Hatta contra Soekarno M; Overheidssteun onn D: meent Mmmpo visserij minister Fransen lopen weg van feest in Tunis Onschuld op schoolschoenen Gouda beschermt publiek tegen onbekwame auto-instructeurs ToneelgroepTheater'gaat samenwerken met N T.S. Gevaarlijk Bedrijfsleven moet initiatief ontplooien RADIO V. Nieuwe ster op Broadway met bliksemcarrière Krantenpuzzle is loterij UIT PROTEST TEGEN ALGERIJNEN Boerguiba zat lussen twee vuren Lijken geborgen van .twee alpinisten Minister Drees kreeg antwoord H van Eisenhower Kind door wolf verslonden SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN. é- door JOSEPHINE TEY OHAihUED HATTA, ambteloo, thans. maar desondanks door brede Jagen der Indtmesische bevolking nog steeds beschouwd ais tweede man in de staat, heelt zijn mening gegeven over 's lands toestand en de mogelijkheid, daarin verbetering te bren gen, Het Is een mening, die zeer ver afwijkt van die van Soekarno, Dit verwondert niet- Ais er een - basis van overeen stemming was geweest tussen deze twee, was liatta niet afgetreden als vice-president. Hatta's beschouwing onderscheidt zïcli door nuchterheid en redelijkheid. Beter dan wie ook weet hij, hoeveel cr moet veranderen. Maar hij waarschuwt tegen de mening, dat Soekarno cn hij in vereniging ais wonderdoeners zouden kunnen fungeren. En hij waarschuwt ook tegen het lerlaten van de basis der voorlopige grondwet. Men. zou een zekere mate van overeenstemming kunnen zien tussen de heide leiders, waar zij beiden een kabinet wensen, dat misschien niet als strikt parlementair kan gelden. Maar Soekarno wil er alle partijen in hebben; en de wens van Hatta gaat uit naar integere figuien, waarbij gevoeglijk kan worden aangenomen, dat volgens hem communisten voor deze omschrijving niet in aanmerking komen. Verder acht Hatta een zekere graad van autonomie voor de delen van de republiek en een toewijzing van gelden aan deze delen onontkoombaar. Dit alles is strijdig met de revolu tionaire conceptie van de eenheidsstaat, waarvan Sockamo weigert, afstand te doen. Zo- tekenen de standpunten zich nu duidelijk af; en ook de stellingen, waarin de aanhangers van de beide tegenvoeters zicb hebben verschanst. Soekarno heeft de steun van een niet te onderschatten stuk openbare me ning, vooral op Java; en hij is president, uitgerust met veel bevoegdheid en machtsmiddelen. Hatta staat eehter ook allerminst zwak. De gematigde partijleiders staan achter hem, en als Suraatraan geniet hij veel vertrou wen in de niet-Jaraanse gebieden, E kabinetsformateur Soewirjo moet zoeken naar een oplossing van k de crisis volgens het scheroa-Soekarno. Helemaal is dat overigens niet het geval, want een polsen van de communisten komt niet ïn aanmerking op grond van de tegenstand der grote mohammedaanse partijen. Er is nu dit op gevonden, dat bij wijze van compensatie de Masjocmï ook niet mag meedoen; maar dit standpunt is onhoudbaar. Als er een einde zal komen aan de afscheidingsbeweging, dan is dat alleen maar mogelijk met medewerking van de Masjoemi, die buiten Java verre weg dc grootste partij is. De afscheidingsbeweging is trouwens ook nog op een andere wijze Sockamo's zwakke punt. Noch op Sumatra, noch op Borneo, noch op Ce lebes,'is gesteld, dat men wil breken inet de centrale regering. Men wil alleen federalisering; en men heeft overal zijn trouw betuigd aan Soe karno mits hij rich opnieuw associeert met Hatta, Het komt eigenlijk hierop neer, dat men enerzijds de president ais symbool van de republiek niet wil verloochenen, maar anderzijds te kennen geeft, meer vertrouwen te stellen in Hatta. Eens temeer bewijst dit de sleutelpositie van Hatta. Hij heeft geenszins de hand gehad in de afscheidingsbeweging, maar hij is wel nodig om ze in goede banen te leiden. Het zou Soe karno wellicht gelukken, een nationalistische regering irn het leven te roepen samengesteld uit sommige radicale P.N.I.-ers cn communisten. Het gevolg zou echter alleen maar een verder gaande scheuring zijn, ja, een op het spel zetten van het lot van de hele lepubliek. De communisten zijn waarschijnlijk wel bereid, dit risico te nemen; maar de andere par tijen kunnen hier onmogelijk iets voor voelen. (Advertentie LMJ SOEKARNO heeft Hatta nodig. Hatta is echter zo verstandig, zich niet op te dringen. Hij is de man, die een regering zou kunnen vormen, maar hij is stellig niet bereid, daarvoor onder Soekarno's juk door te gaan. Deze twee mannen zijn in vele opzichten eikaars antipoden. Soekarno kan zich de staat niet denken zonder revolutie; Hatta kan zich geen staat denken mèt revolutie. Soekarno leeft in de mythe, Hatta in de werkelijkheid. Misschien is Hatta niet minder emotioneel dan Soekarno; maar terwijl hij zijn gevoelen» uit in kritiek en bezinning, vin den ze bij Soekarno een uitweg in leuzen en opzwepende toespraken. Misschien valt deze vergelijking iets te veel ten gunste van Hatta uit. Misschien zou kunnen worden aangevoerd, dat elke staat tenslotte ook zijn symbolen en zijn mythen nodig heeft. Maar voor het ogenblik staat het wel vast, dat men daar niet veel mee opschiet. Het gaat er om, een einde te maken aan de corruptie, die de hestuurkracht, en aan de agitatie, die de werkkracht verlamt. Het gaat er verder om, de republiek te redden, door de eenheid niet te zoeken in bureaucratische centralisatie, maar in erkenning van de historische en etnologische verscheidenheid. Men vindt deze punten in het program van Hatta; men vindt z? niet óf zeer vaag in dat van Soekarno. Men mag er van overtuigd zijn, dat Hatta niets liever wil, dan verder houwen aan de republiek, waarvan hij een der oprichters is, zelfs mèt Soekarno; maar dan in een positie, die j hem zijn eigen verantwoordelijkheid geeft en hem niet noopt tot het be-1 scheiden spelen van de tweede viool. (Van opze parlementaire redacteur) DEN HAAG. In de laatste fase van de verdediging van rijn begro ting- heeft minister Mans holt zich verzet tegen de neiging van de Twee de Kamer om over do visserü „in mineur" te spreken. „Het gaat", zo verzekerde hij, „de visserij behoor lijk. Dit is een bedrijfstak, welke het zonder overheidssteun kan stellen". De Kamerleden hadden hem voor de voeten geworpen dat de regerin gen van andere landen meer voor de visser deden dan hij. Zijn geestver want Verraooten rekende hem zelfs voor hoeveel min der er relatief voor de visserij op de begroting TWEEDE KAMER was uitgetrokken dan voor de land bouw. Ietwat geprikkeld achtte dc bewindsman deze becijferingen van „nul en gener waarde". Op zijn beurt rekende hij de Kamer voor. dat zijn Vissewjnota de vergelijking met het z.g. „Blaue Plan" van Duitsland glansrijk kon. doorstaan. D» minister schreef de kritische gezindheid van de visserij-experts onder wie zich ditmaal voor het eerst de vroegere ontdekkingsreizi ger Sjef van Dongen (KVP) bevond toe aan informaties.welke de Stichting van de Visserij aan de Kamercommissie had verstrekt. Hij verzocht nu, hem óók eens deze corn, missie te laten voorlichten. Maar in tussen gaf hij alvast een voorproefje van wat hij dan zou zeggen. Name lijk. dat het onjuist zou zijn, als de initiatieven ten aanzien van de vis serij van de overheid zouden uit gaan. Wel toonde hij zich opnieuw bereid om initiatieven van het be drijfsleven zelf te steunen. Aan de hand van de geringe animo voor een 7, g. „vangstfabriekschip" demon streerde hij, dat het daaraan nog al eens haperde. Aan een staatssecre taris voor de Visserij toonde hij dan ook geen behoefte. De antirevolutïonah'e dominee v. d. Zaal beet de spits af van de rij sprekers, die belangstellend infor meerden naar hetgeen de regering eindelijk eens dacht te gaan doen met het rapport over de IJselmeer- vissers van de desgenaamde com missie v. d. Zaal'. Helaas was de do minee al op weg naar de trein, toen minister Mansholt kwam meedelen, dat hij zojuist een ïnterdepartemen- teel rapport had ontvangen, zodat hij hoop koesterde op een spoedige regeling. Hij liet al doorschemeren, dat het rapport niet in alle onder- delen zou worden uitgevoerd. DE Arnhemse toneelgroep „Thea ter" zal in het volgende seizoen drie speciale televisie-voorstellingen geven. De directie van „Theater" heeft een overeenkomst met de Ne derlandse Televisie Stichting geslo ten. Er is een regeling getroffen, die waarborgt dat er voldoende repeti- tletijd zal rijm De stukken, die door .Theater" voor de camera's zullen worden gebracht, worden niét in het schomvburg-repertoir opgenomen. Directeur Robert de Vries heeft medegedeeld, de samenwerking met de N T.S. als een experiment moet worden be schouwd. Bij „Theater" moe ten grote moet- lykheden over wonnen, worden bij het geldende doublure systeem zal het gezelschap drie we ken stil gelegd moeten worden. „Toch meenden we," aldus De Vries, „deze stap te moeten nemen. Er staan zowel economische als artis tieke belangen op het spel. Slechte opvoeringen kunnen op een publiek, dat nu reeds een half-miljoen kij kers telt, smaakbedervend gaan wer ken. Televisie groeit zo snel, dat haar niveau bepalend Jcan worden voor een groot deel van de Neder- .-ai (Advertentie IJd.) DEN HAAG. In Gou- het vlak van het bljbren- da hebben autorijscholen gen aan leerlingen van een voor haar vestiging een bepaalde „handellngsvaar digheid", dan in dat van het geven van onderwijs. vergunning nodig. Voor zo ver bekend is Gouda de enige gemeente in Neder land waar dit het geval is. De maatregel is in 1954 bi) politieverordening getrof fen. Het Goudse gemeente bestuur meent hiermee geen inbreuk te maken op art. 208 van dc grondwet, waarin de vrijheid van on derwijs is gewaarborgd. Met de betreffende poli tieverordening trof het ge meentebestuur van Gouda een regeling t.a.v, de auto hebben verzocht, rapport uit te brengen over de vraag. o£ art. 208 van de grondwet zich verzet tegen het verbinden van voor waarden aan het geven van rijlessen. De beide hoogleraren kwamen tot de conclusie, dat zulks inderdaad het rijscholen, die op landelijk geval is. Zij vonden geen niveau nog in overweging aanvaardbaar criterium om is. onderscheid te maken tus- In zijn memorie van ant- sen onderwijs, als bedoeld woord aan. de Eerste Ka- in art. 208 en onderricht mer verklaarde de minis- dat daaronder niet zou val- Het geveu van rijlessen ter van verkeer en water- len achten burgemeester en staat o.m., twee hooglera- wethouders meer liggen, in ren in het staatsrecht te door middel van een proef, proces een rechte rij) ke uit spraak hierin uit te lokken. Een oplossing op korte ter mijn zoekt de minister in tussen in een wijziging van het wegenverkeersregle ment, welke wijziging wordf voorbereid. Van de zijde van Bent van Gouda deelde men ons mee. de vestiging van rij scholen aan banden te heb ben gelegd om het publiek te beschermen tegen het optreden van onbevoegde instructeurs en de gevaren N.a.v. deze conclusie is die daaruit kunnen voort- de minister voornemens, vloeien. landse bevolking. Zoals de situatie thans is, moet men wat televisie toneel betreft vaak concessies doen, die buiten elke artistiek verantwoor de norm vallen. Het gevolg is, dat de resultaten beneden het niveau blij ven, waarop ze zouden kunnen staan." ROBERT DE VRIES is van me ning, dat de televisiekunst direc te invloed heeft op de toneelspel kunst. Volgens hem heeft de toneel speler een duidelijke behoefte om voor de beeldradio op te treden. Hij zou het toejuichen, als ook andere toneelgezelschappen tot samenwer king met de televisie zouden komen. Het eerste televisie-optreden van „Theater" is bepaald op 9 oktober. Willy van Hemcrt zal de regie voe ren. De heer Rengelink. programma- commissaris van de NTS, heeft er in een gister gehouden bijeenkomst de nadruk op gelegd, dat dc vaste speelkern een kostbaar bezit is. Maar zelfs als deze kern uit zestig in plaats van uit twintig mensen zou bestaan, zou men nog een beroep moeten doen op losse krachten. Bij de keuze van de stukken, die door ..Theater" zullen worden opgevoerd, heeft de tv-regisseur het laatste woord. TA11M BARY heeft gisteravond vr Henri Gkéons bekende mirakel- stuk „De gehangene" voor.de KRO- televïsie geregisseerd. Hij heeft het vaardig en met smaak gedaan. De rolbezetting was voortreffelijk. Ge- tord Hartkamp speelde een verukke- hjke tvaard, Fientje Berghcgge was zijn CarmenEen bijzonder fraaie karikatuur maakte Han Bentz van Óen Berg bijna onherkenbaar in zijn vermomming ucit de rechter. Jules Croiset speelde de onnozele pelgrimszoon, zoals hij gespeeld moet worden: nttief en puur. met 'n ver heerlijkte glimlach. Hulde voor de Voorts maande hij de Kamer tot enige voorzichtigheid met het lezen van de blaadjes van de diverse Hen gelaarsbonden. „Om de week slaan ze elkaar met de hengels om de oren", zei hij, ..Ik heb intussen''-ad- vies gevraagd over de mogelijkheid van een versoepeling van het ver gunningenstelsel. Niet alle adviezen zijn binnen. Maar reeds is mij voor zichtigheid terzake aanbevolen." Tot replieken kwam het nïel5De begro ting werd aangenomen. Van Nederlandse afkomst NEW YORK Broadway heeft een nieuwe jonge ster, die bliksemsnel omhoog is gekomen. Het is de blonde 21-jarige Diana van der VTis, van af komst half Schots, half Nederlands. Zij speelt thans een der hoofdrollen in de comedie „De gelukkigste mii- lionnaire". Zij woonde in Toronto. Haar vader liet haar spraakles nemen omdat hij dacht dat ze sliste. Het bleek, dat zij dat niet deed," maar wel kwam haar uitzonderlijk dramatisch talent aan het licht. Op 17-jarige leeftijd kwam zij in New York om mee te dingen naar een beurs voor de koninklijke academie der toneelkunst te Londen. Zij won de beurs met vlag en wim pel en bracht een jaar in het buiten land door. In Canada ging zij vervol gens optreden voor de radio en tele visie- Toen zij 19 was, bevond zij zich met vakantie m New York. Toen zij wan delde door Rockefeller Centre werd zij opgemerkt door een talentenspeur der t>-an de National Broadcasting Corporation. Nog diezelfde avond verscheen zij voor de televisie. Zij keerde terug naar Canada en speelde daar toneeL Het vorig jaar april was zij weer in New York, kwam via de NBC in Hol lywood en kreeg een contract voor drie films. Daar maakte zij tevens kennis met Walter Pidgeon, de Ster van „De gelukkigste milliomiajre", en zij kreeg de rol. VAPORU» (Van. onze correspondent) AMSTERDAM. .Kruis of Munt", de wekelijkse prijsvraag van het dagblad „Het Vrije Volk" is een lo terij. Dat heeft de kantonrechter in Amsterdam gisteren bepaald. Het „aanleggen" er van, zoals de wet het noemt, is dus een overtreding van de Lofcerijwet en daarom is de di recteur van de N.V. De Arbeiders pers (uitgeefster van JSet Vrije Volk"), de heer H. H. Th. van Kui lenburg strafbaar. Hij is veroor deeld tot honderd gulden boete. Naar alle waarschijnlijkheid zal tegen deze uitspraak door de veroordeelde ho ger beroep worden aangetekend. fpEH predikant heeft mij p«r brief een (klein) kijkje in zijn woning gegund en omdat het, geloof ik, voor u dc moeite waard is om mee te kijken schrijf {fc «r vanavond een (klein) stukje over. Hij heeft twee zoontjes, Jan van acht en Piet. van negen. Jan hoefde gisteren niet naar school. Hij moest in bed bieren, want de griep had hem aangeraakt. O, het teas te dragen, maar htf mocht er toch niet uit, had de dok-, ter gezegd. Piet wel. - Diehad niets. Die deed de dinpen van de dag en trad etndeitfk de ziekenkamer binnen om ook naar bed te gaan gewoon, omdat het tyd was. De tra ditionele handelingen werden ver richtuitkleden, tandenpoetsten, ge. zicht wassen. En tenslotte- het avondgebedje, natuurlijk. De kleine patiënt fn bed hoorde eerst de tekst van elke avond. Maar toen opeens klonk hetheel actueel; ,JSit mijn broertje Jan is ziek en maakt U toch alstublieft dat hjj Op dat moment hoorde de vader Jans stem een beetje benauwd ,tiit bed: „Nee nee, niet doen! waar 'wij voor bidden gaan allemaal dood". 1 KRONKEL. CHAMONÏX. De lfjken van de twee studenten, dl© in januari op de Mont Blanc omkwamen, rijn woens dagochtend per hefechroefvliegtuig naar Chamonbc overgebracht. De ouders waren btf de aankomst aan wezig. Bergbeklimmers slaagden erin. de stoffelijke overschotten uit het wrak Franse regering aanwezig was bij de i.I i*invfnrr imn Ho Tnnövic/.ho nnafhsn. (Bijzondere correspondentie) PARIJS Het Algerijnse pro bleem stond gisteren in Parijs weer In het middelpunt der belangstelling. De Nationale Vergadering begon met de bespreking ervan, doch het wordt pas belangwekkend wanneer vandaag en morgen minister Robert Lacoste en premier Mollet redevoe ringen houden. Hoezeer het. publiek thans geïnte resseerd is iri de kwestie Algerije blijkt wel uit het feit, dat 357 voor aanstaande Fransen, onder wie tal rijke professoren, kunstenaars, jour nalisten en politici geen van allen communist de president der Re publiek, René Coty, een protest heb ben overhandigd tegen de folterin gen en collectieve represailles die de laatste tijd steeds veelvuldiger in Algerije door bepaalde onderdelen van het leger worden toegepast. Van veel grotere politieke betekenis zijn echter de gebeurtenissen die zich j gisteren in Tunesië afspeelde», waar minister van Justitie. Francois Mit- f terand als vertegenwoordiger van de van een hefsehroefvliegtuig, dat bij viering van de Tunesische onafhan- verongelukte, te kelijkheidsdag. Mitterand keerde gers van "het Algerijnse Bevrijdings front. Minister-president Bourguiba, die zich in een dwangpositie bevond, deed pogingen zowel zijn Algerijnse vrienden als de Franse regering te vreden te stellen, doch toen, niet tegenstaande verzekeringen dat het niét zou gebeuren, de Algerijnen toch aanwezig waren bij verdere of ficiële plechtigheden, vertrok de Franse delegatie, inclusief minister Mitterand naar Parijs. Bourguiba had verklaard, dat de Algenjnen het Franse voorstel voor vrije, door neu trale landen te controleren verkie zingen in Algerije gerust konden aannemen, wanneer de Franse rege ring zich tenminste vooraf ver plichtte, alle consequenties van de uitslag dier verkiezingen te aanvaar den. Dus ook wanneer zij een meer derheid voor de onafhankelijkheids beweging zouden opleveren. Tot nu toe heeft nog geen enkele vertegen woordiger der FLN (Bevrijdmgs- front) dit standpunt in het openbaar Ingenorfien, doch het'staat vast, dat Bourguiba zich in deze zin tegen over de Amerikaanse vice-president Richard Nixpn, die ook aanwezig was bij de feestelijkheden, heeft uit gelaten. „„eden hadden in de voor afloop der feestelijkheden naar verongelukte helikopter een schuil- j Parijs terug, uit protest tegen de plaats gezocht, aanwezigheid van vertegenwoordï- (Advertentie IM.) Gedurende de sledetoeht, welke de bekende circusartist Olschanski maakte door Rusland, sloeg de slede om op de ongelijke bodem, waarbij zijn dochtertje in het nachtelijk duister verdween in de metershoge sneeuw en niet meer terug te vinden was. zeer knappe decors van Fokke Duetz. Het was een hachelijke situatie, want H. S. HET bezoek van koningin Eliza beth van Engeland aan Farijss zal via het Eurovisie-netwerk wor den uitgezonden. In Parijs en de meeste Franse provinciesteden wor den op straat grote tv-schermen op- gescteld om hen. die niet over een toestel beschikken, in dc gelegenheid men hoorde wolven in de buurt. En terwijl men nog koortsachtig zocht, kwam de eerste wolf reeds aange lopen Met het pistool in dc hand hield het echtpaar zich tot afweer gereed, maar men zag hoe het dier op een i bepaalde plaats begon te snuiven en te krabben. Daar moest haar kind lucmci ucsviiitkiieii, ui uc kcicïciiiiciu i - te stellen, de feestelijkheden te Tol- 1 bevinden, begreep onmiddelluk 1 de moeder gen. T7 EN Rotterdams afbetahngsbedrijf is de eerste Nederlandse firma, die televisietoestellen verhuurt. De huurprijs bedraagt veertig gulden per maand. Men kan het toestel voor niet langer dan zes maanden huren, daarna kan het gekocht worden. Het san huur betaalde bedrag wordt dan van de koopprijs afgetrokken. De belangstelling schijnt groot te zijn. Zo begint één van de tientallen ver halen, welke u kunt lezen in het nieuwe roomboteralbum: „De Bonte Droom van het Circus".. Een boeien de en afwisselende geschiedenis, met talloze pentekeningen, vele prachtige kleurplaten en plaatjes. Een boek dat een bezit is voor het leven; geschreven door de bekende auteurs en cn-cuskenners J. v. Dove re» en Fred Thomas, "Voor slechts 2.50 kunt u dit boekwerk krijgen bij uw roonoboterleverancier o£ direct bestellen, per brief of briefkaart bij" Kantoor „Roomboteralbum", Post bus 47. 's-Gravenhage. U krijgt het album dan per omgaande toegezon den onder rembours. Vermeld wel duidelijk uw naam en adres. De bijbehorende plaatjes krijgt u gratis voor de rijksbotermerken. Op elk pakje roomboter vindt u zo'n merk. Neem een pakje extra voor de zondag! WASHINGTON. Volgens be trouwbare kringen heeft president Eisenhower op vriendelijke wijze ge reageerd op de brief van dr. Drees waarin deze de Amerikaanse presi dent verzocht zijn persoonlijke at tentie te geven aan de luchtvaart- onderhandelingen die in Washington worden gebonden. Noch de inhoud van de brief van dr. Drees, noch dje van de president zijn officieel bekend gemaakt, maar men noemt het veelbetekend dat Eisenhower de moeite heeft gegeven dr. Drees te beantwoorden voor hij naar Bermuda vertrok. Woensdagmiddag zou staatssecre taris Thorsten -v. Kalijarvi, de leider van de Amerikaanse delegatie, uit eenzetten weike concessies van Ame rikaanse zijde tegenover de KLM gedaan zouden kunnen worden. Ons land telt 10.965.015 inwoners DEN HAAG. Op 1 februari J.l. bedroeg het aantal inwoners van ons land 10.965.015. ERUJPI AAfi ALtC KAnrcd rtUPert.En h£RöthS>tÊflPEUP tcnreKERKtR 6ÊL00F KoporBuch KOrUfl D'R&tM UJÏ Tuntccn* OPhAABDAT RAAn. PAN ZAL m (PROBEREN OPbrt re KRtJ&Efl 2958. Omar ben Abas heeft goede reden Voisïn helemaal niet te vertrouwen. Hij weet alleen niet, wat de laatste precies van plan is. „Vooruit, jij weet de weg. Omar," zegt Voisin, ,ak volg je wel." Omar moet wel gehoorzamen, want Voisin ie Uit d« verte .volgt- Jaap Terwinde de bewegingen van het tweetal. Dan wendt hij zijn blik weer naar zee en ziet in de verte het jacht. Zou dat de „Laura" zijn? Het lijkt er wel op, maar het schip is nog te ver weg om het te kunnen herkennen. Dan springt Terwinde opeens overeind; hij heeft het geluid van een geweer schot gehoord. Op een rotspunt ziet hij Voisin staan, het geweer met de nog rokende loop onder de arm gekneld. En aan de voet van de rots ligt Omar ben AbasJaap heeft niet veel fantasie nodig om te begrijpen, wat er is gebeurd: die lastige Omar moest uit de weg worden geruimd. Bennet onx half twaalf de volgende morgen. "Meneer Robert," zei de oude me- naai bekend. Dat is iets wonderlijks, Belangrijk voor U, bedoel ik. Ten minste, dat denk Ik." "Gaat zitten, meneer Lange." "Dank U, Dank U. Het is warm, hè. Dit is waarschijnlijk de dag,- waarop "Uw zomer valt'.'" Hij glimlachte breed. "Dat is een echt Engels mop je, waar of niet, die zomer van een dag. Ik interesseer me voor typisch Engelse zegswijzen. Om die reden kom ik U ook opzoeken." Robert's hart zonk met een plof in zijn schoenen. Natuurlijk, er ceston den cok geen sprookjes. "Ja?" vroeg hij. "Ik heb een. hotel in Kopenhagen, meneer Blair. Het heet; Het Hotel van de Rode Schoentjes. Niet dat ie mand er rode schoentjes draagh maar naar een verhaal van; Ander sen, dat U misschien wel "Ja. ja," zei Robert, "het is bij ons ook een bekend verhaal geworden." "Ach zo. Ja, een groot man, Ander sen. Zo eenvoudig en nu internatio- 78 neer Hesseltine, met zyn hoofd om als je erover nadenkt. Maar ik neem de deur van Robert's kamer, "er is te veel van Uw tijd, meneer Blair, een- meneer Lange dieU wil spreken. wat zei ik ook alweer?" §1J "Iets over Engelse zegswijzen." Robert die het druk had en geen mo- q ja Engels bestuderen is een hob- ment aan een engel van God dacht, by van me." "Goed dan zal ik bidden om een ^pTd Vaa£ «est?0f"d door mensen "Hobby," zei Robert onwillekeurig, wondermaden om een die zonder afspraak binnen kwamen "Hobby. Dank U. Voor mijn brood 'Ren mirakel' on het-laatste oven- eenbeetjekortaf zei; hou ik een hotel, voor m'n brood en hut? „„w i- Wat wil hij dan. Ik ben bezig." omdat mijn vader en zijn vader ook maar die dSzen cebSrenhoogstens 'ï?at f^^rDlet verteld. Hij zei hotelhouders waren, maar*als... als ïïfrflgebeuren hoogstens alleen dathy U graag even zou wil- hobbv bestudeer ik Engels idioom. len spreken als had." op de film.' "Geen sprake van. Die dingen gebeu ren iedere dag en overal ter wereld. Als je het aantal wonderen op zou het behandelen afi het steld staan. De Voorzienigheid grijpt in als andere middelen falen, geloof me. Ik heb je al eerder gezegd, dat je niet genoeg vertrouwen hebt, jon- "SUst Mj?1' - hobby bestudeer ik Engels U t met te druk Ik krijg danook iedere dag de kranten gebracht die ze laten lig" gen." „Wie zijn. tlze"?" f „Mijn Engelse gasten." „O juist." Avonds als ze naar hun kamers zijn, haalt de chasseur de Engelse kranten op en legt ze op mij'a kan- "Nou,-ik heb 't wel te druk. Pro- gen. beer maar-uit te vinden wat hij wil niets bijzonders is. "Ik zal proberen er achter te komen. Hij spreekt eigenaardig Engels.;." 'Nee zijn uitspraak is nogal wonder- toor. Ik heb niet altijd gelegenheid luk. Hij..." ze in te kijken maar dan leg ik ze "Is hy een buitenlander?" op de stapel en zodra ik een rustig u" uurtje heb, ga ik ze bestuderen, Is je me het duidelijk, meneer Blair?" dat niet eerder gezegd!" „Volkomen duidelijk, meneer Lan- "U gaf me de kans niet, meneer Ro- ge." Hij begon zich weer een klein bert" beetje hoopvol te voelen.Kranten... "Laat hem binnen, Tim my, laat hem „Zo gaat het dus. Een uurtje rust, "Ik geloof niet dat er een engel van God op mijr; kantoor zal komen om Jrf3'iweifiK HiJ komt uit Kopenhagen." uurtje heb, ga ik ze bestuderen, maandheeft uitgevoerd. Daar heb "Kopenhagen! Waarom heb je je gelijk xn," zei Robert. "Jouw fout, lieverd," zei tante Lin, "is dat je je een engel van God als een wezen met vleugels voorstelt. v. JJCHU 1K-U1 U11U1CU, -t MLJiiry, jout, nCID. A_,u KUöfc UCl. uuo. JJCU ULUva1- - Maar her zal waapchijnhjK een ge- meteen binnen. O lieve hemel, dat Engelse kranten lezen, een paar wone man zyn met een bolhoed. Hoe 2qU sprookje zijn," nieuwe uitdrukkingen opdoen. Op-* Meneer Lange had veel weg van een windend is het zelden." van de pilaren van de Notre Dame. „Dat begrijp ik." Even rond, even hoog en even solide. „Maar op een dag pak ik deze Op de top stond zijn hoofd en het krant van de stapel en ik vergeet straalde van vriendelijke rechtscha- Engelse uitdrukkingen, idioom en penheid. alles" Hij haalde een opgevouwen "Meneer Blair?" zei hij. "Mijn naam Ack-Emma uit zijn zak en spreidde is Lange. Vergeeft U me dat ik U de krant op Robert's bureau uit. lastig val, maar het is belangrijk. (Wordt vervolgd). i zyn r 't ook zij, ik zal vanmiddag en van avond bidden, dan zal er morgen waarschijnlijk wel uitkomst rijn. HOOFDSTUK 20 De engel van God droeg gèèn bol hoed. Hij had een afschuwelijke vil ten geval op met de rand omhoog en hij arriveerde bij Blair, Hayward en

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1