Bestedingsbeperking NIET ten koste van woningbouw k Onschuld op schoolschoenen Duidelijke uitspraak PvdA-congres: i Buisieiding in Syrië spoedig hersteld Journalisten-cao laat nog op zich wachten 9i „The king and I" beste film in '56 Kamerleden nog niet naar Suriname Olieaan voer is Binnenkort algemene vergadering ZWEDEN wijst Egyptenaar uit echter onzeker Geen busdienst van Maarse en Kroon A'damDen Iiaag „Zwarte Zwaan" zonder paspoort Lijk van sinds 1 okt. vermiste gevonden Polderbestuur liet Brits schip aan de ketting leggen Rotterdams pianiste wint prijs Nederl. impresariaat RADIO EN TV. ..Alle negen": Geen succes Lijk van schippers vrouw uil Noord opgevist SPROETJE SPARKS - door f-RANK GODWIN door JOSEPHINE TEY Maandag 11 maart 1957 r «kpv tt a a j** een onzer verslaegever1!) BEN HAAG. - De Party van de Arbeid aam-aardt de noodzaak van een beperking van investeringen en consumptie. Zij wil echter aandringen on het voeren van een straffere prijspolitiek, In een resolutie over de sociaal- economischc politiek, die zaterdag op het partijcongres met algemene stem men is aanvaard, wordt o.m. gezegd, dat een beperking der investeringen mede kan worden bereikt door een strakker aanhalen van het bouivvér- gunningsbeleid en wordt opgemerkt, dat de investeringsbeperkïng niet mag gaan ten koste van de effectieve woningbouw. De part*] is er zich van bewust, dat infiatiebestrijdmg en werkgelegen heid voortdurend en gelijktijdig de aandacht verdienen en meent, dat het beleid t.a.v. de zelfstandigen er op gericht dient te zijn, hen op ge zonde bedryven een. passend inko men te verschaffen, o.a. door sane ring. gericht op verhoging van de produktiviteit. Dr. C. L. Patijn, die het debat over de buitenlandse politiek inleidde, be toogde, dat de mens, de vrijheid, zijn fundamentele rechten en bestaans mogelijkheden, nog altijd de grond slagen vormen van het buitenlandse politieke beleid van het democratisch socialisme. Over de Ver. Naties zei hij, dat zij niets anders zyn dan een vergadering van soevereine staten op basis van liet handvest. Van een in ternationale rechtsgemeenschap is de iV.N. nog ver verwijderd, maar het Advertentie LM.) Bestedmgs beperking wil niet zeggen dat U nog een laar langer met Uw versieten traploper moet doen neenalleen moet U voor een nieuwe minder betalen dan U gewend bent. En daarom deze prijzenslag in Congo-lopers. Zij, die een Congo-loper uit ondervinding hebben leren waarderen, behoeven wij niets te vertellen. Maar voor hen, die binnen kort toch een nieuwe trap- of gangloper nodig hebben, is dit een mogelijkheid om een echte dubbelzijdige boucléloper te kopen (die voor elke andere loper tot drie gulden niet onderdoet) voor een prijs die U duidelijk zai maken wat wij bedoelen met prijzenslag Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze Congo dubbel boucléloper, in frisse streepdessïns, 50 cm breed, voor contact tussen de landen kan daar beter geschieden dan waar elders ook. Dr. Patijn zei ervan overtuigd te zijn, dat de communistische heer schappij een einde zal nemen. Hoe tang het zal duren eer het zover is. valt niet tc zeggen De tijd vxn on-" derhandelen en ontwapenen achtte hij voorlopig nog niet gekomen. Indonesië "Wat Indonesië betreft, zei dr. Pa tijn, dat al zijn dit land en Nederland staatkundig zo vei uiteen gedreven als maar mogelijk is, emotioneel bei. de landen niet los van elkaar zijn ge komen. „Wij betekenen minder voor Indo nesië dan Indonesië voor ons. Wij hebben daaruit de conclusies te trekken en c „e betrekkingen tot dat land te kanaliseren langs de nor male weg van het diplomatieke con tact, eventueel verlengd via het In ternationale Hof en de Assemblee der V.N.," zei hij. Aan het op het congres vastgestel de program voor de volkshuisvesting en de ruimtelijke ordening ontlenen wij, dat alle middelen aangewend dienen te ivorden om de produktie van woningen op te voeren. Het program zegt voorts, dat de woningbouw meer prioriteit moet hebben en dat het huidige woonpeil verbetering behoeft. Wettelijke rege ling van het architectenberoep wordt een dringende eis genoemd. De opbrengst van iedere ver dere huurverhoging behoort voor een belangrijk deel te worden aangewend tot verbetering, vernieuwing en uit breiding van de woningvooi*raad. Iedere huummde dient gepaard te gaan met een evenredige stijging van het inkomen van de g1 ote massa der huurders. Onderwijs NEW YORK. Een stemming gehouden ondfer film critici door „Film Daily" heeft tot resultaat ge had, dat „The King and I", met Uyl Brynner en Deborah Kerr tot beste film van 1956 werd verklaard. Tweede werd de film „Giant" derde de film „Oorlog en Vrede". Aan de stemming werd deelgenomen door 357 film-, radio- en televisie critici. Aan de onderwijsresolutie, aan vaard na een inleiding van prof. Ban ning. ontlenen we: „Dc P v.dA. dient er met kracht naar te streven, dat alle kinderen, ongeacht hun sociale positie, naar hun aanleg on begaafdheid onderwijs kunnen genieten Spanning om kabinet DEN HAAG. De Tweede Kamer-leden mevr. A, Fortanier-de Wit (WD), C. J. van Dienden (Arb,). J. M. Willems (Arb.). mr. dr. C. Berkhouwer (WD) en griffier mr. A. F. Schepel hebben hun verirek naar Suriname, dat op maandag was gesteld, verschoven. Maandag zal alleen het CHtMid F. H. van de Wetering vertrekken. De kritieke politieke situatie, ontstaan door het stellen van de kabinetskwestie, is de reden van het uitstel. De betrokken Kamerleden zullen, indien daartoe de gelegenheid be staat woensdag hun Sunnamereis aanvangen. In het uiterste geval vertrekken zij donderdag met de grote groep, waarvan het vertrek op die dag was bepaald. H. Toxopeus, ex-voogd van Rottumeroog, overleden DELFZIJL Op 35-jarige leeftijd is te Delfzijl overleden de heer Hen drik Toxopeus, die twintig jaar voogd van het Waddeneiland Rot tumeroog is geweest. De heer Toxo peus werd geboren in Nansum (bij Holwierde) en is zijn loopbaan be gonnen als matroos. Later was hij kapitein op de sleepboot „Borkum" en als zodanig heeft hy een aantal reddingen ter zee verricht. Als voogd over Rottumeroog werd hy in 1936 opgevolgd door ïijn zoon Jan. AMSTERDAM. Alle Nederland se dagbladjournalisten zullen binnen enkele weken bijeen komen in een buitengewone vergadering. Er heerst in hun kring namelijk ernstige ont stemming over de lange duur van de onderhandelingen met een dele gatie van de Nederlandse Dagblad pers voor een nieuw cao. Op 1 ja nuari had deze cao In werking moe ten treden; de onderhandelingen du ren ai sedert 1 mei 1956 en nog zyn zy niet met gunstig resultaat afgeslo ten. Die buitengewone vergadering zal vrijwel zeker in Utrecht worden gehouden. Dit is zaterdag besloten door de besturen van de drie journalisten- organisaties: de Nederlandse Journa listenkring, de Katholieke Neder landse Journalistenkring en de Pro testants-Christelijke Journalisten kring. De besturen hebben daarbij toegegeven aan de sterke aandrang tot opening van zaken, die honder den journalisten op hen hebben uit geoefend. Mocht de eerstkomende dagen toch overeenstemming met de NDP worden bereikt, dan zal die vergadering ondanks dat worden ge houden. Welk karakter zij zal krij gen wordt aan de besturen overgela ten. t Zaterdag hebben die besturen hun verlaten. fiat gegeven aan de wyze, waarop hun gemeenschappelijke delegatie onderhandelt met die van de NDP. Vandaag komt de NDP-delegatie bij een voor nader overleg. STOCKHOLM, Zweden heeft de j uitwijzing gelast van kolonel Moes- tafa Lotfy, de Egyptische militaire attaché in Stockholm. Volgens een officiële woordvoer der is de uitwijzing bevolen na een spionageproces, dat verleden week afgesloten werd. In dat proces wer den twee Finse burgers veroordeeld tot resp. negen en drie maanden dwangarbeid. Mosje Bar-Or. attaché van de Is raëlitische legatie, werd enkele we ken geleden als gevolg van datzelfde proces uitgewezen. De beide Finnen, vrienden hebben voor zowel Egypte als Israel inlichtingen verzameld. Kolonel Lotfy heeft Zweden nog niet DAMASCUS Deskundigen z^n zaterdagavond begonnen met de herstelwerkzaamheden aan de buis- leldingcn in Syrië, die in verband met de kwestie-Suez waren opgebla zen, Dc werkzaamheden zullen bin nen. enkele dagen voltooid moeten zijn. Langs een beschadigd pomp station in de woestijn wordt een nieuwe leiding gelegd. Op de vraag of het herstel van. de buisleidingen betekent, dat zy dadelijk weer voor het vervoer van olie in gebruik zullen worden geno men, zei de woordvoerder van de Iraakse maatschappij, dat volgens de Syrische minister-president, nog een aantal belangrijke problemen moeten worden opgelost, alvorens de regering toestemming zal geven voor een hervatting van het olie- vervoer door de leidingen. Het blad „Jedioth Ahronoth" uit Tel Aviv meldt, dat binnenkort besprekingen tussen Israël en de Verenigde Staten worden geopend over hervatting van het program van economische steun aan Israel. Deze hulp was opgeschort -y het begin van de Israëlische veldtocht in Sin ai. De Israëlische minister van Finan cien, Esch Kol, gaat aan het einde van deze maand naar Parys voor besprekingen over de financiële cn handelsbetrekkingen tussc.i beide landen. President Nasser heeft in een ■vraaggesprek met het Indiase tijd schrift „Blitz" verklaard, dat de Egyptische regering' besloten heeft, met te kiezen tussen de „Leer van Eisenhower" en het „plan zan Sje- pilow" teneinde „de spanning tussen de twee blokken niet te vergroten". Hy" voegde hieraan toe, dat de neu trale houding beter door de Sowjet. Unie dan door de V.S. wordt ge waardeerd. Als de huidige economische moei lijkheden zouden zijn overwonnen, zou Egypte beginnen aan de bouw van 'n"stuwdam bij Assoean. Hy gaf (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Aan de N.V. au- tobusonderncming Maarse en Kroon wordt niet toegestaan een busdienst te gaan onderhouden tussen Den Haag en Amsterdam. Dit heeft de Commissie Vergunningen Personen vervoer beslist op een verzoek van Maarse en. Kroon. In haar overwegingen zegt de Commissie Personenvervoer, dat op het tra iet Den HaagAmsterdam genoeg vervoersgeiegenheden zijn, die respectievelyk worden verzorgd door de Nederlandse Spoorwegen en verschillende streekvervoersonderne- mmgen. te kennen, dat de in opbouw zijnde zware industrie onder staatsbeheer zal worden geplaatst. Ten aanzien van de binnenlandse verhoudingen zei Nasser, dat Egypte op weg is een „socialistische republiek" te worden, zoals India. In het nieuwe parlement zou er ook een oppositie mogen zyn. President Eisenhower heeft zater dag de door beide Huizen van het Amerikaanse Congres goedgekeurde resolutie, waarin zijn voorstellen met betrekking tot het Mid dei* Oosten waren vastgelegd, ondertekend. In een schriftelijke verklaring, die de president bij deze gelegenheid aflegde, verklaarde hij onder meer, dat de Amerikaanse regering nu be. ter in staat is het communistisch gevaar in het Midden-Oosten te be strijden en meer stabiele toestanden m dit gebied teweeg te brengen. De Israëlische regering heeft zon dag haar verlopen erkenning van het Internationaal Gerechtshof te Den Haag vernieuwd. De vorige er kenning was in oktober van vorig jaar verlopen. In de Israëlische er kenning wordt echter voorbehoud gemaakt voor vijf gevallen. Waarnemers te Jeruzalem wezen erop, dat deze verklaring is uitge geven kort nadat de Verenigde Sta ten hebben verklaard, dat zij de golf van Akaba en. de straat van Tiran als een internationale water weg beschouwen, zolang het Inter nationale Gerechtshof niet anders zal hebben beschikt. PROCES-MONTESI VENETIë Mario Tiberi, de pre sident van de rechtbank, die het proces over de dood van WJhna Montesi behandelt, heeft de politie zaterdagavond opdracht gegeven het paspoort in beslag te nemen van Anna Maria Caglio, de „Zwarte Zwaan", die kroongetuige is in dit geruchtmakende proces. De president heeft zyn besluit niet toegelicht. Hij verklaarde, dat het bevel naar Florence gezonden is, waar mej. Caglio in een pension woont. De politie heeft instructie ge kregen het paspoort onmiddellijk uit haar kamer op te halen. Toen president Tiberi het bevel uitreikte was mej. Caglio per trein onderweg van Venetië naar Florence. Een hoofdambtenaar van de poli tie te Venetië heeft verklaard, dat zij in de trem door twee recher cheurs in burger vergezeld werd „voor haar persoonlijke veiligheid". WASHINGTON De Amerikaan- t commissie voor de kernenergie heeft zaterdag medegedeeld, dat de j Sowjet-Unie vrijdag opnieuw een atoomwapen tot ontploffing heeft gebracht. Voor de tweede keer in twee jaar tijd zitten deze Griekse families in de kou bij een open vuur, na de nacht buiten te hebben doorgebracht. Net als in 1955 zagen zij nu ook hun met moeite opgebouwde woningen door een aardbe- ving verwoesten. j In bos bij Woudenberg WOUDENBERG. Personeel van het Staatsbosbeheer, dat zaterdag middag een drijfjacht heeft gehou den in de bossen onder de gemeente Woudenberg, stuitte daarbij in de buurt van de Zeister weg op de stof felijke resten van wijlen de 8I-jarige heer J. A. van der Mersch. De heer Van der Mersch was reeds l oktober 1956 te Zeist, waar- hij woonachtig was, als vermist op gegeven. Hij is tot zijn pensionering werkzaam geweest als kantonrechter in het arrondissement Utrecht en is ais zodanig ook meermalen te Amersfoort opgetreden. Het stoffelijk overschot werd over gebracht naar de Amersfoortse be graafplaats Rusthof. Een onder leiding van de groeps commandant der rijkspolitie te Leus den ingesteld onderzoek heeft aan getoond, dat er geen sprake is van misdrijf. Het stoffelijk overschot zal thans ter beschikking worden gesteld van de familie. VLISSINGEN. Het Britse ms „Thorpe Grange", dat in de nacht van donderdag op vrijdag bij Ru th em aan de grond is gelopen en later is vlotgesleept. is aan de ket ting gelegd. Op verzoek van mr. A. J. van de Weel, rechtskundig raads man van de Polder Walcheren. - Volgens het polderbestuur heeft het schip namelijk de Zeedijk be schadigd. Nadat een cautie van 150.000 gestort was, heeft het schip zijn reis naar Londen kunnen voort zetten. AMSTERDAM De stichting Het Nederlandsch Impresariaat heeft dit jaar, na een selectie uit tachtig bij haar aangesloten jonge kunstenaars, de Rotterdamse pianiste Janine van Mever de prijs toegekend: een reci tal in de hoofdstad. DIT moest niet mogenDe manier, taaarop de heer Louis v. Noord- wijk het nieuwe televisiespel;,AUe negen" nou ja: nieuw, het zijn al tijd variaties op hetzelfde thema leidde was ronduit erbarmelijk. Zijn goedkope kwasi-grappigheid was een aanfluiting van het begrip humor. Een gebrek, aan gevatheid trachtte hij te camoufleren met uitlatinger die op het randje van grof waren, geschaafd" is een naar woorddat een afgesleten begrip dekt. Maar in sommige gevallen moét je er wel naar terug grijpen. De manier, waar op deze quiz iverd gepresenteerd was niét beschaafd. Het variété- pro gramma dat hef spel omlijstte, mocht ook al geen succes heten. Het streven naar i fleuriger pre- ntatie van cral- oude „Krocodil" was loffelijk, jam mer dat het mislukte. De heer Beni to de Mesquita is voor vijf minuten een. leuk soort grapjes, daarna gaat hy vervelend worden. H. S. EEN radio-concert door de violis ten Willem Noske en Piet Nij- land en de pianist Hans Schouw man, heeft de como-mist Hugo God- ron, die als muziekregisseur in dienst is van dc Nederlandse Radio Unie, geïnspireerd tot het schrijven van een divertimento voor twee vïo- 'len en piano. Godrons compositie zal binnenkort ten doop worden gehou den door de drie genoemde musici. DE zondagsschilders zijn talrijk onder het omroeppersor.r-■, Za terdagmiddag heeft prof. dr. J. B. Kors, voorzitter van de N.R.U., «-en tentoonstelling van hun werk .sl opend. Uit 160 schilderijen, teke ningen en foto's achtte de jury er zestig voor expositie in aanmerking te komen. IR. A. van Emmenes en Jan de Troye zullen woensdagmiddag 20 maart een volledige reportage ver zorgen van de in het stadion Feyen- oord te spelen, interlandwedstrijd NederlandLuxemburg. CÖR de Groot, de vermaarde Nederlandse pianist, zal zondag 17 maart solist zyn in het „Concert Hour*' van de B.B.C. Home Service. Met hel radio-symphonie-orkest ol. Norman del Mar speelt hij het Pianoconcert nr. X in G van Mau rice Ravel, Op donderdag 21 maart zal De Groot in het Derde Pro gramma van de B.B.C. de 24 Pre ludes van Chopin vertolken. p LI Asser gaat tekst-medewer- -*-» king- verlenen aan de commer ciële zender Luxemburg. Hij Is uitgenodigd, twintig programma's, te schrijven voor de zondagmiddag- uitzendingen. Deze programma's, waarin Nederlandse artiesten zullen optreden, worden gefinancierd door het Centraal BrouwcrÜkanlooi*. Het is de eerste maal, dat een Neder landse industrie op zo grote schaal van deze vorm van radio-reclame gebruik maakt- V ANA VOND in het door de N.C. v R.V. verzorgde teïevisie-prd- gramma o.a. een programma ovër t het toeback suyghen, mitsgaders «dn voor- en nadelen voor gezondheid rn eultuuh daarvoor een relais uit Wenen, waar leerlingen van de^ Spaanse rijschool demonstreren In „Pennies from Heaven" (Hilver sum I. 8 359.15) treedt de Deense cabaretier Freddy Albcck als gast op. ALBLASSERDAM Zaterdag avond om ongeveer 18.30 uur is te Alblasserdam uit de rivier de Noord het lijk opgevist van een vrouw. Zij bleek een de opvarenden van het sleepschip „Nelly" uit Rotter dam te zijn, die bij een aanvaring op de Waal onder de gemeente Vuuren op 14 februari j.l. met haar twee en een halfjarig zoontje over boord is geslagen. Haar naam is Pietronella Adnana Langbroek. Zij was gehuwd met A. Lassage. Het lijkje van het kind is nog niet ge vonden. T Haal )ij wat hout ttAAHW ÓCMOOtt tN DAN MOET MAARÊ5AIL£5QV£R Dl£6P0KEriUeRr&LtfcM DIÉ MOORD lA.lKZALDe &OOT AAN DIT 600MPJÊ t/A57L£öOE» WANT SflElRTWERK Dit LIJKT Mt EEN LQED PLEK1t 2949. Wanneer Jaap Terwinde c?e tent van Omar ben Abas binnentreedt, grijpt deze het geweer van Voïsïn. Maar Voisin pakt de loop van het geweer beet en "zegt; „Doe geen gekke dingen, Omar... Ik veronderstel, dat ik het ge noegen heb kapitein Terwinde van de ..Hudson" te ontmoeten? Mijn naam is Voisin. kapitein van het jacht „Caprice". Wilt u niet binnenkomen?" Terwinde begrijpt niet goed, wat deze vreemde ling van hom wil. „"Weet u wel, dat u hier met een. stel schurken te maken hebt?" barst hij uit. „Dat weet ik," antwoordt Voisin, „maar soms xs cr met schurken wel te praten, kapitein. Trou wens, waarom zoudt u niet aan ons gesprek deelnemen? Ik neem. aan, dal het ook met uw be doeling is uw hele leven, op dit afgelegen eiland te blijven, U wilt toch ook wel eens terug naar de bewoonde wereld? En dan liefst gezond van lijf en leden nietwaar?" Terwinde begrijpt, dat hij te maken heeft met iemand, voor wie een men senleven weinig waarde heeft en dat Voisin wil proberen hem. voor zijn karretje te spannen, 70 Dc oude mevrouw Sharpe droeg de platte, zwartsatijnen hoed, die ze ook die ochtend op zyn kantoor gedra gen had. 2e zag er studentikoos, res pectabel, maar wel eigenaardig uit. Marion droeg ook een hoed, minder uit eerbied voor de rechter, dan om zich tegen alle blikken te vrijwaren. Het was een vilten hoed met een smalle rand, waarmee ze eruit zag als alle andere vrouwen van Milford, met, zoals anders, als haar eigen wet gever. Hoewel Robert haar prachtige, zwarte haar en haar glanzende ogen rmste, vond hij het heel verstandig dat ze ernaar gestreefd had er zo gewoon mogelijk uit te zien. En toen zag hy Betty Kane. Door het geschuifel op de plaats waar de pers zat, was hij er attent op ge maakt dat ze binnenkwam. Gewoon lijk was de pers vertegenwoordigd door twee verveelde journalisten, een voor de Milford-boae en een voor de Norton Koerier, Nu was de bank vol én de gezichten van de repor ters allerminst verveeld. Ze zagen eruit als mensen, die voor een lekke re maaltijd waren uitgenodigd en er bij voorbaat van genoten. Betty- Kane maakte meer dan de helft van het menu uit. Robert had haar niet meer gezien smds die dag bij de Sharpe's, toen. ze haar donkerblauwe schoolman tel droeg en opnieuw viel bet hem op hoe onschuldig en jong ze eiuit zag. De laatste weken was ze een soort monster geworden in zijn gedachten, een pervers wezen, dat door haar leugens twee onschuldige vrouwen had gedupeerd. Nu maakte de ver schijning van het meisje hem in de war. Hy wist, dat ze inderdaad een monster was, maar hij kon het zich moeilijk realiseren. En als Ujj 't al moeilijk vond, hoe zouden de ande ren dan op haar kinderlijke gratie reageren? Ze droeg liaar „mooie kleren", niet haar schoolkleding. Een zacht blauw costuumpje had ze aan, dat een mens deed denken aan vergeet-me-nietjes en vlinders en zomerdagen. Een eenvoudig, zeer be schaafd hoedje liet haar gezicht vrij, zodat haar mooie voorhoofd en grote ogen goed zichtbaar waren. Robert verdacht er mevrouw Wynn geen ogenblik van, dat ze het meisje speciaal voor de gelegenheid gekleed had, maar als ze er wakker voor had gelegen om 't uit te denken, had 't niet beter kunnen zijn. Toen haar naam afgeroepen werd en ze naar de getuigenbank hep, keek Robert de gezichten langs. Ben Carey was geïnteresseerd op dezelfde mamer waarop men belangstelling voor een museumstuk heeft. Maai hy was de enige. De gezichten van alle andere mannen gaven hetzelfde weer:, tederheid en medelijden. De vrouwen gaven zich iets minder snel over, merkte hij op. Het moederlijke soort zat kennelijk naar haar eigen jeugd terug te verlangen en de jongeren toonden uitsluitend nieuws gierigheid. „Niet - te - geloven," zei Ben zacht „Dat kmd was dus een maand op stap. Ze ziet eruit of ze nog nooit iets anders gekust heeft dan de by bel." „Ik zal je getuigen laten horen om het te bewijzen," zei Robert, zo boos, dat zelfs de cynische Carley erin vloog. „Je kan tien getuigen meebrengen en nog de jury niet overtuigen, daar gaat 't om.' Ja, welke jury zou Iets slechts van haar gelov Hij luisteroe, terwijl ze haar verhaal vertelde en hij moest aan de woor den van Albert denken: „Een goed opgevoed, aardig kind." Niemand zou geloven dat ze een man had aangeklampt met de rustige handigheid van een expert. Ze had een prettige stem, jong en helder, zonder overdreven of geaf fecteerde klanken. En ze trad op als een ideale getuige: kort en duidelijk in haar verklaringen. De persmensen hielden hun. ogen. met moeite op hun bloknoot gericht De rechter was kennelijk vertederd. De politie mannen waren een en al sympathie. Geen actrice had ooit een betere ont vangst gehad. Ze was heel kalm, zich ogenschijn lijk totaal niet bewust van het ef fect dat ze had. Ze deed geen enkele poging iets te dramatiseren En Robert begon zich in alle ernst af te vragen of ze er misschien werke lijk geen erg in had. „En heut U dat linnen versteld?" „Ik kon die avond niet door dat pak slaag, maar later heb ik 't wel ge daan." Het klonk zo zonder enige ophef, dat het diepe indruk maakte en twijfel aan haar woorden bijna niet moge lijk was. Er was ook geen spoor van triomf te bekennen in het uitkomen van haar woorden. Ze had gezegd dat het huis er zo en zo uitzag en dat was gewoon bewezen. Ze had er geen zichtbaar plezier in. Toen haar gevraagd werd of ze de vrouwen m de beklaagden bank herkende en of het dezelfde vrouwen waren, keek ze een ogen- bevestigend. „Wilt U nog ondervragen, meneer Blair?" „Nee dank U, Ik heb geen vragen." Dit veroorzaakte een vage teleurstel ling in de rechtszaal. Iedereen had meer sensatie verwacht Hallam had zjjn verklaring al afge legd en het meisje werd afgelost door de andere getuigen. (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1