Wisseling op til in Engeland Onschuld op schoolschoenen VICREM CïiefariRe,4 Hydrografisch onderzoek in Westerschelde Meer Duitse auto's naar Amerika ff Verdediger Schuldig! scS JSffi iLr PitocL"? flAhTO 'Hauptiaanns leven staat' op het spel Aanklager 4-voudigecombinatie,een wetenschappelijk succes! 't helpt en Grote droogte in jN.-Afrika Nieuwe aardbeving bij Aleoëten: Van Doren beeft vraag gemist Sophia Loreiï als „Stella": film van De Hartogs boek SPROETJE SPARaS doör-:FRANK GODW1 %r/ m door JOSEPHINE TEY AVONTUREN - VAN -kapitein;; rob Woensdag 13 maart 1957 I S er wisseling van bewind in Groot, Briitanje op komm? Er zijn tckc- nen,. aie er .op .wjj^on. De jongste tussentijdse verkiezingen toonden v onveranderlijk een stijging van bet percentage Labour-stcmmcn cu een opmerkelijke 'teruggang» absoluut cn procentueel, van de conser vatieve aanhang, Het is bekend, dat bet krachtsverschil tussen de beide grote partijen maar gering Is. Er. Is niet zo grote verschuiving nodig om Labour weer op her kussen tc hel ,en. Inlaotnroige Britse bladen kan nice al lezen, dat nog dit jaar verkie zingen zijn te vcnvschtdti.' MacMllJan zou tlero willen uitschrijven, niet onwdat hij een zege van de conserve!leve partij verwacht, maar omdat hij dit' dc beste manier vindt om die partij voor verder verval te behoeden en haar kansen voor de toekomst open tc houden. Beschouwingen als deze berusten echter geheel opupecuJatio. De conservatieven boeren niet zo best, anaar in de s^rnehstelling vin het Lagerhuis i# nog Weinig verandering gekomen. De enige zetel, "die Labour tie laatstê tijd heeft gewonnen, maakte deze partij niet de conservatieven maar de liberalen afhandig. Mat Mill an blijf rwel binnen de'parlementaire tradities, wanneer hij nog een aantal uitslagen vantussentijdse* verkiezingen afwacht. Blijkt echter ,dc malaise voor zijn .pariij zich voort te zetten, dan zal er toch een tijd. moeten komen dat hij een beroep doet op het land. Er is weliswaar geen ivet, die hem daartoe verplicht. maar het is gewoonterecht met de kracht van weti/Het i« een goede Britse gewoonte nïet aan zetels te blijven kleven iegen de duidelijke .wena van de natie. f AT is de oorzaak van het- verlopen van het conservatieve getij? Er zijn wel binnenlandse redenen zoals vrees vóór het deels ver loren gaan der verworvenheden van de „welvaartsstaat" en ontevredenheid over het niet in vervulling gaan van de fiscale Beloften en onbehaaglijkheid over de. financiële toestand. Doch doorslag gevend zouden deze redenen tocb niet behoeven te zijn. Belangrijker is liet feit. dat de huidige regering niet in staat i* gebleken, .de Britse positie in de werdd ongeschonden te handhaven. De Britse volksgemeenschap vertoont ook nu nog de duidelijtce kenmer- ken van een klassenmaatschappij. Nog altijd is de opvatting wijdverbreid, dat er groepen 2ijn, bestemd om leiding te geven en andere groepen, be stemd om te dienen. Naar het oordeel van velen nu is het de fout van de arbeiderspartij, dat zij mensen in leidende pD9ities brengt die daar niet Borend En wanneer tijdens een Labourbewind onprettige dingen gebeuren, dan is de neiging groot om te zeggen, dat het moeilijk anders kan wan neer het lot' des lands in handen ligt van figuren, wier vorming en gezind heid hen ongeschikt maken voor het ministerschap. Het is moeilijk ora precies te zeggen waaraan het heeft gelegen, dat de conservatieven vijf jaar na de oorlog weer de overhand hehben gekregen over de arbeiderspartij, maar een belangrijk element is zonder twijfel ge weest de mening, dat Attlee en de zijnen het gemenebest afbraken. Het ■werd tijd, dat degenen, die altijd de Britse eer en de grootheid als de belangrijkste en natuurlijkste zaak van de wereld haddeö beschouwd, weer het heft in handen kregen. Zo is het geschied, maar de resultaten zijn verre bij de verwachtingen ten achter gebleven. En op dit ogenblik beweegt de slinger zich weer naar de andere kant. LABOUR heeft kans gezien om in. de tijd, dat Eden op het hoogte punt van zijn macht struikelde over de Suez-kwestie, zijn eenheid te herstellen. De Bevan-vleuget heeft bet afgelegd en Bevan zelf heeft er zich klaarblijkelijk in geschikt, het niet verder te brengén dan hoogstens de tweedeplaats. Er is een program, ér is weer zelfver trouwen; en er is een natie, die heeft ervaren, dat de vermeende geroepe nen aan het hoofd van de staal toch niet de uitverkorenen zijn. Gaitskcll, Attlee's opvolger, bereidt zich duidelijk voor op de.positie. van premier. .Evenmin als Attlee komt hij voort uit de „dienende" stand; hij heeft een zorgvuldige opvoeding gehad en gedoceerd aan de Londense universiteit.-Ook bij Labour geldt zoiets wel, al moet worden erkend, dat Gaitskell zijn plaats niet cadeau heeft gekregen en zich reeds enige malen v een bekwaam leider heeft betoond. - Bevan wordt gedoodverfd als de toekomstige minister yan Buitenlandse Zaken. Voorlopig is dit geen reden tot juichen. Voorzover .deze man tot dusver over de grenzen heeft gekeken, ging zijn blik misprijzend haar de V.S. en matig waarderend over het Kanaal en de Noordzee. Van Europese integratie heeft hij zich nooit een voorstander getoond, en het is de vraag of bij in Nenni en, wie weet, Tita niet eerder medestanders met dan in Mollet en Spaak en Willem Drees. Laat óns echter niet op de dingen vooruitlopen. MacMillan cnde zijnen staan wel in de verdediging, maar nog niet definitief op verlies. Het zou nog kunnen verkeren. '"jrp, (Van onze correspondent) VLISSINGEN - De_ hydrografi schs dienst van de marine zal In de Westerschelde voor Vliasingen een grootscheeps onderzoek instellen op de plaats waar de „Vittangi" enkele weken. geleden lek stootte. Door dit onderzoek wil men het gedeelte van de Westerschelde waar de Zweedse ortstanker zo lang aan de grond heeft gezeten, opnieuw in kaart brengen, De marinevaartuigen «Zee- fakkel" en „Hydrograaf" uit Den Helder zullen waarschijnlijk deelne men aan de werkzaamheden die half maart beginnen. Duikurs van de marine hebben in middels vastgesteld, dat er op ver schillende plaatsen wrakstukken bo ven het zand uitsteken, Het was ech ter voor deze duikploeg - van het vaartuig „Hercules", slechts 'mogelijk, tussen de getijden, ongeveer een half uur lang. een onderzoek in te stel len.beneden water. Dit „onderzoek zal nU gecompleteerd worden door de hydrografische-dienst. KEULEN. De uitvoer van Duit- se auto's naar de Verenigde Staten is in 1956 met 80 pet. toegenomen. In totaal gingen in 1956 ruim 58.000, Duitse auto's naar de Verenigde Sta. ■ten waarvan 50.000 Volkswagens. De Britse auto-export bleef ver beneden bet gestelde, doel van 70.000 wagens. Volgens het rapport van het Duits-Amerikaanse genootschap werden door Engeland in '56 ruim 32.000 auto's naar de V.S. geöxpor-. teerd. Tweede Kamer komt donderdag niet bijeen DEN'HAAG. Met het oog op de begrafenis van het Tweede Ka merlid mr. C. J. A. M. ten Hagen zal de Tweede Kamer donderdag 14 maart niet in vergadering bijeenko men. In de vergadering van woensdag 10 april zal de interpellatie van me vrouw Fortanier—-De Wit aan de orde komen over hetsalarisbeleid ten aanzien -van de leraren en de wetenschappelijke ambtenaren. ftERTIG dagen lang is een stoet van-,getuigen de "kléine* overvolle' rechts zaal in Flemington binnen getrokken. Br zijn ^zakelijke argumenten .in het geding gebracht en erzijn heftige woorden gevallen* De juryr rechtspraakt die in de Ver enigde Staten de leek zo'n belangrijke rol in het rechts geding toebedeelt, werkt „theater" in de handDe bandjir van woorden heeft dikke dossiers gevuld. De woordenstroom heeft ook de krantenkolommen gevuld, die het Amerikaanse publiek laten meeleven met hef proces. Meeleven, Inderdaad. In zijn eenvoudigste vorm komt hot umaMt» xk nin jrgi recnMD« l80M> vajl q« ju»y neer op het afsluiten van wedden- ^\ann cn de openbare aan pyj nüdden boven* rechter Trenchard klager. Onder hem (derde pjji) Hauptnwmu mann valt nog twee personen het woord voeren. Het zijn Edward J.- Eeilly, dc verdediger van Haupt- schappen op de uitspraak van de rechter. Nadat de laatste getuige is gehoord, is da notering 5 tegen 1, dat Hauptmann wel gevangenisstraf krijgt, maar niet ter dood gebracht zal worden. - Maar niet alleen dit De ruim 70- richt Reilly zich tot da jury aan het Da Jury heeft zich beraden' over haar jury er op dat van haar één „ding oordeel over Hauptmami. tr«ro« In de wordt K6Vraagd: het antwoord op de ct Hauptmann 5chuldlB ta o( 's Ochtends om zeven minuten voor half twaalf trekt de Jury zich begrijpt ledereen. dat de beslissing j" ra*ikam" «f»*' z« "j?"' elccnmk al'-ls cev&llen. documenten die op deze zaak „Oordeelt niet opdat ge niet ge- arMer^afr ^Irht^n ^cmflnri rnaff oordeeld wordt". Met deze woorden TpWFE dagen later-pas, op 13 febr. ófit iSli ?S 1 do iurv aan het 193.V zal d* iurv zich uitsnreken. £°_nt_act _m.et ,haar ..hcbben v°or jarige dr. Condon, die'in dit proces begin van zijn betoog, dat ruim vier Dagen waarin de leden van de-jury avond-Tam half rif'kan riWonenl de rol van kroongetuige speelt en ^ur^xal_;durcn..paiarna gaat hij in op onder, zware pressie 5taan._zijont- bare rittlngwvorden hervat speelt als een geboren toneelspeler de theorieën van het losgeld, over j: oordeel van de schriftkundigen sen hen ertóe het onschuldig-over die elkaar tegenspreken- over Hauptmann uitte spreken',- Andere dat van de houtexpert, over de rol raden, hen-aan, in .hun. eigen belang,, van dr. Condon. zich,aan hec schuldig té hopdeh? Hf} zegt:; „Dr Condon is döór Als de rechtbank dan.Voor de laat- de openbare aanklager voorge steld ais een patriot van de oude' stempel. Maar wie weet met ze kerheid, dat hij inderdaad het. losgeld aan „John" heeft a/ge dragen? Niemand, alleen Condon zelf.''.', >7 „Waf yveet men van Betty Gow? Tegen Henry (Red) Johnson met wie Betty Gow zeer bevriend .was. be- -- - ----- -- - -- -vangen dreigbrieven. Sommige pres- - is niet alleen een man, die begaan het oordeel van de schriftkundigen sen hen er toe Let onschuldig is met het lot der Lindbergh's, Udei >- --»— - is hij ook. Een vindingrijk impresario weet Condon er voor te vinden e'en tour nee ta ondernemen om in theaters het „Drama van Hopewell' op te voe ren. Zelf werkt Condon de idee uit. Het wordt een ëénmans-show, iets dat het midden houdt tussen een lezing met lichtbeelden en een re vue, gebracht door DE getuige in HET proces. yan die delen van het drama, waarin hij zelf geen rol speelt, pro- r,Vrneuy uow zeer Devnenu .was oe- r nntrtprit ll staat ernstige verdenking, Hij is ech- ril LK5 -ter. nadat gebleken was,dat.hü.mét punt IS ue scene waann Condon zelf vaTca nsmiprm-t wac hirmpiv wk-nmnn om heeft men dat land met gevraagd om zjjn uitlevering. Moest hij buiten schot blijven? 11,m,nira De verhoormethoden van de poli- gegeven.' Reilly ibuit dit uit. Hij draagt zijn betoog voor met drama tisch talent oni te besluiten: „Dames en heren van dé jury; ik geloof in de stelt een begraafplaats voor. Op 'de voorgrond de muur..en,de heg sn daarvoor Condon, die de- overhandi ging van het losgeld opvóertJ Het publieke oordeel over de huid 'of onschuld van Hauptmann wordt.soms ook politiek beïnvloéd. In Duitsland ts Hitier aan de maebt gekomen eh bij de Duitse kolonie iö Duitser Hauptmann te zien als slacht offer van een vijandig systeem. Rechter Trenchard: ..Leden van de Jury bent., u tot een beslissing ge ste maal bijeen komt geeft rechter k{™e"?"/,vr Trénchard een samenvatting van wat Richard Walton; „Edelachtbare, wij er te berde is gebracht en wijst de iepen yam de jury achten Bruno Richard Hauptmann schuldig aan moord in de eerste graad." Elk van de leden herhaalt;de laatste woorden, Dan richt de rechter zich tot Hauptmann, hp wie zich nu aller; aandacht concentreert, en zegt: „Bruno Richard Hauptmann, gty 7,yt door de Jury schuldig be vonden aan moord In de eerste graad. Ik veroordeel u tot de doodstraf". De officier Kcht-'d overtuigend' ncvcéB^d'^1 iK;U IVXit (tf iif.ro,Mfl ;.!hiïö'; v»:ih Er worden massa vergaderingen belegd waar Hauptmann's vrouw, vrienden van hem. en,.zijn ver dedigers het woord voeren. Bij het noemen van de naam Lind bergh of van die van de open bare aanklager steekt er gejoel en gefluit op.'Men zamelt geld in om de kosten van Két'proces te bestrijden, OP maandag 11. februari moeten vóór de beslissing, over Haupt- r- f ?j-v XRACÏ iTIO1-i.Kl!M>«r f - \"S N< .'V^.iïrüïa' ,1 loc vólger,"C Jenverr oht- .vpetin gjioct •"lacbbvn ri f'ixn-.ijrin15pnl: v ikbi, s S-3:;TTs>i fivsSlïVWi'.tó 2ü'"êji"SiFÖ.Iy. ftfr. ,1'Miu «'J, Z"? t«1^:t«ï- j ij sHjlVAm A'tv 11|« KnulUetfit v 1 ''-ti :.;j;,i.- 5lïi.^r'<*i. -fa K-s.-.anti t/M"|g -r*n Dan de ëanklagèr. Ook hij leidti zijn betoog in. met', een-;.citaat uit de bijbel. „Al wié naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard vergaan." Breedvoerig gaat hij ..na wat er aan hot licht is gekomen, seden Haupt mann werd gearresteerd. Telkens weer mondt zijn betoog uit op dë schuld van de verdachte en van nie mand anders. De verdediger heeft de betrouw baarheid van de 'politic-autoriteiten in deze zaak in twijfel getrokken. Wilentz zak hen beschermen. „Velen van hen zijn in de zaal. Eeii voor een wijst Wilentz hen aan, vertelt welk aandeel zij hebben/gehad irj de óp- heldering van dit drama, om dan uit te roepen: „Leden van de jury, ziet deze -man er uit als een falsifi- coteur of een misdadiger?" Betty Gow,inderdaad, zii is voob rekening 'van de staat New, Jersey uit Engeland gekomen om te getuigen; Maar wat zóu dat? Zij had kunnen weigeren ie. ko men. Maar dat zou hebben gewe zen op de erkenning van schuld; Wilentz stelt haar houding te genover die van Hauptmann. Geeft diens houding* e.n. gedrag niet veel meer* aanleiding tot verdenking? Er is een ingewik kelde procedure nodig geweest om zijn uitlevering van de staat New York te verkrijgen. Ware hij zonder schuld dan zou hij vrijwillig gekomen zijn om op heldering te verschaffen.Inte gendeel, van hem heeft de recht bank niet de minste, .medewer king gehad en herhaaldelijk is hij op leugens betrapt. Als Wilentz besluit: „Dames en he. ren van de jury, er zijn rechtszaken waarin een aanbeveling voor gratie op zijn piaats is. Hier echter niet". Hauptmann kijkt strak voor zich uir als .deze woorden weerklinken. ^Zijn'verdediger heeft hem en zijn wouw op het hart gedrukt: „Hoe de uitspraak, ook uitvalt, zeg geen woord!" Morgen: Meer dan een jaar nog duurt het touw trekken om Haupfmanns le ven voor het vonnis wordt voltrokken. '(Advertentie LM.) Vier werkelijk betrouwbare middelen helpen 'elkaer en....doen wonderen! Een belangrijke ontdekking op geneeiW dig gebied is^lyiwguniui". Hiermede wordt bedoeld de wederzijdse versterking vort de werking ven verschillende genees» middelen. De vier middelen verenigd !n Cholerine,4*'. elkafiondcriijkal beroemd. werken tezamen nig béter. Ze helpen ook dan, wanneer andere middelen Uien en deen werkelijk wonderen T»$tn n'ijfttftiA jrfte.GesthAl »ow lUlutull^ill mug, nol dit wordt btKnrmd «Jast hd b«l»nidi(l (tilroi, YAduerfentte i.JVf.J lekker! rt&V PARIJS. Volgens te -'Parijs' „ónt^- vangen berichten worden de oogsten ïn Moord-Afrika ernstig /bedreigd door aanhoudende droogte. In som mige streken is sedert het einde van Januari geen tegen gevallen. In de kustgebieden van Algerije zijn.de oogsten van wintertarwe eri ferst dóór de droogte bedorven, len schat, datde haveroogst hier door de droogte voor 30 4 50 pro cent is verwoest. In het heuveige- bied van Marokko lopen gehele kud den schapen gevaar van - dorst om te komen. ■-BOSTON. Een seismograiisch station te Boston, heeft 'dinsSagoch- tend weer een krachtige aardbeving waarvan het centrum' in de Aleoe- ten lag. geregistreerd. De bewoners van het dorp Nikols. ki op Umnak, een van de Ale'oeten eilanden, zijn bezig hun woningen te ontruimen na de onverwachte uitbarsting van 'n vulkaan. Een kot ter van de Amerikaanse kustwacht is behulpzaam bij de ontruiming. Aan de kust van de Aleoeten is maandag een vloedgolf van onge veer twee meter waargenomen, die het gevolg was van een aardbeving. FERDRJETJG voor de Amerikaan- Se Lv.-kijkera: hun'held, Char les van Doren, heeft Gefaald. Door één antivoord te missen, in de puij >,Trienty One" is fry voorgoed „af". Bovendien heeft hij 14,000 dollar ver speeld vtm de 143.000, die hV,had ge wonnen. De nieuwe „kampioene van het spel, ié mevrouw. Vivienne Nea ring, een juriste. De vraag waarover Van Dorenstruikelde, 'na-maanden achteréén successen geboekt te heb ben op alle denkbare terreinen: noem dë koningen van Denemarken, N'oonvepen, Zweden, België, Jorda nië en Irak. Bij Belplè' aarzelde Van Doren, unens manier van zichtbaar denken hem populair heeft gemaakt streek met de hand over het voor hoofd en mompelde „De zoon van Leopold, de zoon-van Leopold... ik ken die naam." Maar de goede naam toilde niet komen.... NU staat al vast,:'dat de narig heid met de televisie-reportages zich bij de Olympische Spelen, in 1960 niét zal voor doen. Otto Mayer secretaris van het I.O.C., heeft mee gedeeld, dat reeds aan de .voorzie ningen wordt ge werkt' en dat de details zullen worden besproken op de plenaire zitting, die het IOC in september te Sofia zal houden, T N plaats van een halfuurtje Asser- A kolder presenteert de Varatelevisie toterdagavond 23 maart een luch tige comedie van Tom van Maaren: 't Gaat toch niet anders." Willy van Hemert voert de regie. OP. televisie speelt. Bernard 'Droog vanavond de hoofdrol in .,tn schaduw van de tijfeL" Een. niet zo lang geleden ook iti de vader landse schouwburgen opgevoerd stuk over de problemen van een atoom geleerde De. radio brengt, over Hrlversum I weer een blokprogram- ma onder het motto „In opa's jonge jaren." De hoofdschotel is ditmaal „Roger de geschandvlekteof: On schuldig veroordeeld," een 'drama naar het Frans van Jules Mary, NEW YORK. —De filmmaatschap pij „Columbia Pictures" heeft bekend gemaakt, dat zij voornemens ia om streeks 1 oktober te beginnen met de verfilming van Jan de „Hartogs boek „Stella", De film zal midden 1958 voor het eerst vertoond worden. De vrouwelijkehoofdrol zal wor den vertolkt door Sophia Loren. Haar tegenspeler moet nog worden gekozen. Producer is CarL Foreman, die ook „High Noon" maakte. f Advertentie 1M.) - Gi'Ote pot. 1,65 - tube 1.20 Ik oot ONTDEKT WJE'THEbFT ö£PAAri....DAAROm 5POOKT ZIJK &EEST flU ROMD ZEÖ6ÊH IriZALOnZESPUL- itn dêdekhcm e«wn GAAfl HtB'J'T KA&. rttl KIJKEA nou,'T Zl£f ER WÊL tCriT SPOOKACHTIG UIT IS HltR ECHTitriAflD VERMOORD WlfcWA&DAT tEn R«JK£ OUDEMAMOlÊHibR WOOMPe. sjAseNGeupErt GEBEURD, 72 2951. Chris Boonsrna heeft het gesprek ge volgd en hy begrijpt, dat hij nu moet ingrijpen. Als Voisin op het aanbod van Omar ingaat cn hem «n zijn xtouw naar Perzië brengt, zou hij ^vel eens kunnen besluiten hem cn Abdoel achter te laten ca dat moet hij voorkomen. Hij wil dus even laten blijken, dat hij ook wel .wat waard ss- en onverhoeds bespringt hjj Terwinde. Maar Chris Boonsma heeft niet op Jaap Terwinde's enorme kracht gerekend: als een veertje wordt hij opgetild èn Jaap slingert zijn aanvaller met zoveel kracht van zich af. dat Chris tecen een der tentpalen aan komt, die breekt.' Meteen zakt de tent gedeeltelijk in elkaar en Omar en Voisin worden onder het zeil bedolven. Van die gele genheid; maakt Jaap gebruik om er vandoor te gaan. Hij kwam op een donderdagmorgen bij Robert pp kantoor. „Morgen."..zei hij. „Ikvind, dat U hier maar'op moet passen. Die vrou wen van de- Franchise kunnen dat niet. Ze stoppen tientjes in theepot ten, boeken en noem maar op. Als je een telefoonnummer nodig hebt, staat 't tien tegen een op een papie ren rijksdaalder geschreven: Neemt TT 't dus maar voor'ze onder Uw be heer.' Hij viBte een rol bankbiljetten uit zijn zak en telde met een ernstig ge zicht twaalf briefjes van honderd neer. „Twaalfhonderd gulden", zei hij, „aardig hè." „Wat betekent dat?" vroeg Robert Etomverbaasd. „Kominsky." „Kominsky"? „Hebt U er danJniet op gewed? Na En Robert was ervan overtuigd, dat de tip die de ouwe dame gegeven de Watchman met hetzelfde ftommen- heeft? U gaat me toch niet vertellen, taar zou verschijnen de volgende vrij- dat U 't vergeten bent?" dag. „Om je de waarheid te zeggen, Stan .hs rest van de pers had zich als ben ik zelfs vergeten dat er wedren- 't ware met vreugdekreten op het nen bestaan. Maar jij hebt dus op nieuws gestort en zelfs de rustigste Kominsky gezet?" kranten kwamen met koppen als: „Natuurlijk, En dat ia de tien pro- „Is dat die kleine man, op wie je ons ONGEBRUIKELIJKE BESCHULDI- cent van m'n winst die ilc haar be- 'af had willen schuiven de eerste GINGEN 'en ZEER VREEMDE loofd had." „dag?". RECHTSZAAK. „Tien procent? Dan zwem je in j® De meeste bladen beaehrevert uit- geld, Staiüey." ••„Ik ben bly dat ik me met af heb voerig de medespelenden in het dra- ,En of. BUI ook trouwens. Hij gaat platen schuiven. ma, van de hoed van mevrouw oen bontjas voor zijn vrouw kopen. '.„Ik hoop dat je nog blij bent als Sharpe af tot Betty Kane's blauw »Nou nou' 2el Robert, terwijl hj 1 alles achter de rug is,' zei Robert kostuumpje toe. Er waren foto's van het Seld wegborg, „als de Sharpes ernstig. UJ de Franchise, de Hoogstraat in Mil- aan deze'kwestie failliet, gaan, kan „We moeten U nog bedanken voor ford,. een schoolvriendinnetje van de oude mevrouw dus altyd nog tip- het_borgstaan," zei mevrouw Sharpe Betty Kane en alles wat maar in de geefster worden."- achter m de wagen. verte met de zaak te maken had. Stanley keek naar zijn bezorgd ge- - ïiirVe- m r10016" ®aan i n' Roberts hart zonk in zijn schoenen. Z5cbT zei Marion, gunnen we langzamer- Zowel de Ack-Emma als de Watch- Het ziet er. met goed voor ze uit, ajn gang v yi;'en*T man hadden het geval als een stunt he?" zei hy toen. Hy had hun de hulp van Kevin Mac- gebruikt. Nuwas het iets van natdö- „Beroerd," zei Robert. dermott bezorgd, dacht Robert, en dat naai belang geworden een soort ere- »De- vrouw van Bill is m de recht was gewoon nog toeval ook. Maar 2aafc bijna. zaal geweest," zei Stanley. „Ze zei, verder. Wat had.hij verder voor ze voor 't eerst voelde hij zich wan- dat ze dat kind ni'et zou geloven al kunnen doen. Ze moesten over hopig. Nog steeds kon hij niets voor vertelde ze dat er tien dubbeltjes m veertien dagen in Norton terecht- de verdediging aanvoeren nog een gulden gaap". „O nee?" zei Eo- staan en er was nog niets om tot steeds had hij geen enkel feit'om in hert verwonderd, „hoezo?" hun verdediging aan te voeren. Norton mee aan te komen. Hij „Ze is te goed om waar te zijn, zei TTnmmornTTir i# voelde zich als iemand die een stapel ze.-.Zo is geen enkel vijftien jarig HOOFDSTUK 18 kisten om ziet vallen en weet dat ze meisje De kranten hadden een grote dag die op hem neer gaan komen, maar die „Ze is nu zestien. woensdag. niet weg kan lopen en zich evenmin »G°?d- zestien dan.Maar'deviouw Nu het Franchise-geva! een rechts- kan beschermen. van Bill zegt, d^; ze zich haar eigen zaak was geworden, bleef het niet De rapporten van Ramsden wer- riid nog. -tegoed herinnert, de tij« alleea een kluifje voor de Ack-Em- den iedere dag korter en cntmoedl- dat 2y_ vyftien was en dat öe gro. ma.cn dc Watchman, maar kon ieder- gender. Ramsden was nijdig. Hij had onschuldige ogen van. aar wonae •een zich ermee bemoeien. Dat nam nog nooit in zijn leven met iets zo «aar geen moment iets wijs iconae niet weg, dat de Ack-Emma er wel weinig vooruitgang geboekt Dus was ma£en* voor zorgde zijn dankbare lezers er- hij kortaf, nijdig en zuur. r.Ik b.e" banS dat 2e f® 3Ury 3 aan te herinneren, dat zij allang ge- Het enige prettige in de dagen die W1JS zat maxen. zien hadden wat er aan de hand was. volgden, werd door Stanley uebracht. (Wordt vervolgd).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1