ALGERIJNS DILEMMA Onschuld op schoolschoenen Uitwisseling AVONTUREN VAN -KAPITEIN Gestrand schip duwde groot gat in dijk Grote Drie tegen Sowjet-.plan voor Midden-Oosten Uitlevering ondervraging van Proces begint Stem herkend Voorjaar '58 aanleg leiding Roergehied- Wilhelmshaven PRAKTIJKEXAMEN RESA-HILVERSUM Sleepboptpersoneel van New York hervat werk SPROETJE SPARKS. door'FRANK GODWIK door JOSEPHINE TEY r Daar "WÉRD CM£ OUDÉ flAtl vVERrtOORD JA. DAT 15 MET KASTÉÉL. r HE. JIJ Ztl DAT HIER fliertAKD WOOnDfc..Jf IIPAAR Étn KUIS OF V ÏOfETS :K«r>te' dma<r<ir>.-c foto's \on bef. out v<,*rtóssptvqcsi ticks'TTiiuptrojmo; rcêfct$ Und&crgft m hefoat v<,rrjr;«5prt>ccsj rechts Lindbergh D, VOOR Franse begrippen regeert het kabinet-Mollet na al ongewoon lang: aanmerkelijk raecr dan een jaar. Léon Blum heeft indertijd een maalïijd aangeboden, toen zijn regering liet een jaar had uit gehouden; het feestmaal bleek achteraf ook ongeveer het galgemaal te zijn geweest, want cr kwamen maar weinig dagen bij de driehonderdvijf- enzeetig, die men had gevierd. Mollet houdt het waarschijnlijk nog wel een oosje uit, ten spijt van de vage crisisgeruchten die raen af en toe verneemt. >e betrekkelijke duurzaamheid van het kabinet berust op twee gronden; de tevredenstellende economische toestand des lands en het behoudende Algerie-beleid dat, zolang de onderdrukking van het verzet het treffen van positieve maatregelen tegenhoudt, ook dc instemming heeft van de rechtse partijen. Men moet bij de beoordeling van het Franse optreden in Algeriê billijk heidshalve rekening houden met het element van zelfbehoud, dat cr in zit. Er wonen in Algeria te veel. Fransen cn de Franse belangen in dat geLieds- deel zowel als in de zuidelijker gelegen territoria zijn te groot, dan dat voor de staatslieden te Parijs de overdracht van de feitelijke macht aan een sterk door Nasser's voorbeeld en Nasser's ideeën geïnspireerd nationalistisch bewind in aanmerking kan komen. liet kost natuurlijk ook geen moeite, bepaalde communistische invloeden aan tc wijzen of althans te veronder stellen. Mollet en Pineau en Lacoste zien wel in, dat Algerië niet goed een integraal deel van de republiek kan blijven, maar zij verwerpen elke op lossing, welke ook maar de geringste mogelijkheid zou laten, dat de banden ooit wordeii verbroken. Voor zover hiermede „imperialistische" gevoelens in het geding zijn, worden die naar Franse trant zeer behendig door een vloed van redelijk klinkende argumenten weggepraat. Is de tijd van de oude totale soeverei niteit niet voorbij? Zijn de landen niet volledig op elkaar aangewezen? Betekent onder die omstandigheden een onafhankelijk Marokko geen over winning van het verleden en van de reactie? WIE daar behoefte aan heeft, kan deze argumenten wel eens over wegen. Helemaal dwaas rijn ze natuurlijk niet, zoals trouwens staatkundige betogen van Franse staatslieden in de regel wel belangwekkend rijn. Als men de wereld wil verenigen, waarom moet men ze dan eerst splitsen? Degene, dïe zou willen aanvoeren, dat zonder het zelfbeschikkingsrecht nooit een bevredigende vereniging kan worden verkregen, krijgt zonder twijfel te horen, dat de terroristen in Algerië van het zelfbeschikkingsrecht weinig heel laten. Wie het niet met hen eens is, wordt eenvoudig opgeruimd. Naar de woorden van Heine: Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir den Schadel ein. Men zal daarbij waarschijnlijk verzuimen te vermelden, dat de terroristen niet uitsluitend van inheemsen bloede rijn. Er rit ook onder de Franse kolo nisten. bevreesd voor htm bezit en hun positie, veel neiging tot gewelddadig heid. Dit was al lang bekend, maar de laatste tijd zijn daarover enkele nogal opzienbarende feiten aan het licht gekomen; bijzonderheden over een com plete particuliere folter- en moordjustitie, die zich in haar activiteit niet tot de inheemsen beperkte. Waarschijnlijk heeft de regering veel te lang gewacht met haar optreden tegen deze gevaarlijke groep. Ze verklaart nn', er vastberaden maatregelen tegen te nemen. In hoeverre haar mededeling, dat de opstand op het punt staat ineen te storten, juist is, zal men moeten afwachten. Zoiets is ai meer dan eens gezegd. Het schijnt echter eén feit te rijn, dat de laatste weken de hand is gelegd op een ongewoon groot aantal leiders en technici. Deze laatsten. waren de vervaardigers van de bommen en helse machines, die de schrik er in hielden op plaatsen, waar een geregelde strijd niet goed mogelijk was. HET optimisme van de Franse regering vindt ook een grond in de goede afloop van het Algerië-debat in de Verenigde Naties. Zo is er thans weer een stemming merkbaar van: nog even volhouden, en bet ergste leed is geleden. Tegelijkertijd echter doemt dan echter de noodzaak op van het vinden van een regeling voor Algerië. Het zal niet blijven zoals het is, goed en wel, maar hofe stelt de regering zich dan de nieuwe toestand voor? Zoals het nu lijkt, poogt men te Parijs zoiets als het mogelijk maken van het onmogelijke. Aan de ene kant wil men de Algerijnse Fransen in het bezit, laten van hun (voor) rechten en positie, aan de andere kant ontkomt men niet aan de erkenning van de rechtsgelijkheid van de inheemsen. Er worden allerlei plannen geopperd; zo is een tijdlang in ernst overwogen, het land op te delen in een centrale Franse staat met er omheen een krans van inheemse „ommelanden", en schijnt laatstelijk de idee van een kantoni sering -'maar Zwitsers tnodel-op geld te doem fe Het is allererg interessant, maar wat kan er van terechtkomen? Zo het al fctot de door Mollet [nagestreefde onderhandelingen komt, zullen de nationa- ilistische Ieid«rs?;<^^htiirstem in het kapittel hebben en zullen de Franse JUgerijnert hét onmogelijke doen om concessies te hunnen koste te ver hinderen en zullende rechtse partijen in het moederland alles nalaten %at 'ook maar iets op ^uitverkoop" lijkt. Omstreeks die tijd, als hij komt, kon ook het huidige kabinet er trouwens wel eens niet meer zijn. Het zou Mollet, Pineau en Lacoste. die nu zo ijveren voor de „pacificatie", ontheffen van de ondankbare taak, iets te.bewerkstelligen, wat .zo ongeveer overeen komt met het vinden van de kwadratuur van de cirkel. VUSSINGEN. De 8700 ton me tende „Thorpe Grange", die giste ren tijdens dikke mist aan de grond liep, draaide in de loop van de dag tengevolge van de sterke stroming zo ver bij, dat er voor vijftig mille schade werd toegebracht aan de dijk, waarin een groot gat werd ge duwd. De polder Walcheren heeft cr on middellijk. voor gezorgd, dat er, als dit nodig mocht zijn, beslag kan worden gelegd op het Britse schip, dat gistermiddag om vijf uur door vier sleepboten werd vlotgetrokken- WASHINGTON". Amerika, Frankrijk en Engeland zullen vol gende week i*i Moskou nota's laten overhandigen, waarin de Sowjet- voorstellen van 12 februari voor een gemeenschappelijke politiek in het Midden-Oosten, verworpen worden. De nota's zouden niet gelijklui dend rijn. maar elk der westelijke Grote Drie zou op afzonderlijke punten ingaan. De V.S. zouden vooral de nadruk leggen op de defensieve aard. van de Eiserthower- lcer, Engeland zou het Pact van Bagdad verdedigen, en Frankrijk zou de Sowjet-motieven bezien in het licht van de Sowjet-interventie in Hongarije. (Ven een onzer redacteuren) Er zijn, 25 jaar geleden, miljoenen woorden geschre ven over de ontvoering van Lindbergh's baby, miljoenen over de bankbiljetten van het losgeld, als die, nu eens hier dan daar opduiken, miljoenen over de aanhou ding van Hauptmann. Het Amerikaanse rechtsgevoel is al half bevredigd als in de bladen breed uitgemeten echte en gefantaseerde bij zonderheden over de arres tatie van deze man verschij nenHij heeft zich vergre pen aan het kind van Ame- rika's halfgod. Hij zal zijn lot niet ontgaan. Te lang zaam naar de smaak van de openbare mening komt de justitie tot'de afwikkeling van de zaak Hauptmann. Er hangt een dreiging van lynchjustitie in de lucht. De bewaking van Hauptmann wordt verzwaard. A/T ET het verstrijken der maan- xrx den groeit het getal .der ge ruchten en het geloof aan Haupt- mann's schuld. Er zou in de tuin van het huis der Lindbergh's een Duits-Engels woordenboek gevonden zijn, dat aan Hauptmann toebehoort. Een uit Amerika naar Europa ge reisde Wit Rus zegt in de V.S. in de drank smokkelarij te hebben gezeten en beweert in de nacht na de ont voering een man hij zegt Haupt mann te hebben herkend met een vrouw en een kind hij zegt, dat het leek op de baby Lindbergh twee flessen cognac te hebben ver kocht. Zij kwamen met een auto hij zegt dat 't de wagen van Haupt mann was bij hem. Ze maakten een zenuwachtige indruk en kwa men uit de richting van Lindbergh's villa. Inwoners uit de streek waar Lind bergh woont, herinneren rich, dat zij omstreeks de noodlottigedag in maart 1932 een verdachte figuur die best Hauptmann geweest zou kunnen zijn hebben zien zwerven. De'een stond toevallig op zijn bal- con toen hij passeerde, boeren in de omgeving hebben hem gezien, een houthakker heeft een man gezien die erg leek op Hauptmann. Hij had een ladder achter in zijn auto; Honderden njeldingen,- honderden tegenstrijdige geruchten, 't Enige po sitieve nieuws is, dat de staat New Jersey Hauptmann wil ybeeechter wegens ontvoering cn.TOöordfen dat het daarom de staat 'Neve'York 1 vraagt om zijn uitlevering. Dit wordt aanleiding Voor nieuwe speculaties. De verdedigers van Hauptmann ver- zettèn zich. er fel tegen- In de staat New York wacht Hauptmann maximaal qen-straf van twintig jaar weger# afper sing. New Jersey.kan zfindeven eisen. G r Het proces in Néw York - dat 11 oktober 1934 zou beginner^ gaat niet door. Onder zware bewaking" brengt de politie Hauptmann ovér-van de gevangenis in New York haai* die in Flemington in New Jersey: Drie psy chiaters onderzoeken Hauptmann. Zij achten hem volkomen toereke ningsvatbaar. Op 2 januari 1935 begint het pro ces in Flemington. - ,u Flemington, een plaats van nog geen drie duizend inwoners, beleeft zijn. gouden weken; Honder den verslaggevers, fotografen en filmoperateurs vestigen er hun ope ratiebasis. Het Is cr druk als een plaatsje aan zee op een mooie dag in het vakantieseizoen. Logiesruimte is er niet meer en dagjesmensen drom men er door de straten en voor het gerechtsgebouw. In de rechtszaal is een podium ge bouwd voor de filmoperateurs. Lief hebbers voor een plaats op de pu blieke tribune belegeren de deuren van het gebouw al op Nieuwjaars- 1 K dc oövOörtïsricchts door ilfübptmijnQ js-geschied G .-■Afjó?tau}g-<;jï «GvriL? ij, j, rN-jk icxvrllawbiauaa ïi;V> ï!>rs 'U'V'ïkttsirs'.<U ,l»t a. MÈyrr,n '.Van*m Aj*<A co d'! G>r> S?*'" dag in de hoop de volgende dag met Lindbergh. Hauptmann. dr. Condon en de figuranten in dit drama on der een dak te zijn. De eerste dag van het proces, dat 42 dagen gaat duren, verstrijkt met formaliteiten. Rechter is Thomas W. Trenchard. Voor hem is Hauptmann nu niet meer en niet minder dan een Duitse timmerman, die welis waar de V.S. onwettig is binnenge komen. maar wien de wet alle rech ten waarborgt om voor zijn leven te vechten in een storm van kruisver horen, getuigenverklaringen a char ge. verklaringen van experts, maar bovenal de emoties die dc openbare mening tegen hem beheersen. Namens de staat treedt op de aan klager David T. "Wilentz. Er zijn vijf verdedigers onder leiding van Ed ward J. Reilly. De jury, die gekozei. wordt, heeft als woordvoerder Charles Walton, 'n 55-jarige machinist, vader van drie kinderen. 1 Van de- ander&.elf zijo»er zeven mannen: een boekhouder, 'gen in specteur bij het onderwijs, een be jaarde timmerman, .èen spoorwegar- beidéri* twee foefelen Jért *en vassura- aeurLDe^vier* vrouwelijke leden zijn allen'"huisvrouw. Zij"'zullen zich uit spreken over het schuldig of on schuldig. In het eerste geval-zal de rechter de strafmaat bepalen, De tenlastelegging beschuldigt Hauptmann ervan het kind te hebben ontvoerd, het op 1600 ivater vaii het huis der Lind- bergh's te -hebben gedood, de kléren te hebben meegenomen en deze daama te hebben aan gewend bjj de afpersing, die hem S 50.000 opleverde. "Op de tweede dag van het proces g etui gt mevrouw Lindbergh. Er valt een doodse stilte in de rechtszaal als~ rij binnenkomt. Haar wordt ge vraagd te vertellen wat zij rich her innert van de noodlottige avond. Hauptmann kijkt -onbewogen toe alsof de hele zaak hem niet aangaat. Charles Lindbergh getuigt Hij maakt een zenuwachtiger indruk dan zijn vrouw. Het hele drama her leeft: de ontdekking van het lege bedje, het briefje waarin om het los geld wordt gevraagd, de onderhan delingen via Condon, de tocht naar het kerkhof... Lindbergh zegt de stem van Hauptmann te herkennen als die van „John" van de keer dat hij met dr. Condon naar Raymonds Cemetery was gereden om het geld te overhandigen. h A LS Betty Gow, Schotse van ge- boorte, kinderjuffrouw bij de i Lindbergh's ten tijde van de ont- voering getuigt, zyn or reeds vijf procesdagen verstreken. Na de rou tine-vragen toont'David .Wilentz het kledingstuk van de baby, dat „John" naar dr. Condon stuurde als bewijs- 't stuk. dat deze met de ontvoerders in contact stond. ..Herkent u dit?" vraagt hij Betty Gow. Een van de belangrijkste getuigen to de zaak tegen Brono Hauptmann Is Betty Gow. Brits onderdane, die ten tijde van de ontvoering kindermeisje was bij de familie Lindbergh. Ei* gaat een emotie door de zaal als hjj haar 'n nietig hemd je overhandigt. .Ja", antwoordt juffrouw Gow, „dit heb Öc zelf genaaid toen ik r.og in dienst svas b(j de familie Lindbergh.'' Na een korte pauze is het de beurt van- de verdediging om haar vra gen te Atellen. De stellingen, die deze heeft betrokken ter ontlasting van Hauptmann, beogen aan te tonen dat ondanks dè schijn die tegen hem is; de daders gezocht móeten wor den in de omgeving van het per soneel der Lindbergh's eh de over leden Isïdór Fisch. Betty Gow moet antwoorden op vragen als: „Uw broers, Alexander en James, die ook uit Schotland haar de V.S. zijn gekomen, hebben die: niet met de politie in New Jersey te maken gehad?" „Van wat voor geld is uw over tocht uit Schotland om hier te ge tuigen betaald?" „Hoe verklaart u het dat de waak hond bij „de villa in Hopewell niet aansloeg op de avond van de ont voering?" De verdediging van Hauptmann vuurt honderden vragen, strikvragen soms, op haar af. Bctty Gow weer staat ze. Als Reilly het na twee en een half uur opgeeft, merkt hij op: „XJ bent een buitengewoon pientere jongedame." De zaal applaudisseert-of een ..ge durfd jongleursnummer moet wor den beloond. De rechter hamert. Hauptmann verraadt niet wat er in hem omgaa^. Dinsdag: De ladder van Hauptmann, voornaamste getuige tegen zijn eigenaar, en een kasboekje dat bet nog moeilijker maakt in zijn onschuld te geloven. WILHELMSHAVEN. Van wel ingelichte zijde te Kiel is vrijdag, als definitief tijdstip voor het begin van de werkzaamheden voor net leggen vah de oliebuisleiding van Wilhelmshaven naar het Ruhrgebied, het voorjaar 1958 genoemd. De aan leg van de leiding zal ongeveer 6 tot 8 maanden duren. (Advertentie LM.) Boekh, Ned, Fr, Duits, Eng, en Spaans De kortste en voordeligste opleiding Bekende Schrifteliike CursusJ NEW YORK De staking van sleepbootpersoneel in New York is vrijdag geëindigd. De sleepbootbe- manningen hebben met overweldi gende meerderheid een nieuwe ar beidsovereenkomst aanvaard. De staking, die 36 dagen heeft ge duurd, is de langste in de geschiede nis van de New Yorkse haven ge weest. De nieuwe arbeidsovereen komst geldt voor vier jaar. DEN HAAG Iedere' buitenlan der. van welke nationaliteit ook, kan voortaan zonder visum Tanger bin nenkomen, zo deelt de KNAC mee. Aan degenen die vanuit Tanger ver der Marokko willen bezoeken wordt binnen 24 uur een visum uitgereikt. /gistermorgen werd er aangebeld V d0Or een. irêléjongemandi# my aankeek met de kwetsbare ogen van een bona fide huisdier. „Monsieur..." begon hij. Vervolgens raadpleegde hij een papiertje en radbraakte mijn r.aam zó sierlyk, als uiteen een' Fransman dat vermag. Daar de klanken eindio. den. in een vraagteken, zei ik „Oui" en machtte af. Nu trad hy-glim lachend binnen en ontdeed zich van 2ijn jas. In de kamer wees ik hem de leunstoel, waarin hij gezellig plaats nam, met zijn aktentas op de knieën. Er viel een zu'tfeen, tuantmbn Frans is armelijk en ik sta op het stand- punt, dat7nannen„ die akteutassen met zich meevoeren eventueel de Nobelprys komen orengen, maar nét zo goed een kleerborstel of een pakje scheermesjes ten verkoop kunnen aanbieden. Jk komt van de Ivoorkustsprak hij trouwhartig, ,J5r bestaat daar een belangrijke culturele organisatie. Ik ben de directeur-generaal Gisteren was ik hog'in Londen. Ik heb er con. tacten gelegdMet schrijvers: Nu ben ik hier. En nu leg ik. ook contacten. Met schrijvers" Hij opende de tas en bracht geen koopwaar, doch een fraai mapje tt VOOTSChyh." „Hoe komt U eigenlijk aan mij?" zet ik, want aan de Ivoorkust fceb tk geen kennissen. Oh\j had de etagekelner in rij» hotel gevraagd of Mj een schrijver wist en toen was ik uit de bus 'ge komen. Zo Krijgt men soms contac ten met andere landen, door de druk van het toeval. ,Jk moet opschieten", zei hij ge jaagd, „want morgen reis ik al weer af. Ik ga ook in andere landen con tacten leggen. Mét schrijversDat is in het belang van de culturele uit wisseling, die wij nastreven". Hy had het mapje geopend. Het bevatte keurig opgeplakte knipsels uit Ivoorkust-couranten, de meesten geïllustreerd met zijn portret „C'est moi", zei hy telkens, ten ouercloede, doch met begrijpelijke voldoeningEn hij glimlachte er tel kens zó weerloos bij, dat ik diepe sympathie voor zijn werelddeel be gon te voelen. „Op deze foto sta ik óók", sprak hijeen blad omslaand. Ik zag het. Hij was hier niet alleen, want naast hem stond een neger, een jongeman, die zo straalde van gezondheid en van levenslust, dat fry bijna van de foto afbarstte. Op de achtergrond be- vonden zich drie cynische heren in durewitte pakkenkennelijk vol daan, omdat zij terechtertijd in een vet, cultureel budget waren ge stapt. Want dat kan héél lucratief zijn. Als een regering ergens een mil joen voor uittrekt, moet'je zorgen dat je er in kruipt, ik heb een man gekend, „die met een belastingvrij dollarsalaris te Parijs als God in Frankrijk leefde en niets anders deed, dan in opdracht van een met de Unesco verwante organisatie, alle bioscopen, van China in een kaartsy steem onderbrengen. Als je tactloos genoeg was om te vragen, waarom hij het deedgéi hij: „Ach, 't is al- tijd leuk om nogeens donr te lezen." En aan zijn gezicht kon je niet zien» in hoeverre hij dat gewetenloos be doelde. Dit is een schrijver," zei dé Fran se jongeman in mijn leunstoel en hij tikte op de uitbundige neger. „Hij heeft boeken geschreven. Niet één. Vijf." .Hij stak een corresponderende hoe veelheid vingers op. De neger was onmiskenbaar hun paradepaard. Ik maakte' een eerbiedig geluid. ,jHoeveel boeken hebt u géschre ven?" vroeg hij, op de man-af. Om het niet te dolte maken, .hal veerde ik het aantal. Hij maakte er een. sierlijke notitie van en kwam overeind. ,Jk moet weer eens gaan" zei hij. „Ik zal verslag doen van dit bezoek in mijn rapport," „Volontiers," zei ik, 'An\het Frans. Hij borg al zijn bullen weer op en liet zich in zijn jas helpen. De wel menende glimlach was er voortdu rend. Monsieur Weer raadpleegde fry fret papiertje en bracht mijn naam gekneusd te voorschijn. Lang heb ik hem nage keken. Ik probeerde my fret gezicht voor te stellen van die vrolijke neger aan de Ivoorkust, bij het lezen van dat rapport over deze visite in Am sterdam. Zou fry er kapot van zijn? Ik twijfel. Maar de culturele uitwis seling is belangrijk, dat zie ik in. KRONKEL 2943. De eenzame jager is Jaap Terwinde, de vroegere kapitein van de „Hudson". Zo goed en zo kwaad als dat ging heeft hij zich in leven ge houden. nadat de sloep van De Vilder hem aan land b*d gespoeld. Hij heeft wel begrepen, dat Tob nlat* ander» kon denken, dan dat ook hij ver dronken was. Maar hoe komt hij hier ooit weer vandaan? Met de overige bewoners van het eiland Solamar bemoeit hij zlcli iiléL HIJ lééft ln hoofd zaak van vogels, die hij schiet met behulp van een zelfgemaakte boog. Ook gaat hij wel uit vissen met de sloep van De Vilder. En voortdurend kykt hij uit naar schepenWat zou dit voor een jacht zijn? Terwinde besluit poolshoogte te gaan nemen in het kamp. Chris Bocnsma ziet hem aankomen en waarschuwt snel Omar ben Abas, die in zijn tent" nog steeds met Voisin zit te praten. SS De eerste keer dat ik haar hier zie, wat me altijd vreemd voorgekomen is overigens. Ze had hier behoren te staan, niet zitten. Haar zuster be taalt steeds weer haar ongedekte cheques en niemand weet waar ze het geld laat. Ik denk dat iemand haar chanteert. Ik heb geen idee wie. Arthur Wallis van. het Witte Hert lijkt me er niet te goed voor." Robert liet Carley praten zonder naar hem. te luisteren. Het was hem maar al te duidelijk, dat de aanwezigen niet de gewone leeglopers waren van an dere maandagochtenden. Het nieuws dat de Sharpe's moesten verschijnen had blijkbaar via de mysterieuze Miïford-kanalen zijn weg gevonden. Eén gezicht zag hij, dat eigenlijk vij andig had moeten zijn, maar dat, vreemd genoeg, een vriendelijke in druk maakte, Mevrouw Wynn, die hij het laatst gezien had in haar mooie tuintje te Aylesbury. Hij kon me vrouw Wynn onmogelijk als een vij and beschouwen. Hij mocht haar graag, bewonderde haar en had bij voorbaat al medelijden met haar. Hij had haar graag willen begroeten maar zoals de zaken nu lagen, kon hij dat slecht doen. Grant was nog niet verschenen, maar Hallam was wel aanwezig. Hij zat te praten met dezelfde sergeant die bij de Sharpe's was geweest de nacht dat hun ruiten waren ingegooid. ,Hoe is het met je detective?" vroeg Carley, toen hij de omgeving genoeg had bekritiseerd. „De detective is goed genoeg," zei Robert, „maar het is een geweldige opgave. Het is nog erger dan de spreekwoordelijke naald." Hén meisje in de hele wereld," spot te Ben. Jk verheug me erop dat schaap in werkelijkheid te zien. Ik denk dat ze wei zoveel brieven, aan zoeken cn vleierijen heeft gehad, dat ze nu denkt de koningin van Sheba te zijn. Heeft ze geen aanbiedingen gehad voor de film?" ,Jk weet 't heus niet" „Zover ik het kan beoordelen, lijkt mamma me niet het type om -zich met die onzin op te houden. Een heel verstandige vrouw zo te zien. Ik kan me niet begrijpen hoe ze aan. zo'n dochter komt. O, ze was geadop teerd, geloof ik hè. Een,-mooie waar schuwing. Het is altijd weer won derlijk te zien hoe weinig men af weet van de mensen met wie men in één huis leeft. Een vrouw in Ham Green bijvoorbeeld had een dochter die doorlopend om haar heen was, volgens haar. Maar op een dag, wan delde die dochter de deur uit cn kwam niet meer terug. De vrouw was dol van angst en haalde de politie. Toen kwam aan 't licht dat de doch ter die nooit weg was geweest, een getrouwde vrouw met een kind was. Vraag maar na als je Ben Carley niet gelooft. Mocht je ooit ontevreden zijn met je detective, zag 't dan. Ik kan je het adres van. een prima kracht geven. „Ha, we beginnen." Hij stond op toen de rechter binnen kwam, zonder zijn gefluisterde mo noloog te staken. Er werden eerst drie gewone geval letjes behandeld, die op de gebrui kelijke manier werden argbiMteld. Toen zag Robert Grant binnenkomen en hij wist dat do tijd daar was. De Sharpe's verschenen samen toen hun namen werden afgeroepen en gingen in de afschuwelijke bank zit ten op een manier of ze plaats na men in de kerk. De voorstelling kon beginnen. Plotseling was hij zich er scherp van bewust wat hij zou voelen als tante Lin op de plaats van mevrouw Sharpe zou zitten en voor het eerst be greep hü wat er In Marion om moest gaan met betrekking tot haar moeder. Ai werden 2e vrijgesproken, een vergoeding voor wat ze te ver duren hadden gehad, was niet moge lijk..Evenmin was er een straf te be denken voor Betty Kane die hem bevredigde. Want Robert, met zijn ouderwetse inslag, geloofde in vergelding. Hij was het wel niet helemaal met Mozes eens (een oog was niet altijd een vergoeding voor een oog), maar hij voelde alles voor Gilbert: dat de straf de misdaad moest evenaren. Hij stond helemaal niet op het standpunt dat een praatje met de kapelaan en de belofte tot beterschap een misda diger weer tot een braaf mens maak ten. „Een echte misdadiger," had Kevin eens gezegd» „heeft onveranderlijk twee eigenschappen: enorme ijdel- heid en kolossale zelfzuchtigheid. De ze karakteristieken zijn niet te ver anderen, je kan net zo goed proberen de kleur van iemand rijn ogen te .diervormen". „Maar," had Iemand tegengeworpen, „er zijn ook geweldige zelfzuchtige en ij dele mensen, die geen misdadi ger worden." ,Dan kiezen ze hun vrouw als slacht offer uit in plaats van een bank. had Kevin geantwoord, „zeker is, dat een misdadiger altijd iemand is, die de onmiddellijke bevrediging yan zijn behoeften najaagt. Eq ik blijf erbij, dat hierin geen verandering te bren gen is". Kevin's idee van een ge vangenis, herinnerde Robert zich, was een eiland waar de delinquen ten zeer hard moesten werken. Het was geen denkbeeld dat de gevan genen toe zouden juichen, maar de bewakers zouden een prettiger le ven hebben en er zou in Engeland, dat overvol was, meer plaats ko men voor de rest van de mensen- Iedere misdadiger had een ontzetten de hekel aan werken, dus 't zou bo vendien een effectieve strafvorm zijn. Robert keek naar de twee vrouwen en overdacht, dat ln vroeger tijden de schuldigen aan de schandpaal wer den gebonden Tegenwoordig hoefde men olleen maar verdocht te worden om de openbire schande te onder gaan. Ergens whs iets misgegaan in do loop der joren t Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1