D' Klassenstrijd in Engeland Kleur bekennen! H' Onschuld op schoolschoenen Ongerustheid over besteding van gelden voor defensie Heftige woorden over civiele verdediging Agrarische problemen van de Euromarkt Bijtsen?... Prachtbijts Ceta-Bever Paarden v. Gend en Loos voor Goed Zo wagen ViCRE M PHILIPS „Infraptiil" ze gemakkelijk In uw serin. PHILIPS,fnfraphi!' KAREI DOORMAN": VEEL TE DUUR Verkoop van grond in IJselmeer- polders gevraagd Britse defensie- bezuiniging wekt zorg Oude dame gedood bij oversteken HOOFDPIJN? WEG HOOFDPIJN Minister Algera kondigt wets ontwerpen aan Grote gezinnen niet zwaaide belast dan kleine RADIO EK TV. Minister: Verdrag is beter dan Benelux- afspraken Anti-RoosU ïHaarcrème 'SPROETJE SPARKS door- FRANK' GODWIN M bpRorn Weer aanslag op Cyprus In Pretoria worden 25 mensen op gehangen door JOSEPHINE TEY Woensdag 20 maart 1957 WAS de staking op de Britse scheepswerven nodig geweest? Zijn de metaaibewerkersstakingen, die tegen het einde van de week dreigen, en de Britse industrie deels zullen JanjJeggen, nodig? Vast staat, dat de leiding der grote vakhonden niet geestdriftig en dat de. grote werkgever* met de handen j» bet haar zitten en dat de regering zich grote zorgen maakt. Het besef, dat het huidige conflict en de komende conflicten het algemeen welzijn in hoge mate zullen schaden, is hij alle groeperingen zeer levendig* Zo gezond is de Britse economie piet dat ze in staal zou zijn stagnatie van deze aard zonder moeite te ver werken. De betalingsbalans baart zorg. en het verzorgingspeil van de be volking is nog altijd niet 'bijzonder goed. Vanwaar da» de stakingen, dé bestaande cn de komende? Er zijn er. die van politieke stakingen «preken; en toch is dat maar ee» deel?van de waarheid* Zonder twijfel komt er ee» diep geworteld wantrouwen in tot Uiting van de arbeidersbeweging Jegens' de conservatieve regering, Toch levert het feit, dat het grote conflict pas uitbreekt na zesdehalf jaar conservatief bewind, bet duidelijke bewijs, dat de vakbonden niet met alk geweld een botsing hebben gewild. Öa» wap die wel eerder gekomen. Men benadert het geval da» ook beter door te spieken van een stuk, klassen strijd. 9 Merkwaardig doet het ann dat in een land. waar het Marxistisch leer stuk van de klassenstrijd nimmer veel aanhang heeft gevonden, de klassen strijd zelve anno 1957 nog levende werkelijkheid is, Waarom zijn de be sturen van vakbonden en werkgeversorganisaties niet om de tafel gaan zitten om er eens over te praten? Ja. waarom niet? De vakbond *an de Bcheepsbouwarbefdcrs heeft vorige week nog verklaard, ie willen onder- handelen wanneer er een redelijke zekerheid was. dat er wat uit kwam. De werkgevers wilden echter alleen arbitrage. Zij ïckenen op de regering, waarvan bekend is dat ze loonsverhogingen ongaarne ziet, k E starheid, die hier aan de dag treedt, is symptomatisch, voor het huidige -sociaal-politieke klimaat in Crooi-Brjtiajmië. Do regering vpelt inderdaad weinig voor loonsverhoging, gezien cie gespannen ipopetaire verhoudingen. Maar is het billijk, dat de werkgevers 5n de voor jaren vol bezette scheepsbouw grootse zaken doe», terwijl de arbeiders er piet van profileren? Het probleem is ook in ons land niet onbekend. Een regering mag i» de beoordeling van zon geval niet een zijdig zijn. Zo mag zich niet jegens de ene groep streng en jegens de andere lankmoedig betonen. De Britse vakbonden zeggen, dat het conservatieve bewind alleen let Op het belang van de ondernemers. Wat de ondernemers betreft, die vinden in elk geval, dat de tegenwoordige regering hun rege ring is. En de regering heeft niets gedaan om dit te ontkennen. Zo leeft bij de organisaties de sterke mening, dat zij strijden tegen' een klasse en tegen een klasseregering. En het klasscbewustzij» is nu eenmaal sterk in Groot-Brittannie. Vandaar de verbittering, vandaar de uitspraak van een vakbondsleider, dat de werkgevers „kapot"' moeien. Hei kan als een falen van de regering gelden, dat zij zich niet heeft weten te hoeden voor het odium, dat zij als partij mede betrokken is in hel conflict. Macmiilan heeft gezegd, dat hij. gezien de binnenlandse toestand, mei een bezwaard hart naar de Bermuda's gaat voor de conferentie met Eisen hower. Maar wat er te bederven viel, ie al bedorven! Treft de vakbeweging geen schuld? Wel. de fouten \an de Britse vak beweging zijn bekend genoeg. Men mag aan haar echter geen hogere eisen stellen dan aan 4« werkgevers, die niet eens de drie piocent hebben willen bieden, welke er volgens de deskundigen in zaten. Zpals de zaken thans staan, gaat het intussen nauwelijks meer om drie of tien procent. In hel verlichte Engeland vecht klasse tegen klasse op let en en dood. r AMMARSKJÖU3. leng opgehouden te New Vork, zal n» in Cafro praten met Nasser en waarschijnlijk in Jeruzalem met Ben Goe- rion. Maar wat heeft hij om te beloven, wat om er mee le dreigen? Hij is een tamelijk machlelo/e functionaris van een in zichzelf verdeelde organisatie. Ook al staat het vast. dat de Israëliër» hebben gedaan, wat van hen verlangd werd* en de Egjptenare» hebben gedaan, wat ze hadden behoren na te laten, da» nog kan Ha»ii»arskjüld niets beslissend^ uitrichten. Hij kan Nasser wijzen op het gevaar, dat Egypte loopt, wanneer de internationale troepenmacht wordt teruggeroepen, en hij kan Ben Gocrip» wijzen op de mogelijkheid van een internationaal conflict, wanneer de strijd tegen Egypte wordt hervat. Maar een echte stok achter de deur beeft h|J niet. Het zwaartepunt ligt niet bij de goedwillende en hard werkend® Ham' marskjdld, het ligt bij Eisenhower en Dulles. En die kunne» onmogelijk voortgaan, een roidde»'Oostelijke politiek le voeren, die enerzijds uitgaat va» het bestaansrecht va» Israel e» anderzijds zich baseert op tegemoet koming aan behoefte» en wensen >an staten, welker voornaamste doel de vernietiging van Israel i«- Als Amerika ongelukken wil voorkomen, dan mag het de dingen niet overlatenaan een organisatie, die machteloos Btaat tegenover Nassers proypcatjes. (Advertentie LM.) Verwondingen Philips „Infraphil" fit 1 met dieptewerking Dit infrarood brsira- lingsapparaat kan ook met succes worden ge bruikt hij spierreuma-: tick, spit. verwondin gen, steenpuisten, ver koudheid. winterhan den en .-voeten. (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Vertegenwoordigers va» drie partje» ^-CHU, PvdA en KVP hebben dinsdag in de Eerste Kamer bij de minister van Oorlog, ir. Staf aangedrongen op grotere zuinigheid bij de be«ieding van de defen. ricgelden. Ee» duidelijke meerderheid in deze Kamer bestaande uit PvdA, KVP en VVD bleek zich dit jaar te hebben gevormd tegen de handhaving van het vliegkampschip „Karei Doorman" in de sterkte van de koninklijke marine. De socialist De Ruk noemde de wijze waarop de staatssecretaris va» Marine bezwaren tegen de „Doorman" wegwuift „ergerlijk". De libe raal Van Kiel zei, dat deze kwestie nu met de regering is doodgepraat en dat de Kamer, nu zelf een besluit zou moe te» nemen. De KVP-er Sassen zei, dat de „Karei Doorman" een té dure eenheid is, die een tuinder ver standig beleid representeert en die niet de verstandigste geJdaamvending vormt. Van een onbehagen over de mUi* 1 kamming van het naar sijn mening taire bestedingen gaf als eerste blijk te grote korps van militaire atta- minjster Stafs partijgenoot, de CHU- chés en afsnijding va» de te zware woordvoerder Vixsebajcse, toen bh bet i» de arm neme» van een ad viesbureau voor bedrijfsadministra tie aanbeval om de departementale organisatie tot redelijker proporties terug te brengen. Namens de PvdA-fractïe drong mr. De Rijk aan op inschakeling van onafhankelijke bedrijfseconomen, om de militaire departementen te con troleren, opdat ee» onafhankelijk oceanische taken, welke voor de Kon. Marine zij» aanvaard. Mr. Sassen stelde tenslotte de in stelling van een -» goed toegeruste parlementaire commissie voor het controleren van de militaire uitga ven voor, een denkbeeld dat, naai* hij zei, door „zeer veie leden" zou worden toegejuicht. Het nieuwe legerplan bleek in het algemeen de instemming van de Eer orgaa», niet deel uitmakend van de J 5(e Kam er» fracties wel te hebben, dienst, pbjecjieye rapporten kan Daarentegen had minister Staf uitbrengen. „Welk aandeel", vroeg nogal geprikkeld de socialistische woordvoerder, heeft Oorlog geleverd aan de bestedingsbeperking?" En zopder het af te wachten noemde hij als mogelijkhe den lot bezuiniging in de defensie-sec tor o.a.: samenvoe ging van de Kon, Luchtmacht en de Marine Luchtvaartdienst, samenvoe ging va» de geneeskundige diensten van land-, lucht- en zeemacht, uit- KAMER heel wat kritjejc te verduren op rijn aankondiging, dat hij de nationale reserve op de duur niet meer wil naire heer AJgra bestookte hem daarover met zwaar geschut. Heftige woorden zijn bij dit debat gevalle» over, wat vele fracties „een volstrekt falen van de regering op het terrein van de civiele -verdedi ging" achten. Namens VVD, AfiP en KVP spraken achtereenvolgens de heren Van fijeU Algra en Sassen als hun mening uit, dat zonder een be hoorlijke organisatie van de .civiele defensie, de kostbare militaire de fensie volkomen is uitgehold, omdat jn geval van ooidog het militaire front hij gebrek aan civiele verdedi ging, het thuisfront achter zich in een ziet storten onder het geweld van de totale oorlogvoering waarte gen het niet is toegerust. PEN HAAG "Woordvoerders van de confessionele partijen en de V.V.D., hebben gisteren in de Eerste Kamer met nadruk aan het kabinet gevraagd er toe over te gaan. in de nieuwe fjgelmeerpolders grond voor verkoop aan particulieren beschik baar te stellen en tevens een hoe veelheid land in erfpacht uit te geven. Zij deden dit tijdens de behande ling va» de begroting van het Zui- derzeefonds. Deze kamerleden vroe ge» of het kabinet gevolg wilde ge ven aan de molie-Biewepga, die de Tweede Kamer een klein jaar gele- In Eerste Kamer: (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Tijdens 4e debatten over de defenrie-begrotingen heeft dje Eerste Kamer op onverholen wijze btijk gegeven van bezorgdheid over 4e gevolgen van de Britse mili taire bezuinigiögspoUUek en over de resultaten van de Londcnse minister conferentie. De socialist dr. L M. de Rijk. de liberaal mr. H. v. Hiel en de KVP- woordvoerder mr. Sassen, drongen bij minister Staf aan op duidelijke uiteenzetting van wat dinsdagmor gen in tegenwoordigheid van minis ter Luns in de raad van de West- Europese Unie is overeengekomen. Mr. Sassen vroeg de minister of het juist was, dat ambassadeur Stikker, de Nederlandse delegatieleider, tij dens de WEU»conferentie een com- promlS'VoorsteA had ingediend, dat de verwondering van de Nederlandse regering zou hebben gewekt en hij vroeg minister Staf inlichtingen te verstrekken over de aan mr. Stikker verstrekte instructie. V (Van onze correspondent MEERSSEN Dinsdagavond om streeks half tien is onder aan de Kruisberg bij het zgn. kruispunt Sunde. onder de gemeente Meers- sen, de ongeveer 70-jarige mevr. M. Leerschool-Konings uit Meerssen op de rijksweg Maastricfct-Sifctard door een auto aangereden en gedood. De dame was even te voren uit een bus gestapt cn is vermoedelijk zonder -op bet verkeer te letten de voorrangsweg overgestoken. Zij werd vrijwel op slag gedood. (Advertentie IJM.) DEN HAAG Een wetsontwerp op de gladheidsbestrijding. een wij ziging van zeven artikelen in de Wegenverkeerswet en een ontwerp betreffende de veiligheid in de bin nenscheepvaart, zijn enkele van de wetsontwerpen, die minister Algera heeft aangekondigd in zijn Memorie van Antwoord aan de Eerste Ka mer over de begroting van Verkeer en Waterstaat. Andere wetsontwerpen, die de be windsman aankondigde zijn wij zigingen in de waterstaatswetgeving met bétrekking tot oppertoezicht en toezicht in normale omstandigheden en een bijdrageregeling in de kosten van waterkeringen. In siaatvan vergevorderde voor- bereidiing zyn; een wetsontwerp tot regeling van de toekenning van ver goedingen van rijkswege aan wa terschappen in de kosten van wa terkeringen, een ontwerp bijdragen- wei deltawerken en een ontwerp tot wijziging van de wegenverkeerswet. gebruiken voor de territoriale ver- j den aannam, waarin ook zij zich dediging. Vooral de anti-revolutio- j voor verkoop van grond uitspreekt. KRITIEK OP TEKORT AAN MILITAIR PERSONEEL (Van één onzer redacteuren) DEN HAAG. Het personeelste kort nam i» het Kamerdebat over de defensie een belangrijke plaats in. Vooral het verloop van en het tekort aan technisch personeel wreekt zjeh, waar men kersverse dienstplichtigen ziet omgaan met onnoemelijk kost baar materiaal, aldus dr. De Rijk (P.v.dA.). Mr. Sassen (K.V.p,) en Tfnr, Vixse- baxse (CHU) schreven het toe aa» een teveel aan overplaatsingen; mr. Sassen bovendien nog aan te slech te bezoldiging, ontoereikende pen sioenregelingen, die de ouder? voor zeer ingrijpende inkomstenveymin- d erin gen stejje» op tijdstippen waar» pp de opleiding van hu» kinderen vaak nog zeer veel geld kost en da» wat hjj noemde centralistische bu reaucratie die de officieren met ont moedigende papierlawines overlaadt. Mr. Van Riel (VVD) vroeg de minis ter een meer van pn voor avontuur getuigende werving te ondernemen. Hoe hij zich dat voorstelde bleef in de wikkels. vu» DEN HAAG. Op grond berekeningen Ijjkt lipt niet juist, dut de grotere gezinnen door de beste- dingsbeperking onevenredig zwaar de afspraken, welke terzake in de Benelux zijn gemaakt. Hij betreurde, dat de besprekingen over de vrijhandelszone - zo slecht waren gestart als gevolg van de En gelse wens om de landbouw hele maal buiten schot te laten. Alsof niet i elkeen ervan overtuigd is. dat de i landbouw ee» apart regiem behoeft! (Van onze parlementaire redacteur) jreii vraagstuk pis dat van de pluim DEN HAAG Minister Maiishoit zouden wordeft beiast. Dat verklaart <"nsdagraia«ae in de Tweede minister Suuriioff in een nota a,n i Hamer gesproken over de agrarische de Tweede Kamer, waarin hij een vergelijking trekt tussen de lasten verzwaring va» een gezin met twee kindere» e» het grotere gezin, ge baseerd op gegevens uit het natio nal buteetondenioek 3951, .Ten opzichte va» ee» gezin van vier personen hebben gezinnen van 6 en 7 personen respectievelijk',in kanten van het verdrag over de ge meenschappelijke Europese markt, dat volgende week maandag te Rome zal worden ondertekend. Bij de over gang van een nationale naar «en Europese landbouwpolitiek, zal het streven naar zoveel mogelijk vrij heid gepaard moeten gaan met be paalde waarborgen voor de bestaans- het gebruik van suiker jaarlijks èën jpekerfteM van de boer. noemde nadeel yan. 2,10 en 4,41, in het tet een grote taak, welke terecht gebruik vfip melk respectievelijk 1 «en aparte regejing in het verdrag 13,46 en 20,53,. en in het gebruik j gevonden. ff? Het probleem van de minimum. veestapel, welke zowel in Engeland ais m Duitsland als in Nederland te zeer is uitgebreid «- zo betoogd» hij zou toch eigenlijk binnen het kader van de Europese markt tot oplossing moeten worde» gebracht, zélfs al was hij er van overtuigd, dat voor de pluimveestapel dit jaar het ernstigste dieptepunt zou worden overwonnen. De replieken der Kamerleden le verden geen nieuwe aspecten op. (Aivprtgntie J.Jlf.) zm van 7 personen jaarlijks een nai deel ya» 2.30 ie» opzichte van ee» gezip van 4 personen. Tegenover deze nadelen staan ech ter voordelen betreffende de huur verhoging. personele belasting en de loonbelasting. (Advertentie I.M.) prijzen noemde hij voer de Euro- markt van bijzonder belang. Zij zul len worden ingesteld voor de pro- "1"" ducten, die thans TWT7TTTMT gecontinueerd zijn 1W CjJhJJ Ei erï waarvan de KAMF5Ï contingenten zul- len worden opge heven. Zij zullen Grote pot 1.65 WM ER is een kans, dat een aantal paarden van Van Gend Loos op 'n heel speciale manier voor de „Goedzo"-wagen zal worden ge spannen. De directie va» het grote expeditie-bedrijf beeft meegedeeld, dat rif de verkoop van deze paar den op een heel speciale manier wil koppelen aan de radio-actl*. Hóé het gaat gebeuren zal de se cretaris van de directie donderdag avond 28 maart voor de NAkR-V- microfoon aan Johan Bodegraven vertellen. IN Engeland wordt verwacht, dat binnenkort ook automobilisten zich t.v.-toestellen voor hun wagens zuüen aanschaffen, Het Britse mi nisterie van Verkeer heeft in afwachting van deze ont wikkeling al vast 2'n maat regelen geno me». Een nieuwe verordening ver biedt het aanbrengen van een t.v.- toestcl in een. auto „op' zodanige plaats dat het scherm voor de be stuurder va» zijn zitplaats af zicht baar is, of de bedieningsknoppen binnen zjjn bereik zijn". Het ge bruik van toestellen, die andere automobilisten zouden kunnen af leiden, is eveneens verboden. flETTY Blok, Jules de Corte, de pantomime-speler Albert Mol rn de Zwitserse (in Nederland als be geleider zeer bekende) pianist Nico Kaufmann gaan van 25 maart tot 5 april een tournee maken door de Scandinavische landen. De Zweedse televisie zal op 28 mpart een sne- eiaaZ internationaal programma van dit viertal uitzenden. \J RIJDAGAVOND zendt de VARA v een interessant grammofoon- platenconcept uit; werken van Ra- vel. met medewerking van de com ponist uitgevoerd. Liederen worden gezongen door de sopraan Madeleine Gray» die aan de piano wordt be- geleid door Ravel, Het pianoconcert in G wordt vertolkt door Margue- ute Long en het door de componist gedirigeerde Parijse Symfonie Or kest. Op Hilversum II vanavond (8.20) een concert door bet Concertge bouworkest o.l,v. Eduard van Bei- n'um, Het programma vcrme.dt de Symfonie no, 29 in A. van Mozart en het Vioolconcert tn a van Job. Seb. Sach. met de beroemde Belg Arthur Grumiaux a!« solist Van 10.3S— ÜtMS op dezelfde zender een klank beeld over Miebiel de Ruyter („Een leven begon bij veertig") Het hoor spel op Hilversum I (903) is een door Anoet vh» Bat turn geschreven sprookje voor grote mensen: „Voor een kwartje geluk". geen discriminerend karakter mogen dragen en aan bepaalde criteria moe- j ten voldoen, een eis, welke in Bene- lux-verband ontbrak. De minister vond het verdrag derhalve beter dan JH DÉÉD PAT DcH SÊLOPÉütn HDP' Ié>PAT6ijjouoo« oeptuRiJ KUN/ltN PfcvAL ZITTen 2957, Ja, de ploep is grondig vernield, Magr wat nu? „We jnoetep zo gauw mogriijk pagr het kamp terug gaan," zegt Omar ben Abas, „omdgt we moeten zorgen de schaften ag» boord van de „Caprice" te krijgen, voordat die anderen ons de voet dwars kunnen zetten." „Maak je niet onge rust, Omar.'* zegt Voirin grijnzend, „ik zaj er welvoert die Voisi» eigenlijk in zij» schild? Dan gaan jaor zorgen, dat jij mat je hete boeltje op tijd aa» boord komt," Maar Omar ben Abas vertrouwt zijn nieuwe bemdgenopt niet zo erg en de spottende toon, waarop hij dit zegt, verontrust hem. Wat ze samen op weg naar het kamp. Jaap Terwipde kruipt te voorschijn uit zijn schuiJbpek en volgt hel tweetal op korte afstand, er wel voor zor gend., dat hij met gezien wordt. NICOSIA Geraaskerden hebben dinsdag de 25-jarige Griekse onder wijzer Theodoros Paschalides in een clubgebouw fn het dorp Avgoroe, nabü Famagusta, doodgeschoten. Dit te de eerste aanslag smds vier dagen geleden in de Cyprische ste den pamfletten werden verspreid, waarin de verzetsorganisatie Eoka een bestandsvoorstel deed. De Britse regering zal de verkla ring die zij, als gemeld, dinsdag in het Lagerhuis over Cyprus zou af leggen, eerst vandaag doen uitspre ken. Dit 'besluit werd genomen na een dinsdag gehouden speciale kabinet- zitting, die mede werd bijgewoond door de gouverneur van Cyprus, veldmaarschalk Sir John Harding, die zich thans voor overleg te Lon den bevindt. JOHANNESBURG. In Preto ria zullen donderdag 25 mensen worden opgehangen, Tweeëntwin tig hunner hebben in februari een ganval op ee» dorp in het noorden van Natal gedaan, waarbij vijf do den vielen. De anderen zij» schul dig bevonden aan moord. zijn ogen was. Ze luisterde naar die onverwachte woordenvloed, zo an ders dan hun rustige gesprekjes tijdens de maaltijden, e» hagr ogen- waren aandachtig en meelevend. „Snap, je nou,, tante Li», dat het geen overwinning is," eindigde hij. "we zijn toch verslagen, ondanks dit. Het is een verkrachting van het recht. We vechten niet voor een vrij spraak, we veehten voor rechtvaar digheid. En we krijgen het niet. Er is geen enkele hoop meer. Geen spoort" "Waarom," zuchtte tante Lin, "heb je me dat niet eerder allemaal ver teld. Dacht je dat ik 't niet zou be grijpen of 4 dat ik het er niet mee eens zou zijn?" "Ach, je dacht er toch anders over dan ik..." "Geloof jij, dat Ik, omdat Iemands uiterlijk me niet zo aanstaat, onver aanklacht te ontzenuwen- Zij zou dat schillig ben of er recht geschiedt of „winnen" noemen en winnen was in niet?" zijn ogen iets heel anders. In de ogen "Nee, natuurlijk niet Maar je vond van Nevil ook. Dat bleek duidelijk, dat verhaal van Betty Kane zo gQ- Voor het eerst beschouwde Robert loofwaardig en..." zijn neef als een gelijke, als een me- "Dat," zei tante Lin kalm, "was voor destrijder. Nevil werd even razend de rechtzitting." als hij, wanneer het ter sprak kwam "Hoezo? Daar ben je niet eens ge- maar nnK nat was met eenoeE nu dat Betty Kane vrijuit zou gaan. weest." wist hoe weinir dat uit zou maken hsd een aparte manier om de "Dat weet ik, lieverd. Maar kolonel bil het grote publiek Hij had de naarn van bet meisje uit te spreken; Whittaker was er wei en hij mocht laatste tijd wel geleerd dat de men- hij vergif in zijn mond had. dat dat meisje helemaal met aan nver h.pt algemeen maar klakke- bh haastig Uit moe&t spuwen. 'Ver- Nee? X aaJnenLn Zeifs alT de krantln 8» ook zijn geliefkoosde term ''Nee hij was zeer positief. Hij zei. over de sulftsing van de oorhlaan voor haar* Het deed Robert allemaal dat hij eens een... hoe noem je dat zouden schrijvea SS het SvSl erg veed goed. een korporaal in zün r«i»gt geven, Maar de situatie zelf werd er niet had gehad en dat die neti zo w?s l Maar dat deden ze waarschijnlijk beter op. De Sharpens hadden het J®2® ha- giet eens. Ze zoude» het veel te druk nieuws, dat ze wel vrijgesproken fLe 0£sfiS tSï l Lsr hebben met de sensationele meineed zouden worden, met dezelfde waar van Rose Gly». digheid aangehoord als de beschul- Kevin zou misschien succes heb- digingen. En ze realiseerden zich uit- bon bij liet Hot, bij de journalisten en stekend, dat het verder weinig voor enkele kritische geesten, het zou hem hen zou veranderen. Ze zouden vrij- ,,^5 misschien lukken bij hen twijfel te gesproken worden bij gebrek aan 78 Masr ook dat was piet genoeg. Hij la bataljon benadeelde en mear kwaad deed dan zogenaamde zware gevallen. Hij is in een of ander huis doen ontstaan wat Betty Kane be- bewijs en omdat de Engelse wet geen "Ja zoiets. Én wat Gladys betreft. Kolonel Whittaker mocht haar ook trof, maar cie grote massa kon hy niet andere uitspraak kende in.zulka ge- Te liet lieverd dat bereiken. De Sharpe's zouden door vallen. Gebrek aan bewijs. Alleen volstejbeeriD h eb voor de het volk veroordeeld blijven. En maar gebrek aan bewijs. Dat zou de lJ5 "«t volste negnp neb voor Betty Kane ging vrijuit Hij zou er publieke opinie zijn. Ze hadden nog jij datTr St SSal niets aan kunnen veranderen. Ze sou maar vier dagen voor zich, toen IV. VV; f4 .L! toch vrijuit gaan. Kobert tante Lin bekende, dat hij ™rdJn. "1 va^d^g opnieuw Dat vond Mi nog het ergste van oen vrijspraak zou kunnen krijgen. h°? tmiroart1uje bh de Reason's Olies. Ze zou het middelpunt blijven De zorg op haar rozig, vriendelijk ™t tmnpartijtjebij de OleM var) een liefhebbende familie, veilig, gezicht was te vee voor hem. Hij JPaM,'f mt gekoesterd en geëerd. De zachtaardi- had alleen dal willen zeggen om kerk IJluiS. Het zal trouwens t n ge Robert werd moordlustig bij de ge- haar gerust te stellen en verder niets. j^enemH'et^risgent aiujo aachte. r gerust Maar toen hij bezig was, vloeide het Hij had tante Lien verteld, dat hü ene woord na het andere over zijn «en bewjjs had gekregen en nog wel lippen en stortte hij even volledig op de tijd 'die ze in haar gebed had zijn hart uit als hij als kleine jongen vastgesteld, maar hij had er niet bij- had gedaan, in de dagen dat tante ezegd, dat het voldoende was om de Lm nog almachtig en alwetend in op de tuinpartö'tjes van die arme Gleason's." "Nodig hebben we je gebed zeker, tante Lin, Alleen een wonder kan ons nog redden," (Wordt vervolgd).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1