Es WEGENBOUW EN GEMEENSCHAP Onschuld op schoolschoenen Dreischor vierde 106e jaardag van opa Kip Hongaarse bladen in de Europese kiosken In plaats van Bonte Trein vo seizoen n Geen basis WIN ZO'N PRACHTIGE NESCAFE km l Zevenjarig jongetje te Rotterdam verdronken Oneerlijke vinder van twee mille licht gestraft Zweden dient weer protest in over Russische employe's Vele geschenken en gelukwensen LIGA-boys zijn stoere knapen! Twente ondervindt overlast van gezwollen beken Explosie doet tanker zinken RADIO ENÉV. SPROETJE SPARKS 1 1 «ir doör. AVONTUREN VAN KAPITEIN PI door JOSEPHINE TEY 2 Dinsdag 19 maart 19:17 DE wegen plannen vormen zo zoetjesaan de grootste bedreiging van het landschap, zegt het jaarverslag van de Nederlandse Vereniging tot Behoud van .Natuurmonumenten. De verhoudingen hebben zich gewijzigd. Aanvankelijk was het .niet de wegenbouw en zelfs nauwelijks de stedebouw, die tornden aan het landschap. Het was de kunstmest, die het landschap aantastte. Eeuwenlang was het ontginnen van gronden afhankelijk geweest Yan dermate van .beschikbaarheid van natuurraest. En van {fat artikel schoot nooit iveel over, noodzakelijk als het was om de bestaande cultuurgronden iiï ietwat goede staat te houden. Zo bleven de onvruchtbare streken wat ze waren: zandverstuiving, heide, bos. De kunstmest veranderde de toestand radicaal. Met behulp daarvan en van de stadscompost zijn in een halve eeuw tijds de woeste gronden in Nederland voor. een belangrijk deel verdwenen. De Vereniging tot Be houd van Natuurmonumenten, later gesecondeerd door tal van regionale 7 verenigingen, heeft intussen wel het een en. ander kunnen redden. De geschetste gang van zaken werd hevorderd nog door een ander proces; het verval van het 'grootgrondbezit, als gevolg van de wijziging der- maatschappelijke verhoudingen. Het er op na houden van grote en deels improductieve landgoederen werd te duur. Er waren wel liefhebbers: de landbouw, en de woningbouw. Dat het schadelijk kón zijn voor de gemeenschap als geheel, is lange tijd onvoldoende ingezien. Geleidelijk echter wint de gedachte vdd dat. wanneer dan de gemeenschap de verant woordelijkheid van de grootgrondbezitters overneemt, zij er in aller belang voor heeft te zorgen, dat de natuurruimte. blijft, opdat niet de praktische, commerciële en gestroomlijnde maatschappij verstikt in haar eigen per- fectie. Er moeten, grenzen blijven tussen natuur en cultuur; er moet plaats blijven om te ademen. Het is een eis van geestelijke gezondheid, dat er een tegenpool blijft van de steenwoestijn der, randstad met haar goeddeels materiële bestaansgronden,;.. I N dan komen we van de kunstmest bij de wegen terecht. De grote wegenbouw van deze tijd behoort bij het perfectionisme. Het zake lijke mit. van een nét van viexbanige autowegen met zo weinig mogelijk gelijkvloerse kruisingen ontkent niemand. Hier als bij zovele belangrijke zaken liggen, de grenzen daar, waar het nut begint op te "Wegen tegen belangen, van andere aard. Wordt het wegenvraagstuk niet te veel een obsessie? Er zijn, geregeld achter het stuur zittende, lieden, die het heil der mensheid zo zoetjesaan vrijwel uitsluitend plegen te ver- binden aan de totstandkoming van zekere nieuwe wegen en nieuwe brug. gen, aan het afsnijden van bochten en aan het verdwijnen van overwegen. Men begrijpe ons goed, wij willen geen twijfel wekken aan de voortreffe lijkheid van dit soort maatregelen. Wij willen alleen maar waarschuwen, dat hetgeen wordt opgeofferd aan grond en alles wat daarop groeit of in de loop der tijden'er mee is vergroeid, nimmer terugkeert. De ingenieursbekwaamheid in Nederland is vaak geprezen, binnen en ook buiten de grenzen; en stellig niet ten onrechte. Deze bekwaamheid is echter eenzijdig. Er is nauwelijks een probleem, dat de ingenieurs niet oplossen, maar hét gebeurt alles in één richting. Naast de wereld van overbruggingen en overkluizingen en viaducten en tunnels en eindeloze routes.van asfalt en beton bestaat een andere wereld; en wee de mens, als die twee elkaar niet meer verdragen. Daarvan ontwaart men tegen woordig de duidelijke symptomen; en vandaar de noodkreet in het verslag van Natuurmonumenten. De. techniek is bezig het landschap tc overwinnen en verdringen. En zó kan er een ogenblik komen, dat de mens verloren :-en met lege handen temidden van zijn geniale beton- en staalconstructies staat. DIT is geen pleidooi om de wegenaanleg maar te staken. Het is slechts een commentaar óp een stukje jaarverslag en een poging te meer om zoveel mogelijk mensen er vaa te doordringen, dat bij de aanleg van wegen tenminste evenveel belangen behoren te worden ontzien als behartigd. Voor de keuze van een wegtracé bestaan steeds verscheidene mogelijkheden; een waardevol landschap kan men 1 'echter maar eenmaal bederven. Uit de klacht van Natuurmonumenten moet worden afgeleid dat, vcorzoveel er onzorgvuldigheden worden begaan bij het opmaken der plannen, het veelal'het landschap is, dat bet loodje 'legt. T.Nu zullen de ingenieurs misschien zeggen,.dat de. mening van, Natuur- monumenten toch ook eenzijdig is.. Dat is wel waar;, alleen vertegenwoor digt die mening veel meer dan zij denken. Er wordt over tal van dingen ^gesproken in het'parlement, maar bijna nooit over het kiezen van de "routes der wegen. Waar is bet andere, geluid dan. dat van de techniek ■en van het zakelijk belang? Waar is dc stem die zegt, dat het leven in de stad alleen maar leefbaar is, als er daar buiten nog. iets ïa wat de naam van landschap waard is? Ons bezwaar is, dat althans over de grote wegen nauwelijks hoor en wederhoor bestaat. Kant en klaar komen ze te voor schijn uit gesloten kamers, en ieder móet maar genoegen hemen met wat ze van Nederland overlaten. En dat is toch werkelijk wel wat teveel gevraagd. 7' - (Adueztentie LM.) Nescafé geeft U weer een kans op zo'n sierlijke, handige Nescafé kan!' De prijswinnaars op onzo tweede limerick advertentie hebben inmiddels ook reeds bericht ontvangen. Was U wéér niet bij de gelukkigen Ziehier dan Uw derde kans 1 Doe als volgt: Maak deze limerick afl Charlotte, een schoonheid in Rijen, houdt dolveel van baklekhernijen Voor Nescafé-crème kent zij haast geen rem Schrijf op de achterkant van het volledige etiket van een bus Nescafé (formaat doet er niet toe!) Uw naam en adres in blok- letters plus de laatste regel van de limerick en zend dit aan; Nescafé. Postbus 1300, Amsterdam. In linkerbovenhoek ver melden: PRIJSVRAAG. Laatste datum yan inzending 28 maart 1957. Alléén prijs winnaars krijgen vóór 12 april a.s. bericht 8wrf ».vJf. *i* Uw wlnkutlar ef. Junior bui f L43 Normale bu* f 2.5S Familie bua f 9.20 CoffelntiTÜ Normale btu f 2.90 Familie bua t 10.45 Nescafé ia he< «eéeponeeró» merk oplosksra koffie, waarvoor dt kan ki oata-orp«n- ROTTERDAM. De rivierpolitie heeft maandagmiddag in de Waal haven te Rotterdam; het stoffelijk overschot aangetroffen van de zeven jarige H. A. A. Poppelier, die thuis hoort aan boord van het sleepschip ',;Le Havre", dat in die haven ligt. Gisteren werd het ventje vermist. Vermoedelijk is het by het spelen.te water geraakt en verdronken. DEN HAAG De Amerikaan se admiraal Arleigh A. Burke. chef van de afdeling „Naval Operations" ;zal op 2 en 3 april een bezoek aan Nederland brengen om besprekin gen te voeren met dé Nederlandse 'marine-autoriteiten, AMSTERDAM. De politierechter heeft een oneerlijke vinder van twee duizend gulden, de tuinman A. de B. uit Diemen. een voorwaardelijke ge vangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van drie jaar en een geldboete van zestig gulden opgelegd. In de Boerenleenbank Diemen had De B. op 24 januari twee bankbiljet ten van duizend gulden op de grond zien liggen. Inplaats van ze aan de loketambtenaar te geven had bij ze in eigen zak gestopt. Zijn vriend, de tuinman. J. A. B., die een bankbiljet zou wisselen, waarvoor hij vijfhon derd gulden zou krijgen, werd ver oordeeld tot een geldboete van zestig gulden. STOCKHOLM Zweden heeft bij de Sowjet-Unie geprotesteerd tegen de activiteit van twee Russische em ploye's van de Sowjet-ambassade in Stockholm, Het protest houdt verband met de recente veroordeling in Stockholm van de Turkse onderdaan van Ar meense afkomst Bedros Zartaryan. Hij kreeg tien jaar dwangarbeid. De nota met dit protest die op de Sowjet-ambassade in Stockholm is overhandigd, ging vergezeld van een afwijzing van de Sowjet-beschuldi- ging, dat Zweden betrokken is bij spionage tegen de. Sowjet-Unie. De; tfetelegram van de commissaris der DREISCHOR. Nederlands oudste mannelijke inwoner, opa Jan Kip, is gisteren 106 jaar geworden en alle ingezetenen van zijn woonplaats Dreischor hebben het feest meege vierd. Talrijke geschenken en vele gelukwensen, waaronder een felicita- Zweedse nota noemt de Sowjet-nota over Zweedse spionage- een „reeks absurde verklaringen, en beschuldi gingen". (Advertentie LM.) Koningin in Zeeland, mocht de krasse Schouwenaar in ontvangst nemen. De festiviteiten ter ere van de jarige werden georganiseerd door de plaat selijke Oranjevereniging. Zij begon nen 's middags om half twee met een tractatie voor de schooljeugd. Vervol gens werd in de openbare lagere school een bijeenkomst voor de be jaarden gehouden. Deze. groep van. boven-65-jarigen vormt het vijfde gedeelte van de totale bevolking der gemeente. Opa Kip, vergezeld van zijn enige dochter, heeft een uur in hun midden vertoefd. Hij werd binnengeleid door burgemeester A. H Vermeulen, die de jarige, inplaats van zjjn scheermes, dat bij de februariramp van 1953 ver loren ging, een elektrisch scheerappa- raat overhandigde.: Opa Kip hield een korte toespraak, waarin hij onder meer verklaarde 108 jaar te zijn, een feit, naar hij zeïde, HENGELO Door de enorme re genval van het afgelopen weekeinde zijn de Berflobeek en de Driener- beek in Twente buiten hun oevers getreden. Tuinderijen en straten 'in Hengelo kwamen blank te staan. In de Oldenzaalsestraat kwam het wa ter tot aan de drempels van de huizen en stroomden tal van kel ders onder. Ook in andere Twentse steden cn dorpen ondervond men overlast van het water. Het verkeer werd aanzienlijk vertraagd. dat nog nooit in zijn leven was voor gekomen. Niemand kon hem dit be twisten. Burgemeester Vermeulen, sprak de hoop uit, dat opa Kip 110 jaar zou worden en Nederlands oudste inwo ner, die nog goed gezond is eri" overal van weet mee te praten, zei zulks evenzeer te hopen. De bewoners van Dreischor hebben de dag verder 'doorgebracht met draaiorgelmuziek, een. optocht- en dansen in alle cafés. SAN FRANCISCO Het 7.296 ton metende Liberiaanse tankschip „Perama", dat door brand en twee ontploffingen zware schade had op gelopen, Is in de Golf van Mexico, ongeveer driehonderd km ten zuid oosten van de baal van Tampa, gezonken. Aanvankelijk had [men gedacht het schipnog naar een.haven te kunnen slepen, maar onderweg ver dween het in de golven; De beman ning van. 43 personen kon het tank schip bijtijds verlaten en werd aan boord genomen van het Amerikaanse vrachtschip „Claiborne", dat op weg was naar San Juartop Porto Ricó. G EEN „Bonte Trein" meer, maar een hotel, dat „Elderado" zal WENEN. De kran tenkiosken in een aan tal Europese landen ver- tonen iets nieuws: bla den in het Hongaars, welke geschreven zijn door gevluchte journa listen 200.000 (Italië's Hongaarse krant» zullen verdwijnen. In geleid door de Italiaan- tussen lopen gevluchte se schrijver Ignazio Si- Hongaarse schrijvers j lone cn de kosten van met een ander plan publikatie en versprei- rond. Zij willen „irodal- ding worden gedeeld r.j ujsag" (Literaire door de drie Romeinse Gazette) in het westen voor dc bijna dagbladen La Guistizia, uitgeven. Dit weekblad. Hongaren die II Mcssagero en La dat jarenlang in Hon- hun land na de oktober- Voce Republicans en garijè uitsluitend door revolutie verlaten heb- de tijdschriften Europe communistische schrij- bcn. Libera cn Tempo Pre- vers geredigeerd werd, Het 7iin bescheiden sente. heeft een grote rol ge- bladen van zes of acht pe..Svajci Magyar hir- spceld in dc Hongaarse pagina's, die een of aao-tHcmgaars nieuws revolutie. Voor de re- twee km wr „rf,0ir m Zwitserland) wordt volutie van oktober was veSihijaSi/IngS d°°- de .Jrodaimi .Ujsag" reads Duitsland Italië Frank dagbladen van Zwitser- zo populair geworden, rijk zSlmd en lafld en geredigeerd dat het praktisch in Oostenrijk. De meesten door de redacteuren van Boedapest niet te koop worden in de vlueh- Se f anten. Andere •»- - telingenkampen ver- Hongaarse weekbladen spreid. vindt men in Londen, Wenen, München en Anderen.niet-Hon- Kopenhagen. gaar se krantenuitgevers Aangenomen kan wor- journalisten en druk- den, dat na enige tijd, kers verlenen hun me- en zeker.als de vluch- dewerking. Zo wordt telingen, overzee zijn bijvoorbeeld „Olaszors- vertrokken, de meeste zagi magyar ujèsag" van deze publikaties was en de naar vrijheid hongerende Hongaren betaalden er zwarte prijzen voor. Daar velen der schrijvers die voor het weekblad wérkten zich nu in het' westen bevinden, heeft hun plan om het in de vrije wereld .uit te geven een. goede kans van slagen. heten.'Dit schijnt het eersté resul taat te zfju van Karei Priors be moeiingen met de AVRO-ontspsn- ningsprogramma's. Natuurlijk komt dat Hotel Eldorado er niet voor het volgende sei zoen, Maar iets mag er al over worden verteld. Het Is de bedoe ling, dat tn het hotel bepaalde personen Wonen, wier rollen ver tolkt zullen worden door een vaste „cast" van artiesten. Het eerste deel van het programma zat worden ge vormd door een humoristisch ver volgverhaal, waarin „gasten" en vaste bewoners optreden. (Maar de vraag VAN YVIE IS DIE TEKST? blyft nog onbeantwoord). Daarna verhuist men naar de speelzaal, waar met de luisteraars een quiz wordt gespeeld. Met enige fantasie kunt u het slot a! raden: een show in de recreatiezaal, met medewer king van o.a. het Cosmopolitain Or kest. DE televisie-to- ren bij Marke. lo is al een goed eind op weg naar z'n voltooiing. Toch zal het 1958 wor den. eer dc relais- zender voor ooste lijk Nederland in bedrijf kan wor den gesteld. De be tonnen toren is 1U.5 meter hoog. Daarop komt een antenne van 63.5 meter. Op verschil, lende andere plaat sen in het land wordt aan televi sietorens van dit type gewerkt. O.a. bij Goes en bij Ap pelscha. Zij zullen ontvangst van de .Bussumse program ma's in alle provin cies mogelijk ma ken. EEN diner op te levisie, dat is tot dusverre nog niet vertoond. Als het betrouwbare Deen. se blad „Polltiken" het bij het goede eind. heeft, zal het op 21 mei gaan gebeuren. De tele visie in Kopenhagen zal dan haar camera's ópstellen in de zaal van kasteel Amalienborg. waar koning Frederik van Denemarken, koningin Elizabeth en prins Philip van Enge land een banket aanbiedt. ..Eurovi sie" gaat deze „lekkere" reportage reiayeren. J wil was goed, het resuUuat Weef magertjes. Het spijt ons oprecht_dat we geen milder oordeel kunnen uitspreken over het KRO' tv-programmet „Maandagavond-cock tail". (Tegen een politieke poppen kast hebben we geen bezwaar, om dat het weren van de politiek vit de ether gelijk is aan struisvogel politiek. Maar het debuut uan de KRO-poppenkast was teleurstellend: Charle3 Boost had geestige caricatu- ren getekend, die echter géén pop pen werden. De berijmde tekst van mr. Jan Berks was weliswaar rijk aan toespelingen, maar daar stond tegenover dat fty teveel tn- de Tho- masvaer- cn Pieternel-trant was ge schreven en net niet duidelijk ge noeg was pm door hendie niet da gelijks het parlementair gebeuren volgen, begrepen te worden. Het filmrubriekje „Blik in de monitor" werd slecht gepresenteerd; dit kan van „Open doekjes", de toneelru briek, niet worden gezegd. Tegen het vlotte optreden van Jan Willem Ha/-. stra hebben we het bezwaardat hij té veel teil doen in een kwartier. Maar liefst zeven voorstellingen mits. gaders een (aardig) interview gister. avond. Er wordt toch al zo vaak be weerd, dat televisie de- oppervlakkig- hetd tn de hand werkt.,.. Rob Gerards éénakter „De' antiquair" trok van een op zichzelf aardig gegeven ge-.. ring profijt. De zwakke tekst, die de spelers allen-langs elkaar heen laat praten, werd niet sterk gespeeld, kon dat ook nauwelijks worden. Pater Leopold Verhagen, die de epiloog verzorgde, was de ster van de avond. Hij is *n typische tv-persoonlijkheid, die weet hoe hy z'n kijkers moet benaderen H. S. VANAVOND over Hilversum I géén „Bonte Trein" maar een operette: „Der VogelhSndler" van Carl Zeiler, met o.a. Annenke van der Graaf en Bert Kobbe. Hugo de Groot dirigeert; Flip van der Scha- lie schreef en spreekt de verbin dende teksten (20.05—21.15). Op de andere zender voert het Utrechts Stedelijk Orchest met medewerking van solisten en koren, onder lei ding van Paul Hupperts, Ravels ope. raballet „L'enfant et les sortilèges" uit (21.5022.40). De televisie brengt als hoofdfilm „De slaapwandelaar" met Fernandeï. f)E lente maakt ons mooier, trinet ik. En vriendelijker. De men sen op straat kijken niet rr.eer alle maal of ze op weg zijn naar Hun eigen begrafenis. Ze hebben opééns tets van „we zijn 't tóch nog te bo nen gekomen'' in hun blik. Soms hoor je er zelfs een fluiten oj neu riën, Ik weet het uit eigen ervaring, want ik heb' voor mijn doen een enorm eind gelopen. Toen ik moe en dorstig was geworden zocht ik naar een terras, maar vond alleen een café dat alïe ramen had open gezet voor de frisse lucht. Die kwarh. daar maar zelden, dat kon je zien. Want het was zo'n uit fenttsse schemerlamphoekjes opgetrokken wijketablissement voor jongelui, die, onder voordelig ,t licht, een uurije hand in hand willen, zitten. Midden tn het pand stond, als een barbaars afgodsbeeld, een Music for the mil lions automaat te gloeien. Het is een ons door Amerika toegebrachte zegen, waarin je slechts'n dubbeltje hoeft te doen om een van de vijf tig op een lange lijst vermelde mu- ziekennummertjes te. horen. Nu brandde het apparaat wel maar hel speelde niet, wttnt ik had geen muzikale behoeften, de kelner keek wel uit en verder wdsi er «ie mand. Tenminste, aanvankelijk niet. Na een paar minuten wipte een door lente omfleurd meisje binnen, dat een kopje thee. begeerdeEn .toen.- het haar nét gebracht was, ver- scheeneen ondernemend lopende jongeman, die haar onmiddellijk op z\jn radarscherm nam. Hier lag brandstof .voor een idylle dat was duidelijk. Wéértjezei de jongeman en keek in haar richting. Maar ze vond het voorlopig buiten interessanter, zodat de kelner de scherven maar opveegde door te melden: v „Ja zómer, bepaalds' „We zullen eens een stukje mu ziek maken", vcpid de jongen. Hij bleef haar beloeren. Het meis je schonk beuallig nieuwe thee - in haar kopje, mimisch 'volmaakt ge desinteresseerd: Nu ging dé jongen voor het apparaat staan en begon in de lijst met titels te zoeken: Aan gezien zo'n collectie van alle denk bare markten thuis is. bestaat er voor ieder de mogelijkheid zyn diepste persoonlijkheid te doen weer klinken. Zeg mij de plaat die gij kiest en ik zal U zeggen trie gy zijt. Je hoorde het dubbeltje vallen en het knopje indrukken. De ma chine nam een zuchtende aanloop en barstte toen uit tn „JVfacfc the Knifedoor Louis Armstrong. Het heerlijk entrain van dit stukje, even bly als vrijmoedig aan Weill ont. futselde jazzmuziek vulde het café dadelijk tot in alle hoeken. Zelfs de kelner, naar zijn hoofd te oordelen lang geen vrolijke broek, wiebelde eên beetje op het ritme mee. De jongeman stond naast zijn prestatie met de grpns van triomfan. telijke medeplichtigheid, die zo'n keuzekaxt je voor je dubbeltje schenkt en keek naar het meisje, of hij zeggen wilde: „Daar heb jij niét van terug, hè?" Maar zij dronk kaar thee roer loos, Zelfs .haar voet bewoog niet op dc maat. Toen Armstrong gereed was, leek de stilte onwerkelijk stil. Terwijl de jongen, bij zijn pilsje, een nieuwe stap overwoog stond het meisje óp, liep naar de automaatdeed een dubbeltje in de gletxf.en koos,JJet 'zoemen «dn de ronddraaiende platen begon weer, We zaten, allemaal erg in spanning,, want nu zou ze pre ken, de sphinx.... 't Werd zingen. - Een lauwe limonade stem, -die aanhief: „Avé Maria...," Verzaligd ging ze zitten luisteren. „Wat krijg je van me?" vroeg de jongen, verpletterd aan de .kelner. Even later liep hy buiten. Neen, hier was geen basis voor geestelijk co-ntact. Zelfs niet op een lentedag,... KRONKEL. Liefdadigheidsbal voor Unicef bracht 2070 op DEN HAAG Het-op 9 februari j.I. in, het Paleis. Noordeinde gehou den jaarlijkse internationale- liefda digheidsbal van de organisatie van. studenten van het ^.International Institute of Social Studies"-in Den Haag, heeft 2.070,— opgebracht Dit bedrag is overgedragen -aan mr. A. M. Joekes, voorzitter van het Unicef- comité in ons land. m wéét waar Jtilt&UCM non MAAR Ï956. Vc Jaap Terwinöe, als hij nog in leven mocht zijn. hem niet meer dwars kan ritten. „Waar ligt die iloep?" vraagt hij aan .Omar. „ik zal er voor 'Sjrgen, dat niemand die boot meer kan gebrui ken." Omar wijst heni de plek, waar de sloep :r zekerheid hebben, dat 'ligt eri met de kolf van zijn geweer wrikt .Voisin een .7Avaar rotsblok los. dat met een dreunende slag op de sloep terecht komt. In zijn schuilhoek heeft Jaap Terwinde alles gehoord. Hij weet ook.; dat er een schip in zicht is en hoopt, dat dit Rob 77 „Eti Robert, heb je dat bewijs'ge kregen waarik om gebeden héb?» Ramsden was bijzonder in zijn schik, voor zover datbij hemooit zichtbaar was. - „Ikzal U maar meteen bekennen, meneer Blair," zei hij, „dat ik er niet veel in zag tóen U me naar dié school verwees. Ik ben erheen ge gaan omdat ik toch ergens moest be ginnen en omdat ik van de onder wijzers misschien iets meer van die Gladys te weten kón komen. Ik was al van plan één van mijn mannetjes op haar af te sturen om met haai- in kennis: te komen. Dat is'Ock. altijd een manier om een briefje in han den te krijgen. Maar U bent gewoon een wonder. Die school was precies wat we nodig hadden." „TJ hebt dus een. briefje?" „Ik zal het U vertellen. Ik hen bij- de juffrouw van haar klas geweest en heb haar alles uitgelegd. Bijna al les tenminste. Ik- zei, dat Gladys meineed had gepleegd, maar dat we dachten dat ze het onder druk had gedaan en dat we, om dat te bewijzen haar handschrift no- zal zijn met de „Laura". Maar dan hoort hij het S dig hadden, liefst In blokletters. hout van de sloep versplinteren, waarmee zijn f Goed, de juffrouw dacht na en zei laatste' hoop is vervlogen. Maar hij moet zich wel j toen. dat Gladys goed -m tekenen was schuil hóuden, want Voisin staat nu natuurlijk t geweest en dat. als zij zelf niets meer voor niéts. Shad, de tekenjuffrouw me wel zou kunnen helpen. We bexvaren name lijk altijd het werk dat de moeite waard is, zei ze. Nou, ik kan't me voorstellen. Dat doen ze zeker als troost voor alle stommelingen waar ze mee op moeten trekken. In ieder geval, ze ging in haar kast zoeken en ik hoefde niet naar de tekenjuf frouw, want ze haalde dit tevoor schijn," Hij legde een vel papier voor Ro bert neer, waar een kaart van Cana da op getekend was. Het zag er keurig uit en onderaan stond ia druk letters: DIT IS DE KAART VAN CANADA. Aan de rechterkant was het getekend; Gladys Rees. „Dc juffrouw vertelde, dat de school ieder jaar een tentoonstelling houdt van het beste werk en dat ze het dan bewaren, tot de volgende tentoonstelling. Misschien om het in die tussentijd aan inspecteurs te la ten zien of aan belangstellende ken nissen. Hoe 't ook zij, ze had Iaden vol met die rommel." ,,Ik kan het nog niet geloven," zei Robert, z'n ogen gericht op het werk stuk van Gladys. „Ja het is echt netjes gedaan. Eigenaardig dat het kind verder zo weinig ontwikkeld is." „Ze heeft geen hersenen, maar haar ogen en handen gebruikt ze goed, dat is duidelijk." „Gelukkig voor ons," zei Ramsden, „laten -we blij zijn. dat haar hobby geen handwerken was," •jJaJ' glimlachte Robert, „dit is een gift uit de hemel." (Op het gebed van tante Lin, dacht hij erbij)- ,,-Wie is de beste handschriften-ex pert?" Ramsden gaf een naam op, die hij noteerde. „Maar geeft U 't mij maar mee, ik ga toch naar de stad. Dan heb ik het rapport morgenvroeg:en kan ik het nog voor 't ontbijt bij meneer Macdermott afgeven, is'dat goed?" „Goed?" zei Robert, „dat is gewel dig." „We moesten maar meteen vinger afdrukken laten nemen van de teke ning en het kartonnen doosje. Er zijn altijd rechters die niet van hand schriften experts houden. Gecombi neerd met de vingerafdrukken ko men ze er dan niet. onderuit" „Het kan nu lopen zoals het wil." zei Robert, „dwangarbeid zullen mijn cliënten zeker niet meer krijgen." „Bekijk, 't maar van de lichte kant," zei Ramsden laconiek en Robert •lachte. JDenk maar niet dat 't geen pak .van m'n hart is," zei h(j, „al ben ik natuurlijk niet tevreden. Het. is heer lijk te kunnen bewijzen, dat Rose Glyn een dief;,een, leugenaar en een meinedige is en dat ze bovendien haar vriendin heeft gechanteerd, maar het doet allemaal niets, af aan het verhaal van Betty Kane. En ik .zou pas tevreden zijn als ik dat aan flarden zou kunnen trekken." „We hebben nog tijd "zei Ramsden, maar het klonk niet overtuigd. „Ja, we hebben nog tijd. Als er een wonder gebeurt" „Waarom niet? Die gebeuren toch. Hoe laat zal ik U opbellen morgen?" Maar het was-Kevin die de volgen de- ochtend belde, juichend en vol hartelijke gelukwensen, „Je. bent enorm, Rob. Dit is iets reusachtigs. Ik maak gehakt van ze." Ja, het zou een mooi kat-en-muis spelletje voor Kevin worden-en de Sharpe's zouden „vrij? uit de recht zaal kunnen vertrekken. Vrij onrnaar hun belaagd huis terug te gaan en verder te leven als „de halfgekke heksen die een onschuldig meisje be dreigd en mishandeld hadden." „Je stem is niet vrolijk, Rob. Werkt 't op je zenuwen?" Robert antwoordde, dat de Sharpe's ook zonder gevangenisstraf In de ge vangenis van Betty Kane's verhaal zouden blijven zitten. „Misschien niet," zei Kevin,' _„ik heb nog een appeltje met die juf frouw te schillen over het splitsen van dat pad. Kop op, Rob. Op z'n minst zal ik er toch voor zórgen, dat er niet meer zo onvoorwaarde lijk in -haar voidt geloof dl" (Woedt vervolgd).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1