.LAATSTE aNK GODWIN SPROETJE SPARKS AVONTUREN van - V KAPITEIN Kilo's slanker Scheepskok in haven van Delfzijl verdronken 's nacht s pijn BonKorets Rode Kruis helpt Griekenland JOSEPHINE TEY Donderdag T4 maart 1957 I regering is niel gevallen: wij hadden lier ook niet venvsclit, f 1 maar evenmin hadden wij vermoed, dat het zozeer een dubbeltje: J"P 4)» kant zou worden, Dal d'. V.V.D. dit kabinet niet erg gun stig ge/ind is. is haar goed recht al? onbetwistbare oppositiepartij. Maar het feit, dat de A.R. p.0 onbekommerd er zo regelrecht afstuurt op een kabinetscrisis, al? .,cze gelegenheid is gebleken, doet toch wel aan .als een ietwat kwalijke verrassing: Het is mogelijk, dat het huidige kabinet in de strikte zin niet als parle- inentair kan gelden; en in elk geval moet worden erkend, dat de partijen, "di® eT zitting in hebben, zich van de.- aanvang af een zekere mate van "Vipjheid hebben voorbehouden. Maar ais één'-fractie zich op intensieve wijze met de formatie heeft bemoeid, dan is bet wel die van de A.R. partij. En als één fractie zich thans als volledige oppositie gedraagt, dan ie' het die van dezelfde A.R, partij Dc heer Bruina Slot verkondigt met luider-stemme, dat zijn fractie onverbiddelijk zich zalkeren tegen de socialistische neigingen van dit kabinet. Maar er is niets specifieks socialistisch in de opvatting van de regering, dat wanneer, haar bepaalde inkomsten worden onthouden, het gat door belastingheffing moet worden gevuld. En ook de wens, dat ge blokkeerde eigenaarsla sten in de landbouw ter sanering van die landbouw, móeten, worden aangewend, is meer een consequentie van het ingrijpen der overheid in deze bedrijfstak dan een specifiek socialistische hebbelijk heid. Het is nog altijd zo geweest en zal ook steeds zo blijven,-dat hulp verlening op "grote schaal, hoe en w-aar dan ook, moet uitgaan van de" gedachte dat ze tevens de voorwaarden schept tot structurele -verbetering. De Nederlandse regering, de landbouw tegemoetkomende, kan vragen, dat zij zekere bevoegdheden krijgt ten opzichte van de onrendabele bedrijven. DE klaarblijkelijke mening van de heer Bruins^ Slot en de zijnen, dat het socialisme zou beginnen bij de gerichte besteding der geblokkeerde gelden, is volkomen willekeurig. "Waarom niet bij. de steun: aan de landbouw zelf? De kwestie i$ (wij hebbed dat al enige malen eerder uiteengezet) dal de in vroeger tijd gepropageerde en vrij algemeen aanvaarde algehele tegenstelling tussen socialistische en niet-aocialistische opvattingen al lang is opgeborgen in het rijk der ficties, In een maatschappij als de onze zijn de verschillen tussen de democrati sche partijen uitsluitend van graduele aard. Nu kunnen graduele verschil len nog groot genoeg zijn, maar toch niet zo groot dat er niet over te praten zou. vallen of dat ze geen tussenwegen zouden openlaten. Dat deze mogelijkheid inderdaad aanwezig is, bewijst 'de totstandko ming van het huidige kabinet op brede basis en de formulering van een gemeenschappelijk regeringsstandpunt over de bestedingsbeperking. Wat ons betreft, wij hebben geen zwak voor dit kabinet en wij bewonderen de bestedingsnota stellig niet in alle opzichten, maar zijn bereid om te erkennen, dat onder de gegeven omstandigheden in belde gevallen een betere oplossing bezwaarlijk mogelijk was geweest. In do bestedingsnota vond men van alle (gradueel verschillende) stand punten wel iets terug. Dat was logisch. Dat de fracties er hier en daar wat aan poogden te tomen, lag ook wel in de rede. Maar gelet op de aard van het door hc aanvaarde ministerie waren hun mogelijkheden wel veel beperkterdan wanneer regering en oppositie zich duidelijker hadden afgetekend dan nu het geval is. WAT heeft de A.B. fractie echter gedasn? De heer Bruins Slot is hoog te paard gestegen en heeft wat hij beschouwde als de socialistische bijdrage aan de not? willen wegwerken. Als Sint Joris is hij tegen de draak te velde getogen, daarbij in feite ce eis stellende, dat, om in zijn gedachtensfeer te blijven, bet huidige gemengde kabinet anti-socialistische politiek voert. Hier tekent zich dezelfde tegenstelling en dezelfde pretentie af, die men zich zal herinneren uit de tijd-vaa de kabinetsformatie. Wat ver heelden de. heer Bruins Slot en de zijnen 'zich? Dat zij de grootste re geringspartij op non-actief kunnen zetten? Dat een politiek onzekere en zoetjesaan vrij onbelangrijke groep geroepen zou zijn, iri 's lands zaken de beslissende factor te'zijn?Het is waar, bet is de K.V.P. geweest.' die het paard, heeft geschonken, dat de heer Bruins Slot nu zoparmantig •berijdti'Dit ymaakt de huidige politieke constellatie zo onzeker. Wij weten niet; ..wat de' beide „volwaardige" .anti-revolutionaire minis ters denken over de volwaardige oppositie van de fractie,-waar zij uit voortkómen. Maar' het kan nauwelijks .twijfelachtig zijn of de grootste partij in de Kamer zal op enig tijdstip de consequenties trekken, ais de K.V.P. al te veel op liet paard van de heer Bruins Slot blijft zetten. Dc heer Romtne en zijn club hebben zelf hun keuze in de hand: die tussen enerzijds samenwerking met een grote progressieve partij enanderzijds doorgaan onder h&vjuk^yan de heer Bruins Slot, wiens fractie, klein als suj - is, niettemin oprgrond van haar onmisbaarheid in een nieuwe constel latie de meest vergaande eisen zal stellen. Zó kan het in elk geval niet doorgaan.-: JURY SPREEKT HET ...SUHUl.DiS" WT I)v."r''(.kV V;.' d 1 1 I .jDtf/'jury •'heeltBottjïSajünn>schuldig bcvCqdcu- Dc heeft hejviqlH, dsi;, hij', Stoel jrjl' .Lit -- u i t'/vi V p i c - rechtsielfijMï bepsaCdh' tsï Jc4 wsoi', '58 Toch waren en zijner ook nu nog velen, die de juistheid reportage van de .internationale bad mintonkampioenschappen. 's. Avonds van 8 tot S-'; nogmaals een Duits relais: „Melodie der Welt", een in ternationale muzikale show met Peter Frankenfeld als conferencier. HET Concertgebouworkest heeft dit jaar géén Beethoven-cyclus. De AVRO zal op vijf op elkaar vol gende donderdagavonden wél een cyclus van de negen symfonieën uit zenden, geheel samengesteld, uit voor de oorlog gemaakte opnamen van het Amsterdamse orkest onder lei ding van Willem Mengelberg. DE Amerikaanse televisie heeft voor het eerst een „open" uit zending gewijd aan een hsrt-operatie. De kijkers in Detroit hebben een operatie kunnen zien die werd ver richt in het Grace-Ziekenhuis. GOED spel hebben we gisteravond gezien van Bernard Droog en Arniy de Lange in, de t.v.-beiverkinp van Norman Kings toneelstuk „In (Advertentie fJtf.J Waarom de laat van ongezonde fen vaak lelijke) dikte nog langer met u meedragen? BonKoreti geven u in enkel», weken weer uw jeugdig slank figuurl Nb. de maaltijd een dragee met een slokje water - en u verliest ponden per week. BonKorets werken volgens bet principe van dehydratie - eenvoudig en snel- Opgehoopt vet smelt weg. geen loomheid en verstop ping meer. Veroverende charme straalt van u af. "U voelt u weer opgewekt en monter - een ander mens! Begin «en nieuw leven - begin nog vandaag met BonKorets, ƒ3.30 per flacon. DELFZIJL. De 47-jarige- P. F. t>. C. van Altenburg uit Rotterdam, scheepskok van het motorschip „Ma ria S"-,; is «bij het aan -boord gaan in de haven, van Delfzijl geraakt en .ver dronken. De .Maria S", laadt in ï?èÜzijl chiii-salpeteryyoor Ipswich. Het slachtoffer was ongehuwd. Advertentie LM.) en aldoor wakker 'AKKERTJES" helpen direct Eerste elektronische admmistratiemacïiine i in Nederland ARNHEM. Op het hoofdkantoor „van de Nederlandse Heide Maat- echappij,in Arnhem zal op 23 maart de nieuwste elektronische admini- stratiemachine door de. directeur-ge neraal van de landbouw, jr. A. W. van de Flassche, in gebruik worden testeïd. Dit is heteerste toestel van eze aardiin. Nederland. DEN HAAG. Ten behoeve van de slachtoffers der aardbevingen in Griekenland heeft het Nederlandse Rode Kruis een partij dekens, textiel- goederen en toiletartikelen gestuurd aan het Griekse Rode Kruis. .Luister! wat WAS DAT VOOR GELUID ÖAH Hat ttn stof hangt hier 1 Op het eiland is hij niet meer veilig. Maar waar dan hu heen? Dat komt er niet op aan: eerst moet hij dc sloep hebben bereikt. Achter zich hoort hij Voisin schreeuwen om zijn geweer. 2952. Omar ben Abas en Voisin zijn even be- hij kan er anders in de sloep van door gaan." Ja. duusd, maar zij krabbelen snel overeind. Waar is waar is dal verdraaide geweer nou? Jaap Ter- Terwinde gebleven? „Daar gaat hij!" schreeuwt winde loopt wat hij lopen kan. Hij heeft een Omar; „waar is uw geweer gebleven, kapitein kleine voorsprong en inderdaad is hij van plan Voisin? We moeten hem te pakken krijgen, wantnaar de schuilplaats te gaan, waar de sloep ligt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1