BERGMAN Onschuld op schoolschoenen i SSfflS AVONTUREN VAN - KAPITEIN Uitstel eerste oefening en emigratie Winst Shell in '56 bijna 136 mil], dollar Duitse coaster had motor storing 101©*$ slanker BonKorets Euromarkt op televisie Na 2 juni nieuwe dienstregeling - hbs door FRANK GODWI door JOSEPHINE TEY WtïAfEL DlÊSLEPÈM WÉ rtAAR HET V£f1£T£ft r 1K20U ER NET DooRKurtritn. 2959. Wanneer Voisin zich verwijderd heeft, gaat Tenvinde naar de plek. waar Omar' ligt. Maar helaas, hij kan niets meer voor de ongeluk kige doen.... Op zee.ziet hij nu de „Laura" er is geen vergissing meer mogelijk kruisen. op een te grote afstand nog om de aandacht te J "V hoge uitgaven voor landsverdediging zijn onbetwistbaar een |l voortdurende steen des aanstoots in ons on-inilitaire land. Er is J cei1, veelal op een samenstel van emotionele gevoelens, berus tende uitgesproken of ónuit gesproken mening, dat het goed deels weggegooid geld is. En wat zou met» er veel werkelijk nuttige din- gen mee kunnen doen! Nu j« het jongste verleden er wel om tc tonen wat van die andere nuttige dingen terecht komt. wanneer ze niet in een sfeer van vrijheid en veiligheid lot ontpluuiing kunnen worden gebracht. Wat dit betreft, is de zaak heel wat duidelijker dan in een vroegere periode, toen een vrede van meer dan een eeuw de .landsverdediging in veler ogen toteen verouderd en overbodig instituut had gemaakt. Ook nu echter neemt de neiging, er maar weinig in te zien, weer toe. Niet waar, wat betekenen een leger en een vloot, gezien tegen de schrik wekkende achtergrond van een atoomwolk! Voor wie even nadenkt is het duidelijk, hoezeer op dit punt het sentiment het argument in de schaduw stelt. Wie is bereid op de vraag, of dan maar geheel op atoomwapenen •moet worden overgeschakeld, een bevestigend antwoord te geven? En als dan heftig wordt geroepen: Alles afschaffen!, dan is dat niet meer dan een. frase, zich ook'richtend tegen wie zc uitspreken. Tenslotte immers mogen zij zich niet verbeelden, beter te zijn dan degenen, die dat ook wel zouden willen, maar dan gezamenlijk. Met hun volledige veranlwoor- Üeiijkheid maken zij deel uit van een wereld, die niet als schoner cn beter mag worden beschouwd dan ze is. Eenmaal erkennend, dat verdediging (in groot verband) nog onont koombaar is, is geen ander standpunt mogelijk dan dat die goed is. Niets eou dwazer en duurder zijn dan aarzelende halfheid. In redelijkheid kan elechts de cis worden gesteld dat de geiden, die gevraagd worden, inder daad nodig zijn cn dat ze, eenmaal toegestaan, doelmatig worden be steed. IT punt nu js deze weck aan de orde geweest in de Eerste Ka- "X mer, waarbij de bestedingsbeperking de achtergrond was. Als I B op alles bezuinigd moet worden, dan valt ook wel wat uit de B r landsverdediging te halen! Op zichzelf was deze gedachte rede lijk; alleen, de heer Drees was er al eerder op gekomen cn wel in de eerste fase van de kabinetsformatie van vorig jaar. Men herinnert zich dat hij toen met de heer Staf tot een vergelijk is gekomen op een bedrag, dat als een compromis moest worden beschouwd en dat de heer Staf zag ais een uiterst minimum. Men moet een deskundige zijn of een twijfelaar op hel punt van het nut der defensie-uitgaven in het algemeen om met enige moed cn over- tuiging te kunnen zeggen, dat het nog wel minder kan. De minister van zijn kant had echter het volste recht om te verklaren, dat het niet moge lijk was. Niet waar: of goed, of helemaal niet! Jawel, zei de heer Sassen, maar worden die vele honderden miljoenen nu wel doelmatig besteed? Hij vertrouwde het kennelijk niet en beval de vorming aan van eer» parlemen tair orgaan, dat zijn ogen op de2e uitgaven gericht zou houden. Hoe verdienstelijk en aantrekkelijk het echter ook lijkt, er aan mee te werken, dat rcgermgsgeld goed'wordt besteed, zodanige besteding is en blijft een kwestie van uitvoering, die geheel onder de minister ressorteert. Deze opvatting Jijkt formeel, maar is dat niet. Het zou fout zijn om enige bewindsman te dwingen, de verantwoordelijkheid voor de besteding van zijn budget te delen met het parlement of een commissie daaruit. Dit betekende immers een tekort doen enerzijds aan de verantwoordelijkheid van de regering en anderzijds aan het recht van kritiek van de Kamers. HET feit, dat de heer Sassen nu zelf deel blijkt uit te maken van een sinds bijna tien jaar bestaande parlementaire vaste com missie voor de Defensie, die toch wel de minister een beetje op de vingers kan zien, is een ietwat pikante bijzonderheid, die symptomatisch kan worden geacht voor de typisch Nederlandse behoefte, eerder publiekelijk dan anders van zijn hart geen moordkuil te maken op defensiegebied. Graag willen wij toegeven, dal er iets gezonds zit in deze behoefte, 'die misschien nog een extra prikkel heeft gekregen door het thans in onderzoek zijnde beweerde corruptiegeval, door de veelvuldige ongeluk ken met straaljagers en door de bestemming op grote schaal van natuur schoon tot militair terrein. Het neemt niet weg dat de controle van het parlement hier als in alle andere gevallen alleen maar globaal kan zijn. Voor de regering als geheel moge het jongste Senaatsdebat echter een aanleiding te meer zijn, intern tc zorgen voor de grootst mogelijke waar borgen, dat de defensierailjocnen inderdaad eerlijk en efficiënt worden besteed. Dat er bij het volk en waarschijnlijk ook bij het parlement altijd twijfel zal blijven, is een psychologisch verschijnsel, maar de regering is slechts verantwoord wanneer ze de overtuiging bezit, dat die twijfel in feite ongerechtvaardigd is. - DEN HAAG. Aan hen die In 1957 hun studie voor de tropische landbouw beëindigen en die reeds voorbereidingen voor emigratie heb ben getroffen zullen van de .zijde van de minister van Oorlog geen be letselen in de weg worden gelegd om hun plannen tot uitvoering te bren gen. Dit heeft de minister medegedeeld In antwoord op vragen van het Eer ste Kamerlid De Jong. De minister deelt verder mede. dat Sn de op 7 januari j.l. van kracht ge worden nieuwe regeling, waarbij vrijstelling van opkomst in militai re di'.-nst wordt gegeven bij emigre ren in gezinsverband, ook de richt lijn .s opgenomen, dat aan hen, die niet met het gezin van hun ouders emigreren toch uitstel van eerste oefening kan worden verleend indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven. DEN HAAG. De geconsolideer de nettowinst van de Shell Oil Com pany over 1958 (na aftrek van belas tingen) beliep in 1956 135.848,000 dol lar of 4.49 dollar per aandeel van de 30.286.384 aandelen, die aan het einde van het jaar uitstonden. De netto winst over" 1955 was 125.532.000 dol lar of 4.14 dollar per aandeel, bere kend over hetzelfde aantal aandelen. De nettowinst, de afschrijvingen en deamortisaties bedroegen geza menlijk 344.020.000 dollar of 9 meer dan ia 1955. De inkomsten, met inbegrip van ontvangen dividenden en rente, be droegen in totaal 1.544.417.000 dollar, d-i. 10 meer dan in 1955. Het netto bedrijfskapitaal het bedrag waarmee de vlottende midde len de vlottende schulden overtref fen beliep "op 31 december 1956 287.253.000 dollar. IN „Théatre de Paris'* (Rue Blan che) speelt Ingrid Bergman maanden lang de leraarsvrouw in -Thee en Sympathie". Over het stuk van de Amerikaan Robert Anderson is men over het algemeen niet bij zonder enthousiast, maar Ingrid's spel werd bijna in elke krant om z'n menselijkheid, tact en zuiverheid geprezen. Ik ben er enkele dagen vóór de officiële openingsavond heen gegaan <in Parijs nodigt men de pers pas uit als het stuk is ingespeeld) en ook vlak daarna. Na dê eerste keer ontmoette ik Ingrid Bergman in haar kleedkamer. Ze droeg een bei ge peignoir die haar langer en ma gerder deed lijken dan ze is. (ze is één meter 74). Ze had 't blonde haar omhoog gespeld en leek opeen nog wel knappe moeder van een druk jong gezir.. die eigenlijk te moe is om op tc staan. ma3r 's mor gens vroeg het eerste uit bed moet. Haar glimlach cn stem waren die van de film. Ze zei: „Ik ben erg moe. Ik ben nog maar kort uit 't ziekenhuis." 2e was namelijk geopereerd aan haar blindedarm, 't Was vrijdag. De officiële opening was maandagavond en ze gaf me een rendez-vous voor dinsdagavond half acht. anderhalf uur voer de voorstelling. Toen ik weer kwam. leek het of iemand haar en de omgeving had betoverd. De kleedkamer was over laden met bloemen: fantastische bou. quetten witte seringen, rozen, anje lieren. bougainvilles en orchideeën. En Ingrid zat met glanzend blond haar, los geborsteld tot op d'er schouders, roze en jong. zonder merkbare .make-up op een divan. En toen haar partner Yves Vincent haar zoende, bloosde ze .tot de rand van haar twinset. „Thee en Sympathie"' speelt zich af in een. Amerikaans internaat. Eén van de studenten, Tom, wordt door z'n jaargenoten en leraren van homo- sexualiteit verdacht Omdat hij an ders is dan zij. Hij houdt van muziek en cultuur, is gevoelig, artistiek, en geeft niets om sport. Zijn leraar Reynolds .overdreven sports- en He- man, is Toms felste aanklager.» Zijn vrouw echter, Laura, even eenzaam en anders als hij, is de enige, die de jongen begrijpt. Uit hun wederzijdse sympathie groeit via het samen thee drinken, een sterker gevoel. De con sequenties hiervan redden Tom uit z'n wanhoop niet een man te zijn zoals de anderen. Laura breekt met haar-echtgenoot en gaat haar eigen weg. Maar niet nadat ze Reynolds gezegd heeft dat ze zijn motieven doorziet, dat hij met veel vertoon van mannelijkheid de angst om zeif verdacht te worden overschreeuwt. Het stuk werd in ons land opge voerd door het R.T.G. o.a. met Lya Dorana. Het is. vond ik, vreemd om Ingrid Bergman op het toneel te zien. ze is tegelijk wel en ook weer niet degeen die men kent. Het beste, haar ge zicht, door de uitdrukking au vorm fascinerend materiaal voor de film, mist men als men niet dichtbij zit. En haar lengte, haar wat onhandige manier van bewegen, wat in een film gecamoufleerd kan. worden, vallen pp. Ik heb het stuk twee keer gezien. De eerste keer zat ik erg slecht en Met de drte kinderen uit haar tweede huwelijk Isabella, Robertino en ln- srld kwam Ingrid Bergman in Parijs aan waarheen zij haar werk terrein verlegde. Jean Renoir be groette haar op het station. met uitzondering van het laatste be drijf en het décor, vond ik alles, ook Bergman, maar matig. De avond na m*n gesprek met haar ging ik wéér. Nu op een betere plaats, dichterbij en recht voor 't toneel. De climax lag nog op het laatste bedrijf na een traag begin,, maar Ingrid was veel overtuigender. „Ze speelt nauwelijks, ze woont in 'tde<jor", schreef een van de critici. En 't is waar dat er tus sen de Laura op het toneel en de Ingrid Bergman in de kleedkamer, nauwelijks verschil was. De gerem de tederheid waarmee ze de jonge man naar zich toé probeert te trek ken in haar eenzaamheid, is die van, haar zelf. Evenals de slaapwan delaarachtige. zekerheid waarmee ze tenslotte tot het eind gaat. Dat is werkelijk goed. Ik voel nog de rilling van toen. terwijl ik dit schrijf. En het redt het stuk. Hier merkt men ook dat die be schroomde innigheid, gekruid met melancholie en wanhoop, Ingrid Bergmans sterkste troef is. Haar belangrijkste tegenspeler is de jonge Tom, Jean-Loup Philippe, wie. merkte ik'na afloop, deze rol'op de huid geschreven was. Hij was ziek geweest van "angst vddr.: dit debuut naast- Bergman; maar .terwijl er-en kele waren die van Ingrid vonden da^ze zeker niet beter was dan andere actrices, was zijn triomf volkomen. DE avond tevoren had heel ac terend Parijs de actrice succes gewenst. Er was een ster op elke vierkante meter.... Zizi Jeanmaire met Roland Petit, Franeoise Ar* noul, Michèle Morgan, Simone Si mon, Eddie Constantine, Anita Page, om maar enkelen te noemen. Toen Ik er^ was zag ik alleen Edwige Feuillère: weergaloos chic, in een zilvergrijze cape met lange grijze handschoenen en een kozak- kenhoed van zwart langharig bont. Ze ging net als ik na afloop naar Ingrids kleedkamer. Zij om geluk te wensen, ik om afscheid te ne men. En net als die eerste keer liep de actrice in haar beige peig noir, 't haar omhoog. Ook nu was ze moe, maar er was triomf om haar heen. Doch tegenover de veel kleinere,, intens elegante Edwige Feuillère had ze iets verlegens. Het bewees, dat wat ze me verteld had vóór de voorstelling, waar was. Ze zat op de divan te breien, om haar heen de enorme hoeveelheid kostbare bloemen. Ik was tien minuten te laat. Maar voordat ik; met excuses begon, riep ze: „Geluk kig, ik dacht dat u buiten stond te wachten", kwam naar me ;toe en lachte. Ik dacht: „Tochis ze mooi en d'er mond is mooi ook zonder lippenstift". (wordt vervolgd) Dit was de ingriö Bergman «he voer het eerst kennis maakte met Rober to Rosselllnl om wie zU van haar Zweedse echtgenoot ging schelden. Op een muilezel maakte zij een tocht Dver het Italiaanse vulkaan-eiland StromboU waar de opnamen van haar eerste film onder regisseur RossellinI werden gemaakt. Ingrid Bergman's scheidingen tweede huwelijk stootten haar uit de "gratie van het puriteinse Amerikaanse film publiek. D«t Is de IngTid van vóór die tijd met Spencer Tracy in doc tor 3ekyll en mister Hyde. ROTTERDAM. Gistermiddag J kreeg de ongeveer 600 tori metende I Duitse kustvaarder „Sabine" veertien t mijl ten westen van Hoek van Hol- land motorstoring. Een ander Duits schip, de „Hanna Dreier". nam de I „Sabine" op sleeptouw en zette koers naar de Nieuwe Waterweg. Juist (voordat de sleep de ingang van de Waterweg zou bereiken, brak de I tros. De „Sabine" kwam daarop mid- den in het vaarwater even buiten de I pieren ten anker. De „Hanna Dreier" zocht een ankerplaats ten noorden van de Waterweg. De sleepboot „Witte Zee" van L. Smit en Go. ver- leende assistentie, nadat de „Hanna Dreier" een paar vergeefse pogingen had gedaan om vast te maken. Laatst- j genoemd schip heeft daarop de reis vervolgd. Produktiecijfers van de „Willem Barendsz" AMSTERDAM De vangst op baleinwalvissen is zaterdag 16 maart- j.l, te middernacht geëindigd. Door de „Willem Barendsz" werden in totaal geproduceerd: 87643 barrels (14607 tons) traan, 4846 barrels 307'5 tons) spernolie, 12483 kg leverolie en 2359 tons vleesmeel. Over het seizoen 1955/56 waren deze cijfers: 35193 barrels (14199 tons) traan, 12973 barrels (2162 tons) spermolie, 13185 kg leverolie en 1692 tons vleesmeel. De vloot van de „Willem Barendsz" zet thans de Jacht op potvissen nog voort. Akkoord over neutrale waarnemers aan boord van walvisvaarders OSLO. De conferentie van des kundigen voor de walvisvaart uit Engeland, Nederlandj Japan en Noor wegen is gisteren geëindigd, nadat de afgevaardigden tot overeenstemming waren gekomen over een ontwerp overeenkomst betreffende het plaat sen van neutrale waarnemers aan boord van de expedities in het Zuid poolgebied. In een communiqué van het Noorse ministerdie van Buitenlandse Zaken, wordt medegedeeld, dat de ontwerp overeenkomst aan de regeringen zal worden toegezonden voor het nemen van een uiteindelijke beslissing. (A'tiucrtêntie T.M.T Waarom de last van ongezonde (en vaak lelijke) dikte nog langer met u meedragen? BonKorets geven n Ja enkele weken weer uw jeugdig stank figuur. Na de maaltijd een dragee met een slokje water - en u verliest ponden per week. BonKorets werken volgens het principe van dehydratie - eenvoudig en snel. Opgehoopt vet smelt weg, geen loomheid en verstop ping meer. Veroverende charme straalt van u af.'U voelt u weer opgewekt en monter - een ander mens! Begin een nieuw leven - begin nog vandaag met BonKorets, ƒ3.30 per flacon. VERMAGERINGSDRAGEES DE. plechtige ondertekening van het verdrag inzake de Euro- markt op maandag 25 maart zal door de Italiaanse televisie op het Eurovisie-netwerk worden gebracht. Ook de Nederlandse Televisie Stich ting relayeert de reportage nit het Kapriool te Rome: van 18 tot 19 uur. A. D. (Bolke de Beer) Hildebrand volgt Henk van. Stipriaan, die in dienst van de VARA is getre den, op als lei der van de NC RV-televisie- rubriek „Dit is nu mijn hobby". Volgende week zaterdag maakt hij zijn debuut. De VARA zendt vrijdagavond 29 maart het eerste grote klankbeeld van Van, Stipriaan uit. Het heet „We gaan er onder door"; het onderwerp is de totstandkoming van de Velser, Tun nel. IN het Nederlands programma van de BBC wordt zondagavond weer een discussie gehouden over vragen, door een Engels gehoor in de ru briek „Any questions?" gesteld aan een Nederlands forum, bestaande uit Ellen Hulbert, F. H. Winand en de dagbladcorrespondenten Richard Jokel en Theo Joekes. 1 De vragen worden ingeleid door Ton de Vlet ter. (17.45, op 224 en. 40,96 meter). LJ OOFDSCHOTEL van het door de f J NCRV verzorgde televisie-pro gramma was gisteravond een recla me-uitzending: wedstrijd in thee zetten onder auspiciën van het Ne derlands Theebureau, dat ook de prijzen beschikbaar had pesteid. Boeiend was de match beslist niet, al kwam er dan- ook 'n halfwas clown aan te pas... Jaap ter Haar 7T'"ef nog -wennen aan z'n rol van gastheer in de c7iUurele rubriek „Studio B". Hij wist met z'n handen kennelijk geen raad, ?naar dat is' te verbeteren. De onderdelen van het rubriekje waren niet slecht gekozen. Wet slecht gespeeid werd het één- aktertje, dat .het programma afsloot. Aan. de tekstkennis haperde héél veel, het tempo tvas zoek, de regie liet te wensen over. Het beste onder deel was Dicfc van Bommels nieuwe „Teledisco-parade", waarmee de- avond begon. 'Originele filmische humor op 'n zeer behoorlijk niveau. H. S. Trans Europa-Express AMSTERDAM. Als bij de nieu we dienstregeling van de spoorwegen welke op 2 juli ingaat de Trans Europa-express treinen gaan rijden, zal men per spoor van Amsterdam naar Parijs rijden in 5 uur en 33 mi nuten, naar Frankfurt in 3 uur 59 minuten en naar Zurich in 10 uur en 15 minuten. Tussen Amsterdam en Parijs zullen er per dag in. iedere richting twee treinen lopen. Door het inleggen van deze en nog een aantal nieuwe Euro pese snelle verbindingen zullen in de dienstregeling verschillende veran deringen worden aangebracht. In enkele landen zoals Nederland, Zwitserland en West-Duitsland zijn geheel nieuwe trqmen voor deze ver bindingen gebauivd. 'Nederland en Zwitserland hebben vijf nieuwe die- seltreinen, ieder bestaande uit drie wagens besteld. Zij bieden 114 zit plaatsen en bovendien nog 32 plaat sen in het restauratie-rijtuig. ïsr 7S" r B' tuautMMjfi NIET OP bh ZlTTtrt TpALIEb trekken. De „Caprice" ligt aan de andere kantalles inladen, want het is zaak zo gauw mogelijk van het eiland en de opvarenden van beide sche- 1 te vertrekken." „Ja maar...." stottert Chris pen kunnen elkaar dus niet zien. Voisin keert in j Boonsma, „Mond houden," snauwt Voisin. „ik heb het kamp terug. „Waar is mijn man?" vraagt geentijd om vragen te beantwoorden. Alles in- Omars vrouw angstig. „Wees gerust," antwoordt i pakken en meegaan. Geen praatjes'nou, want ik Voisin, vriendelijk glimlachend, „hij is al aan ben hier de baas." boord van mijn schip gegaan. Wij moeten nu snel j 80 Het was het beroemde vrijdagnum mer van 10 'mei, met de foto van Betty Kane op de frontpagina. „Ik kijk naar deze toto. Daarna lees ik het eigenaardige verhaal. Dan zég. ik tegen mezelf dat dit merkwaardig is. buitengewoon zon derling zelfs. In die krant staat dat dit de foto is van Betty Kann. Kann?" „Kane." „Juist, Kane. Maar het is ook de foto van mevrouw Chadwick, die met haar man in mijn hotel ge logeerd heeft.'" „Wat!" Meneer Lange keek verheugd. „U bent geïnteresseerd? Dat hoopte ik al. Dat hoopte ik vurig." „Gaat u alstublieft verder." „Ze hebben -veertien dagen bij me gelogeerd, meneer Blair. En terwijl dit arme meisje dus mishandeld werd en half verhongerde op een vliering, at mevrouw Chadwich als een jonge wolf in mijn hotel en amuseerde zich kostelijk. De room, die dat meisje kon eten, meneer Blair, zelfs ik, een Deen, stond er versteld van." „En verder?" „Kijk, ik zeg tegen mezelf: het is tenslotte maar een foto. En hoewel het sprekend mevrouw Chadwick is zoals ze was toen ze haar haar liet hangen voor het bal „Liet hangen?" „Ja, ze droeg het altijd opgesto ken, ziet Maar we hadden een bal met costuumsnoemt u het cos- tuums?" „Gecostumeerd bal." „O ja, een gecostumeerd bal. Goed, daarvoor liet ze haar haar dus han gen. Net ais op deze foto. Dus ik zeg tegen mezelf: het is tenslotte maar een foto. Hoe dikwijls ziet een mens geen foto die niets meer met de wer kelijkheid gemeen heeft. En wat kan. dit meisje met de jonge mevrouw Chadwick. te maken hebben, die met haar man bij me gelogeerd heeft. Dus ik gebruik mijn verstand. Maar de krant gooi ik niet weg. Nee, ik bewaar hem. En nu en dan bekijk ik hem nog eens. En iedere keer als ik de foto zie, denk ik: maar het is wel mevrouw Chadwick. Het laat me geen ,rust. Ik denk er zelfs des avonds over als ik eigenlijk met de inkopen van de volgende dag bezig moet zijn. ïk probeer verklaringen te zoeken. Ik denk aan tweelingen. Maar nee. Die Betty is een enige dochter. Nichten? Toeval? Dubbel gangers? Ik denk aan alles, 's Nachts ben ik er tevreden mee en ga slapen. Maar 's morgens als ik naar de foto kijk," begin ik weer van voren af aan. Begrijpt u mijn moeilijkheid?" „Tot in de puntjes," zei Robert. „Nu ik dus voor zaken in Engeland moet zijn, heb ik de krant met die Arabische naam „Arabisch? O ja, ik snap 't." „Ik stop, dié krant in mijn zak en op een avond na het diner, laat ik hem aan de vriend zien, bij wie ik logeer. Ik logeer namelijk bij een landgenoot van aas in Bavswater, Londen. En mijn vriend wordt heel opgewonden en zegt, dat het nu een rechtzaak is en dat die twee vrou wen volhouden, dat ze dit meisje nooit gezien hebben. Ze moesten voorkomen voor wat ze het meisje hebben aangedaan en staan op het punt veroordeeld te worden. En hij roept zijn vrouw: .Rita, Rita, waar is de krant van vorige week woens dag?" Het is het soort huishouden waar de krant die hij vraagt er altijd is, begrijpt u. Zijn vrouw komt er mee aan en hij laat me het verslag lezen vanvan „Van de verschijning van de twee vrouwen." „Ja, van hun verschijning voor het gerecht. En ik lees wanneer hun straf zal worden uitgesproken en ik reken uit dat er nog maar een paar dagen over zijn. En mijn vriend zegt: Hoe zeker ben je ervan, Einar, dat dit meisje en jouw mevrouw Chad wick dezeltde zijn. En ik zeg: Daar ben ik inderdaad heel zeker van. Dus hij zegt: Hier in de krant staat de naam van hun advocaat, de ad vocaat van die twee vrouwen. Er staat geen adres bij, maar Milford is een klein plaatsje, zodat hij ge makkelijk te vinden zal zijn. Wij zullen morgen vroeg koffie hebben (hij bedoelt: ontbijt) en jij gaat naar dat Milford en je vertelt alles aan meneer Blair. Hier ben ik dan, me neer Blair, Bent u geïnteresseerd in mijn verhaal?" Robert leunde achterover in zijn stoel, veegde met zijn zakdoek zijn voorhoofd af en zei: „Gelooft u in wonderen, meneer Lange?" „Maar natuurlijk. Ik ben een chris ten. En, al ben ik nog niet zo oud, ik heb er toch al twee meegemaakt." „Dan neemt u nu deel aan het derde." „Zo?" straalde meneer Lange, „dat maakt mij heel verheugd." „U hebt ons hachje gered." „Hachje?" „Ja, dat is idioom. U hebt onze levens gered." „U denkt dus, net als ik, dat het één persoon is?" „Ik twijfel er geen moment aan. Hebt u de data van haar verblijf bij u?" „Ja zeker. Hier zijn ze. Zij en haar man arriveerden vrijdag, 29 maart en ze vertrokken maandag, 15 april. Beide keren reisden ze per vlieg tuig." „Dank u. En haar „man", hoe zag die eruit?" ("Wordt vervolgd). Vrijdag 22 maart 1957

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1