Aftakelende autonomie Het Moerdijk-kanaal Ingrid Bergman Sarco Aap ais®wmmmmmwi Onschuld op schoolschoenen •g 3S& RESA-H1LVERSUM Nerveuze, bleke kinderen... Prins nam afscheid van vertrekkende Shape-offieieren 16 dagen Mijnwerkers uit Italië mogen naar Nederland Pools parlement achter Gomoelka: géén hoger loon Texel krijgt nieuw kampeercentrum Staatsexamen (HBS Gymn.) Nieuwe minister van Marinein Amerika Olifanten houden oppasser voor de gek! SPROETJEi SPARK AVONTUREN VAN - KAPITEIN ROB y door JOSEPHINE TEY Zaterdug 23 maart I95'< HEI raadslidmaatschap is niet meer wat het is geweest," rei ons eens een man met een aanzienlijke staal van dienst als wethouder van een grote gemeente. Deze man is al oud, en rustend, naar "1 "T 1 f t heet; en dietis hekend, dat bejaarde en ruslende mensen wel ,M in het S bc";.hl!t >an hun lijd zien als het aflopen van de tijd in het algemeen, tsiet waar, de winters waren vroeger ook veel strenger w,sêëw« MS B1C":"er en, d= Jeut'd gezeggelijter en de werkman as gewetensvoller; waarom zon liet raadslidmaatschap ook niet iets lidang- njkers zijn geweest dan in onze dagen. l och zou het onjuist zjjn, op deze luchtige wijze over de opmerking van de oud-wethouder heen te lopen. Het raadslidmaatschap is inderdaad van karak ter veranderd en wel op grond van het feit, dat de huidige gemeente niet meer dezelfde is als die van een Jaar of dertig geleden. Dat ligt niet aan de gemeente- wet. vv-aarm de autonomie onverkort is gehandhaafdhet ligt aan liet feit, dat anders dan voorheen de gemeente het grootste deel van haar middelen krijgt uit centrale ,>ndsen, en het voor de echte autonomie zo belangrijke verband tussen de heffing van gelden cn de besteding er van is verloren gegaan. Het verhaal is bekend. De wet-De Geer van 1931 heeft een einde gemaakt aan de eigen gemeentelijke inkomstenbelasting. Sindsdien krijgt iedere gemeente op grond van een zekere formule uitkeringen uit het gemeentefonds alsmede bij zondere uitkeringen, als het rijk dat geboden of billijk oordeelt. Dit nieuwe systeem, rnede totstandgekomen onder sterke drang van de arme gemeenten, heeft een ietwat evenredige verdeling der gelden wel bevorderd, maar de autonomie sterk uitgehold. Terwijl de raden vroeger de grenzen van hun kunnen vonden in de onmogelijkheid of onopportunitcit hun gemeente naren nog sterker te belasten, vinden ze ze nu in de onwil van het rijk, de fond sen te verschaffen, die ze nodig oordelen. De eigen verantwoordelijkheid moet op deze wijze wel sterk in het gedrang komen. IN de kring der gemeentebesturen ziet men dat natuurlijk opperbest In. Tientallen malen is in de vakbladen geschreven, dat op de een of andere wijze de gemeenten weer een eigen belastinggebied moeten krijgen. Maar tegelijkertijd is ook steeds weer gesteld, dat de oude ongelijkheid niet mag terugkeren. Onder geen beding mag het opnieuw zo worden, dat arme gemeenten ondanks hoge belastingdruk weinig kunnen doen en rijke gemeen ten met geringe belastingdrük zich van alles kunnen veroorloven. Jarenlang heeft de staatscommissie-Oud moeizaam met deze materie ge worsteld; maar het ligt voor de hand, dat ze de steen der wijzen niet heeft ge vonden. Algehele autonomie betekent nu eenmaal ook dat men eigen armoede aanvaardt en er het beste van poogt te maken. Doch het gros der gemeenten stelt geen prijs op autonomie in een zodanige vorm. Zo is de commissie-Oud dan ook met een tusscn-oplossing voor de dag gekomen: handhaving enerzijds van de belasting-nivellering, maar schepping anderzijds toch van een ruimer eigen belastinggebied voor de gemeenten, dan waarover ze thans beschikken. Intussen blijkt echter de woonplaatsbelasting, die zij aanbeveelt, reeds dadelijk bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten niet bijzonder in de smaak te zijn gevallen. Laat het rijk in 's hemelsnaam de gemeenten niet tot Invoering er van mogen verplichten, zegt men daar. En men gewaagt van zakelijke be lastingen, die eigenlijk de voorkeur zouden verdienen. De angst, alsmede de neiging tot vrijblijvendheid, die hier aan de dag treden. bewijzen eens te meer, hoezeer de geest der gemeentebesturen zich beeft ver- wijderd van de autonomie m de oude stijl. Men wil wel eigen heffingen, maar men schrikt er tegelijkertijd voor terug; vooral, wanneer die ietwat in de per-1 soonlijke sfeer zouden liggen. Oude tijden keren niet terug. Het raadslidmaat- schap is niet meer wat het was, omcht de gemeenten hun individualiteit nu een maal hebben opgeofferd aan door centrale organen te waarborgen gelijkheid. MINISTER SPAAK heeft de mededeling van zijn Nederlandse ambt genoot inzake het Moerdijkkanaal niet tegengesproken. Hij heeft alleen betreurd, dat over de verklaring van minister Luns niet te voren overleg is gepleegd, zoals dat in zaken in Beneiuxverband te doen gebruikelijk is. Het is prettig, de heer Spaak toch nog eens alleen maar als minister van België te zien optreden. Als zodanig zou hem misschien de vraag kunnen worden gesteld of hij zelf dtijd zorgvuldig de gedragslijn beeft gevolgd, waarvan nu minister Luns te kwader ure zou zijn afgeweken. Laat ons op dit punt niet verder ingaan. Het blijkt hoe langer hoe meer, dat het Moerdijkkanaal een prestigekwestie was geworden veeleer dan dat het nog kon gelden als een levensvatbaar project. De opwinding in België over minister Luns' verklaring is dan ook al weer snel aan het luwen. En het zal heus niet enkel liggen aan de welsprekendheid van de heer Spaak of aan het feit, dat hij al met één been in de N.A.V.O. staat, wanneer bij niet overmatig veel moeite heeft met het ontzenuwen van kritiek in het parlement. t •- -1 - jê - y E droog een beige twinsct cn een *-* donkergrijze rok met een diepe plooi. Een beetje aan de lange en volstrekt onpikante kant. Behalve twee smalle gouden armbanden, geen sieraden, geen merkbare make up, zwart suède molières. Ze ging weer zitten op de divan, waarover een schotse plaid lag. Ze zei, verder werkend aan een trui van grijze wol: „Ik brei dit op 't toneel. Tenminste, ik doe alsof; echt breien doe ik hier. Ik kan 't niet zo vlug." „Ik word van breien zenuwachtig," praatte ik. Waarop zij, even naar me kijkend: „Ik brei als ik nerveus ben. Ik word Haar stem was zoals ik die kende van de film: donker en kalm, met een i,ese ondertoon. Ze telde telkens de steken, wellicht om "t gesprek in 't oppervlakkige te houden. „U hebt," zei ik. „misschien een hekel aan journalisten, na alles wat er over u geschreven is." Waarop zij, een seconde opkijkend: „Ach waarom. Alles heeft z'n goede en slechte kanten, ook de publiciteit Er kwam een meisje binnen, een fotografe die opnamen aanbood, ge nomen tijdens de voorsttiiing. Nadat ze er een paar had uitgezocht en be taald, vroeg 't meisje of ze de kin deren mocht fotograferen. „Nee, dank u," was 't antwoord in een Frans met nadrukkelijke r. „Als ik foto's van m'n kinderen nodig heb, maak ik ze zelf." En toen 't meisje weg was, tegen mij: „Iedereen, wil ze fotograferen. Van alle kanten bellen ze op." De avond daarvoor had ik een interviewtje gelezen waarin Ingrid Bergman de verslaggever vertelde dat haar tas was gestolen, ,,'t Enige erge ij - - md ze gezegd dat m'n agenda nu v eg is, plus een foto van de kinderen". Van zo'n bericht zouden de tele foontjes vén de fotografen niet min der worden. Op m'n vraag hoe oud de kinderen nu waren, zei ze; .Jtobertino is zeven, de tweeling is vier. We wonen in een hotel. Of 't moeilijk is hulp te krij gen? M'n meisje uit Italië is meege komen." Ze telde de steken. (Advertentie IM.) hebben Iets extro's nodig. Geef ze Soreo-giobine. Dit krachtronicum bevat alle stoffen voor de opbouw en versterking van het jonge lichaam. faw frinde/an special* «omani'tHing HILVERSUM. Prins Bernhard en minister Staf hebben gisteravond tijdens een banket op de Zwaluwen berg afscheid genomen van de bui tenlandse officieren van de Shape- trainingsmissie, die indertijd door de NAVO in ons land werd gedeta cheerd om onze legeronderdelen op de hoogte te brengen van het gebruik der nieuwe bewapening. Op een receptie, die aan het banket vooraf ging. reikte de prins aan het hoofd van de missie, de Amerikaanse kolonel Steve A. Chappuis, het com mandeurskruis uit van de Orde van Oranje-Nassau, met zijn foto- met eigenhandig onderschrift en een aar- dewerk asbak. Ook de andere leden van de mis- sie kregen een foto van de prins en een aardewerk asbak. Simone Sipioret zei: „Ais ik Mar iene Dietrich, Greta Gar bo, Katha rine Hepburn zou ontmoeten kan ik me nog niet voorstellen dat ik ze kan aanraken. Dat ze echt bestaan." En zo was het op dat moment met my. ïk kende Ingrid Bergmans kinderen van foto's in kranten en weekbladen. Ik wist de achtergrond van haar b'ef- de voor Rosselini, door tallozen, des tijds uit de doeken gedaan. Ik had ook al weer uitvoerig gelezen hoe 't allemaal mis was gegaan. Ik had naar aanleiding van diö verhalen zelf over- haar geschreven uitweidend over haar werk, dat achteruit ging. En hier zafc ik en, informeerde naar haar kinderen, 't Leek onwerkelijk, en s verwarde me. Er waren hiaidn in ons gesprek, ik durfde allerlei din gen niet te vragen. De kleedster kwam binnen met een brief. „MadameZe scheurde de enveloppe open en nam er vier vol beschreven blocnotebtaden uit. Be keek die even, legde ze naast zich neer: „Wat lang. Schreven ze maar wat korter." „Wie?" vroeg ik. „Allerlei mensen, de meest uiteen lopende. Ze vertellen me hun pro blemen, ze vragen raad. Sommigen hebben me zien spelen... anderen kennen me alleen van de film en uit de krant." „Ik begrijp dat nooit!" zei ik. En zij: „Ach ze zijn eenzaam, ze verlangen naar iemand die naar hen luistert zonder dat ze de kans hebben om uitgelachen te worden. Je moet heel eenzaam aijn om je per brief tot een filmster te wenden." En met een vaag lachje: „Vroeger waren er die me aanraadden om terug te gaan naar m'n land. Maar dat doen ze niet meer. Men oordeelt nogal gauw en gemakkelijk." Als ik haar gelukwens met haar succes en vraag of ze erg nerveus was voor die zaal vol critici en col lega's, legt ze haar breiwerk weg en zegt: „Heel erg. Ik spreek wel Frans, maar in een Frans stuk spelen is moeilyk. Maar ik hou van Parijs, ik wou hier altijd al zo graag wonen en werken." In een tijdschrift heb ik een soort verklaring van. haar gelezen. Daarin vertelt ze dat haar man Roberto Ros selini en zij alleen nog zullen samen werken als ze een stuk vinden, waar- in voor haar een geschikte rol is. Ge ruchten van scheiding zouden op leu gens berusten, gepubliceerd door een Zweeds journalist, want de Zweedse pers is vijandig. De scheiding van Peter Lindström zou niet onverwacht zijn geweest, het huwelijk was al slecht en Ingrid stelde al drie jaar eerder voor om te scheiden. Pia, haar dochtertje, (nu heet ze Jenny) en zij schrijven elkaar geregeld. De oorzaak van het falen van de samenwerking met Rosselini echter bleef ook hier ongenoemd. Daarover heb ik haar toen gevraagd, waarop 2e antwoordde: „Hij zal in de toe komst aan mij dezelfde eisen stellen als aan zijn acteurs en actrices." Haar partner uit „Thee en Sympa thie" kwam -binnen, Yves Vincent. Een forse man met grijs borstelhaar. Hij boog zich over naar heen en zoende haar, waarop ze hevig bloosde. „Ik ben zo blij," zei hij, „gelukge wenst met 't succes, 't Is vooral een succes voor jou Dan met een vluchtig gebaar naar haar grijze rok. „Wat is dat? Een lange broek?" „Wel nee, een rokZe lachte en. trok de breinaald te ver uit de steken. Toen hij weer weg was, praatte ze: ,,'t Was moeilijk om een man te vinden die de bouw heeft van een Amerikaan. Eén die past bij m'n lengteIk ben zo lang. Alleen als ik speel voel ik m'n lengte en ver legenheid niet." En. veranderend van toon: „Is 't stuk in uw land al gespeeld? Hoe is 't ontvangen?" Ingrid met baby „Net als hier. Men. vond 't stuk vrij zwak, het spel goed." Ze knikte. M'n vraag wie ze de belangrijkste filmactrice vond, beantwoordde ze met Audrey Hepburn, althans van de jonge generatie .En de beste Franse actrice vindt ze Suzanne FIcn. „Bri gitte Bardot heb ik nooit gezien. Ik interesseer me niet voor dat genre films." Van moderne kunst houdt ze niet. „Ik houd niet van iets dat ik niet be grijp. Ik ben niet van de avant- gardeZe zou 't liefst klassieke stukken spelen. „Ik hoop dat dit nog gebeurt voor m'n dood." De tijd is om. Ze geeft me een sterke, snelle han-J zegt: „U; schrijft geen dinger .k niet ge-, zegd heb. Dat is al zo <k gedaan Ze heeft, vind ik. niet zoals Ana- toie Litvak bewees „une presence magique" gelijk Garbo, maar ze is! menselijk en sympathiek. Ze heeft stijl en ze beeft moed. 1 In de gang die via „L'entrée des' artistes" naar buiten leidt, loopt de kleine rappe Simone Paris, de lily i uit „Thé et Sympathie". Ze praat met1 een collega en het gaat duidelijk over Bergman. Ze zegt: .Natuurlijk...., fysiek is ze uitstekend voor die i rol En ze zwaait honend met een zij- den doekje, Dinsdag spreekt Bibeb met Les Frères Jacques feL|-e Baby- "tyy» verzorging met Babyderm-preparaten Huidje van alle smetten vrij, hoofdje rein met gezonde haargroei (Advertentie 1M FBANSE RIVIERA f165.- I 16 daagse reizen, iedere Zaterdag per int. Dienst BRABENA fl. 165.- inclusief I overnachting, maaltijden I onderweg. I InUTouriogciub HOLLAND Lunteren. Tel. U 8383 - 364 I N. van Dijk, Rozenfaan 97b, R'dam. Tel. 0 1800 - 82124 ROME. De Italiaanse regering heeft vrifdag de tewerkstelling van ongeveer 2.000 mijnwerkers in Ne- vderlandse mijnen goedgekeurd. Na de ramp van Marcinelle verbood de Italiaanse regering de uitzending van mijnwerkers naar het buitenland. Volgens het Italiaanse persbureau houdt de opheffing van het verbod voor Nederland de erkenning in, dat in de Limburgse mijnen de veilig heidsmaatregelen voldoen aan de conclusies en de aanbevelingen van de Internationale conferentie over de bedrijfsveiligheid, die onlangs op verzoek van Italië in Luxemburg werd gehouden. Berichten in Italiaanse bladen, als zouden de salarissen voor de Ita liaanse mijnwerkers in Nederland sinds het vorige jaar met 30 pet. zijn gestegen, werden gisteren door de Staatsmijnen, ontkend. WARSCHAU. Het Poolse parle ment heeft vrijdag alle wettelijke maatregelen, die na de relletjes in Pbanan van november 1956 waren genomen om tegemoet te komen aan de looneisen van de arbeiders, on- gedaan gemaakt. Slechts één afgevaardigde stemde tegen prof. Antoni Wojtysiak uit Breslau die onlangs als enige te gen de benoeming van Cyrankiewic tot premier stemde, aanvoerende dat hij verantwoordelijk was voor het machtsmisbruik tijdens de Stalinisti sche periode. Gomoelka, zei donder dag dat de staat de looneisen, krach tens de wet van november 1956 circa twee miljard gulden niet kan betalen COCKSDORP, De N.V. Buka, eert dochteronderneming van de N.V, Levensverzekeringsmaatschappij Nillmii van 3859, opent op 13 april op Texel een nieuw bungalow- en kampeercentrum, de „Sluftervallei". Het centrum ligt ongeveer ander halve kilometer buiten Cocksdorp op de noordpunt van het eiland vlak bij het bekende natuurterrein de „Sluf ter". De „Sluftervallei" is het tiende centrum dat door Buka wordt ge ëxploiteerd. (Advertentie l M.) De kortste en voordeligste opleiding: (Bekende Schriftelijke Cursus) WASHINGTON De Amerikaan se Senaat-heeft gisteren de benoe ming goedgekeurd van Thomas S. Gates als minister van Marine. /N het duister una de bioscoop za ten mijn vrouw en ik aar het filmjournaal te kijken. Buitenlands ttieiaos/ De mandarijnen «atj deze wereld, die one smalle gelukskansje in hun actentassen dragen, passeer den weer een voor een de lens. Ze lachten allemaal. Dat zullen ze op de ochtend van de zondvloed oolc wel doen, want het is een beroepsge- woonte maar het geeft toch moed vind ik. Je denkt altijd: „Nou, als ze zo lachen ïoopt het misschien nog wel met sisser af." Want op de rand van een. ramp ts lachen ongepast, maar op de rand pan een sisser kun je het gerust doen. Korte nieuwsflitsen.' De muziek werd olijk en opgelucht omdat we de wekelijkse dosis zware jongens weer achter de knopen had den en nu naar lichter stof op weg waren. „In Londen is een interetsante schilderijententoonstelling gehouden" zei de geschoolde stem van de com mentator. En je zag de camera dwalen langs een wand vol strak ingelijste com posities vit de non figuratieve school. Na al dat wereldleed stond ik er be paald welwillend tegenover. Ik vond ze aardig en aangezien men in het hutoelyk lief en leed hoort te delen besloot ik mijn vróuw er van op de hoogte te stellen. „Aarbegon ifc. Maar het beeld veranderde en de stem van de commentator zei; „Het merkwaardige van deze tentoonstel ling is, dat de geëxposeerde schilde rijen werden gemaakt door een aap". Op het doek zag je het beest n« 'n beetje zielig met verf knoeien en je hoorde; „Koko is dol op verf! Soms neemt hij er een hapje van. Maar het mees te smeert hij toch op zijn doeken, die zowat honderd gulden per stuk op brengen!" Gelukkig had ik na „aarde mond solide gesloten, een narrow es cape, maar als kunstkenner was ik toch net voor de bui binnen. Dat zou de brave bezoekers t'a?i alle cynici die honderd gulden tegen zo'n schilderijtje aangooiden, waar schijnlijk niet beschoren zijn. Huive rend hoorde ik, in myn verbeelding, de conversatie: „Gunst, wat heb je daar voor een doekje hangen?" „O, een werk van een nieuwe jon gere." „Hoe heet hij?" „Koko Ape." „Koko Ape? Nooit van gehoord. Maar t is aardig, zeg." In het duister van de bioscoop zei mijn vrouw naast me: „Wat wou jij zeggen ,tfé? Ik?" ,Ja, jij. Daarnet" EK .Aardig, tuou je zeggen." Fier sprak ik: „Nee. ik wou zeggen: aarzelend gestuntel. Dat wou ik zeggen..." Ze zweeg. Ze nam hetgeloof ik. Nou ja, het was een miezerige overwinning op puntennatuurlijk. Maar wat moest ik doen? Staat u zo graag voor aap? KRONKEL. (Advertentie IM.) Dat olifanten bijna menselijk pret kunnen hebben, blijkt uit een ver haal over hetgeen bij circus Sarrasa- ni gebeurde. Een van de olifanten was er door onachtzaamheid van de oppasser in geslaagd, een. sleutel te bemachti gen. De man, spoedig door collega's geassisteerd, 'trachtte het kostbare voorwerp terug te krijgen. Maar al len liepen van het kastje naar de muur. Gorgelend en gichelend van plezier gaven de olifanten de rij iangs de sleutel door, dan was hij weer hier en dan weer gmds Dit is ook een van de tientallen kijk jes achter de schermen, waarover u kunt lezen in. het circusalbum „De Bonte Droom van het Circus". Een boeiend en afwisselend verhaal met talloze pentekeningen, vele prach - tïge kleurenplaten en plaatjes; ge schreven door de circuskenners bij uitstek J. v. Doveren en Fred Tho mas. Voor slechts 2.50 kunt u dit boek werk kopen bij uw xoomboterleve- rancier of rechtstreeks bestellen per brief of briefkaart bij Kantoor „Roomboteralbum", Postbus 47, 's-Gravenhage. U krijgt het album dan per omgaande toegezonden on der rembours, Vermeld vooral dui delijk uw naam en volledig adres. De bijbehorende plaatjes ontvangt u gratis voor rijksbotermerken. U vindt zo'n merk op elk pakje room boter. Neem een pakje'extra voor de 2on- AlóIK vp.,.-, EEM KM0P0P20 VIND.... WAttlT EVtrt. Dam n06f£NWE 0M5ZETP R£bD£M. Er riOET éem (ma. MIEP ItJM LATEN WE DIE TAFEL E EM5 QMDER HfcT VA LUIK ÖCHUtVEM DAH tliWEMOÊVCnrtlET rtRotPÊHooH! tfmom MIER ruEMATID IM DE BUURT' ■MBk. 2960, - Ook de bemanning van de „Caprice wordt ingeschakeld om de kostbaarheden, die in het kamp opgeslagen liggen, zo snel mogeiyk aan boord te brengen. Voisin houdt nauwkeurig toe zicht, dat er niets achter blijft, en dat geen van de mannen iets VGor zich zelf achter houdt. Nu ja, hü zal dan van zijn plan moeten afzien om naar de schatten in net wrax van ae „nuascm te am- ken," maar zijn reis is tcch niet vergeefs geweest Alleen jammer, dat hij daarvoor die Arabier nee ft moeten neerschieten- Nu ja, dan had hij ook maar beter moeten meewerken. En wat moet hij met die vrouw doen? „Hé' Abdoel!" schreeuwt hij tegen de Arabische duiker, „kom hier en luister! I Jij blijft hier achter om op de vrouw van Omar 1 te pissen." De duikel kykt vei schrikt. „Kunnen we dan niet allemaal aan boord?" vraagt hjj ver- baasd. „Nee," zegt Voisin, „ik kom jullie later i wel halen.misschien." 81 „Jong, donker, knap. Een beetje... hoe is dat woordeen beetje te fel gekleedhoe zegt u dat „Opzichtig?" „Natuurlijk, dat is het. Opzichtig, vond ik, De andere Engelsen beviel hij ook niet zo." „Was hij met vakantie?" „Nee. Hij was voor zaken in Ko penhagen." „Wat voor zaken?"' „Het spijt me. maar dat weet ik met." „Kunt u het met raden? Voor wel ke zaken komt iemand naar Kopen hagen?" „Dat kan ik niet 2eggen, meneer Blair. Het hangt er ook van af of hij kwam kopen of verkopen." „Wat was zijn adres in Engeland?" „Londen." „Buitengewoon nauwkeurig. Mag ik even opbellen? En wilt u roken?" Hij schoof de doos sigaretten naar meneer Lange. „MUford 195. U wilt me toch wel de eer aandoen met me te lunchen, meneer Lange? O, tante Lin, ik moet dadelijk na de lunch naar Londen. Ja. ik blijf over. Wil Je een klein koffertje voor me pakken? Dank je wel. En is het goed als ik iemand meebreng voor de lunch? Gewoon wat de pot schaft... O goed... Ja, ik zal 't vragen." Hij legde de hoorn op zijn bureau en zei: „Mijn tante wil weten of u van pastei houdt," „Meneer Blair!" zei meneer Lange met een stralende glimlach, „en dat vraagt u een Deen?" „Hij is er dol op," zei Robert door de telefoon. „En zeg, tante Lm, doe je iets belangrijks vanmiddag? Ja, zie je, ik vind, dat je eigenlijk naar de kerk behoott te gaan voor een dankgebed. Je engel m God ie ge komen." Zelfs meneer Lange kon tante Lin's verrukte uitroep horen: „Ro bert! Nee! Meen je 't echt?" „In levende lijve. Nee, zeker geen klein mannetje... Hij is lang en knap en geknipt voor zijn rol. Je geeft hem een prima lunch, hè? Ja, hij is de gast. Een engel van God." Hij legde de hoorn neer en keek naar het geamuseerde gezicht van meneer Lange. „En nu," zei hij, „gaan we naar de Roos en de Kroon om bij deze gelegenheid 'n glas bier te drinken." HOOFDSTUK 21 Toen Robert drie dagen later naar de Franchise ging om de Sharpe's naar Norton te brengen, heerste er een. sfeer of het de ochtend van een trouwpartij was. De donkere hal stond vol bloemen en zelfs op de trap stonden twee enorme vazen met gele muurbloemen. „Nevil," zei Marion en ze maakte een verklarend gebaar naar de bloemen glorie om haar heen, „hij zei dat het hele huJs in feeststem ming behoorde te zijn." ,.lk wou dat ik eraan gedacht had," zei Robert oprecht. „Na wat je de laatste paar dagen verzet hebt, verbaast 't me, dat je nog in staat bent om ergens aan te denken. Als jij er niet geweest was, zou er niet veel feest te vieren zjyn vandaag." „Als Bell er niet geweest was, bedoel je." „Bell?" „Alexander Bell. Hij heeft de te lefoon uitgevonden. Zonder telefoon tastten we nu nog in het duister. Ik kan geen telefoon meer zien zonder te zuchten." „Losten jullie elkaar af?" „O nee. We hadden allemaal een toestel. Kevin op zijn kantoor ik: in zijn huis in de St. Paul's Chur chyard, Alec Ramsden met drie van zijn mannetjes op zijn eigen kan toor en overal elders waar ze on gestoord een telefoon konden ge bruiken." „Arme Robert." „O, in 't begin hadden we er een reuze plezier in. We waren allemaal opgewonden, omdat we wisten dat we op het juiste spoor waren. We hadden, de overwinning eigenlijk in onze zak, voor ons gevoel. Maar tegen de tijd dat we er achter waren, dat geen van de Chadwicks in Londen iets te maken had met een Chadwick die naar-Kopenhagen was gevlogen, raakte de aaTdigbëid er behoorlijk af. Alles wat de lucht vaartmaatschappij ons kon vertellen was, dat hij op 27 maart in Larbo- rough had geboekt en op 29 maart was vertrokken. Dat hij in Larbo- rough had geboekt, vonden we na tuurlijk een prettig gehoor, maar wat we verder deden, waren pure slagen, in de ruimte. We vonden uit wat cr in Denemarken werd aange kocht en wat zij van ons afnamen en dat hebben we onderling ver deeld?" „Die produkten?" tachte Marion. „Nee, de firma's die kopen cn ver kopen. Het Deense reisbureau was een zegen. Ze, hebben ons over stroomd met inlichtingen, Kevin, zyn medewerker en ik namen de exporteurs en Ramsdcn nam. met zijn mannen, de importeurs voof zijn rekening. Van dat moment af was ons stereotype zinnetje: „Werkt voor Uw firma misschien een zekere Bernhard Chadwfck?" „Het aantal firma's voor wie geer» Bernhard Chadwick werkt, is duize lingwekkend, maar ik ben heel wat over de export naar Denemarken te weten gekomen." Wordt vervolgd t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1