kén ze mets afgeweten hebben van de splitsing van de oprijlaan." Robert las het stukje van haar aan komst voor. „De auto stopte en de jongste vrouw, die met het zwarte haar, stapte uit en duwde het hek open. Toen stapte ze weer in en reed de auto tot voor het huis, Nee, het was te donker om te zien wat voor huis het was- Ik weet alleen dat er een «stoepje voor was, van vier of vijf treden, denk ik." En dan vertelt ze verder dat ze koffie hebben gedronken in de keuken." „Juist," zei Kevin, „en hoe laat was het toen ze ontvluchtte?" „Na donker, dat weet ik zeker," zei Robert, „wacht hier is het." En hij las: „Toen ik op het eerste portaal was, hoorde ik ze praten in de keu ken. In de hal. was geen licht aan. Ik ging de laatste trap af, doods bang dat ze me zouden horen en ren de toen naar de deur. Die was niet gesloten, dus ik holde naar buivn. het stoepje af, het hek door e- ",eg op. Ja, het was een harde v„ k, een soort verkeersweg, ik liep tot ik niet meer kon. Toen ging ik in het gras uit liggen rusten tot tk me weer in ataat voelde verder te gaan." „Hard als een verkeersweg," zei Ke vin, „dat houdt in, dat ze de weg niet kon onderscheiden, omdat het te don ker was." ken. is niet door boelen aangegeven?" Omar ben Abas schudt het hoofd. .."Wij hadden liever geen pottenkijkers in de buurt," zegt hij. Terwijl dit gesprek zich afwikkelt, staat een eenzame jager die met pijl en boog zojuist een paar vogels heeft 1 geschoten, verrast over zee uit te kijken naar een 1 jacht, dat voor anker is gegaan. 2947. Omar ben Abas begrijpt best, dat hethij. Voisin bekijkt de kostbaarheden: ze moeten Voisln o'm een flink aandeel In de schatten van een zeer hoge waarde vertegenwoordigen. „En de „Hudson" is te doen. Maar hij is wel tol onder- wat zit er nog in het wrak?" informeert hij „O, handelen bereid, want hij ia zelf toch niet in antwoordt Omar ben Abas. „wij hebben slechts ataat de rest van het goud te bergen. „Als u mij j een kwart van de lading geborgen. Alleen... De «>n mijn vrouw met uw schip naar Perzié brengt, I Vilder wist precies de plaats van het wrak en d>e yïjn massief gouden beeldjes voor u," zegt is dood." „En de plek. waar de „Hudson is gezon-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1