Geachte afgevaardigden willen niet te veel aan overheid overlaten Onschuld op schoolschoenen Journalistenprotest tegen uitblijvend cao -winst in 1956 miljoen gulden 23 „St. Germaiii5 moest veel goed maken - omdat wij land zijn van ..dikke burgemeesters fWmm ^°nke,end AVONTUREN VAN - KAPITEIN^ ROB bj, BALANS Binnenhof Verklaring na grote vergadering spreekt van een noodtoestand op „Het Atoom" Kinderen kiezen (ander) lied van Annie Schmidt Vrachtvervoer steeg 17 pet Duitse belastingen vérder omlaag? Vijfling, zaterdag geboren, overleden Schiphol zat in donker Complot ontdekt in Albanië Acteurs krijgen 6 pet méér A toomduikbóot in Frankrijk op stapel He SPROETJE SPARKS door FRA door JOSEPHINE TEY v-'-.v h HOÜ VA&I„, DArtHeLPin jé haar. Bovtn Watzouêroou Ifl ruren f SuMiOtt.nnflR ötnetnocw.ttnvAU LUWOMIEDtRtfctlVAH DtfKiM-we&re nouoen! /Tj (Van ónze parlementaire redacteur) lie-appaiaat willen beschikken. Men zij voor 1940 door de 'rijksveldwach- kan hun veria risen uiteraard niet af- j ters werd waargenomen. Reeds Reglement van Órde - ..achten ter beschikking gesteld ter verwijdering j vEfn tribune-bezoekers, die tekenen.; tan goed- of afkeuring wilden Re- ven op hetgeen in de Kamers voor- alt. Een halve eeÜW geleden was dit 'my i. 'j «.an nun verlangen uiteraard met af- ters werd waargenomen. Reeds in j.JilN neie maana, van go februari tot en: met 26 tnaart, zal - dóen met spottend ie verwijzen naax j het Reglement van Órde van 1315 J minister doctor Sieco Mansholt straks vrijwel dóorlooend dc dwnsveWwacMm. die vroeger tn"; werden aan de Kamer wachten ter j1. rr, 1 zo menig dorp geacht werden hun de vergaderingen van de Tweede Kamer hebben bijgewoond, j sabel alleen te gebruiken rvSr het Eerst de Bestedingsnota, toen de Landbóuw-begroting eti'ten-kl°PPen van de kleden voor dé bur- ;T i gemeéstersvrouwe. Maar ook dè jus- slotte de Landbouw-wet;, heb- i titïé heeft haar eisen.Zij is gebaat ben zijn aanwezigheid opgeëist.een gecentraliseerd, snél werkend i nog een wacht van'militairen... Maar Dat is nop wp! PPPn rprnrri opsporingsapparaat, dat zijn vang-op 24 mei 1007 werd een motie-Mar- ■T nug wei geen recota armen over het hele land kan uit- ae behandeling van de sociale J strekken. Er zijn tenslotte de politie- verzekeringswetten van minis- ambie'naren zelf, die meestal gepor- a c t .rn' 1 iteerd zUrt voor een groot samenwer- TöL Aritius Sybrandus Talma lcend geheel. En wie deze functiona- duurde liefst van Oktober 1912 i ri«sen voor de -voeten werpt, dat zij tnf toió U~L im ??n politie-staat nastreven, welke. tmwmmm u D»L5 maar net IS j Nederland in de bezettingstijd leerde i digden van drank en spijs voorzag, toch vermoeiend orn onaf ge- j verafschuwen, wordt triomfantelijk j zal vervangen worden door een rtieu- broken paraat te blijven voor vragen welke de Vólks verteerpn- isewezep op het oer-gemoedelijke j we restaurateur. Dal is een gewicli- I wnorHiaers afTni^rv - A V, ,to I Denemarken, waar het ideaal van zo tig ambt, al gaat het misschien wat j WoorcUgers afvuren. En toen de oersteike minister Mansholt,menige politie-man realiteit 'is ge- ver om te beweren, dat de politieke bij het afgelopen Visserij-debat, voorzitter Leonard Korten- j w°rdem zónder de gevreesde nadelen stemming ec van af hangt. Hmrff begon, toe te spreken als „mijnheer de Visser", nog de burgers, die zich vernroedelUk j A Jj I in Tivoli een gezamenlijke" byêen neeit aeze dan ook-barmhartig voorgesteld om de minister de het best kunnen Vinden in de béken-I In fl fiTWATPr-tV- i komst van de drie- Nederlandse replieken nu maar te sparen! de wool'ri™ van wh. 1 V1 L ian het chant aangenomen tot het, intrekken der militaire wachten voor èn' in het i gebouw der Kamer. f Thans heeft de Tweede Kamér we- derom een verandering aangebracht in haar huishouding. De kinderrijke familie, welke de geachte afgevaar- UTRECHT. - Ruim zeshonderd journalisten hebben zaterdagmiddag Dat .néémt niet weg, 'dat de be windsman morgén nog wel een paar inspannende uurtjes zal beleven ais de Landhouwpvet wordt afgehandeld. Deze zal'de .vooroorlogse Landbouw- crisiswet en het Organisatie-bes! uit Voedselvoorziening uit de bezettings tijd'moeten vervangen. In feite is het een machtigingswet, dié dé regering toestaat bepaalde maatregelen te ne mén ter bevordering van de voort brenging, de afzet en een redelijke prijsvorming van de agrarische pro- duktie. In,bet algemene zijn de „ge achte afga vaardigden" niet geneigd om "al te veel aan de regering over te laten; zij boeten zelf uiteraard dan aan invloed tn/ En' zij kunnen zich daarbij handig beroepen op het ge vaar. dat de. regering de bóeren-bur gers misschien willekeurig gaat be handelen? Duiven-schieten |h IGENLIJK is dat al een heel oud, J-/ telkens-weerkerend vraagstuk. In de vorige eeuw -kreeg een warmvoe lende minister van Justitie, de baar dige, prof. 'Modderman,: erlast., mee toen hij in lB82;het'schieten op-dui ven in Santpoort verbood.:, Dat/was een kwestie van politiedwang.' En dat is altijd een lastige kwestie omdat de Grondwet:.er volledigLOver zwijgt. Maar men gaat er van iiit, dat de overheid politiedwang mag.-uit oefenen, als het er om gaat, dat de onderdanen hun opgelegde .-verplich tingen niet nakomen. In het gcval- Santpoort werd echter betwist, dat de minister: bevoegd was om een 7.0 algemeen verbindend voorschrift-uit te vaardigen, zonder .wettelijke grondslag, waaraan de volksverte genwoordiging te pas was gekomen, Opzien baarde in 1002 ook de'politie bescherming van' ceri echtpaar te Amsterdam, dat ..hinderlijk gevolgd''' werd 'in';; Verband met werk willigheid bij een staking.-Kon de begeleidende agent verhinderen, dat,, voor bij Gan gers hun tong uitstaken „of lelijke gezichten trokken? De burgëméester van Amsterdam zag geen.! kans om het te beletten, maar dé minister van Justitie gaf de hoofdcommissaris op dracht.-die voorbijgangers desnoods ..met de sterke armV te verwijderen! Was deze daartoe bevoegd? Politician M5T zo'ry geval zit memal midden in dc problematiek van-dé'Poli- tie-wet, welke-bij de Tweede Kamer woensdag in behandeling kómt. Het is een van de neteligste onderwerpen uit de Nederlandse politiek waar al j jaren over wordt gestreden. Daarbij gaai het voornamelijk om" een machtsstrijd tussen de gemeenten en de justitie, die zich-nog niet zo- heel lang geleden toespitste in:' een 'Open lijke tegenstelling tussen de toenma lige, minister van Binnenlandse Za ken, Van Maarseveen. en zijn colle ga van Justitie, Wijers. Het opmer kelijke daarbij was.: dat mr.' Van Maarseveen tevoren was -bpgcfré'dén als.minister van Justitie. Het leek er een beetje op alsóf dé me ning wisselde met het ambt. Want als minister van Justitie weigerde wijlen mr, Van Maarseveen de in stelling van een staatscommissie, die hl) later als minister van Bin- rapport. bestond niet alleen uit een meerderheids- .en een minderheids- ontwerp; er waren nog afzonderlijke ontwerpenvan drie leden van de commissie-Keus genoeg! Hu zijn. er bij dit vraagstuk zeer tegenstrijdige belangen betrokken. Er zijn de burgemeesters, die verant- lelijkheid dragen voor de open- lerhalve de woorden van Thorbecke: „Wij wenscheri eène politie, waarvan zoo min mogelijk worde gezien en zoo i niin mogelijk worde gesproken"; j. Dikke burgemeesters stcilSr v'°L' °p bare orde en dei over een poli- r>E Kamers hebben oen zekere ■•-'voorkeur voor de gemeentelijke politie, Het gemeentelijke element laat zich er sterk, gelden. De Ge meentewet gaat hier ook eigenlijk van uit, al is dat beginsel in de loop ,,Het Atoom", die deze'zo mer wordt gehouden, zal. ook een pnderwatertelevisictoestel m bedriif zijn, Dit apparaat geschikt om desnoods 150 m onder water te wer ken wordt gemonteerd op de bo dem van" dé kuip van de „Swlm- MINISTER MANSHOLT; niaand in fóutr. der jaren sterk aangevochten. In. 1851 mingpoolreaclor". werd 't gezag over de rijkspolitie bij "et zal de bezoekers in staat stel- K.B-opgedragen aan de minister vanlcn °P, schermen, die op'verschel- Justitie. In vijf districten zou een'di recteur van de 'rijkspolitie komen. Twee juristenwerden als' zodanig aangewezen: de heren Van Dorp en Jolles. Doch bij-de behandeling van de begroting van Justitie voor 1B53 werd de salarlspoat ad. 18,250af gestemd, De regering redde zich toen uit de impasse door de procureurs- gen eneraal bij de gerechtshoven aan te wijzen als „fungerend directeur van politie". Tot op de huidige dag is.deze noodoplossing blijven bestaan i en ook in- het nieuwe wetsontwerp I. leeft zij voort. Dit voorstel draagt alle tekerien van een compromis.. Zal de Kamer het slikken? Noemde ko ningin Hortense, de frivole echtge note van Louis Napoleon ons 'land niet het „rijk van dikke en1 zware burgemeesters"? Parketwacht TjE ironie wil, dét de bescherming van de Tweede Kamer zélf i's toe vertrouwd aan de parketwacht, zoals dene plaatsen van de tentoonstelling staan opgesteld, het proces gade te slaan, dat zich in de kernreactér af speelt, Dit zal de eerste keer zijn, dat de gewone mens een biik wordt gegund op het binnenste van een kernreacter in volle werking. nenlandse Zaken aan de Kamers toezegde. Deze staatscommissie kwam diensten per 1058, waarvoor erin 1949 échter óok niet. uit. Haar "«-tarief ongeveer 20 PCt. lager DEN Ï1AAG. Dé KLM, die in het afgelopen jaar ruim 400 miljoen gulden aan VervoersinkomSten boek te. maakte in 2956 een winst van ruim 23 miljoen gulden, waarvan 13.5 tniijoen gulden voor toevoeging aan de reserve bestemd is^, Voorge steld! wordt, een dividend, uit te ke ren van 7 pet., tegen 6 pet. over 1955, - In overeenstemming met de ont wikkeling van de burgerluchtvaart in 'de helé wereld vertoonde ook de KLM in 1956 een aanmerkelijke, en in vele opzichten bevredigende, groei. Het passagiersvervoer nam, vergeleken'met hét voorgaande jaar, met'13 pet. toe. het postvervoer met 15 pet., hét vrachtvervoer: met 17 pet. .De tariefsverhogingen, die vo rig jaar,voornamelijk voor het eerste-klasvervoer. van kracht .wer den, zullen in verband niet de voort durende stijging van prijzen en lonen in- de Hele wereld, naar de mening -yan de ICLM niet voldoen de blijken te zijn. Over de invoering van een. niéu we klasse >P de Noordatiantische het zou Hggen dan het toeristen tarief, wordt nog' overleg gepleegd door de In ternational Air Transport Associa tion. Hoewel de 'financiering .van de aankoop van toestellen, die nodig zijn voor de modernisering en de uitbreiding van de KLM-vlo.ot geen zorgen baart, zal toch. voor de ver-: dere toekomst, .rekening moeten worden gehouden met de wenselijk heid van uitbreiding van het aan delenkapitaal. Het plan bestaat dan 'ook,- pm ter. voorbereiding van deze uitbreiding, dé; notering van aan delen KLM aan de Amsterdamse en New Yorkse beurzen, aan té vragen, Een deel van de bestelde toestei len, 10 Douglas D.C-7C"s.eri 9 Vickers -AMSTERDAM Twaalf kinderen van -zepen- tot dertien jaar hebben zaterdagmiddag op dé Huishoud beurs. in het -RAl-gebouw fiet versje van Annie-M- G. Schmidt over „De kat, die de was kan doen.", op mu ziek van Jurriaan Andriessen, de meeste -punten - pegeven van de vijf liedjes,, die ze'moésten beoordelen. Ze verwierpen daarmee het oordeel van een jury onder leiding van Fe lix de Nobel, die Annie M. G. Schmidt's „De Koning gaat verhui zen*' (op muziek van Paul van Wes tering) met de eerste prijs bekroon, de, en Daan Zonderland's. „Canon" iop: muziek van Johan Röntgen) met dé tweede. De liédjes wei-den gezongen door het Kinderkoor van--Jacob Hamel ónder, leiding vanHerman Broek huizen yén, door het Utrechts Meis- jésk.Gpr.'yan'. mevr.. Feitsch-Goetsch.. BONN De AVestdultse minister van Economische Zaken. Erhard, heeft nieuwe belastingverlagingen voorgesteld om de kleine man iu staat te stellen meer te beleggen. Eind verleden jaar werd - de in komstenbelasting in West-Duitsland met lö 'procent verlaagd. Erbard zegt, dat verdere1'maatx*egelen ge nomen moeten worden om de in vesteringen en spaargelden te ver hogen" De minister stelt voor, de belasting-faciliteiten voor speciale roepén..: zoalsboeren en huizen- Journalistenkringen bijgewoond. |t} waar namens de besturen een uit een zét ting wérd gegeven van het verloop van dc onderhandelingen met de vereniging van dagbladdi recteuren, de Nederlandse Dagblad- pers, over een niéuwe e.a.o. voor dagb lad journalisten.De bijeenkomst zou eerst In Esplanade worden ge houden, waar de beèchikbare zaal echter te klein bleek voor het gro te aantal belangstellenden. Aan het. slot van de bijéénkomst namen, de/journalisten een verkla ring aan, waarin zij constateren, dat de onderhandelingen, die op 15 juni van het vorige jaar begonnen, nog steeds geen resultaat hebben opgele verd.-Zjj stellen hiervoor dé Neder landse Dagbladpers verantwoorde-. Ujk en noemen deze trage gang van zaken „een bron van ernstige ont stemming*'. 1 De leden van de journalistenorga nisaties zeggen in hun verklaring de gang van zaken bovendien te be treuren, omdat de positie van de dagbladjournalisten volgens hen „een pijnlijke achterstand' vertoont bij die van de maatschappelijke groepen, waarmee zij in de CAO's van 1948 en van 1950 vergelijkbaar werden geacht, welke vergelijkbaar heid later, volgens de journalisten, daor; de directeuren werd verwor pen. Ook vergeleken bij de honore- rintf van ri» pOllöoa'e rmrïpr» 'mei Viscounts, zal in de loop van dit i.bouwers! af te schaffen ten behoeve jaar aan de vloot worden toege? j van een algemene vermindexdng voegd, de. 12 Lockheed Electra's en van alle inkomstenbelastingen, de 8 Douglas. DC-8's; volgen in 1959 .en 1960, voor. welke toestellen nog ongeveer 420 miljoen gulden moet worden betaald. Aan reservedelen en - ondarhoudsmaterialen voor de nieuwe' toestellen zal nog yoor oot geveer 30 miljoen gulden aan. be stellingen worden geplaatst. ..Het totale bedrag zal worden gefinan cierd uit reserveringen, afschrijvin gen en ingehouden winsten, én uit dc kredietovcreenkomst met drie Amerikaanse banken ten. bedrage van éO miljoen-dollar, waar op 31 december 1956 overigens nóg geen bedragen uilstonden, (Van onze correspondent) ROOSENDAAL. In het zieken huis „Charitas" is zaterdag een vQf- ling -^-idEie jongens en twee meis jes :nog .dezelfde dag dat .de kin deren werden geboren overleden. Zij waren vijf tot tien minutcji na elkaar ter wereld gekomen en wo gen achtereenvolgens 700,.710. 700. 380 en 410 gram. 'van de gedifferentieerde loonvor ming per I september 1956 een sala risverhoging vari siechts 3 pet. heb ben gekregen. Dit laatste, gevoegd bij de reeds bestaande zorgwekken de toestand, heeft de journalistiek in Nederland in een noodtoestand gebracht".:. Tenslotte hebben de leden, met het oog op-de toekomst, aan de besturen, van de drie bij de Federatie aange sloten organisaties- de wenselijkheid onder ogen.gebracht van spoedmaat regelen. die tot versterking'van de 'bestaande weèrslandskassen 'kunnen leiden. ring van de collega's in andere,'met Nederland vergelijkbare landen, ver keert de Nederlandse journalist in een achtergestelde positie, zo me nen zy. „Een bijzonder teleurstelling", zo zegt de verklaring verder, „vormt 'de uitzonderingssituatie, waarin de Nederlandse dagbladjournalisten te recht zijn gekomen, die, in het kader (Van onze corresporidexit) SCHIPHOL..Door kortsluiting van een hoogspannings-olie-schake- ïaar is zatex'dagavond van -half tien tot kwart voor tien de verlichting uitgevallen. In dat kwai'tier onder vond alleen ccn vertrekkende ma chine vooi' New York,, dia aan het begin van een startbaan stond, ver traging. Na het uitvallen van de normale elektriciteitsvooi'ziening ..viel auto matisch een diesel-noodaggregaat in, waarmee o.a. de landingslichten, de verkeerstoren, de radar en de telex werden bediend. Maar. nadat dit noodaggregaat even had gewerkt, trad hiex-in eveneens een storing op. Na een kwartier was het euvel, ver helpen, zodat Schiphol weer van elektrische energie kon wöi-den voor zien. ANKARADe Westduitse mi nister van Defensie, Strauss, heeft bekend gemaakt, dat zijn land. een overeenkomst getekend heeft voor de aankoop van Turkse munitie ter waarde van 740 miljoen mark. LONDEN. Radio Moskou heeft meegedeeld, dat er in" Albanië een complot is ontdekt om een gewapende opstand te organiseren. In de uitzending werd hieraan toe gevoegd, dat „bjj het. proces tegen een groep spiónxxen en saboteurs een lange rij - van misdaden, geleid door de Amerikaanse inlichtingendienst, aan het licht is gekomen." De vele honderden joubnolistén, die zaterdag in Utrecht uerpader- deTi. verlieten^tégen half drié res taurant „Esplanade", omdat zelfs de grootste zaal daarvan hen niet kon bejjnttcn. Zij trokken naar „Tivoli", viaar zij hun protest- bijeenkomst hielden. (Van onze correspondent) AMSTERDAM. De stichting TouieelcoörcUnatieheeft besloten tot Uitbetaling van de loonronde van zes procent. Daar deze loonronde per 1 september is ingegaan kunnen de acteurs binnenkort uitbetaling, van het achterstallige salaris tegemoet zién. Z.;,- TARBÈS.7 -— De eerste Franse atoomduikboot, de „Q-244zal wel dra op stapel worden gezet en bin nen vier jaar zee kunnen kiezen. De ondex-zeeboot,- die ongeveer 5.000 ton zal meten, zal als oplei dingsschip voor '.navigatie' met atoomduikbóten 'diénen. De atoom- reactor zalop natuurlijk uranium werken, ïh tegenstelling! tot die van de Amerikaanse „Nautilus", .welke verrijkt, uranium gebruikt. GELUKKIG, dat „Saint. Germain des Prés" er zaterdagavond weer was. Het had ditmaal veel goed te maken van wat. m hei begin van de avond was miscfaanDe „kome die" ,.'l Gaat toch niet anders" had, als het dan tóch niet anders piitff, beter uit het programma gelaten kunnen worden, 'n Enkele aardige vondst kon het zéér magere geheel niet goedmaken. Er.zijn. ;veel leu kere filmpjes b(j de uerfixturka«to ren verkrijgbaar, Maarzoals gezegd: .5St. Germain", waarin Tom Mandersditmaal een zéér groot aandeel had, maakte veel goedWe zijn steeds weer gefrap peerd. dat „Dorus" nog nieuwe ideeën weet op te brengen. Het mag dan- 'niet allemaal, even KShSa» J'i W, amusant. JV/ees- terlijk was ditmaal de filmmontage, die ons hetgenoegen verschafte kennis te inaken met- Dorus Cooper, tegenspeler van Grace Kelly, in „High Woon". Bijzonder knap vak- WerkH.S. wereldje gefluisterd, dat Annie Schmidt voor de V.A.H.A.-televisie in Het volgende seizoen eèn zater- dagavond-programma zou gaan schL'Ij.vcii, Tom Manders 'zóu de wens té kennen hebben gegeven, i om een jaartje rust ..te nemen óm I nieuwe inspiratie pp te doen. Pat is allemaal goed en wel.' 'maar „Door snee" wil niemand missen. CAMERA-LIEDEN van de tele visie-jou x-naais uit zes. Europese landen gaan in- mei ieder een film- reportage v^ni zes minutenmaken .overl Berlijrt. ''Zij nemen deel aan een door radio „Freles Berlin" xxit- geschrevcn wedstrijd. Het N.T.S.- journaal zal zijn vertegenwoordigd door cameraman Piet Kaart Aan- leiding tot deze wedstrijd: het Duit se publiek blijkt niet meer tevreden te zijn over de documentaires over het is al- Berlijn. 'Men wil meer van de op- bouw en de. nieuwe, ontwikkelingen weten. Ovef .de politieke strubbelin gen weten we nu wel genoeg, rede neren de Duitse kijkers. Yan de deelnemers aan de film wedstrijd wordi 'een frisse; inzending 'ver wacht. ET Omroeporkest' concerteert vanavond van-10.10'tot 11 uur onder leiding 'van d'è Britse gast- dirigent Hugo Rignold, Uitgevoerd $0mm 2961. Volgin geeft opdracht langzaam langs de oostkust van het eiland naar het noorden lè'varen.' Hij wil geen risico nemen, dat men aan boord van de „Laura" zijn scHip waarneemt. En wanneer het donker wordt, kan hij cr gemakkelijk van door gaan. inmiddels is Jaap Tenvinde in het kamp aangekomen, waar hij alleen de vrouw van snikkend, „die ellendige schurk. Het was hem. Orriar en Abdoel aantreft. Hfj begrijpt wat. er is alleen om het goud te doen. En ons laat hij hier gebeurd, „Weet h. wat er met mijn man is ge- i achter." Jaap vertélt, dat de „Laura" voor. de beurd?" vraagt de wanhopige vrouw. Jaap knikt westkust kruist. Zouden' zij met hun drieën de en vertelt, .wat hij heeft gezien. De vrouw wondt sloop niet kunnen repareren en proberen naar de haar gezicht af. ./Ik vermoedde het al," zget zij „Laura" té varen?' NOG driemaal de Familie Door snee, dit jaar: vanavond, 8 april en 22 april (tweede paasdag). Het worden Handels.. „The Gods .go zomerseizoen begint voor de .Door- j begging" eh de ball^tsxute „Cfnde- snees eigenlijk, ieder jaar te vroeg. rella"van Prokowjew 'Hxlversurti Maar, zo heeft Wim lbo na de op- 11). Zondag 31 maart zal Rtgnoldi dit- name vian zaterdag verzekerd: wij I maal in het A.V.R.O.-programma, kómen terug. Wat voor ons een ge- weer eeii concert dirigeren. Dan ruststellxng is- Er wordt namelijk in f wordt o.a! Hrittens „Yoüng persons het aan geruchten zo rijke radio- guide to the orchestra uitgevoerd. hebben. Zijn stokpaardje. daG.de omgeving: niet deugde, gaat hier niet op. Ze had alle dingen die voor .de genezing van een misdadiger ,w01** den aanbevolen: liefde, vrijheid om haar talenten te ontwikkelen,|'- voeding. (en. veiligheid; ;pit .worqt een probleem voor hem, want, m er felijkheid gelooft hij niet. Hij denkt dat misdadigers gemaakt én, dus ook genezen kunnen worden. Slecht.bloed is bxi*eloof, volgens hem,". Tobv Byrne/,' zei mevrouw Sharps minachtend, „je had de staljongens over hem moeten horen" ,.Ik heb Nevit over hem gepoora. zei Robert, „èn ik twijfel eraan, cfet iemand hem ..zou kunnen verbeteren. „Is die verloving definitief ver broken?" vroeg Marion, „ja. Tante Lin heeft nu haar hoop dat het een zeer elegant/ kostbaar ^eyesti^ op^het^pudste meisje koffertje was. (waarschijnlijk uit de 82 „Tk kan't me'levendlg voorstellen." „Tenslotte was ik zo misselijk van altes wat telefoon was, dat ik de mijne niet eens oppakte toen hij belde. Het drone ook niet tot me door. Met een telefoon bel je firma's op die naar Denemarken exporteren. Dat je zelf ook opgebeld kan. wor den, was ik bijna vergeten." -> „Én toen was het Ramsden."' „Ja, het, was 'Alec Ramsden.Hij zei: „We hebben hem. Hij koopt porselein én zo voor Brayne.Havard en Co." „Ik ben zo blij dat Ramsden hem taker. Ze 'is een nicht van Lady Mountleven en'een kleindochter van Karr's Krips." Marion lachte. „Is ze aardig, vroeg ze. „Ja. Blond, gezellig, goed opge voed. En ze zingt niet" „Ik zou 't prettig vinden als Ne- vil een goeie vrouw kreeg.. HU rjjke dagen van haaf huwelijk), maar dat het er'nu tot op de draad versleten uitzag. Als hij Marion trouwde, zou zijn cadeau aan de moeder van de bruid een prachtig weekend-koffertje zijn., klein, licht, elegant en kostbaar. VIVUW „Ik geloof niet dat het in mijn heefteen brandpunt nodig voor zijd vermogen ligt," zei Marion, „om ook 5^ en zijn énergie." maar iets zielig voor haar te vinden. 0p het 0geJnbijk is het brandpunt Ik zou h'aar van de. aarde weg kun- u s ^at'hü in zich heeft de nen vagen zoals ik een mot doe. Franchise Het enige verschil is, .dat ik 't. van Hjj Allerliefst voor ons geweest die mot nog wel eens jammer vind.. Maa/moeten we niet weg. Robert?.- „Wat ,xou ze eigenlijk van plan me ccn week geleden zijn geweest?" vroeg mevrouw Shar- had verteld dat ik in triomfnaar pe. „Was het haar bedoeling weer jsjorton ?ou gaan. zou ik' het niet go- uaar huis terug te gaan. loofd hebben. Stanley kan tenminste „Ik denk 't niet," zex Robert, „vol- 00^ weer jn zjjn eigen-bed slapen- gens mij was. ze nog steeds razend, jn p]aa<s van een stel vrouwen te „1B. urn so U.1J u«.t nmr.»».. «en. dat z« meer het. middelpunt bewaken in een eenzaam huis," ,,r ontdekt hetft Dat zal hem over zijn was. Hel is zoals Kevin eerx tijdje- „Slaapt hij hier niet vannacht.. andere mislukking-heen helpen.". geleden heeft gezegd: misdaad be- vx-oeg Robert. „Ja. hij voelt zich een stuk boter. £mt.mot egoïsme en verregaande „Welnee/Waarom?" Daai*na was het natuurlijk één reu- Ajdelhexd, ^Len normaal meisje, hoe riiic weet 't niet. Ik vind het SC^'1 partij om alle mensen die we nodig emotioneel ook. zou haar gebroken prettig idee het huis zo achtex; te hadden te intervieweix en als ge- tranen en weerspanniigheid jaten." tuige op-te-roepen. Maar het heer- hebben geuit. Ze zou misschien m „Ach*, de agent zal wel een paar lilkste komt morgénochtend voor 't 66,1 Wallen gaan om de hele keer langs komen. En niemand heeft Hof in Norton. Kevin kan het haast wereld af te zweren en aan al die meer jets gedaan sinds die nutcn- niet afwachten. Hij watertandt bij ej| z2,u.?e S?nezen' oen egoïste gescbiedenis, Het is bovendien maai' de gedachte." - a, in ®'l !y i Lu voor een nacht. Morgen Z(jn we weer „Als ik ooit een gevoel van mede, gelijk., Ze is niet bereid zich aan te thuis." lijden voor dat kind zal kunnen op- Passen-aan de gang van zaken,. Het _ja maar het bevalt me toch niet, brengen," zei mevrouw „Sharpe, „zal |evefi dient zich aan te passen, aan gou Stanley die ene nacht niet kim-, het zijn als ik haar in 'de getuigen- haar. Dat;eist een misdadiger trou- nen blijven? 'Het is nu bijna ge- bank zie tegenover een. vijandige wcjw altU«- Z1CÏI beurd." Kevin Macdeimott." Ze .zette de wcl ,e kort 0eaaan. ai^- koffer waar ze,mee kwam aandragen „Een charmant wezentje." zei me- op een mahonie muurtafeltje op een vrouw Sharpc. Stanley-'t ze toch niet beletten, manier die tante Lin. pon flauwte „Ja. Zelfs 'de bisschop van' Lar- zou hebben bezorgd. Robert zag. borough zal moeite met dit geval ;iWordt vervolgd) „Als ze onze ruiten weer in'willen gooien;* zei mevrouw Sharpc. „ksrt iUiiaiida-25 maart l?)",?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1